SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia)"

Transkrypt

1 SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zwane dalej Towarzystwem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji postanowienia niniejszych OWU stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę składki przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 4. W przypadku określonym w ust. 3, Towarzystwo zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a treścią OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Towarzystwo nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 2 (definicje) Przyjmuje się następujące znaczenia terminów użytych w niniejszych OWU: 1) Centrum Umawiania Wizyt jednostka zajmująca się organizacją świadczeń zdrowotnych, 2) choroba stan zdrowia Ubezpieczonego, wymagający zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, udzielenia usługi medycznej, 3) dokument ubezpieczenia polisa, karta ubezpieczenia, 4) dziecko dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego, które nie ukończyło 25 roku życia, 5) karta ubezpieczenia dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową, określający wariant ubezpieczenia i uprawniający do skorzystania z usług medycznych Partnera Medycznego; karta ubezpieczenia ważna jest tylko z zaopatrzonym w zdjęcie dokumentem potwierdzającym tożsamość Ubezpieczonego (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna; w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu, karta ubezpieczenia ważna jest wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego), 6) Katalog Usług Medycznych lista usług medycznych, z których może korzystać Ubezpieczony w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszych OWU, 7) leczenie działanie medyczne, które wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej zostało podjęte w celu przywrócenia zdrowia, poprawienia stanu zdrowia lub zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia Ubezpieczonego, 8) lekarz osoba posiadająca odpowiednie, formalnie potwierdzone kwalifikacje zawodowe, wykonująca zawód lekarza w zakresie swoich kwalifikacji i uprawnień, niebędąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym ani osobą bliską dla Ubezpieczonego, 9) okres ubezpieczenia okres, przez który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność w stosunku do danego Ubezpieczonego, 10) osoby bliskie małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający, 11) osoby trzecie wszystkie osoby niebędące stroną umowy ubezpieczenia, 12) Partner Medyczny podmiot lub placówka medyczna, udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentom objętym ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU, 13) ocena ryzyka ubezpieczeniowego procedura ustalona i stosowana przez Towarzystwo przy obejmowaniu ochroną ubezpieczeniową danej osoby, uwzględniająca w szczególności jej stan zdrowia, mająca wpływ na objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz na wysokość składki ubezpieczeniowej, 14) pobyt w szpitalu potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu, trwający nieprzerwanie dłużej niż: a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała, b) 3 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby (6 dni w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby dziecka Ubezpieczonego) lub w przypadku pobytu w szpitalu związanego z ciążą wysokiego ryzyka, c) 9 dni od dnia porodu w przypadkach pobytu związanego z porodem i mającego na celu leczenie choroby, będącej skutkiem powikłań poporodowych, przy czym do okresu pobytu w szpitalu zaliczane są w całości: dzień, w którym osoba objęta ubezpieczeniem została przyjęta do szpitala oraz dzień, w którym osoba objęta ubezpieczeniem została wypisania ze szpitala, 15) rocznica polisy każda kolejna rocznica wskazanego w polisie dnia początku odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu umowy ubezpieczenia, przy czym za rocznicę dnia 29 lutego uważa się dzień 28 lutego następnego roku polisowego (w przypadku, gdy w roku polisowym występuje dzień 29 lutego, za rocznicę polisy uważa się dzień 29 lutego), 16) rok polisowy okres 12 miesięcy liczonych od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego kolejną rocznicę polisy, 17) szpital zakład opieki zdrowotnej przeznaczony do przyjmowania i leczenia osób, których stan zdrowia wymaga stałej, całodobowej obserwacji lub opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; za szpital nie uznaje się domu opieki, ośrodka dla psychicznie chorych, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjów onkologicznych, ośrodków leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych, alkoholowych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani ośrodków wypoczynkowych, 18) terroryzm wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, 19) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 20) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, 21) usługa medyczna działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, 22) zdarzenie ubezpieczeniowe skorzystanie przez Ubezpieczonego z usługi medycznej. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia) 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo udziela Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) udostępnienia oraz pokrycia kosztów ambulatoryjnych usług medycznych realizowanych w placówkach Partnerów Medycznych: ambulatoryjnych konsultacji lekarskich, ambulatoryjnie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, 2) refundacji części kosztów usług medycznych zrealizowanych poza siecią placówek Partnerów Medycznych, 3) wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała, zaistniałych w okresie odpowiedzialności Towarzystwa. 3. Szczegółowy wykaz świadczeń przysługujących Ubezpieczonym w ramach poszczególnych wariantów ubezpieczenia określa Załącznik nr 1 do niniejszych OWU Katalog Usług Medycznych. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje usługi medyczne świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia. 4 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów usług medycznych wykonanych z powodu lub w następstwie: 1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, 2) reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 3) celowego spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia lub zagro żenia życia, 4) leczenia wad wrodzonych, 5) zabiegów lub kuracji odwykowych lub leczenia odwykowego, 6) diagnozowania lub leczenia niepłodności oraz zabiegów związanych ze zmianą płci, 7) leczenia chorób lub zaburzeń psychicznych łącznie z ich następstwami, 8) leczenia stomatologicznego, protetycznego, ortodontycznego, chirurgii szczękowej, 9) poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, stosowania naukowo nieuznanych metod leczenia, medycyny niekonwencjonalnej, udziału Ubezpieczonego w eksperymentach medycznych, 10) stosowania leków niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 11) leczenia lub zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki, 12) leczenia kuracyjnego, sanatoryjnego lub uzdrowiskowego. 2. W przypadku świadczeń wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji medycznej, udzielenie świadczenia bezwzględnie wymaga wyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego imieniu. 5 (składka ubezpieczeniowa) 1. Towarzystwo ustala wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Składki taryfowe zawarte w taryfie składek określono zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej, w zależności od stopnia ryzyka jakie poniesie Towarzystwo po rozpoczęciu odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz kosztów zawarcia i obsługi ubezpieczenia. 2. Przy kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się: 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej, 2) wiek Ubezpieczonych, 3) ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, 4) częstotliwość opłacania składki. 3. Składka może być opłacana jednorazowo albo w ratach: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. 4. Składkę opłaca się na rachunek bankowy Towarzystwa. W przypadku zapłaty składki w ratach, składka powinna być opłacana poprzez polecenie zapłaty. 5. Ubezpieczający opłaca składkę ubezpieczeniową lub jej pierwszą ratę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, nie później niż do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. Kolejne raty składki płatne są z góry, do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, kwartał lub półrocze, za które są należne. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Towarzystwa, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmien- 1 OW/051/2

2 nym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pełnej kwoty składki na rachunek Towarzystwa. 7. W przypadku ustania ochrony ubezpieczeniowej przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego, dokona zwrotu części składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 6 (zawarcie umowy ubezpieczenia) 1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osób fizycznych, które w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyły 1 rok życia i nie ukończyły 65. roku życia. 2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest objęte ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez Towarzystwo. 3. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w formie kwestionariusza medycznego. 4. Wniosek wraz z kwestionariuszem medycznym jest niezwłocznie weryfikowany przez Towarzystwo, które może uzależnić wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową od stanu zdrowia danej osoby. 5. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez Towarzystwo wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Umowa ubezpieczenia może być zawarta również przez telefon lub za pośrednictwem Internetu. 7. Na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, Towarzystwo wystawia dokument ubezpieczenia. 8. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić na to Ubezpieczającemu uwagę na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Towarzystwo, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. 9. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 8, uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia, od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. 10. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, uważa się że umowa ubezpieczenia nie doszła do skutku, a odpowiedzialność Towarzystwa nie rozpoczęła się, chyba że strony dojdą do porozumienia co do warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku niedojścia do skutku umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu dokonane wpłaty na poczet składek ubezpieczeniowych. 7 (czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa) 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na jeden rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnego roku, o ile najpóźniej na 30 dni przed końcem umowy ubezpieczenia, żadna ze stron umowy nie złoży pisemnego oświadczenia o nieprzedłużeniu tej umowy lub o gotowości przedłużenia umowy na zmienionych warunkach. 3. W przypadku złożenia przez stronę umowy ubezpieczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, chyba że strony dojdą do porozumienia co do warunków przedłużenia okresu trwania umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, zmienione warunki ubezpieczenia mają zastosowanie od dnia następnego po dniu rocznicy polisy, chyba że strony umówią się inaczej. 5. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki, pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapłacenia składki lub raty składki do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli zawarcie umowy lub zapłacenie składki nastąpi po 20 dniu miesiąca, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się miesiąc później. 6. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w trybie określonym w 8 ust. 1, 2) z dniem upływu okresu wypowiedzenia w trybie określonym w 8 ust. 3, 3) z dniem rozwiązania umowy w trybie określonym w 8 ust. 6, 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego w stosunku do danego Ubezpieczonego, 5) w przypadku śmierci Ubezpieczającego, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonych na podstawie tej samej polisy trwa do końca okresu, za który zostały opłacone składki. 8 (odstąpienie, wypowiedzenie umowy i inne przypadki rozwiązania umowy) 1. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przez Towarzystwo dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty składki ubezpieczeniowe, a także w przypadku opłacenia składki lub raty składki w niepełnej wysokości, Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do zapłaty tej składki lub jej brakującej części, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 7 dni. W wezwaniu do zapłaty Towarzystwo powiadomi Ubezpieczającego o skutkach, o których mowa w ust Jeżeli kolejna rata składki lub brakująca część składki nie zostaną opłacone w dodatkowym terminie wskazanym w ust.2, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął dodatkowy termin wskazany w ust.2. W przypadku uiszczenia jedynie części składki, Towarzystwo zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej. 4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialności Towarzystwa. 6. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w każdym czasie, w przypadku płatności składki w ratach ze skutkiem na ostatni dzień okresu, za który została opłacona rata składki. 9 (obowiązki Ubezpieczającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia) 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez Towarzystwo decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, przez udzielenie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zgodnych z prawdą pisemnych odpowiedzi na pytania Towarzystwa zawarte w formularzach Towarzystwa lub przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego następstwa prawne są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 10 (obowiązki Towarzystwa) Towarzystwo jest zobowiązane do: 1) doręczenia Ubezpieczającemu tekstu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 2) przedstawienia Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnic między postanowieniami umowy a OWU (zapis ten nie ma zastosowania do umów zawieranych w drodze negocjacji), 3) wydania Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, 4) udzielenia Ubezpieczającemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia. 11 (realizacja świadczeń w placówkach Partnerów Medycznych) 1. Usługi medyczne realizowane są w placówkach Partnerów Medycznych, po wcześniejszym umówieniu usług za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt telefonicznie pod numerem lub za pośrednictwem strony Konsultant Centrum Umawiania Wizyt ustala miejsce i termin wizyty z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego. 2. Przed skorzystaniem z usługi medycznej w placówce Partnera Medycznego, Ubezpieczony zobowiązany jest okazać kartę ubezpieczenia oraz ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość. 3. Koszt usług medycznych umówionych za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt ponosi Towarzystwo. 12 (realizacja świadczeń poza siecią Partnerów Medycznych) 1. Jeżeli wybrany wariant ubezpieczenia obejmuje zwrot całości lub części kosztów usług medycznych, zrealizowanych poza siecią Partnerów Medycznych, Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać do Towarzystwa oryginał faktury lub rachunku za te usługi wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku. 2. W przypadku opisanym w ust. 1, zwrot całości lub części kosztów usług medycznych zostanie dokonany na rachunek bankowy Ubezpieczonego, podany we wniosku o zwrot kosztów. 3. Jeżeli wybrany wariant ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie równe 20 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. 4. Wysokość łącznych świadczeń, związanych z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu nie może przekroczyć 90 dni pobytu w roku polisowym. 13 (wymagane dokumenty) 1. W celu ustalenia rozmiarów szkody i wysokości świadczenia, Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich dokumentów, dotyczących zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Przy roszczeniu o wypłatę świadczenia z tytułu zwrotu całości lub części kosztów usług medycznych, zrealizowanych poza siecią Partnerów Medycznych, Ubezpieczony winien przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia: 1) zgłoszenie roszczenia na formularzu Towarzystwa, 2) oryginał faktury lub rachunku wystawionego na rzecz Ubezpieczonego za zrealizowaną usługę medyczną. 3. Przy roszczeniu o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, Ubezpieczony winien przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia: 1) zgłoszenie roszczenia na formularzu Towarzystwa, 2) kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartę wypisową ze szpitala, wydaną przez lekarza prowadzącego. 14 (wypłata świadczenia zrealizowanego poza siecią Partnerów Medycznych) 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem oraz 2 OW/051/2

3 podej muje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (jeżeli osoba występująca z roszczeniem wyrazi na to zgodę), osobę występującą z roszczeniem o wypłatę świadczenia, o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Towarzystwo wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 3. Towarzystwo wypłaca należne świadczenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane jest po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, przy czym w przypadku pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 30 dni, na wniosek Ubezpieczonego Towarzystwo może wypłacić część świadczenia przed zakończeniem tego pobytu. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia jest niemożliwe, świadczenie to powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 nie zostanie wypłacone świadczenie, Towarzystwo zawiadamia osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. 6. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia, należne przed śmiercią świadczenia wypłaca się spadkobiercom Ubezpieczonego. 15 (odwołanie od decyzji Towarzystwa) 1. Jeżeli osoba uprawniona do odbioru świadczenia nie zgadza się ze stanowiskiem Towarzystwa co do odmowy wypłaty świadczenia lub jego wysokości, może, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zwrócić się do Zarządu Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę stanowiska, co nie narusza uprawnień tej osoby do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 2. Zarząd Towarzystwa ustosunkuje się do odwołania osoby uprawnionej do odbioru świadczenia, wysyłając pisemną odpowiedź w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. 3. W zawiadomieniu o ograniczeniu wysokości świadczenia lub odmowie jego wypłaty Towarzystwo pouczy zainteresowane osoby o trybie dochodzenia roszczeń (przepisy zewnętrzne) 1. Wszelkie informacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, uzyskane przez strony zarówno w trakcie negocjacji zmierzających do podpisania umowy ubezpieczenia, jak i w trakcie realizacji tej umowy, objęte są tajemnicą i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami określonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 18 (prawo wglądu do akt) Towarzystwo udostępnia na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego bądź uprawnionego do odbioru świadczenia, informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokość świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Towarzystwo udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Towarzystwo. Towarzystwo na wniosek tych osób udostępni informacje i dokumenty w postaci elektronicznej. 19 (skargi, zażalenia i spory sądowe) 1. Zasady opisane w 15 ust. 1 i 2 stosowane są odpowiednio w odniesieniu do skarg i zażaleń składanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia w związku z umową ubezpieczenia. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 20 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały uchwalone w dniu roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia roku. (zasady korespondencji) 1. Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Towarzystwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej do odbioru świadczenia, powinny być kierowane na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Towarzystwo, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. KRZYSZTOF KOSZNIK WICEPREZES ZARZĄDU KATARZYNA BIERANOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 3 OW/051/2

4 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zdrowotnego KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH obowiązujący od dnia jeśli dana usługa medyczna przysługuje Ubezpieczonemu bez limitów ilościowych jeśli dana usługa medyczna nie przysługuje Ubezpieczonemu w ramach danego wariantu USŁUGA MEDYCZNA WARIANT ŻÓŁTY KONSULTACJE LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU WARIANT ZIELONY WARIANT NIEBIESKI TAK NIE WARIANT CZERWONY Lekarz rodzinny TAK TAK TAK TAK Internista / Pediatra TAK TAK TAK TAK KONSULTACJE SPECJALISTÓW LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba konsultacji z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 6 LIMIT 12 Alergolog / Alergolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Androlog LIMIT LIMIT TAK TAK Anestezjolog LIMIT LIMIT TAK TAK Chirurg / Chirurg dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Chirurg naczyniowy LIMIT LIMIT TAK TAK Chirurg onkolog LIMIT LIMIT TAK TAK Dermatolog i wenerolog / Dermatolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Diabetolog LIMIT LIMIT TAK TAK Dietetyk LIMIT LIMIT TAK TAK Endokrynolog/ Endokrynolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Flebolog LIMIT LIMIT TAK TAK Gastrolog LIMIT LIMIT TAK TAK Ginekolog/ Ginekolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Hematolog LIMIT LIMIT TAK TAK Hepatolog LIMIT LIMIT TAK TAK Immunolog LIMIT LIMIT TAK TAK Kardiochirurg LIMIT LIMIT TAK TAK Kardiolog / Kardiolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Lekarz chorób zakaźnych LIMIT LIMIT TAK TAK Lekarz medycyny tropikalnej LIMIT LIMIT TAK TAK Lekarz specjalista rehabilitacji LIMIT LIMIT TAK TAK Logopeda LIMIT LIMIT TAK TAK Nefrolog / Nefrolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Neonatolog LIMIT LIMIT TAK TAK Neurochirurg LIMIT LIMIT TAK TAK Neurolog / Neurolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Okulista / Okulista dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Onkolog LIMIT LIMIT TAK TAK Ortopeda i traumatolog / Ortopeda dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Otolaryngolog / Otolaryngolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Proktolog LIMIT LIMIT TAK TAK Pulmonolog / Pulmonolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK Radiolog LIMIT LIMIT TAK TAK Reumatolog LIMIT LIMIT TAK TAK Urolog / Urolog dziecięcy LIMIT LIMIT TAK TAK KONSULTACJE PROFESORSKIE LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba konsultacji z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 3 LIMIT 6 Alergolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Chirurg konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Chirurg naczyniowy konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Chirurg onkolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK 4 OW/051/2/Z1

5 Dermatolog i wenerolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Diabetolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Endokrynolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Gastrolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Ginekolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Kardiochirurg konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Kardiolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Nefrolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Neurochirurg konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Neurolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Okulista konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Onkolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Ortopeda konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Otolaryngolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Proktolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Pulmunolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Reumatolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK Urolog konsultacja profesorska NIE LIMIT LIMIT TAK KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba konsultacji z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 3 LIMIT 3 Konsultacje psychiatry / psychiatry dziecięcego NIE NIE LIMIT LIMIT RECEPTA Wystawienie recepty TAK TAK TAK TAK BADANIA LABORATORYJNE LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba badań z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 12 LIMIT 36 Badania biochemiczne krwi Adrenalina LIMIT LIMIT TAK TAK Albuminy LIMIT LIMIT TAK TAK Aminotransferaza alaninowa (ALT) LIMIT LIMIT TAK TAK Aminotransferaza asparaginianowa (AST) LIMIT LIMIT TAK TAK Amylaza LIMIT LIMIT TAK TAK Amylaza trzustkowa LIMIT LIMIT TAK TAK Antygen swoisty dla stercza PSA całkowite LIMIT LIMIT TAK TAK Apolipoproteina A1 LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie przeglądowe na obecność alloprzeciwciał LIMIT LIMIT TAK TAK Białko całkowite LIMIT LIMIT TAK TAK Białko całkowite (rozdział elektroforetyczny) LIMIT LIMIT TAK TAK Białko C-reaktywne (CRP) LIMIT LIMIT TAK TAK Bilirubina bezpośrednia LIMIT LIMIT TAK TAK Bilirubina całkowita LIMIT LIMIT TAK TAK Bilirubina pośrednia LIMIT LIMIT TAK TAK BUN (azot mocznikowy) LIMIT LIMIT TAK TAK Ceruloplazmina LIMIT LIMIT TAK TAK Chlorki (CI) LIMIT LIMIT TAK TAK Cholesterol HDL LIMIT LIMIT TAK TAK Cholesterol LDL LIMIT LIMIT TAK TAK Cholesterol całkowity LIMIT LIMIT TAK TAK Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) LIMIT LIMIT TAK TAK Ferrytyna LIMIT LIMIT TAK TAK Fosfataza alkaliczna (AP) LIMIT LIMIT TAK TAK Fosfataza kwaśna całkowita LIMIT LIMIT TAK TAK Fosfataza sterczowa LIMIT LIMIT TAK TAK 5 OW/051/2/Z1

6 Fosfor LIMIT LIMIT TAK TAK Fosforany LIMIT LIMIT TAK TAK Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) LIMIT LIMIT TAK TAK Glukoza LIMIT LIMIT TAK TAK Glukoza krzywa LIMIT LIMIT TAK TAK Hemoglobina LIMIT LIMIT TAK TAK Hemoglobina glikowana (HbA1C) LIMIT LIMIT TAK TAK Kinaza fosfokreatynowa LIMIT LIMIT TAK TAK Kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CK-MB) LIMIT LIMIT TAK TAK Kreatynina LIMIT LIMIT TAK TAK Klirens kreatyniny LIMIT LIMIT TAK TAK Kwas foliowy LIMIT LIMIT TAK TAK Kwas moczowy LIMIT LIMIT TAK TAK Lipaza LIMIT LIMIT TAK TAK Lipidogram LIMIT LIMIT TAK TAK Magnez całkowity (Mg) LIMIT LIMIT TAK TAK Miedź (Cu) LIMIT LIMIT TAK TAK Mocznik LIMIT LIMIT TAK TAK Odczyn Coombsa BTA LIMIT LIMIT TAK TAK Potas (K) LIMIT LIMIT TAK TAK Proteinogram LIMIT LIMIT TAK TAK Sód (Na) LIMIT LIMIT TAK TAK Stężenie transferazy LIMIT LIMIT TAK TAK Test obciążenia glukozą (OGTT/DTTG) LIMIT LIMIT TAK TAK Transferyna LIMIT LIMIT TAK TAK Triglicerydy LIMIT LIMIT TAK TAK Troponina T LIMIT LIMIT TAK TAK Troponina I LIMIT LIMIT TAK TAK Tyreoglobulina LIMIT LIMIT TAK TAK Wapń całkowity (Ca) LIMIT LIMIT TAK TAK Witamina B12 LIMIT LIMIT TAK TAK Witamina D metabolit 25(OH) LIMIT LIMIT TAK TAK Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 LIMIT LIMIT TAK TAK Żelazo całkowita zdolność wiązania (TIBC) LIMIT LIMIT TAK TAK Żelazo (Fe) LIMIT LIMIT TAK TAK Żelazo-krzywa wchłaniania LIMIT LIMIT TAK TAK a-globuliny LIMIT LIMIT TAK TAK ß-globuliny LIMIT LIMIT TAK TAK g-globuliny (immunoglobuliny) LIMIT LIMIT TAK TAK Badania hormonalne 17-hydroksykortykosteroidy LIMIT LIMIT TAK TAK Aldosteron LIMIT LIMIT TAK TAK Androstendion LIMIT LIMIT TAK TAK Androsteron LIMIT LIMIT TAK TAK Dehydroepiandrosteronu siarczan DHEA-S LIMIT LIMIT TAK TAK Esteraza acetylocholinowa LIMIT LIMIT TAK TAK Estradiol LIMIT LIMIT TAK TAK Gonadotropina kosmówkowa (HCG) LIMIT LIMIT TAK TAK Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) LIMIT LIMIT TAK TAK Hormon folikulotropowy (FSH) LIMIT LIMIT TAK TAK Hormon luteinizujący (LH) LIMIT LIMIT TAK TAK Hormon tyreotropowy (TSH) LIMIT LIMIT TAK TAK Hormon wzrostu (GH) LIMIT LIMIT TAK TAK Insulina LIMIT LIMIT TAK TAK 6 OW/051/2/Z1

7 Kalcytonina LIMIT LIMIT TAK TAK Kortyzol LIMIT LIMIT TAK TAK Osteokalcyna LIMIT LIMIT TAK TAK Parathormon (PTH) LIMIT LIMIT TAK TAK Parathormon intact (ipth) LIMIT LIMIT TAK TAK PRL po metoclopramidzie LIMIT LIMIT TAK TAK Progestreon LIMIT LIMIT TAK TAK Prolaktyna (PRL) LIMIT LIMIT TAK TAK Testosteron LIMIT LIMIT TAK TAK Trijodotyronina całkowita (TT3) LIMIT LIMIT TAK TAK Trijodotyronina wolna (ft3) LIMIT LIMIT TAK TAK Tyroksyna całkowita (TT4) LIMIT LIMIT TAK TAK Tyroksyna wolna (ft4) LIMIT LIMIT TAK TAK Badania immunochemiczne krwi Czynnik reumatoidalny (RF) LIMIT LIMIT TAK TAK Antystreptolizyna O (ASO) LIMIT LIMIT TAK TAK Odczyn Waalera-Rosego LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw tyreoglobulinowe (ATG) LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw mononukleozie IgM (EBV) test lateksowy LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała anty helikobacter pylori LIMIT LIMIT TAK TAK Immunoglobulina G IgG LIMIT LIMIT TAK TAK Immunoglobulina M IgM LIMIT LIMIT TAK TAK Immunoglobulina A IgA LIMIT LIMIT TAK TAK Immunoglobulina E całkowite IgE LIMIT LIMIT TAK TAK Badania moczu Adrenalina w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Amylaza w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie ogólne moczu (profil) LIMIT LIMIT TAK TAK Białko w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Bilirubina w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK BUN w moczu dobowo LIMIT LIMIT TAK TAK Ciała ketonowe w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Fosfor nieorganiczny LIMIT LIMIT TAK TAK Fosforany w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Glukoza w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Glukoza w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Katecholaminy w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Kortyzol w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Kreatynina w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Kreatynina w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Kwas moczowy LIMIT LIMIT TAK TAK Kwas moczowy wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Kwas wanilinomigdałowy w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Liczba Addisa LIMIT LIMIT TAK TAK Magnez w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Magnez w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Metoksykatecholaminy w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Miedź w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Mocznik LIMIT LIMIT TAK TAK Noradrenalina w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Ołów w dobowej zbiórce moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Potas w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Potas w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK 7 OW/051/2/Z1

8 Sód w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Sód w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Wapń w moczu LIMIT LIMIT TAK TAK Wapń w moczu wydalanie dobowe LIMIT LIMIT TAK TAK Badania serologiczne Oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh (D) z oceną hemolizyn LIMIT LIMIT TAK TAK Odczyn VDRL/USR/RPR LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw Hbs LIMIT LIMIT TAK TAK Hbs antygen LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciwtarczycowe LIMIT LIMIT TAK TAK Mononukleoza zakaźna IgM LIMIT LIMIT TAK TAK Chlamydia trachomatis IgG LIMIT LIMIT TAK TAK Chlamydia trachomatis IgM LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie układu krzepnięcia D-Dimery LIMIT LIMIT TAK TAK Czas protrombinowy (PT) LIMIT LIMIT TAK TAK Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) LIMIT LIMIT TAK TAK Fibrynogen (FIBR) LIMIT LIMIT TAK TAK Czas tromboplastynowy (INR) LIMIT LIMIT TAK TAK Czas krzepnięcia LIMIT LIMIT TAK TAK Czas krwawienia LIMIT LIMIT TAK TAK Antytrombina III (ATIII) LIMIT LIMIT TAK TAK Czas trombinowy (TT) LIMIT LIMIT TAK TAK Badania hematologiczne Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów LIMIT LIMIT TAK TAK Morfologia krwi bez rozmazu LIMIT LIMIT TAK TAK Płytki krwi LIMIT LIMIT TAK TAK Retikulocyty LIMIT LIMIT TAK TAK Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) LIMIT LIMIT TAK TAK Hematokryt LIMIT LIMIT TAK TAK Eozynofilia bezwzględna LIMIT LIMIT TAK TAK Leukocyty LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie kału Badanie ogólne kału LIMIT LIMIT TAK TAK Pasożyty/jaja pasożytów w kale LIMIT LIMIT TAK TAK Krew utajona w kale LIMIT LIMIT TAK TAK Resztki pokarmowe w kale LIMIT LIMIT TAK TAK Kał na lamblie ELISA LIMIT LIMIT TAK TAK Rota wirus w kale LIMIT LIMIT TAK TAK Kał na pasożyty i cysty Lamblii LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie w kierunku owsików-wymaz LIMIT LIMIT TAK TAK Posiewy i bakteriologia Posiew moczu z antybiogramem LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z gardła LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z rany LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew kału ogólny LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew kału w kierunku Yersinia sp. LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew kału w kierunku Campylobacter sp. LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z gardła z antybiogramem LIMIT LIMIT TAK TAK Wymaz z odbytu LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew nasienia LIMIT LIMIT TAK TAK 8 OW/051/2/Z1

9 Posiew plwociny LIMIT LIMIT TAK TAK Mykogram LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie mykologiczne z posiewem LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z nosa LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z oka LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z ucha LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z cewki LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew ze zmiany LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z pochwy LIMIT LIMIT TAK TAK Posiew z kanału szyjki macicy LIMIT LIMIT TAK TAK Grzybice powierzchowne badanie mykologiczne mikroskopowe LIMIT LIMIT TAK TAK Grzybice powierzchowne badanie mykologiczne posiew LIMIT LIMIT TAK TAK Antybiogram LIMIT LIMIT TAK TAK Badania immunologiczne Sallmonella spp. NIE NIE TAK TAK Borrelia przciwciala całkowite NIE NIE TAK TAK Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgA NIE NIE TAK TAK Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgM NIE NIE TAK TAK Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgG NIE NIE TAK TAK Chlamydia trachomatis przeciwciała IgA NIE NIE TAK TAK Chlamydia trachomatis przeciwciała IgG/IgM NIE NIE TAK TAK Przeciwciała przeciw cytoplazmie ANCA NIE NIE TAK TAK Przeciwciała przeciwjądrowa ANA NIE NIE TAK TAK Badania toksykologiczne Digoxiny LIMIT LIMIT TAK TAK Ołów LIMIT LIMIT TAK TAK Badania wirusologiczne Antygen Hbe WZW typu B LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw rubella (różyczka) IgM LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw rubella (różyczka) IgG LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii przeciwciała IgM LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii przeciwciała IgG LIMIT LIMIT TAK TAK HIV LIMIT LIMIT TAK TAK HIV test potwierdzenia LIMIT LIMIT TAK TAK CMV IGG (cytomegalia IgG) LIMIT LIMIT TAK TAK CMV IGM (cytomegalia IgM) LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw Hbe LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw HCV LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw mononukleoa zakaźna /EBV (IgM) LIMIT LIMIT TAK TAK Cytomegalovirus (CMV) przeciwciała IgA LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała anty-hbc (IgM) LIMIT LIMIT TAK TAK Przeciwciała przeciw mononukleoza zakaźna /EBV (IgG) LIMIT LIMIT TAK TAK WZW typu C LIMIT LIMIT TAK TAK Markery nowotworowe AFP LIMIT LIMIT TAK TAK Antygen CA 125 (CA 125) LIMIT LIMIT TAK TAK Antygen CA 15-3 (CA 15-3) LIMIT LIMIT TAK TAK Antygen CA 19-9 (CA 19-9) LIMIT LIMIT TAK TAK Antygen karcyno-embrionalny (CEA) LIMIT LIMIT TAK TAK BADANIA DIAGNOSTYCZNE LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba badań z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 6 LIMIT 6 Audiometria Audiometria tonalna LIMIT LIMIT TAK TAK Audiometria impedancyjna (tympanogram) LIMIT LIMIT TAK TAK 9 OW/051/2/Z1

10 Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej LIMIT LIMIT TAK TAK Audiometria nadprogowa LIMIT LIMIT TAK TAK Audiometria nadprogowa SISI LIMIT LIMIT TAK TAK Densytometria Densytometria kręgosłupa LIMIT LIMIT TAK TAK Densytometria kości udowej LIMIT LIMIT TAK TAK Densytometria kości obu rąk LIMIT LIMIT TAK TAK Densytometria całego kośćca NIE NIE NIE TAK Scyntygrafia Scyntygrafia tarczycy NIE NIE NIE TAK Inne badania diagnostyczne EKG spoczynkowe LIMIT LIMIT TAK TAK EKG próba wysiłkowa LIMIT LIMIT TAK TAK EKG pomiar całodobowy metodą Holtera LIMIT LIMIT TAK TAK Spirometria LIMIT LIMIT TAK TAK Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego LIMIT LIMIT TAK TAK Pomiar ciśnienia śródgałkowego LIMIT LIMIT TAK TAK Badanie cytologiczne LIMIT LIMIT TAK TAK Czystość pochwy NIE NIE TAK TAK Cytologia złuszczeniowa z nosa NIE NIE TAK TAK Urografia NIE NIE TAK TAK Biopsja cienkoigłowa tarczycy LIMIT LIMIT TAK TAK Biopsja guzka piersi NIE NIE TAK TAK Biopsja zmiany w tkance podskórnej NIE NIE TAK TAK Biopsja węzłów chłonnych (wraz z oceną histopatologiczną) NIE NIE TAK TAK EEG badanie zwykłe papierowe LIMIT LIMIT TAK TAK EEG w śnie NIE NIE TAK TAK EEG w czuwaniu NIE NIE TAK TAK EEG Holter NIE NIE TAK TAK EEG EMG EMG badania przewodzenia we włóknach czuciowych jednego nerwu NIE NIE TAK TAK EMG cieśni nadgarstka NIE NIE TAK TAK EMG elektrostymulacyjna próba męczliwości jednego mięśnia (próba miasteniczna) NIE NIE TAK TAK EMG badanie ilościowe jednego mięśnia NIE NIE TAK TAK EMG próba ischemiczna (tężyczkowa) NIE NIE TAK TAK Diagnostyka obrazowa Pantomogram NIE NIE NIE TAK RTG zębów NIE NIE NIE TAK Mammografia LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kończyny dolnej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kończyny górnej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG łokcia/przedramienia LIMIT LIMIT TAK TAK RTG nadgarstaka/dłoni/palca LIMIT LIMIT TAK TAK RTG barku i ramienia LIMIT LIMIT TAK TAK RTG czaszki LIMIT LIMIT TAK TAK RTG gruczołów ślinowych LIMIT LIMIT TAK TAK RTG języczka LIMIT LIMIT TAK TAK RTG klatki piersiowej AP LIMIT LIMIT TAK TAK RTG klatki piersiowej AP + bok LIMIT LIMIT TAK TAK RTG klatki piersiowej z barytem LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kostki/stopy/palca LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kości twarzy okolicy czołowej LIMIT LIMIT TAK TAK 10 OW/051/2/Z1

11 RTG kręgosłupa AP i L: całego LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa całego w projekcji AP LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa całego w projekcji bocznej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa AP i L: lędźwiowo-krzyżowego LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w projekcji AP LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w projekcji bocznej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa AP i L: piersiowego LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa piersiowego w projekcji AP LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa piersiowego w projekcji bocznej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa AP i L: szyjnego LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa szyjnego w projekcji AP LIMIT LIMIT TAK TAK RTG kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG krtani LIMIT LIMIT TAK TAK RTG łopatki LIMIT LIMIT TAK TAK RTG miednicy/biodra LIMIT LIMIT TAK TAK RTG mostka LIMIT LIMIT TAK TAK RTG nosa LIMIT LIMIT TAK TAK RTG nosogardzieli LIMIT LIMIT TAK TAK RTG oczodołu LIMIT LIMIT TAK TAK RTG okolicy jarzmowo szczękowej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG okolicy nadoczodołowej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG okolicy tarczycy LIMIT LIMIT TAK TAK RTG przeglądowe jamy brzusznej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG przewodu nosowo-łzowego LIMIT LIMIT TAK TAK RTG spojenia żuchwy LIMIT LIMIT TAK TAK RTg stawów LIMIT LIMIT TAK TAK RTG szczęki LIMIT LIMIT TAK TAK RTG tkanek miękkich klatki piersiowej LIMIT LIMIT TAK TAK RTG trzeciego migdała LIMIT LIMIT TAK TAK RTG uda/kolana/podudzia LIMIT LIMIT TAK TAK RTG w kierunku skoliozy LIMIT LIMIT TAK TAK RTG zatok nosa LIMIT LIMIT TAK TAK RTG żeber LIMIT LIMIT TAK TAK RTG żuchwy LIMIT LIMIT TAK TAK Wlew doodbytniczy kontrast LIMIT LIMIT TAK TAK Echokardiografia (ECHO) dorośli LIMIT LIMIT TAK TAK Echokardiografia (ECHO) dzieci LIMIT LIMIT TAK TAK Echokardiografia (ECHO) płodu NIE NIE TAK TAK Echokardiografia (ECHO) wysiłkowe NIE NIE TAK TAK Echokardiografia (ECHO) z Dopplerem NIE NIE TAK TAK USG 3D/4D NIE NIE TAK TAK USG biopsja NIE NIE TAK TAK USG ciąży LIMIT LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie kończyn LIMIT LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie kończyn (jedna kończyna) LIMIT LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej NIE LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie płodu NIE LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie szyi NIE LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie tętnic nerkowych NIE LIMIT TAK TAK USG dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych NIE NIE TAK TAK USG więzadeł NIE LIMIT TAK TAK USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne LIMIT LIMIT TAK TAK USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne) LIMIT LIMIT TAK TAK USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne) LIMIT LIMIT TAK TAK 11 OW/051/2/Z1

12 USG gruczołu krokowego transrektalne NIE NIE TAK TAK USG jąder LIMIT LIMIT TAK TAK USG krtani NIE LIMIT TAK TAK USG miednicy małej LIMIT LIMIT TAK TAK USG mięśni NIE LIMIT TAK TAK USG nadgarstka LIMIT LIMIT TAK TAK USG palca LIMIT LIMIT TAK TAK USG piersi LIMIT LIMIT TAK TAK USG jamy brzusznej LIMIT LIMIT TAK TAK USG przezciemiączkowe u dzieci NIE LIMIT TAK TAK USG stawów barkowych NIE LIMIT TAK TAK USG stawów biodrowych NIE LIMIT TAK TAK USG stawów kolanowych LIMIT LIMIT TAK TAK USG stawów biodrowych u dzieci NIE LIMIT TAK TAK USG stawów łokciowych LIMIT LIMIT TAK TAK USG stawów skokowych NIE LIMIT TAK TAK USG ścięgna NIE LIMIT TAK TAK USG ślinianek LIMIT LIMIT TAK TAK USG tarczycy LIMIT LIMIT TAK TAK USG układu moczowego LIMIT LIMIT TAK TAK USG węzłów chłonnych LIMIT LIMIT TAK TAK Tomografia komputerowa Kontrast do TK 100 ml NIE NIE TAK TAK Kontrast do TK 150 ml NIE NIE TAK TAK Kontrast do TK 50 ml NIE NIE TAK TAK Angiografia z kontrastem NIE NIE NIE TAK Tomografia komputerowa całego kręgosłupa NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa głowy NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa głowy przysadka NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa jamy brzusznej NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa klatki piersiowej NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa kości NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa miednicy NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa nadgarstka NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa oczodołów NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa podudzia NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa przedramienia NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa ramienia NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa ręki NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa stawów NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa stopy NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa szyi NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa twarzoczaszki NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa uda NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa uszu/piramid NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa wieloodcinkowa NIE NIE TAK TAK Tomografia komputerowa zatok NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny Kontrast do MRI 10 ml NIE NIE TAK TAK Kontrast do MRI 15 ml NIE NIE TAK TAK Kontrast do MRI 20 ml NIE NIE TAK TAK 12 OW/051/2/Z1

13 Kontrast do MRI 5 ml NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny głowy NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny jamy brzusznej NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny klatki piersiowej NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny miednicy NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny nadgarstka NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny oczodołów NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny podudzia NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny przedramienia NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny przysadki NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny ramienia NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny ręki NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny stawów NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny stopy NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny twarzoczaszki NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny uda NIE NIE TAK TAK Rezonans magnetyczny zatok NIE NIE TAK TAK Badania endoskopowe (z możliwością wykonania testu ureazowego i badania histopatologicznego) Gastroskopia NIE LIMIT TAK TAK Rektoskopia NIE LIMIT TAK TAK Sigmoidoskopia NIE LIMIT TAK TAK Kolonoskopia NIE LIMIT TAK TAK Anoskopia NIE LIMIT TAK TAK Znieczulenie ogólne do zabiegów endoskopowych NIE NIE TAK TAK Testy alergiczne Testy alergiczne skórne (1 pkt.) NIE NIE TAK TAK Testy alergiczne płatkowe (1 alergen) NIE NIE TAK TAK Testy alergiczne panel pokarmowy NIE NIE TAK TAK Testy alergiczne panel wziewny NIE NIE TAK TAK Testy alergiczne panel mieszany (pediatryczny) NIE NIE TAK TAK SZCZEPIENIA OCHRONNE Szczepienie przeciwko grypie obejmuje konsultację, szczepionkę oraz iniekcję NIE NIE TAK TAK Anatoksyna przeciw tężcowi NIE NIE TAK TAK Szczepienie przeciw WZW typu A NIE NIE TAK TAK Szczepienie przeciw WZW typu B NIE NIE TAK TAK ZABIEGI Zabiegi alergologiczne Odczulanie bez uwzględnienia kosztu leku NIE TAK TAK TAK Zabiegi chirurgiczne Nacięcie i drenaż ropnia/krwiaka NIE TAK TAK TAK Leczenie wrośniętego paznokcia NIE TAK TAK TAK Szycie rany do 3 cm NIE TAK TAK TAK Szycie rany powyżej 3 cm NIE TAK TAK TAK Zdjęcie szwów TAK TAK TAK TAK Wycięcie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia NIE NIE NIE TAK Leczenie owrzodzeń, oparzeń, odmrożeń NIE NIE TAK TAK Pobieranie wycinków do badań histopataologicznych łącznie z oceną NIE TAK TAK TAK Wycięcie odcisku NIE NIE TAK TAK Punkcja torbieli NIE NIE NIE TAK 13 OW/051/2/Z1

14 Usunięcie ciała obcego z powłok skórnych NIE NIE NIE TAK Założenie i zmiana prostego opatrunku TAK TAK TAK TAK Zabiegi dermatologiczne Wyłyżeczkowanie brodawek NIE NIE NIE TAK Elektrokoagulacja dermatologiczna NIE TAK TAK TAK Krioterapia dermatologiczna NIE TAK TAK TAK Ścięcie i koagulacja włókniaków skóry NIE TAK TAK TAK Zabiegi ginekologiczne Pobieranie materiałów do badan cytologicznych i mikrobiologicznych TAK TAK TAK TAK Leczenie nadżerek metodą elektrokoagulacji NIE NIE TAK TAK Leczenie nadżerek metodą krioterapii NIE NIE TAK TAK Założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki) NIE NIE NIE TAK Usunięcie wkładki domacicznej NIE NIE NIE TAK Zabiegi ogólnolekarskie Zakładanie cewników NIE NIE TAK TAK Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych NIE NIE TAK TAK Opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia,zwichnięcia, nieskomplikowane działania) TAK TAK TAK TAK Usunięcie kleszcza TAK TAK TAK TAK Zabiegi okulistyczne Badanie dna oka TAK TAK TAK TAK Badanie ostrości widzenia TAK TAK TAK TAK Badanie pola widzenia TAK TAK TAK TAK Usunięcie ciała obcego z oka TAK TAK TAK TAK Dobór szkieł korekcyjnych TAK TAK TAK TAK Płukanie dróg łzowych NIE TAK TAK TAK Iniekcja podspojówkowa NIE TAK TAK TAK Usunięcie gradówki NIE TAK TAK TAK Badanie wydzielania łez NIE TAK TAK TAK GDX NIE TAK TAK TAK Gonioskopia NIE TAK TAK TAK Zabiegi ortopedyczne Opatrzenie drobnych urazów TAK TAK TAK TAK Zdjęcie gipsu TAK TAK TAK TAK Założenie gipsu tradycyjnego NIE TAK TAK TAK Założenie gipsu syntetycznego NIE TAK TAK TAK Punkcja stawu NIE TAK TAK TAK Blokada dostawowa i okołostawowa (bez leku) NIE TAK TAK TAK Unieruchomienie typu Desault mały/duży TAK TAK TAK TAK Zabiegi otolaryngologiczne Płukanie uszu TAK TAK TAK TAK Przedmuchiwanie trąbki słuchowej TAK TAK TAK TAK Usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła NIE TAK TAK TAK Postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa TAK TAK TAK TAK Opatrunek uszny z lekiem TAK TAK TAK TAK Paracenteza (przebicie błony bębenkowej) NIE NIE TAK TAK Punkcja w tym m.in. zatoki szczękowej NIE NIE TAK TAK Płukanie zatok NIE TAK TAK TAK Laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne NIE NIE NIE TAK Wlewka krtaniowa NIE NIE NIE TAK Koagulacja naczyń przegrody nosa NIE NIE NIE TAK Zabiegi pielęgniarskie Iniekcje: domięśniowe, dożylne,podskórne TAK TAK TAK TAK Podłączenie wlewu kroplowego TAK TAK TAK TAK 14 OW/051/2/Z1

15 Pobranie krwi TAK TAK TAK TAK Lewatywa NIE NIE TAK TAK AMBULATORYJNA REHABILITACJA LECZNICZA LIMIT oznacza, że Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba zabiegów z tej kategorii w ciągu roku polisowego LIMIT 20 LIMIT 50 Ćwiczenia bierne NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia czynne w odciążeniu NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia czynne wolne NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia czynne z oporem NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia izometryczne NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia ogólnousprawniajace NIE NIE NIE LIMIT Ćwiczenia specjalne NIE NIE NIE LIMIT Diatermia krótkofalowa NIE NIE NIE LIMIT Diatermia mikrofalowa NIE NIE NIE LIMIT Elektrostymulacja NIE NIE LIMIT LIMIT Galwanizacja NIE NIE LIMIT LIMIT Jonoforeza NIE NIE LIMIT LIMIT Laseroterapia punktowa NIE NIE LIMIT LIMIT Magnetoterapia NIE NIE LIMIT LIMIT Masaż hydropowietrzny całkowity NIE NIE NIE LIMIT Masaż hydropowietrzny miejscowy NIE NIE NIE LIMIT Masaż podwodny NIE NIE NIE LIMIT Masaż suchy całkowity NIE NIE NIE LIMIT Masaż suchy częściowy NIE NIE NIE LIMIT Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej NIE NIE NIE LIMIT Naświetlanie UV NIE NIE LIMIT LIMIT Okłady parafinowe NIE NIE NIE LIMIT Okłady wilgotne ciepłe i zimne NIE NIE NIE LIMIT Okłady z borowiny częściowe NIE NIE NIE LIMIT Okłady z borowiny ogólne NIE NIE NIE LIMIT Prądy diadynamiczne NIE NIE LIMIT LIMIT Prądy interferencyjne NIE NIE LIMIT LIMIT Prądy TENS NIE NIE LIMIT LIMIT Prądy Traberta NIE NIE LIMIT LIMIT Sollux NIE NIE LIMIT LIMIT Światło spolaryzowane NIE NIE LIMIT LIMIT Ultradźwieki miejscowe NIE NIE LIMIT LIMIT Ultrafonoreza NIE NIE LIMIT LIMIT Wyciągi NIE NIE NIE LIMIT Krioterapia miejscowa NIE NIE LIMIT LIMIT STOMATOLOGIA Periodontologia Scalling złogów nazębnych NIE NIE NIE Stomatologia zachowawcza Przegląd stomatologiczny raz w roku NIE NIE TAK TAK Instruktaż higieny jamy ustnej NIE NIE TAK TAK 2 łuki w roku Lakowanie zębów NIE NIE NIE 1 raz/rok Konsultacja ortodonty NIE NIE NIE 3 wizyty/rok 15 OW/051/2/Z1

16 Internista KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA JEDNORAZOWO W ROKU POLISOWYM RTG klatki piersiowej EKG spoczynkowe Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów Badanie ogólne moczu (profil) Glukoza Lipidogram OPIEKA PRZEDPORODOWA TAK TAK TAK TAK Konsultacje lekarskie i badania zgodnie z wybranym wariantem TAK TAK TAK TAK ZASIŁEK SZPITALNY Zasiłek szpitalny pobyt w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby NIE NIE ZWROT KOSZTÓW USŁUG MEDYCZNYCH POZA SIECIĄ PARTNERÓW MEDYCZNYCH 20 zł dziennie 20 zł dziennie Zwrot kosztów konsultacji lekarskiej na podstawie przedstawionego rachunku 20 zł/wizyta 50 zł/wizyta 50 zł/wizyta 70 zł/wizyta 16 OW/051/2/Z1

17 Załącznik Nr 1a do Umowy Ubezpieczenia z dnia roku zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce a Asekuracja Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance (zwane dalej SWU ) mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy grupowej ubezpieczenia (zwanej dalej Umową Ubezpieczenia ), zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce (zwanym dalej Ubezpieczycielem ), a Asekuracja Sp. z o.o. (zwaną dalej Ubezpieczającym ) Na podstawie Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych SWU, Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w SWU. 2. Terminy użyte w SWU oznaczają: 1) Centrum Alarmowe Assistance (CAA) jednostka zajmująca się organizacją świadczeń assistance w imieniu Ubezpieczyciela; 2) Choroba przewlekła zdiagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczony stale lub okresowo lub będący przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia; 3) Dziecko dziecko własne Ubezpieczonego, a także dziecko przysposobione lub pasierb Ubezpieczonego w wieku do 18 roku życia, pod warunkiem, iż zamieszkuje ono na stałe w Miejscu zamieszkania; 4) Hospitalizacja leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny; 5) Lekarz Centrum Alarmowego Assistance osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem, wskazana przez Centrum Alarmowe Assistance i uprawniona do występowania w imieniu Centrum Alarmowego Assistance; 6) Lekarz prowadzący lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia Placówki medycznej, w której Ubezpieczony poddał się leczeniu; 7) Miejsce zamieszkania adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na tery torium Polski; 8) powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający zdrowiu Ubezpieczonego lub Dziecka i powodujący konieczność udzielenia Ubezpieczonemu lub Dziecku natychmiastowej pomocy medycznej; 9) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące powstanie potrzeby uzyskania pomocy medycznej; 10) Osoba niesamodzielna osoba bliska, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych i wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 11) Osoba bliska osoba pozostająca z Ubezpieczonym w dniu wystąpienia Zdarzenia assistance we wspólnym gospodarstwie domowym w Miejscu zamieszkania, będąca dla Ubezpieczonego: a) małżonkiem lub osobą pozostającą z nim w konkubinacie, b) dzieckiem, pasierbem, dzieckiem przysposobionym lub przyjętym na wychowanie, c) rodzicem, przysposabiającym, teściem, ojczymem, macochą, d) dziadkiem, babcią, wnukiem, rodzeństwem, zięciem, synową; 12) Placówka medyczna działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakład opieki lecznictwa zamkniętego lub otwartego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej, całodziennej lub doraźnej opieki medycznej, leczenie lub wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za Placówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA; 13) Sprzęt rehabilitacyjny sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji umożliwiający Ubezpieczonemu samodzielne funkcjonowanie; 14) Ubezpieczony osoba fizyczna będąca Ubezpieczonym głównym w ramach Umowy ubezpieczenia zdrowotnego; 15) Umowa ubezpieczenia zdrowotnego umowa ubezpieczenia zdrowotnego zawarta za pośrednictwem Ubezpieczającego z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zdrowotnego uchwalonych w dniu roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia roku; 16) Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; 17) Zdarzenie assistance niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, w momencie objęcia danego Ubezpieczonego ubezpieczeniem, objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia Medical Assistance, uprawniające do skorzystania z danego świadczenia assistance zgodnie z Tabelą nr 1 w 2 SWU; 18) Zwierzę domowe stanowiący własność Ubezpieczonego kot należący do ras domowych lub pies z wyłączeniem ras uznawanych za agresywne zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu zaistnienia Zdarzenia assistance przepisami prawa. 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Medical Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia Medical Assistance jest organizacja albo organizacja i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń assistance określonych w niniejszych SWU. Świadczenia realizowane są na rzecz Ubezpieczonego, za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance. 2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Medical Assistance obejmuje wyłącznie Zdarzenia assistance, które miały miejsca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenia assistance wynikające z ubezpieczenia Medical Assistance realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Z tytułu ubezpieczenia Medical Assistance, w zależności od rodzaju Zdarzenia assistance, Ubezpieczonemu przysługują świadczenia assistance w zakresie określonym w Tabeli nr 1 poniżej. Tabela nr 1 Lp. Rodzaj świadczenia Limit świadczenia (limit na Zdarzenie assistance) Limit na okres ubezpieczenia (limit zdarzeń lub świadczeń assistance w okresie ubezpieczenia) Zdarzenie assistance 1 Telefoniczna konsultacja lekarza Bez limitu Bez limitu Wniosek Ubezpieczonego 2 Wizyta lekarza pierwszego kontaktu Brak 3 Wizyta domowa pielęgniarki Brak 4 Transport do Placówki medycznej Brak 5 Transport z Placówki medycznej Brak 6 Dostarczenie lekarstw Brak 7 Rehabilitacja max. 250 PLN/wizytę 8 Sprzęt rehabilitacyjny Brak 9 Pomoc domowa po Hospitalizacji Brak 10 Opieka pielęgniarska po Hospitalizacji Brak 3 wizyty w rocznym okresie ubezpieczenia 3 wizyty w rocznym okresie ubezpieczenia Do limitu 1000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia (łączny limit dla obu świadczeń) 3 razy w rocznym okresie ubezpieczenia 5 wizyt w rocznym okresie ubezpieczenia Do limitu 3000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia 3 razy w rocznym okresie ubezpieczenia 3 wizyty w rocznym okresie ubezpieczenia 11 Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Brak 3 razy w rocznym okresie ubezpieczenia Transport Dzieci pozbawionych opieki * Przewóz osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi lub Osobami niesamodzielnymi * max 250 PLN/świadczenie 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia (łączny limit dla obu świadczeń skorzystanie z jednego świadczenia wyklucza skorzystanie z drugiego ze świadczeń w danym okresie ubezpieczenia) 17 OW/051/2/Z1

18 Lp. Rodzaj świadczenia Limit świadczenia (limit na Zdarzenie assistance) Limit na okres ubezpieczenia (limit zdarzeń lub świadczeń assistance w okresie ubezpieczenia) Zdarzenie assistance 14 Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu w razie Hospitalizacji Dziecka max. 250 PLN/dobę 3 doby w rocznym okresie ubezpieczeni 15 Pomoc psychologa max. 250 PLN/wizytę 5 wizyt w rocznym okresie ubezpieczenia Śmierć Osoby bliskiej 16 Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania ** 17 Transport Zwierząt domowych ** max. 250 PLN/świadczenie 3 razy w rocznym okresie ubezpieczenia (łączny limit dla obu świadczeń) 18 Telefoniczna Informacja Medyczna Bez limitu Bez limitu Wniosek Ubezpieczonego *, ** świadczenia wzajemnie się wykluczające 4. Świadczenia przysługują wyłącznie do wysokości Limitów świadczeń (limitów na zdarzenie) oraz Limitów na okres ubezpieczenia (limit zdarzeń lub świadczeń assistance w okresie ubezpieczenia) określonych w niniejszych SWU. Limity świadczeń oraz Limity na okres ubezpieczenia podano w Tabeli nr Wszystkie świadczenia realizowane są w następstwie zaistnienia Zdarzenia assistance określonego dla danego świadczenia oraz z uwzględnieniem warunków dodatkowych i w zakresie szczegółowo uregulowanym w opisie poszczególnych świadczeń. 3 Opisy świadczeń w ramach ubezpieczenia Medical Assistance 1. Telefoniczna konsultacja lekarza Na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu możliwość uzyskania telefonicznej konsultacji medycznej poprzez umożliwienie rozmowy z Lekarzem Centrum Alarmowego Assistance. Świadczenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowane jako porada medyczna lub diagnoza medyczna oraz nie może być stosowane jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się Ubezpieczonego do uzyskanych informacji oraz sposób ich interpretacji przez Ubezpieczonego. 2. Wizyta Lekarza pierwszego kontaktu Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga pomocy lekarskiej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Świadczenie jest organizowane, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 3. Wizyta domowa pielęgniarki Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu swojego pobytu (poza Placówką medyczną) zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i hono rarium pielęgniarki w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki medycznej i pielęgniarskiej w zakresie zaleconym przez Lekarza prowadzącego i możliwym do wykonania w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 4. Transport do Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego do Placówki medycznej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z wraz z osobą wskazaną przez Ubezpieczonego z miejsca jego pobytu do odpowiedniej Placówki medycznej środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. Świadczenie jest organizowane o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance. 5. Transport z Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony przebywa w Placówce medycznej i zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego wymaga transportu z Placówki medycznej do Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu Ubezpieczonego wraz z osobą wskazaną przez Ubezpieczonego, środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem Prowadzącym. 6. Dostarczenie lekarstw Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczonemu zostały zaordynowane leki przez Lekarza prowadzącego i zgodnie z jego pisemnym zaleceniem lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną, Ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń jakich doznał) nie może opuszczać Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje zakup i pokryje koszty dostarczenia do Ubezpieczonego leków przepisanych przez Lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje w przypadku, gdy Ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance recepty niezbędnej do wykupienia leków oraz pokrycie kosztów zakupu ww. leków przez Ubezpieczonego. 7. Rehabilitacja Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga rehabilitacji zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń: 1) wizyt fizykoterapeuty w Miejscu pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej), albo 2) transportu Ubezpieczonego do oraz wizyty w najbliższej Miejscu pobytu Ubezpieczonego poradni rehabilitacyjnej. W przypadku transportu do poradni rehabilitacyjnej o wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym. 8. Sprzęt rehabilitacyjny Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego do Miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej). 9. Pomoc domowa po Hospitalizacji Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony był Hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną konieczne jest zapewnienie Ubezpieczonemu pomocy w Miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty honorarium i dojazdu pomocy domowej do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż Ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z pomocy domowników. Świadczenie obejmuje Pomoc w następującym zakresie: 1) zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, 2) codziennych porządków domowych, 3) dostawa/ przygotowanie posiłków, 4) opieka nad Zwierzętami domowymi, 5) podlewanie kwiatów. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu jakichkolwiek materiałów lub środków spożywczych w związanych z zapewnieniem pomocy domowej, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 10. Opieka pielęgniarska po Hospitalizacji Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony był Hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną konieczne jest zapewnienie Ubezpieczonemu opieki pielęgniarskiej w Miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki medycznej i pielęgniarskiej w zakresie zaleconym przez Lekarza prowadzącego i możliwym do wykonania w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 11. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony nie może opuszczać Miejsca zamieszkania zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje dostarczenie do Miejsca pobytu Ubezpieczonego podstawowych artykułów spożywczych, jeżeli Ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia koszt zakupu artykułów spożywczych, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 12. Transport Dzieci pozbawionych opieki* Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego a konieczne jest zapewnienie opieki Dzieciom, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Dzieci pod opieką osoby uprawnionej przez Centrum Alarmowe Assistance do znajdującego się na terytorium Polski miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki wskazanej przez Ubezpieczonego, a także pokryje koszty transportu powrotnego Dzieci do miejsca pobytu Ubezpieczonego po ustaniu przyczyny uprawniającej do realizacji świadczenia: a. taksówką (nie dalej jednak niż na odległość 100 km), b. pociągiem I klasy lub autobusem, c. samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem przekracza 8 godzin, (w tym transport taksówką do i z dworca/lotniska). Świadczenie jest realizowane za pisemną zgodą Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Dzieci. *Skorzystanie z niniejszego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania ze świadczenia Przewóz osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi lub Osobami niesamodzielnymi w bieżącym okresie ubezpieczenia. 13. Przewóz osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi lub Osobami niesamodzielnymi* Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: a. jest Hospitalizowany albo b. musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego a konieczne jest zapewnienie opieki Dzieciom lub Osobom niesamodzielnym, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego głównego do sprawowania opieki nad Dziećmi lub Osobami niesamodzielnymi z miejsca pobytu tej osoby na terytorium Polski do Miejsca zamieszkania oraz pokryje koszty transportu powrotnego po ustaniu przyczyny uprawniającej do realizacji świadczenia: 1) taksówką (nie dalej jednak niż na odległość 100 km), 2) pociągiem I klasy lub autobusem, 3) samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem przekracza 8 godzin, (w tym transport taksówką do i z dworca/lotniska). Świadczenie jest realizowane za pisemną zgodą Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę. *Skorzystanie z niniejszego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania ze świadczenia Transport Dzieci pozbawionych opieki w bieżącym okresie ubezpieczenia. 18 OW/051/2/Z1

19 14. Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu w razie hospitalizacji Dziecka Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Dziecko Ubezpieczonego jest Hospitalizowane, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) pobytu Ubezpieczonego razem z Dzieckiem w szpitalu, w którym Dziecko jest Hospitalizowane, zgodnie z możliwościami i wymogami jakimi dysponuje szpital, albo 2) pobytu Ubezpieczonego w hotelu najbliższym miejscu Hospitalizacji Dziecka wyłącznie jeżeli szpital znajduje się w odległości powyżej 30 km od Miejsca zamieszkania/pobytu oraz nie ma możliwości zorganizowania pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. 15. Pomoc psychologa Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, Lekarz prowadzący uzna za niezbędną i zleci Ubezpieczonemu psychoterapię (pisemne zlecenie Lekarza prowadzącego), Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wizyt u psychologa. 16. Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania** Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje usługę opieki nad Zwierzęciem domowym pozostających w Miejscu zamieszkania w zakresie karmienia, wyprowadzania na spacer oraz utrzymywania higieny. Jeżeli po upływie okresu wskazanego jako Limit na zdarzenie będzie istniała konieczność przedłużenia czasu opieki, Centrum Alarmowe Assistance dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt na koszt Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów karmy dla zwierząt lub środków do utrzymania higieny używanych podczas sprawowania opieki. Świadczenie jest realizowane, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Zwierząt domowych. Warunkiem realizacji świadczeń assistance dla Zwierząt domowych jest okazanie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, potwierdzającej wykonanie niezbędnych szczepień. **Skorzystanie z niniejszego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania ze świadczenia Transport Zwierząt domowych w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego w związku z tym samym Zdarzeniem assistance. 17. Transport Zwierząt domowych** Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Zwierząt domowych z Miejsca zamieszkania do: 1) miejsca zamieszkania na terytorium Polski osoby wskazanej przez Ubezpieczonego do sprawowania opieki nad Zwierzętami domowymi, w przypadku, gdy osoba wskazana przez Ubezpieczonego zadeklaruje sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami albo 2) najbliższego hotelu/pensjonatu dla zwierząt przy czym świadczenie nie obejmuje pokrycia kosztów pobytu w hotelu/pensjonacie dla zwierząt, a do pokrycia ich zobowiązany jest Ubezpieczony. Świadczenie jest realizowane, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Zwierząt domowych. Warunkiem realizacji świadczeń assistance dla Zwierząt domowych jest okazanie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, potwierdzającej wykonanie niezbędnych szczepień. **Skorzystanie z niniejszego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania ze świadczenia Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania w związku z tym samym Zdarzeniem assistance. 18. Telefoniczna Informacja Medyczna Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewni możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej, ogólnej informacji na temat: 1) NATYCHMIASTOWA POMOC stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania, 2) UKĄSZENIA sposób postępowania w przypadków ukąszeń, 3) JEDNOSTKI CHOROBOWE jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terytorium Polski, 4) ZACHOWANIA PROZDROWOTNE diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych, bogatoresztkowych, cukrzycowych, ubogobiałkowych, bogatobiałkowych, niskokalorycznych, niskocholestelorowych, cukrzycowych, redukcyjnych), zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu wolnego, walki ze stresem, odpoczynku i snu, 5) PROFILAKTYKA profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej, 6) OPISY BADAŃ wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań 7) PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ -sposobów przygotowania się do zabiegów i badań medycznych, 8) BADANIA KONTROLNE niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, 9) LEKI leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków, 10) ALTERNATYWNE METODY LECZENIA I RELAKSACJI terapii ruchem, terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach), 11) UWARUNKOWANIA MEDYCZNE uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 12) GRUPY WSPARCIA grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących pomoc osobom dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, niko tynizmem, osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom przemocy domowej, osobom samotnie wycho wującym dzieci, kobietom po mastektomii, 13) PRZED PODRÓŻĄ działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży tj. szczepień, specyfiki danego kraju lub regionu świata w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych. Ponadto w ramach Telefonicznej Informacji Medycznej Centrum Alarmowe Assistance udzieli również informacji na temat danych teleadresowych: 1) państwowych i prywatnych placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez Lekarza Centrum Alarmowe Assistance, 2) danych teleadresowych placówek mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) państwowych i prywatnych placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, sanatoriach oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Uniwersytetów Medycznych) znajdujących się na terytorium Polski i rekomendowanych przez Centrum Alarmowe Assistance, 4) aptek znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów, 5) placówek opieki społecznej i hospicjów, 6) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 4 Limity świadczeń w ubezpieczeniu Medical Assistance 1. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu Medical Assistance udzielana jest wyłącznie do wysokości Limitów świadczeń oraz Limitów na okres ubezpieczenia określonych w niniejszych SWU osobno dla każdego Ubezpieczonego. 2. Limity świadczeń oraz Limity na okres ubezpieczenia określone są w 2 w Tabeli nr Spełnienie każdego świadczenia powoduje zmniejszenie Limitu świadczeń oraz Limitów na okres ubezpieczenia. Spełnienie świadczeń, których: 1) łączna wartość wyczerpuje Limit świadczenia, powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu danego Zdarzenia assistance w stosunku do danego Ubezpieczonego, 2) łączna ilość lub wartość wyczerpuje Limit na okres ubezpieczenia, powo duje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela do spełnienia danego świadczenia w danym rocznym okresie ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego. 4. W przypadku wskazanym w 6 ust. 5 SWU, po każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Limity świadczeń oraz Limity na okres ubezpieczenia określone w niniejszych SWU ulegają odnowieniu na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 5 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Medical Assistance 1. W przypadku świadczeń assistance wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających pomocy medycznej Ubezpieczonemu w związku z zaistnieniem Zdarzenia assistance, z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia Ubezpieczonego, udzielenie świadczenia bezwzględnie wymaga wyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego imieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia, w przypadku niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia assistance, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione z powodu: 1) zadziałania siły wyższej, w szczególności takiej jak: trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan, pożar, lub też z powodu awarii lub braku urządzeń telekomunikacyjnych, 2) czynników nadzwyczajnych i niezależnych od Ubezpieczyciela takich jak strajki, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, wojna, skutki promieniowania radioaktywnego a także ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych, mogące powodować niemożliwość realizacji danych świadczeń przez usługodawców Ubezpieczyciela, 3) interwencji lokalnych organów odpowiedzialnych za pomoc w wypadkach, za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie awarii o większym zasięgu, usuwanie skażeń lub wskutek interwencji straży pożarnej, policji lub pogotowia ratunkowego, 4) ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenia assistance, względnie do Miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenia assistance. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli Ubezpieczony nie wykonał uprzedniego zgłoszenia żądania spełnienia świadczenia do Centrum Alarmowego Assistance i poniósł takie koszty bez porozumienia z Centrum Alarmowym Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach określonych limitami, a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową, chyba, że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Assistance było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem: 1) działania siły wyższej, działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, 2) znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności gdy adnotacja na opakowaniu lub ulotka zawierała informację o wpływie leku na zdolności psychomotoryczne, 3) chorób psychicznych Ubezpieczonego, 4) popełnienia samobójstwa lub próby samobójczej Ubezpieczonego, 5) uczestnictwa Ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej, 6) umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 7) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 5. Ubezpieczenie nie obejmuje Zdarzeń assistance, które miały miejsce poza granicami terytorium Polski, a świadczenia assistance nie są realizowane poza terytorium Polski. 6. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Zdarzenia assistance będące następstwem chorób przewlekłych, chorób istniejących przed zawar- 19 OW/051/2/Z1

20 ciem umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań i zaostrzeń, na które Ubezpieczony chorował przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 7. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta organizacja i pokrycie kosztów: 1) leczenia obrażeń ciała lub chorób, których zaistnienie nie jest bezpośrednio związane ze Zdarzeniem assistance, 2) operacji plastycznych, zabiegów ze wskazań kosmetycznych, helioterapii, 3) leczenia sanatoryjnego, 4) planowanego leczenia, 5) leczenia chorób wenerycznych, AIDS i zakażenia wirusem HIV, 6) zabiegu usuwania ciąży (aborcja), 7) sztucznego zapłodnienia i każdego innego leczenia bezpłodności, a także związanych z zakupem środków antykoncepcyjnych, 8) poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem. 8. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje Zdarzeń assistance: 1) powstałych w związku z Wyczynowym i zawodowym uprawianiem sportu, 2) amatorskiego uprawiania następujących sportów: powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającej użycia takiego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, heliskiingu, heliboardingu, skoków na gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi. 9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutki organizowanej terapii, leczenia, zabiegów, badań lub rehabilitacji. 10. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki braku zastosowania się przez Ubezpieczonego do decyzji i zaleceń lekarza Centrum Alarmowego Assistance bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego Assistance. 11. Informacje udzielane Ubezpieczonemu w ramach usług informacyjnych (w tym w szczególności Telefonicznej konsultacji lekarskiej) mają charakter wyłącznie ogólny i informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza (opinia czy porada) oraz nie mogą być stosowane jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Ubezpieczyciel oraz Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności za skutki za skutki działań podjętych przez Ubezpieczonego w związku z otrzymaną informacją. 12. W przypadku świadczenia Dostarczenie leków Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków w aptekach. 13. W przypadku świadczenia Sprzęt rehabilitacyjny koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego nie są pokrywane, jeżeli są one pokrywane w ramach ubezpieczenia społecznego. Ponadto Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach. 6 Okres ubezpieczenia 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i okres ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego, nie wcześniej jednak niż przed zawarciem Umowy ubezpieczenia zdrowotnego oraz pod warunkiem zgłoszenia danego Ubezpieczonego do ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia wynosi rok, z zastrzeżeniem ust. 3 i Termin roku określony powyżej kończy się z upływem dnia, który poprzedza dzień odpowiadający datą początkowemu dniowi tego terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5; 2) z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawartej za pośrednictwem Ubezpieczającego z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 5. Po upływie okresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego ulega przedłużeniu na kolejny roczny okres ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony nadal pozostaje objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawartej za pośrednictwem Ubezpieczającego z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 7 Obowiązki Ubezpieczonego 1. W przypadku zaistnienia Zdarzenia assistance, przed podjęciem działań we własnym zakresie, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu Zdarzenia assistance, skontaktować się z Centrum Alarmowym Assistance, czynnym całą dobę; pod numerem telefonu ; 2) podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia należnej pomocy z zakresu świadczeń assistance, a w szczególności: a) imię i nazwisko Ubezpieczonego, b) numer PESEL Ubezpieczonego, c) określenie miejsca zdarzenia, d) telefon kontaktowy, e) rodzaj wymaganej pomocy; 3) postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Alarmowego Assistance; 4) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia rozmiaru następstw Zdarzenia assistance lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków Zdarzenia assistance, Ubezpieczyciel może odpowiednio ograniczyć świadczenie lub, jeżeli jest to uzasadnione, odmówić spełnienia świadczenia. 8 Składka ubezpieczeniowa Podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w terminach i wysokości określonych w Umowie Ubezpieczenia. 9 Roszczenia regresowe 1. Z dniem poniesienia przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń assistance, o których mowa w niniejszych SWU, roszczenia Ubezpieczającego, lub odpowiednio Ubezpieczonego, przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za Zdarzenie assistance przechodzą z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości poniesionych przez niego kosztów świadczeń. 2. Jeżeli Ubezpieczający lub odpowiednio Ubezpieczony, skutecznie zrzekł się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub w części, Ubezpieczyciel może żądać zwrotu odpowiednio całości lub części poniesionych kosztów świadczeń assistance udzielonych Ubezpieczonemu. 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielania Ubezpieczycielowi wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności koniecznych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. 10 Postępowanie odwoławcze 1. Przedmiot i zakres postępowania odnosi się do wszystkich reklamacji i zapytań, zwanych dalej łącznie zgłoszeniem, dotyczących działalności Ubezpieczyciela, wynikającej z niniejszych SWU zgłaszanych przez Ubezpieczonego. 2. Zgłoszenia powinny zostać przesłane do Działu Jakości Ubezpieczyciela drogą: a. mailową na adres b. pocztową na adres: Dział Jakości Inter Partner Assistance Polska S.A. Ul. Chłodna Warszawa 3. Przesłane zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: pełen adres korespondencyjny lub adres , pod który należy skierować odpowiedź, wskazanie Umowy Ubezpieczenia, opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające zgłoszenie, oczekiwane działania. 4. Jeżeli w procesie rozpatrywania zgłoszeń konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem, wnoszący zgłoszenie zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dane i informacje, o których dostarczenie wnosi Ubezpieczyciel w celu rozpatrzenia zgłoszenia. 5. Ubezpieczyciel poinformuje wnoszącego zgłoszenie mailem na adres podany w mailu lub drogą pocztową na adres wskazany przez wnoszącego zgłoszenie, o rozpatrzeniu zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania lub od daty otrzymania niezbędnych danych, informacji lub dokumentów, o które zwracał się do wnoszącego zgłoszenie. Przy czym, jeżeli do rozpatrzenia zgłoszenia wymagane jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich, termin ten może ulec wydłużeniu do momentu uzyskania niezbędnych informacji. 11 Postanowienia końcowe 1. Dla Umowy Ubezpieczenia właściwe jest prawo polskie. 2. Roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 4. Niniejsze SWU wchodzą w życiem z dniem roku. 20 OW/051/2/Z1

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ Internista Lekarz rodzinny Pediatra 5 5 5 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie ubezpieczeniowe (świadczenie zdrowotne)

Zdarzenie ubezpieczeniowe (świadczenie zdrowotne) Zdarzenie ubezpieczeniowe (świadczenie zdrowotne) Wysokość świadczenia KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJE POZ Lekarz rodzinny Internista Pediatra KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Alergolog Anestezjolog Audiolog

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych OPTIMUM

Cennik świadczeń zdrowotnych OPTIMUM Cennik świadczeń zdrowotnych OPTIMUM KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ Internista Lekarz rodzinny Pediatra 5 5 5 Alergolog 6 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg naczyniowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONSULTACJE lekarskie KONSULTACJE POZ Lekarz rodzinny Internista Pediatra 5 5 5 Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg naczyniowy Chirurg onkolog Dermatolog Diabetolog

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

WARIANT ŻÓŁTY KONSULTACJE LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

WARIANT ŻÓŁTY KONSULTACJE LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH jeśli dana usługa medyczna przysługuje Ubezpieczonemu bez limitów ilościowych jeśli dana usługa medyczna

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU STANDARD

Opieka Medyczna PZU STANDARD Opieka Medyczna PZU STANDARD Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 49/2010 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.09.2010 roku. ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Nr Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Zakres Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczeni powyżej 18 roku Ubezpieczeni do 18 roku życia Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ 1 telefoniczna linia medyczna 2 KONSULTACJE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 2.1 lekarz internista 2.2 lekarz pediatra TAK- gdy Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych Uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA RODZAJ USŁUGI USŁUGA CENA

KATEGORIA RODZAJ USŁUGI USŁUGA CENA Internista KONSULTACJE POZ Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg naczyniowy Chirurg onkolog KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Dermatolog Diabetolog Endokrynolog

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU KOMFORT PLUS

Opieka Medyczna PZU KOMFORT PLUS Opieka Medyczna PZU KOMFORT PLUS Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu Konsultacje lekarskie - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu chirurg ortopeda okulista dermatolog otolaryngolog pulmunolog

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA dla Klientów Getin Noble Banku SA

KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA dla Klientów Getin Noble Banku SA KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Banku SA z opcją refundacji kosztów poza wskazanymi Placówkami Partnerskimi Strona 1 z 7 PLUS SENIOR 1 Informacje ogólne Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa opieki medycznej dla Pracowników PIWet-PIB w Puławach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE Ważne od 31.03.2015 1 Spis treści OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO SALTUS ZDROWIE 3 ZAŁĄCZNIK DO OWU KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7. Tabela nr 1. Wariant. Wariant. Wariant. Wariant. Świadczenie

OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7. Tabela nr 1. Wariant. Wariant. Wariant. Wariant. Świadczenie Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych Uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się na poziomie 34,2% i był

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II Warszawa, 01 września 2010 roku OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II ważna od 01 września 2010 roku Podstawa prawna Ubezpieczyciel: Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stanowisk pracy Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy

Wizytacja stanowisk pracy Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy Compensa Zdrowie Basic Compensa Zdrowie Basic Plus Compensa Zdrowie Basic Complex Medycyna Pracy Badania wstępne, kontrolne i okresowe Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ)

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Załącznik nr 2 do umowy z dnia Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga: I. Zapewnienie opieki medycznej osobom przebywającym w ramach wyjazdów w kraju i zagranicą (cały świat). W ramach zapewnienia opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.01.2016 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.01.2016 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA Ważne od 01.01.2016 r. Spis treści OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO SALTUS

Bardziej szczegółowo

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM Rezerwacja świadczeń medycznych Całodobowo, bez limitu Dostęp do całodobowej infolinii umawianie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

KONSULTACJE LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego "SALTUS ZDROWIE" KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH - MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA jeśli dana usługa medyczna przysługuje Ubezpieczonemu bez limitów

Bardziej szczegółowo

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 2013 rok OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Konstrukcja ubezpieczenia Ubezpieczenie Część zdrowotna + Ubezpieczenie Część na życie Zakres ubezpieczenia: wystąpienie u ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU. OPTIMUM dla Policja 2015. Rezerwacja świadczeń medycznych. Zabiegi ambulatoryjne

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU. OPTIMUM dla Policja 2015. Rezerwacja świadczeń medycznych. Zabiegi ambulatoryjne PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE Opieka Medyczna PZU OPTIMUM dla Policja 2015 Rezerwacja świadczeń medycznych Całodobowo, bez limitu Dostęp do całodobowej infolinii umawianie terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.12.2015 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.12.2015 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA Ważne od 01.12.2015 r. Spis treści OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO SALTUS

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU OPTIMUM

Opieka Medyczna PZU OPTIMUM Opieka Medyczna PZU OPTIMUM Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia udziela

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14.02.2014. (sprawa: KZP/06/2014).

Warszawa, 14.02.2014. (sprawa: KZP/06/2014). Warszawa, 14.02.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w Warszawie. (sprawa: KZP/06/2014).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.01.2016 r.

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA. Ważne od 01.01.2016 r. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS ZDROWIE SALTUS ZDROWIE DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA Ważne od 01.01.2016 r. Informacja o produkcie indywidulane ubezpieczenie zdrowotne Saltus

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wymagany zakres ubezpieczenia (Świadczenia zdrowotne oraz Lista procedur medycznych w ramach konsultacji lekarskiej w zakresie świadczeń zdrowotnych)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Pakiet PRESTIŻ VIP. 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań. 2. Wizyty domowe. 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę

Pakiet PRESTIŻ VIP. 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań. 2. Wizyty domowe. 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę Pakiet PRESTIŻ VIP 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań 2. Wizyty domowe 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę 4. Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów: alergolog chirurg chirurg

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! INFOLINIA MEDYCZNA Dostęp do infolinii od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:30 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00 umożliwia: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

Program medyczny KRYSZTAŁ

Program medyczny KRYSZTAŁ Program medyczny KRYSZTAŁ Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED opracowała program medyczny "KRYSZTAŁ" obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo