USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI"

Transkrypt

1 USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI ŁUKASZ MUROWANIECKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) jest stosunkowo now usług na polskim rynku płatno ci. Ostatnio, równie Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. polska izba clearingowa doł czyła do grona operatorów platform EBPP. Mo e to doprowadzi w najbli szym czasie do gwałtownego upowszechnienia si tego rozwi zania. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji EBPP, ze szczególnym uwzgl dnieniem procesu wymiany danych oraz potencjalnych korzy ci dla poszczególnych jej uczestników. B dzie to stanowiło punkt wyj cia do oceny tego rozwi zania i mo liwo ci jego upowszechniania. Słowa kluczowe: EBPP, EIPP, e-faktura, BILIX, metoda płatno ci 1. Wprowadzenie Realizowanie płatno ci jest procesem kluczowym dla funkcjonowania gospodarki. Trudno bowiem wyobrazi sobie dobrze działaj cy system gospodarczy bez sprawnego dokonywania zapłaty za towary i usługi. Jest to prawda uniwersalna, maj ca swoje potwierdzenie na przestrzeni dziejów, w ró nych systemach gospodarczych. Dlatego te, z wielk uwag nale y przygl da si wszelkim nowo ciom pojawiaj cym si w tej dziedzinie. Wiek XXI przyniósł niew tpliwie wiele nowych pomysłów na realizowanie płatno ci. Przyczyn takiego zjawiska doszukiwałbym si w kilku czynnikach. Pierwszym, do oczywistym, jest gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwłaszcza zwi kszenie przepustowo ci sieci oraz udoskonalenie technologii internetowych pod wzgl dem ich bezpiecze stwa pozwoliło na realizowanie płatno ci metodami, które wcze niej były odrzucane jako niewystarczaj co dobre i pewne dla tego typu operacji. Drugim czynnikiem mo e by zwi kszanie dost pno ci tych technologii, głównie ze wzgl du na malej ce koszty. Pojawienie si szerokiego potencjalnego grona odbiorców powoduje, e kreowane s nowe potrzeby i metody ich zaspokajania. Sprawne i wygodne realizowanie płatno ci poprzez sie jest jedn z takich potrzeb. Faktury elektroniczne oraz usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) s przykładami narz dzi pozwalaj cych na ich zaspokojenie. 2. Faktura elektroniczna Faktura elektroniczna (e-faktura) jest dokumentem elektronicznym odpowiadaj cym fakturze tradycyjnej, papierowej. W polskim systemie prawnym, kwestie e-faktur reguluje Rozporz dzenie Ministra Finansów z w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a tak e przechowywania oraz udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.Ustaw 133 poz z 2005r.). Zgodnie z tym aktem prawnym, faktura elektroniczna zrównuje si prawnie z faktur tradycyjn.

2 Łukasz Murowaniecki Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), jako kolejny etap rozwoju metod dokonywania płatno ci 85 W praktyce, na wykorzystanie dokumentów elektronicznych decyduj si wi ksze firmy. Wynika to z konieczno ci spełnienia obowi zków, okre lonych w Rozporz dzeniu, w zakresie przechowywania i udost pniania e-faktur. 1 Poza wol wierzyciela, warunkiem stosowania e-faktur, jest równie formalna akceptacja przez nabywc. Procedura e-fakturowania polega na przygotowaniu przez wystawc faktury w formie pliku i przesłaniu jej do nadawcy w formie elektronicznej. Szczególn form przesłania, jest udost pnienie faktury do pobrania bezpo rednio ze strony internetowej. Wystawienie i przesłanie faktury powinno by opatrzone podpisem elektronicznym lub by dokonane poprzez system elektronicznej wymiany danych (EDI). Dla prawidłowego obiegu e-faktur, spełniaj cego wymogi prawne, konieczne jest zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych. Lista funkcji wymagaj cych wsparcia przez takie systemy przedstawia si nast puj co: Ewidencja akceptacji nabywców na otrzymywanie faktur elektronicznych; Komunikacja z system finansowo-ksi gowym przedsi biorstwa w celu uzyskania tre ci faktury; Przygotowanie faktur do wysłania, obejmuj ce komunikacj z centrum certyfikacji i podpisanie faktury otrzymanym certyfikatem; Archiwizacja e-faktur; Udost pnianie faktur nabywcom; Udost pnienie faktur do kontroli przez uprawnione instytucje publiczne. Ze wzgl du na cel niniejszego artykułu, szczególnej uwagi wymaga udost pnianie faktur nabywcom. Mo e ono przyjmowa formy: Komunikacji mailowej, gdzie faktura jest zał cznikiem do podpisanego i odpowiednio zabezpieczonego a; Udost pnianie faktury na stronie internetowej wierzyciela; Udost pnianie faktury za po rednictwem specjalistycznego serwisu, gromadz cego e-faktury ró nych wierzycieli i prezentuj cego je nabywcy; w tym przypadku udost pnianie nale y rozumie jako przekazanie faktury po rednikowi. Dla podwy szenia konkurencyjno ci swojej oferty, wierzyciel mo e zdecydowa o równoczesnym stosowaniu kilku form udost pniania dokumentów. Odr bnym tematem jest dokonywanie przez nabywc płatno ci za otrzymane e-faktury. Akty prawne nie reguluj tej kwestii. Dost pny jest cały wachlarz instrumentów płatniczych stosowany równie w przypadku faktur papierowych. Natomiast dla opłacania dokumentów elektronicznych powstały rozwi zania wspomagaj ce, wykorzystuj ce istniej ce instrumenty płatnicze. Jednym z nich jest usługa EBPP. 3. Koncepcja EBPP Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), zgodnie ze swoj nazw, realizuje dwie podstawowe funkcje. Pierwsz jest gromadzenie w jednym miejscu faktur elektronicznych i ich prezentowanie nabywcy w usystematyzowany sposób. Druga funkcja, to umo liwienia opłacania tych faktur. Równocze nie platformy EBPP daj mo liwo dostarczania innych dokumentów informacyjnych, w tym marketingowych. Pierwotnie, koncepcja platformy informatycznej, na której gromadzone s dokumenty z rów- 1 Internet

3 86 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 noczesn mo liwo ci ich rozliczania, była stosowana w relacjach pomi dzy podmiotami gospodarczymi. W relacjach business-to-business funkcjonuje ona pod nazw EIPP (Electronic Invoice Presentment and Payment). St d, czasami stosowany jest skrót EBPP/EIPP (Electronic Bill/Invoice Presentment and Payment) odnosz cy si zarówno do realacji B2B jak i B2C (business-to-customer). Pocz tki usługi EBPP przypadaj na ostatnie lata XX wieku. Pionierem w tej dziedzinie były Stany Zjednoczone oraz kraje Europy Zachodniej. W Polsce EBPP pojawiło si w pierwszych latach XXI wieku, wraz z hoss internetow. Pierwsze próby upowszechnienia rozwi zania podj te zostały w 2001 roku przez firm BillNet SA. 2 Z biegiem lat, okazało si, e przyj te zało enia rozwojowe były przesadzone. Zainteresowanie nowo ci wygasło. adne z rozwi za nie przekroczyło masy krytycznej pozwalaj cej na upowszechnienie usługi. Wynikało to, w du ej mierze, z braku regulacji w polskim prawie dotycz cych faktur elektronicznych. Prawo takie, wraz z aktami uzupełniaj cymi, weszło w ycie dopiero w 2005 roku. Koncepcja powróciła w 2008 roku. Tym razem, zaanga owanie takich podmiotów jak KIR SA i najwi kszych polskich banków, wiadczy o tym, e ta technologia wchodzi w faz dojrzał. Omawiaj c usług EBPP, nale y przede wszystkim zidentyfikowa uczestników wymiany dokumentów. S w ród nich: Wystawca (wierzyciel) jest to podmiot gospodarczy, który wystawia dokument (rachunek lub faktur ) skierowan do swojego klienta; obecnie, najcz ciej wystawcami dokumentów s firmy telekomunikacyjne, dostawcy podstawowych mediów dla ludno ci pr du, gazu, telewizji, Internetu. Operator platformy EBPP instytucja po rednicz ca pomi dzy wystawcami a ich klientami, odpowiedzialna za organizacj wymiany danych oraz gromadzenie dokumentów. Bank klienta instytucja finansowa, poprzez któr klient mo e wyda dyspozycj przekazania rodków pieni nych w celu rozliczenia transakcji. Klient (nabywca) osoba korzystaj ca z usług wystawcy; adresat dokumentów. Bank wystawcy instytucja finansowa, prowadz ca dla wystawcy rachunek bankowych wykorzystywany do rozliczania jego transakcji. 2 BillNet fakturuje on-line,

4 Łukasz Murowaniecki Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), jako kolejny etap rozwoju metod dokonywania płatno ci 87 Proces rozliczania dokumentu w systemie EBPP został przedstawiony na rysunku 1. Rys. 1: proces rozliczania dokumentu w systemie EBPP ródło: Opracowanie własne, na podstawie schematu działania systemu BILIX dost pnego na stronie Internet Kolejne etapy procesu rozliczania dokumentu s nast puj ce (numeracja zgodna z oznaczeniami na rysunku 1): 0 Proces rozpoczyna si od wygenerowania dokumentu przez wystawc. Dokument ten ma charakter obci eniowy, czyli jest daniem zapłaty skierowanym do klienta za oferowan usług lub towar. 1 Wystawca przekazuje dokument w formie elektronicznej do platformy EBPP. 2 Platforma EBPP jest systemem informatycznym, w którym dokumenty s gromadzone i udost pniane bankom współpracuj cym oraz wystawcom. 3 Informacja o dokumentach zgromadzonych na platformie EBPP jest przekazywana do banku klienta. 4 Bank klienta gromadzi informacje o wystawcach upowa nionych do przesyłania dokumentów klientowi. W ten sposób jest w stanie przygotowa dla klienta zestawienie dokumentów wymagaj cych rozliczenia. 5 Dane o dokumentach s prezentowane klientowi. Klient mo e by informowanych o wpłyni ciu nowego dokumentu oraz o zbli aj cym si terminie płatno ci. Komunikacja tego typu mo e odbywa si poprzez kanały telekomunikacyjne typu SMS, . 6 Klient zapoznaje si z tre ci dokumentów i decyduje o momencie ich rozliczenia. 7 Klient akceptuje dokument i tym samym daje dyspozycj do jego rozliczenia. Klient mo e równie odrzuci płatno. Wa n cech całego systemu jest to, e dane przelewu s przygotowane przez bank na podstawie otrzymanych dokumentów. Klient nie mo e zmieni tych danych, co skutkuje mi dzy innymi tym, e wystawca dokumentów mo e oczekiwa okre lonego formatu danych przychodz cych w potwierdzeniu dokonania płatno ci. 8 Bank klienta przekazuje decyzj klienta do platformy EBPP. 9 Je eli klient zaakceptował płatno, to równocze nie z (8) bank klienta przekazuje rodki pieni ne na pokrycie transakcji. Płatno mo e by traktowana jako przelew wewn trzny, je eli

5 88 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 bank klienta i bank wystawcy to ten sam bank lub mo e by przekazywana do systemu rozlicze mi dzybankowych. 10 Platforma EBPP udost pnia wystawcom informacje o aktualnym statusie transakcji. 11 Bank wystawcy przyjmuje rodki finansowe przekazywane na rzecz wystawcy. 12 Bank informuje wystawc o wpływaj cych rodkach 4. Korzy ci i problemy zwi zane z EBPP Dost pne opracowania dotycz ce EBPP zwykle podkre l korzy ci, jakie to rozwi zanie przynosi jego uczestnikom. Poni ej, zostały omówione korzy ci i problemy towarzysz ce wykorzystaniu tej usługi. Omawiane s one w podziale na poszczególnych uczestników procesu. Dla klientów korzystaj cych z Internetu jest to niew tpliwie bardzo wygodny mechanizm realizowania płatno ci. Wszystkie informacje niezb dne do opłacenia rachunku s przygotowane przez bank. Klientowi pozostaje tylko zaakceptowanie polecenia przelewu. Pod wzgl dem prostoty obsługi, ust puje tylko poleceniu zapłaty. Ma jednak nad nim zasadnicz przewag, polegaj c na zachowaniu pełnej kontroli nad tym, za co i kiedy dokonywana jest płatno. Kolejna istotna korzy wynika z wykorzystania elektronicznej wersji dokumentów. Faktury i rachunki gromadzone s w jednym miejscu z ci głym dost pem z dowolnego miejsca umo liwiaj cego podł czenie do Internetu. Z perspektywy klienta, korzystanie z usługi EBPP nie niesie szczególnych oszcz dno ci. Dokonywanie płatno ci drog elektroniczn, ta sze ni płatno tradycyjna np. na poczcie, nie jest nast pstwem wykorzystania EBPP, ale woli klienta. Przecie dla faktur papierowych bankowo internetowa te jest dost pna. Głównym problemem po stronie klienta, mo e by dalsze posługiwanie si fakturami elektronicznymi, na przykład w komunikacji z urz dami skarbowymi. Wydrukowana faktura elektroniczna nie ma mocy dowodu. Zgodnie z polskim prawem musi by udost pniania w postaci oryginalnej, czyli elektronicznej. Nie zawsze jest to mo liwe. Ten problem wci wymaga jednoznacznego rozstrzygni cia. 3 Dodatkowo, dla cz ci klientów, fakt gromadzenia dokumentów poza domowym archiwum, mo e stanowi istotn barier psychologiczn. Dla wystawców, EBPP jest jednym z rozwi za, które daje mo liwo dystrybucji e-faktur, a poprzez to znacznego obni enia kosztów wydruku i rozsyłania faktur papierowych. Poprzez maksymalne uproszczenie obsługi po stronie klienta, usługa to powinna minimalizowa ryzyko wyst pienia bł dów w płatno ciach oraz poprawi terminowo wpłat. Co wi cej, wystawca dokumentu mo e zapewni sobie odpowiedni tre danych przelewu przychodz cego. Daje to mo liwo w pełni automatycznego dopasowywania płatno ci przychodz cych z wystawionymi dokumentami, czyli umo liwia sprawniejsze monitorowanie transakcji. Nie bez znaczenia jest aspekt marketingowy. Mo na to rozumie dwojako. Po pierwsze, wystawca korzystaj cy z zaawansowanej technologii b dzie postrzegany jako podmiot nowoczesny. Po drugie, platforma EBPP mo e by wykorzystana do dystrybucji materiałów promocyjnych, lojalno ciowych itp. Dla banków jest to nowa usługa, pozwalaj ca zwi kszy wachlarz oferowanych produktów i pozytywnie wyró ni si na tle konkurencji. Ponadto zwi ksza ona, w sposób znacz cy, atrakcyjno bankowo ci internetowej, jako medium dla codziennego realizowania płatno ci. A to z kolei, zwi ksza potencjalne grono odbiorców innych usług finansowych oferowanych poprzez kanał internetowy. Inwestycja w system EBPP to dla wystawcy faktur oraz dla banku koszt, który musi si zwró- 3 Faktury on-line nie daj prawa do ulgi internetowej, podatki.gazetaprawna.pl,

6 Łukasz Murowaniecki Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), jako kolejny etap rozwoju metod dokonywania płatno ci 89 ci. Tak wi c, warunkiem skorzystania z tej technologii jest dost p do odpowiednio du ego grona odbiorców, zainteresowanych usług. Warto zauwa y, e anga owanie si obu tych grup uczestników (banków i wierzycieli) powinno nast powa równomiernie. Obie grupy s sobie potrzebne, aby usługa była opłacalna. Zwi kszenie liczby zaanga owanych banków zapewnia wi ksz grup docelow klientów. Z kolei, wi ksza liczba zaanga owanych wierzycieli zwi ksza zainteresowanie klientów produktem bankowym, jakim jest EBPP. 5. Perspektywy rozwoju w Polsce Przedstawione zestawienie korzy ci i ewentualnych problemów płyn cych z wykorzystania EBPP, wskazuje jednoznacznie na przewag zalet, i to w ka dej grupie uczestników. Sugerowałoby to, e omawiane rozwi zanie jest bliskie ideałowi i nale y spodziewa si jego gwałtownej popularyzacji w najbli szym czasie. Równocze nie warto zapyta, dlaczego dotychczas taki scenariusz si nie zrealizował. Przecie bankowo internetowa i narz dzia do realizowania płatno ci wykorzystywane w EBPP s stosowane z powodzeniem od wielu lat. Nawet regulacje prawne obejmuj ce faktury elektroniczne funkcjonuj od 2005 roku, a ich brak był jedn z przyczyn upadku koncepcji EBPP w Polsce w pierwszych latach obecnego wieku. Równie inne fakty sprzyjaj koncepcji EBPP. Po pierwsze, patrz c na kraje bardziej rozwini te technologicznie od Polski, nale y stwierdzi, e zainteresowanie klientów faktur elektroniczn b dzie rosło. Eksperci typuj, e faktura papierowa stanie si form niszow. Wskazuj na tendencje w krajach bardziej rozwini tych, gdzie w niektórych sektorach udział klientów zainteresowanych e-faktur dochodzi do 40 %. W Polsce w 2008 roku, badania wykazywały to zainteresowanie na poziomie 5%. 4 Równie badania opinii publicznej wykazuj du e zainteresowanie usług EBPP. W badaniu TNS OBOP we wrze niu 2008 roku, 65 % ankietowanych klientów bankowo ci internetowej chciałoby otrzymywa e-faktury wraz z gotowym poleceniem przelewu, wymagaj cym tylko akceptacji. 5 Inne badanie, zlecone przez Krajow Izb Rozliczeniow i wykonane przez firm ARC Rynek i Opinia w styczniu 2009 roku, mówi, e 66% ankietowanych chciałoby otrzymywa rachunki w formie elektronicznej za pomoc systemu EBPP. 6 Równocze nie te same badania wskazuj, e zdecydowana wi kszo (82%) osób otrzymuje wył cznie dokumenty papierowe. 7 Ta rozbie no oczekiwa i mo liwo, zidentyfikowana na pocz tku 2009 roku, wiadczyła o istniej cym polu dla nowej usługi. W Polsce aktualnie w rozwój rozwi za EBPP zaanga owane s : Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. operator systemu Bilix BillBird serwis VIA Moje Rachunki Online obecnie w fazie testów Comarch operator platformy ifin EBPP BillNet S.A. system BillNet Blue Media S.A. system efaktura Billbank sp. z o.o. operator serwisu irachunki.pl Ju sama liczba ró nych propozycji stanowi dowód du ego zainteresowania rodowiska IT t tematyk. 4 Za kilka lat papierowa forma faktur stanie si w Polsce niszowa, biznes.gazetaprawna.pl, Polacy mówi >>nie<< papierowym rachunkom i fakturom, Folder dotycz cy systemu Bilix, Polacy mówi >>nie<< papierowym rachunkom i fakturom, op. cit.

7 90 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 W ród wymienionych propozycji, na szczególn uwag zasługuje system Bilix. Głównie ze wzgl du na operatora tego systemu Krajow Izb Rozliczeniow. KIR S.A. jest firm powołan przez najwi ksze polskie banki dla organizowania detalicznych rozlicze mi dzybankowych. Funkcjonuje w polskim systemie płatniczym od wielu lat, jest operatorem systemu Elixir, uznawanego za jeden z najnowocze niejszych na wiecie i jedyny tego typu system w Polsce. Bilix został uruchomiony w 2008 roku i jako pierwszy system EBPP w Polsce działa w oparciu o kanały bankowo ci internetowej. 8 Dotychczas rozwijana jest głównie sie współpracuj cych banków. Pozycja monopolisty w obszarze rozliczania transakcji detalicznych, stawia KIR S.A. w pozycji uprzywilejowanej. W zamian za zintegrowanie si z Blilixem bank otrzymuje 20% rabatu za roczne opłaty za system Elixir. 9 Taktyka opłaciła si i aktualnie z system zintegrowało si kilka du ych banków, a kilka nast pnych zadeklarowało gotowo do przył czenia w najbli szych miesi cach. Obecnie KIR S.A. szacuje, e do ko ca 2010 roku z systemu Bilix b dzie mogło korzysta 90% u ytkowników bankowo ci elektronicznej, czyli wierzyciele b d mogli kierowa swoje dokumenty do ok. 10 milionów klientów. 10 Równocze nie, zaledwie trzech wierzycieli podj ło si przekazywa swoje faktury do KIR S.A. Przypuszcza jednak nale y, e tak du a liczba potencjalnych odbiorców zach ci innych wystawców faktur. Jest to niew tpliwie główny warunek sukcesu rynkowego Bilixa. Lista uczestników systemu Bilix została przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Wystawcy oraz banki korzystaj ce z systemu Bilix Wystawcy dokumentów Zaanga owani obecnie stan na PGE Zakład Energetyczny wybrane oddziały; ITI Neovision Sp. z o.o. operator telewizji n ; Link4 TU S.A. ubezpieczenia Brak informacji Oczekiwani do ko ca 2010 roku ródło: Opracowanie własne na podstawie 6. Podsumowanie Banki Interligo, PKO Bank Polski S.A., Bank Pekso S.A., ING Bank l ski, Multibank, Bank Millennium S.A., Citi Handlowy mbank, BZ WBK, Raiffeisen Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczo ci Po nieudanym starcie w 2001 roku, koncepcja EBPP powróciła siedem lat pó niej. Ostatnie dwa lata pokazuj, e usługa prezentowania faktur elektronicznych i umo liwienia ich prostego opłacenia, cieszy si du ym zainteresowaniem w ród banków oraz firm z bran y IT maj cych rozwija t technologi. Równie klienci bankowo ci internetowej deklaruj du e zainteresowanie tak usług. Do gwałtownego rozwoju EBPP w Polsce brakuje jeszcze zaanga owania po stronie firm wystawiaj cych du e liczby faktur. Jako głównego rozgrywaj cego na rynku polskim, mo na obecnie wskaza Krajow Izb Rozliczeniow i rozwijany przez ni system Bilix. Nie oznacza to jednak, e nie b dzie miejsca dla innych graczy i ich rozwi za. 8 Polacy mówi >>nie<< papierowym rachunkom i fakturom, op. cit. 9 Czy EBPP stanie si nowym standardem w bankowo ci internetowej? ROK 2010 b dzie rokiem e-faktur. Banki s ju gotowe. Czas na dostawców masowych usług.,

8 Łukasz Murowaniecki Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), jako kolejny etap rozwoju metod dokonywania płatno ci 91 W ród głównych barier w rozwoju usługi, mo na wskaza niedostatecznie dobre ramy prawne wykorzystania faktur elektronicznych, w szczególno ci w zakresie dopuszczalnych form e-faktur. Nie bez znaczenia pozostaje wci niewielka dost pno Internetu oraz przyzwyczajenie społecze stwa do rozliczania transakcji metodami tradycyjnymi. Podsumowuj c, koncepcja EBPP ma bardzo du e szanse na upowszechnienie si w Polsce, je eli nie w najbli szych miesi cach, to przynajmniej w najbli szych latach. Bibliografia [1] BillNet fakturuje on-line, [2] Czy EBPP stanie si nowym standardem w bankowo ci internetowej? [3] Faktury on-line nie daj prawa do ulgi internetowej, podatki.gazetaprawna.pl. [4] Polacy mówi >>nie<< papierowym rachunkom i fakturom, [5] ROK 2010 b dzie rokiem e-faktur. Banki s ju gotowe. Czas na dostawców masowych usług., [6] [7] [8] [9] Za kilka lat papierowa forma faktur stanie si w Polsce niszowa, biznes.gazetaprawna.pl. EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT) SERVICE AS A NEXT EVOLUTION STEP OF PAYMENT PROCESSING Summary EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) is a relatively new service on Polish payment market. Recently, also KIR SA the National Clearing House has joined to the group of EBPP providers. This may result, in the immediate future, to the rapid spread of the solution. This article aims to present the concept of EBPP in terms of main assumptions and potential benefits for all groups of users. It will be a starting point to evaluate the solutions and its dissemination. Keywords: EBPP, EIPP, e-invoice, BILIX, payment method Łukasz Murowaniecki Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łód

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego

Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. Nr 144

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej Core Banking International Bezpieczeństwo bankowości mobilnej - nowatorskie rozwiązania z Polski i ze Świata Agenda 1 Mobile banking o jakiej skali mówimy 2 Bezpieczne aplikacje? 3 Nadchodzi boom mobile

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747),

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747), C 8 E/396 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.1.2010 Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych * P6_TA(2008)0457 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1308-A VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014. UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014. UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1/WPK/2014 PROJEKT UMOWA Nr MOK-WPK/B/IX/1/1/3-.../2014/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P039/16 dotyczący: Przebudowa dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1. Warszawa, dn. 24.02.2016 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo