III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji"

Transkrypt

1 III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2 Komitet honorowy Komitet honorowy / Honorary Committee Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego Prof. dr hab. Karol Musio³ Prorektor Uniwersytetu Jagielloñskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wies³aw Pawlik Dziekan Wydzia³u Lekarskiego UJ CM Prof. dr hab. Wojciech Nowak Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz Wojewoda Ma³opolski Maciej Klima Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Nawara Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw³a II Prof. dr hab. med. Mieczys³aw Pasowicz Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Dr Andrzej Kulig Powitanie / Welcome Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo Kraków, wrzesień 2007 r. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie witam na Trzecim Międzynarodowym Kongresie Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl), który odbywa się w nowym Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ponad sześcioletnia działalność Rady warta jest podsumowania, szczególnie w obliczu dwuletniego doświadczenia w implementacji Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz prawie rocznego funkcjonowania w Polsce nowej Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przewodnie hasło Kongresu Wytyczne 2005 nadzieją XXI wieku ma wyrażać nasze wspólne wysiłki mające na celu wzrost przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia poprzez rozpowszechnianie aktualnej wiedzy na temat możliwości ratowania życia, powszechnego szkolenia i edukacji w tym zakresie oraz praktycznego wprowadzania programów pierwszej pomocy, szczególnie w lokalnych społecznościach. Kongres jest szansą na przedstawienie najnowszej wiedzy w dziedzinie medycyny resuscytacji, którą zaprezentują międzynarodowi wykładowcy. Wiedza ta wraz z jej edukacyjnymi i praktycznymi implikacjami posłuży dalszej integracji środowiska medycznego ze służbami ratownictwa w Polsce i objęta jest ogólnospołeczną kampanią medialną na temat ratowania życia. Życzyłbym Polskiej Radzie Resuscytacji, aby jej kolejny Zjazd w Krakowie zapadł Państwu głęboko w pamięć poprzez naukowe wartości merytoryczne, ofertę kulturalną miasta oraz niezapomnianą atmosferę spotkania wśród przyjaciół. Serdecznie zapraszam Prof. dr hab. med. Janusz Andres Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

3 Komitet naukowy Komitet naukowy / Science Committee Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny / Organizing Committee Prof. dr hab. Janusz Andres Dr med. Paweł Andruszkiewicz Dr hab. Romuald Bohatyrewicz Dr hab. Leszek Brongel Dr med. Tomasz Cieniawa Prof. dr hab. Leon Drobnik Dr med. Rafał Drwiła Prof. dr hab. Grażyna Durek Prof. dr hab. Michał Gaca Prof. dr hab. Ryszard Gajdosz Prof. dr hab. Wojciech Gaszyński Prof. dr hab. Igor Gościński Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Dr hab. Waldemar Hładki Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko Prof. dr hab. Andrzej Kański Prof. dr hab. Ewa Karpel Prof. dr hab. Jerzy Karski Prof. dr hab. Piotr Knapik Dr hab. Krzysztof Kobylarz Prof. dr hab. Zdzisław Kruszyński Prof. dr hab. Andrzej Kübler Prof. dr hab. Krzysztof Kusza Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach Prof. dr hab. Tomasz Łazowski Dr med. Alicja Macheta Dr hab. Dariusz Maciejewski Dr Włodzimierz Majewski Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka Dr hab. Marek Moskała Dr med. Piotr Müller Prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski Dr med. Dariusz Piotrowski Dr med. Henryk Podziorny Dr med. Małgorzata Popławska Prof. dr hab. Krzysztof Przesmycki Prof. dr hab Zdzisław Rondio Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki Prof. dr hab. Jerzy Sadowski Prof. dr hab. Tadeusz Szreter Dr med. Arkadiusz Trzos Dr med. Jerzy Tyrak Dr med. Tadeusz Wójcikiewicz Prof. dr hab. Maria Wujtewicz Dr med. Krzysztof Zając Prof. dr hab. Andrzej Zawadzki Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka Przewodnicz¹cy Janusz Andres Zastêpca Przewodnicz¹cego Alicja Macheta Sekretarz Agnieszka Fr¹czek Skarbnik Miros³aw Ziêtkiewicz Cz³onkowie Marta Banach Paweł Krawczyk Teresa Baranek Henryk Podziorny Elżbieta Byrska-Maciejasz Wiesław Pyrczak Grzegorz Cebula Tomasz Skóra Wiktor Dardziński Monika Starowicz Marta Dembkowska Joanna Szostak-Wieczorek Edyta Drab Katarzyna Szoch-Jędrys Bartosz Frączek Grzegorz Zając Waldemar Hładki oraz Zespó³ Pracowników Katedry i Zak³adu Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM i Ko³o Naukowe przy Katedrze

4 Kursy Kursy oko³okongresowe / Courses during the Congress Program EPLS Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci września 2007 Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych ALS Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych września 2007 Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych ILS Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia 28 września 2007 Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej, jak i przy wykorzystaniu AED) Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego BLS-AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Automatyczna defibrylacja zewnętrzna) 28 września 2007 Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Generic Instructor Course września 2007 Przygotowanie osób nominowanych jako Instructor Potential po kursach ALS, EPLS, NLS do nauczania osób dorosłych na wymienionych powyżej kursach Dostęp do naczyń centralnych pod kontrolą USG 30 września 2007 Zaznajomienie z możliwościami i techniką uzyskiwania centralnych dostępów donaczyniowych pod kontrolą USG 27 wrzeœnia 2007 (czwartek) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Rejestracja uczestników Sala C i D (transmisja) Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników Janusz Andres Sesja I Ewolucja wytycznych resuscytacji od nauki do praktyki Prowadzą: Janusz Andres, Zdzisław Rondio years CPR Guidelines: who has influenced the international guidelines, Wolfgang Dick High survival from cardiac arrest in ventricular fibrillation: comparison of two periods, Roger White Simulation the future of medical education, Thomas Ott Sesja II Ostry zespół wieńcowy i nagłe pozaszpitalne zatrzymania krążenia Prowadzą: Jerzy Sadowski, Janusz Andres, Krzysztof Żmudka Aktualne standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych, Krzysztof Żmudka Out-of-hospital cardiac arrest: Applying the 2005 CPR/ECC Guidelines. Part I: Out-of-hospital cardiac arrest: Applying the new guidelines to the treatment of ventricular fibrillation. Part II: Home defibrillation: where are we?, Roger White Leczenie przeciwzakrzepowe OZW w świetle najnowszych zaleceń ESC 2007, Janina Stępińska Przerwa na kawę Sala C i D Sesja III Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacji wg Wytycznych 2005 Prowadzą: Paweł Nadziakiewicz, Małgorzata Popławska, Rafał Drwiła Podstawowe i zaawansowane za biegi resuscytacyjne wg Wytycznych 2005, Paweł Krawczyk, Grzegorz Cebula Podstawowe i zaawansowane za biegi resuscytacyjne u dzieci i noworodków (Wytyczne 2005), Elżbieta Byrska-Maciejasz, Piotr Maciejasz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przy użyciu urządzenia typu Load Distributing Band (LDB-CPR), Marek Nowicki Konsultacje telemedyczne w oparciu o transmisję 12-odprowadzeniowego EKG w leczeniu pacjentów z OZW, Joanna Wilczyńska Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kursów dostêpne na stronie Przerwa na lunch

5 Program Program Sesja IV Hipotermia po NZK Prowadzą: Leon Drobnik, Krzysztof Kusza, Ryszard Gajdosz Hypothermia Network, Niklas Nielsen Hipotermia i jej działanie protekcyjne na OUN po niedotlenieniu, Krzysztof Kusza Sala C i D Sesja V Resuscytacja płynowa oraz wskazania do zastosowania krwi Prowadzą: Ewa Mayzner-Zawadzka, Krzysztof Przesmycki, Maria Wujtewicz Nowości w terapii płynowej, Grażyna Durek Przetaczanie krwi w kategorii uzasadnionych potrzeb terapeutycznych, Ewa Mayzner-Zawadzka Urazy dzieci specyfika, możliwości prewencji oraz rola dziecka w łańcuchu przeżycia, Jakub Grochowski, Przemysław Barczentewicz, Rafał Findysz, Jakub Mierzejewski, Bartosz Frączek, Grzegorz Cebula Resuscytacja noworodka na sali porodowej z zastosowaniem powietrza doświadczenie własne, Dariusz Madajczak, Joanna Seliga Maria Katarzyna Kornacka Ocena przydatności zespołu interwencyjno-reanimacyjnego w wieloprofilowym szpitalu klinicznym, Tomasz Kubik, Paweł Andruszkiewicz, Grzegorz Niewiński, Joanna Lipińska, Andrzej Kański Czynniki wpływające na wczesne wyniki resuscytacji, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Tomasz Kubik, Grzegorz Niewiński Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia czego się obawiamy?, Paweł Krawczyk, Bartosz Frączek, Janusz Andres Rozwój kursów EPLS oraz NLS (Newborn Life Support) w Polsce, Elżbieta Byrska-Maciejasz Bezpieczny szpital. Rozwiązania techniczne i procedury, Marek Kordasiewicz Protokół Hipotermii Terapeutycznej (HiT), Wojciech A. Rychlik Arctic Sun polskie doświadczenia, Paweł Krawczyk, Paweł Franczuk, Magdalena Szwanda, Wojciech Mudyna Sesja VI Resuscytacja u dzieci i noworodków Prowadzą: Tadeusz Szreter, Andrzej Piotrowski, Ryszard Lauterbach, Krzysztof Kobylarz Przerwa na kawę Sesja VII Wewnątrzszpitalne NZK Prowadzą: Andrzej Kański, Zbigniew Rybicki, Krzysztof Zając Sala C i D (transmisja) Inauguracja Kongresu połączona z wykładem nt. Sześć lat działalności Polskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu Komiks Resuscytacja Praktyczne problemy resuscytacji dzieci, Tadeusz Szreter Struktura porad udzielanych dzieciom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie w la tach , Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Małgorzata Płowaś-Goral, Wojciech Krawczyk, Tomasz Kucmin, Paweł Szwarc Prevention of Intrahospital Sudden Cardiac Arrest, David Robin son Wczesne i odległe wyniki resuscytacji po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Grzegorz Niewiński, Tomasz Kubik

6 Program Program wrzeœnia 2007 (piątek) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Sesja VIII Oddychanie Prowadzą: Andrzej Nestorowicz, Alicja Macheta, Tomasz Cieniawa Zator tłuszczowy płuc, Zdzisław Kruszyński Niedotlenienie pooperacyjne. Oksy genacja, Piotr Müller Szybka intubacja u dzieci (RSI), Piotr Maciejasz, Elżbieta Byrska- -Maciejasz Pakiet terapeutyczny w zapobieganiu zapaleniu płuc związanym ze stosowaniem wentylacji mechanicznej, Tomasz Łazowski Sala C i D Sesja IX Resuscytacja OUN Przerwa na kawę Prowadzą: Igor Gościński, Grażyna Durek, Jerzy Tyrak Nowe wytyczne w rozpoznawaniu śmierci mózgu, Romuald Bohatyrewicz Cerebral derangements during and after CPR, Lila Papadimitriou Cerebral and Haemodynamic interactions during and after CPR, Katerina Marathia Cerebral monitoring during and after CPR, Theano Demesticha Zmiany ICP w stanach krytycznych u chorych po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym, Jerzy Tyrak Ocena zmian współczynnika mleczan-tlen (mloi) w krwi opuszkowej po ciężkim urazie głowy, Jerzy Tyrak Zastosowanie amantadyny u chorych z zaburzeniami świadomości po udarach i urazach mózgu, Udo Zifko Sesja X Resuscytacja okołourazowa u osób w wieku podeszłym Prowadzą: Juliusz Jakubaszko, Jerzy Karski, Waldemar Hładki, Tomasz Grodzicki, Leszek Brongel Biologiczne aspekty starzenia się organizmu ludzkiego, Tomasz Grodzicki Epidemiologia urazowości wieku podeszłego, Leszek Brongel, Waldemar Hładki Specyfika postępowania w resuscytacji u osób w wieku podeszłym, Juliusz Jakubaszko Sesja XII Edukacja Prowadzą: Ewa Karpel, Janusz Andres, Tadeusz Wójcikiewicz Sala C i D Sesja XI Nauczanie dzieci i młodzieży pierwszej pomocy (Fundacja Świat Dzieciom) Rozwiązania systemowe, uwarunkowania legislacyjne nauczania udzielania pierwszej pomocy, Edyta Kramek, Dariusz Piotrowski, Marta Retlikowska SERCE NA START (SNS) program nauczania dzieci i młodzieży w wieku 5 15 lat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia zakres metodyczno-dydaktyczny, Sylwia Wrona a) Prezentacja miast i regionów SNS metody współpracy (Bydgoszcz Barbara Boniek, Łódzkie Ewa Sudoł-Jednorowicz, Małopolska, Śląsk Katarzyna Szoch-Jędrys) b) Wolontariat SNS, Anna Dyszlewska Badania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, Tomasz Sikorski, Jakub Grochowski, Zakres dydaktyczny nauczania pierwszej pomocy (część urazowa) dla dzieci i młodzieży, Marek Jędrzejek, Wit Zawadzki Nauczanie dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa, Jacek Suwara Pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Terapia śmiechem, Elżbieta Baran-Cebula Przerwa na lunch Sala C i D Sesja XIII Problemy etyczne i prawne w resuscytacji Prowadzą: Andrzej Kański, Romuald Bohatyrewicz, Paweł Andruszkiewicz Sala C i D (transmisja) State of Art Lecture Evidence based emergency medicine, Wolfgang Dick Prowadzący: Janusz Andres Does Poland need the European Trauma Course?, David Robinson Nauczanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej studentów I roku studiów medycznych, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Bartosz Frączek, Marta Dembkowska, Edyta Drab, Katarzyna Zagólska-Bębenek, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Grzegorz Zając, Janusz Andres Ethics in ERC Resuscitation Guidelines 2005, Leo Bossaert Resuscytacja i jej konsekwencje w świetle prawa obowiązującego w Polsce, Włodzimierz Majewski

7 Program Program Porównanie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych pomiędzy studentami kierunków medycznych a wolontariuszami, Marek Jędrzejek, Grzegorz Cebula, Bogusław Bucki Rozwój kursów BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji w Polsce, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Edyta Drab, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Grzegorz Zając, Janusz Andres Audyt, Grzegorz Zając Jakość resuscytacji krążeniowo- -oddechowej wśród uczestników V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, Grzegorz Cebula, Przemysław Guła, Bartosz Frączek, Elżbieta Byrska- -Maciejasz, Tomasz Madej, Katarzyna Zagólska-Bębenek, Jarosław Gucwa, Janusz Andres, Wojciech Bodzoń Nauczanie resuscytacji krążeniowo-odechowej osób o różnym stopniu niepełnosprawności, Łukasz Kaczmarek, Aleksandra Majchrzak, Grzegorz Cebula Trzebinia miasto bezpieczne dla serca, Agata Borowczak Kwalifikacja chorych do Oddziału Intensywnej Terapii dylematy, Grzegorz Niewiński, Paweł Andruszkiewicz, Tomasz Kubik, Andrzej Kański Czy istnieją granice postępowania medycznego u chorych umierających?, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Grzegorz Niewiński, Tomasz Kubik Praktyka zastosowania protokołu DNAR (do-not-attempt-resuscitation) w szpitalu klinicznym doniesienie wstępne, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Tomasz Kubik, Grzegorz Niewiński Psychologiczne aspekty resuscytacji (Debriefing), Bożena Ignat Sala C i D (transmisja) State of art lecture Emergency Department algorithm to improve outcome in severely injured patients, Bernd W. Böttiger Prowadzą: Waldemar Hładki, Andrzej Zawadzki Sesja XIV Forum dyskusyjne nt. Medycyna Ratunkowa w obliczu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Prowadzą: Andrzej Zawadzki, Jerzy Karski, Waldemar Hładki, Leszek Brongel, Małgorzata Popławska 29 wrzeœnia 2007 (sobota) Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków Sesja XV Resuscytacja w sytuacjach szczególnych Prowadzą: Wojciech Gaszyński, Michał Gaca, Dariusz Piotrowski Resuscytacja w ciąży, Michał Gaca Odrębności zabiegów resuscytacyjnych w ostrych zatruciach substancjami chemicznymi i lekami, Alicja Macheta, Marta Banach Analiza przyczyn wczesnych zgonów u pacjentów z obrażeniami ciała na terenie województwa łódzkiego, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Wojciech Gaszyński Badanie nad możliwością zwiększenia efektywności przedszpitalnej segregacji medycznej w zdarzeniu masowym przy wykorzystaniu systemu wspomagania dowodzenia SWD WASKO, Arkadiusz Trzos Przerwa na kawę Sala C i D Sesja XVI Nowe techniki monitorowania układu krążenia, płuc i OUN. Prowadzą: Andrzej Kübler, Tomasz Łazowski, Piotr Müller Early management of traumatic brain injury, Bernd W. Böttiger New brain monitoring methods during anaesthesia, Alfred Doenicke Sala Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Analiza zabezpieczenia me dycznego podczas wizyty Papieża Benedykta XVI w Krakowie r. w oparciu o Wytyczne 2005, Monika Starowicz, Piotr Wolak, Arka diusz Trzos, Przemysław Guła, Jan Koza, Janusz Andres Monitorowanie w oksygenacji tkanek, Piotr Müller

8 Program Warsztaty Warsztaty praktyczne / Workshops Znajomość Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej wśród mieszkańców Podkarpacia, Janusz Kidacki, Bożena Pasławska Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla podczas akcji resuscytacyjnej, Andrzej Kübler Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydzia³u Lekarskiego UJ CM ul. œw. azarza 16, Kraków (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) Nietypowe sytuacje w dziecięcej medycynie ratunkowej, Piotr Maciejasz, Elżbieta Byrska- Maciejasz Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pierwsza pomoc. Mity i rze czywistość, Tadeusz Zagajewski Sala C i D (transmisja) Podsumowanie i zamknięcie Kongresu Prof. dr hab. med. Janusz Andres Dzień instruktorski Uwaga! W dniach 29 i 30 września 2007 r. odbędą się Krakowskie Dni Zdrowia. Nr 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) r., czwartek, godz Sala 122/123 Grzegorz Cebula wstęp wolny Nr 2. Diagnostyka USG w obrażeniach tułowia r., czwartek, godz r., piątek, godz r., sobota, godz sala 122/123 Waldemar Hładki opłata 50 zł Nr 3. Symulacja w edukacji r., czwartek, godz r., piątek, godz r., sobota, godz (Organizator METI, Medline ) sala 107 Thomas Ott, Paweł Krawczyk wstęp wolny Nr 4. Trudne drogi oddechowe r., czwartek, godz sala 421 Henryk Podziorny opłata 50 zł

9 Informacje Informacje ogólne / General information Informacje Informacje ogólne / General information Miejsce obrad Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków Czas obrad września 2007 Języki Kongresu polski i angielski Sekretariat Komitetu Organizacyjnego będzie czynny w Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków czwartek, 27 września 2007 r., godz piątek, 28 września 2007 r., godz sobota, 29 września 2007 r., godz Opłaty za uczestnictwo w Kongresie: członkowie Polskiej Rady Resuscytacji 400,00 zł pozostali uczestnicy 500,00 zł pielęgniarki, ratownicy medyczni i studenci: 300,00 zł osoba towarzysząca: 300,00 zł Wejściówka jednodniowa: r., czwartek 200,00 zł r., piątek 200,00 zł r., sobota 100,00 zł Opłata obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa i plakat Kongresu udział w obradach wstęp na Wystawę Medyczną koktajl powitalny (po ceremonii otwarcia Kongresu) lunch 27 i 28 września 2007 r. oraz poczęstunek w przerwach obrad (kawa, herbata, napoje) Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów, plakatu Kongresu ani certyfikatu uczestnictwa. Wejściówka jednodniowa uprawnia do otrzymania: programu i plakatu Kongresu udziału w obradach wstępu na Wystawę Medyczną lunchu (27 lub 28 września 2007) i poczęstunku w przerwach obrad w danym dniu Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdr. z 6 października 2004 r. (DzU nr 231, poz. 2326) w ilości: 30 pkt udział czynny, 15 pkt udział bierny. Rodzaj identyfikatorów: czerwony komitet organizacyjny zielony wykładowcy prowadzący sesje niebieski uczestnicy żółty przedstawiciele firm biały dziennikarze Tłumaczenia prezentacji w języku angielskim na język polski będą rozdawane przed wejściem na sale obrad. Program towarzyszący / Social Program r. (czwartek), godz Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16, Kraków Uroczysta inauguracja Kongresu wstęp wolny r. (piątek) Wieczór teatralny Udział w spektaklu teatralnym zgodnie z Państwa wyborem online albo telefonicznie w Biurze Symposium Cracoviense i dokonaniem opłaty na miejscu w Recepcji Konferencji. Formularz rezerwacji sztuki teatralnej na stronie lub na stronie r. (niedziela) Vadim Brodski i Jego Goście Hanna Banaszak Konstanty Wileński Orkiestra Opery Krakowskiej Fundacja Świat Dzieciom tel.: , , Koncert charytatywny na rzecz programu Serce na Start Teatr im. J. Słowackiego godz Bilety od 120 do 200 PLN Kasa Opery: Plac Św. Ducha 1 Tel.: , Biuro rezerwacji hotelowej: Symposium Cracoviense, Kraków, ul. Krupnicza 3 tel. +48 (12) , +48 (12) , fax +48 (12) Konto: BRE Bank SA O. Kraków

10 Uczestnicy Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prac Index of chairpersons, lecturers and authors of the papers Sponsorzy Sponsorzy / Sponsors A Andres J. (Kraków) Andruszkiewicz P. (Warszawa) B Balcerzyk-Barzdo E. (Łódź) Banach M. (Kraków) Baran-Cebula E. (Kraków) Barczentewicz P. (Kraków) Bodzoń W. (Kraków) Bohatyrewicz R. (Szczecin) Boniek B. (Bydgoszcz) Borowczak A. (Trzebinia) Bossaert L. (Antwerpia) Böttiger B. W. (Heidelberg) Brongel L. (Kraków) Bucki B. (Kraków) Byrska-Maciejasz E. (Kraków) C Cebula G. (Kraków) Chemperek E. (Lublin) Cieniawa T. (Kraków) D Demesticha T. (Ateny) Dembkowska M. (Kraków) Dick W. (Frankfurt) Drab E. (Kraków) Doenicke A. (Monachium) Drobnik L. (Poznań) Drwiła R. (Kraków) Durek G. (Wrocław) Dyszlewska A. (Bielsko-Biała) F Findysz R. (Kraków) Franczuk P. (Kraków) Frączek B. (Kraków) G Gaca M. (Poznań) Gajdosz R. (Kraków) Gaszyński W. (Łódź) Gościński I. (Kraków) Grochowski J. (Kraków) Grodzicki T. (Kraków) Gucwa J. (Kraków) Guła P. (Kraków) H Hładki W. (Kraków) J Jakubaszko J. (Wrocław) Jędrzejek M. (Katowice) K Kaczmarek Ł. (Warszawa) Kański A. (Warszawa) Karpel E. (Katowice) Karski J. (Lublin) Kidacki J. (Rzeszów) Knapik P. (Zabrze) Kobylarz K. (Kraków) Kołodziejczyk-Wojtczak D. (Łódź) Kordasiewicz M. (Warszawa) Kornacka M. K. (Warszawa) Koza J. (Kraków) Kramer E. (Warszawa) Krawczyk P. (Kraków) Krawczyk W. (Lublin) Kruszyński Z. (Warszawa) Kubik T. (Warszawa) Kucmin T. (Lublin) Kusza K. (Bydgoszcz) Kübler A. (Wrocław) L Lauterbach R. (Kraków) Lipińska J. (Warszawa) Ł Łazowski T. (Warszawa) M Macheta A. (Kraków) Maciejasz P. (Kraków) Madej T. (Kraków) Madajczak D. (Warszawa) Majchrzak A. (Kraków) Majewski W. (Bytom) Marathia K. (Ateny) Mayzner-Zawadzka E. (Warszawa) Mierzejewski J. (Kraków) Mudyna W. (Kraków) Müller P. (Kraków) N Nadziakiewicz P. (Zabrze) Nestorowicz A. (Lublin) Nielsen N. (Kopenhaga) Niewiński G. (Warszawa) Nowicki M. (Warszawa) P Papadimitriou L. (Ateny) Pasławska B. (Rzeszów) Piotrowski A. (Łódź) Piotrowski D. (Łódź) Płowaś-Goral M. (Lublin) Popławska M. (Kraków) Przesmycki K. (Lublin) R Retlikowska M. (Łódź) Robinson D. (Londyn) Rondio Z. (Warszawa) Rudnicka-Drożak E. (Lublin) Rybicki Z. (Warszawa) Rychlik W. A. (Katowice) S Sadowski J. (Kraków) Seliga J. (Warszawa) Sikorski T. (Łódź) Starowicz M. (Kraków) Stępińska J. (Warszawa) Sudoł-Jednorowicz E. (Łódź) Suwara J. (Warszawa) Szoch-Jędrys K. (Kraków) Szreter T. (Warszawa) Szwanda M. (Kraków) Szwarc P. (Lublin) T Trzos A. (Kraków) Tyrak J. (Kraków) W White R. (Rochester) Wilczyńska J. (Warszawa) Wolak P. (Kraków) Wójcikiewicz T. (Tarnów) Wrona S. (Kraków) Wujtewicz M. (Gdańsk) Z Zagajewski T. (Łódź) Zagólska-Bębenek K. (Kraków) Zając G. (Kraków) Zając K. (Kraków) Zawadzki A. (Warszawa) Zawadzki W. (Kraków) Zifko U. (Wiedeń) Żmudka K. (Kraków) Sponsorzy Kongresu / Sponsors of the Congress: Linde Gaz Polska Medtronic Poland Paramedica Polska Sanofi-Aventis Lifemed Poland Elektromed Philips Polska Firmy uczestniczące/ Participating firms: American Heart Association (AHA) Anes-Med Ascor AxMediTec Balton Ekomark Emtel EuMed Fresenius-kabi Glaxo SmithKline LMP Maquet Medlab Natur Produkt Polfa Warszawa Polimed Promed Sumi Timko Walmed Wydawnictwa / Publishers: PZWL Patroni medialni / Media patronate: I Ignat B. (Warszawa) O Ott T. (Moguncja) Medline

11

12

13

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure drogi oddechowe, oddychanie, krążenie, ocena neurologiczna, ocena kliniczna ACD-CPR Active

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7

Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7 Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7 Specjalizacje str. 8-9 Praktyczne kursy z resuscytacji str. 11-12 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy LIPIEC Nr 3 (16)2015 www.jurasza.pl Przychodzi Baba do lekarza a lekarz z NASA :) Jesteśmy u progu wakacji, a

Bardziej szczegółowo

14-16 marca 2012 r. Poznań

14-16 marca 2012 r. Poznań 14-16 marca 2012 r. Poznań Zapoznaj się z programem seminariów i konferencji towarzyszących targom: IT Zarządzanie Medycyna Ratunkowa Pielęgniarstwo Laboratorium Program wydarzeń Spis wystawców Nowości

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy

Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XIX nr 6 (188) czerwiec 2013 ISSN 1429-5822 Farmaceuci i analitycy medyczni otrzymali dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XIX nr 6 (188) czerwiec 2013 ISSN 1429-5822 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

200 numer Pro Medico

200 numer Pro Medico PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty 2013 nr 200 ISSN 1232-8693 200 numer Pro Medico Podsumowanie kursów atestacyjnych str. 8 Wykaz nowych specjalistów str. 10 Felieton: Si vis pacem, para

Bardziej szczegółowo

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1/2015 Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii ISSN 1899-2978 2 W skrócie Estetyka twarzy 20 lutego w budynku

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. VII Marcowe Dni Diabetologiczne. Kraków, 27 28.03.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. VII Marcowe Dni Diabetologiczne. Kraków, 27 28.03. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie VII Marcowe Dni Diabetologiczne Kraków, 27 28.03.2015 PROGRAM WAŻNE INFORMACJE Organizatorzy: Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Bardziej szczegółowo

Toksykologia kliniczna XXI wieku

Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 24-25.10.2014 Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa Organizator: Wydział Rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo