Why IELTS? Dlaczego IELTS?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Why IELTS? Dlaczego IELTS?"

Transkrypt

1

2 Dlaczego IELTS? IELTS (International English Language Testing System) to test poziomujący, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy a także jako ocena postępów w toku nauki. W cenie testu jest sprawdzenie wszystkich czterech podstawowych umiejętności językowych: słuchania, rozumienia tekstów pisanych, pisania i mówienia. Wyniki dostępne są już 13 dnia od daty testu. W cenie testu 1 egzemplarz wyniku przesyłany jest do kandydata i maksymalnie 5 do wskazanych przez niego instytucji. IELTS dostępny jest w ponad 50 terminach w roku. IELTS to test, który możemy przeprowadzić w salach instytucji rejestrującej kandydatów (szczegóły strona 4). IELTS każdego roku zdawany jest na świecie przez ponad 1,5 mln kandydatów. IELTS jest uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe w Polsce i na świecie. Stosują go takie firmy, jak Coca Cola Inc., Shell International i niektóre oddziały Ernst&Young. Test ten honoruje ponad uczelni w Stanach Zjednoczonych (w tym wszystkie universytety Ivy League), niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i wielu innych krajach, w tym: Why IELTS? IELTS (International English Language Testing System) is a level test commonly used to assess the level of English language knowledge of those who apply for a course of study or a job, and also to check progress in the course of learning. The IELTS test fee covers four language skills listening, reading, writing and speaking. IELTS results are issued on the 13th day after the test. The fee covers 1 copy of the result for the candidate and a maximum of 5 additional copies for the institutions listed by the candidate plus despatch. IELTS is available on 50 different dates a year. IELTS can be organised in the premises of the registering institution (detailed info page 4). IELTS is taken globally by over 1.5 million people a year. IELTS is recognised by the biggest universities, companies and professional bodies in Poland and other countries. It is used by companies such as Coca Cola Inc., Shell International and some branches of Ernst&Young. Currently the test is recognised by over universities in the USA (including all Ivy League universities), almost all higher educational institutions in the UK as well as institutions in Australia, Canada, New Zealand, the Republic of South Africa, the Republic of Ireland, France, Germany, Italy, Belgium, China, Korea, Hong Kong, Holland and many other countries. A few examples are given below: Poniższa tabela prezentuje kilka najznamienitszych instytucji uznających IELTS The table below presents a sample of renowned institutions that recognise IELTS Instytucja / Institution Kraj / Country Instytucja / Institution Kraj / Country Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Poland University of Oslo Norway Politechnika Krakowska Poland University of Lisbon Portugal Politechnika Warszawska Poland National University of Ireland Ireland Uniwersytet Jagielloński Poland University of Ljubljana Slovenia Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Poland Malmo University Sweden Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Poland University of Zurich Switzerland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Poland Abu Dhabi Commercial Bank UAE Ministerstwo Edukacji Narodowej Poland Abu Dhabi Gas Industries Ltd, (GASCO) UAE Centralny Zarząd Poczty Polskiej Poland Cambridge University UK Academy of Information Technology Australia Central Saint Martins College of Art & Design UK Australian Medical Council Australia London College of Fashion UK University of Melbourne Australia London School of Economics UK University of Vienna Austria London University of The Arts UK US Software Limited Bangladesh University of London UK Bank of Cyprus Cyprus University of Manchester UK University of Copenhagen Denmark University of Oxford UK University of Helsinki Finland Boston University USA Paris University France Harvard University USA Hamburg University Germany Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA Köln University Germany Metropolitan College of New York USA University of Rome Italy Princeton University USA Bologna University Italy Trinity University USA University of the Hague Netherlands University of California, Los Angeles USA Shell International Netherlands Yale University USA University of Amsterdam Netherlands American Veterinary Medical Association USA Utrecht University Netherlands Coca Cola Inc. Vietnam Nursing Council of New Zealand New Zealand Pełna lista instytucji honorujących i stosujących egzamin IELTS dostępna jest na stronie: A full list of institutions recognising IELTS is available on 2

3 Dlaczego ponad instytucji na całym świecie wybrało właśnie IELTS? IELTS to gotowy test do wykorzystania w celu: Instytucje edukacyjne: oceny kompetencji językowych pracowników, których zadaniem będzie prowadzenie angielskojęzycznych projektów edukacyjnych, naboru studentów w ramach programów wymiany międzynarodowej dzięki IELTS instytucja ma pewność, że kandydaci władają językiem angielskim na poziomie umożliwiającym im swobodne studiowanie, rekrutacji studentów na stypendia zagraniczne IELTS daje gwarancję, że studenci uczelni spełniają wymogi językowe i dobrze reprezentują uczelnię za granicą, oceny postępów w nauce angielskiego studentów uczestniczących w lektoratach, wyłonienia tych kandydatów na studia, którzy dzięki znajomości języka mogą być doskonałymi ambasadorami uczelni na zewnątrz. Inne instytucje: oceny kwalifikacji językowych kandydatów w procesie rekrutacji do pracy, oceny postępu w nauce pracowników oddelegowanych na kurs językowy, wyłonienia najlepszych kandydatów na międzynarodowe staże lub do pracy w zagranicznych oddziałach firmy, wyznaczenia kandydatów do awansu. Why have over institutions all over the world chosen IELTS? IELTS is ready to be used by: Educational institutions: to assess the English language competencies of staff who will be responsible for educational projects conducted in English, as an entrance test for international exchange programmes thanks to IELTS an institution can be sure that candidates can use English at a level suffi cient to study abroad, in the recruitment process for overseas scholarships IELTS guarantees that students meet language requirements and appropriately represent their university abroad, to monitor students progress in language learning, to identify those applicants who can constitute ambassadors for an institution thanks to their knowledge of English. Other institutions: to assess the competencies of job applicants, to monitor progress of those members of staff delegated to attend a language course, to identify the best candidates for international work exchange programmes or appointments in foreign branches of an institution, to inform decisions related to the promotion of employees. Wyniki IELTS mogą posłużyć jako miarodajny sprawdzian umiejętności kandydatów, ponieważ mogą do niego przystąpić osoby o różnym stopniu znajomości języka i rolą IELTS jest określenie ich poziomu, a tym samym zdefiniowanie jakiego typu zadaniom są gotowi sprostać w języku obcym. Jolanta Wielgus, Politechnika Gdańska. Before deciding to accept the IELTS as an alternative to TOEFL, I sat for the exam myself and can attest to the genuine rigor it represents. Candidates are tested not just on comprehension of written and spoken English but further on understanding and producing English of an academic nature. That there may be a perceptible slant towards British English in contrast to TOEFL s slant towards the North American brand did not strike me as a signifi cant issue. James F. Minter, Columbia University, New York. Jako L.I.F.E., instytut przygotowujący studentów do podjęcia studiów w języku angielskim, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, śledzimy międzynarodowe trendy i podążamy za światowymi standardami, stąd decyzja o wyborze IELTS. IELTS daje pewność, że ich przyszli studenci posługują się angielskim na odpowiednim poziomie, zaś kandydaci zyskają możliwość zweryfikowania własnych umiejętności językowych przed złożeniem aplikacji na studia. Część uniknie niepotrzebnych rozczarowań, dla części będzie to wyraźna motywacja do dalszej nauki języka. Katarzyna Szczepaniak, Worldwide School LIFE (Language Institute for Further Education), Warszawa. Unlike some other tests, IELTS keeps students far from grammar worries as tests English language in the way it is used by its native speakers in their daily lives. This encourages students to learn the daily used English rather than the memorized English language demanded in some other exams or tests. For institutions and companies looking for officers, managers, IELTS is a way of making them sure that the candidates for these positions do not only know English but also use the language effectively in their work and daily life. Ali Sengul, Vistula University, Warsaw. It gives us a reliable indication of entry level which other tests are less satisfactory at providing. Geraldine Hughes, Kings College London. 3

4 Test IELTS w siedzibie Twojej instytucji wymogi Poniżej przedstawione są podstawowe wymogi, jakie muszą spełniać sale, aby móc przeprowadzić w nich test IELTS. Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres: 1. Sala powinna być łatwo dostępna dla kandydatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, jeżeli biorą one udział w sesji. Należy zwrócić uwagę, czy sala znajduje się w cichym i spokojnym miejscu. W budynku powinny znajdować się oznaczenia umożliwiające kandydatom znalezienie sali. 2. Sala musi być czysta, dobrze oświetlona, nagłośniona stosownie do wielkości, odpowiednio ogrzewana (min. 20 C, a max. 25 C) a jeżeli to możliwe, wyposażona w klima ty zację. 3. Sala powinna być wyposażona w: profesjonalny sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD / laptop oraz mikrofon (duże sale); odpowiednią ilość stołów i krzeseł (należy pamiętać o 1 lub 2 dodatkowych stołach dla komisji egzaminacyjnej) ustawionych pojedynczo w rzędach; zegar widoczny z każdego jej miejsca oraz tablicę do pisania. 4. Sala, w której odbywa się egzamin ze słuchu powinna mieć dobrą akustykę i być położona w szczególnie cichym miejscu w budynku. Należy unikać przeprowadzania egzaminów w salach z bardzo wysokim sufitem, w szczególności audytoryjnych, oraz takich, w których podłoga wyłożona jest kafelkami lub które mają elementy architektoniczne (np. szerokie fi lary pośrodku sali) zakłócające dobre rozchodzenie się dźwięku. 5. Odległości między osiami stołów z każdej strony będą nie mniejsze niż 1,25 m. 6. Zdającym należy udostępnić szatnię z obsługą lub pomieszczenie przeznaczone na szatnię (zamykane lub nadzorowane), które pomieści ubrania wierzchnie i rzeczy osobiste kandydatów. 7. W budynku, w którym odbywa się egzamin muszą się znajdować toalety (min. 1 na 25 osób) zaopatrzone w przybory toaletowe: papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk bądź ręczniki jednorazowe. 8. Sala musi mieć łatwy dostęp do wyjść ewakuacyjnych, które podczas egzaminu powinny być oznakowane i otwarte. 9. Sala lub pokój, w którym odbędzie się egzamin ustny powinna być wyposażona w stoły i krzesła dla jednego egzaminatora ustnego i jednego kandydata. Jeżeli w tym samym czasie odbywa się więcej niż jeden egzamin ustny, każdy egzaminator musi pracować w oddzielnym pokoju lub sali. W innym pokoju lub na zewnątrz sali (w pewnej odległości od niej) powinna się znajdować przestrzeń przeznaczona dla osób czekających na egzamin i dla osoby koordynującej przebieg sesji, wyposażona w stół i krzesło dla tej osoby, oraz w krzesła dla kandydatów. The IELTS test on your premises requirements Listed below are the basic requirements to be met by an institution s premises in order to carry out an IELTS test. Specifi c questions should be addressed to: 1. The test room should be easily accessible to candidates, including persons with disabilities, if they take part in the session. The hall should be located in a quiet and peaceful place. The building should be marked to assist candidates in fi nding the test room. 2. The room must be clean, well lit, equipped with a professional sound system relative to its size, appropriately heated (min. 20 C, max. 25 C) and, if possible, equipped with air conditioning. 3. The room should be equipped with: a professional sound system, CD player/laptop and a microphone (large rooms); an adequate number of tables and chairs arranged singly, in rows (including 1 or 2 additional tables at the front of the room for the examination committee); a clock visible from each part of the room and a board to write on. 4. The room in which the listening part is to be conducted should have good acoustics, and be located in a particularly quiet part of the building. Tests should be avoided in rooms with a very high ceiling, especially an auditorium, and where the fl oor is tiled and structural elements (e.g. broad pillars in the middle of the room) could disrupt sound distribution. 5. The distance between the axes of the tables on each side is not less than 1.25 m. 6. Candidates should have access to a staffed cloakroom or a room designated as a cloakroom (locked or monitored), where candidates coats etc. may be left together with other personal belongings. 7. There must be a toilet (at least 1 for every 25 people) equipped with amenities: toilet paper, soap, hand dryers or disposable towels, in the building where the exam takes place. 8. The hall must have easy access to emergency exits, which should be marked and open during the test. 9. The room in which the oral test will be held should be equipped with tables and chairs for one examiner and one candidate. If more than one oral test is taking place at the same time, each examiner must work in a separate room or hall. There should be a designated waiting area, in a separate room or some distance from the test rooms, for candidates waiting for the exam and for the person coordinating the running of the session, with a table and chair for the coordinator and chairs for the candidates. Test IELTS na skali Poziomów Rady Europy Diagram showing the position of IELTS test on the Council of Europe Framework of Reference 4

5 Co British Council oferuje instytucjom stosującym IELTS? Wsparcie merytoryczne w postaci seminariów dla nauczycieli i prezentacji na temat testu IELTS dla słuchaczy. Pomoce dydaktyczne i materiały informacyjne dotyczące testu IELTS. Instytucjom, które zarejestrują co najmniej 10 kandydatów na test IELTS i zorganizują egzamin w swoich salach: prawo do używania w swoich materiałach reklamowych i na stronach internetowych logotypu British Council Poland IELTS Venue, prawo do 10% rabatu (uwaga: pod warunkiem rejestracji grupy 20 osób i więcej). Prawo do uczestnictwa w programie partnerskim Addvantage i związane z tym przywileje. What does the British Council offer to institutions that use IELTS? Methodological support in the form of seminars for teachers and presentations for students/staff. Didactic and informational materials regarding the IELTS test. To institutions that register a minimum of 10 candidates for the IELTS test and organize the test on their premises: the right to use the British Council Poland IELTS Venue logotype in their promotional materials and on their webpages, the right to a 10% discount on the IELTS fee (available for registrations of 20 candidates and above), The right to be a member of the Addvantage Partnership Programme and all privileges related to that. Szczegółowych informacji na temat naszej oferty i warunków organizacji egzaminów udzielamy pod adresem: Detailed information about our offer and requirements regarding the organisation of an IELTS session can be obtained from: Jak instytucja może zorganizować egzamin IELTS dla swoich studentów/pracowników? How can an institution organise an IELTS test for its students/staff? 5

6

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo