Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce"

Transkrypt

1 Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Copyright 2009 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska Warszawa tel.: (022) (~05) dzia obs ugi klienta, (022) zawartoêç merytoryczna publikacji fax: (022) , Redaktor odpowiedzialny: Andrzej PawluÊ Opracowanie edytorskie: Marian Borycki, Bo ena Ha uszczyƒska Sk ad: Dariusz Ziach Druk: SEMAFIC, Warszawa Wszelkie prawa zastrze one, prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody wydawcy jest zabronione. Ze wzgl du na sta e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za zamieszczone informacje.

3 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi 2.5. NOWOÂCI, ZMIANY I ZAPOWIEDZI ZMIANY STREF ZWI KSZONEGO ZAGRO ENIA W AZIENKACH W po owie 2007 r. ukaza si kolejny arkusz normy z serii 700 dotyczàcej pomieszczeƒ, w których wyst pujà strefy o zwi kszonym stopniu zagro enia pora eniem elektrycznym. Arkusz ten dotyczy azienek. PN-HD : 2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz Êç 7-701: Wymagania dotyczàce specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposa one w wann lub natrysk. Zastàpi arkusz normy PN-IEC :1999. Wyst puje przy tym niejasna sytuacja. Nowa norma formalnie zast puje norm z 1999 r., ale nie mo e byç przywo ana w rozporzàdzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków, poniewa nie jest przet umaczona na j zyk polski. Z tego punktu widzenia wa niejszym aktem jest norma stara. Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury mo na zapoznaç si z gotowym do wprowadzenia projektem nowelizacji rozporzàdzenia okreê-

4 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI lajàcego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. W za àczniku nr 1 do tej nowelizacji umieszczono m.in. t starszà norm PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz Êç 7-701: Wymagania dotyczàce specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposa one w wann lub/i basen natryskowy. W normie azienki sà okreêlone jako pomieszczenia wyposa one w wann lub/i basen natryskowy (brodzik). W pomieszczeniach tego rodzaju nowa wymieniona wy ej norma rozró nia strefy wokó wanny oraz natrysku z brodzikiem i odr bnie wokó zamocowanego na sta e natrysku bez brodzika. W pierwszym przypadku sà to trzy strefy (w poprzedniej normie by y cztery): *0 obejmuje wn trze wanny lub basenu natryskowego, *1 jest ograniczona p aszczyznà przebiegajàcà wzd u zewn trznej kraw dzi wanny lub basenu natryskowego, a w pionie si ga do wysokoêci 225 cm, liczàc od poziomu pod ogi, *2 to przestrzeƒ o szerokoêci 0,6 metra wokó strefy 1 w p aszczyênie poziomej oraz o tej samej wysokoêci w pionie. Przyk ady stref dotyczàcych wanny i kabiny natryskowej przedstawiono na rysunkach i

5 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi Rys Strefy zagro eƒ w pomieszczeniu wyposa onym w wann a) i b) wersja bez sta ej Êcianki; c) wersja ze sta à Êciankà wymiary w centymetrach [wg PN-HD :2007(U)] Rys Strefy zagro eƒ w pomieszczeniu wyposa onym w natrysk z brodzikiem widok z boku wymiary w centymetrach [wg PN-HD :2007(U)]

6 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI W drugim przypadku norma okreêla dwie strefy: *0 w p aszczyênie poziomej ma zasi g 120 cm, liczàc od punktu zamocowania natrysku, zaê w pionie 10 cm od p aszczyzny pod ogi, *1 w p aszczyênie poziomej ma zasi g taki sam jak strefa 0, a w pionie si ga do wysokoêci 225 cm liczàc od poziomu pod ogi. Przyk ady stref wokó zamocowanego na sta e natrysku bez brodzika przedstawiono na rysunkach i a) b) Rys Strefy zagro eƒ wokó zamocowanego na sta e natrysku wersje ze sta à Êciankà wymiary w centymetrach a) natrysk zamocowany na Êcianie, b) natrysk zamocowany na stropie, N punkt zamocowania natrysku [wg PN-HD :2007 (U)]

7 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi Rys Strefy zagro eƒ wokó zamocowanego na sta e natrysku wersje bez sta ej Êcianki natrysk zamocowany na Êcianie wymiary w centymetrach N punkt zamocowania natrysku [wg PN-HD :2007(U)] Pod wzgl dem zaleceƒ dotyczàcych wyposa enia w instalacje i urzàdzenia elektryczne nowa norma nie wprowadzi a zasadniczych zmian. W azience muszà byç wykonane dodatkowe (miejscowe) po àczenia wyrównawcze àczàce ze sobà oraz z przewodami ochronnymi metalowe cz Êci sieci dostarczajàcej wod oraz sieci odprowadzajàcej Êcieki. W strefach zwi kszonego zagro enia nie wolno umieszczaç puszek i osprz tu àczeniowego. Tak e poza tymi strefami nale y instalowaç gniazda wtyczkowe.

8 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI Gniazda te muszà byç wyposa one w bolec ochronny, a obwody je zasilajàce nale y zabezpieczyç wy àcznikami nadmiarowymi oraz dodatkowo wy àcznikami ochronnymi ró nicowopràdowymi na pràd ró nicowy nie wi kszy ni 30 ma. Gniazda te mogà byç równie zasilane bardzo niskim napi ciem SELV nieprzekraczajàcym 25 V. W azience mo na stosowaç elektryczne ogrzewanie pod ogowe, pod warunkiem pokrycia elementów grzejnych metalowà siatkà lub blachà przy àczonà do miejscowych po àczeƒ wyrównawczych oraz do przewodu ochronnego w rozdzielnicy g ównej. W poszczególnych strefach mo na instalowaç tylko urzàdzenia elektryczne spe niajàce warunki okreêlone w tabeli Tabela Warunki instalowania urzàdzeƒ elektrycznych w strefach zagro- enia w azience Strefa Urzàdzenia elektryczne 0 Urzàdzenia fabrycznie przystosowane do instalowania w tej strefie i zasilane napi ciem nie wy szym ni 12 V (êród o zasilania poza strefà) o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX7 (odporne na krótkotrwa e zanurzenie w wodzie) 1 Urzàdzenia zainstalowane na sta e zgodnie z instrukcjà fabrycznà, zasilane napi ciem nie wy szym ni 25 V (êród o zasilania poza strefà) o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX4 2 Urzàdzenia w II klasie ochronnoêci w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX4, np. elektryczne podgrzewacze wody KONIEC PRZYK ADU

9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych 4.8. OÂWIETLENIE REKREACYJNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYMAGANIA NORMATYWNE DLA OÂWIETLENIA PODSTAWOWEGO Na podstawie publikacji wydanych przez Mi dzynarodowy Komitet OÊwietleniowy (CIE), zawierajàcych wytyczne dotyczàce oêwietlenia w poszczególnych dziedzinach sportu, Komitet Techniczny CEN/TC 169 Âwiat o i oêwietlenie opracowa angielskà wersj normy europejskiej EN 12193:1999. Jej wiernym t umaczeniem jest polska norma PN-EN 12193:2007 Âwiat o i oêwietlenie OÊwietlenie w sporcie [19]. Norma zosta a wydana przez PKN w sierpniu 2007 r. Dokument zawiera wytyczne dotyczàce zasad projektowania, realizacji i sprawdzania (pomiarów) urzàdzeƒ oêwietleniowych dla obiektów przeznaczonych do uprawiania wielu dziedzin sportu. Wytyczne dotyczà obiektów we wn trzach i na otwartym terenie. W normie podano minimalne wymagania dotyczàce: 1) wartoêci nat enia oêwietlenia; 2) równomiernoêci oêwietlenia; wymagania normatywne

10 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE 3) ograniczenia olênienia; 4) barwy stosowanych êróde Êwiat a. definicje siatka wymiarów W szczególnych przypadkach podano uwarunkowania dotyczàce lokalizacji opraw z punktu widzenia ograniczenia olênieƒ. Norma zawiera podstawowe definicje zwiàzane z tematykà oêwietlenia w sporcie. Nale à do nich: 1) powierzchnia podstawowa (PA) rzeczywista powierzchnia niezb dna do uprawiania danej dyscypliny sportu; 2) powierzchnia ca kowita (TA) àczna powierzchnia zawierajàca powierzchni podstawowà i otaczajàcà jà powierzchni dodatkowà; 3) powierzchnia odniesienia powierzchnia decydujàca o g ównych wymaganiach oêwietleniowych dla okreêlonej dyscypliny sportu; 4) siatka punktów przyj tych do obliczeƒ i pomiarów rozmieszczenie punktów oraz ich liczba dla ka dego wymiaru powierzchni odniesienia. W cz Êci merytorycznej norma zawiera szczegó- owe wytyczne dotyczàce ustalania wymiarów siatki, w oparciu o którà okreêla si wartoêci nat enia oêwietlenia i dokonuje pomiarów kontrolnych. Punkty obliczeniowe i pomiarowe lokalizuje si w Êrodku prostokàtów utworzonych przez siatk. Wyznaczenie powy szych punktów powinno odbywaç si w sposób umo liwiajàcy projektantowi i u ytkownikowi obiektu porównanie wyników obliczeƒ z parametrami osiàgni tymi w rzeczywistoêci. Norma okreêla zasady ustalania wymiarów siatki w zale noêci od dyscypliny sportowej.

11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Norma ró nicuje wymagania w zale noêci od charakteru zawodów i zaj ç sportowych, dzielàc je na: 1) zawody mi dzynarodowe i narodowe; 2) zawody regionalne; 3) zawody lokalne; 4) zaj cia treningowe; 5) zaj cia rekreacyjne i zaj cia z wychowania fizycznego w szko ach. wymagania normatywne w zale noêci od charakteru zawodów i zaj ç sportowych Ka dej z powy szych grup zawodów lub zaj ç w normie przypisano odpowiednià klas oêwietlenia (tab ). Tabela Wybór klasy oêwietlenia w zale noêci od charakteru zawodów lub zaj ç sportowych Rodzaj zawodów lub zaj ç I Klasa oêwietlenia II III Mi dzynarodowe lub narodowe * Regionalne * * Lokalne * * * Trening * * Rekreacja, szkolne wychowanie fizyczne * Obiekty rekreacyjne i szkolne nale à zgodnie z postanowieniami normy do III klasy. Norma zawiera materia przeznaczony dla projektantów, okreêlajàcy precyzyjnie wymagania oêwietleniowe dla konkretnych dyscyplin sportowych. Przy czym ka dej z dyscyplin poêwi cono odr bnà tabel.

12 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE OÊwietlenie obiektów rekreacyjnych i szkolnych s u y przede wszystkim samym zawodnikom. Odpada koniecznoêç zapewnienia takiego poziomu nat enia oêwietlenia, jaki jest niezb dny widzom obserwujàcym zawody na du ych obiektach, czy te oceny kolejnoêci zawodników na linii mety za pomocà fotokomórki. Tak e wy sze wartoêci nat - enia oêwietlenia niezb dne sà dla przeprowadzania transmisji telewizyjnych. Z wymienionych wzgl dów wymagania dla obiektów zaliczonych do III klasy sà du o ni sze, a wi c i atwiejsze do dotrzymania. Norma rozró nia obiekty usytuowane we wn trzach oraz znajdujàce si na otwartym terenie. Oba te rodzaje wyst pujà w III klasie. W tabeli zestawiono wymagania dla wybranych dyscyplin sportowych uprawianych we wn trzach, a w tabeli dla obiektów zewn trznych. W wi kszoêci przypadków okreêlane sà wartoêci Êredniego nat enia oêwietlenia na p aszczyênie poziomej E h av oraz stosunek minimalnego nat - enia na tej p aszczyênie E min. do wartoêci Êredniej E h av. Stosunek ten w wi kszoêci przypadków okreêlono na najmniej 0,5. Tylko dla niektórych dyscyplin norma [19] okreêla wy szà wartoêç tego wspó czynnika.

13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Tabela Przyk adowe wymagania dla usytuowanych we wn trzach boisk rekreacyjnych i szkolnych (wg PN-EN 12193:2007) Dyscyplina sportowa Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E hav [lx] E h min. / E hav Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E vav [lx] E v min. / E vav Wskaênik oddawania barw Tenis sto owy, 300 0,7 20 badminton Szermierka 300 0, ,7 20 Hokej, y wiarstwo 300 0,7* 20 figurowe* Koszykówka, sporty 200 0,5 20 walki, wychowanie fizyczne w szkole Tenis ziemny 300 0,5 20 Gimnastyka, aerobik 200 0,5 20 Wspinaczka na 200 0, ,5 20 Êciance P ywanie rekreacyjne 200 0,5 P ywanie wyêcigi, 200 0,5 pi ka wodna** Skoki do wody*** 200 0,5 * dopuszczalna 0,5, ** nie powinno byç stosowane oêwietlenie podwodne, *** stosunek nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E h av do nat enia oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E v av powinien wynosiç 0,5 R a

14 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Tabela Przyk adowe wymagania dla usytuowanych na zewnàtrz boisk rekreacyjnych i szkolnych (wg PN-EN 12193:2007) Dyscyplina sportowa Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie poziomej Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej Wskaênik oddawania barw WartoÊç olênienia znamionowego E av [lx] E min. /E av E av [lx] E min. /E av R a GR Lekkoatletyka 100* 0, ucznictwo 200 0,5 750** 0,8 60 Tenis ziemny 200 0, Hokej na lodzie 200 0,5 20 Pi ka no na, 75 0, siatkówka, koszykówka, pi ka r czna P ywanie 200 0,5 20 wyêcigi, pi ka wodna*** Skoki do 200 0,5 20 wody**** * dla biegów 50 lx, ** dotyczy p aszczyzny tarczy, *** nie powinno byç stosowane oêwietlenie podwodne, **** stosunek nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E h av do nat enia oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E v av powinien wynosiç 0,5 normatywny wskaênik oddawania barw W normie okreêlono tak e wielkoêç wskaênika oddawania barw R a, który dla zaj ç sportowych zaliczanych do III grupy nie mo e mieç mniejszej wartoêci ni 20. Jedynie ucznictwo wymaga zastosowania êróde Êwiat a o wskaêniku R a = 60. Z tego wzgl du do oêwietlenia sportowych obiektów rekreacyjnych i szkolnych nadajà si praktycznie wszystkie typy êróde Êwiat a (tabela ).

15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Przy czym w normie istnieje pewna niekonsekwencja w sprawie zaleceƒ dotyczàcych wskaênika oddawania barw. Tabela Wskaênik oddawania barw R a wybranych êróde Êwiat a èród o Êwiat a R a arówka g ównego szeregu 100 Âwietlówka liniowa 51 98* Wysokopr na lampa rt ciowa 33 60* Wysokopr na lampa sodowa 23 65* Lampa metalohalogenkowa 65 90* * w zale noêci od typu W tabelach zamieszczonych w normatywnym za àczniku A w wi kszoêci przypadków wartoêç tego wskaênika ustalono na poziomie 20, tymczasem w punkcie w samej normie umieszczono zalecenie, aby wspó czynnik oddawania barw R a by zawsze wy szy ni 65, z wartoêcià preferowanà wynoszàcà 80. Generalnie nie jest zalecane stosowanie êróde Êwiat a o wartoêci wspó czynnika R a < 80 w pomieszczeniach, w których ludzie pracujà lub przebywajà przez d u szy czas (PN-EN :2004 Âwiat o i oêwietlenie OÊwietlenie miejsc pracy Cz Êç 1: Miejsca pracy we wn trzach pkt ). Dla wi kszoêci dyscyplin uprawianych na otwartym terenie norma okreêla tak e wartoêç olênienia znamionowego GR (por. tab ). normatywna wartoêç olênienia znamionowego

16 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Wymagania normy odnoênie do nat enia oêwietlenia dla obiektów III klasy nie sà zbyt wygórowane. Dla wn trz jest to wartoêç w p aszczyênie poziomej w granicach lx, a dla obiektów zewn trznych nawet od 50 do 200 lx. Wy sze wymagania okreêlono dla ucznictwa, przy czym dotyczy to p aszczyzny pionowej, w której usytuowana jest tarcza strzelnicza. Poziom nat enia oêwietlenia w tym przypadku musi byç nie mniejszy ni 750 lx, przy wspó czynniku równomiernoêci 0,8 i wskaêniku oddawania barw R a = 60. Norma [19] zaleca, aby w ka dym przypadku nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej by o nie mniejsze ni 30% nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej, chyba e dla konkretnej dyscypliny okreêlono inne wymagania. KONIEC PRZYK ADU

17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EKSPLOATACJA URZÑDZE ELEKTRYCZNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGRO ONYCH WYBUCHEM Wymagania ogólne Na eksploatacj urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem sk adajà si : obs uga, ogl dziny i przeglàdy stanu technicznego, pomiary eksploatacyjne oraz konserwacja i naprawy. Eksploatacj urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem mogà prowadziç tylko osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje dozoru (D) oraz eksploatacji (E) potwierdzone Êwiadectwem kwalifikacyjnym uzyskanym w wyniku egzaminu przed komisjà kwalifikacyjnà. Eksploatacja urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem powinna byç prowadzona na podstawie Instrukcji eksploatacji zatwierdzonej przez kierownika zak adu pracy, dokumentacji techniczno-ruchowej wydanej przez wytwórc, wymagaƒ normy PN-EN Atmosfery wybuchowe. Cz Êç 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) oraz innych norm, przepisów i instrukcji zwiàzanych z eksploatacjà, bezpieczeƒstwem pracy i bezpieczeƒstwem

18 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str. 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem przeciwpo arowym urzàdzeƒ i instalacji w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Praktycznie eksploatacja rozpoczyna si ju w trakcie odbioru, przekazywania urzàdzeƒ do ruchu i rozruchu, co odbywa si na ogólnych zasadach, z uwzgl dnieniem specyficznych okolicznoêci wynikajàcych z zagro enia wybuchem. W trakcie eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem nale y przestrzegaç terminów czynnoêci kontrolnych okreêlonych w instrukcji eksploatacji, a zw aszcza terminów ogl dzin, przeglàdów okresowych, oceny stanu technicznego i pomiarów kontrolnych oraz oceny ryzyka. Wyniki przeprowadzonych czynnoêci kontrolnych i wyciàgni te wnioski powinny byç odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej, do której zalicza si zw aszcza: instrukcj eksploatacji, harmonogramy czynnoêci kontrolnych, dzienniki zmianowe, protoko y z pomiarów eksploatacyjnych, dokumentacj napraw i remontów. Dorywcze czynnoêci eksploatacyjne w przestrzeniach zagro onych wybuchem mogà byç wykonywane tylko wówczas, gdy st enie czynnika palnego w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% dolnej granicy wybuchowoêci, zaê w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi zaliczonych do strefy zagro enia wybuchem 1 lub 2 (21 lub 22) tylko wówczas, gdy nie sà przekroczone NDS, pod warunkiem przestrzegania wymagaƒ okreêlonych w instrukcji eksploatacji i ustalonych procedur.

19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem Instrukcja eksploatacji Instrukcje eksploatacji opracowuje si w celu zapewnienia prawid owej i bezpiecznej eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Instrukcje eksploatacji nale y opracowaç w oparciu o ustawy i akty prawne wykonawcze: 1) ustaw Prawo budowlane; 2) ustaw Prawo energetyczne. cel, podstawa i uk ad instrukcji Ponadto do opracowania instrukcji eksploatacji konieczna jest znajomoêç: 1) warunków technicznych wydanych przez producentów urzàdzeƒ elektrycznych instalowanych w przestrzeniach zagro onych wybuchem; 2) dokumentacji techniczno-ruchowych; 3) norm zwiàzanych. Instrukcja eksploatacji powinna sk adaç si z: 1) cz Êci ogólnej; 2) cz Êci szczegó owej.

20 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem Cz Êç ogólna 1) Przedmiot instrukcji eksploatacji Nale y okreêliç rodzaj urzàdzenia lub instalacji, których warunki i zasady eksploatacji ustala instrukcja, np. silniki elektryczne w os onach ognioszczelnych, urzàdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, instalacja odgromowa, nale y równie sprecyzowaç przeznaczenie urzàdzenia lub instalacji oraz zadanie, jakie majà spe niaç. 2) Materia y wyjêciowe Nale y: a) wyszczególniç akty prawne, przepisy ogólne i szczegó owe, obowiàzujàce w zakresie obj tym instrukcjà eksploatacji bàdê z nià zwiàzane, b) przywo aç dokumentacj klasyfikacyjnà do stref zagro enia wybuchem, c) przywo aç dokumentacj inwestycyjnà, np. elektrycznà, wentylacyjnà, d) przywo aç dokumentacj fabrycznà urzàdzeƒ obj tych instrukcjà eksploatacji, np. dokumentacj urzàdzeƒ w os onach gazowych pod ciênieniem, e) wyspecyfikowaç dokumenty potwierdzajàce jakoêç i bezpieczeƒstwo wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania urzàdzeƒ obj tych instrukcjà, np. deklaracje zgodnoêci, atesty, f) wyspecyfikowaç protokó y badaƒ odbiorczych, np. protokó y z pomiarów i rozruchów, g) przywo aç istniejàcà dokumentacj eksploatacyjnà, np. dokumentacj techniczno-ruchowà (DTR),

21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 3 3) Kwalifikacje osób obs ugi, eksploatacji i dozoru Podaç wymagania w zakresie kwalifikacji i umiej tnoêci osób obs ugujàcych urzàdzenia elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem, zatrudnionych na stanowiskach eksploatacji i sprawujàcych dozór nad eksploatacjà oraz terminy przyst powania do egzaminów kwalifikacyjnych. Cz Êç szczegó owa 1) Ogólna charakterystyka techniczna urzàdzeƒ i instalacji oraz warunki techniczne eksploatacji a) okreêliç podstawowe parametry urzàdzeƒ i instalacji, b) w odniesieniu do urzàdzeƒ elektroenergetycznych i elektronicznych nale y omówiç w szczególnoêci: Êrodki ochrony przed wybuchem (podaç rodzaje wykonaƒ przeciwwybuchowych urzàdzeƒ elektrycznych i zasady ich funkcjonowania), Êrodki ochrony przed pora eniem pràdem elektrycznym (omówiç rodzaje Êrodków ochrony przeciwpora eniowej stosowanych w zak adzie oraz zasady ich dzia ania), ochron odgromowà, ochron przed wy adowaniami elektrycznoêci statycznej, ochron przepi ciowà, kompatybilnoêç elektromagnetycznà; ze wzgl du na z o onoêç problematyki bezpieczeƒstwa elektrycznego nale y przeanalizowaç zagro enia dla cz owieka i Êrodowiska (osób obs ugi, eksploatacji i otoczenia) Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem

22 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem UWAGA! Trzeba braç pod uwag tzw. czynnik ludzki, zw aszcza w miejscach, w których wyst pujà specyficzne warunki Êrodowiskowe (wilgoç, podwy szone temperatury, zagro enie wybuchem itp.); wp ywa on w sposób istotny na kszta towanie bezpieczeƒstwa elektrycznego i wypadkowoêç. Urzàdzenia elektryczne i instalacje stwarzajà ró ne rodzaje zagro- eƒ elektrycznych. Stwierdzono, e ich dezintegracja ma negatywny wp yw na ca okszta t bezpieczeƒstwa eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych. Wynika to stàd, e do takich samych urzàdzeƒ elektrycznych stosuje si ró ne Êrodki lub systemy ochrony, które przy niedostatecznej koordynacji mogà kolidowaç ze sobà i wzajemnie zmniejszaç skutecznoêç swojego dzia ania. Ponadto ró ne techniki ochrony wykorzystujà te same Êrodki i elementy urzàdzeƒ i instalacji, np. uziemienia, wyrównywanie potencja ów, ekranowanie, os ony przewodzàce i izolacyjne co niekiedy mo e prowadziç do kolizji KONIEC PRZYK ADU c) w nawiàzaniu do poprzedniego punktu nale y ustaliç wymagania stawiane urzàdzeniom i instalacjom oraz stosowanych w nich technicznym Êrodkom ochrony oraz ustaliç i omówiç niezb dne w eksploatacji Êrodki organizacyjne i dzia ania profilaktyczne zmierzajàce do eliminowania przewidywanych niebezpiecznych sytuacji, d) nale y podaç schematy dzia ania, wielkoêç zu ycia energii, program pracy urzàdzeƒ przy uwzgl dnieniu np. technologii produkcji, e) nale y okreêliç: wartoêci dopuszczalnego spadku napi cia w instalacji,

23 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych 8.2. ODBIÓR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH INSTALACYJNO-MONTA OWYCH Przygotowania instalacji do odbiorów Przygotowanie instalacji do odbioru spoczywa na kierowniku (wykonawcy) robót elektrycznych. Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiàzany jest do: 1) zg aszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegajàcych w dalszym etapie zakryciu, 2) zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przy àczenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów cz Êciowych instalacji oraz zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ przed zg oszeniem budynku do odbioru, 3) przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupe nionej o wszelkie póêniejsze zmiany, jakie zosta y wniesione w trakcie budowy, 4) zg oszenia do odbioru koƒcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku, zg oszenie to powinno byç dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy, obowiàzki kierownika (wykonawcy) robót

24 Cz Êç 8, rozdzia 2, str. 2 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8.2. Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych2.5. NowoÊci, zmiany i zapowiedzi 5) przekazania inwestorowi oêwiadczenia o zgodnoêci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami pozwolenia na budow, warunkami przy àczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiàzujàcymi przepisami. Kierownik robót zobowiàzany jest do uczestniczenia w czynnoêciach odbiorów. Odbiór mi dzyoperacyjny Odbioru mi dzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze mi dzyoperacyjnym mo e braç równie udzia przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udzia w komisji odbiorczej jest celowy. zakres sprawdzania protokó odbioru Przy dokonywaniu odbioru mi dzyoperacyjnego robót nale y sprawdziç zgodnoêç odbieranych robót z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach mi dzyoperacyjnych nale y zwróciç szczególnà uwag na jakoêç wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. Z ka dego odbioru mi dzyoperacyjnego powinien byç sporzàdzony protokó podpisany przez wszystkich cz onków komisji, zawierajàcy ocen wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny byç wykonane przed podj ciem dalszych prac.

25 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych Wyniki dokonanego odbioru mi dzyoperacyjnego powinny byç wpisane do dziennika budowy (robót). Odbiór cz Êciowy Odbiorem cz Êciowym mo e byç obj ta cz Êç obiektu, instalacji lub robót, stanowiàca etapowà ca oêç. Jako odbiór cz Êciowy traktuje si równie odbiór dotyczàcy ca okszta tu robót zleconych do wykonania jednemu spoêród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór cz Êciowy ma na celu jakoêciowe i iloêciowe sprawdzenie wykonanych robót. zakres i cel Do odbiorów cz Êciowych zalicza si te odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakoêci wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór cz Êciowy powinien byç przeprowadzony komisyjnie, w obecnoêci inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiàzany zawiadomiç i uzgodniç z zamawiajàcym termin odbioru. Zawiadomienie mo e byç dokonane w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych równie telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy/robót). Z odbioru robót ulegajàcych zakryciu sporzàdza si protokó, którego wyniki nale y wpisaç do dziennika budowy (robót), w tym równie wyniki oceny jakoêci. warunki przeprowadzania W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru cz Êciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nast pnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor mo e uzgodniç z gene-

26 Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ralnym wykonawcà i przeprowadziç odbiór cz Êciowy równoczeênie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawc. W przypadku bezpoêredniego wykonawstwa odbiór cz Êciowy ogranicza si do odbioru robót przez inwestora. Cz Êciowy odbiór obiektu powinien byç dokonywany przez komisj powo anà przez inwestora (zamawiajàcego). W sk ad komisji powinni wchodziç: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powo ane osoby. dokumentacja z odbioru Z dokonanego odbioru cz Êciowego nale y spisaç protokó, w którym powinny byç wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreêlone terminy ich usuni cia. RównoczeÊnie nale y dokonaç odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym do àczeniem kopii protokó u. Po zg oszeniu przez wykonawc usuni cia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiajàcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzajàc to w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informujàcym o usuni ciu usterek. Odbiór koƒcowy 1) Wymagania ogólne dotyczàce inwestorskiego odbioru koƒcowego warunki przeprowadzania Odbioru koƒcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajàcego (inwestora). Mo e

27 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych on powo aç w tym celu komisj odbiorczà, z o onà z rzeczoznawców i przedstawicieli u ytkownika oraz kompetentnych organów. Odbiór koƒcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo e byç po àczony z odbiorem majàcym na celu przekazanie obiektu u ytkownikowi do eksploatacji. Odbiór koƒcowy powinien byç poprzedzony technicznymi odbiorami cz Êciowymi (jeêli takie by y przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeêli rozruch taki by zlecony przez inwestora (zamawiajàcego) wykonawcy robót. Zakoƒczenie i wyniki wymienionych prac powinny byç w aêciwie udokumentowane. Przed przystàpieniem do odbioru koƒcowego kierownik budowy (g ówny wykonawca robót) jest zobowiàzany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale ytej oceny wykonywanych robót, b dàcych przedmiotem odbioru. Do dokonania odbioru niezb dne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Przygotowania instalacji elektrycznej oraz niezb dnych dokumentów do odbiorów dokonuje kierownik (g ówny wykonawca) robót elektrycznych. Przy dokonywaniu odbioru koƒcowego nale y: 1) sprawdziç zgodnoêç wykonanych robót z umowà, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zakres sprawdzania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo