1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Klauzura i oświadczenie Dane ogólne Opis techniczny Zakres opracowania Wymiana przyłącza napowietrznego WG Układ pomiarowy Rozdzielnica RG Rozdzielnica RK WLZ Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów Instalacje telefoniczna i sieci logiczne Ochrona przepięciowa Instalacja odgromowa i uziemienia System ochrony od poraŝeń i połączenia wyrównawcze Obowiązki wykonawcy Uwagi końcowe Załączniki II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan sytuacyjny... rys. nr E Schemat ideowy zasilania... rys. nr E Rzut piwnic instalacje elektryczne w skali 1: rys. nr E Rzut parteru instalacje elektryczne w skali 1: rys. nr E Rzut poddasza instalacje elektryczne w skali 1: rys. nr E Rzut dachu instalacja odgromowa i uziemienia w skali 1: rys. nr E Schemat elektryczny RG... rys. nr E Schemat elektryczny RK... rys. nr E-08 BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 1

2 2. Klauzura i oświadczenie. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA. Praca projektowa p.t. Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej Łańcut, ul. Cetnarskiego, dz. nr 2915/1 instalacje elektryczne jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian. Projektant: OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM śe projekt budowlany pt: Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej na budynek administracyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Łańcut, ul. Cetnarskiego, dz. nr 2915/1 instalacje elektryczne został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzający: (podpis i pieczęć) (podpis i pieczęć) Projektant: BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 2

3 3. Dane ogólne Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie, Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5 umowa z Inwestorem, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V znak R10/ULP/21373/145/2007 z dnia roku wydane przez RE LeŜajsk, wizja w terenie, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. II. z 1988r z późniejszymi zmianami, norma PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; norma PN-IEC i PN-IEC , katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych, aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 4. Opis techniczny Zakres opracowania. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowę instalacji elektrycznych w Powiatowego Inspektora Weterynarii przy ulicy Cetnarskiego w Łańcucie W związku budowa projektuje się: wymianę przyłącza napowietrznego nie objęte kosztorysem (wykona RE LeŜajsk) budowę WG-PPOś, budowę układu pomiarowego, budowę rozdzielnic RG i RK, budowę WLZ, budowę instalacji gniazd 1-fazowych, budowę instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA, budowę instalacji oświetlenia podstawowego i wentylacji budowę rurarzu pod instalację telefoniczną i logiczną, budowę instalacji przepięciowej. budowę instalacji odgromowej i uziemiającej Wymiana przyłącza napowietrznego. Budynek posiada zasilanie jako przyłącz napowietrzny do stojaka dachowego wykonany przewodem 4xYAoYn 10 ze słupa nr 25P typ PP-10/śN. Linia napowietrzna nn zasilana jest ze stacji ŁAŃ- CUT SP MIESZKANIOWA PODWALE. Stan techniczny istniejącego przyłącza jest zły i naleŝy go wymienić. Na dachu naleŝy zabudować nowy stojak dachowy i wymienić przewody przyłącza napowietrznego na AsXSn 4x16 L=12/15m. Wymianę przewodu AsXSn do zamontowaniu stojaka dachowego i przystosowaniu instalacji elektrycznej do podłączeniu wykona RE LEśAJK własnymi środkami i nakładami. Miejsce lokalizacji przyłącza przedstawia rys. nr E-01. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-02. BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 3

4 4.3. WG. Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej WG zlokalizować na zewnątrz budynku w obudowie metalowej TWo ze szklaną przesłoną w II klasie izolacji. WG wyposaŝyć w rozłącznik INS 160A 3P+N z czerwoną dźwignią. W WG wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PE oraz zmianę układu sieci z TT na TN-S. Uziemienie WG połączyć z uziemieniem otokowym. WG- PPOś przystosować do oplombowania. Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-01, E-04. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E Układ pomiarowy. Układ pomiarowy wykonać poprzez obudowę ZL-1 zlokalizowaną na parterze w pomieszczeniu 1/1 Hol. ZL-1 w obudowie 40x44 podtynkowej z tworzywa sztucznego termo utwardzalnego w II klasie izolacji. ZL-1 naleŝy wyposaŝyć w licznik energii czynnej C52d w układzie bezpośrednim oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, wyłącznik nadmiarowo - prądowy instalacyjny S313 C 25A. Złącze ZL-1 przystosować do oplombowania. ZL-1 montować 1,5m nad poziomem posadzki. E-02. Miejsce lokalizacji ZL-1 przedstawia rys. nr E-04. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr 4.5. Rozdzielnica RG. Rozdzielnica główna RG zlokalizować na parterze pomieszczeniu nr 1/1 hol. RG zasilać z ZL-1 przewodem 5x LgY 16. RG w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa PRAGMA F 3x24 o IP 20. RG montować 1,0 m nad poziomem posadzki. Rozdzielnicę RG wyposaŝyć w: - rozłącznik trójbiegunowy, - lampki sygnalizujące napięcie, - wyłączniki róŝnicowo prądowe, - wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe. - ograniczniki przepięć, Rozdzielnica RG zasila odbiorniki budynku oprócz obwodów gniazd dedykowanych DATA. Z RG zasilana będzie rozdzielnica RK. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. nr E-04. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E Rozdzielnica RK. Rozdzielnica do zasilania komputerów RK zlokalizować na parterze pomieszczeniu nr 1/1 hol. RK zasilać z RG przewodem 3x LgY 10. RK w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa PRAGMA D 2x18 o IP 20. RK montować 1,0 m nad poziomem posadzki. Rozdzielnicę RK wyposaŝyć w: - rozłącznik jednobiegunowy, - lampkę sygnalizujące napięcie, - wyłączniki róŝnicowo prądowe selektywne, - wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe. Rozdzielnica RK zasila odbiorniki dedykowane DATA zestawy komputerowe. Miejsce lokalizacji RK przedstawia rys. nr E-04. Schemat elektryczny RK przedstawia rys. nr E-08. BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 4

5 4.7. WLZ. Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej Od stojaka dachowego do WG prowadzić WLZ przewodem 4xLgY 16 w rurze PVC o 47 pod tynkiem. Od WG do RG prowadzić WLZ przewodem 5xLgY 16 w rurze PVC o 47 pod tynkiem. Od RG do RK prowadzić WLZ przewodem 3xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem. Trasa prowadzenia WLZ przedstawia rysunek nr E-03 i E Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. wykonać jako podtynkową w rurach karbowanych przewodami jednoŝyłowymi 3xDy2,5mm 2. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach gdzie moŝe pojawić się wilgoć montować osprzęt szczelny o IP 44 na wysokości 1,15m. Na parterze w pomieszczeniu 1/9 gniazdo do zasilania bojlera zamontować na wysokości 2,55m. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach (1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ 45) Instalacja gniazd wtykowych przedstawiają rys. nr E-03 E Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. dedykowanych DATA wykonać jako podtynkową w rurach karbowanych przewodami jednoŝyłowymi 3xDy2,5mm 2. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Gniazda montować jako komplet gniazd lokalizować na wysokości 1,15m. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach (1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ 45) Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DTAT przedstawiają rys. nr E-03 E Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów. Instalację oświetlenia podstawowego i wentylatorów wykonać jako podtynkową w rurach karbowanych przewodami jednoŝyłowymi 3xDy1,5mm 2. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z parametrami określonymi w legendzie. Wentylatory załączać z wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia. W wybranych oprawach montować moduły awaryjne. Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów przedstawia rys. nr E-03 E-05. BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 5

6 4.11. Instalacje telefoniczna i sieci logiczne Instalacje telefoniczna i sieci logiczne wykonać jako rurarz podtynkowy w rurze karbowanej z pilotem Dy 1,5 zakończony puszką z gniazdem RJ 45. Na parterze w pomieszczeniu 1/4 będzie znajdował się sekretariat i tam zakończyć rurarz. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako podwójne w zestawach (1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ 45) Instalacje telefoniczną i sieci logiczne przedstawiają rys. nr E-03 do E Ochrona przepięciowa. Dla obiektu ochrona przepięciowa będzie zrealizowana jako dwustopniową. Ochronę przepięciową naleŝy zrealizować za pomocą ograniczników typu STH 3P+N, 65A 1500V i STD 3P+N, 10kA w rozdzielnicy RG. Ogranicznik naleŝy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym C60N 3P C50A Instalacja odgromowa i uziemienia. W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonać ochronę odgromową podstawową klasy III oraz ochronę przeciw przepięciową. Na dachu prowadzić zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego φ 6 mm mocowane co około 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromową klasy III oko na zwodach poziomych winno wynosić 15mx15m. Następnie prowadzić zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego φ 8 mm mocowane co około 1m do konstrukcji budynku. Zgodne z klasa odgromową klasy III zwodach pionowych powinny być rozmieszczone minimum co 20m. Zwody pionowe łączymy z uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. Zacisk kontrolny montować w puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziom otokowy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułoŝonej na głębokości 0,6-1 m w odległości 1-1,5m od fundamentów budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarkę prowadzić w rurze osłonowej. Łączenia bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z malowaniem. Uziom fundamentowy łączyć z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie. Uziom otokowy naleŝy połączyć z WG. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania naleŝy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ω System ochrony od poraŝeń i połączenia wyrównawcze Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) projektuję się poprzez: - izolowanie części czynnych - wyłączniki róŝnicowo prądowe o prądzie zadziałania 30 ma. Ochronę przed dotykiem pośrednim(dodatkowa) projektuje się poprzez: - zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, - urządzenia II klasy ochronności - połączenia wyrównawcze. Instalacje elektryczne będą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywać wyłącznikiem BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 6

7 ani łącznikiem musi zachować ciągłość w całej instalacji. Przewód ten musi być wyróŝniony Ŝółto-zielonym kolorem izolacji, zaś przewód neutralny kolorem niebieskim. Do przewodu ochronnego PE naleŝy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące części instalacji nie znajdujące się w warunkach normalnej pracy pod napięciem, a które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn, kabina prysznicowa, metalowe umywalki. itp.). Dodatkowo naleŝy wykonać połączenia wyrównawcze umoŝliwiające uzyskanie wyrównania potencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznych naleŝy sprawdzić pomiarem: stan izolacji przewodów, wartość rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony od poraŝeń oraz czas wyłączenia wyłączników róŝnicowo prądowych. W WG wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PE oraz zmianę układu sieci z TT na TN-S. Uziemienie WG połączyć z uziemieniem otokowym. Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym naleŝy wykonać szczególnie starannie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, a takŝe innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony przeciwpoŝarowej Obowiązki wykonawcy. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wykonawcę projekt, rysunki związane z projektem w Ŝadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami Uwagi końcowe. Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC :2001 i N SEP-E-002. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po wykonaniu robót naleŝy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, pomiar rezystancji uziemienia, sprawdzić test wyłączników róŝnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, pomiar natęŝenia oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, osprzętu i środków ochronny przeciwpoŝarowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji instalacji i aparatów oraz testu wyłączników róŝnicowo prądowych. LeŜajsk marzec 2007 roku 5. Załączniki. BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 7

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo