1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów"

Transkrypt

1

2 Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik szlamowy AWAS-S Separator benzynowy AWAS-B Separator benzynowy z osadnikiem AWAS SB Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS-BK Separator benzynowo-koalescencyjny z osadnikiem AWAS-SBK (kombi) 17 3 Separatory olejowe-metoda nowoczesna Separator wysokosprawny bezfiltrowy AWAS I-0 32 Separator bezfiltrowy AWAS Separator mobilny AWAS I Separator mobilny zestaw AWAS I-1999/MAX 28 4 Systemy dla du ych przep³ywów Separator cyrkulacyjno-koalescencyjny AWAS- SK Osadniki do separatorów AWAS-SK Przelewy burzowe Studnia przelewowa AWAS Komora osadnikowo-przelewowa AWAS-SP Przelew burzowy AWAS- Przelew Przyk³ady zastosowañ 36 5 Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Skrócona metoda doboru separatorów t³uszczów Pe³na metoda doboru separatorów t³uszczów Separator t³uszczów AWAS-F 41 6 Wytyczne monta u i serwisowania urz¹dzeñ AWAS 43 7 Urz¹dzenia alarmowe Urz¹dzenia alarmowe z przetwornikiem NV05-15-KVF, NVF Urz¹dzenia alarmowe sygnalizacji poziomu cieczy NV05-11-NVF Urz¹dzenia alarmowe sygnalizacji poziomu cieczy NV05-11-KVF 52

3 Wstêp Nieuchronnym efektem ubocznym dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka jest degradacja œrodowiska naturalnego, czêsto przynosz¹ca nieodwracalne zmiany Rosn¹ca œwiadomoœæ ekologiczna i obawa przed skutkami degradacji œrodowiska spowodowa³y znacz¹cy wzrost znaczenia technik i urz¹dzeñ s³u ¹cych ochronie œrodowiska naturalnego Firma Awas-Systemy, jako czo³owy producent urz¹dzeñ chroni¹cych œrodowisko, swoj¹ dzia³alnoœæ skoncentrowa³a miêdzy innymi na ochronie przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i podziemnych o tych celów wykorzystuje najnowoczeœniejsze technologie oraz instalacje, tj separatory substancji ropopochodnych, separatory t³uszczów, osadniki Urz¹dzenia te w znacznym stopniu ³agodz¹ skutki zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku eksploatacji np: - dróg i lotnisk, - baz i stacji paliwowych, - myjni samochodowych, - punktów gastronomicznych, - zak³adów przetwórstwa spo ywczego, itp Ka de z urz¹dzeñ separacyjnych dodatkowo mo na wyposa yæ w nowoczesne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce np alarmy, specjalne komory olejowe, samoczynne zamkniêcie u ¹ zalet¹ tych urz¹dzeñ jest fakt, e ich obs³uga ogranicza siê do niezbêdnego minimum Oferujemy kompleksow¹ obs³ugê, dostosowuj¹c nasze dzia³ania do potrzeb Klienta Œwiadczymy us³ugi w zakresie od doradztwa technicznego po w³asny serwis i utylizacjê odpadów Katalog przedstawia nowe rozwi¹zania technologiczne (przelewy burzowe) stosowane do podczyszczania du ych przep³ywów Jest to wynik analizy potrzeb naszych Klientów i dostosowania siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych Wszystkie opisane w katalogu instalacje spe³niaj¹ wymagania zawarte w: - Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia r (w sprawie warunków, jakie nale y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego), - normie IN 1999, - PN-S-02204:1997 rogi samochodowe-odwodnienie dróg, - PN- EN 858 w zakresie badania w warunkach laboratoryjnych substancji ropopochodnych na odp³ywie z separatorów; - PN- EN Oddzielacze t³uszczu Czêœæ 2:obór wymiarów nominalnych, instalowanie, u ytkowanie i eksploatacja ; - posiadaj¹ aprobaty techniczne wydane przez Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie Mamy nadziejê, e katalog ten u³atwi Pañstwu wybór odpowiedniego rozwi¹zania Nasz Zespó³ Techniczny s³u y wiedz¹ i doœwiadczeniem Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej wwwawascompl, gdzie zapoznacie siê Pañstwo z pozosta³¹ ofert¹ firmy AWAS-SYSTEMY Wszelkie prawa zastrze one Copyright by Awas-Systemy Sp z oo POLAN Warszawa 4 Strona 2

4 1 Oferowane urz¹dzenia I Urz¹dzenia metody klasycznej wykorzystuj¹ce si³y ciê koœci oraz zjawisko koalescencji (wykonane na bazie zbiorników elbetowych o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej) AWAS-S AWAS-B AWAS-SB AWAS-BK AWAS-SBK (kombi) Osadnik Aprobata techniczna AT/ /A1 Separator benzynowy Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowy ze zintegrowanym osadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowokoalescencyjny Aprobata techniczna AT/ /A1 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A1 Typoszereg osadników wykonanych z wysokiej klasy betonu jako zbiorniki o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej Separatory benzynowe wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody Standardowo wyposa one w samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowe posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nice ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych Standardowo wyposa one w samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowo - koalescencyjne wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody Efekt koalescencji powstaj¹cej przy przep³ywie wywo³any jest przez pakiet filtrów koalescencyjnych Standardowo wyposa one w pakiet filtrowy oraz samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych Efekt koalescencji powstaj¹cej przy przep³ywie wywo³any jest przez pakiet filtrów koalescencyjnych Standardowo wyposa one w pakiet filtrowy i samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy II Urz¹dzenia metody nowoczesnej wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego rozdzielonych substancji oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej (wykonane na bazie zbiorników elbetowych o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej) AWAS AWAS-I-0 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanymosadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanymosadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentacyjnych oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej Standardowo wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry koalescencyjne Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu, system alarmowy Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentacyjnych oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej Wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry oraz system permanentnego zbierania i przepychania olejów do zbironika olejowego Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu, system alarmowy Strona 3

5 III Urz¹dzenia naziemne (wykonane w wersji mobilnej ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego) AWAS-I-1999 AWAS-I-1999 MAX Separator benzynowokoalescencyjny Aprobata techniczna AT/ /A2 Zestaw separuj¹cy dla gara y Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory benzynowo-koalescencyjne wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej oprowadzone œcieki powinny byæ pozbawione zawiesin sedymentuj¹cych Wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry oraz system permanentnego zbierania i przepychania olejów do zbironika olejowego Lekkoœæ konstrukcji ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego zapewnia mobilnoœæ urzadzenia Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: zbiornik na olej, œluza dop³ywu, system alarmowy Systemy integruj¹ce w jednym zbiorniku osadnik, separator AWAS I-1999, zbiornik na olej, pompowniê Urz¹dzenie wykonane z PE Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu i system alarmowy IV Urz¹dzenia dla du ych przep³ywów AWAS-SK Separator koalescencyjnocyrkulacyjny Aprobata techniczna AT/ /A4 Separatory koalescencyjno-cyrkulacyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych oraz zjawisko koalescencji wywo³ane ruchem cyrkulacyjnym œcieków i pulsacyjn¹ zmian¹ powierzchni przekroju strugi cieczy Wykonane na bazie zbiorników elbetowych lub polimerobetonowych o budowie cylindrycznej Wymagane jest zastosowanie dodatkowego osadnika poprzedzaj¹cego separator Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: system alarmowy, pierœcieñ doci¹ aj¹cy AWAS--0 olej Studnia przelewowa Aprobata techniczna AT/ /A2 System sk³adaj¹cy siê z: studni przelewowej oraz separatora AWAS I-0, wykorzystuje efekt hydrocyklonu co umo liwia osi¹gniêcie wysokiej skutecznoœci oczyszczania Warstwa wody z olejem jest zbierana z powierzchni hydrocyklonu i kierowana przez separator koalescencyjny, gdzie nastêpuje ostateczny rozdzia³ faz Urz¹dzenia wykonane jako zbiorniki elbetowe o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej V Urz¹dzenia do separacji t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Separator t³uszczów Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory posiadaj¹ce zintegrowany osadnik i ³apacz t³uszczu, wykorzystuj¹ce do separacji ró nicê ciê aru w³aœciwego cieczy Wykonane jako zbiorniki elbetowe do zabudowy w ziemi, z tworzywa PE lub stali nierdzewnej do monta y wewn¹trz budynku la wykonania z PE lub stali nierdzewnej jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: wziernik, króæce do wypompowywania zanieczyszczeñ Strona 4

6 11 Tabela doboru urz¹dzeñ Miejsce powstania œcieków Stacje benzynowe Punkty nalewania paliw u e terminale paliwowe (powierzchnie utwardzone 5000 m3) Ma³e parkingi o powierzchni poni ej 0 m2 u e powierzchnie zlewni (place manewrowe, parkingi itp) rogi (autostrady, wiadukty) Myjnie samochodów w obiegu otwartym Myjnie samochodów w obiegu zamkniêtym Warsztaty naprawcze Gara e podziemne Zak³ady energetyczne Przemys³ (obróbka metali, stocznie) Zak³ady gastronomiczne Rodzaj œcieków œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki technologiczne z myjni œcieki technologiczne œcieki opadowe œcieki technologiczne œcieki opadowe oleje z awarii œcieki technologiczne t³uszcze roœlinne i zwierzêce Koncentracja zanieczyszczeñ œcieki zaolejone niewielka iloœæ zawiesin (awaria olejowa) œcieki MOCNO zaolejone niewielka iloœæ zawiesin (awaria olejowa) du e iloœci zawiesin du o substancji ropopochodnych niewielka iloœæ zawiesin niewielka iloœæ substancji ropopochodnych du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów emulsje stabilne bardzo drobne zawiesiny du e iloœci olejów niewielkie iloœci zawiesin du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci olejów mo liwoœæ wyst¹pienia awarii olejowej emulsje stabilne du e iloœci olejów du e iloœci t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych Rodzaj odbiornika kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe wody powierzchniowe kanalizacja Typ urz¹dzenia Osadnik + separator (AWAS-BK) lub SBK lub Osadnik + separator (AWAS-1900 lub AWAS-I-0) Separator (AWAS lub AWAS-I-0) Studnia przelewowa + separator (System AWAS-I-0 olej ) Osadnik + separator (AWAS-B) Separator ze zintegrowanym osadnikiem (AWAS-KOMBI, AWAS--1900) Osadnik + separator (AWAS-SK) Studnia przelewowa + separator (SYSTEM AWAS-I-0 olej ) Zbiornik retencyjny + regulator przep³ywu + separator (AWAS--1900) Odstojnik szlamu + separator (AWAS-SK) Studnia przelewowa + separator (system AWAS I-0 olej ) Odstojnik szlamu + separator (AWAS--1900) AWAS-PORTAL + separator (AWAS--1900) AWAS-RC + separator (AWAS--1900) Urz¹dzenie flotacyjne (AWAS-AF) Bioreaktor (AWAS-BIOLIFE-ROUN) ydrocyklony (AWAS-Z) Separator (AWAS lub AWAS-I-0 lub AWAS-I-1999) Separator (AWAS-I-1999) Odstojnik + separator + pompownia (AWAS-I-1999/kombi) Separator (AWAS-I-0) Separator (AWAS-I-0 lub AWAS-I-1999) + urz¹dzenie flotacyjne (AWAS-AF) T³uszczownik (AWAS-F) Strona 5

7 12 Obliczanie wielkoœci separatora 1 Normy i objaœnienia symboli u ywanych w obliczeniach 11 Normy Obliczenia oparto na wymogach normy IN 1999: * dla separatorów benzyn i olejów: IN 1999 czêœæ 1-3 * dla separatorów koalescencyjnych: IN 1999 czêœæ Oznaczenia NG - wielkoœæ znamionowa separatora Qr - iloœæ œcieków burzowych (opady atmosferyczne) w l/s Qs - iloœæ œcieków roboczych lub technologicznych - bez œcieków bytowych i sanitarnych w l/s fd - wspó³czynnik gêstoœci oddzielanych zanieczyszczeñ olejowych Ws - wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego (nale y uwzglêdniæ dla powierzchni 2 Fr 2500 m ) - Fr - powierzchnia zlewni r15;1 - wspó³czynnik wydajnoœci opadowej 2 Wielkoœæ znamionowa NG separatora NG = [Qr + 2Qs] x fd 22 Obliczenia iloœci œcieków deszczowych Qr [l/s] Iloœæ œcieków deszczowych oblicza siê mno ¹c sumê wszystkich powierzchni poddanych dzia³aniom atmosferycznym przez wspó³czynnik wydajnoœci opadowej r15;1 [l/s x ha] r15;1 jest wielkoœci¹ zmienn¹ zale n¹ od lokalnej iloœci opadów atmosferycznych i oznaczon¹ doœwiadczalnie dla nastêpuj¹cych parametrów: czas trwania opadu t = 15 min czêstoœæ opadu n = 1 wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego Ws = 1 UWAGA: 2 dla powierzchni 2500 m nale y uwzglêdniæ w³aœciwoœci dla danego terenu Ws Tabela nr 1 Wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego Rodzaj terenu Tereny zielone achy kryte pap¹ lub blach¹ Teren utwardzony Kostka Asfalt Kamieñ i drewno wir Zabudowa miejska gêsta - Stare Kamienice Zabudowa zwarta Zabudowa luÿna Zabudowa willowa Teren niezabudowany Parki i tereny zielone Wspó³czynnik 0,1 0,90-0,95-1 0,90 0,80-0,85 0,80-0,90 0,75-0,85 0,15-0,30 0,70-0,80 0,50-0,70 0,30-0,50 0,25-0,30 0,10-0,25 do 0,15 Wielkoœæ r15;1 ustala lokalna s³u ba meteorologiczna Wielkoœæ ta nie powinna byæ jednak ni sza od l/s x ha Wzór na obliczenie Qr Qr = Fr [ha] x r15;1 [l/s x ha] x Ws lub 2 2 Qr = Fr [m ] x r15;1 [l/s x m ] x Ws Tabela nr 2 Przeliczenie r15;1 l/s x ha na l/s x m l/s x ha l/s x m 0,015 0,020 0,025 0, Obliczenia iloœci zaolejonych œcieków roboczych Qs [l/s] Iloœæ œcieków roboczych Qs jest sum¹ œcieków powstaj¹cych na poszczególnych stanowiskach: pracy, produkcji, us³ug itp Bez uwzglêdnienia œcieków sanitarnych i bytowych Œcieki sanitarne i bytowe nie mog¹ przechodziæ przez separator Np Qs dla myjni samochodowej zale y od iloœci punktów czerpalnych wody technologicznej, od iloœci i objêtoœci opró nionych pojemników i roztworów myj¹cych: Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + Qs1 = œcieki z punktów czerpalnych Qs2 = œcieki z myjni samochodowej i/lub samoobs³ugowych stanowisk myj¹cych Qs3 = œcieki z wysokociœnieniowych myjek i agregatów czyszcz¹cych 231 Obliczenie sk³adników sumy Qs Qs1 - œcieki z punktów czerpalnych w zale noœci od œrednicy zaworu przyjmuje siê nastêpuj¹ce iloœci œcieków: la: R 1/2 [N 15] = 0,5 l/s R 3/4 [N 20] = 1,0 l/s R 1,0 [ N 25] = 1,7 l/s W przypadku liczby punktów czerpalnych wiêkszej ni 4 mo na zastosowaæ dane z tabeli nr 3 [IN 1999, czêœæ 2 tabela 3], które uwzglêdniaj¹ wspó³czynnik równoczesnoœci Tabela nr 3 Iloœæ punktów czerpalnych Œrednica zaworu czerpalnego N N 15 N 20 N 25 Odpowiadaj¹ca wymiarowi gwintu zaworu W" R 1/2" iloœci œcieków 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 R 3/4" w l/s 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 R 1,0" 1,70 3,50 5,00 7,00 10,00 14,00 Strona 6

8 Qs2 - œcieki z automatycznych myjni samochodowych (myjnie bramowe, tunelowe itp) - co najmniej 2 l/s z jednego urz¹dzenia Qs3 - œcieki z myjni i agregatów wysokociœnieniowych i parowych 2 l/s z jednego urz¹dzenia * dla wiêkszej liczby urz¹dzeñ przyjmuje siê: - 2 l/s dla pierwszego urz¹dzenia - 1 l/s dla ka dego nastêpnego urz¹dzenia Gdy z automatyczn¹ myjni¹ samochodow¹ wspó³pracuje tylko jedna myjka wysokociœnieniowa, przyjmuje siê dla niej : Qs3 = 1 l/s 232 Wyliczenia dla wypadków szczególnych 2321 Myjnie dla pojazdów ciê arowych, budowlanych, g¹sienicowych i rolniczych nale y obliczyæ rzeczywist¹ iloœæ œcieków 2322 Œcieki powstaj¹ce w czasie procesów produkcyjnych Nale y sprawdziæ czy zastosowanie obliczeñ wed³ug normy IN 1999 jest prawid³owe, je eli nie jest nale y obliczyæ rzeczywist¹ iloœæ œcieków 24 Wspó³czynnik gêstoœci oddzielonego oleju - fd 241 Separator benzynowy [IN 1999 czêœæ 2 punkt 22] W separatorze benzynowym rozdzia³ oleju od œcieków odbywa siê przy pomocy si³y ciê koœci Z tego powodu gêstoœæ oddzielanego oleju ma istotny wp³yw na proces separacji i w wyliczeniu NG nale y uwzglêdniæ wspó³czynnik gêstoœci fd Tabela nr 4 Wspó³czynnik gêstoœci fd Wspó³czynnik gêstoœci Gêstoœæ oleju dominuj¹cego do 0,85 powy ej 0,85 do 0,90 powy ej 0,90 do 0,95 Uwaga - dla stacji paliw oraz myjni samochodów osobowych i autobusów mo na przyj¹æ fd = 1 - dla œcieków bardzo zaolejonych zaleca siê stosowanie uk³adu - S-B-K - w uk³adach tego typu mo na zarówno dla - B jak i dla - K przyj¹æ fd = 1 o ile gêstoœæ oddzielanego 3 oleju = 0,85 g/cm 25 Przypadek szczególny obliczenia NG Kiedy przez ten sam separator przechodz¹ œcieki burzowe i robocze, ale nie przewiduje siê jednoczesnego ich powstania, mo na obliczenia NG wykonaæ osobno dla œcieków burzowych i osobno dla œcieków roboczych Za NG obowi¹zuj¹ce przyjmuje siê liczbê wiêksz¹ z dwóch wyliczonych: NG = Qr x fd, NG = 2Qs x fd Przyk³ad la stacji benzynowej i myjni automatycznej z dwoma boksami samoobs³ugowymi Powierzchnia stacji Wspó³czynnik sp³ywu (kostka) Wspó³czynnik opadu Wspó³czynnik gêstoœci Obliczenia dla wód deszczowych Qr = Fr x r x Ws x fd Qr = 2500 x 0,015 x 0,8 x 1 Qr = 30 l/s NG = 30 dla wód deszczowych 2 F=2500 m Ws=0,8 r= l/s x ha fd=1 Wielkoœæ separatora dla wód deszczowych wynosi: NG=30 Strona 7

9 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego Tabela nr 1 11 Obliczenie wielkoœci osadnika szlamowego [IN 1999 czêœæ 2 pkt 4] Na wielkoœæ osadnika wp³yw maj¹ nastêpuj¹ce czynniki: - wielkoœæ znamionowa NG separatora - Ÿród³o powstawania œcieków I tak dla separatorów: 1 o NG 3 = minimum 650 l 2 Od NG 3 do NG 10 = minimum 2500 l 3 la separatorów w zakresie NG 15 do NG 100 nale y objêtoœæ osadnika szlamowego obliczyæ wed³ug tabeli nr 1 4 la myjni bramowych i tunelowych gdzie œcieki zawieraj¹ du ¹ iloœæ zanieczyszczeñ mechanicznych, osadnik szlamowy musi mieæ objêtoœæ co najmniej 5000 l 5 Myjnie samochodowe rêczne z jedn¹ myjk¹ wysokociœnieniow¹, osadnik szlamowy minimum 2500 l 6 la przep³ywów w zakresie 100 l/s do 1000 l/s objêtoœæ osadnika szlamowego nale y dobraæ uwzglêdniaj¹c charakterystykê zlewni, w tym: - przep³yw (liczony dla separatora) - chwilowy i roczny ³adunek zanieczyszczeñ - retencjê kana³u - za³o on¹ iloœæ czyszczenia urz¹dzeñ w ci¹gu roku - uwarunkowania terenowe zwi¹zane z iloœci¹ miejsca Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych urz¹dzenia Ka dorazowo przed doborem urz¹dzenia prosimy o kontakt z producentem UWAGI OGÓLNE Osadniki szlamowe tworz¹ typoszereg charakteryzuj¹cy siê wymiarami gabarytowymi i œrednic¹ Wlotu/Wylotu W celu okreœlenia odstojnika z katalogu AWAS nale y: - okreœliæ jego pojemnoœæ (podana jest ca³kowita pojemnoœæ liczona w ach) - wybraæ ¹dan¹ œrednicê Wlotu/Wylotu (zgodn¹ ze œrednicami Wlotu/Wylotu wspó³pracuj¹cego separatora - odczytaæ potrzebne wymiary z rysunku szczegó³owego Z wymiarów urz¹dzenia wynika pojemnoœæ czynna Ocena iloœci odpadów Ma³a Objêtoœæ osadnika 100l * NG Przyk³ady zastosowañ zgodnie z norm¹ IN 1999 czêœæ 2 punkt 41 lub czêœæ 6 punkt 4 - œcieki produkcyjne z oznaczon¹ iloœci¹ osadów - wszystkie skanalizowane powierzchnie poddane wp³ywom atmosferycznym, na których nie ma brudu powsta³ego w wyniku ruchu drogowego npwanny magazynów lub punktów prze³adunku paliw W zestawach OSANIK+SEPARATOR, jeœli separator posiada zintegrowan¹ komorê szlamow¹, pojemnoœci czynne osadników separatora i osadnika szlamowego nale y zsumowaæ Przyk³ad Separator AWAS SK S10000 Œrednia l * NG - stacje paliw, myjnie samochodów osobowych, mycie czêœci i detali metalowych - myjnie autobusowe - œcieki z warsztatów samochodowych, parkingów itp - zak³ady energetyczne, przemys³ maszynowy Pojemnoœæ czynna komory szlamowej (w ach) separatora SK Odstojnika S dla SK ¹czna pojemnoœæ czynna szlamowa zestawu u a l * NG - myjnie ciê kich pojazdów i maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych - myjnie pojazdów ciê arowych - automatyczne myjnie pojazdów, np tunelowe dla ustalenia wielkoœci odstojnika mo na przyj¹æ wspó³czynnik gêstoœci fd=1 Minimalne zalecane objêtoœci osadnika : SK 100 SK SK - 5 m - 7 m m 3 SK m 3 SK m 3 SK m 3 SK 1-25 m 3 SK m 3 Strona 8

10 2 Separatory olejowe metoda klasyczna Urz¹dzenie s³u ¹ce do oczyszczania œcieków z ropopochodnych to separatory mechanicznie wykorzystuj¹ce efekt grawitacji do rozdzia³u faz Konwencjonalna instalacja separacyjna sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: 1 Osadnik szlamowy - S 2 Separator benzynowy - B 3 Separator koalescencyjny - K 4 Komora rewizyjna - próbnik p S B P S B K P la bezpieczeñstwa separator benzyn jest wyposa ony w samoczynne zamkniêcie p³ywakowe na odp³ywie uruchamiane krytyczn¹ gruboœci¹ warstwy oleju Metoda klasyczna (tradycyjna) charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami: wielokomorowa lub wielozbiornikowa budowa koalescencja poprzez filtry koalescencyjne zamkniêcie p³ywakowe na odp³ywie oddzielony olej pozostaje na powierzchni ³apacza lub separatora W osadniku szlamowym opadaj¹ zanieczyszczenia mechaniczne niesione przez œcieki, w separatorze w³aœciwym nastêpuje zasadniczy rozdzia³ oleju od wody L ejszy olej po wyp³yniêciu na powierzchniê wody pozostaje w separatorze benzynowym, woda z resztkowym zanieczyszczeniem olejowym (drobinki olejowe) przechodzi do separatora koalescencyjnego W separatorze koalescencyjnym woda zostaje doczyszczona Na filtrach lub wype³nieniach kszta³tkowych separatora koalescencyjnego zatrzymuj¹ siê mikrokrople oleju rozpuszczone w wodzie, zlepiaj¹ siê w wiêksze, które si³a wypornoœci wynosi na powierzchniê wody oczyszczona woda przechodzi do próbnika i z niego dalej do kanalizacji lub œrodowiska Tak oczyszczone œcieki spe³niaj¹ warunki wymagane ustaw¹ o ochronie œrodowiska Omówiona instalacja musi oczywiœcie posiadaæ okreœlone zabezpieczenia uniemo liwiaj¹ce w razie awarii przedostanie siê oleju lub nie oczyszczonych œcieków do otoczenia Takim obligatoryjnym zabezpieczeniem jest przewy szenie separatora benzynowego w stosunku do poziomu reszty instalacji oraz szczelna zabudowa separatora Instalacjê mo na wyposa yæ w urz¹dzenia sygnalizuj¹ce ró nego rodzaju - podnosi to bezpieczeñstwo jej dzia³ania Strona 9

11 21 Osadnik szlamowy typu AWAS - S S Opis systemu: Osadnik wykorzystuje ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i cz¹stek sedymentuj¹cych Znajduj¹ce siê w œciekach substancje sta³e, takie jak piasek i szlam, sedymentuj¹ (osiadaj¹ na dnie) Zastosowanie: Urz¹dzenie do pod³¹czenia przed ka d¹ instalacj¹ rozdzielcz¹ Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, powierzchnie zewnêtrzne zbiornika izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ W komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Pojemnoœæ odstojnika Schemat Pokrywy ciê kie /d d Nadstawki cylindryczne / Wymiary () 1000/600 1/600 0/600 0/ / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 V= 650 V= 1 V= 0 V= 5000 V= 7500 V= N N OP YW OP YW Osadnik AWAS-S Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ ca³kowita Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Vc N Zt At h Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ ca³kowita Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika Vc N Zt At h Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 10

12 21 Osadnik szlamowy typu AWAS - S Opis systemu: Osadnik szlamowy wykorzystuje ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i cz¹stek sedymentuj¹cych Znajduj¹ce siê w œciekach substancje sta³e, takie jak piasek i szlam, sedymentuj¹ (osiadaj¹ na dnie) S Zastosowanie: Urz¹dzenie do pod³¹czenia przed ka d¹ instalacj¹ rozdzielcz¹ Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, powierzchnie zewnêtrzne zbiornika izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ W komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Wymiary () V= 10 V= 00 V= Pokrywy ciê kie S/d d S Nadstawki cylindryczne / 3660/ / / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 Osadnik AWAS-S Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Vc N Zt At h I B Litr Strona 11

13 22 Separator benzynowy typu AWAS - B B Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r Pozycja 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych, g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp Urz¹dzenie wymaga zastosowania osadnika poprzedzaj¹cego separator Wyposa enie dodatkowe: Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 knwyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC etal Wielkoœæ separatora Schemat Pokrywy ciê kie /d Nadstawki cylindryczne / Urz¹dzenia alarmowe d Wymiary () 800/ /600 1/600 0/600 0/ / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 NG 3 NG 6 NG 10 NG 15 NG 20 NG 30 NG NV05-11( NVF lub KVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -B Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At h Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 12

14 22 Separator benzynowy typu AWAS - B Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 B Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych, g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp Urz¹dzenie wymaga zastosowania osadnika poprzedzaj¹cego separator Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 knwyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Schemat Wymiary () NG 50 NG 65 NG 80 NG 100 NG 125 NG NG NG Pokrywy ciê kie S/d Nadstawki cylindryczne / d S Urz¹dzenia alarmowe 3560/ / / / /600 8/ / / / / / /500 1/250 1/500 NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -B Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju ³ugoœæ Szerokoœæ NG N Zt At h Vo l b l/s Urz¹dzenie wykonywane na indywidualne zamówienia Strona 13

15 23 Separator benzynowy z osadnikiem AWAS - SB SB Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany osadnik GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp nie nara onych na wystêpowanie du ych iloœci substancji ropopochodnych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Wymiary () 0/ /600 NG 6 NG 10 NG Nadstawki cylindryczne / 600/ / / / /500 0/350 0/ /500 OP YW OP YW Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SB Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At 2 h Vs Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 14

16 23 Separator benzynowy z osadnikiem AWAS - SB Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany osadnik GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp nie nara onych na wystêpowanie du ych iloœci substancji ropopochodnych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC SB Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Schemat Pokrywy ciê kie S/d d Nadstawki cylindryczne / S Urz¹dzenia alarmowe Wymiary () 3600/ / / / / / / / / / / / /500 1/250 1/500 NG 30 NG 40 NG 50 NG 50* NG 65 NG 65* NG 80 NG 100 NG NG NG 250 NG NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju NG N Zt At h L b Vs Vo l/s Separator AWAS -SB * * Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju NG N Zt At h L b Vs l/s Vo *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ Urz¹dzenie wykonywane na indywidualne zamówienia Strona 15

17 BK Wyposa enie dodatkowe: etal 24 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - BK Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, substancji ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cychsamoczynne zamkniêciem na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Filtry koalescencyjne GWARANTOWA- NA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych Urz¹dzenie wymaga zastosowania poprzedzaj¹cego osadnika Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, szczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Nadstawki cylindryczne / Urz¹dzenia alarmowe Wymiary () 800/ /600 1/600 0/600 0/ / / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 NG 3-10 NG 15 NG 20 NG 30 NG NG NG OP YW -002 OP YW NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ NG N Zt At 2 h Vo l/s Separator AWAS -BK Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At 2 h Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki 120 Strona

18 25 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - SBK (kombi) Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cych Samoczyne zamkniêcie na odp³ywie uruchamiane krytyczna gruboœci¹ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany z osadnikiem GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych, œcieków produkcyjno-przemys³owych SBK Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, uszczelki (guma olejo-odporna np Forsheda), p³ywak wytarowany na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Wymiary () 1/600 0/ / /800 0/800 NG 3 NG 6 NG 6* NG 10 NG 10* NG 15 NG 20 NG 30 OP YW OP YW Nadstawki cylindryczne / 600/ / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/ /500 Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SBK (kombi) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At h Vs Vo l/s *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki 120 6* * Strona 17

19 25 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - SBK (kombi) SBK Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cych Samoczyne zamkniêcie na odp³ywie uruchamiane krytyczna gruboœci¹ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany z osadnikiem GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych, œcieków produkcyjno-przemys³owych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹,powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), p³ywak wytarowany na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Zt At Schemat Wymiary () NG 40 NG 50 NG 50* NG 65 NG 65* NG 80 Pokrywy ciê kie S/d Nadstawki cylindryczne / d S 3660/ / / / / / / /500 1/250 1/500 OP YW OP YW Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SBK (kombi) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ NG N Zt At h L B Vs Vo l/s *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ * * Strona 18

20 3 Separatory olejowe - metoda nowoczesna W separatorze bezfiltrowej metody nowoczesnej zachodzi zjawisko rozdzia³u faz w zale noœci od ciê aru w³aœciwego mediów Jest ono wspomagane przez zjawiska hydrodynamiczne na odpowiednio pochylonych skosach w separatorze S B K P Schemat przep³ywu przez separator Wszystkie sk³adowe instalacji umieszczono w jednym monolitycznym zbiorniku aje to oszczêdnoœæ miejsca, zmniejsza koszt prac ziemnych, eliminuje dodatkowe po³¹czenia rurowe odatkowe zalety przy u ytkowaniu separatorów metody nowoczesnej to: - wysoka sprawnoœæ, - brak filtrów, tym samym unikniêcie k³opotliwego ich czyszczenia i wymiany oraz obni enie kosztów eksploatacji urz¹dzenia, - oddzielony olej mo na usuwaæ bez przerywania pracy urz¹dzenia, - mo liwoœæ zamontowania opatentowanej œluzy dop³ywu sterowanej bezpoœrednio poziomem zgromadzonego oleju, - mo liwoœæ zamontowania systemu alarmowego poziomu oleju Oferujemy nastêpuj¹ce rozwi¹zania separatorów metody nowoczesnej: Separator AWAS bezfiltrowy separator wykorzystuj¹cy zjawisko hydrodynamiczne Integruje wszystkie elementy (SBKP) w jednym zbiorniku Separator AWAS I-0 jw z automatycznym przepychaniem odseparowanego oleju do zintegrowanego zbiornika na olej Separator AWAS I-1999 wykorzystuj¹cy zjawisko hydrodynamiczne i z automatyk¹ przepychania oleju do zbiornika na olej Jako zestaw mobilny lub do monta u w istniej¹cych studzienkach lub w gara u Strona 19

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Separatory benzynowokoalescencyjny AWAS-BK AWAS-SBK. Bez kropli ryzyka

Separatory benzynowokoalescencyjny AWAS-BK AWAS-SBK. Bez kropli ryzyka Separatory benzynowokoalescencyjny AWAS-BK AWAS-SBK Bez kropli ryzyka Separator benzynowo - koalescencyjny AWAS - BK i AWAS - SBK Zastosowanie Do oczyszczania wód deszczowych z powierzchni utwardzonych

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zasada dzia³ania. Zastosowanie. Budowa. Zalety. Mo liwoœæ rozbudowy. Koalescencja bezfiltrowa. Wykonanie i wyposa enie.

Zasada dzia³ania. Zastosowanie. Budowa. Zalety. Mo liwoœæ rozbudowy. Koalescencja bezfiltrowa. Wykonanie i wyposa enie. uowa W jenym monolitycznym zbiorniku znajują się: osanik szlamu, komora ozielania olejów, komora koalescencji, komora pobierania próbek, zbiornik na olej (AWAS - I - 2000). Mo liwoœæ rozbuowy Separatory

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS - F Zwierzęce i roślinne tłuszcze oraz oleje uważa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS - F Zwierzęce i roślinne tłuszcze oraz oleje uważa

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych

Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych separatorów substancji ropopochodnych Dobór separatorów substancji ropopochodnych według PN EN 858 Do: Firma KESSEL Sp. z o.o. ul. Bardzka 60 50-517 Wrocław Faks: 0 71 774 67 69 Adres Nazwa:... Ulica:...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. oraz remonty przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych.

przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. oraz remonty przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. O FIRMIE Szanowni Państwo! Za pośrednictwem tego katalogu, mamy przyjemność zapoznać Państwa z produkowanymi przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. Nasza firma od 2001 roku zajmuje

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

NATURY. Od 100 lat dla KATALOG 2013 SEPARATORY OSADNIKI ODWODNIENIA POMPOWNIE OCZYSZCZALNIE WŁAZY INFILTRACJA

NATURY. Od 100 lat dla KATALOG 2013 SEPARATORY OSADNIKI ODWODNIENIA POMPOWNIE OCZYSZCZALNIE WŁAZY INFILTRACJA Od 100 lat dla NATURY SEPARATORY OSADNIKI ODWODNIENIA POMPOWNIE OCZYSZCZALNIE WŁAZY INFILTRACJA KATALOG 2013 1 23 ZANIM DOBIERZEMY SEPARATOR SEPARATORY przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane formalno prawne str. 2. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str.

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane formalno prawne str. 2. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane formalno prawne str. 2 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str. 2 2. Rozwiązania projektowe str. 3 2.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 1. Cel i podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Instalacje projektowane 4.1. Kanalizacja deszczowa 4.1.1.Separatory oleju

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-03 r Zestawienie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1 Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wymagania środowiskowe oraz środki finansowo-prawne dotyczące wprowadzania do środowiska wód opadowych. Ewa Piętowska

Wymagania środowiskowe oraz środki finansowo-prawne dotyczące wprowadzania do środowiska wód opadowych. Ewa Piętowska Wymagania środowiskowe oraz środki finansowo-prawne dotyczące wprowadzania do środowiska wód opadowych. Ewa Piętowska Wraz ze wzrostem terenów zurbanizowanych, wokół obiektów przemysłowych, centrów handlowych,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo