S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej kwiecień 2012

2 Spis treści: I. Zadania Powiatu wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne) 4 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców 4 2. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 5 3. Punkt Interwencji Kryzysowej Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia; organizowanie mieszkań chronionych Udzielanie mieszkańcom powiatu świadczeń niepieniężnych w postaci informacji o ich prawach i uprawnieniach (w tym: specjalistyczne poradnictwo prawne) Doradztwo metodyczne dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu 16 II. Zadania wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 Zadania przekazane ustawą do realizacji powiatowym centrom pomocy rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej: 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach Rehabilitacyjnych Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii Zajęciowej Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 23 str. 2

3 Zadania przekazane Zarządzeniem Starosty do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rehabilitacji zawodowej : 1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu Finansowanie wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu 25 III. Zespół Edukacyjno Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy PCPR Powiatowa Świetlica Socjoterapeutyczno Integracyjna Gabinet psychologiczny dla wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz osób dorosłych w kryzysie Gabinet terapii logopedycznej 29 IV. Realizowane projekty na rzecz mieszkańców powiatu Recepta na wychowanie II Pomagam, bo wiem Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... budowanie lokalnego systemu wsparcia" 36 V. Dodatkowe zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez PCPR 39 VI. Część opisowo - finansowa wydatków PCPR 41 VII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 44 VIII. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011rok 45 str. 3

4 I. ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ (świadczenia pieniężne i niepieniężne) 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W tym celu Powiat zapewnia dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powiat prowadzi placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a jeśli ich nie posiada na swoim terenie jest zobowiązany zorganizować piecze w placówce na ternie innego powiatu. Ponieważ Powiat Kępiński nie posiada żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczeń Sądu Rodzinnego, podejmujemy działania mające na celu umieszczenie dzieci w wyznaczonych placówkach. Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedniej placówki, skompletowanie odpowiednich dokumentów i wystąpienie do właściwego terytorialnie starosty o skierowanie dziecka do danej placówki. W 2011r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju przebywało 13 dzieci z naszego powiatu. Utrzymujemy ścisłe kontakty z dyrekcją placówek, Centrami Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, które mają na celu usamodzielnianie wychowanków ww. placówek. Tabela 1. Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powiat, na którego terenie znajduje się placówka Liczba dzieci Ostrzeszów z przeniesienia z Szamotuł Pleszew Słupca Krosno Szamotuły przeniesiony do Ostrzeszowa Konin 1-1 Sępólno Więcbork Krajeńskie RAZEM str. 4

5 Na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadziliśmy postępowania zmierzających do oceny sytuacji materialnej rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych. Na podstawie tej oceny wydaliśmy 11 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności rodziców dzieci, z uwagi na spełnienie warunków zwolnienia, określonych w Uchwale Rady Powiatu. W 2011r. uczestniczyliśmy na zaproszenie placówek opiekuńczo wychowawczych w kwartalnych naradach, dotyczących oceny zasadności dalszego pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych. Wszystkie dzieci pozostały w placówkach, gdyż nie ma szans ich powrotu do rodziny biologicznej. W 2011 roku udzielono pomocy finansowej 4 wychowankom, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wypłacono im 32 świadczenia na kontynuowanie nauki, na kwotę ,86 zł, 1 świadczenie na usamodzielnienie w kwocie 6.588,00 zł oraz 1 świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 4.941,00 zł. Każda decyzja o wypłacie świadczenia poprzedzona była wywiadem środowiskowym pracownika socjalnego. 2. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. W 2011 roku w powiecie kępińskim funkcjonowało 60 rodzin zastępczych, tj. 32 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 20 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, 2 pogotowia rodzinne oraz 6 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych. Wychowywało się w nich 104 dzieci. Przyznano im świadczenia comiesięczne lub jednorazowe. Wypłata świadczeń na podstawie decyzji finansowych, poprzedzona była każdorazowo wywiadem środowiskowym pracownika socjalnego. Rodziny zastępcze otacza się dużą troską i monitoringiem sytuacji wychowawczej powierzanych ich opiece dzieci. We wszystkich rodzinach zastępczych przeprowadza się wywiady środowiskowe. W 2011 roku pracownicy socjalni PCPR w Kępnie przeprowadzili 297 wywiady środowiskowe, monitorujące sytuację dziecka. Są one narzędziem do oceny sytuacji rodzinnej umieszczonych tam dzieci i podejmowania w miarę potrzeb poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej lub pracy socjalnej. W ciągu całego 2011r. w tym zakresie zostało wydanych 74 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia lub zmieniających ich wysokość. Wśród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są również dzieci sprawiające trudności wychowawcze. W tych przypadkach ściśle współpracujemy z rodzinami zastępczymi, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. Rodziny zastępcze objęte są opieką psychologa. W razie pojawiających się trudności mogą skorzystać z różnych form pomocy: terapia psychologiczna, terapia rodzin, doradztwo wychowawcze, str. 5

6 doradztwo rodzinne, socjoterapia, konsultacje psychologiczne, diagnoza i opiniowanie. Rodziny zastępcze zgłaszają następujące problemy z dziećmi: agresja; trudności adaptacyjne; moczenie nocne; trudności w nauce; kradzieże; trudności w kontakcie; brak posłuszeństwa; brak umiejętności dostosowania się do ustalonych zasad, brak granic; lęki, wycofanie; zaburzenie zachowania. Rodzinom udzielane są również wszelkiego rodzaju informacje dotyczące pomocy medycznej, możliwości skorzystania z pomocy psychiatry, logopedy, neurologa i specjalistów innych dziedzin. Realizowana jest również praca z rodziną biologiczną, poprzez konsultacje a także organizację spotkań z dziećmi na terenie Centrum. We współpracy z Sądem Rodzinnym psycholog opiniuje funkcjonowanie dzieci, rodzin zastępczych i biologicznych, wypowiada się w sprawie środków wychowawczych, a także możliwości i potrzeb umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub instytucjach opiekuńczych. Poprzez szereg różnych szkoleń psycholog systematycznie zwiększa swoje kompetencje w zakresie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych. Dużo uwagi poświęcamy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, którzy opuścili rodziny zastępcze i próbują samodzielnie wejść w dorosłe życie. W 2011 roku było ich 9. Opracowano również 4 programy usamodzielnienia wychowanków oraz 2 oceny programu usamodzielnienia. Na podstawie decyzji finansowych wypłacono 52 świadczenia na kontynuowanie nauki, 5 świadczeń na usamodzielnienie oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W 2011 roku przeprowadzono również 55 postępowań administracyjnych i wydano stosowne decyzje dot. zwolnienia rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie. Otrzymane środki finansowe z budżetu powiatu w wysokości ,68 zł rozdysponowano następująco: 1. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - przyznano świadczeń ,98 zł 2. jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci str. 6

7 przyjmowanych do rodzin zastępczych w 2011r. - przyznano 23 świadczenia ,50 zł 4. pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 52 świadczenia ,20 zł 5. pomoc na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 5 świadczeń ,00 zł 6. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - przyznano 7 świadczeń ,00 zł Tabela 2. Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2009, 2010 i Struktura wiekowa Liczba dzieci do 7 lat powyżej 7 lat Razem Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających na terenie poszczególnych gmin powiatu kępińskiego w latach 2009, 2010 i Gmina Dzieci Rodzin Dzieci Rodzin Dzieci Rodzina Kępno Baranów Bralin Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica Razem str. 7

8 W 2011 roku na terenie naszego powiatu działały 2 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego (jedna w Kępnie i jedna w Baranowie). Na podstawie umów-zlecenia na wynagrodzenia ww. rodzin w 2011r. przeznaczono ,59 zł. Kontynuowanie od 2007r. tej formy opieki zapobiegło przekazaniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych kolejnych dzieci, a tym samym pozwoliło uniknąć dużo większych kosztów, związanych z pobytem dzieci w domach dziecka. Od drugiego półrocza 2011 roku funkcjonuje 6 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, w których umieszczonych zostało 22 dzieci pochodzących z różnych powiatów, w tym 10 z powiatu kępińskiego. Koszt wynagrodzenia tych rodzin w 2011r. wyniósł ,41 zł. Szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niespokrewnionych z dzieckiem, a także dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych w ubiegłych latach były przeprowadzane przez firmę zewnętrzną. Podmiotem szkolącym był Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kaliszu, z którym corocznie zawierano stosowną umowę. Powodem takiej sytuacji był brak środków finansowych na szkolenie pracowników. PCPR nie posiadało więc własnych trenerów, którzy mogliby szkolić rodziny zastępcze. W roku 2012 będzie możliwe przeprowadzenie ww. szkoleń przez pracowników centrum, którzy odbędą stosowne szkolenie w tym zakresie. Przewidujemy że we wrześniu 2012 roku zorganizujemy pierwsze szkolenie. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. nałożyła obowiązek zawarcia porozumień między powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo wychowawczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie. W 2011 roku zawarliśmy 20 nowych porozumień (wraz z aneksami będącymi integralną ich częścią), i tak z: - miastem Konin 1 porozumienie - powiatem ostrzeszowskim 1 porozumienie - powiatem świebodzińskim 2 porozumienia - miastem Poznań 1 porozumienie - powiatem żagańskim 4 porozumienia str. 8

9 - powiatem inowrocławskim 2 porozumienia - powiatem Ostrów Wlkp. 1 porozumienie (wynagrodzenie dla rodz. zast. zawodowej) - powiatem wieruszowskim 1 porozumienie - powiatem sępoleńskim 3 porozumienia - powiatem ostrzeszowskim 1 porozumienie - miastem Świnoujście 1 porozumienie - miastem Bytom 1 porozumienie - powiatem Buskim - 2 porozumienia Na koniec 2011 roku mamy podpisanych 40 porozumień z powiatami z terenu całego kraju. W ramach porozumień ponieśliśmy koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu: - w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł - w rodzinach zastępczych zł Powiaty, z których dzieci wychowują się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kępińskiego w 2011r. zwróciły nam na podstawie porozumień kwotę ,97 zł Tabela 4. Rodziny zastępcze i pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. w tym: Rodziny zastępcze rodziny spokrewnione z dzieckiem rodziny niespokrewnione z dzieckiem rodziny zawodowe wielodzietne 2009r. 2010r. 2011r pogotowie rodzinne Dzieci w rodzinach zastępczych w tym: w rodzinach spokrewnionych w rodzinach niespokrewnionych w rodzinach wielodzietnych w pogotowiu rodzinnym Wywiady środowiskowe Decyzje Ogółem ilość świadczeń w tym: częściowe porycie kosztów utrzymania dziecka str. 9

10 jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej Ogółem - kwota , , ,50 w tym: częściowe porycie kosztów utrzymania dziecka jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej , , , , , ,50 Wychowankowie rodzin zastępczych 2009r. 2010r. 2011r. Ilość osób Programy usamodzielnienia Ogółem ilość świadczeń w tym: kontynuowanie nauki usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej Ogółem kwota , , ,20 w tym: kontynuowanie nauki , , ,20 usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej , , , , , ,00 Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 2009r. 2010r Ilość osób Ogółem ilość świadczeń kontynuowanie w tym: nauki usamodzielnienie zagospodarowanie w formie rzeczowej Ogółem - kwota 5.929, , ,86 kontynuowanie w tym: nauki 5.929, , ,86 usamodzielnienie 0, , ,00 zagospodarowanie w formie rzeczowej 0,00 0, ,00 str. 10

11 3. Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach Punktu udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna i socjalna. Punkt działa w godzinach pracy Centrum, gdyż na zatrudnienie specjalistów w ramach umowy zlecenia, w godzinach popołudniowych, nie posiadamy środków w budżecie. Zadania Punktu wykonują więc pracownicy Centrum. Główne problemy z jakimi zgłaszały się osoby do Punktu Interwencji Kryzysowej to: przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, mobbing), grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, rozpijanie małoletnich, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, depresje, rozpad związku małżeńskiego, (kryzysy rodzinne), uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard), utrudnienia kontaktu z dzieckiem, zagrożenie eksmisją, próby samobójcze. W 2011r. ze wsparcia w Punkcie skorzystało 135 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Liczba ta nie odzwierciedla ilości udzielanych porad, bowiem 1 osoba korzysta z pomocy wielu specjalistów ( choć w statystyki jest wpisywana raz- jako klient) i przychodzi po porady wielokrotnie. W ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna. Zakres tej pomocy obejmuje: działalność informacyjno-edukacyjna poradnictwo wychowawcze i rodzinne interwencję kryzysową mediacje szeroko pojęte wsparcie psychologiczne. W 2011r. łącznie z pomocy psychologa skorzystało 35 osób. Trzeba jednak pamiętać, że jedna osoba przychodzi wielokrotnie, więc liczba udzielonych porad i wsparcia jest znacznie wyższa. Klienci zgłaszali się z następującymi problemami: - przemoc w rodzinie - choroba alkoholowa jednego ze współmałżonków - problemy wychowawcze - myśli samobójcze - choroby psychiczne i somatyczne w rodzinie - rozpad rodziny - trudności adaptacyjne str. 11

12 - katastrofy: pożar, wypadki komunikacyjne - kryzys zagrożenia życia - utrata pracy - załamanie nerwowe - inne trudne sytuacje życiowe. Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, tj.: Policją; Prokuraturą; Ośrodkami Pomocy Społecznej; Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Kępnie; Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Szpitalem; Sądem Rejonowym; Kuratorami społecznymi i zawodowymi; szkołami; Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Wśród osób, którym udzielano pomocy były najczęściej kobiety i dzieci, a także osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, wobec których była stosowana przemoc ze strony członków najbliższej rodziny. Punkt nie zapewnia schronienia, wyżywienia, ubrania, nie działa w godzinach popołudniowych, gdyż nie posiadamy środków budżetowych. Nie działamy więc całodobowo. Przy pomocy Policji i Prokuratury podejmowaliśmy działania interwencyjne zmierzające do izolacji sprawców od ofiar. Na pisemne wnioski Policji udzielamy wskazanym rodzinom i osobom, znajdującym się w kryzysie, pomocy w przywróceniu samodzielności radzenia sobie z problemem, pomagamy im w załatwianiu spraw urzędowych, wzywamy sprawców przemocy na rozmowy interwencyjne; o sytuacji rodziny czy osoby powiadamiamy też właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, gminne komisje rozwiązywana problemów alkoholowych. Jednocześnie poszczególni dzielnicowi na naszą prośbę obejmują rodziny i osoby w kryzysie wizytami prewencyjnymi. W ramach projektu Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam - budowanie lokalnego systemu wsparcia w 2011 roku pomocy udzielono 20 kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie. 9 z nich kontynuowało udział z roku poprzedniego, natomiast w bieżącym roku wsparciem objęto 11 nowych kobiet. Przewidziano dla nich kilka instrumentów: str. 12

13 zasadniczym działaniem było prowadzenie przez psychologa i pedagoga grup wsparcia 25 spotkań po 2 godziny z podziałem na dwie grupy; podczas trwania spotkań dla dzieci uczestniczek zapewniona była opieka pedagogiczna; doradztwo indywidualne z doradcą psychologiem oraz doradcą prawnikiem dla każdej z pań; kurs kreowania własnego wizerunku dla 9 kobiet kontynuujących udział w projekcie; kurs wizażu dla 11 kobiet biorących udział po raz pierwszy; odbył się 10-dniowy wyjazdowy Obóz Integracyjno Motywacyjny dla kobiet oraz ich dzieci, który pozwolił na głębszą integrację uczestniczek projektu; Powyższe działania miały na celu przezwyciężenie postawy wyuczonej bezradności, unormowania sytuacji życiowej kobiet oraz ich dzieci, a także aktywizacji zawodowej. W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielonych zostało ponad 400 porad prawnych głównie z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego i cywilnego (w części dot. spraw między małżonkami i rodzicami a dziećmi) co jest związane ze specyfiką Punktu Interwencji Kryzysowej Porady obejmowały także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego ( inne niż w/w), karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Problemy z którymi zgłaszały się osoby: - kryzys w rodzinie ( rozwód, separacja, zniesienie wspólności majątkowej, eksmisja, podział majątku, alimenty i uchylanie się od ich płacenia, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ogólnie rozumiane prawa i obowiązki rodziców) - sprawy majątkowe (odpowiedzialność za długi, sprawy spadkowe,) - uzależnienie od alkoholu i hazardu - przemoc - sprawy z zakresu prawa pracy (rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie) - brak wsparcia ze strony policji czy prokuratury (brak reakcji na zgłoszenia, umarzanie postępowań) Oprócz rozmów z klientami sporządzane były w zależności od potrzeb różnego rodzaju pisma: pozwy, zawiadomienia do prokuratury, wnioski, zażalenia, skargi itp. W w/w okresie sporządzono 216 pism. Każdy klient był poinformowany o: - przysługujących mu w danej sprawie prawach i nałożonych na niego obowiązkach, - dokumentach, które musi przygotować a które zostaną załączone do pozwów i innych pism. W zależności od sytuacji i rodzaju działań podejmowanych przez petentów omawiane były: - procedury sądowe (przebieg postępowania, tok rozprawy, wyrokowanie i możliwość wnoszenia apelacji) - procedury administracyjne, - przebieg postępowania policyjno-prokuratorskiego Ofiary przemocy otrzymywały poradnik, w którym omówione zostały podstawowe zagadnienia dot. przemocy (cykl przemocy, fakty i mity dotyczące przemocy, sprawcy i ofiary, zestawienie artykułów prawa karnego, omówienie procedur i toku sprawy). str. 13

14 Klienci deklarujący chęć uzyskania rozwodu/separacji otrzymywali poradnik zawierający podstawowe materiały informujące o różnych możliwościach/ rozwiązaniach prawnych związanych z rozwodem/separacją, toku sprawy, odpowiednich przepisach. PCPR w 2011 roku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację projektu Pomagam, bo wiem. Projekt szczegółowo omówiono na stronie Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia; organizowanie mieszkań chronionych. W 2011r. przeprowadziliśmy postępowanie administracyjne zmierzające do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 9 osób: - z gminy Kępno 4 osoby - z gminy Baranów 1 osoba - z miasta Piła 1 osoba - z gminy Perzów - 1 osoba - z gminy Kobyla Góra - 1 osoba - z gminy Czastary - 1 osoba W/w gminy dofinansowywały koszt pobytu swoich mieszkańców w DPS w wysokości różnicy między odpłatnością mieszkańców a kosztem utrzymania w DPS w Rzetni. Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej udało nam się zapełnić wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na bieżąco. W chwili obecnej nikt nie oczekuje kolejce na przyjecie do placówki. Z pobytu w Domu Pomocy zrezygnowała 1 osoba. W 2011 roku przeprowadziliśmy 7 postępowań administracyjnych, poprzedzone wywiadem środowiskowym, zmierzające do ponownego ustalenia w drodze decyzji wysokości odpłatności niektórych mieszkańców DPS w związku ze zmianą ich sytuacji dochodowej (powyżej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Tabela 5. Decyzje wydane w 2009, 2010 i 2011 roku lp. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 1. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej 2. Decyzje ponownego ustalenia odpłatności za pobyt w DPS 3. Decyzje o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy 4. Inne (zmieniające, odmawiające przyjęcia, uchylające, wygaszające) (od r.- zmiana zasad kierowania) Razem str. 14

15 Zadaniem PCPR jest także zapewnienie ponadgminnych mieszkań chronionych. Mieszkanie chronione jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób mogących, przy odpowiednim wsparciu, samodzielnie żyć w środowisku, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze. Brak środków finansowych na to zadanie własne powiatu powoduje, że ta forma opieki nie została uruchomiona. 5. Udzielanie mieszkańcom powiatu świadczeń niepieniężnych w postaci informacji o ich prawach i uprawnieniach. Dla wielu ubogich, niepełnosprawnych osób zagubionych w gąszczu przepisów, których nie stać na poradę w biurze prawnym, czy w kancelarii adwokackiej pełnimy rolę biura porad obywatelskich. Nasze Centrum reaguje na trudności sygnalizowane wprost, jak również na te przez nas dostrzegane. Czuwamy nad tym, by osoby, które zwracają się do nas o pomoc nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. Realizując to zadanie Powiatu, w roku 2011 udzielono znacznej liczbie osób zgłaszających się do Centrum porad i informacji o ich prawach i uprawnieniach. Zainteresowano też ich problemami różne instytucje sądy, prokuraturę, policję, kuratorów, ośrodki pomocy, urzędy gminy. W 2011 roku udzieliliśmy klientom Centrum pomocy w następujących sprawach: - problemów rodzinnych i wychowawczych, - uprawnień osób niepełnosprawnych i sposobu ich egzekwowania, - procedur administracyjnych i sądowych, - wnioski do sądu w sprawach rodzinnych (np. rozwód, alimenty, ustanowienie rodziny zastępczej, ubezwłasnowolnie, adopcja, ustalenia ojcostwa, sprzeciw od nakazu zapłaty, ustanowienia kuratora, odwołania), - pozbawienie władzy rodzicielskiej, - rozdzielność majątkowa, - wniosków do prokuratury o skierowania na przymusowe leczenie z uzależnienia, - windykacji należności, - mieszkaniowych. Społeczności lokalnej udzielamy także informacji za pośrednictwem ogłoszeń w prasie. str. 15

16 6. Doradztwo metodyczne dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu. Na bieżąco, pisemnie lub telefonicznie, bądź w kontaktach osobistych udzielono pracownikom socjalnym GOPS i DPS instruktażu o charakterze merytorycznym i doradztwa metodycznego m.in. w zakresie: - rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, - programów dla osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON, - metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, - stosowania procedur administracyjnych, - pracy z rodziną dysfunkcyjną, - metod oddziaływań psychologicznych w pracy z rodziną, - interpretacji wybranych przepisów prawnych, - możliwości działania organizacji pozarządowych w warunkach funkcjonowania ustawy o organizacjach pożytku publicznego, - możliwości dofinansowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych z funduszy strukturalnych, - przywracanie terminów w postępowaniu administracyjnym przy przyznawaniu świadczeń, - świadczeń pielęgnacyjnych. Na przeprowadzenie szkoleń kadry pomocy społecznej przez specjalistów z zewnątrz (w ramach umów zlecenia) nie mieliśmy środków finansowych. Natomiast została zorganizowana w ramach projektu Pomagam, bo wiem II Powiatowa Konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy w Powiecie Kępińskim podczas której zaproszeni prelegenci przedstawili aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie (opis str. 34). II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON. W 2011 roku otrzymaliśmy ze środków PFRON kwotę zł przypadającą wg algorytmu na realizację zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ( ) z dnia 27 sierpnia 1997r. dla Powiatu Kępińskiego. Ostateczny podział środków PFRON dokonany przez Radę Powiatu kształtował się następująco: zł 2,5 % przekazano na rehabilitację społeczną, zł 97,5 % przekazano na rehabilitacje zawodową. str. 16

17 Podział taki był zgodny z potrzebami powiatu, przedstawionymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz zatwierdzony przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W roku 2010 zadania z zakresu REHABILITACJI ZAWODOWEJ przekazane zostały Zarządzeniem Starosty do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania przekazane ustawą do realizacji powiatowym centrom pomocy rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej: Zadaniem należącym do właściwości PCPR jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez: dofinansowanie ich pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, i w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania rehabilitacji dzieci i młodzieży. dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe. 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W 2011r. taka forma rehabilitacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Liczba osób niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i młodzieży ubiegających się o dofinansowanie to: 156 osób + 70 opiekunów. W związku z tym przyjęto następujące kryterium ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały: dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się lub studiujące, którzy w poprzednim roku nie uzyskali dofinansowania, osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, którzy nie korzystali z dofinansowania w poprzednim roku, osoby, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, które nie korzystały z dofinansowania w poprzednim roku z dysfunkcją ruchu zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którego celem jest zaktywowanie społeczne i zawodowe, realizowanym przez PCPR i współfinansowanym ze środków UE. str. 17

18 W roku 2011 udzielono dofinansowania 85 osobom na kwotę ,00 zł, w tym: 23 osób + 12 opiekunom uczestnikom projektu Siłę mam dzięki Wam ale radzę sobie sam - budowanie lokalnego systemu wsparcia na kwotę ,00 zł, 27 dzieciom niepełnosprawnym przyznano kwotę ,00 zł, 23 osobom będących opiekunami dzieci niepełnosprawnych przyznano kwotę ,00 zł. Z ogólnej liczby 226 osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, 39 osób zamieszkiwało tereny wiejskie. Ich udział w otrzymanym dofinansowaniu stanowi 17% i daje to kwotę ,00 zł. 2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. W roku 2011 złożono 41 wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych na kwotę ,00 zł. Przyznano dofinansowanie 13 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę ,00 zł. Bariery cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, zwłaszcza bariery architektoniczne. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków o dofinansowanie przyjęto następujące kryteria: w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały osoby ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, której likwidacja barier jest niezbędna (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i o kulach). W roku 2011 ze względu na ograniczone środki finansowe odstąpiono od zadania z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Bariery architektoniczne oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 9 osób niepełnosprawnych na kwotę ,00 zł uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych. 7 osób niepełnosprawnych uzyskało dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do swoich potrzeb, 1 osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie do wyrównania poziomu podłóg w mieszkaniu i budowę podjazdu do posesji, 1 dziecko niepełnosprawne uzyskało dofinansowanie do budowy podjazdu do posesji. Przystosowanie pomieszczenia łazienkowego do osoby mającej trudności w poruszaniu się polega przede wszystkim na: zlikwidowaniu poziomu podłóg, poszerzenie drzwi ułatwiające swobodne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim, zamontowanie odpowiedniego podłogowego brodzika z siedziskiem i panelem prysznicowym, oporęczowanie, założenie płytek antypoślizgowych. str. 18

19 Bariery techniczne oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 4 osoby niepełnosprawnych na kwotę ,00 zł otrzymało dofinansowanie do zakupu urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym. 2 osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim otrzymały dofinansowanie do zakupu schodołazu. 1 osoba z dysfunkcją narządu ruchu otrzymała dofinansowanie do zakupu wózka sedesowego, 1 osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu otrzymała dofinansowanie do zakupu oporęczowania do mieszkania. Z grupy 13 osobowej 1 osoba to dziecko niepełnosprawne i dla niego przekazano kwotę 3.240,00 zł. Z dofinansowania skorzystało: z terenów wiejskich - 8 osób - na kwotę ,00 zł 53 % z miasta - 5 osób - na kwotę ,00 zł. 47 % Podział środków na likwidację barier przypadających na poszczególne gminy: Rychtal - 1 osoba na kwotę 336,00 zł (0,82%) Łęka Opatowska - 0 Kępno - 9 osób na kwotę ,41 zł (87,04%) Bralin - 1 osoba na kwotę 3.000,00 zł (7,32%) Baranów - 0 Trzcinica - 1 osoba na kwotę 1.979,40 zł (4,82%) Perzów Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Na ww. zadanie przewidziano w planie finansowym zł wykorzystano 100% środków, w tym: dla dzieci i młodzieży wykorzystano kwotę PCPR zrealizowało ogółem 529 faktur, z czego: dotyczy osób dorosłych niepełnosprawnych, - 75 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dofinansowanie dotyczyło zakupu przede wszystkim: - aparatów słuchowych oraz wkładek usznych, zł - pieluchomajtek, podkładów, worków na mocz oraz cewników urologicznych, - obuwia ortopedycznego, kul, lasek, podpórek, balkoników, - wózków inwalidzkich, - materacy przeciwodleżynowych str. 19

20 - protez kończyn, krtani, włosów, piersi, - inne (m.in. pionizatory, aparaty szynowo opaskowe, okulary korekcyjne, gorsety korekcyjne) Z dofinansowania na ten cel skorzystało w 2011 roku 156 osób, w tym 24 to dzieci i młodzież, a 8 to osoby niepełnosprawne, które składały wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Zaopatrując osoby niepełnosprawne w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne pomogliśmy ośrodkom pomocy społecznej zaoszczędzić i tak skromne środki przeznaczone na zasiłki celowe. Środki przekazane w 2011 roku na to zadanie okazały się niewystarczające. Bez rozpatrzenia pozostało 76 faktur osób niepełnosprawnych dot. zakupu, przede wszystkim: - aparatów słuchowych i wkładek usznych zł, - pieluchomajtek, oraz innych przedmiotów ort., i środków pomocniczych zł, na łączną kwotę: zł 4. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Celem warsztatu jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. str. 20

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie za 2010 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej Kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r. 1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. RODZINY ZASTĘPCZE W roku 2010 na mocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, tel. 077 541 50 01-11 fax 54 15 012 dyrektor Elżbieta Ciupek Obszarem działania Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem życia człowieka i ma istotny wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK W roku 2013 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA Załącznik s do Uchwały Nr13 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 marca 2007 r. Ocena i kontrola realizowanych zadań w roku 2006 zgodnie z Programem na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Krzeszowice, dnia 14 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Kisielice,

Kisielice, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW KISIELICACH ZA 2015 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część II. Edukacja osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 SPIS TREŚCI: Warsztaty terapii zajęciowej Czym jest WTZ 3 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo