32 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "32 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach programu znajdują się w Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). 31 Środki odwoławcze 1. Środkiem odwoławczym przewidzianym przy ubieganiu się o dofinansowanie z MRPO jest protest. 2. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, tj. na skutek: - nieuwzględnienia protestu; - pozostawienia protestu bez rozpatrzenia; - ponownej negatywnej oceny projektu dokonanej w wyniku uwzględnienia protestu, Wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 3. Od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 32 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu 1. Wniesiony protest podlega rozpatrzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO, w imieniu której działa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej działający na podstawie upowaŝnień Zarządu Województwa Małopolskiego. 2. Czynności związane z rozpatrzeniem protestu wykonuje Jednostka ds. Zarządzania Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego powołany został Zespół ds. Odwołań ( Instytucja Rozpatrująca Protest ). 1

2 33 Skutki wniesienia protestu/ skargi Wniesienie protestu do IRP / skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje biegu procedury wyboru dla pozostałych projektów złoŝonych w konkursie, w tym nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 34 Wycofanie protestu 1. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wycofania złoŝonego protestu. 2. Pismo w sprawie wycofania protestu wnosi się do IRP lub do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 3. Wnioskodawca moŝe wycofać złoŝony protest do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie lub do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. 4. W sytuacji, gdy pismo w sprawie wycofania protestu wpłynie po dacie jego rozpatrzenia, a przed przesłaniem Wnioskodawcy informacji o wynikach rozpatrzenia protestu, IZ MRPO przesyła o tym pisemną informację do Wnioskodawcy, który powinien pisemnie: a) podtrzymać wniosek o wycofanie, albo b) wnioskować o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej. 5. Konsekwencją skutecznego wycofania protestu przez Wnioskodawcę jest brak moŝliwości wniesienia przez niego skargi do sądu administracyjnego.. Skarga taka, zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, moŝe być wniesiona jedynie po wyczerpaniu postępowania odwoławczego.. 6. Istnieje moŝliwość ponownego złoŝenia protestu w tej samej sprawie, w której Wnioskodawca protest wycofał, przy zachowaniu terminu na jego wniesienie, tj. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu. 35 Przyczyny pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 1. Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony: a) po terminie; b) do niewłaściwej instytucji; c) przez podmiot inny niŝ wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; d) bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) d) Wnioskodawca ma moŝliwość ponownego wniesienia protestu, jeŝeli nastąpi to przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie jego projektu. IZ MRPO będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniesionego ponownie i prawidłowo (zgodnie z pouczeniem) protestu. 3. W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia IZ MRPO przekazuje Wnioskodawcy informację o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o moŝliwości wniesienia skargi do WSA. 2

3 36 Doręczenia 1. Wszelkie dokumenty mające znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające i kończące jej poszczególne etapy, a w szczególności protest oraz jego rozstrzygnięcie, powinny być sformułowane na piśmie. Zgodnie z art KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złoŝenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Protest powinien być podpisany w sposób czytelny lub podpisany i opatrzony imienną pieczątką przez Wnioskodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu. 2. W procedurze odwoławczej wniesienie protestu w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego epuap jest równoznaczne z wniesieniem protestu w formie pisemnej. 3. Korespondencja prowadzona w pozostałym zakresie moŝe być za wyraźną zgodą Wnioskodawcy i właściwej instytucji prowadzona za pomocą takŝe innych środków komunikacji ( , fax, kontakty telefoniczne), umoŝliwiających uzyskanie potwierdzenia dokonanych czynności. 4. NaleŜy uzyskać potwierdzenie nadania i otrzymania przesyłanych przez IZ MRPO pism i dokumentów (doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w celu prawidłowego obliczenia terminów obowiązujących w zakresie procedury odwoławczej. Pisma zawierające informację o negatywnej ocenie projektu oraz o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia uznaje się za doręczone, jeŝeli zostały wysłane na adres określony przez Wnioskodawcę w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie (Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji) i nie zostały podjęte przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty pierwszego awizowania. Za moment doręczenia pisma przyjmuje się ostatni dzień terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy doręczenie pod adres wskazany w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie okaŝe się niemoŝliwe z innych przyczyn, w szczególności gdy adres będzie błędny lub odpowiedni podmiot nie będzie miał pod nim swojej siedziby, doręczenie uznaje się za dokonane w chwili potwierdzenia przez Pocztę Polską zwrotu pisma z informacją o negatywnej ocenie projektu lub o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia. 37 Obowiązek informacyjny W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych, w szczególności miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy, które są lub mogą być związane z procedurą odwoławczą lub mieć na nią wpływ, bądź teŝ w przypadku wątpliwości lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny być niezwłocznie przekazane instytucji rozpatrującej protest. W przypadku zaniedbania powyŝszego obowiązku pisma skierowane na dotychczasowy adres miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy uznaje się za doręczone. 3

4 38 Wyłączenia osób z rozpatrywania protestu 1. W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangaŝowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę. 2. Wyłączenie danej osoby wiąŝe się z wyznaczeniem przez bezpośredniego przełoŝonego innej osoby do prowadzenia danej sprawy. 39 Postępowanie przed sądami administracyjnymi W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz z późn.zm.) określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 2 pkt. 4 tej ustawy, z wyłączeniem art , art , art , 146, 150 i 152 tej ustawy. 40 Informacje w toku procedury odwoławczej Wszelkie informacje otrzymywane przez Wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a takŝe w trakcie trwania procedury odwoławczej, zgodnie z art. 30g ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.), nie stanowią decyzji administracyjnej. Dział II Protest 41 Wymogi formalne dotyczące protestu 1. Protest to środek odwoławczy, stanowiący pisemne wystąpienie do IZ MRPO podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach MRPO o przeprowadzenie postępowania badającego prawidłowość dokonanej oceny, zakończonej wynikiem negatywnym, pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru projektów w ramach MRPO, zatwierdzonymi przez KM MRPO, opisanymi w UMRPO, a takŝe procedurami regulującymi proces oceny projektów oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której: a) projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie moŝe być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; b) projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umoŝliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest moŝliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 4

5 3. Procedura odwoławcza moŝe być wszczęta w odniesieniu do negatywnego wyniku oceny projektów, dokonywanej na poszczególnych etapach procedury oceny projektów. 4. W przypadku wniesienia środka odwoławczego od negatywnego wyniku oceny, rozpatrywanie środka odwoławczego następuje wyłącznie w zakresie kontroli zgodności oceny złoŝonego projektu z kryteriami zatwierdzonymi przez KM MRPO oraz w odniesieniu do kwestii proceduralnych, polegających na naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych. 5. Protest powinien zawierać co najmniej: a) oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony; b) dane Wnioskodawcy; c) numer wniosku o dofinansowanie; d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem; f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upowaŝnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy 6. Środek odwoławczy nie moŝe słuŝyć uzupełnieniu treści dokumentacji projektowej, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na rozpatrywanie protestu oraz dokonywaną ponowną ocenę wniosku. Wnioskodawca powinien odnosić się jedynie do treści zawartych w karcie projektu/wniosku o dofinansowanie oraz do załączników do karty projektu/wniosku o dofinansowanie. 7. W ramach złoŝonego protestu Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania konkretnego błędu lub naruszenia, które miało wpływ na wynik oceny wraz z przejrzystym i zwięzłym uzasadnieniem kaŝdego z wymienionych zarzutów. 8. Wszelkie zarzuty dotyczące danego etapu oceny wniosku muszą zostać ujęte w jednym proteście.. 9. Wzór protestu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wniesienia protestu niezgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, o tym czy wniesione pismo jest protestem decyduje jego treść. 42 Termin i sposób wniesienia protestu 1. Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie uprawniony jest do złoŝenia protestu w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu od Instytucji Organizującej Konkurs. 2. Termin na wniesienie protestu liczy się od daty otrzymania przez Wnioskodawcę informacji, o której mowa w ust. 1. Za moment otrzymania informacji uznaje się dzień odbioru pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub termin doręczenia określony zgodnie z 37 ust Protest wnosi się na piśmie bezpośrednio do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres: Kraków, ul. Wielicka 72 lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres: Kraków, ul. Racławicka 56. W przypadku protestu w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 5

6 elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, protest wnosi się na adres: lub Wniesienie protestu w formie elektronicznej moŝe nastąpić równieŝ za pomocą profilu zaufanego epuap. Protest wniesiony w powyŝszych formach uwaŝa się za wniesiony w formie pisemnej. 4. O dochowaniu terminu na wniesienie protestu decyduje data wpływu. Nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie - przez kuriera) traktowane jest równoznacznie z jego wniesieniem; w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego/dowodu nadania. 43 Rozpatrzenie protestu 1. Protest jest rozpatrywany, z zastrzeŝeniem ust. 2, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wniesionego protestu, przy czym za dzień otrzymania przyjmuje się dzień wpływu protestu do Departamentu Polityki Regionalnej lub siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŝliwość wydłuŝenia terminu rozpatrywania protestu o okres niezbędny do jego rozstrzygnięcia. Termin rozpatrzenia protestu nie moŝe przekroczyć łącznie 90 dni. W takiej sytuacji IZ MRPO wysyła do Wnioskodawcy, który wniósł protest, pisemną informację o wydłuŝeniu terminu i wskazuje nowy termin rozpatrzenia jego protestu. 3. IZ MRPO moŝe: a) uwzględnić protest, uznając go za zasadny; b) nie uwzględnić protestu, podtrzymując rozstrzygnięcie o negatywnej ocenie projektu; c) pozostawić protest bez rozpatrzenia. 4. IZ MRPO uwzględnia protest, jeŝeli na podstawie dokumentacji i zebranych informacji uzna, Ŝe ocena złoŝonego projektu nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, w szczególności była niezgodna z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM MRPO, naruszała przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych. 5. W wyniku uwzględnienia protestu IZ MRPO przekazuje Wnioskodawcy oraz do wiadomości IOK rozstrzygnięcie zawierające: a) informację o uwzględnieniu protestu wraz z uzasadnieniem; b) informację o skierowaniu projektu do ponownej oceny w ramach kryteriów, których ocenę kwestionuje Wnioskodawca w złoŝonym proteście 6. W przypadku uwzględnienia tylko części zarzutów, projekt kierowany jest do IOK do ponownej oceny w ramach kryteriów, których ocenę kwestionuje Wnioskodawca w złoŝonym proteście, z zastrzeŝeniem ust W przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych, polegających na naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych mających istotny wpływ na poprawność dokonywanej oceny, Instytucja Rozpatrująca Protest moŝe skierować projekt do ponownej oceny w ramach wszystkich kryteriów danego etapu oceny, a nie tylko w ramach kwestionowanych przez Wnioskodawcę kryteriów. 8. Ponowna ocena projektu przeprowadzana jest zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach MRPO i odnosi się do tych kryteriów, których protest dotyczył. Ponowna ocena projektu obejmuje wszystkie kryteria, w ramach których poprawność oceny jest kwestionowana przez Wnioskodawcę w złoŝonym proteście, nawet jeśli Instytucja Rozpatrująca Protest uzna za zasadne zarzuty Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do niektórych z kwestionowanych przez niego kryteriów. 6

7 9. IOK dokonując ponownej oceny formalnej projektu jest związana rozstrzygnięciem IZ MRPO w zakresie rozpatrzenia protestu. 10. W przypadku ponownej oceny merytorycznej osoby przeprowadzające ponowną ocenę, są zobowiązane do: a) zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny projektu; b) zapoznania się z treścią protestu złoŝonego przez Wnioskodawcę oraz z treścią rozstrzygnięcia protestu wraz z jego uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego przeanalizowania wskazanych nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie; c) usunięcia uchybień, które wystąpiły w pierwotnej ocenie, a w przypadku braku moŝliwości uwzględnienia rozstrzygnięcia protestu szczegółowo odnieść się do nieuwzględnionych uwag. 11. Ponowna ocena projektu następuje z zachowaniem terminów właściwych dla danego etapu oceny określonych w 28 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Regulaminu Konkursu. 12. W powtórnej ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangaŝowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę Po dokonaniu ponownej oceny IOK podejmuje odpowiednie rozstrzygnięcie. Wynik ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu kończy przedsądowy etap procedury odwoławczej w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem protestu. Po otrzymaniu informacji o ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu Wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego. 14. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wynikach ponownej oceny. 15. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia protestu, IZ MRPO uzna, Ŝe protest jest nieuzasadniony nie uwzględnia protestu, podtrzymując negatywną ocenę projektu. IZ MRPO informuje pisemnie Wnioskodawcę o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wraz z pouczeniem o moŝliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) oraz przesyła tą informację do wiadomości IOK. Pismo informujące o negatywnym wyniku procedury odwoławczej doręcza się Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 44 Uzupełnienie protestu IZ MRPO moŝe zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych wyjaśnień we wskazanej formie i terminie, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Moment zwrócenia się z prośbą o wyjaśnienia do Wnioskodawcy nie wstrzymuje biegu terminu na rozpatrzenie protestu. Brak przesłania przez Wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie rozpatrzeniem protestu na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. 7

8 Dział III Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 45 Termin i sposób wniesienia skargi 1. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o: a) negatywnym wyniku rozpatrzenia protestu; b) pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia; c) negatywnym wyniku ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, kończącym procedurę odwoławczą na etapie przedsądowym, moŝe wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zgodnie art. 3 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 2. Wnioskodawca wnosi skargę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu, pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia lub negatywnym wyniku ponownej oceny projektu, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą: a) wniosek o dofinansowanie; b) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 30 a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; c) wniesiony protest; d) informację, o której mowa w art. 30b ust. 9 albo art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z ewentualnymi załącznikami. Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. 3. Skarga podlega wpisowi stałemu. 46 Rozpatrzenie skargi 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 2. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny moŝe: a) uwzględnić skargę stwierdzając, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję; b) stwierdzić, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo nie przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia w przypadku wskazanym w art. 30i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; c) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 8

9 d)) umorzyć postępowanie w sprawie, jeŝeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe; 3. Sąd pozostawia skargę bez rozpatrzenia w sytuacji, gdy została wniesiona: a) po terminie, b) bez kompletnej dokumentacji, lub c) bez uiszczenia wpisu stałego we właściwym terminie. 4. W przypadku stwierdzenia przez WSA w Krakowie, iŝ ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, IZ MRPO przekazuje wyrok WSA do właściwej instytucji w celu wykonania wyroku. 5. Właściwa instytucja dokonuje ponownej oceny projektu będącego przedmiotem uwzględnionej skargi z uwzględnieniem zasad określonych w 43 z wyłączeniem ust. 13 i 15 niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem wskazań zawartych w rozstrzygnięciu WSA. 6. Wynik ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia skargi przez WSA kończy procedurę odwoławczą w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem skargi. Dział IV Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego Na podstawie art. 30d ust.1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucji Zarządzającej jak i Wnioskodawcy, przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem WSA w Krakowie. 2. Postępowanie przed NSA toczy się na podstawie art. 30d ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przepisów art ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 30 e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach programu znajdują się w Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). 32 Środki odwoławcze 1. Środkiem odwoławczym przewidzianym przy ubieganiu się o dofinansowanie z MRPO jest protest. 2. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, tj. na skutek: - nieuwzględnienia protestu; - pozostawienia protestu bez rozpatrzenia; - ponownej negatywnej oceny projektu dokonanej w wyniku uwzględnienia protestu, Wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 3. Od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 33 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu 1. Wniesiony protest podlega rozpatrzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO, w imieniu której działa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej działający na podstawie upowaŝnień Zarządu Województwa Małopolskiego. 2. Czynności związane z rozpatrzeniem protestu wykonuje Jednostka ds. Zarządzania Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego powołany został Zespół ds. Odwołań ( Instytucja Rozpatrująca Protest ). 1

11 34 Skutki wniesienia protestu/ skargi Wniesienie protestu do IRP / skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje biegu procedury wyboru dla pozostałych projektów złoŝonych w konkursie, w tym nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 35 Wycofanie protestu 1. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wycofania złoŝonego protestu. 2. Pismo w sprawie wycofania protestu wnosi się do IRP lub do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 3. Wnioskodawca moŝe wycofać złoŝony protest do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie lub do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. 4. W sytuacji, gdy pismo w sprawie wycofania protestu wpłynie po dacie jego rozpatrzenia, a przed przesłaniem Wnioskodawcy informacji o wynikach rozpatrzenia protestu, IZ MRPO przesyła o tym pisemną informację do Wnioskodawcy, który powinien pisemnie: a) podtrzymać wniosek o wycofanie, albo b) wnioskować o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej. 5. Konsekwencją skutecznego wycofania protestu przez Wnioskodawcę jest brak moŝliwości wniesienia przez niego skargi do sądu administracyjnego.. Skarga taka, zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, moŝe być wniesiona jedynie po wyczerpaniu postępowania odwoławczego.. 6. Istnieje moŝliwość ponownego złoŝenia protestu w tej samej sprawie, w której Wnioskodawca protest wycofał, przy zachowaniu terminu na jego wniesienie, tj. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu. 36 Przyczyny pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 1. Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony: a) po terminie; b) do niewłaściwej instytucji; c) przez podmiot inny niŝ wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; d) bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) d) Wnioskodawca ma moŝliwość ponownego wniesienia protestu, jeŝeli nastąpi to przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie jego projektu. IZ MRPO będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniesionego ponownie i prawidłowo (zgodnie z pouczeniem) protestu. 3. W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia IZ MRPO przekazuje Wnioskodawcy informację o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o moŝliwości wniesienia skargi do WSA. 2

12 37 Doręczenia 1. Wszelkie dokumenty mające znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające i kończące jej poszczególne etapy, a w szczególności protest oraz jego rozstrzygnięcie, powinny być sformułowane na piśmie. Zgodnie z art KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złoŝenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Protest powinien być podpisany w sposób czytelny lub podpisany i opatrzony imienną pieczątką przez Wnioskodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu. 2. W procedurze odwoławczej wniesienie protestu w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego epuap jest równoznaczne z wniesieniem protestu w formie pisemnej. 3. Korespondencja prowadzona w pozostałym zakresie moŝe być za wyraźną zgodą Wnioskodawcy i właściwej instytucji prowadzona za pomocą takŝe innych środków komunikacji ( , fax, kontakty telefoniczne), umoŝliwiających uzyskanie potwierdzenia dokonanych czynności. 4. NaleŜy uzyskać potwierdzenie nadania i otrzymania przesyłanych przez IZ MRPO pism i dokumentów (doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w celu prawidłowego obliczenia terminów obowiązujących w zakresie procedury odwoławczej. Pisma zawierające informację o negatywnej ocenie projektu oraz o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia uznaje się za doręczone, jeŝeli zostały wysłane na adres określony przez Wnioskodawcę w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie (Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji) i nie zostały podjęte przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty pierwszego awizowania. Za moment doręczenia pisma przyjmuje się ostatni dzień terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy doręczenie pod adres wskazany w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie okaŝe się niemoŝliwe z innych przyczyn, w szczególności gdy adres będzie błędny lub odpowiedni podmiot nie będzie miał pod nim swojej siedziby, doręczenie uznaje się za dokonane w chwili potwierdzenia przez Pocztę Polską zwrotu pisma z informacją o negatywnej ocenie projektu lub o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia. 38 Obowiązek informacyjny W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych, w szczególności miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy, które są lub mogą być związane z procedurą odwoławczą lub mieć na nią wpływ, bądź teŝ w przypadku wątpliwości lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny być niezwłocznie przekazane instytucji rozpatrującej protest. W przypadku zaniedbania powyŝszego obowiązku pisma skierowane na dotychczasowy adres miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy uznaje się za doręczone. 3

13 39 Wyłączenia osób z rozpatrywania protestu 1. W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangaŝowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę. 2. Wyłączenie danej osoby wiąŝe się z wyznaczeniem przez bezpośredniego przełoŝonego innej osoby do prowadzenia danej sprawy. 40 Postępowanie przed sądami administracyjnymi W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz z późn.zm.) określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 2 pkt. 4 tej ustawy, z wyłączeniem art , art , art , 146, 150 i 152 tej ustawy. 41 Informacje w toku procedury odwoławczej Wszelkie informacje otrzymywane przez Wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a takŝe w trakcie trwania procedury odwoławczej, zgodnie z art. 30g ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.), nie stanowią decyzji administracyjnej. Dział II Protest 42 Wymogi formalne dotyczące protestu 1. Protest to środek odwoławczy, stanowiący pisemne wystąpienie do IZ MRPO podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach MRPO o przeprowadzenie postępowania badającego prawidłowość dokonanej oceny, zakończonej wynikiem negatywnym, pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru projektów w ramach MRPO, zatwierdzonymi przez KM MRPO, opisanymi w UMRPO, a takŝe procedurami regulującymi proces oceny projektów oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której: a) projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie moŝe być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; b) projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umoŝliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest moŝliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 4

14 3. Procedura odwoławcza moŝe być wszczęta w odniesieniu do negatywnego wyniku oceny projektów, dokonywanej na poszczególnych etapach procedury oceny projektów. 4. W przypadku wniesienia środka odwoławczego od negatywnego wyniku oceny, rozpatrywanie środka odwoławczego następuje wyłącznie w zakresie kontroli zgodności oceny złoŝonego projektu z kryteriami zatwierdzonymi przez KM MRPO oraz w odniesieniu do kwestii proceduralnych, polegających na naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych. 5. Protest powinien zawierać co najmniej: a) oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony; b) dane Wnioskodawcy; c) numer wniosku o dofinansowanie; d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem; f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upowaŝnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy 6. Środek odwoławczy nie moŝe słuŝyć uzupełnieniu treści dokumentacji projektowej, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na rozpatrywanie protestu oraz dokonywaną ponowną ocenę wniosku. Wnioskodawca powinien odnosić się jedynie do treści zawartych w karcie projektu/wniosku o dofinansowanie oraz do załączników do karty projektu/wniosku o dofinansowanie. 7. W ramach złoŝonego protestu Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania konkretnego błędu lub naruszenia, które miało wpływ na wynik oceny wraz z przejrzystym i zwięzłym uzasadnieniem kaŝdego z wymienionych zarzutów. 8. Wszelkie zarzuty dotyczące danego etapu oceny wniosku muszą zostać ujęte w jednym proteście.. 9. Wzór protestu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wniesienia protestu niezgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, o tym czy wniesione pismo jest protestem decyduje jego treść. 43 Termin i sposób wniesienia protestu 1. Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie uprawniony jest do złoŝenia protestu w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu od Instytucji Organizującej Konkurs. 2. Termin na wniesienie protestu liczy się od daty otrzymania przez Wnioskodawcę informacji, o której mowa w ust. 1. Za moment otrzymania informacji uznaje się dzień odbioru pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub termin doręczenia określony zgodnie z 37 ust Protest wnosi się na piśmie bezpośrednio do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres: Kraków, ul. Wielicka 72 lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres: Kraków, ul. Racławicka 56. W przypadku protestu w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 5

15 elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, protest wnosi się na adres: lub Wniesienie protestu w formie elektronicznej moŝe nastąpić równieŝ za pomocą profilu zaufanego epuap. Protest wniesiony w powyŝszych formach uwaŝa się za wniesiony w formie pisemnej. 4. O dochowaniu terminu na wniesienie protestu decyduje data wpływu. Nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie - przez kuriera) traktowane jest równoznacznie z jego wniesieniem; w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego/dowodu nadania. 44 Rozpatrzenie protestu 1. Protest jest rozpatrywany, z zastrzeŝeniem ust. 2, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wniesionego protestu, przy czym za dzień otrzymania przyjmuje się dzień wpływu protestu do Departamentu Polityki Regionalnej lub siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŝliwość wydłuŝenia terminu rozpatrywania protestu o okres niezbędny do jego rozstrzygnięcia. Termin rozpatrzenia protestu nie moŝe przekroczyć łącznie 90 dni. W takiej sytuacji IZ MRPO wysyła do Wnioskodawcy, który wniósł protest, pisemną informację o wydłuŝeniu terminu i wskazuje nowy termin rozpatrzenia jego protestu. 3. IZ MRPO moŝe: a) uwzględnić protest, uznając go za zasadny; b) nie uwzględnić protestu, podtrzymując rozstrzygnięcie o negatywnej ocenie projektu; c) pozostawić protest bez rozpatrzenia. 4. IZ MRPO uwzględnia protest, jeŝeli na podstawie dokumentacji i zebranych informacji uzna, Ŝe ocena złoŝonego projektu nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, w szczególności była niezgodna z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM MRPO, naruszała przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych. 5. W wyniku uwzględnienia protestu IZ MRPO przekazuje Wnioskodawcy oraz do wiadomości IOK rozstrzygnięcie zawierające: a) informację o uwzględnieniu protestu wraz z uzasadnieniem; b) informację o skierowaniu projektu do ponownej oceny w ramach kryteriów, których ocenę kwestionuje Wnioskodawca w złoŝonym proteście 6. W przypadku uwzględnienia tylko części zarzutów, projekt kierowany jest do IOK do ponownej oceny w ramach kryteriów, których ocenę kwestionuje Wnioskodawca w złoŝonym proteście, z zastrzeŝeniem ust W przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych, polegających na naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji konkursowych mających istotny wpływ na poprawność dokonywanej oceny, Instytucja Rozpatrująca Protest moŝe skierować projekt do ponownej oceny w ramach wszystkich kryteriów danego etapu oceny, a nie tylko w ramach kwestionowanych przez Wnioskodawcę kryteriów. 8. Ponowna ocena projektu przeprowadzana jest zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach MRPO i odnosi się do tych kryteriów, których protest dotyczył. Ponowna ocena projektu obejmuje wszystkie kryteria, w ramach których poprawność oceny jest kwestionowana przez Wnioskodawcę w złoŝonym proteście, nawet jeśli Instytucja Rozpatrująca Protest uzna za zasadne zarzuty Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do niektórych z kwestionowanych przez niego kryteriów. 6

16 9. IOK dokonując ponownej oceny formalnej projektu jest związana rozstrzygnięciem IZ MRPO w zakresie rozpatrzenia protestu. 10. W przypadku ponownej oceny merytorycznej osoby przeprowadzające ponowną ocenę, są zobowiązane do: a) zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny projektu; b) zapoznania się z treścią protestu złoŝonego przez Wnioskodawcę oraz z treścią rozstrzygnięcia protestu wraz z jego uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego przeanalizowania wskazanych nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie; c) usunięcia uchybień, które wystąpiły w pierwotnej ocenie, a w przypadku braku moŝliwości uwzględnienia rozstrzygnięcia protestu szczegółowo odnieść się do nieuwzględnionych uwag. 11. Ponowna ocena projektu następuje z zachowaniem terminów właściwych dla danego etapu oceny określonych w 29 ust. 1 oraz 30 ust. 2 Regulaminu Konkursu. 12. W powtórnej ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangaŝowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę Po dokonaniu ponownej oceny IOK podejmuje odpowiednie rozstrzygnięcie. Wynik ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu kończy przedsądowy etap procedury odwoławczej w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem protestu. Po otrzymaniu informacji o ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu Wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego. 14. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wynikach ponownej oceny. 15. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia protestu, IZ MRPO uzna, Ŝe protest jest nieuzasadniony nie uwzględnia protestu, podtrzymując negatywną ocenę projektu. IZ MRPO informuje pisemnie Wnioskodawcę o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wraz z pouczeniem o moŝliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) oraz przesyła tą informację do wiadomości IOK. Pismo informujące o negatywnym wyniku procedury odwoławczej doręcza się Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 45 Uzupełnienie protestu IZ MRPO moŝe zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych wyjaśnień we wskazanej formie i terminie, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Moment zwrócenia się z prośbą o wyjaśnienia do Wnioskodawcy nie wstrzymuje biegu terminu na rozpatrzenie protestu. Brak przesłania przez Wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie rozpatrzeniem protestu na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. 7

17 Dział III Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 46 Termin i sposób wniesienia skargi 1. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o: a) negatywnym wyniku rozpatrzenia protestu; b) pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia; c) negatywnym wyniku ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, kończącym procedurę odwoławczą na etapie przedsądowym, moŝe wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zgodnie art. 3 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 2. Wnioskodawca wnosi skargę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu, pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia lub negatywnym wyniku ponownej oceny projektu, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą: a) wniosek o dofinansowanie; b) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 30 a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; c) wniesiony protest; d) informację, o której mowa w art. 30b ust. 9 albo art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z ewentualnymi załącznikami. Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. 3. Skarga podlega wpisowi stałemu. 47 Rozpatrzenie skargi 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 2. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny moŝe: a) uwzględnić skargę stwierdzając, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję; 8

18 b) stwierdzić, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo nie przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia w przypadku wskazanym w art. 30i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; c) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; d)) umorzyć postępowanie w sprawie, jeŝeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe; 3. Sąd pozostawia skargę bez rozpatrzenia w sytuacji, gdy została wniesiona: a) po terminie, b) bez kompletnej dokumentacji, lub c) bez uiszczenia wpisu stałego we właściwym terminie. 4. W przypadku stwierdzenia przez WSA w Krakowie, iŝ ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, IZ MRPO przekazuje wyrok WSA do właściwej instytucji w celu wykonania wyroku. 5. Właściwa instytucja dokonuje ponownej oceny projektu będącego przedmiotem uwzględnionej skargi z uwzględnieniem zasad określonych w 44 z wyłączeniem ust. 13 i 15 niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem wskazań zawartych w rozstrzygnięciu WSA. 6. Wynik ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia skargi przez WSA kończy procedurę odwoławczą w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem skargi. Dział IV Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego Na podstawie art. 30d ust.1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucji Zarządzającej jak i Wnioskodawcy, przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem WSA w Krakowie. 2. Postępowanie przed NSA toczy się na podstawie art. 30d ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przepisów art ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 30 e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 9

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach programu znajdują się w Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). 30 Środki odwoławcze 1. Środkiem odwoławczym przewidzianym przy ubieganiu się o dofinansowanie z MRPO jest protest. 2. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, tj. na skutek: - nieuwzględnienia protestu; - pozostawienia protestu bez rozpatrzenia; - ponownej negatywnej oceny projektu dokonanej w wyniku uwzględnienia protestu, Wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 3. Od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 31 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu 1. Wniesiony protest podlega rozpatrzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO, w imieniu której działa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej działający na podstawie upowaŝnień Zarządu Województwa Małopolskiego. 2. Czynności związane z rozpatrzeniem protestu wykonuje Jednostka ds. Zarządzania Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego powołany został Zespół ds. Odwołań ( Instytucja Rozpatrująca Protest ). 1

20 32 Skutki wniesienia protestu/ skargi Wniesienie protestu do IRP / skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje biegu procedury wyboru dla pozostałych projektów złoŝonych w konkursie, w tym nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 33 Wycofanie protestu 1. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wycofania złoŝonego protestu. 2. Pismo w sprawie wycofania protestu wnosi się do IRP lub do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 3. Wnioskodawca moŝe wycofać złoŝony protest do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie lub do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. 4. W sytuacji, gdy pismo w sprawie wycofania protestu wpłynie po dacie jego rozpatrzenia, a przed przesłaniem Wnioskodawcy informacji o wynikach rozpatrzenia protestu, IZ MRPO przesyła o tym pisemną informację do Wnioskodawcy, który powinien pisemnie: a) podtrzymać wniosek o wycofanie, albo b) wnioskować o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej. 5. Konsekwencją skutecznego wycofania protestu przez Wnioskodawcę jest brak moŝliwości wniesienia przez niego skargi do sądu administracyjnego.. Skarga taka, zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, moŝe być wniesiona jedynie po wyczerpaniu postępowania odwoławczego.. 6. Istnieje moŝliwość ponownego złoŝenia protestu w tej samej sprawie, w której Wnioskodawca protest wycofał, przy zachowaniu terminu na jego wniesienie, tj. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu. 34 Przyczyny pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 1. Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony: a) po terminie; b) do niewłaściwej instytucji; c) przez podmiot inny niŝ wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; d) bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) d) Wnioskodawca ma moŝliwość ponownego wniesienia protestu, jeŝeli nastąpi to przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie jego projektu. IZ MRPO będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniesionego ponownie i prawidłowo (zgodnie z pouczeniem) protestu. 3. W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia IZ MRPO przekazuje Wnioskodawcy informację o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o moŝliwości wniesienia skargi do WSA. 2

21 35 Doręczenia 1. Wszelkie dokumenty mające znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające i kończące jej poszczególne etapy, a w szczególności protest oraz jego rozstrzygnięcie, powinny być sformułowane na piśmie. Zgodnie z art KC do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złoŝenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Protest powinien być podpisany w sposób czytelny lub podpisany i opatrzony imienną pieczątką przez Wnioskodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu. 2. W procedurze odwoławczej wniesienie protestu w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego epuap jest równoznaczne z wniesieniem protestu w formie pisemnej. 3. Korespondencja prowadzona w pozostałym zakresie moŝe być za wyraźną zgodą Wnioskodawcy i właściwej instytucji prowadzona za pomocą takŝe innych środków komunikacji ( , fax, kontakty telefoniczne), umoŝliwiających uzyskanie potwierdzenia dokonanych czynności. 4. NaleŜy uzyskać potwierdzenie nadania i otrzymania przesyłanych przez IZ MRPO pism i dokumentów (doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w celu prawidłowego obliczenia terminów obowiązujących w zakresie procedury odwoławczej. Pisma zawierające informację o negatywnej ocenie projektu oraz o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia uznaje się za doręczone, jeŝeli zostały wysłane na adres określony przez Wnioskodawcę w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie (Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji) i nie zostały podjęte przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty pierwszego awizowania. Za moment doręczenia pisma przyjmuje się ostatni dzień terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy doręczenie pod adres wskazany w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie okaŝe się niemoŝliwe z innych przyczyn, w szczególności gdy adres będzie błędny lub odpowiedni podmiot nie będzie miał pod nim swojej siedziby, doręczenie uznaje się za dokonane w chwili potwierdzenia przez Pocztę Polską zwrotu pisma z informacją o negatywnej ocenie projektu lub o nieuwzględnieniu protestu bądź pozostawieniu go bez rozpatrzenia. 36 Obowiązek informacyjny W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych, w szczególności miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy, które są lub mogą być związane z procedurą odwoławczą lub mieć na nią wpływ, bądź teŝ w przypadku wątpliwości lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny być niezwłocznie przekazane instytucji rozpatrującej protest. W przypadku zaniedbania powyŝszego obowiązku pisma skierowane na dotychczasowy adres miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy uznaje się za doręczone. 3

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 3 lutego 2015 r. Instytucja Zarządzająca MRPO na lata

Kraków, 3 lutego 2015 r. Instytucja Zarządzająca MRPO na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 120/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. Prawo do protestu 1. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie (dalej: wnioskodawcom ), jeśli operacja,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 r. ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 r. - Zał. 4b treść jednolita

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim PROCEDURY ODWOŁAWCZE W RAMACH WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 - Zał. 4b treść jednolita do

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 2015/387/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2010 r. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r.

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r. . ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna Załącznik nr 4 Regulamin procedury odwoławczej 1 Podstawa prawna 1. Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej

Bardziej szczegółowo

Informator o procedurze odwoławczej

Informator o procedurze odwoławczej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Informator o procedurze odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY PROGRAMOWEJ W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI wersja listopad 2017r Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga każdorazowego poinformowania i uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

RPSL IZ /16

RPSL IZ /16 Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 11.02.03-IZ.01-24-134/16 Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 zwana dalej: Regulaminem 1 Podstawa prawna Niniejsza procedura została opracowana na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informator o procedurze odwoławczej

Informator o procedurze odwoławczej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Informator o procedurze odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Załącznik nr IX Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 149/127/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Załącznik nr IX Regulamin procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Opole, czerwiec 2013 r. wersja nr 5. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Opole, czerwiec 2013 r. wersja nr 5. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. . Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna Załącznik nr 54 do Regulaminu Konkursu: Procedura odwoławcza RPO WK-P - EFS Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 zwana dalej: Regulaminem 1 Podstawa prawna Niniejsza procedura została opracowana na

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej Procedura odwoławcza od decyzji Rady Procedura odwoławcza składa się z dwóch części załączników:

Bardziej szczegółowo

6.7. Procedura odwoławcza

6.7. Procedura odwoławcza Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 49/610/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. 6.7. Procedura odwoławcza Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych przysługujących

Bardziej szczegółowo

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Procedury odwoławcze w ramach LSR

Procedury odwoławcze w ramach LSR Załącznik nr 4 do Zasad.. Procedury odwoławcze w ramach LSR A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Prawo do protestu (art.

Bardziej szczegółowo

Opole, luty 2011 r. wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 362/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

Opole, luty 2011 r. wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 362/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. . Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest PROCEDURA ODWOŁAWCZA Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne.

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Z uwagi na przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 7 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 22 września 2017 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 1 kwietnia 2009 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD operacji własnych LGD i dla podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD operacji własnych LGD i dla podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017 Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w klasycznej ścieżce konkursowej (czyli bez operacji własnych i grantów)

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w klasycznej ścieżce konkursowej (czyli bez operacji własnych i grantów) Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca W przypadku otrzymania informacji o odrzuceniu projektu albo o umieszczeniu go na liście rankingowej jako projektu rezerwowego, wnioskodawca w pierwszej kolejności uprawniony będzie do pisemnego protestu

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LISZKACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LISZKACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LISZKACH Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr7/08 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 21 lutego 2008r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/23(1)02/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. wersja 1.1/24.07.2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z

Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z Niniejsza procedura określa zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt KIO/2410/10, KIO 2506/10 POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk po

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Część I. SIWZ Instrukcji dla wykonawców

Część I. SIWZ Instrukcji dla wykonawców GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ślą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e k s l a s k

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH PROW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH PROW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH PROW 2014-2020 Niniejszy regulamin reguluje zasady i tryb przeprowadzania przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Komisję konkursową powołuje Dyrektor Pogotowia w składzie co najmniej 3 osób i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

Komisję konkursową powołuje Dyrektor Pogotowia w składzie co najmniej 3 osób i wyznacza spośród nich przewodniczącego. 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 10/2017 z dnia 23.11.2017r Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/23(2)08/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2280/11 POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Agnieszka Bartczak-śuraw Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU NR POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 z dn. 06.07.2015 r.

OPIS ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU NR POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 z dn. 06.07.2015 r. OPIS ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU NR POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 z dn. 06.07.2015 r. Informujemy, że ze względu na brak zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą PO WER (IZ PO WER) ostatecznej wersji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Z dnia 25.09.2009r. 1 Postanowienia ogólne 1) PoniŜszy regulamin stanowi uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Nr dokumentu: DO-07 Nr wydania: 1 Data obowiązywania: 01.12.2011 r. strona 1/5 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ 2014-2020 Centrum Unijnych Projektów Transportowych 17 i 18 marca 2016 OGŁOSZENIE KONKURSU: Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja Załącznik nr 2 Procedura skargowa, o której jest mowa w art. 74 (3) Rozporządzenia Ogólnego (UE)1303/2013 dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 przyjęta przez Komitet

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/12(2)09/2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych (ZATWIERDZAM) ElŜbieta

Bardziej szczegółowo