Statut Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE TEKST JEDNOLITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE TEKST JEDNOLITY"

Transkrypt

1 Statut Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE TEKST JEDNOLITY

2 r.

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa NARAMOWICE w Poznaniu, zwana dalej Spółdzielnią. 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Poznań, ul. Sarmacka nr Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 2 Spółdzielnia działa w oparciu o: 1. ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zmianami), 2. ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zmianami), 3. niniejszy Statut, 4. uchwały organów Spółdzielni, 5. regulaminy, opracowane w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni Statut. 3 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w obrębie Spółdzielni a także potrzeb, związanych z lokalami o innym przeznaczeniu niż mieszkalne. 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 4 1) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5) obsługa nieruchomości na zlecenie, 6) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 7) działalność społeczna i oświatowo - kulturalna na rzecz swoich członków i ich środowiska,

4 2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez: 1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 3), 4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 5) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, 7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, 8) zarządzanie gruntami zabudowanymi obiektami infrastruktury technicznej, towarzyszącymi budynkom mieszkalnym, przekazanymi nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność Spółdzielni przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, 9) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości, 10) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Dla realizacji zadań określonych w 4 Spółdzielnia może zrzeszać się z innymi organizacjami spółdzielczymi i gospodarczymi. 2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji. 3. Zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni.

5 Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży. 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni. 3. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, jest Walne Zgromadzenie. 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 8 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 1) małżonek jest członkiem Spółdzielni, 2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, 3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, 4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem, 5) nabyła prawo odrębnej własności w drodze umowy sprzedaży w trybie art. 42 i nast. ustawy z dnia r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 107 poz. 464) bądź dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

6 6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 7) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu, 8) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków, określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań: 1. oczekuje na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią, ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu, 2. nabyła prawo odrębnej własności w drodze umowy sprzedaży w trybie art. 42 i nast. ustawy z dnia r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 107 poz.464) bądź dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię Prawa i obowiązki osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej reprezentuje wobec Spółdzielni opiekun (kurator) lub przedstawiciel ustawowy. 2. Jeżeli prawo odrębnej własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba ze przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o członkostwie rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, o których mowa w 148, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

7 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych członków Spółdzielni, ich nazwę siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, określenie lokalu z którym związane jest członkostwo. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni. 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w Statucie. 5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. 6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania Wpisowe i udział Członek Spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa. 2. Wpisowe wynosi 50,00 zł. 3. Udział wynosi 50,00 zł. 4. Członek obowiązany jest wnieść następującą liczbę udziałów:

8 1) 1 udział, jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego, 2) 10 udziałów, jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do garażu, 3) 10 udziałów, jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu użytkowego, 4) 50 udziałów, jeżeli jest osobą prawną. 5. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga Statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). 2. Zwrot wpłat na udziały nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni Udział byłego członka, z zastrzeżeniem warunku o którym mowa w 14 ust. 2, wypłaca się w terminie 30 dni na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni Prawa członków 1. Członek Spółdzielni ma prawo do: 15 1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 2) zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 3) zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, 4) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni, 5) żądania zawarcia umowy: a) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, b) przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 6) otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

9 7) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności, 8) udziału w nadwyżce bilansowej, 9) otrzymania kalkulacji wysokości opłat, do których jest zobowiązany na rzecz Spółdzielni, 10) świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, których mowa w punkcie 6, z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni. 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 4. Osobom nie będącym członkami Spółdzielni, ale pozostającym z nią w innym stosunku prawnym, przysługują uprawnienia wynikające z zawartej umowy Obowiązki członków Do obowiązków członków, w tym członków, którzy na podstawie art. 18 ustawy z dnia r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 ze zmianami) nabyli wydzielony własnościowy lokal mieszkalny należy: 1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, 2) wnoszenie wpisowego i zadeklarowanych udziałów, 3) wnoszenie wkładu budowlanego, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka, 4) uiszczanie terminowo opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 5) uczestniczenie w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 6) zawiadamianie Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

10 7) korzystanie z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię, 8) zawiadamianie Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu, 9) zawiadamianie Spółdzielni o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu, 10) przestrzeganie regulaminu porządku domowego, 11) dbanie o dobro i rozwój Spółdzielni oraz o poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, 12) niezwłoczne udostępnienie lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, 13) udostępnienie lokalu w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, 14) udostępnienie lokalu w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, 15) udostępnienie lokalu w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń, 16) wykonywanie innych obowiązków określonych w Statucie Spółdzielni. 2. Właściciele lokali, niebędący członkami Spółdzielni, są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust.2, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach stanowiących odrębną nieruchomość. 10

11 2.6 Ustanie członkostwa Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 1) wystąpienia członka, 2) wykluczenia członka, 3) wykreślenia członka, 17 4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie, za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony. 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek: 1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom, 2) rażąco narusza dobre obyczaje, 3) narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 4) uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, 5) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd, w celu nabycia określonych uprawnień, 6) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. 20 Członek Spółdzielni niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. 11

12 21 1. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek: 1) nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału, 2) rezygnuje z realizacji prawa do lokalu, 3) nie zawiadomił Spółdzielni o zmianie adresu i Spółdzielnia nie może uzyskać z nim kontaktu, 4), 5), 6) utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, 7), 8) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 9) utracił prawo do lokalu w wyniku orzeczenia sądowego, 10) nie wykonuje istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni a w szczególności nie wnosi wszelkich opłat związanych z używaniem lokalu Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza, która przed podjęciem decyzji ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego, przy czym zasada ta nie ma zastosowania w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia członka prawidłowo powiadomionego o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 23 Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia, 2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia, 3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia. 12

13 24 1. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. 2. Członek Spółdzielni ma prawo: a) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo b) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem. 3. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 biegnie od dnia w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 4. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. 5. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 6. W przypadku, gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE 25 Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. 2. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna. 13

14 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. 3. Zawiadomienia, wezwania, zaproszenia zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu mają moc prawną doręczenia. 4. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 1. Organami Spółdzielni są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd, 4. ORGANY SPÓŁDZIELNI Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 (za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym. 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, co powoduje, że liczba osób wybranych przekroczy liczbę mandatów Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory tajne, umieszczając na kartkach wyborczych tylko nazwiska tych kandydatów. 4. Decyzje, wnioski i opinie organów Spółdzielni podejmowane są w formie uchwał. 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale. 6. Uznaje się za podjęte uchwały, które uzyskały zwykłą większość głosów oddanych za nimi, a w przypadkach określonych w Statucie kwalifikowaną większość głosów. 14

15 7. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie Walne Zgromadzenie 29 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 3. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni obowiązane są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w pełnym składzie. 4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu. 6. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu w imieniu członka Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 1. Rady Nadzorczej, 2. co najmniej 1/10 członków. 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania. 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza. 15

16 6. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ust. 5 przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni O czasie miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie powiadamiani są przez Zarząd co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i innych miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na piśmie bezpośrednio za pokwitowaniem albo listem poleconym. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia listem poleconym Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą. 3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady przez grupy co najmniej 10 członków Spółdzielni, oraz przez osoby prawne, będące członkami, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i grupy członków, liczących co najmniej 10 osób. Projekty uchwał mogą być zgłaszane przez członków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 5. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków, o których mowa w ust. 4 powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później, niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w sposób określony w 32. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium. 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 16

17 3. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest: 1) dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni - 2/3 głosów, 2) dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni - 2/3 głosów, 3) dla podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej - 2/3 głosów, 4) dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni - 3/4 głosów. 5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów lub odwołań do organów Spółdzielni oraz delegata do związków, w których uczestniczy Spółdzielnia. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni zapadają większością ½ oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2% ogólnej liczby członków Spółdzielni Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór Prezydium następuje w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w 32 dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje: 1. po wyczerpaniu porządku obrad, 2., gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zakończeniu obrad, mimo niewyczerpania porządku obrad. 37 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 17

18 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach, 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, 11) uchwalanie zmian Statutu, 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 13) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 15) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 16) Z obrad Walnego Zgromadzenia w ciągu 21 dni sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat. 18

19 4. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni. 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodniu od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnego Zgromadzenia na skutek jego wadliwego zwołania w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia przez tego członka wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 7. Jeżeli ustawa lub Statutu wymagają zawiadomienia członka o uchwale termin 6 tygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie. 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów. 40 Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 19

20 4.2. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna. Z chwilą nawiązania przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią stosunku pracy ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną, jeśli zgłoszona została w trybie, określonym w 32 ust Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 6. Członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję. 7. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie 32 ust. 3 Statutu. 8. Zgłaszanie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem: - imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania kandydata, - imienia i nazwiska oraz adresu i podpisów osób zgłaszających. 9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej do zgłoszenia załączają ankietę, zawierającą dane dotyczące: - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, - zatrudnienia w Spółdzielni, - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, - zalegania z opłatami, przewidzianymi statutem, - wykształcenia i wykonywanego zawodu, - zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych z wyborem i pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. 20

21 10. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli stosowną ankietę. 11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, odpowiadając na zadawane przez członków pytania. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje zebranym złożoną przez kandydata ankietę Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 4) gdy członek Rady Nadzorczej zostaje pracownikiem Spółdzielni, 5) gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, 3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3-5 utrata mandatu następuje w dacie wystąpienia zdarzenia powodującego jego utratę Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach uzyskał największą liczbę głosów spośród innych zgłoszonych kandydatów. 2. W przypadku niemożliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w sposób wskazany w ust.1, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania wyboru uzupełniającego Rada Nadzorcza działa w niepełnym składzie Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: a) badanie okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 21

22 c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków. 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) ustalanie odpłatności za usługi świadczone przez Spółdzielnię na rzecz członków, a nieujęte w stawce eksploatacyjnej lub koszcie budowy lokalu, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego, 9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 11) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 12) uchwalanie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, 13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali, 14) uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, 15)uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, 16)uchwalanie zasad rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 17) uchwalanie zasad postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe, 18) uchwalanie zasad zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom, 19) uchwalanie zasad wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 20) uchwalanie regulaminu porządku domowego, 21) uchwalanie regulaminu Zarządu, 22)uchwalanie zasad działania telewizji kablowej, 23)uchwalanie zasad przejmowania w administrację majątku niestanowiącego własności Spółdzielni, 22

23 24) umarzanie należności Spółdzielni przekraczających kompetencje Zarządu według zasad określonych odrębnie, 25) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, 26) ustalanie wynagrodzeń i zakresów pracy oraz przyznawanie nagród i nakładanie kar na członków Zarządu, 27) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność, 28) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru Spółdzielni, 29) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych, 30) podejmowanie decyzji, zatwierdzanie względnie wydawanie opinii w innych sprawach, o ile wymagają tego przepisy Ustawy lub Statutu, 31) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca, co najmniej raz na miesiąc. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w ciągu 21 dni od Walnego Zgromadzenia. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poza tym na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. 46 Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 23

24 47 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym jej posiedzeniu w danym miesiącu. 3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, członkom Rady nie przysługuje Zarząd Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa i jego zastępcy. 3. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. 4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. 5. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, powołania lub kontraktu. 6. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania, w zakresie niezastrzeżonym w ustawach lub w statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności: 1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, 2) zawieranie umów o budowę lokali, 3) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 4) 5) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu, 6) zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, 7), 8) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej, 24

25 9) prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 10) zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 11) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 12) udzielanie pełnomocnictw, 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 14) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie a w przypadku ustanowienia zastawu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej 15) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o wykluczenie lub wykreślenie członków ze Spółdzielni, 16) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, niezastrzeżonych do decyzji innych organów Spółdzielni, 17) umarzanie należności Spółdzielni, rozkładanie ich spłaty na raty oraz spisywanie w straty Spółdzielni do wysokości określonej przez Radę Nadzorczą, 18) powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych, 19) przyjmowanie do pracy, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników, 20) opracowywanie regulaminów wynagradzania, pracy, oraz innych, które uzna za niezbędne dla realizacji celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 21) realizowanie zaleceń polustracyjnych oraz wniosków z innych kontroli, a także ustalanie sposobu i środków wykonania tych zaleceń i wniosków, 22) rozpatrywanie skarg i wniosków, 23) uchwalanie regulaminów i zarządzeń w sprawach wewnątrzorganizacyjnych, 24) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami, 25)decydowanie w innych sprawach, gdy obowiązujące przepisy wymagają uchwały Zarządu. 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej Prezes Zarządu pełniący funkcję kierownika Spółdzielni kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem Spółdzielni jako pracodawca, w rozumieniu Kodeksu Pracy. 25

26 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie, dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa Zarządu, a w jego nieobecności przez zastępcę prezesa, co najmniej jeden raz w miesiącu. 3. W okresie między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. 4. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1., składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu, albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni. 53 Zarząd może udzielić, jednemu z członków Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu. 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę 26

27 odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których: a. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi, b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy. 6. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej. 7. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. 8. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał. 55 W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 56 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 2), 3), 27

28 4) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 5) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne lub użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania na czas nieoznaczony a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. 7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni osoby prawnej. 8. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części. 9. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. 58 Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, 28

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 i art. 56-58 ustawy z dnia 16.09.1988 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188, poz.1848

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI 1 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995r. nr 54, poz. 288 i nr 133, poz. 654,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu ul. Żabikowska 62 uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 19.06.2008r. I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawną działania Walnego Zgromadzenia są: ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej

REGULAMIN Rady Nadzorczej REGULAMIN Rady Nadzorczej Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2010 r. Kraśnik, 2010 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA ( 1-2)... 1 II. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ MAZOWSZE W CIECHANOWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ MAZOWSZE W CIECHANOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia SML-W Mazowsze w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 2009r REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ MAZOWSZE W CIECHANOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu 1 Rada Nadzorcza jako organ Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni w Elblągu, zwanej dalej Spółdzielnią, działa na zasadach określonych przepisami: Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Międzychodzie. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie Warszawa, maj 2012 I. Podstawa prawna i zakres działania 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 2003r nr 188,poz.1848 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze tj. Dz.U. z 2003r. nr 188 poz. 1848

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Płocku R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku 1. Walne Zgromadzenie członków działa na podstawie art. 8 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TĘCZA " W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TĘCZA  W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TĘCZA " W OLSZTYNIE I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH l. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady. REGULAMIN Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. 1. 1. Rada działa na podstawie przepisów art. 44, art. 45, art. 46 ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 IX 1982 r. prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSIEDLE ZACISZE" W WARSZAWIE Z 01.10.2014R. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zasady określone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54, poz.288 z 1995

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie: - art. 36 do 42 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU /tekst jednolity wg stanu na r/

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU /tekst jednolity wg stanu na r/ REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU /tekst jednolity wg stanu na 13.08.2010r/ I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi

R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi I PODSTAWA PRAWNA. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I działającym na podstawie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY Załącznik nr 1 do uchwały W.Z. Nr 9/10 z dn. 25.06.2010 r. R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1. przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad statutową działalnością Spółdzielni oraz inicjuje nowe rozwiązania i usprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 5/08 Rady Nadzorczej SM Przyczółek Grochowski z 28.01.2008 REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Strona/stron 1 /8 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12 /2015r z dnia 19.06.2015r Sekretarz Walnego Zgromadzenia Józef Woźniak Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI =========================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. W sprawie: Uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd SSM działa na podstawie: - art. 48 do 58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. test jednolity

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Trzebnicy

R e g u l a m i n. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Trzebnicy R e g u l a m i n Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Trzebnicy I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ======================================================================

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== I. PODSTAWA PRAWNA Statut Spółdzielni 121 ust. 1 pkt 14 oraz 126-130.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku -

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - 1 1. Zarząd jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo