MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2."

Transkrypt

1 MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, Mechnica (PL) Kom MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ - POMIARY TERMOWIZYJNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia TEMAT Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. BRANŻA Elektryczna LOKALIZACJA Pawłowiczki ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. INWESTOR Gmina Pawłowiczki Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1 Projektował : mgr inż. Waldemar Wenszka nr upr. OPL / 0599 / PWOE / 10 Sprawdził : inż. Ryszard Kraus nr upr. OPL/IE/0838/01 EGZEMPLARZ NR - - str. 0

2 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Inwestor 1.4. Lokalizacja obiektu 1.5. Przyłącze kablowe niskiego napięcia i wewnętrzna linia zasilająca Pomiar zużytej energii elektrycznej Zasilanie w energię elektryczną obwodów instalacji elektrycznej Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe 1.9. Wykonanie instalacji Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona przeciwprzepięciowa Oświetlenie elektryczne 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Oświadczenie projektanta. 4. Obliczenia techniczne. 5. Zestawienie podstawowych materiałów 6. Załączniki. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Kopia warunków przyłączenia. Protokół pomiaru Iz 7. Rysunki. Rys. EL 01 Schemat elektryczny rozdzielnicy RG, RP-1, RP-2 Rys. EL 02 Schemat elektryczny rozdzielnic RL-1.1, RL-3, R-PL-1.1, RL-2, RL-5 Rys. EL 03 Schemat elektryczny rozdzielnic R-PL-1.2, R-PL-1.3, R-L-1.2, Rys. EL 04 Schemat elektryczny obwodów oświetlenia piwnica Rys. EL 05 Schemat elektryczny obwodów oświetlenia parter Rys. EL 06 Schemat elektryczny obwodów oświetlenia - piętro Rys. EL 07 Schemat elektryczny obwodów gniazd piwnica Rys. EL 08 Schemat elektryczny obwodów gniazd parter Rys. EL 09 Schemat elektryczny obwodów gniazd - piętro str. 1

3 l. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania umowa z Inwestorem uzgodnienia techniczne z Inwestorem oraz najemcami pomieszczeń dokumentacja techniczna budynku inwentaryzacja dla potrzeb projektowych warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn-Koźle. obowiązujące przepisy i normy: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.OO ) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadał budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia r ) z późniejszymi zmianami. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - nieobligatoryjne nowelizowane w 1997 r. pakiet norm PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni RG oraz rozdzielni dla poszczególnych odbiorców instalacji elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia, w której skład wchodzą: obwody oświetlenia, obwody gniazd wtykowych 230V, gniazd siłowych 400V zasilania indywidualnych urządzeń elektrycznych. Projekt zawiera również wytyczne dotyczące realizacji ochrony od porażeń, wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej Inwestor Inwestorem jest: Gmina Pawłowiczki Pawłowiczki Plac Jedności Narodu Lokalizacja obiektu Pawłowiczki ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. str. 2

4 1.6. Pomiar zużytej energii elektrycznej. Projektuje się układ pomiaru zużytej energii elektrycznej na niskim napięciu w układzie bezpośrednim. Pomiar dokonywany będzie za pomocą 3-fazowych, jednotaryfowych liczników energii czynnej, które należy zamontować w projektowanej rozdzielni RG oraz RP-1 i RP-2. Dodatkowo zużycie energii elektrycznej dla wybranych odbiorów należy opomiarować podlicznikami. Konfigurację układów pomiarowych przedstawiono na schemacie poniżej. Konfiguracja ta została uzgodniona z inwestorem. Urządzenia znajdujące się przed układami pomiarowymi OSD powinny być przystosowane do plombowania. KONFIGURACJA UKŁADÓW POMIAROWYCH W BUDYNKU LICZNIK L5 PARTER LICZNIK L4 PARTER GABINET LEKARSKI LICZNIK L3 PARTER / PIĘTRO GABINET KOSMETYCZNY LICZNIK L2 PARTER PODLICZNIK PL 3.1 CARITAS PIĘTRO CARITAS PARTER LICZNIK L1 PARTER / PIĘTRO / PIWNICA (ADMINISTRACYJNY) GOPS PODLICZNIK PL 1.3 PODLICZNIK PL 1.2 PODLICZNIK PL 1.1 KORYTARZ PIĘTRO KORYTARZ PARTER PIWNICA GABINET STOMATOLOGA PIĘTRO GABINET GINEKOLOGA PIĘTRO GABINET INTERNISTY PIĘTRO 1.7. Zasilanie w energię elektryczną obwodów instalacji elektrycznej. Przewiduje się zasilanie projektowanych obwodów gniazd, oświetlenia oraz zasilania odbiorników indywidualnych z projektowanej rozdzielnicy głównej RG (dla administracji parteru) oraz podrozdzielni umieszczonych w wynajmowanych pomieszczeniach zgodnie ze strefami jak na rysunkach. Rozdzielnie usytuować w miejscach wskazanych na rysunkach. Rozdzielnicę RG wykonać jako podtynkowe. W przypadku gabinetu kosmetycznego oraz Caritas na parterze rozdzielnie zostały już zmodernizowane w czasie remontu pomieszczeń. Nie wchodzą one w zakres opracowania. Schemat ideowy rozdzielni przedstawiono na rysunku EL-01, EL-02, EL-03. str. 3

5 1.8. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe Z główną szyną uziemiającą (GSU) należy połączyć przewodem LgYżo 16 mm metalowe części wszystkich instalacji nieelektrycznych wchodzących do budynku (m.in. rurociągi wodne, gazowe, centralne ogrzewania, połączenia wyrównawcze miejscowe (łazienki) i inne. Żyły PE nie przerywać i nie zabezpieczać, aż do bolców gniazd wtykowych i obudów aparatów elektrycznych. Połączenia do rur metalowych wykonać przy pomocy np. taśmowych złączek śrubowych. Wykonanie przykładowych połączeń ilustruje szkic poniżej Wykonanie instalacji Instalacja oświetlenia i instalacje 230V / 400V. Instalacje elektryczne obwodów zasilania gniazd wtykowych w budynku ośrodka zdrowia przedstawiono na rys. EL-07 EL-09 natomiast instalacje oświetlenia na rysunku EL-04, EL-06. Instalacje należy wykonywać przewodami YDYp 3(4)x1,5mm (750V) dla oświetlenia, natomiast YDYp 3x2,5 mm (750V) dla gniazd wtykowych oraz innymi w/g opisów na rysunkach. Przewody instalacji powinny być układane w ścianach pod tynkiem. Pod ewentualnymi płytkami z glazury przewody układać w rurach PCV. Przy układaniu przewodów należy unikać ich układania na ścianach, w których prowadzone są przewody kominowe i wentylacyjne. W pomieszczeniach narażonych na występowanie wilgoci należy stosować osprzęt w wersji hermetycznej. Należy stosować podtynkowy osprzęt instalacyjny. Gniazda wtykowe 230V powinny być wyposażone w bolec ochronny. W łazienkach, pomieszczeniu kotłowni i piwnicy stosować osprzęt hermetyczny. Puszki instalacyjne oraz oprawy oświetleniowe w łazience instalować na wysokości min. 225 cm od podłogi (chyba, że będą to oprawy II klasy ochronności). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z pakietem norm PN-IEC 60364, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych wyd. IV oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. V - Instalacje elektryczne. Przykładowe strefy układania przewodów instalacyjnych ilustruje poniższy rysunek. str. 4

6 Instalacja telefoniczna Instalacja telefoniczna nie wchodzi w zakres opracowania. Należy jednak przenieść rozdzielkę z pomieszczenia 22 na korytarz zgodnie z rysunkiem Ochrona od porażeń prądem elektrycznym W projektowanej instalacji elektrycznej ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja części czynnych oraz zastosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP2X. Jako środek ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowych (zgodnie z PN-IEC ). Uzupełnienie ochrony dodatkowej stanowią wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalającym 30 ma, zainstalowane w obwodach : oświetlenia łazienek, gniazd wtykowych, zasilających urządzenia indywidualne. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zabezpiecza dodatkowo budynek przed pożarem, którego przyczyną może być uszkodzenie izolacji. Wyłącznik różnicowo-prądowy (30mA) dobrano przy założeniu, że moc cieplna o wartości 60W może być przyczyną powstania pożaru. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przez samoczynne wyłączenie zasilana obliczono w pkt. 4. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać następujące pomiary: pomiar impedancji pętli zwarcia pomiar rezystancji izolacji sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych badanie wyłączników różnicowoprądowych pomiar rezystancji uziemienia Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego. str. 5

7 1.11. Ochrona przeciwprzepięciowa. W rozdzielnicy głównej budynku projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe DEHN Guard klasy B+C zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC Jest to zabezpieczenie dodatkowe gdyż pierwszy stopień ochrony odgromowej stanową odgromniki na słupie przy zejściu przyłącza kablowego Oświetlenie elektryczne W projektowanym obiekcie projektuje się świetlówkowe źródła światła. Specyfikacja opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw przy założeniu, że będą one posiadać nie gorsze parametry techniczne oraz zapewnią dostateczne natężenie oświetlenia. Zaznaczone na rysunkach oprawy wyposażyć w inwertery co zapewni realizację oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego. 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2.1. Zakres robót. W zakres robót wchodzi wykonanie: - linii zasilających poszczególne rozdzielnie - rozdzielni zgodnie z rysunkami - obwodów elektrycznych gniazd wtyczkowych - obwodów elektrycznych oświetlenia - obwodów zasilających urządzenia indywidualne 2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. - istniejąca instalacja elektryczna 3.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: - ryzyko upadku z wysokości podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku. - ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu i montażu instalacji elektrycznych 2.4. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. - bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach 2 i 3 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. - zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy - należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. - zaleca się prowadzenie prac na wysokości przy pomocy drabin bądź rusztowań. - prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać należy przy wyłączonym napięciu oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem zasilania. str. 6

8 Zobowiązuje się wykonawcę do ścisłego przestrzegania norm, rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty. Przy pracach elektroinstalacyjnych należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące posadzki. Ochrona winna gwarantować bezwzględną ochronę istniejących posadzek. Posadzki zostały wykonane niedawno i nie mogą ulec uszkodzeniu. 3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Oświadczam, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. UWAGI: Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po uzgodnieniu z Inwestorem muszą być zaakceptowane przez autora tego projektu. Oprawy oświetlenia i gniazda wtykowe, należy instalować zgodnie z załączonymi schematami instalacji, łącznie z projektem wystroju wnętrz lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru. O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować nadzór i inwestora. Projekt został wykonany zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Harmonogram prac oraz wyłączeń ustalać z inwestorem oraz dzierżawcami poszczególnych pomieszczeń. Po wykonaniu prac sprawdzić zgodność zasilanych stref z strefami pomiarowymi. Drobne niezgodności wyjkaśniać na miejscu. str. 7

9 4. OBLICZENIA Obliczenia wykonano dla największej wartości zabezpieczenia oraz najbardziej oddalonej rozdzielki. str. 8

10 6. ZAŁĄCZNIKI: Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. str. 9

11 str. 10

12 PROTOKÓŁ NR 01/05/2014/WW BADANIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 1. Miejsce badań ( zakład, obiekt, pomieszczenie ) Rozdzielnia główna 2. Adres Pawłowiczki, Magnoliowa 3 3. Układ sieciowy instalacji TN-C-S 4. Ochrona dodatkowa realizowana przez Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 5. Urządzenie pomiarowe ( nazwa, typ i nr ) Eurotest s/n /99 6. Data pomiaru Wyniki pomiarów : Lp. Rodzaj badanego urządzenia Wartość prądu zwarciowego jednofazowego [ A ] Współczynnik "k" Wartość prądu zapewniajaca samoczynne wyłaczenie Ia=k*In Zmierzona impedancja Zs w [ Ω ] lub rezystancja uziemienia Ra w [ Ω ] Dopuszczalna impedancja Zs w [ Ω ] lub rezystancja Ra w [ Ω ] Skuteczność ochrony Uwagi : A B C D E F G H I 1. Faza L ,36 Oma 2. Faza L ,39 Oma 3. Faza L ,39 Oma 7. Ocena wyników badań, wnioski, zalecenia Pomiary wykonane pod kątem przebudowy instalacji elektrycznej Dla projektowanych zabezpieczenie skuteczność ochrony (dla najmniejszej wartości prądu zwarciowego) przreciwporażeniowej będzie zachowana. Badania wykonali : Lp. Tytuł Imię i nazwisko Seria i nr uprawnień Podpis mgr inż. W.Wenszka 016/E/580/10 str. 11

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo