6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan"

Transkrypt

1 W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia i nie tylko Polityka regionalna 4 Wywiad Samorzàd to pieniàdze 15 Nareszcie powiaty 19 Jakiego paƒstwa chce Ruch Regionalny Wielkopolan 22 Niemcy przed reformà 24 Wielkopolska daje przyk ad (wywiad z Ludwikiem Ratajczakiem) 25 5 Targi Mi dzynarodowe Targi Motoryzacji 27 6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan Pomoc doradczo-szkoleniowa dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw PROJEKT FIRMA Kryszta owy Puchar Wielkopolski dla NEOPLANA 31 Perspektywa rozwoju portu lotniczego w Poznaniu 32 7 Historia i kultura Paderewski w Paso Robles 36 Józef Pi sudski w Warszawie 38 Redaktor naczelny Ludwik Ratajczak Redakcja Zbigniew Figiel Adres redakcji: Poznaƒ, ul. Piekary 17 tel. (061) MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Poznaƒ, ul. Piekary 17 tel. (061) , tel./fax (061) Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê Sk ad i amanie: Artists Redaktor techniczny Artists, Przemys aw Wikaryjczyk 1

2 Ruch Regionalny Wielkopolan Nareszcie powiaty Wielkopolska daje przyk ad Kryszta owy Puchar Wielkopolski dla NEOPLANA Paderewski w Passo Robles EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN LIPIEC NR 1 (1) MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ruch Regionalny Wielkopolan odrodzi si w okresie wielkiej potrzeby jako dà enie do wspólnoty wszystkich, którym idea y samorzàdnej, gospodarczej i odpowiedzialnej Wielkopolski w silnej Rzeczypospolitej Polskiej sà bliskie. Naszym organem prasowym jest Nasza Wielkopolska. Pierwszy egzemplarz pokazuje naszà determinacj w walce z centralizmem, który tak mocno usadowi si w Warszawie. Jest to pismo Wielkopolan, które ma broniç interesów naszego regionu. DziÊ, po latach rozbiorów, z wielkim trudem àczymy kawa ki Wielkopolski w jednà ca oêç. Gdy to piszemy, jeszcze takiej po- àczonej Wielkopolski nie ma. Kiedy powstanie Wielkopolska, b dziemy wdra aç nowe ustawodawstwo samorzàdowe - niestety nie jest ono doskona- e. Wraz z upadkiem systemu komunistycznego media przesta y pe niç funkcje us ugowe wobec w adzy. Chcemy byç pismem niezale nym. Za to, co piszemy, bierzemy pe nà odpowiedzialnoêç. Liczne badania, które przeprowadzono wskazujà, e opinia publiczna w Polsce chcia aby przede wszystkim widzieç dziennikarza w roli obserwatora ycia publicznego, nie zaê uczestnika gry politycznej. JesteÊmy czasopismem polskim, dlatego dla rodowitych dzia aczy Wielkopolski wielkie znaczenie majà tradycje narodowe. Dla nas samorzàdnoêç w gminie, powiecie i w wielkim regionie Wielkopolski jest najwa niejsza. Naj atwiej zaakceptowaç nasze myêlenie regionalne wtedy, gdy pozna si jednà prawd o wydatkach centrali w Warszawie. Tak naprawd w regionalizacji Polski chodzi o uniezale nienie od Warszawy, od tego molocha, który upi wszystkich równo. Molocha, który zabiera du o wi cej, ni daje, a co gorsze - decyduje o przeznaczeniu Êrodków. Je eli mówimy o autonomii, to mówimy o uniezale nieniu od biurokratycznej scentralizowanej centrali. Budowa nowoczesnego paƒstwa, silnego aktywnoêcià oddolnà w asnych obywateli, wymaga po 9 latach transformacji przyspieszenia budowy silnych regionów. Przyk ady najwy ej rozwini tych paƒstw demokratycznych udowadniajà, e daleko posuni ta decentralizacja umacnia si paƒstwa. Nikt dziê nie jest w stanie tego zakwestionowaç. Dla tej idei jesteêmy otwarci na wspó prac z ka dym. Redakcja 2

3 Z ostatniej chwili MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN ROZBIÓR WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKA OKROJONA RULETA W SEJMIE Krystyna ybacka - (...)W Sejmie panowa bardzo nieprzychylny Wielkopolsce klimat(...). (...)Nie spodziewa am si a tak ostrej reakcji przeciw Wielkopolsce(...) - pose Urszula Wachowska. Witamy w Wielkopolsce! W tym roku mijajà 23 lata od rozbiorów Wielkopolski. W koƒcu powsta a dzi ki Sejmowi, jak pisze Gazeta Wyborcza, PONURA 16. Pe na determinacja mieszkaƒców Wielkopolski trwa, wiele miast i gmin chce byç w àczonych do Wielkopolski. Tego si domaga nin, Mogilno, a nawet Inowroc aw. Dlaczego nie chcà byç w województwie bydgoskim? Gminy Wiejewo, Przytoczna, Pszczew, Drezdenko te chcà powrotu do Wielkopolski. CBOS donosi, e przy 16 województwach poparcie dla reformy nie wzrasta. NA- TOMIAST ROÂNIE SKOKOWA LICZBA KONFLIKTÓW. Wojna dopiero si zacznie. Toruƒ nie b dzie razem z Bydgoszczà. JeÊli odejdzie nin i Mogilno, to województwo samo si rozpadnie. W sobot polski Sejm bez zgody mieszkaƒców odebra Wielkopolsce powiat Wa cz, Drezdenko, Przytocznà i Pszczew. Cz Êç polityków z SLD i AWS wymyêli a województwo lubuskie, które ma nam, Wielkopolanom, przypominaç, gdzie si koƒczy granica Polski i Wielkopolski, a gdzie si zaczyna a granica dawnych Niemiec. Po wojnie te ziemie dano Wielkopolsce, bo nale a o je zagospodarowaç. Wtedy Wielkopolska z Poznaniem by a potrzebna. Teraz te ziemie dano w orbit Berlina i Niemiec. To dlatego S ubice i Sul cin nie chcia y byç w województwie lubuskim, tylko w Wielkopolsce. Za s abi sà, eby si ju integrowaç z Niemcami. Ale kto to zrozumie w Warszawie. Majà jeden cel: zmniejszyç Wielkopolsk. Ale dziê Wielkopolska ju zmniejszyç si nie da. ChcieliÊcie wojny, b dziecie jà mieli. Zapami tajcie Wielkopolanie! Podzielili Polsk i - tak e Wielkopolsk - na drobne cz Êci. Zrobili to Êwiadomie. Dzielà i rzàdzà, a najlepiej te ma e województwa sk óciç. Stworzyli taki system finansów publicznych, e dochody z podatków idà do bud etu centralnego, a tam dzielone sà mi dzy województwa i gminy. Regu y podzia u ustalajà politycy i urz dnicy rzàdowi w Warszawie. To, ile dochodu wypracuje jakieê województwo, nie ma praktycznie adnego znaczenia. Dlatego województwo poznaƒskie rocznie przekazywa o czystego zysku 3-4 mld z, a dostawa o bardzo ma o. Wszystkie nowo powsta e województwa dostawa y wi cej ni poznaƒskie, najwi cej dostaje województwo warszawskie. My po prostu byliêmy kolonià centralistów warszawskich. Czy ta sytuacja si zmieni? Trzeba poczekaç na ustawy. WIELKOPOLANIE - dok adnie piszemy w naszym miesi czniku, ile poznaƒskie traci o. Wielkopolska i jego stolica Poznaƒ z wielkà radoêcià wita w naszych szeregach zas u one miasta i ich ziemie: Kalisz, Konin, Pi i Leszno. Nareszcie Wielkopolska prawie zjednoczona? TRANSPARENT NA WIECU w dniu 22 czerwca 1998 roku: WIELKOPOLSKO, NIE ZAPOMINAJ O NAS! Ruch regionalny Wielkopolan b dzie domaga si pe nej autonomii dla Wielkopolski - jeêli nie b dziemy jej mieli, nadal b dà nas okradaç. Nigdy si nie pogodzimy z zabraniem naszych historycznych ziem i o te ziemie b dziemy walczyç z ca à bezwzgl dnoêcià. To sà nasze ziemie i one muszà wróciç do Wielkopolski, bo Wy, mieszkaƒcy tych ziem, tego chcecie. Pami tajcie, kiedy Mogilno wyrazi o ch ç pozostania przy Wielkopolsce, to urz dnicy w Warszawie odpowiedzieli: tak, ale bez gmin po- 3

4 O nas... wiatu Mogilno. Wtedy Mogilno by straci o urzàd skarbowy, rejonowe biuro pracy, policj, stra po arnà, ZOZ czy zarzàd dróg miejskich. Czyli znowu rzàd demokratyczny stosuje szanta. Czy to nie przypomina klasycznego komunizmu? My rzàdzimy, my dzielimy. Dlatego od dziê rozpoczynamy bezwzgl dnà walk z centralizmem warszawskim, który tyle z ego wyrzàdzi POLSCE. Walka na granicy Wielkopolski si zaczyna EUROPEJSKA KARTA SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO Art. 5 Ochrona granic terytorialnych spo ecznoêci lokalnych W drodze referendum mieszkaƒcy ka dej gminy wypowiedzà si, gdzie chcà nale eç. Referendum nale y przeprowadziç równolegle z wyborami do samorzàdów. Dzieje g upoty w Polsce Definicja g upoty wg Aleksandra Bocheƒskiego: (...)Jest to dzia anie oczywiêcie zdà ajàce do skutku innego od tego, jaki by zamierzony(...). Wszyscy wiedzieli, e rzàd J. Buzka zamierza utworzyç 12 województw, które mia y byç silnymi regionami gospodarczymi. Ale Sejm dà y do skutku innego i utworzy 16 województw s abych ekonomicznie. Czyli - mo na Êmia o powiedzieç - nie dobro paƒstwa zwyci y o. Za to zwyci y a destrukcja, prywata, czyli znowu G UPOTA naszego Sejmu. Zamiast Polski regionalnej mamy Polsk wojewódzkà. O co walczyliêmy! SAMORZÑDNOÂå ZNACZY PIENIÑDZE Mija 8 lat, gdy w dniu 16 lutego premier Krzysztof Bielecki powiedzia w Poznaniu: Utworzymy jednostek, odpowiadajàcych wielkoêcià zachodnioeuropejskim regionom. Premier K. Bielecki postawi przed komisjà g ówny cel: budowa paƒstwa opartego o silne regiony. UstaliliÊmy, e 60 proc. wszystkich dochodów paƒstwa zostaje w regionie. Region w naszym opracowaniu to nie tylko decentralizacja w adztwa administracyjnego, lecz równie przekazanie uprawnieƒ politycznych (ustawodawczych). W du ym województwie-regionie dzia a sejm regionalny (nie sejmik samorzàdowy bez uprawnieƒ). W regionie dzia a rzàd regionalny (niezale nie od nazwy,jakà mu si przypisze). Mo- e si nazywaç zarzàdem wojewódzkim z premierem na czele. JeÊli boimy si tej nazwy, mo e si nazywaç wojewodà. Przed wojnà w Wielkopolsce rzàdzi starosta krajowy, który z urz du pe ni funkcj reprezentanta rzàdu w Warszawie. A dziê Sejm tak si boi Polaków, e postanowi powo ywaç komisarza (wojewod rzàdowego z Warszawy), który b dzie rzàdzi województwem. A eby by o Êmieszniej, ustalili, e marsza ek b dzie rzàdzi i prowadzi polityk gospodarczà w regionie. Takiego rozwiàzania nie zna Êwiat. To mogli wymyêliç tylko specjaliêci z Warszawy. Dlatego nasz cel nie zosta osiàgni ty. CZY POLSKA CHCE BYå W UNII EUROPEJSKIEJ? Je eli Sejm, Senat i rzàd deklarujà, e chcà byç przyj te szybko do Unii Europejskiej, to trzeba respektowaç ich rozwiàzania. Dlatego domagajà si od Polski, a eby w strukturze takiego paƒstwa jak Polska powsta y silne i zdolne do samodzielnego bytu gospodarczego regiony. DziÊ przed powi kszeniem swoich regionów (piszemy o tym) stojà: Niemcy, Francja, W ochy oraz Hiszpania. We wspólnej Europie majà bowiem dominowaç regiony, a nie paƒ stwa narodowe. My mieliêmy szans zrobiç to dobrze od zaraz, nie pope niajàc b dów Europy Zachodniej. Tak g upio podzielona Polska b dzie nas kosztowaç drogo. Zamiast regionów gospodarczych mamy s abe województwa, które za wypracowane dochody nie sà wstanie si utrzymaç. Czyli màdry Polak po szkodzie. Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan 4

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

6 O nas... RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN DEKLARACJA MY, WIELKOPOLANIE W POCZUCIU CIÑG OÂCI NASZEJ TO SAMOÂCI I SZACUNKU DLA TRADYCJI TEJ ZIEMI STANOWIMY RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN. RUCH WIELKOPOLAN POWSTA JAKO WYRAZ DÑ ENIA DO WSPÓLNOTY WSZYSTKICH, KTÓRYM IDEA Y SAMORZÑDNEJ, GOSPODARNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ WIELKOPOLSKI W SILNEJ OJCZYèNIE RZECZYPOSPOLITEJ SÑ BLISKIE. RUCH WIELKOPOLAN POWSTA PONAD PODZIA AMI NARODOWYMI, ÂWIATOPOGLÑDOWYMI, WYZNANIOWYMI I POLITYCZNYMI. JEDNOCZY NAS OBYWATELSKA POSTAWA WSPARTA NA PATRIOTYZMIE, ODPOWIEDZIALNOÂCI I PRAWORZÑDNOÂCI. BUDOWA SPO ECZE STWA OBYWATELSKIEGO SPAJA NAS PRZEZ POKOLENIA, W KTÓRYCH NURCIE PRAGNIEMY KONTYNUOWAå WARTOÂå REGIONALNOÂCI POJMOWANEJ JAKO WZÓR I OPOKA W WYKUWANIU W ASNEJ TO SAMOÂCI. RUCH WIELKOPOLAN POWSTA DLA WSPIERANIA DÑ E OBYWATELI DO UCZESTNICTWA W SPRAWOWANIU W ADZY I POLEPSZENIA JAKOÂCI YCIA TAK W WIELKOPOLSCE, JAK I W KA DYM REGIONIE, GDZIE KTOKOLWIEK ZECHCE SPO YTKOWAå NASZE SI Y I DOÂWIADCZENIE W PRACY DLA WSPÓLNOTY. RUCH WIELKOPOLAN MIERZY WOLNOÂå OBSZAREM ODPOWIEDZIALNOÂCI, JAKÑ OBYWATEL I WSPÓLNOTA ZDO A WZIÑå NA SIEBIE I JEJ SPROSTAå. RUCH WIELKOPOLAN UPATRUJE POWODZENIE W ILOÂCI ORAZ JAKOÂCI WYPRACOWANYCH WZORCÓW DZIA ANIA, PRZENIESIONYCH W KONKRETNE YCIE KONKRETNYCH LUDZI W MIEJSCU ICH AKTYWNOÂCI. RUCH WIELKOPOLAN SZCZYCI SI KA DYM DZIA ANIEM SWYCH CZ ONKÓW, KTÓRE DOBRZE WP YWA NA CIÑG OÂå, WZBOGACENIE I PI KNO POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO WK ADU DO EUROPEJSKIEGO I ÂWIATOWEGO PARTNERSTWA ORAZ WSPÓ PRACY POMI DZY PA STWAMI I SPO ECZNOÂCIAMI. RUCH WIELKOPOLAN WYRZEKA SI MO LIWOÂCI PRZEKSZTA CENIA W PARTI POLITYCZNÑ. PARTIA POLITYCZNA ZE SWEJ NATURY MOG ABY POWSTAå JEDYNIE JAKO WYNIK CH CI LUB PODZIA U WE WSPÓLNOCIE, CZEGO ZE WSZYSTKICH SI B DZIEMY SI WYSTRZEGAå. 6

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN DEKLARACJA GOSPODARCZA Ruch Regionalny Wielkopolan, kierujàc si swojà Deklaracjà Ideowà, przyjmuje perspektyw wspó dzia ania na rzecz silnej paƒstwowoêci opartej na rentownej gospodarce rynkowej. RRW b dzie wspiera i odpowiedzialnie dyskutowa dzia ania stajàce si przedmiotem realizacji zarówno rzàdu, jak i samorzàdu lokalnego, które dà à do polepszenia stanu paƒstwa i warunków ycia obywateli. Uwa amy za niezb dne powstanie p aszczyzny do wypracowania konkretnych rozwiàzaƒ dla nast pujàcych problemów: ograniczenie roli paƒstwa w gospodarce wydaje si najwa niejszym obszarem dyskusji i podejmowania decyzji w kierunku paƒstwa rozwijajàcego si na miar standardów europejskich; dla samorzàdnoêci regionalnej jest to tak e miernik faktycznych dzia aƒ i intencji politycznych na rzecz gospodarki rynkowej opracowanie spójnej koncepcji prywatyzacji i jej cyzelowanie w praktyce jest nadal potrzebà chwili; Polska samorzàdowa nie mo e funkcjonowaç bez jasnych regu budowania i tworzenia systemu w asnoêci, nale noêci i wierzytelnoêci obywatelskich system podatkowy jest nieczytelny i wymaga ujednolicenia, ze szczególnym uwzgl dnieniem - zmniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych - zlikwidowania miesi cznego rozliczenia podatkowego likwidacja preferencji, które nasilajà nierównoêç w gospodarce, a w tym: - doprowadzenie do zrównania praw pracodawcy z prawami pracownika, skrócenie czasu post powania administracyjnego - dalsze dbanie o p ynny kurs PLN - popieranie dà enia do obni enia inflacji z wyznaczonym konkretnym celem do osiàgni cia 2-3 proc. zmniejszenie ró nicy miedzy kosztem kredytów a inflacjà ograniczenie wielkoêci deficytu bud etowego - wy àcznie poprzez redukcje wydatków o ewidentnych przerostach, jak administracja publiczna i dotowanie podmiotów gospodarczych odejêcie od stosowania instrumentu akcyzy jako Êrodka wyrównywania deficytu bud etowego przyspieszenie prywatyzacji wielkich podmiotów gospodarczych wyeliminowanie z ycia gospodarczego tych podmiotów, które sà dotowane przez bud et, a nie sà bezpoêrednio zwiàzane z podtrzymaniem spójnoêci funkcjonowania paƒstwa, czyli dzia anie na rzecz racjonalnego usuwania ulg i koncesji przeprowadzenie negocjacji z Unià Europejskà dotyczàcych ce w handlu, tak aby stosowne umowy gwarantowa y podstawy partnerstwa, a nie prowadzi y Polsk w kierunku rynku zbytu przeprowadzenie demonopolizacji tych dziedzin gospodarki, które w sposób ewidentny hamujà rozwój inicjatyw gospodarczych i handlowych, jak przyk adowo czyni to monopol LOT-u powo anie i umacnianie struktury samorzàdu gospodarczego poprzez nowà ustaw w kierunku stworzenia organów opiniotwórczych i przedstawicielskich w procesie podejmowania decyzji gospodarczych na szczeblu województwa i w stosunku do organów administracji paƒstwowej zagwarantowanie w aktach wykonawczych do ustaw samorzàdowych pozostawania cz Êci wypracowanych w autonomicznym du ym województwie wszystkich dochodów pochodzàcych mi dzy innymi z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, akcyzy i VAT w wysokoêci 50 proc. w celu umo liwienia samodzielnej - maksymalnej - realizacji zadaƒ regionu wzgl dem obywatela i paƒstwa 7

8 O nas... PRAWDA PO TRZY Z OTE OD EBKA Zbigniew Figiel Anna Wolff-Paw ska - dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu powiedzia a kiedyê By oby ironià losu, gdyby m oda demokracja, Êwiadoma faktu, i jednym z g ównych wrogów systemu, w którym przysz o nam yç do 1989 roku, by a prawda, wynios a k amstwo i pochwa g upoty do rangi g ównego pokarmu dla mas. Jak e ywotne bywajà nieraz myêli. Wypowiedziane wszak przed kilku laty, dziê idealnie wpasowujà si w klimat dyskusji o planowanej reformie ustroju paƒstwa. Kryterium prawdy nie jest w niej szczególnie powa ane. Argumentacja to wy àcznie wzniecone emocje. adne te racjonalne kryteria nie formu ujà dotychczas kierunków sporów. Przedmiotem dyskusji jest wszak kszta t paƒstwa, a tymczasem jej ar koncentruje si ciàgle na peryferiach, kszta cie i kolorze granic regionów, egzemplifikacjach samopoczucia elit, zakurzonych symbolach i z lekka wytartych fotelach. Brak informacji to dezinformacja Bez wàtpienia, powa nym b dem rzàdu w pierwszej fazie podnoszenia reformy do rangi priorytetowego zadania by o pozostawienie nieuniknionej dyskusji samopas, na fali frustracji, domniemaƒ i demagogii. Skutki takiego zachowania sà fatalne. Brzemienne dla podj tego zadania. Decydenci przez ca y czas pracujà w gabinetach za zamkni tymi drzwiami, jak alchemicy pilnie strzegàcy tajemnic sztuki. Mieszajà z wyraênym zadowoleniem w narodowym kotle ponoç wprawnie i ze znajomoêcià rzeczy. Min o naszej demokracji wszak lat kilka, tyle akurat, aby materi b dàcà przedmiotem obróbki uznaç za powszechnie znanà. Nadto praktyka minionych lat dowiod a, e g ówne przeszkody reformy sà raptem dwie - podzia kompetencji i pieni dzy. Tak wielkie, e nie da si ich ju otoczyç kr giem ludzi choçby najmàdrzejszych w taki sposób, by znikn y z pola widzenia. Istota reformy ukrywa si te w rz dach cyfr, a nie we frymuênych tekstach o upokorzonych ambicjach. Tymczasem wszystko, co wychodzi na Êwiat spoza zamkni tych drzwi, to nieodmiennie Êwiadectwo braku jakiejkolwiek wizji kraju. Jakiejkolwiek wizji obywatela. Zauwa alny jest te brak oczekiwanej determinacji oraz nie ukrywane wcale bie àce kalkulowanie reformy pod kàtem zachowania istniejàcych pozycji politycznych poszczególnych partii i polityków. Nie nale a oby zapominaç, e stoimy przed karko omnym przedsi wzi ciem, jakim jest w àczenie Polski w struktury nowoczesnej Europy. Aktualne przyjacielskie gesty poklepywania ze strony naszych przysz ych partnerów wkrótce, prawem wolnego rynku, przerodzà si w podk adanie nogi. Tak wi c euforia zwiàzana z zaproszeniem nas do Europy, które jest wprawdzie dowodem uznania, ale w kontek- Êcie wskazaniem na obowiàzki, jest bardzo przedwczesna. Jednym z podstawowych naszych obowiàzków jest bowiem takie ukszta towanie kraju, aby dystans dzielàcy nas od wspó czesnej Europy móg byç niwelowany poprzez aktywnà wspó prac na wielu p aszczyznach. Kto wie, czy nie przede wszystkim we wspó pracy mi dzy regionami, niezale nie od planów gospodarczych w skali makro? Tych przeobra eƒ nie sposób jednak dokonaç bez zaplecza ludzkiego uto samiajàcego si z kierunkiem i tempem zmian. Tymczasem podstawà wszelkich dyskusji pozostajà emocje. Wszelki racjonalizm traktowany jest doêç powierzchownie, jakkolwiek wymiar naszego miejsca czy miejsca naszych regionów na mapie Europy jest mierzalny w szeregu kategorii. Od chwili, gdy reforma jako poj cie pojawi a si w publicznym obiegu wiadomo by o, e jej podstawà jest precyzyjna decentralizacja funkcji i Êrodków. Finalnym jej efektem mia o byç ostateczne pogrzebanie starego systemu z jego wszystkimi implikacjami w ycie gospodarcze i spo eczne kraju. Upodmiotowienie i zbudowanie spo eczeƒstwa obywatelskiego. Dopóki nie sp owia y transparenty, has a jakoê y y jeszcze w ÊwiadomoÊci spo ecznej, ale praktyka polityczna kolejnych - po 1989 roku - lat, sprawi- a, e dziê definicja spo eczeƒstwa obywatelskiego jest równie zrozumia a w Polsce, jak mowa afrykaƒskich tamtamów. 8

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Polska ma byç samorzàdowa Wprawdzie polityka nigdy nie pos uguje si prawdà, tym tak ma o skutecznym narz dziem w walce o w adz, ale istnieje nadal spo eczne zobowiàzanie si posierpniowych respektowania tre- Êci, które wynios y je do w adzy. Lewica ma sytuacj zdecydowanie bardziej komfortowà. Obalone totemy istniejà, nie zosta y zakopane. Zapominanie przez rzàdzàcych o nich i istniejàcym d ugu spo ecznym to podà anie w polityczny niebyt. Tak wi c poruszanie si w pó prawdach, çwierçprawdach, byle na tyle wprawnie, aby nie straciç chwilowo gruntu przy kasie, jest dzia aniem krótkowzrocznym. Zwyk e ludzkie zaufanie elektoratu cz sto jest nadu ywane. Ustrój paƒstwa obywatelskiego, jakim mia a byç samorzàdowa Polska po obaleniu komunizmu, zaledwie sygnalizowa spo eczeƒstwu realne perspektywy wspó rzàdzenia. Zadaniem polityków poruszajàcych si w kanonie odkrytej narodowi prawdy mia o byç stworzenie w krótkim czasie warunków realizacji tego postulatu. Jednak politycy, gdy ju dotarli po wyborach do gabinetów, nie chcà prawdy, nie chcà dzieliç si w adzà. Ich podstawowà troskà sta a si obrona swojego dominium. Prawda - za ó my, e istnieje - jest dla nich niebezpieczna. Prawda wy uskuje z codziennoêci wstydliwe fakty ich indolencji, prywaty, ogromnego dystansu do podj cia misji, z jakà przejmowali spo eczny mandat. Dla naszych polityków spo eczna penetracja paƒstwowej kiesy to w prostym prze o eniu poddanie si lustracji generujàcej zadania i funkcje partii politycznych w zupe nie innym ni aktualny kontek- Êcie. To po prostu utrata dzisiejszej w adzy. Wskazane wy ej oczekiwanie odkrycia kart przez naszych alchemików nie jest oddawaniem pola ulicy w konstruowaniu reformy ponad màdroêcià wybranych, ale sposobem na formu owanie zagadnieƒ, które stanowià autentyczne problemy do rozwiàzania. Trzeba pami taç, e arkana konstruowania paƒstwa nie sà wy àcznà domenà szczelnie zamkni tego gabinetu. W budowanie prawdziwej wizji nowego paƒstwa zaanga owanych by o przez wiele lat tysiàce osób w ca ej Polsce w ró nych organizacjach regionalnych. Wizja paƒstwa w ich rozumieniu to jednak zdecydowanie wi cej ni tylko nowe zasady korzystania z bud etu. W tej wizji - obok pieni dzy - jest cz owiek. To on stanowi paƒstwo w ka dym fragmencie swojego ycia w pracy, w szkole, na wakacjach i przy ulicznym koszu na Êmieci. Jego codzienne post powanie i umiej tne wykorzystanie szans to indywidualny wk ad w Polsk, w jej wyglàd i jej kondycj. ObywatelskoÊç, o której jeszcze tak niedawno by o tak g oêno, pojawia si w polityce jako odpowiedzialnoêç, ale te prawo do stanowienia o sobie, przynajmniej tak od pokoleƒ rozumiemy jà w Wielkopolsce. W Polsce wielka polityka wkroczy- a z impetem nawet do ma eƒskich sypialni. Trudno podejrzewaç, e tak bliska jej obecnoêç w naszym codziennym yciu nie pozostawia u ka dego choç odrobiny umiej tnoêci odczytywania jej intencji i mechanizmów. Wprawdzie jej natarczywoêç spowodowa a zauwa alnà spo ecznà oboj tnoêç, ale nie do tego stopnia, eby ponad narodem, poza prawdà, rzàdzàcy mogli ustalaç nadal sobie tylko wygodne regu y gry. NiegdyÊ okreêlone wyraênie zmiany ustroju nie stanowià szczególnego przedmiotu zainteresowania polityków. DziÊ nie jest im z nimi po drodze. Reforma w takim kszta cie, w jakim mia a si spe niç - w formie trzystopniowego samorzàdu - spowoduje niewyobra alne zawirowanie na naszej scenie politycznej. Samorzàd, a w szczególnoêci wolne wybory na ka dy ze szczebli nie gwarantujà zachowania dzisiejszych pozycji politycznych nikomu. W wyborach samorzàdowych przyjdzie przecie zmierzyç si z problemami bardzo bliskimi lokalnemu elektoratowi. Nie majà one adnych rozwiàzaƒ uniwersalnych. Nie da si ich przykryç ideologicznym kapeluszem. Podj te wówczas zobowiàzania wyborcze trzeba b dzie realizowaç z wyczuwalnym oddechem swoich wspó ziomków na plecach. To nie sà zadania dla ideologów, ale dla praktyków. Pewne jest, e je eli nie w tych wyborach, to na pewno w nast pnych, dzisiejsze dysonanse ideologiczne b dà elektoratowi oboj tne. Liczyç si b dà kwalifikacje. Gmina, powiat czy region to w istocie przedsi biorstwa, spó ki, którymi zarzàdzaç mo e tylko management. Z wyboru, oczywi- Êcie, ale wed ug zupe nie nowych kryteriów. Czy nie jest to zupe nie kosmiczny wymiar demokracji dla okrzep ych ju na upragnionych stanowiskach polskich polityków? Przecie, jakkolwiek brzmi to kuriozalnie, poddano pod g osowanie propozycj regionu Ma opolska ze stolicà nie w Krakowie, ale w Pcimiu. Czy decyzje dotyczàce losów narodu sà naprawd we w aêciwych r kach? Szermowanie przez ró ne ugrupowania i ró nych polityków rozlicznymi wariantami rozwiàzaƒ stanowi wy àcznie rozgrywki polityczne bardzo odleg e od meritum. Za adnà z kalkulacji nie pojawiajà si liczby, a trzeba wiedzieç, e wariant 12 stanowi ust pstwo wobec najbardziej opracowanego kompleksowo programu reformy jeszcze za czasów rzàdu premiera Bieleckiego, który optymalizowa jà na 8 regionach. 9

10 O nas... Politycy zdecydujà, jak ma wyglàdaç Polska Niestety, los kraju jest w r kach polityków. Mimo wielu zastrze eƒ do ich zdolnoêci, pazernoêci i intelektu, to oni w aênie zadecydujà o kszta cie kraju. Nam, szarym obywatelom, pozostajà niestety z udzenia, gdy ustalonà praktykà naszej m odej demokracji jest pozostawianie nas - ju po wyborach - w pozycji na bacznoêç przez ca à kadencj. Mam jednak nadziej, e w parlamentarnych fotelach sà ludzie otwarci na sugestie, bie àce podpowiedzi, niegdysiejsze roszczenia i marzenia wyborców. Istnieje zatem jeszcze szansa uformowania frontu obywatelskiego dla realizacji i kontroli zmian ustrojowych na zasadach racjonalnych i z absolutnym poszanowaniem dla prawdy. To bardzo êle, e wrzawa wokó reformy przenios a si na ulice. Powstajà komitety, zwiàzki, koalicje i opinie - nawet tak dziwne, jak wyra ona przez pos a SLD w Cz stochowie, Marka Lewandowskiego, kreujàca przysz e województwo jako opraw dla klejnotu Jasnej Góry. Podobnie w Bielsku-Bia ej oprawia si w ramy fabryk samochodów. W om yƒskim - prawie 17 proc. udzia w krajowej produkcji mas a. W kieleckim - 39 proc. produkcji krajowej wapna. Elblàskie broni si, wskazujàc na 24 proc. krajowej produkcji papieru i 15,9 proc. produkcji piwa. KroÊnieƒskie - ku mojemu zaskoczeniu - uwa a, e 58 proc. krajowej produkcji autobusów nie wystarczy jako argument. Kaliskie jednak, ma spory udzia w krajowej produkcji tkanin jedwabnych i jedwabnopodobnych, si gajàcy 28 proc., pomnik Konopnickiej, wizyt Jana Paw a II w swoich murach, resztki Êredniowiecznych umocnieƒ i 46 milionów deficytu. Wszystko to dzieje si z absolutnym pomini ciem nie tylko zasad ekonomii, ale prostych dzia aƒ arytmetycznych. Fundujà nam wi c politycy ogólnopolski happening, jakiego nie wymyêli aby nawet Pomaraƒczowa Alternatywa. Rozumiem rozgoryczenie mieszkaƒców Bielska, ale tak naprawd mieszkaƒców czy polityków? Demagogià atwo porwaç t umy. Prawda jest jednak taka, e kondycja finansowa województwa opiera si prawie wy àcznie na jednej fabryce. Co b dzie za rok czy dwa, gdy Fiat zdecyduje, i taniej mo na produkowaç samochody w Odessie? Ju dziê groêby strajkowe regulujà fundusz p ac. Statystyka pozwala na fantastyczne manipulacje. Si gajàc do wartoêci rocznej produkcji sprzedanej, widzimy, e faktycznie Bielskie jest na trzecim miejscu w kraju. Jeszcze dwie podwy ki cen samochodów i obejmie prymat. Jednak- e dochody gmin plasujà województwo zaledwie na 21 miejscu w kraju. Tutaj mieêci si rzeczywisty potencja wyjêciowy do dyskusji. Skàdinàd sympatyczny region, sympatyczni ludzie. Nie chcia bym byç podejrzewany o szczególnà napastliwoêç korzystajàc z przyk adu Bielska, ale bielskie manewry to czysta kpina z nas wszystkich i z mieszkaƒców woj. bielskiego przede wszystkim. Ostatnie dni maja sp dzi em na Opolszczyênie. To kolejny g oêny w kraju protest. W mijanych po drodze wsiach, gdzie domy szeregami identyczne jak w Hesji, ani jednej krowy, w obejêciach zielona trawa, ale zamiast domowego ptactwa czasami tylko gipsowe krasnale. Nikt nie uprawia tutaj roli, wszyscy pracujà w Niemczech. Majà dwa paszporty, mówià dwoma j zykami. Gdzie koƒczy si w asnoêç prywatna widaç bardzo wyraênie. Gminy nie staç na znanà chocia by nam w Wielkopolsce trosk o stan w asnoêci gminnej. Centralne rejony miasteczek i wiosek sà w ka dej porze dnia nie tylko senne, ale jakby z innej epoki. Pi kny nawet w obecnym, okropnie zapuszczonym stanie park w Namys owie pozostanie takim ju chyba zawsze, a móg by byç chlubà województwa. Takiego nie ma nawet stolica. Czy w takim razie Opolszczyzna jest w stanie stanàç samotnie naprzeciw Europie? Reforma to pieniàdze G ównà stawkà w reformie sà pieniàdze, te zaw aszczane przez centrum z dochodów gmin. Je eli dziê optymistycznie za o ymy fina reformy na poziomie 60 proc. dochodów gmin w ich dyspozycji, to b dzie to jedyna realna kwota w dyspozycji wojewódzkiej. Je eli takie finanse pozwalajà Bielsku zmierzyç si z Europà, to prosz bardzo. Przypuszczam jednak, e nawet tych pieni dzy nie wystarczy na bie- àce zadania, te najpilniejsze, na poziomie powiatu i gmin, te okreêlane nie tylko przez dystans do wspomnianej Europy. Wrzawa zainicjowana - nie tylko w Bielsku - opiera si na z udnym przekonaniu, e reforma nie zmieni dotychczasowych zasad subwencjonowania dzisiejszych województw z bud etu paƒstwa, jest w ogóle przeciw intencji reformy. DziÊ woj. bielskie otrzyma o z bud etu 658 z na osob (poznaniak 495, katowiczanin 515, opolanin 543). Tymczasem gdyby wynikiem reformy mia a byç rzeczywista reforma, to po zatrzymaniu do dyspozycji przez gminy 60 proc. swoich dochodów, centralny worek b dzie pusty. To, co pozostanie w nim, zaledwie wystarczy w pierwszym roku na realizowanie zadaƒ konstytucyjnych paƒstwa. Niewàtpliwie wa ne jest utrzymanie po reformie subwencji dla najbiedniejszych regionów i jest w tym tak e szansa dla Bielskiego, ale w formie funduszu kredytowego. W adnym jednak wypadku pod kontrolà paƒstwa. Opiek nad nim - zgodnie z obyczajami kapitalistycznymi - winni pe niç ci, którzy zadysponowali doƒ w asne dochody. Uporczywie broni tej tezy, tak e w interesie Bielska i innych, którym niby dotuje si dziê rozwój z centralnej kasy i którego jakoê nie widaç. 10

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Najnowszym przyk adem utopijnoêci tezy o mo liwoêci dêwigania najs abszych poprzez wk adanie im do wyciàgni tego kapelusza ró nych sum, sà Niemcy. Prosz, zdarzy o si nawet tam. Porównanie ma tutaj ten sens, e po wielu latach obligatoryjnego subwencjonowania najubo szych landów przez najbogatsze, doktrynalnie najubo si wyprzedzili w aktualnym rankingu dochodowym swoich darczyƒców. Nie osiàgni to jednak zamierzonego efektu stymulowania lokalnych inicjatyw gospodarczych. Sytuacja wkrótce znajdzie swój logiczny fina. Czy nie staç nas na wyciàgniecie z tego odpowiednich wniosków dzisiaj? Regionalizm, a nawet federalizm, nie powinien byç w dzisiejszej Polsce tematem poza zainteresowaniem spo ecznym. Taka w aênie koncepcja realizuje najpe niej postulat bezpiecznego funkcjonowania ma ych ojczyzn w ramach paƒstwa narodowego. WyjaÊnia w obr bie ma ych lokalnych spo ecznoêci sens wyt onej indywidualnej pracy w budowaniu perspektyw dla swojego najbli szego otoczenia, pokazuje na bie àco jej efekty i pozbawia je dzisiejszej anonimowoêci. Wiele z dotychczas wykreêlonych centralnie przez paƒstwo obowiàzków skoƒczy o si utopieniem ogromnych sum i ogromnego zapa u narodu w inwestycjach fatalnych lub zgo a kuriozalnych. Nasze huty, stalownie... i tysiàce ton betonu w arnowcu stanowià pomniki wyjàtkowej bezmyêlnoêci rzàdzàcych i obraz nigdy nie powetowanej krzywdy ograbionych rodaków. Zasady ekonomii, ukrywane nazbyt cz sto w specjalistycznych obliczeniach, regu kach i pod stygmatami tytu ów naukowych, sà doêç proste i czytelne dla tzw. prostego cz owieka. Przecie on, je eli nie funkcjonuje nadal w realnym socjalizmie, przekonuje si najszybciej do relacji: ile pracy, tyle p acy. Szans uzyskania dodatkowego dochodu uzyskuje tylko i wy àcznie z dodatkowà pracà. Dlaczego niby nie mia by on zrozumieç, e status jego miasta i jego województwa winien opieraç si na tej samej zasadzie? Dlaczego nie mo e kontrolowaç dziê, ile z niegdyê obiecanej demokracji przykrawa mu si w gabinetach polityków? Nie dojrza do sprawy? Nie zrozumie? Jak inaczej mo na t umaczyç konsekwentne izolowanie podstawowych treêci reformy przed spo- eczeƒstwem? Czy uda si uchwaliç 12 województw Innà rzeczà jest, ciàgle wszak nieoczywistà, e wi kszà moc sprawczà majà po àczone si y. Temu w aênie ma s u yç ogniskowanie s abszych gmin, a nast pnie powiatów, wokó 12 centrów regionalnych w formie silnych jednostek terytorialnych. Tworzy to wszystkim po àczonym realny dost p do szans rozwoju, jakich nie daje im dzisiejszy, choç w asny i sympatyczny, ale karze gospodarczy. Je eli - nadal wydaje mi si to tylko marzeniem - regiony uzyskajà instrumenty dla prowadzenia polityki regionalnej, to z du ym prawdopodobieƒstwem za o yç mo na automatyczne uruchomienie 12 autentycznie sprawnych trybów ca ej narodowej gospodarki. Dzisiejszy potencja 12 centrów regionalnych pozwala prawie od zaraz budowaç 12 odpowiadajàcych europejskim jednostek terytorialnych. Jednak istotà tego procesu jest pe ne upodmiotowienie trzech szczebli samorzàdowych i postrzeganie ich na ka dym szczeblu jako przedsi biorstwa, w którym nale y okreêliç rol ka demu obywatelowi regionu, a nie ukrywaç przed nim ciàgle jego najbli szà przysz oêç. W ka dym paƒstwie mo liwe jest wyspecyfikowanie obszarów prawa i gospodarki dla odr bnej jurysdykcji uwzgl dniajàcej lokalnà specyfik na okreêlonym obszarze kraju. Takie wyodr bnione obszary stanowiç b dzie 12 przysz ych regionów. Mo e byç tak, a chyba byç powinno, e Wielkopolsce b dzie mo na pozwoliç na zupe nie odmienne podejêcie do rolnictwa ni KroÊnieƒskiemu. W kraju, w którym blisko 28 proc. ludnoêci jest w jakiê sposób statystycznie zwiàzana z tà ga zià gospodarki, niezb dne jest analizowanie tej europejskiej wszak anomalii na mniejszych obszarach. Unifikowanie polityki rolnej na obszarze ca ego kraju jest tworzeniem dla jednych barier rozwoju, a dla drugich z udzeƒ. Nieco inaczej ni ja patrzy na to zagadnienie przynajmniej siedmiu panów w Sejmie, którzy majà nawet wi kszoêç na sali, gdy reszta idzie na przerw obiadowà. Mniemam jednak, e w kraju o tak wielkiej tradycji rolniczej i tak wielu wyspecjalizowanych kadrach naukowych wokó rolnictwa znajd sojuszników dla swojej tezy. Samodzielnie i odr bnie formu owane kryteria winny w regionach okreêlaç najwy sze preferencje rozwoju. W odr bnych strategiach i w ramach odr bnego ustawodawstwa. Aktywizacja rozwoju poszczególnych regionów to nic innego jak wi ksza dynamika rozwoju ca ego kraju. Mo na - to jest drugie wyjêcie, ciàgle aktualne - oczywiêcie nadal ustalaç ministerialnym okólnikiem rozmiar ka dej Êróbki, ale wtedy trzeba znów wróciç do starych totemów i daç sobie w ogóle spokój z Europà. Takie zmiany sà zawsze szokiem Reforma b dzie szokiem i to nie tylko dla tych, którzy utracà status wojewódzki. Nie ma wi c potrzeby - tak jak ocenia to pos anka ybacka - rekom- 11

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo