Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce"

Transkrypt

1 Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Copyright 2009 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska Warszawa tel.: (022) (~05) dzia obs ugi klienta, (022) zawartoêç merytoryczna publikacji fax: (022) , Redaktor odpowiedzialny: Andrzej PawluÊ Opracowanie edytorskie: Marian Borycki, Bo ena Ha uszczyƒska Sk ad: Dariusz Ziach Druk: SEMAFIC, Warszawa Wszelkie prawa zastrze one, prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody wydawcy jest zabronione. Ze wzgl du na sta e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za zamieszczone informacje.

3 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi 2.5. NOWOÂCI, ZMIANY I ZAPOWIEDZI ZMIANY STREF ZWI KSZONEGO ZAGRO ENIA W AZIENKACH W po owie 2007 r. ukaza si kolejny arkusz normy z serii 700 dotyczàcej pomieszczeƒ, w których wyst pujà strefy o zwi kszonym stopniu zagro enia pora eniem elektrycznym. Arkusz ten dotyczy azienek. PN-HD : 2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz Êç 7-701: Wymagania dotyczàce specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposa one w wann lub natrysk. Zastàpi arkusz normy PN-IEC :1999. Wyst puje przy tym niejasna sytuacja. Nowa norma formalnie zast puje norm z 1999 r., ale nie mo e byç przywo ana w rozporzàdzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków, poniewa nie jest przet umaczona na j zyk polski. Z tego punktu widzenia wa niejszym aktem jest norma stara. Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury mo na zapoznaç si z gotowym do wprowadzenia projektem nowelizacji rozporzàdzenia okreê-

4 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI lajàcego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. W za àczniku nr 1 do tej nowelizacji umieszczono m.in. t starszà norm PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz Êç 7-701: Wymagania dotyczàce specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposa one w wann lub/i basen natryskowy. W normie azienki sà okreêlone jako pomieszczenia wyposa one w wann lub/i basen natryskowy (brodzik). W pomieszczeniach tego rodzaju nowa wymieniona wy ej norma rozró nia strefy wokó wanny oraz natrysku z brodzikiem i odr bnie wokó zamocowanego na sta e natrysku bez brodzika. W pierwszym przypadku sà to trzy strefy (w poprzedniej normie by y cztery): *0 obejmuje wn trze wanny lub basenu natryskowego, *1 jest ograniczona p aszczyznà przebiegajàcà wzd u zewn trznej kraw dzi wanny lub basenu natryskowego, a w pionie si ga do wysokoêci 225 cm, liczàc od poziomu pod ogi, *2 to przestrzeƒ o szerokoêci 0,6 metra wokó strefy 1 w p aszczyênie poziomej oraz o tej samej wysokoêci w pionie. Przyk ady stref dotyczàcych wanny i kabiny natryskowej przedstawiono na rysunkach i

5 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi Rys Strefy zagro eƒ w pomieszczeniu wyposa onym w wann a) i b) wersja bez sta ej Êcianki; c) wersja ze sta à Êciankà wymiary w centymetrach [wg PN-HD :2007(U)] Rys Strefy zagro eƒ w pomieszczeniu wyposa onym w natrysk z brodzikiem widok z boku wymiary w centymetrach [wg PN-HD :2007(U)]

6 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI W drugim przypadku norma okreêla dwie strefy: *0 w p aszczyênie poziomej ma zasi g 120 cm, liczàc od punktu zamocowania natrysku, zaê w pionie 10 cm od p aszczyzny pod ogi, *1 w p aszczyênie poziomej ma zasi g taki sam jak strefa 0, a w pionie si ga do wysokoêci 225 cm liczàc od poziomu pod ogi. Przyk ady stref wokó zamocowanego na sta e natrysku bez brodzika przedstawiono na rysunkach i a) b) Rys Strefy zagro eƒ wokó zamocowanego na sta e natrysku wersje ze sta à Êciankà wymiary w centymetrach a) natrysk zamocowany na Êcianie, b) natrysk zamocowany na stropie, N punkt zamocowania natrysku [wg PN-HD :2007 (U)]

7 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi Rys Strefy zagro eƒ wokó zamocowanego na sta e natrysku wersje bez sta ej Êcianki natrysk zamocowany na Êcianie wymiary w centymetrach N punkt zamocowania natrysku [wg PN-HD :2007(U)] Pod wzgl dem zaleceƒ dotyczàcych wyposa enia w instalacje i urzàdzenia elektryczne nowa norma nie wprowadzi a zasadniczych zmian. W azience muszà byç wykonane dodatkowe (miejscowe) po àczenia wyrównawcze àczàce ze sobà oraz z przewodami ochronnymi metalowe cz Êci sieci dostarczajàcej wod oraz sieci odprowadzajàcej Êcieki. W strefach zwi kszonego zagro enia nie wolno umieszczaç puszek i osprz tu àczeniowego. Tak e poza tymi strefami nale y instalowaç gniazda wtyczkowe.

8 Cz Êç 2, rozdzia 5, podrozdzia 1, str NowoÊci, zmiany i zapowiedzi AKTUALNOÂCI Gniazda te muszà byç wyposa one w bolec ochronny, a obwody je zasilajàce nale y zabezpieczyç wy àcznikami nadmiarowymi oraz dodatkowo wy àcznikami ochronnymi ró nicowopràdowymi na pràd ró nicowy nie wi kszy ni 30 ma. Gniazda te mogà byç równie zasilane bardzo niskim napi ciem SELV nieprzekraczajàcym 25 V. W azience mo na stosowaç elektryczne ogrzewanie pod ogowe, pod warunkiem pokrycia elementów grzejnych metalowà siatkà lub blachà przy àczonà do miejscowych po àczeƒ wyrównawczych oraz do przewodu ochronnego w rozdzielnicy g ównej. W poszczególnych strefach mo na instalowaç tylko urzàdzenia elektryczne spe niajàce warunki okreêlone w tabeli Tabela Warunki instalowania urzàdzeƒ elektrycznych w strefach zagro- enia w azience Strefa Urzàdzenia elektryczne 0 Urzàdzenia fabrycznie przystosowane do instalowania w tej strefie i zasilane napi ciem nie wy szym ni 12 V (êród o zasilania poza strefà) o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX7 (odporne na krótkotrwa e zanurzenie w wodzie) 1 Urzàdzenia zainstalowane na sta e zgodnie z instrukcjà fabrycznà, zasilane napi ciem nie wy szym ni 25 V (êród o zasilania poza strefà) o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX4 2 Urzàdzenia w II klasie ochronnoêci w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym ni IPX4, np. elektryczne podgrzewacze wody KONIEC PRZYK ADU

9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych 4.8. OÂWIETLENIE REKREACYJNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYMAGANIA NORMATYWNE DLA OÂWIETLENIA PODSTAWOWEGO Na podstawie publikacji wydanych przez Mi dzynarodowy Komitet OÊwietleniowy (CIE), zawierajàcych wytyczne dotyczàce oêwietlenia w poszczególnych dziedzinach sportu, Komitet Techniczny CEN/TC 169 Âwiat o i oêwietlenie opracowa angielskà wersj normy europejskiej EN 12193:1999. Jej wiernym t umaczeniem jest polska norma PN-EN 12193:2007 Âwiat o i oêwietlenie OÊwietlenie w sporcie [19]. Norma zosta a wydana przez PKN w sierpniu 2007 r. Dokument zawiera wytyczne dotyczàce zasad projektowania, realizacji i sprawdzania (pomiarów) urzàdzeƒ oêwietleniowych dla obiektów przeznaczonych do uprawiania wielu dziedzin sportu. Wytyczne dotyczà obiektów we wn trzach i na otwartym terenie. W normie podano minimalne wymagania dotyczàce: 1) wartoêci nat enia oêwietlenia; 2) równomiernoêci oêwietlenia; wymagania normatywne

10 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE 3) ograniczenia olênienia; 4) barwy stosowanych êróde Êwiat a. definicje siatka wymiarów W szczególnych przypadkach podano uwarunkowania dotyczàce lokalizacji opraw z punktu widzenia ograniczenia olênieƒ. Norma zawiera podstawowe definicje zwiàzane z tematykà oêwietlenia w sporcie. Nale à do nich: 1) powierzchnia podstawowa (PA) rzeczywista powierzchnia niezb dna do uprawiania danej dyscypliny sportu; 2) powierzchnia ca kowita (TA) àczna powierzchnia zawierajàca powierzchni podstawowà i otaczajàcà jà powierzchni dodatkowà; 3) powierzchnia odniesienia powierzchnia decydujàca o g ównych wymaganiach oêwietleniowych dla okreêlonej dyscypliny sportu; 4) siatka punktów przyj tych do obliczeƒ i pomiarów rozmieszczenie punktów oraz ich liczba dla ka dego wymiaru powierzchni odniesienia. W cz Êci merytorycznej norma zawiera szczegó- owe wytyczne dotyczàce ustalania wymiarów siatki, w oparciu o którà okreêla si wartoêci nat enia oêwietlenia i dokonuje pomiarów kontrolnych. Punkty obliczeniowe i pomiarowe lokalizuje si w Êrodku prostokàtów utworzonych przez siatk. Wyznaczenie powy szych punktów powinno odbywaç si w sposób umo liwiajàcy projektantowi i u ytkownikowi obiektu porównanie wyników obliczeƒ z parametrami osiàgni tymi w rzeczywistoêci. Norma okreêla zasady ustalania wymiarów siatki w zale noêci od dyscypliny sportowej.

11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Norma ró nicuje wymagania w zale noêci od charakteru zawodów i zaj ç sportowych, dzielàc je na: 1) zawody mi dzynarodowe i narodowe; 2) zawody regionalne; 3) zawody lokalne; 4) zaj cia treningowe; 5) zaj cia rekreacyjne i zaj cia z wychowania fizycznego w szko ach. wymagania normatywne w zale noêci od charakteru zawodów i zaj ç sportowych Ka dej z powy szych grup zawodów lub zaj ç w normie przypisano odpowiednià klas oêwietlenia (tab ). Tabela Wybór klasy oêwietlenia w zale noêci od charakteru zawodów lub zaj ç sportowych Rodzaj zawodów lub zaj ç I Klasa oêwietlenia II III Mi dzynarodowe lub narodowe * Regionalne * * Lokalne * * * Trening * * Rekreacja, szkolne wychowanie fizyczne * Obiekty rekreacyjne i szkolne nale à zgodnie z postanowieniami normy do III klasy. Norma zawiera materia przeznaczony dla projektantów, okreêlajàcy precyzyjnie wymagania oêwietleniowe dla konkretnych dyscyplin sportowych. Przy czym ka dej z dyscyplin poêwi cono odr bnà tabel.

12 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE OÊwietlenie obiektów rekreacyjnych i szkolnych s u y przede wszystkim samym zawodnikom. Odpada koniecznoêç zapewnienia takiego poziomu nat enia oêwietlenia, jaki jest niezb dny widzom obserwujàcym zawody na du ych obiektach, czy te oceny kolejnoêci zawodników na linii mety za pomocà fotokomórki. Tak e wy sze wartoêci nat - enia oêwietlenia niezb dne sà dla przeprowadzania transmisji telewizyjnych. Z wymienionych wzgl dów wymagania dla obiektów zaliczonych do III klasy sà du o ni sze, a wi c i atwiejsze do dotrzymania. Norma rozró nia obiekty usytuowane we wn trzach oraz znajdujàce si na otwartym terenie. Oba te rodzaje wyst pujà w III klasie. W tabeli zestawiono wymagania dla wybranych dyscyplin sportowych uprawianych we wn trzach, a w tabeli dla obiektów zewn trznych. W wi kszoêci przypadków okreêlane sà wartoêci Êredniego nat enia oêwietlenia na p aszczyênie poziomej E h av oraz stosunek minimalnego nat - enia na tej p aszczyênie E min. do wartoêci Êredniej E h av. Stosunek ten w wi kszoêci przypadków okreêlono na najmniej 0,5. Tylko dla niektórych dyscyplin norma [19] okreêla wy szà wartoêç tego wspó czynnika.

13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Tabela Przyk adowe wymagania dla usytuowanych we wn trzach boisk rekreacyjnych i szkolnych (wg PN-EN 12193:2007) Dyscyplina sportowa Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E hav [lx] E h min. / E hav Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E vav [lx] E v min. / E vav Wskaênik oddawania barw Tenis sto owy, 300 0,7 20 badminton Szermierka 300 0, ,7 20 Hokej, y wiarstwo 300 0,7* 20 figurowe* Koszykówka, sporty 200 0,5 20 walki, wychowanie fizyczne w szkole Tenis ziemny 300 0,5 20 Gimnastyka, aerobik 200 0,5 20 Wspinaczka na 200 0, ,5 20 Êciance P ywanie rekreacyjne 200 0,5 P ywanie wyêcigi, 200 0,5 pi ka wodna** Skoki do wody*** 200 0,5 * dopuszczalna 0,5, ** nie powinno byç stosowane oêwietlenie podwodne, *** stosunek nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E h av do nat enia oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E v av powinien wynosiç 0,5 R a

14 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Tabela Przyk adowe wymagania dla usytuowanych na zewnàtrz boisk rekreacyjnych i szkolnych (wg PN-EN 12193:2007) Dyscyplina sportowa Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie poziomej Nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej Wskaênik oddawania barw WartoÊç olênienia znamionowego E av [lx] E min. /E av E av [lx] E min. /E av R a GR Lekkoatletyka 100* 0, ucznictwo 200 0,5 750** 0,8 60 Tenis ziemny 200 0, Hokej na lodzie 200 0,5 20 Pi ka no na, 75 0, siatkówka, koszykówka, pi ka r czna P ywanie 200 0,5 20 wyêcigi, pi ka wodna*** Skoki do 200 0,5 20 wody**** * dla biegów 50 lx, ** dotyczy p aszczyzny tarczy, *** nie powinno byç stosowane oêwietlenie podwodne, **** stosunek nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej E h av do nat enia oêwietlenia w p aszczyênie pionowej E v av powinien wynosiç 0,5 normatywny wskaênik oddawania barw W normie okreêlono tak e wielkoêç wskaênika oddawania barw R a, który dla zaj ç sportowych zaliczanych do III grupy nie mo e mieç mniejszej wartoêci ni 20. Jedynie ucznictwo wymaga zastosowania êróde Êwiat a o wskaêniku R a = 60. Z tego wzgl du do oêwietlenia sportowych obiektów rekreacyjnych i szkolnych nadajà si praktycznie wszystkie typy êróde Êwiat a (tabela ).

15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych Przy czym w normie istnieje pewna niekonsekwencja w sprawie zaleceƒ dotyczàcych wskaênika oddawania barw. Tabela Wskaênik oddawania barw R a wybranych êróde Êwiat a èród o Êwiat a R a arówka g ównego szeregu 100 Âwietlówka liniowa 51 98* Wysokopr na lampa rt ciowa 33 60* Wysokopr na lampa sodowa 23 65* Lampa metalohalogenkowa 65 90* * w zale noêci od typu W tabelach zamieszczonych w normatywnym za àczniku A w wi kszoêci przypadków wartoêç tego wskaênika ustalono na poziomie 20, tymczasem w punkcie w samej normie umieszczono zalecenie, aby wspó czynnik oddawania barw R a by zawsze wy szy ni 65, z wartoêcià preferowanà wynoszàcà 80. Generalnie nie jest zalecane stosowanie êróde Êwiat a o wartoêci wspó czynnika R a < 80 w pomieszczeniach, w których ludzie pracujà lub przebywajà przez d u szy czas (PN-EN :2004 Âwiat o i oêwietlenie OÊwietlenie miejsc pracy Cz Êç 1: Miejsca pracy we wn trzach pkt ). Dla wi kszoêci dyscyplin uprawianych na otwartym terenie norma okreêla tak e wartoêç olênienia znamionowego GR (por. tab ). normatywna wartoêç olênienia znamionowego

16 Cz Êç 4, rozdzia 8, podrozdzia 1, str OÊwietlenie rekreacyjnych obiektów sportowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE OÂWIETLENIOWE Wymagania normy odnoênie do nat enia oêwietlenia dla obiektów III klasy nie sà zbyt wygórowane. Dla wn trz jest to wartoêç w p aszczyênie poziomej w granicach lx, a dla obiektów zewn trznych nawet od 50 do 200 lx. Wy sze wymagania okreêlono dla ucznictwa, przy czym dotyczy to p aszczyzny pionowej, w której usytuowana jest tarcza strzelnicza. Poziom nat enia oêwietlenia w tym przypadku musi byç nie mniejszy ni 750 lx, przy wspó czynniku równomiernoêci 0,8 i wskaêniku oddawania barw R a = 60. Norma [19] zaleca, aby w ka dym przypadku nat enie oêwietlenia w p aszczyênie pionowej by o nie mniejsze ni 30% nat enia oêwietlenia w p aszczyênie poziomej, chyba e dla konkretnej dyscypliny okreêlono inne wymagania. KONIEC PRZYK ADU

17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EKSPLOATACJA URZÑDZE ELEKTRYCZNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGRO ONYCH WYBUCHEM Wymagania ogólne Na eksploatacj urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem sk adajà si : obs uga, ogl dziny i przeglàdy stanu technicznego, pomiary eksploatacyjne oraz konserwacja i naprawy. Eksploatacj urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem mogà prowadziç tylko osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje dozoru (D) oraz eksploatacji (E) potwierdzone Êwiadectwem kwalifikacyjnym uzyskanym w wyniku egzaminu przed komisjà kwalifikacyjnà. Eksploatacja urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem powinna byç prowadzona na podstawie Instrukcji eksploatacji zatwierdzonej przez kierownika zak adu pracy, dokumentacji techniczno-ruchowej wydanej przez wytwórc, wymagaƒ normy PN-EN Atmosfery wybuchowe. Cz Êç 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) oraz innych norm, przepisów i instrukcji zwiàzanych z eksploatacjà, bezpieczeƒstwem pracy i bezpieczeƒstwem

18 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str. 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem przeciwpo arowym urzàdzeƒ i instalacji w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Praktycznie eksploatacja rozpoczyna si ju w trakcie odbioru, przekazywania urzàdzeƒ do ruchu i rozruchu, co odbywa si na ogólnych zasadach, z uwzgl dnieniem specyficznych okolicznoêci wynikajàcych z zagro enia wybuchem. W trakcie eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem nale y przestrzegaç terminów czynnoêci kontrolnych okreêlonych w instrukcji eksploatacji, a zw aszcza terminów ogl dzin, przeglàdów okresowych, oceny stanu technicznego i pomiarów kontrolnych oraz oceny ryzyka. Wyniki przeprowadzonych czynnoêci kontrolnych i wyciàgni te wnioski powinny byç odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej, do której zalicza si zw aszcza: instrukcj eksploatacji, harmonogramy czynnoêci kontrolnych, dzienniki zmianowe, protoko y z pomiarów eksploatacyjnych, dokumentacj napraw i remontów. Dorywcze czynnoêci eksploatacyjne w przestrzeniach zagro onych wybuchem mogà byç wykonywane tylko wówczas, gdy st enie czynnika palnego w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% dolnej granicy wybuchowoêci, zaê w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi zaliczonych do strefy zagro enia wybuchem 1 lub 2 (21 lub 22) tylko wówczas, gdy nie sà przekroczone NDS, pod warunkiem przestrzegania wymagaƒ okreêlonych w instrukcji eksploatacji i ustalonych procedur.

19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem Instrukcja eksploatacji Instrukcje eksploatacji opracowuje si w celu zapewnienia prawid owej i bezpiecznej eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Instrukcje eksploatacji nale y opracowaç w oparciu o ustawy i akty prawne wykonawcze: 1) ustaw Prawo budowlane; 2) ustaw Prawo energetyczne. cel, podstawa i uk ad instrukcji Ponadto do opracowania instrukcji eksploatacji konieczna jest znajomoêç: 1) warunków technicznych wydanych przez producentów urzàdzeƒ elektrycznych instalowanych w przestrzeniach zagro onych wybuchem; 2) dokumentacji techniczno-ruchowych; 3) norm zwiàzanych. Instrukcja eksploatacji powinna sk adaç si z: 1) cz Êci ogólnej; 2) cz Êci szczegó owej.

20 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem Cz Êç ogólna 1) Przedmiot instrukcji eksploatacji Nale y okreêliç rodzaj urzàdzenia lub instalacji, których warunki i zasady eksploatacji ustala instrukcja, np. silniki elektryczne w os onach ognioszczelnych, urzàdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, instalacja odgromowa, nale y równie sprecyzowaç przeznaczenie urzàdzenia lub instalacji oraz zadanie, jakie majà spe niaç. 2) Materia y wyjêciowe Nale y: a) wyszczególniç akty prawne, przepisy ogólne i szczegó owe, obowiàzujàce w zakresie obj tym instrukcjà eksploatacji bàdê z nià zwiàzane, b) przywo aç dokumentacj klasyfikacyjnà do stref zagro enia wybuchem, c) przywo aç dokumentacj inwestycyjnà, np. elektrycznà, wentylacyjnà, d) przywo aç dokumentacj fabrycznà urzàdzeƒ obj tych instrukcjà eksploatacji, np. dokumentacj urzàdzeƒ w os onach gazowych pod ciênieniem, e) wyspecyfikowaç dokumenty potwierdzajàce jakoêç i bezpieczeƒstwo wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania urzàdzeƒ obj tych instrukcjà, np. deklaracje zgodnoêci, atesty, f) wyspecyfikowaç protokó y badaƒ odbiorczych, np. protokó y z pomiarów i rozruchów, g) przywo aç istniejàcà dokumentacj eksploatacyjnà, np. dokumentacj techniczno-ruchowà (DTR),

21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 3 3) Kwalifikacje osób obs ugi, eksploatacji i dozoru Podaç wymagania w zakresie kwalifikacji i umiej tnoêci osób obs ugujàcych urzàdzenia elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem, zatrudnionych na stanowiskach eksploatacji i sprawujàcych dozór nad eksploatacjà oraz terminy przyst powania do egzaminów kwalifikacyjnych. Cz Êç szczegó owa 1) Ogólna charakterystyka techniczna urzàdzeƒ i instalacji oraz warunki techniczne eksploatacji a) okreêliç podstawowe parametry urzàdzeƒ i instalacji, b) w odniesieniu do urzàdzeƒ elektroenergetycznych i elektronicznych nale y omówiç w szczególnoêci: Êrodki ochrony przed wybuchem (podaç rodzaje wykonaƒ przeciwwybuchowych urzàdzeƒ elektrycznych i zasady ich funkcjonowania), Êrodki ochrony przed pora eniem pràdem elektrycznym (omówiç rodzaje Êrodków ochrony przeciwpora eniowej stosowanych w zak adzie oraz zasady ich dzia ania), ochron odgromowà, ochron przed wy adowaniami elektrycznoêci statycznej, ochron przepi ciowà, kompatybilnoêç elektromagnetycznà; ze wzgl du na z o onoêç problematyki bezpieczeƒstwa elektrycznego nale y przeanalizowaç zagro enia dla cz owieka i Êrodowiska (osób obs ugi, eksploatacji i otoczenia) Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem

22 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str. 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 5.1. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem UWAGA! Trzeba braç pod uwag tzw. czynnik ludzki, zw aszcza w miejscach, w których wyst pujà specyficzne warunki Êrodowiskowe (wilgoç, podwy szone temperatury, zagro enie wybuchem itp.); wp ywa on w sposób istotny na kszta towanie bezpieczeƒstwa elektrycznego i wypadkowoêç. Urzàdzenia elektryczne i instalacje stwarzajà ró ne rodzaje zagro- eƒ elektrycznych. Stwierdzono, e ich dezintegracja ma negatywny wp yw na ca okszta t bezpieczeƒstwa eksploatacji urzàdzeƒ elektrycznych. Wynika to stàd, e do takich samych urzàdzeƒ elektrycznych stosuje si ró ne Êrodki lub systemy ochrony, które przy niedostatecznej koordynacji mogà kolidowaç ze sobà i wzajemnie zmniejszaç skutecznoêç swojego dzia ania. Ponadto ró ne techniki ochrony wykorzystujà te same Êrodki i elementy urzàdzeƒ i instalacji, np. uziemienia, wyrównywanie potencja ów, ekranowanie, os ony przewodzàce i izolacyjne co niekiedy mo e prowadziç do kolizji KONIEC PRZYK ADU c) w nawiàzaniu do poprzedniego punktu nale y ustaliç wymagania stawiane urzàdzeniom i instalacjom oraz stosowanych w nich technicznym Êrodkom ochrony oraz ustaliç i omówiç niezb dne w eksploatacji Êrodki organizacyjne i dzia ania profilaktyczne zmierzajàce do eliminowania przewidywanych niebezpiecznych sytuacji, d) nale y podaç schematy dzia ania, wielkoêç zu ycia energii, program pracy urzàdzeƒ przy uwzgl dnieniu np. technologii produkcji, e) nale y okreêliç: wartoêci dopuszczalnego spadku napi cia w instalacji,

23 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych 8.2. ODBIÓR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH INSTALACYJNO-MONTA OWYCH Przygotowania instalacji do odbiorów Przygotowanie instalacji do odbioru spoczywa na kierowniku (wykonawcy) robót elektrycznych. Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiàzany jest do: 1) zg aszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegajàcych w dalszym etapie zakryciu, 2) zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przy àczenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów cz Êciowych instalacji oraz zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ przed zg oszeniem budynku do odbioru, 3) przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupe nionej o wszelkie póêniejsze zmiany, jakie zosta y wniesione w trakcie budowy, 4) zg oszenia do odbioru koƒcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku, zg oszenie to powinno byç dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy, obowiàzki kierownika (wykonawcy) robót

24 Cz Êç 8, rozdzia 2, str. 2 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8.2. Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych2.5. NowoÊci, zmiany i zapowiedzi 5) przekazania inwestorowi oêwiadczenia o zgodnoêci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami pozwolenia na budow, warunkami przy àczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiàzujàcymi przepisami. Kierownik robót zobowiàzany jest do uczestniczenia w czynnoêciach odbiorów. Odbiór mi dzyoperacyjny Odbioru mi dzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze mi dzyoperacyjnym mo e braç równie udzia przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udzia w komisji odbiorczej jest celowy. zakres sprawdzania protokó odbioru Przy dokonywaniu odbioru mi dzyoperacyjnego robót nale y sprawdziç zgodnoêç odbieranych robót z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach mi dzyoperacyjnych nale y zwróciç szczególnà uwag na jakoêç wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. Z ka dego odbioru mi dzyoperacyjnego powinien byç sporzàdzony protokó podpisany przez wszystkich cz onków komisji, zawierajàcy ocen wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny byç wykonane przed podj ciem dalszych prac.

25 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych Wyniki dokonanego odbioru mi dzyoperacyjnego powinny byç wpisane do dziennika budowy (robót). Odbiór cz Êciowy Odbiorem cz Êciowym mo e byç obj ta cz Êç obiektu, instalacji lub robót, stanowiàca etapowà ca oêç. Jako odbiór cz Êciowy traktuje si równie odbiór dotyczàcy ca okszta tu robót zleconych do wykonania jednemu spoêród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór cz Êciowy ma na celu jakoêciowe i iloêciowe sprawdzenie wykonanych robót. zakres i cel Do odbiorów cz Êciowych zalicza si te odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakoêci wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór cz Êciowy powinien byç przeprowadzony komisyjnie, w obecnoêci inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiàzany zawiadomiç i uzgodniç z zamawiajàcym termin odbioru. Zawiadomienie mo e byç dokonane w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych równie telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy/robót). Z odbioru robót ulegajàcych zakryciu sporzàdza si protokó, którego wyniki nale y wpisaç do dziennika budowy (robót), w tym równie wyniki oceny jakoêci. warunki przeprowadzania W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru cz Êciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nast pnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor mo e uzgodniç z gene-

26 Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ralnym wykonawcà i przeprowadziç odbiór cz Êciowy równoczeênie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawc. W przypadku bezpoêredniego wykonawstwa odbiór cz Êciowy ogranicza si do odbioru robót przez inwestora. Cz Êciowy odbiór obiektu powinien byç dokonywany przez komisj powo anà przez inwestora (zamawiajàcego). W sk ad komisji powinni wchodziç: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powo ane osoby. dokumentacja z odbioru Z dokonanego odbioru cz Êciowego nale y spisaç protokó, w którym powinny byç wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreêlone terminy ich usuni cia. RównoczeÊnie nale y dokonaç odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym do àczeniem kopii protokó u. Po zg oszeniu przez wykonawc usuni cia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiajàcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzajàc to w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informujàcym o usuni ciu usterek. Odbiór koƒcowy 1) Wymagania ogólne dotyczàce inwestorskiego odbioru koƒcowego warunki przeprowadzania Odbioru koƒcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajàcego (inwestora). Mo e

27 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cz Êç 8, rozdzia 2, str Odbiór robót elektrycznych instalacyjno-monta owych on powo aç w tym celu komisj odbiorczà, z o onà z rzeczoznawców i przedstawicieli u ytkownika oraz kompetentnych organów. Odbiór koƒcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo e byç po àczony z odbiorem majàcym na celu przekazanie obiektu u ytkownikowi do eksploatacji. Odbiór koƒcowy powinien byç poprzedzony technicznymi odbiorami cz Êciowymi (jeêli takie by y przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeêli rozruch taki by zlecony przez inwestora (zamawiajàcego) wykonawcy robót. Zakoƒczenie i wyniki wymienionych prac powinny byç w aêciwie udokumentowane. Przed przystàpieniem do odbioru koƒcowego kierownik budowy (g ówny wykonawca robót) jest zobowiàzany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale ytej oceny wykonywanych robót, b dàcych przedmiotem odbioru. Do dokonania odbioru niezb dne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Przygotowania instalacji elektrycznej oraz niezb dnych dokumentów do odbiorów dokonuje kierownik (g ówny wykonawca) robót elektrycznych. Przy dokonywaniu odbioru koƒcowego nale y: 1) sprawdziç zgodnoêç wykonanych robót z umowà, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zakres sprawdzania

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treêci. 1.2. Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów 1.4. Definicje poj ç

1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treêci. 1.2. Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów 1.4. Definicje poj ç Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Informacje o autorach 1.3. ObjaÊnienia piktogramów 1.4. Definicje poj ç 2. AKTUALNOÂCI 2.1. Regulacje prawne 2.1.1. Przepisy techniczno-budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TYTUŁ: Sprawdzenie, badania i pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. 1233 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ GARCZAREK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Marcin Dębowski, Marcin Zieliński Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych Ochrona środowiska Marcin Dębowski,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Tytuł opracowania : Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej Lokalizacja :

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Opracował: mł. bryg. dr inż. Ryszard Chybowski mł. bryg. dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 AL. Krakowska 271, 02-133

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 1 z 5 2011-09-13 08:19 Warszawa: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów budowlanych Numer ogłoszenia: 243355-2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo