III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji"

Transkrypt

1 III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2 Komitet honorowy Komitet honorowy / Honorary Committee Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego Prof. dr hab. Karol Musio³ Prorektor Uniwersytetu Jagielloñskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wies³aw Pawlik Dziekan Wydzia³u Lekarskiego UJ CM Prof. dr hab. Wojciech Nowak Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz Wojewoda Ma³opolski Maciej Klima Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Nawara Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw³a II Prof. dr hab. med. Mieczys³aw Pasowicz Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Dr Andrzej Kulig Powitanie / Welcome Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo Kraków, wrzesień 2007 r. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie witam na Trzecim Międzynarodowym Kongresie Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl), który odbywa się w nowym Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ponad sześcioletnia działalność Rady warta jest podsumowania, szczególnie w obliczu dwuletniego doświadczenia w implementacji Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz prawie rocznego funkcjonowania w Polsce nowej Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przewodnie hasło Kongresu Wytyczne 2005 nadzieją XXI wieku ma wyrażać nasze wspólne wysiłki mające na celu wzrost przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia poprzez rozpowszechnianie aktualnej wiedzy na temat możliwości ratowania życia, powszechnego szkolenia i edukacji w tym zakresie oraz praktycznego wprowadzania programów pierwszej pomocy, szczególnie w lokalnych społecznościach. Kongres jest szansą na przedstawienie najnowszej wiedzy w dziedzinie medycyny resuscytacji, którą zaprezentują międzynarodowi wykładowcy. Wiedza ta wraz z jej edukacyjnymi i praktycznymi implikacjami posłuży dalszej integracji środowiska medycznego ze służbami ratownictwa w Polsce i objęta jest ogólnospołeczną kampanią medialną na temat ratowania życia. Życzyłbym Polskiej Radzie Resuscytacji, aby jej kolejny Zjazd w Krakowie zapadł Państwu głęboko w pamięć poprzez naukowe wartości merytoryczne, ofertę kulturalną miasta oraz niezapomnianą atmosferę spotkania wśród przyjaciół. Serdecznie zapraszam Prof. dr hab. med. Janusz Andres Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

3 Komitet naukowy Komitet naukowy / Science Committee Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny / Organizing Committee Prof. dr hab. Janusz Andres Dr med. Paweł Andruszkiewicz Dr hab. Romuald Bohatyrewicz Dr hab. Leszek Brongel Dr med. Tomasz Cieniawa Prof. dr hab. Leon Drobnik Dr med. Rafał Drwiła Prof. dr hab. Grażyna Durek Prof. dr hab. Michał Gaca Prof. dr hab. Ryszard Gajdosz Prof. dr hab. Wojciech Gaszyński Prof. dr hab. Igor Gościński Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Dr hab. Waldemar Hładki Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko Prof. dr hab. Andrzej Kański Prof. dr hab. Ewa Karpel Prof. dr hab. Jerzy Karski Prof. dr hab. Piotr Knapik Dr hab. Krzysztof Kobylarz Prof. dr hab. Zdzisław Kruszyński Prof. dr hab. Andrzej Kübler Prof. dr hab. Krzysztof Kusza Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach Prof. dr hab. Tomasz Łazowski Dr med. Alicja Macheta Dr hab. Dariusz Maciejewski Dr Włodzimierz Majewski Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka Dr hab. Marek Moskała Dr med. Piotr Müller Prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski Dr med. Dariusz Piotrowski Dr med. Henryk Podziorny Dr med. Małgorzata Popławska Prof. dr hab. Krzysztof Przesmycki Prof. dr hab Zdzisław Rondio Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki Prof. dr hab. Jerzy Sadowski Prof. dr hab. Tadeusz Szreter Dr med. Arkadiusz Trzos Dr med. Jerzy Tyrak Dr med. Tadeusz Wójcikiewicz Prof. dr hab. Maria Wujtewicz Dr med. Krzysztof Zając Prof. dr hab. Andrzej Zawadzki Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka Przewodnicz¹cy Janusz Andres Zastêpca Przewodnicz¹cego Alicja Macheta Sekretarz Agnieszka Fr¹czek Skarbnik Miros³aw Ziêtkiewicz Cz³onkowie Marta Banach Paweł Krawczyk Teresa Baranek Henryk Podziorny Elżbieta Byrska-Maciejasz Wiesław Pyrczak Grzegorz Cebula Tomasz Skóra Wiktor Dardziński Monika Starowicz Marta Dembkowska Joanna Szostak-Wieczorek Edyta Drab Katarzyna Szoch-Jędrys Bartosz Frączek Grzegorz Zając Waldemar Hładki oraz Zespó³ Pracowników Katedry i Zak³adu Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM i Ko³o Naukowe przy Katedrze

4 Kursy Kursy oko³okongresowe / Courses during the Congress Program EPLS Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci września 2007 Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych ALS Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych września 2007 Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych ILS Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia 28 września 2007 Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej, jak i przy wykorzystaniu AED) Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego BLS-AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Automatyczna defibrylacja zewnętrzna) 28 września 2007 Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Generic Instructor Course września 2007 Przygotowanie osób nominowanych jako Instructor Potential po kursach ALS, EPLS, NLS do nauczania osób dorosłych na wymienionych powyżej kursach Dostęp do naczyń centralnych pod kontrolą USG 30 września 2007 Zaznajomienie z możliwościami i techniką uzyskiwania centralnych dostępów donaczyniowych pod kontrolą USG 27 wrzeœnia 2007 (czwartek) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Rejestracja uczestników Sala C i D (transmisja) Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników Janusz Andres Sesja I Ewolucja wytycznych resuscytacji od nauki do praktyki Prowadzą: Janusz Andres, Zdzisław Rondio years CPR Guidelines: who has influenced the international guidelines, Wolfgang Dick High survival from cardiac arrest in ventricular fibrillation: comparison of two periods, Roger White Simulation the future of medical education, Thomas Ott Sesja II Ostry zespół wieńcowy i nagłe pozaszpitalne zatrzymania krążenia Prowadzą: Jerzy Sadowski, Janusz Andres, Krzysztof Żmudka Aktualne standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych, Krzysztof Żmudka Out-of-hospital cardiac arrest: Applying the 2005 CPR/ECC Guidelines. Part I: Out-of-hospital cardiac arrest: Applying the new guidelines to the treatment of ventricular fibrillation. Part II: Home defibrillation: where are we?, Roger White Leczenie przeciwzakrzepowe OZW w świetle najnowszych zaleceń ESC 2007, Janina Stępińska Przerwa na kawę Sala C i D Sesja III Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacji wg Wytycznych 2005 Prowadzą: Paweł Nadziakiewicz, Małgorzata Popławska, Rafał Drwiła Podstawowe i zaawansowane za biegi resuscytacyjne wg Wytycznych 2005, Paweł Krawczyk, Grzegorz Cebula Podstawowe i zaawansowane za biegi resuscytacyjne u dzieci i noworodków (Wytyczne 2005), Elżbieta Byrska-Maciejasz, Piotr Maciejasz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przy użyciu urządzenia typu Load Distributing Band (LDB-CPR), Marek Nowicki Konsultacje telemedyczne w oparciu o transmisję 12-odprowadzeniowego EKG w leczeniu pacjentów z OZW, Joanna Wilczyńska Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kursów dostêpne na stronie Przerwa na lunch

5 Program Program Sesja IV Hipotermia po NZK Prowadzą: Leon Drobnik, Krzysztof Kusza, Ryszard Gajdosz Hypothermia Network, Niklas Nielsen Hipotermia i jej działanie protekcyjne na OUN po niedotlenieniu, Krzysztof Kusza Sala C i D Sesja V Resuscytacja płynowa oraz wskazania do zastosowania krwi Prowadzą: Ewa Mayzner-Zawadzka, Krzysztof Przesmycki, Maria Wujtewicz Nowości w terapii płynowej, Grażyna Durek Przetaczanie krwi w kategorii uzasadnionych potrzeb terapeutycznych, Ewa Mayzner-Zawadzka Urazy dzieci specyfika, możliwości prewencji oraz rola dziecka w łańcuchu przeżycia, Jakub Grochowski, Przemysław Barczentewicz, Rafał Findysz, Jakub Mierzejewski, Bartosz Frączek, Grzegorz Cebula Resuscytacja noworodka na sali porodowej z zastosowaniem powietrza doświadczenie własne, Dariusz Madajczak, Joanna Seliga Maria Katarzyna Kornacka Ocena przydatności zespołu interwencyjno-reanimacyjnego w wieloprofilowym szpitalu klinicznym, Tomasz Kubik, Paweł Andruszkiewicz, Grzegorz Niewiński, Joanna Lipińska, Andrzej Kański Czynniki wpływające na wczesne wyniki resuscytacji, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Tomasz Kubik, Grzegorz Niewiński Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia czego się obawiamy?, Paweł Krawczyk, Bartosz Frączek, Janusz Andres Rozwój kursów EPLS oraz NLS (Newborn Life Support) w Polsce, Elżbieta Byrska-Maciejasz Bezpieczny szpital. Rozwiązania techniczne i procedury, Marek Kordasiewicz Protokół Hipotermii Terapeutycznej (HiT), Wojciech A. Rychlik Arctic Sun polskie doświadczenia, Paweł Krawczyk, Paweł Franczuk, Magdalena Szwanda, Wojciech Mudyna Sesja VI Resuscytacja u dzieci i noworodków Prowadzą: Tadeusz Szreter, Andrzej Piotrowski, Ryszard Lauterbach, Krzysztof Kobylarz Przerwa na kawę Sesja VII Wewnątrzszpitalne NZK Prowadzą: Andrzej Kański, Zbigniew Rybicki, Krzysztof Zając Sala C i D (transmisja) Inauguracja Kongresu połączona z wykładem nt. Sześć lat działalności Polskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu Komiks Resuscytacja Praktyczne problemy resuscytacji dzieci, Tadeusz Szreter Struktura porad udzielanych dzieciom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie w la tach , Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Małgorzata Płowaś-Goral, Wojciech Krawczyk, Tomasz Kucmin, Paweł Szwarc Prevention of Intrahospital Sudden Cardiac Arrest, David Robin son Wczesne i odległe wyniki resuscytacji po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Grzegorz Niewiński, Tomasz Kubik

6 Program Program wrzeœnia 2007 (piątek) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Sesja VIII Oddychanie Prowadzą: Andrzej Nestorowicz, Alicja Macheta, Tomasz Cieniawa Zator tłuszczowy płuc, Zdzisław Kruszyński Niedotlenienie pooperacyjne. Oksy genacja, Piotr Müller Szybka intubacja u dzieci (RSI), Piotr Maciejasz, Elżbieta Byrska- -Maciejasz Pakiet terapeutyczny w zapobieganiu zapaleniu płuc związanym ze stosowaniem wentylacji mechanicznej, Tomasz Łazowski Sala C i D Sesja IX Resuscytacja OUN Przerwa na kawę Prowadzą: Igor Gościński, Grażyna Durek, Jerzy Tyrak Nowe wytyczne w rozpoznawaniu śmierci mózgu, Romuald Bohatyrewicz Cerebral derangements during and after CPR, Lila Papadimitriou Cerebral and Haemodynamic interactions during and after CPR, Katerina Marathia Cerebral monitoring during and after CPR, Theano Demesticha Zmiany ICP w stanach krytycznych u chorych po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym, Jerzy Tyrak Ocena zmian współczynnika mleczan-tlen (mloi) w krwi opuszkowej po ciężkim urazie głowy, Jerzy Tyrak Zastosowanie amantadyny u chorych z zaburzeniami świadomości po udarach i urazach mózgu, Udo Zifko Sesja X Resuscytacja okołourazowa u osób w wieku podeszłym Prowadzą: Juliusz Jakubaszko, Jerzy Karski, Waldemar Hładki, Tomasz Grodzicki, Leszek Brongel Biologiczne aspekty starzenia się organizmu ludzkiego, Tomasz Grodzicki Epidemiologia urazowości wieku podeszłego, Leszek Brongel, Waldemar Hładki Specyfika postępowania w resuscytacji u osób w wieku podeszłym, Juliusz Jakubaszko Sesja XII Edukacja Prowadzą: Ewa Karpel, Janusz Andres, Tadeusz Wójcikiewicz Sala C i D Sesja XI Nauczanie dzieci i młodzieży pierwszej pomocy (Fundacja Świat Dzieciom) Rozwiązania systemowe, uwarunkowania legislacyjne nauczania udzielania pierwszej pomocy, Edyta Kramek, Dariusz Piotrowski, Marta Retlikowska SERCE NA START (SNS) program nauczania dzieci i młodzieży w wieku 5 15 lat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia zakres metodyczno-dydaktyczny, Sylwia Wrona a) Prezentacja miast i regionów SNS metody współpracy (Bydgoszcz Barbara Boniek, Łódzkie Ewa Sudoł-Jednorowicz, Małopolska, Śląsk Katarzyna Szoch-Jędrys) b) Wolontariat SNS, Anna Dyszlewska Badania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, Tomasz Sikorski, Jakub Grochowski, Zakres dydaktyczny nauczania pierwszej pomocy (część urazowa) dla dzieci i młodzieży, Marek Jędrzejek, Wit Zawadzki Nauczanie dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa, Jacek Suwara Pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Terapia śmiechem, Elżbieta Baran-Cebula Przerwa na lunch Sala C i D Sesja XIII Problemy etyczne i prawne w resuscytacji Prowadzą: Andrzej Kański, Romuald Bohatyrewicz, Paweł Andruszkiewicz Sala C i D (transmisja) State of Art Lecture Evidence based emergency medicine, Wolfgang Dick Prowadzący: Janusz Andres Does Poland need the European Trauma Course?, David Robinson Nauczanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej studentów I roku studiów medycznych, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Bartosz Frączek, Marta Dembkowska, Edyta Drab, Katarzyna Zagólska-Bębenek, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Grzegorz Zając, Janusz Andres Ethics in ERC Resuscitation Guidelines 2005, Leo Bossaert Resuscytacja i jej konsekwencje w świetle prawa obowiązującego w Polsce, Włodzimierz Majewski

7 Program Program Porównanie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych pomiędzy studentami kierunków medycznych a wolontariuszami, Marek Jędrzejek, Grzegorz Cebula, Bogusław Bucki Rozwój kursów BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji w Polsce, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Edyta Drab, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Grzegorz Zając, Janusz Andres Audyt, Grzegorz Zając Jakość resuscytacji krążeniowo- -oddechowej wśród uczestników V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, Grzegorz Cebula, Przemysław Guła, Bartosz Frączek, Elżbieta Byrska- -Maciejasz, Tomasz Madej, Katarzyna Zagólska-Bębenek, Jarosław Gucwa, Janusz Andres, Wojciech Bodzoń Nauczanie resuscytacji krążeniowo-odechowej osób o różnym stopniu niepełnosprawności, Łukasz Kaczmarek, Aleksandra Majchrzak, Grzegorz Cebula Trzebinia miasto bezpieczne dla serca, Agata Borowczak Kwalifikacja chorych do Oddziału Intensywnej Terapii dylematy, Grzegorz Niewiński, Paweł Andruszkiewicz, Tomasz Kubik, Andrzej Kański Czy istnieją granice postępowania medycznego u chorych umierających?, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Grzegorz Niewiński, Tomasz Kubik Praktyka zastosowania protokołu DNAR (do-not-attempt-resuscitation) w szpitalu klinicznym doniesienie wstępne, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Tomasz Kubik, Grzegorz Niewiński Psychologiczne aspekty resuscytacji (Debriefing), Bożena Ignat Sala C i D (transmisja) State of art lecture Emergency Department algorithm to improve outcome in severely injured patients, Bernd W. Böttiger Prowadzą: Waldemar Hładki, Andrzej Zawadzki Sesja XIV Forum dyskusyjne nt. Medycyna Ratunkowa w obliczu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Prowadzą: Andrzej Zawadzki, Jerzy Karski, Waldemar Hładki, Leszek Brongel, Małgorzata Popławska 29 wrzeœnia 2007 (sobota) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Sesja XV Resuscytacja w sytuacjach szczególnych Prowadzą: Wojciech Gaszyński, Michał Gaca, Dariusz Piotrowski Resuscytacja w ciąży, Michał Gaca Odrębności zabiegów resuscytacyjnych w ostrych zatruciach substancjami chemicznymi i lekami, Alicja Macheta, Marta Banach Analiza przyczyn wczesnych zgonów u pacjentów z obrażeniami ciała na terenie województwa łódzkiego, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Wojciech Gaszyński Badanie nad możliwością zwiększenia efektywności przedszpitalnej segregacji medycznej w zdarzeniu masowym przy wykorzystaniu systemu wspomagania dowodzenia SWD WASKO, Arkadiusz Trzos Przerwa na kawę Sala C i D Sesja XVI Nowe techniki monitorowania układu krążenia, płuc i OUN. Prowadzą: Andrzej Kübler, Tomasz Łazowski, Piotr Müller Early management of traumatic brain injury, Bernd W. Böttiger New brain monitoring methods during anaesthesia, Alfred Doenicke Sala Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Analiza zabezpieczenia me dycznego podczas wizyty Papieża Benedykta XVI w Krakowie r. w oparciu o Wytyczne 2005, Monika Starowicz, Piotr Wolak, Arka diusz Trzos, Przemysław Guła, Jan Koza, Janusz Andres Monitorowanie w oksygenacji tkanek, Piotr Müller

8 Program Warsztaty Warsztaty praktyczne / Workshops Znajomość Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej wśród mieszkańców Podkarpacia, Janusz Kidacki, Bożena Pasławska Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla podczas akcji resuscytacyjnej, Andrzej Kübler Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) Nietypowe sytuacje w dziecięcej medycynie ratunkowej, Piotr Maciejasz, Elżbieta Byrska- Maciejasz Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pierwsza pomoc. Mity i rze czywistość, Tadeusz Zagajewski Sala C i D (transmisja) Podsumowanie i zamknięcie Kongresu Prof. dr hab. med. Janusz Andres Dzień instruktorski Uwaga! W dniach 29 i 30 września 2007 r. odbędą się Krakowskie Dni Zdrowia. Nr 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) r., czwartek, godz Sala 122/123 Grzegorz Cebula wstęp wolny Nr 2. Diagnostyka USG w obrażeniach tułowia r., czwartek, godz r., piątek, godz r., sobota, godz sala 122/123 Waldemar Hładki opłata 50 zł Nr 3. Symulacja w edukacji r., czwartek, godz r., piątek, godz r., sobota, godz (Organizator METI, Medline ) sala 107 Thomas Ott, Paweł Krawczyk wstęp wolny Nr 4. Trudne drogi oddechowe r., czwartek, godz sala 421 Henryk Podziorny opłata 50 zł

9 Informacje Informacje ogólne / General information Informacje Informacje ogólne / General information Miejsce obrad Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków Czas obrad września 2007 Języki Kongresu polski i angielski Sekretariat Komitetu Organizacyjnego będzie czynny w Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków czwartek, 27 września 2007 r., godz piątek, 28 września 2007 r., godz sobota, 29 września 2007 r., godz Opłaty za uczestnictwo w Kongresie: członkowie Polskiej Rady Resuscytacji 400,00 zł pozostali uczestnicy 500,00 zł pielęgniarki, ratownicy medyczni i studenci: 300,00 zł osoba towarzysząca: 300,00 zł Wejściówka jednodniowa: r., czwartek 200,00 zł r., piątek 200,00 zł r., sobota 100,00 zł Opłata obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa i plakat Kongresu udział w obradach wstęp na Wystawę Medyczną koktajl powitalny (po ceremonii otwarcia Kongresu) lunch 27 i 28 września 2007 r. oraz poczęstunek w przerwach obrad (kawa, herbata, napoje) Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów, plakatu Kongresu ani certyfikatu uczestnictwa. Wejściówka jednodniowa uprawnia do otrzymania: programu i plakatu Kongresu udziału w obradach wstępu na Wystawę Medyczną lunchu (27 lub 28 września 2007) i poczęstunku w przerwach obrad w danym dniu Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdr. z 6 października 2004 r. (DzU nr 231, poz. 2326) w ilości: 30 pkt udział czynny, 15 pkt udział bierny. Rodzaj identyfikatorów: czerwony komitet organizacyjny zielony wykładowcy prowadzący sesje niebieski uczestnicy żółty przedstawiciele firm biały dziennikarze Tłumaczenia prezentacji w języku angielskim na język polski będą rozdawane przed wejściem na sale obrad. Program towarzyszący / Social Program r. (czwartek), godz Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków Uroczysta inauguracja Kongresu wstęp wolny r. (piątek) Wieczór teatralny Udział w spektaklu teatralnym zgodnie z Państwa wyborem online albo telefonicznie w Biurze Symposium Cracoviense i dokonaniem opłaty na miejscu w Recepcji Konferencji. Formularz rezerwacji sztuki teatralnej na stronie lub na stronie r. (niedziela) Vadim Brodski i Jego Goście Hanna Banaszak Konstanty Wileński Orkiestra Opery Krakowskiej Fundacja Świat Dzieciom tel.: , , Koncert charytatywny na rzecz programu Serce na Start Teatr im. J. Słowackiego godz Bilety od 120 do 200 PLN Kasa Opery: Plac Św. Ducha 1 Tel.: , Biuro rezerwacji hotelowej: Symposium Cracoviense, Kraków, ul. Krupnicza 3 tel. +48 (12) , +48 (12) , fax +48 (12) Konto: BRE Bank SA O. Kraków

10 Uczestnicy Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prac Index of chairpersons, lecturers and authors of the papers Sponsorzy Sponsorzy / Sponsors A Andres J. (Kraków) Andruszkiewicz P. (Warszawa) B Balcerzyk-Barzdo E. (Łódź) Banach M. (Kraków) Baran-Cebula E. (Kraków) Barczentewicz P. (Kraków) Bodzoń W. (Kraków) Bohatyrewicz R. (Szczecin) Boniek B. (Bydgoszcz) Borowczak A. (Trzebinia) Bossaert L. (Antwerpia) Böttiger B. W. (Heidelberg) Brongel L. (Kraków) Bucki B. (Kraków) Byrska-Maciejasz E. (Kraków) C Cebula G. (Kraków) Chemperek E. (Lublin) Cieniawa T. (Kraków) D Demesticha T. (Ateny) Dembkowska M. (Kraków) Dick W. (Frankfurt) Drab E. (Kraków) Doenicke A. (Monachium) Drobnik L. (Poznań) Drwiła R. (Kraków) Durek G. (Wrocław) Dyszlewska A. (Bielsko-Biała) F Findysz R. (Kraków) Franczuk P. (Kraków) Frączek B. (Kraków) G Gaca M. (Poznań) Gajdosz R. (Kraków) Gaszyński W. (Łódź) Gościński I. (Kraków) Grochowski J. (Kraków) Grodzicki T. (Kraków) Gucwa J. (Kraków) Guła P. (Kraków) H Hładki W. (Kraków) J Jakubaszko J. (Wrocław) Jędrzejek M. (Katowice) K Kaczmarek Ł. (Warszawa) Kański A. (Warszawa) Karpel E. (Katowice) Karski J. (Lublin) Kidacki J. (Rzeszów) Knapik P. (Zabrze) Kobylarz K. (Kraków) Kołodziejczyk-Wojtczak D. (Łódź) Kordasiewicz M. (Warszawa) Kornacka M. K. (Warszawa) Koza J. (Kraków) Kramer E. (Warszawa) Krawczyk P. (Kraków) Krawczyk W. (Lublin) Kruszyński Z. (Warszawa) Kubik T. (Warszawa) Kucmin T. (Lublin) Kusza K. (Bydgoszcz) Kübler A. (Wrocław) L Lauterbach R. (Kraków) Lipińska J. (Warszawa) Ł Łazowski T. (Warszawa) M Macheta A. (Kraków) Maciejasz P. (Kraków) Madej T. (Kraków) Madajczak D. (Warszawa) Majchrzak A. (Kraków) Majewski W. (Bytom) Marathia K. (Ateny) Mayzner-Zawadzka E. (Warszawa) Mierzejewski J. (Kraków) Mudyna W. (Kraków) Müller P. (Kraków) N Nadziakiewicz P. (Zabrze) Nestorowicz A. (Lublin) Nielsen N. (Kopenhaga) Niewiński G. (Warszawa) Nowicki M. (Warszawa) P Papadimitriou L. (Ateny) Pasławska B. (Rzeszów) Piotrowski A. (Łódź) Piotrowski D. (Łódź) Płowaś-Goral M. (Lublin) Popławska M. (Kraków) Przesmycki K. (Lublin) R Retlikowska M. (Łódź) Robinson D. (Londyn) Rondio Z. (Warszawa) Rudnicka-Drożak E. (Lublin) Rybicki Z. (Warszawa) Rychlik W. A. (Katowice) S Sadowski J. (Kraków) Seliga J. (Warszawa) Sikorski T. (Łódź) Starowicz M. (Kraków) Stępińska J. (Warszawa) Sudoł-Jednorowicz E. (Łódź) Suwara J. (Warszawa) Szoch-Jędrys K. (Kraków) Szreter T. (Warszawa) Szwanda M. (Kraków) Szwarc P. (Lublin) T Trzos A. (Kraków) Tyrak J. (Kraków) W White R. (Rochester) Wilczyńska J. (Warszawa) Wolak P. (Kraków) Wójcikiewicz T. (Tarnów) Wrona S. (Kraków) Wujtewicz M. (Gdańsk) Z Zagajewski T. (Łódź) Zagólska-Bębenek K. (Kraków) Zając G. (Kraków) Zając K. (Kraków) Zawadzki A. (Warszawa) Zawadzki W. (Kraków) Zifko U. (Wiedeń) Żmudka K. (Kraków) Sponsorzy Kongresu / Sponsors of the Congress: Linde Gaz Polska Medtronic Poland Paramedica Polska Sanofi-Aventis Lifemed Poland Elektromed Philips Polska Firmy uczestniczące/ Participating firms: American Heart Association (AHA) Anes-Med Ascor AxMediTec Balton Ekomark Emtel EuMed Fresenius-kabi Glaxo SmithKline LMP Maquet Medlab Natur Produkt Polfa Warszawa Polimed Promed Sumi Timko Walmed Wydawnictwa / Publishers: PZWL Patroni medialni / Media patronate: I Ignat B. (Warszawa) O Ott T. (Moguncja) Medline

11

12

13

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji n Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego n

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI!

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI! PolskaRadaResuscytacji www.prc.krakow.pl www.kongres.prc.krakow.pl VIMIĘDZYNARODOWEGOKONGRESU POLSKIEJRADYRESUSCYTACJI HASŁOPRZEWODNIE: Jakzwiększyćprzeżywalnośćpacjentów wstaniebezpośredniegozagrożeniażycia?

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku q Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab.

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Kraków, 24 25 września 2009 IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka Hasło przewodnie: Jak zwiększyć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa.

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa. PROGRAM XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i IV Sympozjum SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016 organizowana przez: KATEDRĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Wydanie pod redakcją prof. dr. hab. med. Janusza Andresa i dr. hab. med. Rafała Drwiły Kraków 4 7 grudnia 2013 r. Redakcja naukowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania KURS I Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2 01 5 P O D S T A W O W Y Warszawa 29-30.05.2015 Hebdów 26-27.06.2015 www.nwm.ptchp.pl

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja 30-31 MAJA 2014 r. MIEJSCE OBRAD Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-317 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 19 AULA 201 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

Jak uczyd wg wytycznych 2010?

Jak uczyd wg wytycznych 2010? Jak uczyd wg wytycznych 2010? Przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia zależą od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Zespół Medycyny Ratunkowej Warszawa, 11-02-2009 Skróty używane w prezentacji AED - Automatic External Defibrillator automatyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kraków, 25 27 czerwca 2009 Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa

I Konferencja Naukowa www.ptzkd.org I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci 22-23 października 2011 Dwór Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Bardzo serdecznie

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PŁUC OD A do Z

CHOROBY PŁUC OD A do Z 14 14 Interaktywne Repetytorium Pulmonologiczne Repetitio mater studiorum est CHOROBY PŁUC OD A do Z 6-7 kwietnia 2016 GNIEZNO 14 INTERAKTYWNE REPETYTORIUM PULMONOLOGICZNE Repetitio mater studiorum est

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl 58540 Karpacz, tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: RESUSCITATION ALS Advanced Life Support Provide Course 58540 Karpacz ALS provider 800 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u

Bardziej szczegółowo

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Łódź, 21-23.05.2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 tel./fax. 042 637 90 24,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji Resuscytacja prof. dr hab. med. Janusz Andres *, lek. med. Edyta Drab **i, lek. med. Grzegorz Cebula i, lek. med. Paweł Krawczyk i, lek. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz i Katedra i Zakład Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM I INTENSY WNEJ TERAPII ANESTEZJOLOGII I Z ACHODNIOPOMORSKIE 10-11.10.2015

SYMPOZJUM I INTENSY WNEJ TERAPII ANESTEZJOLOGII I Z ACHODNIOPOMORSKIE 10-11.10.2015 Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć PUM Stowarzyszenie Pro-ICU 10-11.10.2015

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ

STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE POZNAŃ 29-30 listopada 2013 Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Klinika Neonatologii C.M.U.J. w Krakowie Katedra Neonatologii UM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-AiIT Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

2.1. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym... 27 Małgorzata Maluty-Rospond

2.1. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym... 27 Małgorzata Maluty-Rospond Spis tresci Przedmowy Od Redaktorów Naukowych... XIII Piotr Dzięgielewski... XV Robert Gałązkowski... XVII 1. Podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy... 1 Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg Kwalifikowana

Bardziej szczegółowo

Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)

Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) Kraków, marzec 2010 r. Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) Szanowni Państwo, W imieniu firmy LINMED, składam ofertę na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego

Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego Konferencja z okazji Jubileuszu pracy zawodowej Prof. dr. hab. Macieja Kaczmarskiego Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc medyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW Mikrobiologia nowe wyzwania, nowe możliwości

XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW Mikrobiologia nowe wyzwania, nowe możliwości III Komunikat Szanowni Państwo! XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW Mikrobiologia nowe wyzwania, nowe możliwości 25-27 września 2016 roku w Bydgoszczy odbędzie się XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lipca 2016 r.

z dnia 29 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr 130/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup.

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup. V KONFERENCJA KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ K O M U N I K A T Kraków, 30 31 marca 2007 r. Centrum Dydaktyczno Kongresowe Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

zaprasza do wzięcia udziału w XI Sympozjum

zaprasza do wzięcia udziału w XI Sympozjum Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oddz. Ziemi Lubuskiej Komisja Problemowa ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Ratownictwa Medycznego działająca przy OIPiP

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

15.25-15.40 przerwa kawowa 4. Rola zabawy w komunikacji z dzieckiem dr psychologii Małgorzata Kostek -20 min.

15.25-15.40 przerwa kawowa 4. Rola zabawy w komunikacji z dzieckiem dr psychologii Małgorzata Kostek -20 min. Program konferencji : Emocje w opiece paliatywnej 21.08.2015 r. ( piątek) 9.00-10.00 Rejestracja gości Cz.I Cz. II 10.00 Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości Irena Mickiewicz- 10 min. 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo