RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A."

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU Bydgoszcz, 14 lutego 2019 roku. Strona 1 z 12

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Charakterystyka działalności Dane finansowe za IV kwartał 2018 roku Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Przyjęte zasady rachunkowości Komentarz do osiągniętych wyników finansowych Działania podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Informacja dotycząca prognoz finansowych Informacja dotycząca liczby zatrudnionych Informacja o strukturze akcjonariatu Strona 2 z 12

3 1. Podstawowe informacje o Spółce. Firma Forma prawna Boruta Zachem S.A. Spółka akcyjna Siedziba Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 Adresy prowadzenia działalności Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego Zgierz, ul. A. Struga 10 Telefon (+48) Fax (+48) WWW NIP REGON KRS Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem Data rejestracji r. Zarząd Rada Nadzorcza Kapitał zakładowy Artur Bielski Prezes Zarządu Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu Ewa Wójcikowska Wiceprezes Zarządu Beata Peszyńska Karolina Nowakowska Cezary Pawlikowski Marek Moś Marcin Łukaszewicz ,00 zł (opłacony w całości) Strona 3 z 12

4 2. Charakterystyka działalności. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja barwników i pigmentów. W ramach tej działalności Spółka oferuje szeroki asortyment barwników, pigmentów organicznych i nieorganicznych, rozjaśniaczy optycznych i innych substancji chemicznych stosowanych do wyrobów przemysłu włókienniczego, garbarskiego, papierniczego, meblarskiego, materiałów budowlanych, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych. Ponadto Spółka jest dystrybutorem środków pomocniczych niemieckiej firmy Bozzetto GmbH oraz świadczy usługi mieszania substancji chemicznych na zlecenie firm zewnętrznych. Wynajmuje również powierzchnie magazynowe wraz z zabezpieczeniem obsługi. Spółka w ramach działalności biochemicznej produkuje ekologiczne środki powierzchniowo czynne biosurfaktanty, produkty chemii gospodarczej oparte na biosurfaktantach i środkach naturalnych oraz prowadzi prace badawcze nad nowymi produktami m.in. nad podłożem nośnikowym na bazie lewanu i PGA do zastosowania w dermatologii klinicznej i estetycznej. Działalność prowadzona jest w dwóch lokalizacjach, tj. w Bydgoszczy oraz w Zgierzu. 3. Dane finansowe za IV kwartał 2018 roku 3.1 Bilans BILANS - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,54 I. Wartości niematerialne i prawne , ,55 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,94 III. Należności długoterminowe , ,15 IV. Inwestycje długoterminowe , ,10 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,80 B. AKTYWA OBROTOWE , ,68 I. Zapasy , ,39 II. Należności krótkoterminowe , ,54 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,21 AKTYWA RAZEM , ,22 Strona 4 z 12

5 BILANS - PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,10 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0,00 0,00 III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,50 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,30 VIII. Zysk (strata) netto , ,30 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,12 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,48 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,64 PASYWA RAZEM , , Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALKULACYJNY IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , ,72 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , , ,74 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , , , ,98 IV. Koszty sprzedaży , , , ,86 V. Koszty ogólnego zarządu , , , ,20 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,92 VII. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,65 VIII. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,94 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,63 X. Przychody finansowe 396, , , ,33 XI. Koszty finansowe , , , ,66 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,30 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 XIV. Zysk (strata) brutto , , , ,30 XV. Podatek dochodowy 5 348, , , ,00 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 XVII. Zysk (strata) netto , , , ,30 Strona 5 z 12

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓWNAWCZY IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,23 II. Koszty działalności operacyjnej , , , ,31 III. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,92 IV. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,65 V. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,94 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,63 VII. Przychody finansowe 396, , , ,33 VIII. Koszty finansowe , , , ,66 IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,30 X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 XI. Zysk (strata) brutto , , , ,30 XII. Podatek dochodowy 5 348, , , ,00 XIII. Pozostałe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 XIV. Zysk (strata) netto , , , , Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,80 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,50 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,30 4. Wynik netto , ,30 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,10 Strona 6 z 12

7 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata netto) , , , ,30 II. Korekty razem , , , ,16 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,86 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , , , ,00 II. Wydatki , , , ,01 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,01 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , , , ,28 II. Wydatki , , , ,29 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,99 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM , , , ,88 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , , , ,88 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,05 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU , , , ,17 4. Przyjęte zasady rachunkowości Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. Strona 7 z 12

8 5. Komentarz do osiągniętych wyników finansowych Wartości bilansowe osiągnięte na koniec IV kwartału 2018 roku wykazują zmianę wartości aktywów trwałych: z kwoty 49,29 mln zł po IV kwartale 2017 roku, do kwoty 51,27 mln zł na koniec IV kwartału roku 2018 (wzrost). Na zmiany wartości aktywów trwałych na przestrzeni ostatnich 12 m-cy znacząco wpłynęła pozycja inwestycji długoterminowych. Saldo tej pozycji w 2018 roku zmieniało się dynamicznie: jeszcze na koniec II kwartału wyniosło 6,99 mln zł (dot. pożyczki udzielonej Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. na pokrycie nakładów na realizację projektów z zakresu badań B+R w części niedofinansowanej ze środków POIR), na koniec III kwartału wobec dokonanej w miesiącu wrześniu spłaty w/w pożyczki saldo inwestycji długoterminowych spółki wynosiło niespełna 110 tys. zł, by w IV kwartale wzrosnąć do kwoty 8,82 mln zł za sprawą objęcia udziałów i obligacji w spółce Biochemia Investments Sp. z o.o., która pozostała jedynym udziałowcem spółki Boruta- Zachem Biochemia Sp. z o.o. (obecnie, od r. jej nazwa brzmi: InventionBio Sp. z o.o.). O powołaniu spółki Biochemia Investments Sp. z o.o. informowaliśmy w raporcie okresowym za II kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu r. W pozycjach dotyczących aktywów obrotowych, tak strukturalnie jak i kwotowo od końca 2017 r. zaszły również istotne zmiany. W stosunku do wartości notowanych po IV kwartale ub. roku, po kolejnych kwartałach 2018 roku, uwagę zwracała wzrostowa tendencja poziomu zapasów (głównie zapasu przeznaczonych do sprzedaży kosmetyków oraz surowców do produkcji barwników i pigmentów) W IV kwartale relatywnie sytuacja się zmieniła: wysoka sprzedaż spowodowała, że stany magazynowe zapasów kosmetyków i środków czystości (marki OnlyBio i OnlyEco) znacząco się obniżyły i to do poziomu niższego niż obserwowany rok wcześniej. W zestawieniu pasywów bilansu na dzień r., w stosunku do stanu notowanego na dzień r., zaobserwować można nieznaczne zmiany (wzrost) w zakresie kapitałów własnych: kapitał podstawowy nie zmienił się, a na zmianę ogólnej sumy pasywów (w tym kapitału zapasowego) mają wpływ pozycje dot. zysku z lat ubiegłych oraz wyniku finansowego za okres bieżący. Po stronie zobowiązań, uwagę zwraca wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych (gł. wobec dostawców). Proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup był współfinansowany ze środków unijnych, stopniowo spada saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów. Analizując wartości przychodów i kosztów przedstawione w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat, w IV kwartale 2018 roku, przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 8,83 mln zł i ich poziom był wyższy od osiągniętego w IV kwartale 2017 roku o ponad 25%(!). Koszty [produkcji] sprzedanych produktów, towarów i materiałów były jednocześnie niższe niz w porównywalnym okresie roku ubiegłego o ponad 6,4%, zatem zysk ze sprzedaży na poziomie 2.659,56 tys. zł był znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wówczas 463,16 tys. zł). Na poziomie wyniku netto za IV kwartał Strona 8 z 12

9 2018 r. Spółka zanotowała zysk rzędu 2.006,76 tys. zł. Jest to wynik porównywalny z tym, który był notowany za IV kwartał 2017 r. (wówczas nieznacznie niższy, bo wynosił 1.957,45 tys. zł) 6. Działania podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 6.1 Podjęte Działania dystrybucyjne w Polsce w IV kwartale 2018 r.: FMCG, rynek nowoczesny produkty wytwarzane przez Boruta-Zachem S.A., poprzez spółkę dystrybucyjną Laboratorium Naturella, lokowane były u dystrybutorów prowadzących swoją działalność na terenie Polski, w tym w sieci supermarketów Lidl przeprowadzono kolejne 2 akcje inout; każda 500/600 placówek (o pierwszej akcji in out w sieci supermarketów LIDL (500 placówek) z dodatkowymi miejscami ekspozycji w postaci EKOstandów informowano w raporcie okresowym za III kwartał 2018 r. opublikowanym r.); powrót do negocjacji handlowych w zakresie lokowania produktów marek OnlyBio i OnlyEco w sieci Rossmann Polska lidera w segmencie drogeryjnym; zaawansowane negocjacje handlowe z siecią Super-pharm; planowane rozpoczęcie współpracy w 2019 r.; podjęcie negocjacji handlowych z Douglas liderem rynku perfumerii w Europie; rozpoczęcie rozmów handlowych z Tesco Polska; końcowy etap rozmów handlowych z Auchan/Schiever; planowane rozpoczęcie współpracy luty 2019; powrót do rozmów handlowych z Drogeria Natura; E-commerce W IV kwartale rozpoczęto współpracę z największym polskim dystrybutorem PRIMAVERA PARFUM. Jest to dystrybutor e-commerce zajmujący się głównie dystrybucją produktów do sklepów internetowych. W portfolio produktowym firmy można znaleźć zarówno zapachy jak i produkty do pielęgnacji i makijażu Sektor meblarski W IV kwartale 2018 r. rozpoczęto współpracę z liderem polskiego rynku meblarskiego Black Red White FMCG, detal Rozpoczęto współpracę z lokalną siecią supermarketów PSS Kielce FMCG, dystrybucja Sfinalizowano kontrakt z największym dystrybutorem w rynku tradycyjnym, grupą Delko. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Grupy Delko jest hurtowa dystrybucja dóbr FMCG ważniejszych krajowych i światowych producentów chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów higienicznych oraz drobnych producentów AGD na terenie Polski. Sprzedaż i dystrybucja jest odbywa się poprzez regionalnych przedstawicieli, sieć Strona 9 z 12

10 własnych hurtowni i bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych. Końcowymi odbiorcami Grupy Delko są hurtownie, sieci handlowe, sklepy oraz klienci z kanału HoReCa. 6.2 Podjęte w IV kwartale najistotniejsze działania dystrybucyjne związane z eksportem produktów pod markami OnlyBio i OnlyEco W listopadzie 2018 roku wytwarzane przez Boruta-Zachem S.A. produkty Onlybio i Onlyeco, spółka dystrybucyjna Laboratorium Naturella wystawiała na targach Natural Product Scandinavia w Malmo w Szwecji oraz w targach Cosmoproof w Hongkongu (współfinansowanych z grantu Go to Brand). To ważne wydarzenia na rynku skandynawskim i azjatyckim. W ich wyniku w końcowej fazie negocjacji jest kontrakt ze szwedzkim dystrybutorem na kraje skandynawskie oraz z jedną z większych sieci ekomarketów z Niemiec. Po targach z Hongkongu w trakcie negocjacji są kontrakty we Francji i Włoszech, Pozyskano również kolejnego dystrybutora na Tajwanie (pierwszy z dystrybutorów posiada w ofercie wyłącznie środki czystości). Ponadto trwają prace nad rejestracją 6 kategorii produktów w Korei południowej ich zakończenie przewidziane jest na marzec b.r. Ponadto sfinalizowano kontrakty z dystrybutorem w Szwajcarii przewidziane dostawy w lutym 2019 oraz w Hiszpanii. 6.3 W IV kwartale wprowadzono do oferty pierwsze produkty pielęgnacyjne, zawierające wytwarzany w Boruta-Zachem biorafinowany levan z rzepaku. Wprowadzone produkty to 3 balsamy do ciała dla dorosłych oraz 2 dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, przeznaczone do pielęgnacji różnych typów skóry. Oprócz tego wprowadzono 6 wariantów kremów do twarzy po 3 na dzień i noc, również przeznaczone do różnych typów skóry, w tym w wariancie hypoalergicznym, posiadającym aż 100% składników naturalnych. Wszystkie produkty są certyfikowane i wegańskie. W opracowanym na 2019 planie wdrożeń przewidziana jest kontynuacja prac nad rozszerzaniem oferty pielęgnacyjnej. 6.4 W ofercie środków czystości znalazły się również dwa nowe produkty, których wprowadzenie odbyło się na podstawie zapytania od klientów sieci salonów meblowych naturalne mleczko do mebli drewnianych i drewnopodobnych oraz pianka do czyszczenia skóry. Dzięki tym produktom do sprzedaży w salonach meblowych trafiła pełna oferta środków czystości. 6.5 W IV kwartale br. kontynuowano także działania wizerunkowe w internecie, w ramach zwiększania rozpoznawalności marki rozpoczęto współpracę z międzynarodową influencerką ze świata mody i show biznesu, jednocześnie kontynuując prace nad Media Planem 2019 obejmującym Digital, TV i prasę. 6.6 Aktualne pozostają plany Zarządu w zakresie przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane Strona 10 z 12

11 przeniesienie notowań akcji Spółki Zarząd traktuje jako kolejny istotny krok w rozwoju Boruta-Zachem S.A. Działania, związane z budową grupy kapitałowej tj. konieczność identyfikacji wszystkich ryzyk dotyczących planowanych w obrębie nowej organizacji inwestycji oraz z przygotowaniem strategii Spółki na najbliższe lata, wymagają dalszych prac nad prospektem emisyjnym. Zarząd dokłada starań, aby dokument uwzględniał specyfikę innowacyjnego biznesu. Zarząd dokończy proces przeniesienia notowań w chwili zwiększenia fundamentalnej wartości Boruty-Zachem, poprawy koniunktury i uzyskania kapitalizacji wymaganej dla Rynku Głównego Giełdy Papierów Wartościowych. 7. Informacja dotycząca prognoz finansowych Boruta Zachem Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz finansowych dotyczących roku 2018, ani poszczególnych jego kwartałów. 8. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych Na dzień r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 91 osób (90,5 etatu). 9. Informacja o strukturze akcjonariatu Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów JoyFix Limited ,0612% ,06% Midorana Investments Ltd ,0949% ,09% MAX WELT HOLDINGS LP ,7620% ,76% Piotr Bogusz ,0089% ,01% Pozostali ,0731% ,07% Łącznie ,00% ,00% 1 W dniu r. Joyfix Ltd. i Midorana Investments Ltd. przystąpiły do porozumienia mającego na celu zgodne głosowanie podczas WZA Boruta-Zachem S.A. w zakresie uchwał dotyczących powołania / odwołania członków Rady Nadzorczej spółki oraz uchwał dot. zmian jej statutu. Joyfix przystąpił do porozumienia z akcji stanowiących 32.64% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów stanowiących 32.64% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce akcji Spółki posiadanych przez Joyfix nie zostało objęte zakresem Porozumienia. Midorana przed przystąpieniem do porozumienia posiadała akcji Spółki stanowiących 17,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów stanowiących 17,09% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Strona 11 z 12

12 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Strona 12 z 12

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU. Bydgoszcz, 13 sierpnia 2018 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU. Bydgoszcz, 13 sierpnia 2018 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Bydgoszcz, 13 sierpnia 2018 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. Bydgoszcz, 14 maja 2018 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. Bydgoszcz, 14 maja 2018 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA 2018 ROKU Bydgoszcz, 14 maja 2018 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe za I kwartał 2018

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU Bydgoszcz, 13 listopada 2018 roku. Strona 1 z 12 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU. Bydgoszcz, 14 lutego 2017 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU. Bydgoszcz, 14 lutego 2017 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU Bydgoszcz, 14 lutego 2017 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 13 lutego 2018 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 13 lutego 2018 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU Bydgoszcz, 13 lutego 2018 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe za

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Kraków, 15 maj 2017 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 12 maja 2017 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 12 maja 2017 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU Bydgoszcz, 12 maja 2017 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe za I

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Wrocław, 15 maja 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY...2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Wrocław, 13 lutego 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 EUROSYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 Chorzów, dnia 14 sierpnia 2015 roku 1 I. INFORMACJE O SPÓŁCE I.A. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa (firma): Siedziba: EUROSYSTEM Spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU. Bydgoszcz, 14 listopada 2016 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU. Bydgoszcz, 14 listopada 2016 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Bydgoszcz, 14 listopada 2016 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości przedstawiam raport za drugi kwartał 2018 roku, obejmujący wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482151 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 15.05.2015 r. I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Kraków, 11 sierpnia 2016 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 11 sierpnia 2017 roku.

RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU. Bydgoszcz, 11 sierpnia 2017 roku. RAPORT KWARTALNY BORUTA ZACHEM S.A. ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU Bydgoszcz, 11 sierpnia 2017 roku. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Charakterystyka działalności.... 4 3. Dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ II 2014 Szanowni Państwo, Minął II kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. za III kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. za III kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2018 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... - 3-2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Wrocław, 14 listopada 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. FORMUŁA 8 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2014 r. DO 31.12.2014 r. Piła, 10.02.2015 r. http://www.8formuła.pl/ Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 Dane Spółki... 3 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2018 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... - 3-2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za I kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za I kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za I kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. Warszawa 15 maja 2019 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE. Raport kwartalny SA-Q 3/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE. Raport kwartalny SA-Q 3/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Za I kwartał 2017 roku

Raport okresowy. Za I kwartał 2017 roku Raport okresowy Za I kwartał 2017 roku Warszawa, 15 maja 2017 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 Dane spółki... 3 Zarząd Spółki... 3 Rada Nadzorcza Spółki... 3 Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2017

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2017 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2017 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1, 4.2 Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r.

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. (dane za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) ŚWIĘTOCHŁOWICE, 15 maja 2014r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. KWARTELNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2017 r. od r. do r. Szczecin r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2017 r. od r. do r. Szczecin r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2017 r. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. III kwartał 2018

Raport kwartalny. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. III kwartał 2018 Raport kwartalny Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. III kwartał 2018 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1, 4.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2017 r.

Warszawa 14 listopada 2017 r. Skonsolidowany raport kwartalny Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna za III kwartał 2017 roku obejmujący okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zawierający jednostkowy raport kwartalny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za IV kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za IV kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za IV kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Warszawa 14 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU Stryków, dnia 14 listopada 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za III kwartał 2018 roku Strona 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: Typ raportu: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-31.12.2013 r. tysiące PLN skonsolidowany 1. Informacje podstawowe Nazwa: Genesis Energy S. A. Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. za III kwartał 2017 roku. Warszawa, 14 listopada 2017 roku

Raport okresowy. za III kwartał 2017 roku. Warszawa, 14 listopada 2017 roku Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Warszawa, 14 listopada 2017 roku 1. Informacje ogólne... 3 Dane spółki... 3 Zarząd Spółki... 3 Rada Nadzorcza Spółki... 3 Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2019 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. za I kwartał 2019 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2019 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... - 3-2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za III kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za III kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za III kwartał 2018 roku obejmujący okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Warszawa 14 listopada 2018 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013 Raport okresowy z działalności emitenta 2013 Kraków, 14 luty 2014 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. za II kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. za II kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2018 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... - 3-2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2018 r. od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości KWARTAŁ I 2018 Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSystem S.A. w upadłości przedstawiam raport za pierwszy kwartał 2018 roku obejmujący wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. Wrocław, 14 sierpnia 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna Siedziba Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław Telefon: (+48) 71 79 11 555 Faks: (+48) 71

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EDISON S.A.

RAPORT OKRESOWY EDISON S.A. B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY EDISON S.A. IV KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 11 lutego 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2017 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2017 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. za II kwartał 2017 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku

Raport okresowy. za II kwartał 2017 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku 1. Informacje ogólne... 3 Dane spółki... 3 Zarząd Spółki... 3 Rada Nadzorcza Spółki... 3 Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02-807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48 22 644 01 96 E-mail: info@euroinvestment.pl Kapitał zakładowy:2.500.000,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. IV KWARTAŁ 2016

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. IV KWARTAŁ 2016 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. IV KWARTAŁ 2016 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika

Bardziej szczegółowo