PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.sciex."

Transkrypt

1 Konferencja Informacyjna Warszawa, 14 czerwca 2012 Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) został utworzony w 1990 r. jako jednostka badawczo - rozwojowa nadzorowana przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla priorytetów związanych z nauką w Programach Funduszy Strukturalnych: 2

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja WdraŜająca: Innowacyjna Gospodarka Infrastruktura i Środowisko Polsko - Norweski Fundusz Badań Naukowych (zakończony ) Polsko Szwajcarski Program Badawczy 3

4 System instytucjonalny PSPB Ośrodek Przetwarzania Informacji pełni rolę Instytucji Realizującej (IR) dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego Instytucją Zarządzającą dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące rolę Krajowej Instytucji Koordynującej. Instytucją monitorującą wdraŝanie Programu po stronie szwajcarskiej jest Biuro Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SDC/ SCO) z siedzibą w Warszawie. Polsko-Szwajcarski Wspólny Komitet Wyboru Projektów (Joint Selection Committee) podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i monitoruje realizację projektów. 4

5 Rola Instytucji Realizującej Przeprowadzenie naboru wniosków Zorganizowanie oceny wniosków i wyboru projektów Zawarcie umów z wybranymi Beneficjentami Refundacja poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów Stały monitoring i kontrola projektów Obsługa Wspólnego Polsko Szwajcarskiego Komitetu Wyboru Projektów Raportowanie Promocja Programu 5

6 Obszary Priorytetowe: Projekty w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) są realizowane w ramach 5 obszarów badawczych: ICT (Information and Communication Technology) Energia odnawialne źródła energii Nanotechnologie Zdrowie Środowisko 6

7 Cele Programu Wzmocnienie współpracy badawczej między Polską i Szwajcarią Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Podniesienie poziomu wiedzy Transfer technologii 7

8 Beneficjenci Programu Uczelnie publiczne i niepubliczne, Instytucje badawcze (instytuty badawcze, jednostki PAN oraz ich instytucje bliźniacze po stronie szwajcarskiej), Organizacje pozarządowe prowadzące działalność naukową, Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju. Wspólne projekty badawcze są realizowane w partnerstwie polsko szwajcarskim. Partnerstwo to co najmniej: 1 instytucja polska i 1 instytucja szwajcarska. 8

9 Nabór wniosków Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony w ramach PSPB trwał od 1 kwietnia 2010 do 30 lipca Na konkurs wpłynęło 239 wniosków na łączną kwotę ponad 780 mln PLN, z czego: 226 wniosków pozytywnie oceniono pod względem formalnym i merytorycznym. 13 wniosków nie spełniło wymogów formalnych. 9

10 BudŜet Programu Całkowita kwota przeznaczona na wspólne projekty badawcze wynosi: ,40 PLN Alokacja środków: 60 % na wsparcie projektów o wartości od 0,3 mln do 1 mln CHF Od ,00 do ,00 PLN 40 % na wsparcie projektów o wartości od 1 mln do 2 mln CHF Od ,00 do ,00 PLN KURS PRZELICZENIOWY: 2,6826 PLN 10

11 Wnioski pozytywnie ocenione formalnie, według obszarów tematycznych 11

12 Wyniki konkursu 31 projektów wybranych do dofinansowania, w ramach 5 obszarów tematycznych Nabór wniosków do Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego trwał od 1 kwietnia r. do 30 lipca 2010 r. Nie przewiduje się kolejnych edycji konkursu 12

13 Zdrowie (8 projektów): Rola c-myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji - Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z Ludwig Institute for Cancer Research, Lausanne Branch, University of Lausanne, Mechanizmy neurotoksyczności prionów Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z University of Zurich, Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieŝki sygnałów - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w partnerstwie z Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF), 13

14 Zdrowie (8 projektów) cd Rola genu Tsg101 (tumor susceptibility gene 101) w regulacji transkrypcji w zdrowiu i chorobie - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (Warszawa) w partnerstwie z Department of Biochemistry Sciences II, University of Geneva, Funkcjonalne zróŝnicowanie niekodujących RNA u Eukariota Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Warszawa) w partnerstwie z Department of Cell Biology, Sciences III, University of Geneva and University Of Warsaw, Faculty of Biology, Ocena skuteczności tkankowo- i rozwojowo- specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Warszawa) w partnerstwie z Neuroscience Center Zurich and Institute of Anatomy, University of Zurich, 14

15 Zdrowie (8 projektów) cd Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi Uniwersytet Gdański w partnerstwie z Swiss Institute of Bioinformatics oraz Ludwig Institute for Cancer Research - Lausanne Branch, Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Uniwersytetem Jagiellońskim, 15

16 Środowisko (9 projektów) Wpływ globalnego ocieplenia i susz na akumulację węgla i róŝnorodność biotyczną torfowisk wysokich - obecna, przeszła i przyszła perspektywa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z WSL Swiss Federal Research Institute, Laboratory of Ecological Systems - ECOS (EPFL), Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i University of Neuchâtel, Laboratory of Soil Biology, Nowe podejście do oceny biodegradacji zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych oparte na badaniach trwałych izotopów - Politechnika Łódzka w partnerstwie z Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, 16

17 Środowisko (9 projektów c.d.) Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) Uniwersytet Gdański w partnerstwie z University of Bern, Oeschger Centre for Climate Change Research i Politechniką Śląską, ZagroŜenie powodziowe na przedpolu Tatr - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (Poznań) w partnerstwie z Institute of Geological Sciences, the University of Berne oraz Uniwersytetem Śląskim, ZłoŜone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktycznoalpejskich Instytut Botaniki PAN (Kraków) w partnerstwie z University of Lausanne and WSL Swiss Federal Research Institute, Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody - Politechnika Warszawska w partnerstwie z Empa, Materials Science and Technology oraz Akademia Górniczo-Hutniczą i Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, 17

18 Środowisko (9 projektów c.d.) RóŜnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej (DEMONA) Morski Instytut Rybacki w Gdyni w partnerstwie z Limnological Station, Institute of Plant Biology, University of Zurich, Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Ocena przydatności róŝnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej (BCAMEND) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART., 18

19 Energia (5 projektów) Elektrokataliza na mikrokroplach - Instytut Chemii Fizycznej PAN (Warszawa) w partnerstwie z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire d'electrochimie Physique et Analytique, Transport jonów w lekkich związkach dla potrzeb magazynowania energii Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (Kraków) w partnerstwie z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Warszawa) w partnerstwie z ETH Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 19

20 Energia (5 projektów) Materiały Katodowe dla Akumulatorów Li-ion Batteries do Stosowania w Samochodach Elektrycznych Akademia Górniczo-Hutnicza w partnerstwie z Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Badania in-situ kondensatorów elektrochemicznych nowej generacji Politechnika Poznańska w partnerstwie z Paul Scherrer Institute, 20

21 ICT (5 projektów) Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównowaŝonego rozwoju infrastruktury budowlanej Politechnika Łódzka w partnerstwie z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, RecONCILE: Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści WWW Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych (Warszawa) w partnerstwie z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (Świerk) w partnerstwie z ISDC, Data Centre for Astrophysics and DPNC, Department of Particle Physics, Faculty of Sciences, University of Geneva, 21

22 ICT (5 projektów) Nowe perspektywy inteligentnego zarządzania multimediami z zastosowaniami w systemach medycznych i ochrony prywatności Politechnika Częstochowska w partnerstwie z University of Geneva, Uwzględniające opóźnienia zarządzanie zasobami sieci bezprzewodowych typu mesh o duŝej niezawodności Politechnika Poznańska w partnerstwie z Institute of Systems for Informatics and Networking SUPSI - University of Applied Science, 22

23 Nanotechnologie (4 projekty) Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu (Acronym NANOSPIN) Akademia Górniczo-Hutnicza w partnerstwie z Laboratory for Nanomagnetism and Spin Dynamics, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne and Paul Scherrer Institut i Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ENERLIQ - Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID - Politechnika Gdańska w partnerstwie z University of Applied Sciences (HES-SO), Projektowanie Lipidowych Mezofaz Ciekłokrystalicznych jako Nowych Funkcjonalnych Nanomateriałów dla Bioenergetyki i Bioczujników - Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z University of Zurich i Uniwersytetem Mariii Curie Skłodowskiej, Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z University of Basel. 23

24 Informacje o programie

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI al. Niepodległości 188b Warszawa 25

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt Opole, kwiecień 2014 OPRACOWANIE: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Politechnika Białostocka PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Redakcja naukowa JOANICJUSZ NAZARKO Białystok 2013 recenzenci prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo