S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej kwiecień 2012

2 Spis treści: I. Zadania Powiatu wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne) 4 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców 4 2. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 5 3. Punkt Interwencji Kryzysowej Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia; organizowanie mieszkań chronionych Udzielanie mieszkańcom powiatu świadczeń niepieniężnych w postaci informacji o ich prawach i uprawnieniach (w tym: specjalistyczne poradnictwo prawne) Doradztwo metodyczne dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu 16 II. Zadania wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 Zadania przekazane ustawą do realizacji powiatowym centrom pomocy rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej: 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach Rehabilitacyjnych Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii Zajęciowej Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 23 str. 2

3 Zadania przekazane Zarządzeniem Starosty do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rehabilitacji zawodowej : 1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu Finansowanie wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu 25 III. Zespół Edukacyjno Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy PCPR Powiatowa Świetlica Socjoterapeutyczno Integracyjna Gabinet psychologiczny dla wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz osób dorosłych w kryzysie Gabinet terapii logopedycznej 29 IV. Realizowane projekty na rzecz mieszkańców powiatu Recepta na wychowanie II Pomagam, bo wiem Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... budowanie lokalnego systemu wsparcia" 36 V. Dodatkowe zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez PCPR 39 VI. Część opisowo - finansowa wydatków PCPR 41 VII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 44 VIII. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011rok 45 str. 3

4 I. ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ (świadczenia pieniężne i niepieniężne) 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W tym celu Powiat zapewnia dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powiat prowadzi placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a jeśli ich nie posiada na swoim terenie jest zobowiązany zorganizować piecze w placówce na ternie innego powiatu. Ponieważ Powiat Kępiński nie posiada żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczeń Sądu Rodzinnego, podejmujemy działania mające na celu umieszczenie dzieci w wyznaczonych placówkach. Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedniej placówki, skompletowanie odpowiednich dokumentów i wystąpienie do właściwego terytorialnie starosty o skierowanie dziecka do danej placówki. W 2011r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju przebywało 13 dzieci z naszego powiatu. Utrzymujemy ścisłe kontakty z dyrekcją placówek, Centrami Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, które mają na celu usamodzielnianie wychowanków ww. placówek. Tabela 1. Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powiat, na którego terenie znajduje się placówka Liczba dzieci Ostrzeszów z przeniesienia z Szamotuł Pleszew Słupca Krosno Szamotuły przeniesiony do Ostrzeszowa Konin 1-1 Sępólno Więcbork Krajeńskie RAZEM str. 4

5 Na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadziliśmy postępowania zmierzających do oceny sytuacji materialnej rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych. Na podstawie tej oceny wydaliśmy 11 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności rodziców dzieci, z uwagi na spełnienie warunków zwolnienia, określonych w Uchwale Rady Powiatu. W 2011r. uczestniczyliśmy na zaproszenie placówek opiekuńczo wychowawczych w kwartalnych naradach, dotyczących oceny zasadności dalszego pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych. Wszystkie dzieci pozostały w placówkach, gdyż nie ma szans ich powrotu do rodziny biologicznej. W 2011 roku udzielono pomocy finansowej 4 wychowankom, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wypłacono im 32 świadczenia na kontynuowanie nauki, na kwotę ,86 zł, 1 świadczenie na usamodzielnienie w kwocie 6.588,00 zł oraz 1 świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 4.941,00 zł. Każda decyzja o wypłacie świadczenia poprzedzona była wywiadem środowiskowym pracownika socjalnego. 2. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. W 2011 roku w powiecie kępińskim funkcjonowało 60 rodzin zastępczych, tj. 32 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 20 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, 2 pogotowia rodzinne oraz 6 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych. Wychowywało się w nich 104 dzieci. Przyznano im świadczenia comiesięczne lub jednorazowe. Wypłata świadczeń na podstawie decyzji finansowych, poprzedzona była każdorazowo wywiadem środowiskowym pracownika socjalnego. Rodziny zastępcze otacza się dużą troską i monitoringiem sytuacji wychowawczej powierzanych ich opiece dzieci. We wszystkich rodzinach zastępczych przeprowadza się wywiady środowiskowe. W 2011 roku pracownicy socjalni PCPR w Kępnie przeprowadzili 297 wywiady środowiskowe, monitorujące sytuację dziecka. Są one narzędziem do oceny sytuacji rodzinnej umieszczonych tam dzieci i podejmowania w miarę potrzeb poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej lub pracy socjalnej. W ciągu całego 2011r. w tym zakresie zostało wydanych 74 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia lub zmieniających ich wysokość. Wśród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są również dzieci sprawiające trudności wychowawcze. W tych przypadkach ściśle współpracujemy z rodzinami zastępczymi, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. Rodziny zastępcze objęte są opieką psychologa. W razie pojawiających się trudności mogą skorzystać z różnych form pomocy: terapia psychologiczna, terapia rodzin, doradztwo wychowawcze, str. 5

6 doradztwo rodzinne, socjoterapia, konsultacje psychologiczne, diagnoza i opiniowanie. Rodziny zastępcze zgłaszają następujące problemy z dziećmi: agresja; trudności adaptacyjne; moczenie nocne; trudności w nauce; kradzieże; trudności w kontakcie; brak posłuszeństwa; brak umiejętności dostosowania się do ustalonych zasad, brak granic; lęki, wycofanie; zaburzenie zachowania. Rodzinom udzielane są również wszelkiego rodzaju informacje dotyczące pomocy medycznej, możliwości skorzystania z pomocy psychiatry, logopedy, neurologa i specjalistów innych dziedzin. Realizowana jest również praca z rodziną biologiczną, poprzez konsultacje a także organizację spotkań z dziećmi na terenie Centrum. We współpracy z Sądem Rodzinnym psycholog opiniuje funkcjonowanie dzieci, rodzin zastępczych i biologicznych, wypowiada się w sprawie środków wychowawczych, a także możliwości i potrzeb umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub instytucjach opiekuńczych. Poprzez szereg różnych szkoleń psycholog systematycznie zwiększa swoje kompetencje w zakresie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych. Dużo uwagi poświęcamy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, którzy opuścili rodziny zastępcze i próbują samodzielnie wejść w dorosłe życie. W 2011 roku było ich 9. Opracowano również 4 programy usamodzielnienia wychowanków oraz 2 oceny programu usamodzielnienia. Na podstawie decyzji finansowych wypłacono 52 świadczenia na kontynuowanie nauki, 5 świadczeń na usamodzielnienie oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W 2011 roku przeprowadzono również 55 postępowań administracyjnych i wydano stosowne decyzje dot. zwolnienia rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie. Otrzymane środki finansowe z budżetu powiatu w wysokości ,68 zł rozdysponowano następująco: 1. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - przyznano świadczeń ,98 zł 2. jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci str. 6

7 przyjmowanych do rodzin zastępczych w 2011r. - przyznano 23 świadczenia ,50 zł 4. pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 52 świadczenia ,20 zł 5. pomoc na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 5 świadczeń ,00 zł 6. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 7 świadczeń ,00 zł Tabela 2. Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2009, 2010 i Struktura wiekowa Liczba dzieci do 7 lat powyżej 7 lat Razem Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających na terenie poszczególnych gmin powiatu kępińskiego w latach 2009, 2010 i Gmina Dzieci Rodzin Dzieci Rodzin Dzieci Rodzina Kępno Baranów Bralin Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica Razem str. 7

8 W 2011 roku na terenie naszego powiatu działały 2 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego (jedna w Kępnie i jedna w Baranowie). Na podstawie umów-zlecenia na wynagrodzenia ww. rodzin w 2011r. przeznaczono ,59 zł. Kontynuowanie od 2007r. tej formy opieki zapobiegło przekazaniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych kolejnych dzieci, a tym samym pozwoliło uniknąć dużo większych kosztów, związanych z pobytem dzieci w domach dziecka. Od drugiego półrocza 2011 roku funkcjonuje 6 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, w których umieszczonych zostało 22 dzieci pochodzących z różnych powiatów, w tym 10 z powiatu kępińskiego. Koszt wynagrodzenia tych rodzin w 2011r. wyniósł ,41 zł. Szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niespokrewnionych z dzieckiem, a także dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych w ubiegłych latach były przeprowadzane przez firmę zewnętrzną. Podmiotem szkolącym był Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kaliszu, z którym corocznie zawierano stosowną umowę. Powodem takiej sytuacji był brak środków finansowych na szkolenie pracowników. PCPR nie posiadało więc własnych trenerów, którzy mogliby szkolić rodziny zastępcze. W roku 2012 będzie możliwe przeprowadzenie ww. szkoleń przez pracowników centrum, którzy odbędą stosowne szkolenie w tym zakresie. Przewidujemy że we wrześniu 2012 roku zorganizujemy pierwsze szkolenie. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. nałożyła obowiązek zawarcia porozumień między powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo wychowawczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie. W 2011 roku zawarliśmy 20 nowych porozumień (wraz z aneksami będącymi integralną ich częścią), i tak z: - miastem Konin 1 porozumienie - powiatem ostrzeszowskim 1 porozumienie - powiatem świebodzińskim 2 porozumienia - miastem Poznań 1 porozumienie - powiatem żagańskim 4 porozumienia str. 8

9 - powiatem inowrocławskim 2 porozumienia - powiatem Ostrów Wlkp. 1 porozumienie (wynagrodzenie dla rodz. zast. zawodowej) - powiatem wieruszowskim 1 porozumienie - powiatem sępoleńskim 3 porozumienia - powiatem ostrzeszowskim 1 porozumienie - miastem Świnoujście 1 porozumienie - miastem Bytom 1 porozumienie - powiatem Buskim - 2 porozumienia Na koniec 2011 roku mamy podpisanych 40 porozumień z powiatami z terenu całego kraju. W ramach porozumień ponieśliśmy koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu: - w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł - w rodzinach zastępczych zł Powiaty, z których dzieci wychowują się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kępińskiego w 2011r. zwróciły nam na podstawie porozumień kwotę ,97 zł Tabela 4. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. w tym: Rodziny zastępcze rodziny spokrewnione z dzieckiem rodziny niespokrewnione z dzieckiem rodziny zawodowe wielodzietne 2009r. 2010r. 2011r pogotowie rodzinne Dzieci w rodzinach zastępczych w tym: w rodzinach spokrewnionych w rodzinach niespokrewnionych w rodzinach wielodzietnych w pogotowiu rodzinnym Wywiady środowiskowe Decyzje Ogółem ilość świadczeń w tym: częściowe porycie kosztów utrzymania dziecka str. 9

10 jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej Ogółem - kwota , , ,50 w tym: częściowe porycie kosztów utrzymania dziecka jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej , , , , , ,50 Wychowankowie rodzin zastępczych 2009r. 2010r. 2011r. Ilość osób Programy usamodzielnienia Ogółem ilość świadczeń w tym: kontynuowanie nauki usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej Ogółem kwota , , ,20 w tym: kontynuowanie nauki , , ,20 usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej , , , , , ,00 Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 2009r. 2010r Ilość osób Ogółem ilość świadczeń kontynuowanie w tym: nauki usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej Ogółem - kwota 5.929, , ,86 kontynuowanie w tym: nauki 5.929, , ,86 usamodzielnienie 0, , ,00 zagospodarowanie w formie rzeczowej 0,00 0, ,00 str. 10

11 3. Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach Punktu udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna i socjalna. Punkt działa w godzinach pracy Centrum, gdyż na zatrudnienie specjalistów w ramach umowy zlecenia, w godzinach popołudniowych, nie posiadamy środków w budżecie. Zadania Punktu wykonują więc pracownicy Centrum. Główne problemy z jakimi zgłaszały się osoby do Punktu Interwencji Kryzysowej to: przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, mobbing), grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, rozpijanie małoletnich, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, depresje, rozpad związku małżeńskiego, (kryzysy rodzinne), uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard), utrudnienia kontaktu z dzieckiem, zagrożenie eksmisją, próby samobójcze. W 2011r. ze wsparcia w Punkcie skorzystało 135 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Liczba ta nie odzwierciedla ilości udzielanych porad, bowiem 1 osoba korzysta z pomocy wielu specjalistów ( choć w statystyki jest wpisywana raz- jako klient) i przychodzi po porady wielokrotnie. W ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna. Zakres tej pomocy obejmuje: działalność informacyjno-edukacyjna poradnictwo wychowawcze i rodzinne interwencję kryzysową mediacje szeroko pojęte wsparcie psychologiczne. W 2011r. łącznie z pomocy psychologa skorzystało 35 osób. Trzeba jednak pamiętać, że jedna osoba przychodzi wielokrotnie, więc liczba udzielonych porad i wsparcia jest znacznie wyższa. Klienci zgłaszali się z następującymi problemami: - przemoc w rodzinie - choroba alkoholowa jednego ze współmałżonków - problemy wychowawcze - myśli samobójcze - choroby psychiczne i somatyczne w rodzinie - rozpad rodziny - trudności adaptacyjne str. 11

12 - katastrofy: pożar, wypadki komunikacyjne - kryzys zagrożenia życia - utrata pracy - załamanie nerwowe - inne trudne sytuacje życiowe. Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, tj.: Policją; Prokuraturą; Ośrodkami Pomocy Społecznej; Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Kępnie; Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Szpitalem; Sądem Rejonowym; Kuratorami społecznymi i zawodowymi; szkołami; Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Wśród osób, którym udzielano pomocy były najczęściej kobiety i dzieci, a także osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, wobec których była stosowana przemoc ze strony członków najbliższej rodziny. Punkt nie zapewnia schronienia, wyżywienia, ubrania, nie działa w godzinach popołudniowych, gdyż nie posiadamy środków budżetowych. Nie działamy więc całodobowo. Przy pomocy Policji i Prokuratury podejmowaliśmy działania interwencyjne zmierzające do izolacji sprawców od ofiar. Na pisemne wnioski Policji udzielamy wskazanym rodzinom i osobom, znajdującym się w kryzysie, pomocy w przywróceniu samodzielności radzenia sobie z problemem, pomagamy im w załatwianiu spraw urzędowych, wzywamy sprawców przemocy na rozmowy interwencyjne; o sytuacji rodziny czy osoby powiadamiamy też właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, gminne komisje rozwiązywana problemów alkoholowych. Jednocześnie poszczególni dzielnicowi na naszą prośbę obejmują rodziny i osoby w kryzysie wizytami prewencyjnymi. W ramach projektu Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam - budowanie lokalnego systemu wsparcia w 2011 roku pomocy udzielono 20 kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie. 9 z nich kontynuowało udział z roku poprzedniego, natomiast w bieżącym roku wsparciem objęto 11 nowych kobiet. Przewidziano dla nich kilka instrumentów: str. 12

13 zasadniczym działaniem było prowadzenie przez psychologa i pedagoga grup wsparcia 25 spotkań po 2 godziny z podziałem na dwie grupy; podczas trwania spotkań dla dzieci uczestniczek zapewniona była opieka pedagogiczna; doradztwo indywidualne z doradcą psychologiem oraz doradcą prawnikiem dla każdej z pań; kurs kreowania własnego wizerunku dla 9 kobiet kontynuujących udział w projekcie; kurs wizażu dla 11 kobiet biorących udział po raz pierwszy; odbył się 10-dniowy wyjazdowy Obóz Integracyjno Motywacyjny dla kobiet oraz ich dzieci, który pozwolił na głębszą integrację uczestniczek projektu; Powyższe działania miały na celu przezwyciężenie postawy wyuczonej bezradności, unormowania sytuacji życiowej kobiet oraz ich dzieci, a także aktywizacji zawodowej. W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielonych zostało ponad 400 porad prawnych głównie z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego i cywilnego (w części dot. spraw między małżonkami i rodzicami a dziećmi) co jest związane ze specyfiką Punktu Interwencji Kryzysowej Porady obejmowały także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego ( inne niż w/w), karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Problemy z którymi zgłaszały się osoby: - kryzys w rodzinie ( rozwód, separacja, zniesienie wspólności majątkowej, eksmisja, podział majątku, alimenty i uchylanie się od ich płacenia, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ogólnie rozumiane prawa i obowiązki rodziców) - sprawy majątkowe (odpowiedzialność za długi, sprawy spadkowe,) - uzależnienie od alkoholu i hazardu - przemoc - sprawy z zakresu prawa pracy (rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie) - brak wsparcia ze strony policji czy prokuratury (brak reakcji na zgłoszenia, umarzanie postępowań) Oprócz rozmów z klientami sporządzane były w zależności od potrzeb różnego rodzaju pisma: pozwy, zawiadomienia do prokuratury, wnioski, zażalenia, skargi itp. W w/w okresie sporządzono 216 pism. Każdy klient był poinformowany o: - przysługujących mu w danej sprawie prawach i nałożonych na niego obowiązkach, - dokumentach, które musi przygotować a które zostaną załączone do pozwów i innych pism. W zależności od sytuacji i rodzaju działań podejmowanych przez petentów omawiane były: - procedury sądowe (przebieg postępowania, tok rozprawy, wyrokowanie i możliwość wnoszenia apelacji) - procedury administracyjne, - przebieg postępowania policyjno-prokuratorskiego Ofiary przemocy otrzymywały poradnik, w którym omówione zostały podstawowe zagadnienia dot. przemocy (cykl przemocy, fakty i mity dotyczące przemocy, sprawcy i ofiary, zestawienie artykułów prawa karnego, omówienie procedur i toku sprawy). str. 13

14 Klienci deklarujący chęć uzyskania rozwodu/separacji otrzymywali poradnik zawierający podstawowe materiały informujące o różnych możliwościach/ rozwiązaniach prawnych związanych z rozwodem/separacją, toku sprawy, odpowiednich przepisach. PCPR w 2011 roku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację projektu Pomagam, bo wiem. Projekt szczegółowo omówiono na stronie Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia; organizowanie mieszkań chronionych. W 2011r. przeprowadziliśmy postępowanie administracyjne zmierzające do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 9 osób: - z gminy Kępno 4 osoby - z gminy Baranów 1 osoba - z miasta Piła 1 osoba - z gminy Perzów - 1 osoba - z gminy Kobyla Góra - 1 osoba - z gminy Czastary - 1 osoba W/w gminy dofinansowywały koszt pobytu swoich mieszkańców w DPS w wysokości różnicy między odpłatnością mieszkańców a kosztem utrzymania w DPS w Rzetni. Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej udało nam się zapełnić wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na bieżąco. W chwili obecnej nikt nie oczekuje kolejce na przyjecie do placówki. Z pobytu w Domu Pomocy zrezygnowała 1 osoba. W 2011 roku przeprowadziliśmy 7 postępowań administracyjnych, poprzedzone wywiadem środowiskowym, zmierzające do ponownego ustalenia w drodze decyzji wysokości odpłatności niektórych mieszkańców DPS w związku ze zmianą ich sytuacji dochodowej (powyżej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Tabela 5. Decyzje wydane w 2009, 2010 i 2011 roku lp. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 1. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej 2. Decyzje ponownego ustalenia odpłatności za pobyt w DPS 3. Decyzje o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy 4. Inne (zmieniające, odmawiające przyjęcia, uchylające, wygaszające) (od r.- zmiana zasad kierowania) Razem str. 14

15 Zadaniem PCPR jest także zapewnienie ponadgminnych mieszkań chronionych. Mieszkanie chronione jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób mogących, przy odpowiednim wsparciu, samodzielnie żyć w środowisku, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze. Brak środków finansowych na to zadanie własne powiatu powoduje, że ta forma opieki nie została uruchomiona. 5. Udzielanie mieszkańcom powiatu świadczeń niepieniężnych w postaci informacji o ich prawach i uprawnieniach. Dla wielu ubogich, niepełnosprawnych osób zagubionych w gąszczu przepisów, których nie stać na poradę w biurze prawnym, czy w kancelarii adwokackiej pełnimy rolę biura porad obywatelskich. Nasze Centrum reaguje na trudności sygnalizowane wprost, jak również na te przez nas dostrzegane. Czuwamy nad tym, by osoby, które zwracają się do nas o pomoc nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. Realizując to zadanie Powiatu, w roku 2011 udzielono znacznej liczbie osób zgłaszających się do Centrum porad i informacji o ich prawach i uprawnieniach. Zainteresowano też ich problemami różne instytucje sądy, prokuraturę, policję, kuratorów, ośrodki pomocy, urzędy gminy. W 2011 roku udzieliliśmy klientom Centrum pomocy w następujących sprawach: - problemów rodzinnych i wychowawczych, - uprawnień osób niepełnosprawnych i sposobu ich egzekwowania, - procedur administracyjnych i sądowych, - wnioski do sądu w sprawach rodzinnych (np. rozwód, alimenty, ustanowienie rodziny zastępczej, ubezwłasnowolnie, adopcja, ustalenia ojcostwa, sprzeciw od nakazu zapłaty, ustanowienia kuratora, odwołania), - pozbawienie władzy rodzicielskiej, - rozdzielność majątkowa, - wniosków do prokuratury o skierowania na przymusowe leczenie z uzależnienia, - windykacji należności, - mieszkaniowych. Społeczności lokalnej udzielamy także informacji za pośrednictwem ogłoszeń w prasie. str. 15

16 6. Doradztwo metodyczne dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu. Na bieżąco, pisemnie lub telefonicznie, bądź w kontaktach osobistych udzielono pracownikom socjalnym GOPS i DPS instruktażu o charakterze merytorycznym i doradztwa metodycznego m.in. w zakresie: - rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, - programów dla osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON, - metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, - stosowania procedur administracyjnych, - pracy z rodziną dysfunkcyjną, - metod oddziaływań psychologicznych w pracy z rodziną, - interpretacji wybranych przepisów prawnych, - możliwości działania organizacji pozarządowych w warunkach funkcjonowania ustawy o organizacjach pożytku publicznego, - możliwości dofinansowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych z funduszy strukturalnych, - przywracanie terminów w postępowaniu administracyjnym przy przyznawaniu świadczeń, - świadczeń pielęgnacyjnych. Na przeprowadzenie szkoleń kadry pomocy społecznej przez specjalistów z zewnątrz (w ramach umów zlecenia) nie mieliśmy środków finansowych. Natomiast została zorganizowana w ramach projektu Pomagam, bo wiem II Powiatowa Konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy w Powiecie Kępińskim podczas której zaproszeni prelegenci przedstawili aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie (opis str. 34). II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON. W 2011 roku otrzymaliśmy ze środków PFRON kwotę zł przypadającą wg algorytmu na realizację zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ( ) z dnia 27 sierpnia 1997r. dla Powiatu Kępińskiego. Ostateczny podział środków PFRON dokonany przez Radę Powiatu kształtował się następująco: zł 2,5 % przekazano na rehabilitację społeczną, zł 97,5 % przekazano na rehabilitacje zawodową. str. 16

17 Podział taki był zgodny z potrzebami powiatu, przedstawionymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz zatwierdzony przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W roku 2010 zadania z zakresu REHABILITACJI ZAWODOWEJ przekazane zostały Zarządzeniem Starosty do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania przekazane ustawą do realizacji powiatowym centrom pomocy rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej: Zadaniem należącym do właściwości PCPR jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez: dofinansowanie ich pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, i w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania rehabilitacji dzieci i młodzieży. dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe. 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W 2011r. taka forma rehabilitacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Liczba osób niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i młodzieży ubiegających się o dofinansowanie to: 156 osób + 70 opiekunów. W związku z tym przyjęto następujące kryterium ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały: dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się lub studiujące, którzy w poprzednim roku nie uzyskali dofinansowania, osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, którzy nie korzystali z dofinansowania w poprzednim roku, osoby, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, które nie korzystały z dofinansowania w poprzednim roku z dysfunkcją ruchu zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którego celem jest zaktywowanie społeczne i zawodowe, realizowanym przez PCPR i współfinansowanym ze środków UE. str. 17

18 W roku 2011 udzielono dofinansowania 85 osobom na kwotę ,00 zł, w tym: 23 osób + 12 opiekunom uczestnikom projektu Siłę mam dzięki Wam ale radzę sobie sam - budowanie lokalnego systemu wsparcia na kwotę ,00 zł, 27 dzieciom niepełnosprawnym przyznano kwotę ,00 zł, 23 osobom będących opiekunami dzieci niepełnosprawnych przyznano kwotę ,00 zł. Z ogólnej liczby 226 osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, 39 osób zamieszkiwało tereny wiejskie. Ich udział w otrzymanym dofinansowaniu stanowi 17% i daje to kwotę ,00 zł. 2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. W roku 2011 złożono 41 wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych na kwotę ,00 zł. Przyznano dofinansowanie 13 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę ,00 zł. Bariery cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, zwłaszcza bariery architektoniczne. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków o dofinansowanie przyjęto następujące kryteria: w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały osoby ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, której likwidacja barier jest niezbędna (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i o kulach). W roku 2011 ze względu na ograniczone środki finansowe odstąpiono od zadania z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Bariery architektoniczne oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 9 osób niepełnosprawnych na kwotę ,00 zł uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych. 7 osób niepełnosprawnych uzyskało dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do swoich potrzeb, 1 osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie do wyrównania poziomu podłóg w mieszkaniu i budowę podjazdu do posesji, 1 dziecko niepełnosprawne uzyskało dofinansowanie do budowy podjazdu do posesji. Przystosowanie pomieszczenia łazienkowego do osoby mającej trudności w poruszaniu się polega przede wszystkim na: zlikwidowaniu poziomu podłóg, poszerzenie drzwi ułatwiające swobodne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim, zamontowanie odpowiedniego podłogowego brodzika z siedziskiem i panelem prysznicowym, oporęczowanie, założenie płytek antypoślizgowych. str. 18

19 Bariery techniczne oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 4 osoby niepełnosprawnych na kwotę ,00 zł otrzymało dofinansowanie do zakupu urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym. 2 osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim otrzymały dofinansowanie do zakupu schodołazu. 1 osoba z dysfunkcją narządu ruchu otrzymała dofinansowanie do zakupu wózka sedesowego, 1 osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu otrzymała dofinansowanie do zakupu oporęczowania do mieszkania. Z grupy 13 osobowej 1 osoba to dziecko niepełnosprawne i dla niego przekazano kwotę 3.240,00 zł. Z dofinansowania skorzystało: z terenów wiejskich - 8 osób - na kwotę ,00 zł 53 % z miasta - 5 osób - na kwotę ,00 zł. 47 % Podział środków na likwidację barier przypadających na poszczególne gminy: Rychtal - 1 osoba na kwotę 336,00 zł (0,82%) Łęka Opatowska - 0 Kępno - 9 osób na kwotę ,41 zł (87,04%) Bralin - 1 osoba na kwotę 3.000,00 zł (7,32%) Baranów - 0 Trzcinica - 1 osoba na kwotę 1.979,40 zł (4,82%) Perzów Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Na ww. zadanie przewidziano w planie finansowym zł wykorzystano 100% środków, w tym: dla dzieci i młodzieży wykorzystano kwotę PCPR zrealizowało ogółem 529 faktur, z czego: dotyczy osób dorosłych niepełnosprawnych, - 75 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dofinansowanie dotyczyło zakupu przede wszystkim: - aparatów słuchowych oraz wkładek usznych, zł - pieluchomajtek, podkładów, worków na mocz oraz cewników urologicznych, - obuwia ortopedycznego, kul, lasek, podpórek, balkoników, - wózków inwalidzkich, - materacy przeciwodleżynowych str. 19

20 - protez kończyn, krtani, włosów, piersi, - inne (m.in. pionizatory, aparaty szynowo opaskowe, okulary korekcyjne, gorsety korekcyjne) Z dofinansowania na ten cel skorzystało w 2011 roku 156 osób, w tym 24 to dzieci i młodzież, a 8 to osoby niepełnosprawne, które składały wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Zaopatrując osoby niepełnosprawne w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne pomogliśmy ośrodkom pomocy społecznej zaoszczędzić i tak skromne środki przeznaczone na zasiłki celowe. Środki przekazane w 2011 roku na to zadanie okazały się niewystarczające. Bez rozpatrzenia pozostało 76 faktur osób niepełnosprawnych dot. zakupu, przede wszystkim: - aparatów słuchowych i wkładek usznych zł, - pieluchomajtek, oraz innych przedmiotów ort., i środków pomocniczych zł, na łączną kwotę: zł 4. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Celem warsztatu jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. str. 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo