Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych"

Transkrypt

1 Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym a.. zwany dalej Wykonawcą Strony postanawiają co następuje: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego, zwanego dalej Urządzeniem, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1, oraz zapewnienie usługi serwisowej, w zakres której wchodzą: okresowe przeglądy Urządzenia jego konserwacja oraz dostarczanie do niego materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy Urządzenia oraz dokonywał jego konserwacji zgodnie z warunkami gwarancji na to Urządzenie. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać jedno Urządzenie do biura Zamawiającego znajdującego się w Katowicach, ul. Jordana Katowice, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dacie oraz godzinie dostawy Urządzenia na 2 dni robocze przed jego dostawą, wysyłając specyfikację dostawy faksem

2 pod numer i drogą elektroniczną na adres 4. Własność Urządzenia, ryzyko zniszczenia, uszkodzenia i przypadkowej utraty Urządzenia przechodzi na Zamawiającego po dostarczeniu Urządzenia do miejsca dostawy i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowego Urządzenia, polegającego na potwierdzeniu zgodności dostarczonego Urządzenia ze Specyfikacją Urządzenia stanowiącą Załącznik nr Zobowiązania Stron 1. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy: 1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 2) terminowego regulowania należności z tytułu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) działać jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego. 3. Odbiór Urządzenia 1. Odbiór Urządzenia zostanie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru. 2. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru z przekazania Urządzenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy i dostarczy Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W chwili odbioru, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru: 1. - bez zastrzeżeń lub 2. - z uwagami i zastrzeżeniami. 4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, Zamawiający może w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru zwrócić się do Wykonawcy o uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględni zgłoszone zastrzeżenia. Strona 2 z 9

3 4. Gwarancja jakości i serwis 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenie fabrycznie nowe. 2. Gwarancja na Urządzenie będzie udzielona przez producenta tego Urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od daty Odbioru Urządzenia. 3. Dokument gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dacie dostawy Urządzenia. 4. Wady Urządzenia Wykonawca będzie usuwał w ciągu 48 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia serwisowego, w sposób określony w niniejszym ustępie. Czas reakcji wynosi 4 godziny. Termin podjęcia działań naprawczych biegnie w dni robocze od godziny do godziny Wady będą zgłaszane Wykonawcy w dni robocze w godz. 8:00 16:00 pocztą elektroniczną na adres i telefonicznie na numer lub faksem na nr wraz z krótkim opisem. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia wad w języku polskim. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad Urządzenia w terminach wskazanych w ust. 4, lub nie dostarczy Zamawiającemu Urządzenia zastępczego po upływie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia serwisowego, o tych samych lub porównywalnych parametrach, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania mające na celu usunięcie wad na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o podjęciu powyższych działań. 7. Wady Urządzeń powstałe w okresie gwarancji będą usunięte nieodpłatnie, niezależnie od terminu wygaśnięcia gwarancji. 8. W ramach świadczenia usług serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania Urządzenia. b) wykonywania okresowych przeglądów, c) świadczeniu pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń serwisowych w formie elektronicznej lub telefonicznej godz , Strona 3 z 9

4 d) zapewnieniu elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych. 5. Kary umowne 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tj. wykonania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami z tytułu: 1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w 8 ust. 1 lit a, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w 1 ust. 2. 2) opóźnienia w usuwaniu wad Urządzenia, w stosunku do terminów wskazanych w 4 ust. 4, w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w 8 ust 1 lit a. 3) odstąpienia od Umowy w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w 8 ust. 1 lit a. 2. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć, i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust Siła wyższa oznacza akty terroru, wojny, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne nieprzewidywalne zdarzenia, będące poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Strona 4 z 9

5 6. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 tj. do dnia 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie i niezwłocznie dostarczone drugiej stronie Umowy. 4. Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy. 7. Okres trwania umowy 1. Umowa w zakresie świadczenia usług serwisowych..zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj od daty zawarcia do dnia..., 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez podania przyczyn, w zakresie usług serwisowych, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia upływającym na koniec miesiąca kalendarzowo, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych z tego tytułu. 8. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie: a) za dostarczenie Urządzenia będącego przedmiotem Umowy w wysokości netto. ( słownie: ), b) cena za wydruki czarno białe w wysokości netto. ( słownie: ), c) cena za wydruki kolorowe w wysokości netto. ( słownie: ), d) za świadczenie usług serwisowych opisanych w 4 ust. 8 w wysokości uzależnionej od ilości wykonywanych wydruków/kopii według opłaty wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Jej końcowa wartość w danym miesiącu ustalana jest na podstawie informacji od Zamawiającego o faktycznie wykonanej, w tym miesiącu, liczbie wydruków/kopii lub informacji uzyskanej przez Wykonawcę za pomocą zdalnego połączenia. 2. Do wynagrodzenia wskazanego w ust 1 dostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strona 5 z 9

6 3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru Urządzenia, w przypadku o którym mowa w ust 1 lit a) oraz informacja o ilości wykonanych w danym miesiącu wydruków/kopii, w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit b). 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 5. Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany każdorazowo na wystawionej fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. 2. Wszelkie dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy oraz wszelkie kopie, przedruki, reprodukcje powyższych należące do Zamawiającego będą niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji Zamawiającego, w szczególności zdarzeń związanych z nieuprawnionym ujawnieniem takich informacji, nieautoryzowanym dostępem do informacji, zniszczeniem lub kradzieżą informacji. 4. Wykonawca zapewni stosowanie zasad poufności przez swoich pracowników oraz podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji Umowy. Wykonawca zobowiąże osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do informowania Zamawiającego o zdarzeniach, o których mowa w ust Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy ISO Wykonawcy znana jest polityka środowiskowa Zamawiającego udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania polityki w swoich działaniach Strona 6 z 9

7 podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pomieszczeń biurowych Zamawiającego, /wykonawca zobowiązany jest stosować się do przyjętych w danym biurze zasad selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem ogólnie dostępnych w biurze pojemników na odpady. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, którego celem w szczególności jest eliminacja albo minimalizacja wystąpienia tych zagrożeń lub nadużyć. Za zagrożenie korupcyjne uznaje się stwierdzoną możliwość wydania decyzji celowo naruszającej interes strony trzeciej lub możliwość nadużycia zajmowanego stanowiska w celu uzyskania prywatnej korzyści. Za zagrożenie nadużyciem uznaje się stwierdzoną możliwość dokonania przez pracownika czynności związanych z wykonywaniem obowiązków powodujących odniesienie przez niego nieuzasadnionej korzyści. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o zdarzeniach dotyczących Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, które w ocenie Wykonawcy mogą nosić lub noszą znamiona zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia. Wykonawca podejmował będzie działania zmierzające do zapobiegania występowaniu powyższych zagrożeń lub nadużyć w przedsiębiorstwie Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 11. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 4. Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 - Specyfikacja sprzętu objętego Umową - Oferta Wykonawcy. - Wzór Protokołu odbioru. Zamawiający Wykonawca Strona 7 z 9

8 Załącznik nr 3 do umowy z dnia... Załącznik nr 3 do Umowy PROTOKÓŁ ODBIORU... miejscowość i data Sporządzony pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Górskiego 9, Warszawa zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:... oraz zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:... Strony stwierdzają, że Urządzenia zamówione przez ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z umową z dnia..., zostały dostarczony przez WYKONAWCĘ w dniu... do miejsca określonego warunkami umowy tj.... Strony stwierdzają, że Urządzenia zamówione przez ZAMAWIAJĄCEGO są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy. Lp. Model Nazwa Ilość 1 2 Cena brutto w PLN Strony stwierdzają, że Urządzenia są nowe, bez widocznych wad technicznych i ich konfiguracja jest zgodna z danymi technicznymi podanymi w ww. umowie. UWAGI.. Strona 8 z 9

9 Niniejszy protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający [Data] Wykonawca [Data] Strona 9 z 9

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi.

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo