ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA"

Transkrypt

1 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Łódź, 1 kwietnia 2009 roku

2 SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów Podstawa prawna wydania Zasad Zakres stosowania Zasad Pojęcie środków odwoławczych Procedura wnoszenia środków odwoławczych Forma czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Negatywna ocena projektu i pouczenie wnioskodawcy o Proteście Wycofanie Protestu Sposób obliczania terminów czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Wzajemne obowiązki informacyjne Odrzucenie Protestu Wpływ na inne projekty Procedura rozpatrywania Protestu Weryfikacja dopuszczalności Protestu Właściwe rozpoznanie Protestu Procedura sądowo-administracyjna Wpływ procedury sądowo-administracyjnej... 9 Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

3 Słowniczek pojęć i wykaz skrótów IP II Instytucja Pośrednicząca II Stopnia: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. IZ - Instytucja Zarządzająca regionalnym programem operacyjnym. IZ RPO WŁ- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata : Zarząd Województwa Łódzkiego. Kontrakt Wojewódzki Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Łódzkiego podpisany w dniu 6 lutego 2008 roku w brzmieniu nadanym Aneksem nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 18 września 2008 roku. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str w brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost). RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 roku nr K(2007)4580. Ustawa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz z późn. zm.). Wnioskodawca podmiot składający wniosek o dofinansowanie projektu. ZWŁ Zarząd Województwa Łódzkiego. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 3

4 1. Podstawa prawna wydania Zasad Podstawę prawną dla wydania Zasad procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ stanowi Ustawa, która zgodnie ze swoim art. 25 ust. 1,określa, iŝ IZ jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację programu operacyjnego. Zasada ta stanowi powtórzenie regulacji wspólnotowej i wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, a w szczególności jego art. 60. Obowiązek ten przetransponowany został ponadto do Kontraktu Wojewódzkiego będącego porozumieniem o dofinansowanie programu operacyjnego zawieranym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa (art. 4 ust. 1 Kontraktu Wojewódzkiego). Tym samym na IZ ciąŝy obowiązek określenia systemu realizacji programu operacyjnego (art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy), tj. w szczególności stworzenia zasad i procedur obejmujących między innymi zarządzanie programem operacyjnym (art. 5 pkt 11 Ustawy) co w głównej mierze dotyczy opracowania określonych dokumentów i procedur (art. 4 ust. 2 pkt 4 Kontraktu Wojewódzkiego) oraz środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. 2. Zakres stosowania Zasad Określona w ramach niniejszych Zasad procedura dotyczy projektów wyłanianych w trybie konkursu, tj. projektów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Niniejsze Zasady rozstrzygają władczo o zasadach wnoszenia i rozpatrywania środka odwoławczego przysługującego wnioskodawcy i rozstrzyganego przez IZ RPO WŁ. Zasady, mając na celu wskazanie beneficjentowi jego praw związanych z procedurą wnoszenia środka odwoławczego wskazują ponadto na sposób odwoływania się od powtórnie negatywnej decyzji IZ RPO WŁ / IP II. 3. Pojęcie środków odwoławczych Art. 30 a-g Ustawy wyróŝnia w procesie oceny i zakwalifikowania projektów do dofinansowania środek odwoławczy wnoszony do IZ RPO WŁ/ IP II oraz środki zaskarŝenia przysługujące wnioskodawcy przed sądami administracyjnymi, tj.: skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mając za podstawę postanowienia art. 30 b ust. 2 Ustawy, IZ RPO WŁ celem usprawnienia procedury naboru projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie podjęła decyzję o wprowadzeniu jednego środka odwoławczego w ramach procedury odbywającej się przed tą instytucją nazywając przedmiotowy środek odwoławczy Protestem. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ o przeprowadzenie postępowania mającego na celu uwzględnienie zarzutów podnoszonych w Proteście oraz w efekcie o ponowną ocenę złoŝonego wniosku o dofinansowanie celem dopuszczenia go do dalszej procedury naboru. Analiza, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna w szczególności obejmować sprawdzenie zgodności złoŝonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 tejŝe Ustawy, chyba Ŝe wnioskodawca wykaŝe inne naruszenie prawa poprzez niewłaściwe procedowanie IZ RPO WŁ / IP II mające wpływ na wynik przeprowadzonej procedury konkursowej. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , a ich przyporządkowanie do poszczególnych etapów konkursu określa ponadto dokument pn.: Zasady wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata W ramach złoŝonego Protestu Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać błąd lub nieprawidłowość, które uzasadniają wniosek o ponowną ocenę złoŝonego wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku oceny merytorycznej nieprawidłowość lub błąd, o którym mowa powyŝej moŝe polegać przykładowo na: - nieuwaŝnym przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie (pominięte zostały jego istotne elementy, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone dokumenty itp.), - niewłaściwym zsumowaniu punktów, - niewłaściwej ocenie projektu z innych, dających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn. Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy muszą zostać ujęte w jednym Proteście. W przypadku, gdy zdaniem Wnioskodawcy ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niŝ jednym kryterium oceny, w Proteście naleŝy wskazać wszystkie te kryteria. Do Protestu naleŝy dołączyć dokumenty związane ze sprawą bezpośrednio jak równieŝ pośrednio jeŝeli zdaniem Wnioskodawcy dokumenty takie mogą świadczyć o słuszności podniesionych zarzutów, co dotyczy takŝe dokumentów nieobjętych procedurą wcześniejszej oceny, przy czym oświadczenie nieprawdy poprzez błędne lub nierzetelne wskazanie przez Wnioskodawcę, iŝ załączone do Protestu dokumenty stanowiły przedmiot procedury oceny projektu, powoduje, Ŝe dokumenty te nie będą brane pod uwagę przez IZ RPO WŁ podczas rozpatrywania Protestu. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 4

5 Protest zawiera obligatoryjnie: - dane wnioskodawcy, toŝsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu, - numer wniosku o dofinansowanie projektu, - wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu (ze szczegółowym wskazaniem zarzucanej nieprawidłowości). 4. Procedura wnoszenia środków odwoławczych 4.1. Forma czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Wszelka korespondencja, w tym pisma i dokumenty mające zasadnicze znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające i kończące jej poszczególne etapy, w szczególności Protest oraz rozstrzygnięcia w jego przedmiocie, powinna być sformułowana na piśmie (pisma i dokumenty nie są przekazywane drogą elektroniczną, ani faksem). Korespondencja prowadzona w pozostałym zakresie (np. w celu dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów) moŝe być prowadzona takŝe za pomocą innych środków komunikacji. NaleŜy jednak zawsze dołoŝyć wszelkich starań, aby uzyskać potwierdzenie dokonywanych czynności (np. w postaci zachowanych lub wydrukowanych i, potwierdzeń nadanych faksów, notatek słuŝbowych w przypadku kontaktów telefonicznych dotyczących istotnych kwestii, itp.). Doręczanie pism i dokumentów następuje w ogólnie przyjętych i stosowanych formach, w szczególności poprzez: - pracowników właściwej instytucji, - pocztę, - firmy kurierskie, - przez inne upowaŝnione osoby lub organy. Wnioskodawca oraz IZ RPO WŁ / IP II zwracają szczególną uwagę na uzyskanie potwierdzenia nadania i otrzymania właściwych pism (doręczenie za potwierdzeniem odbioru), co ma istotne znaczenie dla prawidłowego obliczania terminów obowiązujących w ramach procedury odwoławczej oraz moŝliwości właściwego udokumentowania przebiegu postępowania odwoławczego Negatywna ocena projektu i pouczenie wnioskodawcy o Proteście Wnioskodawcy, których projekty nie przeszły pozytywnie danego etapu oceny po jego zakończeniu są pisemnie informowani o wynikach procedury konkursowej w odniesieniu do ich wniosku w terminach wskazanych w Zasadach wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , tj. w terminie: - 10 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie złoŝonych w ramach danego konkursu, - 10 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Przez negatywną ocenę projektu naleŝy uznać ocenę, która w odniesieniu do danego projektu kończy procedurę aplikacyjną i uniemoŝliwia przekazanie projektu do kolejnego etapu oceny lub zakwalifikowania do dofinansowania. W przypadku oceny formalnej, negatywna ocena projektu oznacza niespełnienie kryteriów formalnych wyboru projektu. W odniesieniu do oceny merytorycznej (która jest nadaną projektowi wartością wyraŝającą określony procentowo stopień spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych wyboru projektów) ocena negatywna oznacza, iŝ projekt nie spełnił 60- procentowego pułapu, stanowiącego zgodnie z systemem realizacji RPO WŁ warunek ujęcia na liście rankingowej. W przypadku projektów ocenionych negatywnie informacja przekazywana Wnioskodawcy, oprócz wyników rozpatrzenia jego wniosku, zawiera równieŝ: - uzasadnienie powodów, dla których wniosek o dofinansowanie projektu nie przeszedł pozytywnie danego etapu oceny, - pouczenie o moŝliwości złoŝenia Protestu od wyników oceny oraz sposobie jego wniesienia, - wskazanie 14 dniowego terminu, w jakim, naleŝy złoŝyć Protest, - wskazanie instytucji właściwej do rozpatrzenia Protestu, tj. IZ RPO WŁ oraz instytucji za pośrednictwem której wnoszony jest Protest. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 5

6 Protest składany jest do sekretariatu Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (w przypadku gdy projekt oceniany był przez IZ RPO WŁ) albo do sekretariatu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (w przypadku gdy projekt oceniany był przez IP II) Wycofanie Protestu Wnioskodawca jest jedynym kompetentnym podmiotem do wycofania Protestu. Kompetencję tą wnioskodawca zachowuje w ciągu trwania całej procedury rozpatrywania Protestu. Wycofanie Protestu powinno nastąpić na piśmie: - do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie - do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŝeli nastąpi to przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 6.2 niniejszych Zasad. Po wycofaniu Protestu, istnieje moŝliwość ponownego wniesienia Protestu przy zachowaniu jednak pierwotnych terminów wynikających z niniejszych Zasad. Konsekwencją skutecznego (tzn. takiego, o którym wiadomość otrzyma właściwa instytucja) wycofania Protestu będzie to, iŝ wnioskodawca nie będzie mógł wnieść skargi do sądu administracyjnego. Skarga taka, zgodnie z art. 30c Ustawy moŝe być wniesiona po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego Sposób obliczania terminów czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Przy obliczaniu terminów w zakresie procedury odwoławczej przed IZ RPO WŁ /IP II naleŝy posiłkować się ogólnie przyjętymi zasadami w tym zakresie: - termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, - termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim dniu miesiąca, - jeŝeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, - jeŝeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) lub sobotę, termin upływa dnia następnego, - dla obliczania terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe, chyba Ŝe co innego wynika wprost z informacji przekazywanej przez IZ RPO WŁ / IP II. Nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie przez kuriera) jest traktowane, jako równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania) Wzajemne obowiązki informacyjne W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych (np. adres zamieszkania / siedziba Wnioskodawcy), które są lub mogą być związane z procedurą odwoławczą lub mieć na nią wpływ, bądź teŝ w przypadku wątpliwości lub konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub złoŝenia dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny być niezwłocznie wzajemnie przekazywane, z uwzględnieniem podrozdziału 4.1 niniejszych Zasad. W trakcie trwania procedury odwoławczej moŝliwe jest udzielanie informacji z tym związanych Wnioskodawcy i innym podmiotom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm.) Odrzucenie Protestu Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeŝeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w punkcie 4.2 został on wniesiony: 1) po terminie; 2) w sposób sprzeczny z pouczeniem; 3) do niewłaściwej instytucji. Odrzucenie Protestu z powodu sprzeczności z pouczeniem dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy składający Protest: Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 6

7 - nie wskazał swoich danych oraz danych projektu którego dotyczy Protest (oczywiste błędy pisarskie nie stanowią podstawy do odrzucenia Protestu,, a jedynie powodują konieczność wezwania składającego Protest do jego korekty bądź uzupełnienia), - nie wskazał Ŝadnych zarzutów. Nierozpatrzenie protestu ze względów, o których mowa powyŝej, nie wyklucza moŝliwości ponownego wniesienia Protestu przez wnioskodawcę, jeŝeli nastąpi to przed upływem terminu określonego w niniejszych Zasadach. Protest wniesiony ponownie prawidłowo (zgodnie z pouczeniem) podlega rozpatrzeniu. Warunkiem nierozpatrzenia protestu jest prawidłowość pouczenia wnioskodawcy. Nieprawidłowe pouczenie (co obejmuje zarówno jego brak, jak i podanie w nim błędnych informacji, lub brak którejkolwiek z informacji wymaganych przez Ustawę) skutkować moŝe tym, Ŝe: a) jeŝeli w jego wyniku wnioskodawca wniesie Protest z naruszeniem wymogów formalnych (wywołanych błędnym pouczeniem), art. 30b ust. 5 Ustawy nie będzie miał zastosowania, a Protest będzie podlegał rozpoznaniu. Dotyczy to takŝe przypadku wniesienia Protestu, w wyniku błędnego pouczenia, do instytucji innej, aniŝeli wskazana w niniejszych Zasadach jako właściwa do rozpatrzenia Protestu. W takim przypadku instytucja, do której Protest został omyłkowo wniesiony, powinna niezwłocznie przekazać go do rozpatrzenia instytucji właściwej, b) wnioskodawca moŝe skorzystać z prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 30c w związku z art. 30d ust. 3 ustawy. 5. Wpływ na inne projekty Wniesienie Protestu przez danego Wnioskodawcę nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych projektów złoŝonych w danej rundzie aplikacyjnej. Pozostaje to w ścisłym związku z art. 29 ust. 4 oraz art. 30 f Ustawy. W odniesieniu zatem do projektów, które pomyślnie przeszyły dany etap, lub wszystkie etapy procedury oceny i zakwalifikowywania do dofinansowania, kontynuowane są wszelkie niezbędne procedury, związane z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie. Projekt, który w wyniku złoŝonego Protestu (albo skargi do sądu administracyjnego) został oceniony pozytywnie umieszczony zostaje na liście rezerwowej. Po zamknięciu drogi odwoławczej oraz postępowania skargowego (w przypadku jego wszczęcia) w zakresie wszystkich Projektów, w odniesieniu, do których składano Protest, IZ RPO WŁ / IP II dokonuje weryfikacji listy rezerwowej obejmującej projekty, które we właściwym etapie konkursu nie otrzymały wystarczającej liczby punktów gwarantującej podpisanie umowy o dofinansowanie. Do dofinansowania zostają wyłonione Projekty znajdujące się na ww. liście do wysokości 10% alokacji przeznaczonej na dany konkurs (rezerwa), z zastrzeŝeniem, iŝ kwota ta moŝe zostać przeznaczona takŝe na projekty wyłonione do dofinansowania, które ze względu na ograniczoność środków otrzymały dofinansowanie w kwocie niŝszej aniŝeli wnioskowana w ramach złoŝonego pierwotnie wniosku o dofinansowanie. Tym samym nie wszystkie projekty, które przeszły procedurę odwoławczą otrzymają dofinansowanie. 6. Procedura rozpatrywania Protestu Protest wpływa do sekretariatu Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego albo sekretariatu IP II, w zaleŝności od tego, która z tych instytucji dokonywała pierwotnie oceny wniosku o dofinansowanie. W celu zmaksymalizowania obiektywności wszystkie Protesty rozpatrywane będą przez Departament Polityki Regionalnej, który nie uczestniczył w procedurze oceny projektu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy jednostka dokonująca pierwotnie oceny wniosku o dofinansowanie jeszcze przed rozpatrzeniem protestu przez Departament Polityki Regionalnej przyznaje zasadność zarzutów podnoszonych w proteście, co opisane zostało w punkcie Weryfikacja dopuszczalności Protestu Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II wstępnie sprawdza formalną dopuszczalność Protestu oraz przekazuje swoje stanowisko w tej sprawie do Departamentu Polityki Regionalnej. W przypadku gdy protest podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych, Departament Polityki Regionalnej informuje ZWŁ o konieczności odrzucenia środka odwoławczego i umorzeniu postępowania. ZWŁ podejmuje decyzje w przedmiotowym zakresie. Stosowna informacja przekazywana jest przez Departament Polityki Regionalnej do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II w zaleŝności od tego, który z nich rozpatrywał pierwotnie wniosek o dofinansowanie oraz do Wnioskodawcy. Przekazanie informacji kończy procedurę rozpatrzenia środka odwoławczego z wyjątkiem sytuacji ponownego wniesienia Protestu w ramach pierwotnie wyznaczonego terminu, o czym mowa w punkcie 4.6 Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 7

8 6.2. Właściwe rozpoznanie Protestu Po sprawdzeniu formalnej dopuszczalności protestu, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II dokonuje wstępnego sprawdzenia zasadności środka odwoławczego. Wstępne sprawdzenie zasadności środka odwoławczego następuje takŝe w przypadku, gdy protest dotknięty jest wadami formalnymi, jednak wady te wywołane zostały błędnym pouczeniem wnioskodawcy, o którym mowa w pkt. 4.6 Zasad. W przypadku uznania, iŝ zarzuty podniesione w proteście są zasadne, wniosek przekazywany jest ponownie do oceny formalnej albo merytorycznej w zaleŝności od przedmiotu zarzutów podniesionych w proteście. W przypadku ponownej oceny formalnej wniosek oceniany jest powtórnie przez pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II. Przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej skutkuje powołaniem Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję w zakresie Protestu podejmuje ZWŁ. Wnioskodawca informowany jest o wynikach ponownej oceny, co kończy procedurę rozpatrzenia środka odwoławczego w odniesieniu do zarzutów dotyczących pierwotnej oceny wniosku wskazanych w Proteście. W sytuacji gdy zdaniem Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II Protest jest niezasadny, przekazywany jest on do rozpatrzenia do Departamentu Polityki Regionalnej, który weryfikuje wniosek pod kątem zasadności podniesionych zarzutów. Uznanie zarzutów przez Departament Polityki Regionalnej za zasadne powoduje przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II. Ponownie przeprowadzona ocena dokonywana jest przy uwzględnieniu zarzutów podnoszonych przez Wnioskodawcę. Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania przekazywana jest na ZWŁ, który podejmuje ostateczną decyzję co do zasadności protestu. Informacja o decyzji ZWŁ przekazywana jest przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II do Departamentu Polityki Regionalnej oraz Wnioskodawcy. Uznanie protestu za niezasadny przez Departament Polityki Regionalnej skutkuje przekazaniem odpowiedniej informacji ZWŁ, który podejmuje decyzję o oddaleniu protestu. Stosowna informacja przekazywana jest do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II oraz Wnioskodawcy, co kończy postępowanie w zakresie rozpatrzenia środka odwoławczego. Całość procedury rozpatrywania Protestu (liczona od dnia wpływu Protestu do dnia nadania informacji o jego wynikach) trwa niedłuŝej niŝ 45 dni roboczych. Informacja dla Wnioskodawcy przekazywana jest za potwierdzeniem odbioru. Informacja ta zawiera pouczenie o moŝliwości i terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30 c ustawy. Ponownie dokonana ocena nie oznacza przejścia do następnego etapu procedury, ze względu na fakt, iŝ pomimo uwzględnienia zarzutów projekt nadal nie spełnia kryteriów formalnych oceny bądź teŝ nie spełnia 60%-owego pułapu oceny merytorycznej. W sytuacji wątpliwości co do zasadności podniesionych zarzutów, IZ RPO / IP II interpretuje je na korzyść wnoszącego Protest, co powoduje przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Uzyskanie ww. informacji kończy procedurę rozpatrzenia protestu przed IZ RPO WŁ i zgodnie z Ustawą daje podstawę do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy zdaniem Wnioskodawcy, w ramach ponownie przeprowadzonej oceny nastąpiły inne naruszenia aniŝeli wskazane uprzednio w Proteście. W takim przypadku wnioskodawca moŝe wnieść kolejny Protest oparty o inne zarzuty aniŝeli te wskazane uprzednio w Proteście. Obok powyŝej wskazanej procedury, celem zmaksymalizowania obiektywności podczas rozpatrywania Protestu, IZ RPO WŁ zapewni, iŝ w rozpatrywaniu Protestu (co dotyczy takŝe ponownej oceny Projektu) nie będzie brała udziału Ŝadna osoba która na jakimkolwiek etapie dokonywała czynności związanych z określonym projektem, w tym zaangaŝowana była w jego ocenę. Chodzi tu o związek zarówno o charakterze : - podmiotowym: wynikającym z więzów pokrewieństwa, powinowactwa, czy teŝ z kontaktów kontraktowych, podległości słuŝbowej itp., jak równieŝ - przedmiotowym: wynikającym z faktu zaangaŝowania danej osoby w ocenę projektu na etapie konkursu lub w ramach ponownej oceny przeprowadzanej w wyniku uwzględnienia Protestu (jeŝeli system realizacji przewiduje przeprowadzanie takiej oceny), bądź teŝ w rozpatrywanie Protestu na którymkolwiek etapie przedsądowej procedury odwoławczej. Ponadto w rozpatrywaniu Protestu (co dotyczy takŝe ponownej oceny Projektu) nie będzie brała udziału Ŝadna osoba: - wobec której wszczęto dochodzenie słuŝbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, - która pozostaje w stosunku nadrzędności/podległości słuŝbowej względem Wnioskodawcy (nie dotyczy projektów własnych Województwa Łódzkiego). W przypadku wyłączenia danej osoby jej bezpośredni przełoŝony powinien wyznaczyć inną osobę do prowadzenia sprawy. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 8

9 Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące zasady obiektywności i bezstronności stosuje się odpowiednio do: - oceny dokonywanej w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, - postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie Procedura sądowo-administracyjna Unormowania niniejszej części stanowią jedynie wskazówkę dla wnioskodawcy inicjującego postępowanie sądowoadministracyjne i w Ŝadnym razie nie naruszają kompetencji sądów właściwych do autonomicznego rozpoznania sprawy. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawca moŝe w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skarga wnoszona jest przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o negatywnym rozpatrzeniu Protestu bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopią wniesionego Protestu oraz informacją o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej. W wyniku rozpatrzenia skargi, sąd moŝe: - uwzględnić skargę, stwierdzając, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ RPO WŁ / IP II - oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; - umorzyć postępowanie w sprawie, jeŝeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi. Sąd pozostawia skargę bez rozpatrzenia w przypadku wniesienia skargi: 1) po terminie, 2) niekompletnej, 3) bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie Wnioskodawca lub IZ RPO WŁ / IP II moŝe wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio regulację związaną z terminem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z jej wymogami formalnymi. Skarga rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia chyba ze zaistnieją podstawy do pozostawienia jej bez rozpatrzenia analogiczne do tych jak w przypadku skargi wnoszonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 2 pkt 4 z wyłączeniem art , art , art , 146, 150 i 152 tej ustawy. Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a takŝe w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia objęte informacją o wynikach procedury oceny i zakwalifikowania do dofinansowania albo procedury odwoławczej, tj. o pouczeniu o którym mowa w art. 30 b ust. 1 i 4 Ustawy. 8. Wpływ procedury sądowo-administracyjnej W przypadku pozyskania właściwych informacji przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego lub IP II o wniesieniu skargi lub skargi kasacyjnej, jednostki te przekazują stosowną informację o zaistniałym fakcie do wiadomości Departamentu Polityki Regionalnej. Postępowanie przed sądem administracyjnym koordynowane jest przez tą jednostkę Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 9

10 organizacyjną (Departament Polityki Regionalnej / Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II), która przygotowywała projekt stanowiska Zarządu Województwa Łódzkiego ws. Protestu. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego wpływa do Departamentu Polityki Regionalnej, który przekazuje orzeczenie do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego / IP II. JeŜeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wojewódzki sąd administracyjny uwzględni skargę, stwierdzając, Ŝe ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, IZ RPO WŁ ponownie rozpatruje sprawę poprzez przeprowadzenie postępowania mającego na celu podjęcie decyzji co do swojego stanowiska w sprawie, a w przypadku uznania, iŝ orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego jest niesłuszne, IZ RPO WŁ w ciągu 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi skargę kasacyjną do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Uznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny za słuszne stanowiska wnioskodawcy powoduje: - w odniesieniu do odwołania odnoszącego się do oceny formalnej konieczność podjęcia w stosunku do projektu, czynności polegającej na ocenie merytorycznej (czynności oceny dokonuje instytucja właściwa do oceny wniosku o dofinansowanie), - w odniesieniu do odwołania odnoszącego się oceny merytorycznej - konieczność umieszczenia projektu na liście rankingowej. WyŜej wskazane unormowanie nie narusza władczych kompetencji IZ RPO WŁ, stanowi jednak o uznaniu przez IZ RPO WŁ a priori słuszności stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 10

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 7 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 2015/387/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2010 r. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 149/127/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

32 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu

32 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Opole, luty 2011 r. wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 362/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

Opole, luty 2011 r. wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 362/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. . Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim PROCEDURY ODWOŁAWCZE W RAMACH WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. Prawo do protestu 1. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie (dalej: wnioskodawcom ), jeśli operacja,

Bardziej szczegółowo

6.7. Procedura odwoławcza

6.7. Procedura odwoławcza Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 49/610/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. 6.7. Procedura odwoławcza Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych przysługujących

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 - Zał. 4b treść jednolita do

Bardziej szczegółowo

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r.

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r. . ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 r. ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 r. - Zał. 4b treść jednolita

Bardziej szczegółowo

Opole, czerwiec 2013 r. wersja nr 5. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Opole, czerwiec 2013 r. wersja nr 5. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. . Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 zwana dalej: Regulaminem 1 Podstawa prawna Niniejsza procedura została opracowana na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 3 lutego 2015 r. Instytucja Zarządzająca MRPO na lata

Kraków, 3 lutego 2015 r. Instytucja Zarządzająca MRPO na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 120/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Informator o procedurze odwoławczej

Informator o procedurze odwoławczej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Informator o procedurze odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne.

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Z uwagi na przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległo

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia

Bardziej szczegółowo

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Załącznik nr IX Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna Załącznik nr 4 Regulamin procedury odwoławczej 1 Podstawa prawna 1. Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej

Bardziej szczegółowo

Informator o procedurze odwoławczej

Informator o procedurze odwoławczej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Informator o procedurze odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna Załącznik nr 54 do Regulaminu Konkursu: Procedura odwoławcza RPO WK-P - EFS Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 zwana dalej: Regulaminem 1 Podstawa prawna Niniejsza procedura została opracowana na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest PROCEDURA ODWOŁAWCZA Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca W przypadku otrzymania informacji o odrzuceniu projektu albo o umieszczeniu go na liście rankingowej jako projektu rezerwowego, wnioskodawca w pierwszej kolejności uprawniony będzie do pisemnego protestu

Bardziej szczegółowo

RPSL IZ /16

RPSL IZ /16 Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 11.02.03-IZ.01-24-134/16 Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 22 września 2017 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Załącznik nr IX Regulamin procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej Procedura odwoławcza od decyzji Rady Procedura odwoławcza składa się z dwóch części załączników:

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY PROGRAMOWEJ W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI wersja listopad 2017r Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga każdorazowego poinformowania i uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Procedury odwoławcze w ramach LSR

Procedury odwoławcze w ramach LSR Załącznik nr 4 do Zasad.. Procedury odwoławcze w ramach LSR A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Prawo do protestu (art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/23(1)02/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów

Bardziej szczegółowo

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/23(2)08/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złoŝone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/12(2)09/2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych (ZATWIERDZAM) ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017 Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. wersja 1.1/24.07.2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja Załącznik nr 2 Procedura skargowa, o której jest mowa w art. 74 (3) Rozporządzenia Ogólnego (UE)1303/2013 dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 przyjęta przez Komitet

Bardziej szczegółowo

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja Artykuł 1

Regulamin KM Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja Artykuł 1 Załącznik nr 2 Procedura skargowa, o której jest mowa w art. 74 (3) Rozporządzenia Ogólnego (UE)1303/2013 dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 przyjęta przez Komitet

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 1576/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.11.2017 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 86/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 września 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD operacji własnych LGD i dla podmiotów,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO/1141/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI.

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI. Załącznik nr 3.18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zasady wyboru i oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne Załącznik do uchwały Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR zwany dalej: Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru i oceny grantobiorców Procedury wyboru i oceny grantobiorców Wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami europejskimi i krajowymi, w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia. 2011 r. (poz. ) Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III PZ 3/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSA Ewa Stefańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł Nie jest możliwe wniesienie skargi na rezultat oceny poszczególnych kryteriów. Artykuł 2

Artykuł Nie jest możliwe wniesienie skargi na rezultat oceny poszczególnych kryteriów. Artykuł 2 Załącznik nr 2 Procedura skargowa zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 dla mikroprojektów zarządzanych w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Stowarzyszenia Region

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 zgodne z Minimalnym

Bardziej szczegółowo