1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów"

Transkrypt

1

2 Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik szlamowy AWAS-S Separator benzynowy AWAS-B Separator benzynowy z osadnikiem AWAS SB Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS-BK Separator benzynowo-koalescencyjny z osadnikiem AWAS-SBK (kombi) 17 3 Separatory olejowe-metoda nowoczesna Separator wysokosprawny bezfiltrowy AWAS I-0 32 Separator bezfiltrowy AWAS Separator mobilny AWAS I Separator mobilny zestaw AWAS I-1999/MAX 28 4 Systemy dla du ych przep³ywów Separator cyrkulacyjno-koalescencyjny AWAS- SK Osadniki do separatorów AWAS-SK Przelewy burzowe Studnia przelewowa AWAS Komora osadnikowo-przelewowa AWAS-SP Przelew burzowy AWAS- Przelew Przyk³ady zastosowañ 36 5 Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Skrócona metoda doboru separatorów t³uszczów Pe³na metoda doboru separatorów t³uszczów Separator t³uszczów AWAS-F 41 6 Wytyczne monta u i serwisowania urz¹dzeñ AWAS 43 7 Urz¹dzenia alarmowe Urz¹dzenia alarmowe z przetwornikiem NV05-15-KVF, NVF Urz¹dzenia alarmowe sygnalizacji poziomu cieczy NV05-11-NVF Urz¹dzenia alarmowe sygnalizacji poziomu cieczy NV05-11-KVF 52

3 Wstêp Nieuchronnym efektem ubocznym dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka jest degradacja œrodowiska naturalnego, czêsto przynosz¹ca nieodwracalne zmiany Rosn¹ca œwiadomoœæ ekologiczna i obawa przed skutkami degradacji œrodowiska spowodowa³y znacz¹cy wzrost znaczenia technik i urz¹dzeñ s³u ¹cych ochronie œrodowiska naturalnego Firma Awas-Systemy, jako czo³owy producent urz¹dzeñ chroni¹cych œrodowisko, swoj¹ dzia³alnoœæ skoncentrowa³a miêdzy innymi na ochronie przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i podziemnych o tych celów wykorzystuje najnowoczeœniejsze technologie oraz instalacje, tj separatory substancji ropopochodnych, separatory t³uszczów, osadniki Urz¹dzenia te w znacznym stopniu ³agodz¹ skutki zanieczyszczeñ powstaj¹cych w wyniku eksploatacji np: - dróg i lotnisk, - baz i stacji paliwowych, - myjni samochodowych, - punktów gastronomicznych, - zak³adów przetwórstwa spo ywczego, itp Ka de z urz¹dzeñ separacyjnych dodatkowo mo na wyposa yæ w nowoczesne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce np alarmy, specjalne komory olejowe, samoczynne zamkniêcie u ¹ zalet¹ tych urz¹dzeñ jest fakt, e ich obs³uga ogranicza siê do niezbêdnego minimum Oferujemy kompleksow¹ obs³ugê, dostosowuj¹c nasze dzia³ania do potrzeb Klienta Œwiadczymy us³ugi w zakresie od doradztwa technicznego po w³asny serwis i utylizacjê odpadów Katalog przedstawia nowe rozwi¹zania technologiczne (przelewy burzowe) stosowane do podczyszczania du ych przep³ywów Jest to wynik analizy potrzeb naszych Klientów i dostosowania siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych Wszystkie opisane w katalogu instalacje spe³niaj¹ wymagania zawarte w: - Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia r (w sprawie warunków, jakie nale y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego), - normie IN 1999, - PN-S-02204:1997 rogi samochodowe-odwodnienie dróg, - PN- EN 858 w zakresie badania w warunkach laboratoryjnych substancji ropopochodnych na odp³ywie z separatorów; - PN- EN Oddzielacze t³uszczu Czêœæ 2:obór wymiarów nominalnych, instalowanie, u ytkowanie i eksploatacja ; - posiadaj¹ aprobaty techniczne wydane przez Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie Mamy nadziejê, e katalog ten u³atwi Pañstwu wybór odpowiedniego rozwi¹zania Nasz Zespó³ Techniczny s³u y wiedz¹ i doœwiadczeniem Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej wwwawascompl, gdzie zapoznacie siê Pañstwo z pozosta³¹ ofert¹ firmy AWAS-SYSTEMY Wszelkie prawa zastrze one Copyright by Awas-Systemy Sp z oo POLAN Warszawa 4 Strona 2

4 1 Oferowane urz¹dzenia I Urz¹dzenia metody klasycznej wykorzystuj¹ce si³y ciê koœci oraz zjawisko koalescencji (wykonane na bazie zbiorników elbetowych o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej) AWAS-S AWAS-B AWAS-SB AWAS-BK AWAS-SBK (kombi) Osadnik Aprobata techniczna AT/ /A1 Separator benzynowy Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowy ze zintegrowanym osadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowokoalescencyjny Aprobata techniczna AT/ /A1 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A1 Typoszereg osadników wykonanych z wysokiej klasy betonu jako zbiorniki o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej Separatory benzynowe wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody Standardowo wyposa one w samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowe posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nice ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych Standardowo wyposa one w samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowo - koalescencyjne wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody Efekt koalescencji powstaj¹cej przy przep³ywie wywo³any jest przez pakiet filtrów koalescencyjnych Standardowo wyposa one w pakiet filtrowy oraz samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych Efekt koalescencji powstaj¹cej przy przep³ywie wywo³any jest przez pakiet filtrów koalescencyjnych Standardowo wyposa one w pakiet filtrowy i samoczynne zamkniêcie na odp³ywie Jako wyposa enie dodatkowe oferowany jest system alarmowy II Urz¹dzenia metody nowoczesnej wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego rozdzielonych substancji oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej (wykonane na bazie zbiorników elbetowych o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej) AWAS AWAS-I-0 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanymosadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separator benzynowokoalescencyjny ze zintegrowanymosadnikiem Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentacyjnych oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej Standardowo wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry koalescencyjne Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu, system alarmowy Separatory benzynowo-koalescencyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentacyjnych oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej Wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry oraz system permanentnego zbierania i przepychania olejów do zbironika olejowego Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu, system alarmowy Strona 3

5 III Urz¹dzenia naziemne (wykonane w wersji mobilnej ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego) AWAS-I-1999 AWAS-I-1999 MAX Separator benzynowokoalescencyjny Aprobata techniczna AT/ /A2 Zestaw separuj¹cy dla gara y Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory benzynowo-koalescencyjne wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych i wody oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej oprowadzone œcieki powinny byæ pozbawione zawiesin sedymentuj¹cych Wyposa one w specjalny wk³ad koalescencyjny zastêpuj¹cy filtry oraz system permanentnego zbierania i przepychania olejów do zbironika olejowego Lekkoœæ konstrukcji ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego zapewnia mobilnoœæ urzadzenia Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: zbiornik na olej, œluza dop³ywu, system alarmowy Systemy integruj¹ce w jednym zbiorniku osadnik, separator AWAS I-1999, zbiornik na olej, pompowniê Urz¹dzenie wykonane z PE Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: œluza dop³ywu i system alarmowy IV Urz¹dzenia dla du ych przep³ywów AWAS-SK Separator koalescencyjnocyrkulacyjny Aprobata techniczna AT/ /A4 Separatory koalescencyjno-cyrkulacyjne posiadaj¹ce zintegrowany osadnik, wykorzystuj¹ce ró nicê ciê aru w³aœciwego substancji ropopochodnych, wody i zawiesin sedymentuj¹cych oraz zjawisko koalescencji wywo³ane ruchem cyrkulacyjnym œcieków i pulsacyjn¹ zmian¹ powierzchni przekroju strugi cieczy Wykonane na bazie zbiorników elbetowych lub polimerobetonowych o budowie cylindrycznej Wymagane jest zastosowanie dodatkowego osadnika poprzedzaj¹cego separator Jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: system alarmowy, pierœcieñ doci¹ aj¹cy AWAS--0 olej Studnia przelewowa Aprobata techniczna AT/ /A2 System sk³adaj¹cy siê z: studni przelewowej oraz separatora AWAS I-0, wykorzystuje efekt hydrocyklonu co umo liwia osi¹gniêcie wysokiej skutecznoœci oczyszczania Warstwa wody z olejem jest zbierana z powierzchni hydrocyklonu i kierowana przez separator koalescencyjny, gdzie nastêpuje ostateczny rozdzia³ faz Urz¹dzenia wykonane jako zbiorniki elbetowe o budowie cylindrycznej lub prostopad³oœciennej V Urz¹dzenia do separacji t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Separator t³uszczów Aprobata techniczna AT/ /A2 Separatory posiadaj¹ce zintegrowany osadnik i ³apacz t³uszczu, wykorzystuj¹ce do separacji ró nicê ciê aru w³aœciwego cieczy Wykonane jako zbiorniki elbetowe do zabudowy w ziemi, z tworzywa PE lub stali nierdzewnej do monta y wewn¹trz budynku la wykonania z PE lub stali nierdzewnej jako wyposa enie dodatkowe oferowane s¹: wziernik, króæce do wypompowywania zanieczyszczeñ Strona 4

6 11 Tabela doboru urz¹dzeñ Miejsce powstania œcieków Stacje benzynowe Punkty nalewania paliw u e terminale paliwowe (powierzchnie utwardzone 5000 m3) Ma³e parkingi o powierzchni poni ej 0 m2 u e powierzchnie zlewni (place manewrowe, parkingi itp) rogi (autostrady, wiadukty) Myjnie samochodów w obiegu otwartym Myjnie samochodów w obiegu zamkniêtym Warsztaty naprawcze Gara e podziemne Zak³ady energetyczne Przemys³ (obróbka metali, stocznie) Zak³ady gastronomiczne Rodzaj œcieków œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki opadowe œcieki technologiczne z myjni œcieki technologiczne œcieki opadowe œcieki technologiczne œcieki opadowe oleje z awarii œcieki technologiczne t³uszcze roœlinne i zwierzêce Koncentracja zanieczyszczeñ œcieki zaolejone niewielka iloœæ zawiesin (awaria olejowa) œcieki MOCNO zaolejone niewielka iloœæ zawiesin (awaria olejowa) du e iloœci zawiesin du o substancji ropopochodnych niewielka iloœæ zawiesin niewielka iloœæ substancji ropopochodnych du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów emulsje stabilne bardzo drobne zawiesiny du e iloœci olejów niewielkie iloœci zawiesin du e iloœci zawiesin niewielka iloœæ olejów du e iloœci olejów mo liwoœæ wyst¹pienia awarii olejowej emulsje stabilne du e iloœci olejów du e iloœci t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych Rodzaj odbiornika kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe kanalizacja wody powierzchniowe wody powierzchniowe kanalizacja Typ urz¹dzenia Osadnik + separator (AWAS-BK) lub SBK lub Osadnik + separator (AWAS-1900 lub AWAS-I-0) Separator (AWAS lub AWAS-I-0) Studnia przelewowa + separator (System AWAS-I-0 olej ) Osadnik + separator (AWAS-B) Separator ze zintegrowanym osadnikiem (AWAS-KOMBI, AWAS--1900) Osadnik + separator (AWAS-SK) Studnia przelewowa + separator (SYSTEM AWAS-I-0 olej ) Zbiornik retencyjny + regulator przep³ywu + separator (AWAS--1900) Odstojnik szlamu + separator (AWAS-SK) Studnia przelewowa + separator (system AWAS I-0 olej ) Odstojnik szlamu + separator (AWAS--1900) AWAS-PORTAL + separator (AWAS--1900) AWAS-RC + separator (AWAS--1900) Urz¹dzenie flotacyjne (AWAS-AF) Bioreaktor (AWAS-BIOLIFE-ROUN) ydrocyklony (AWAS-Z) Separator (AWAS lub AWAS-I-0 lub AWAS-I-1999) Separator (AWAS-I-1999) Odstojnik + separator + pompownia (AWAS-I-1999/kombi) Separator (AWAS-I-0) Separator (AWAS-I-0 lub AWAS-I-1999) + urz¹dzenie flotacyjne (AWAS-AF) T³uszczownik (AWAS-F) Strona 5

7 12 Obliczanie wielkoœci separatora 1 Normy i objaœnienia symboli u ywanych w obliczeniach 11 Normy Obliczenia oparto na wymogach normy IN 1999: * dla separatorów benzyn i olejów: IN 1999 czêœæ 1-3 * dla separatorów koalescencyjnych: IN 1999 czêœæ Oznaczenia NG - wielkoœæ znamionowa separatora Qr - iloœæ œcieków burzowych (opady atmosferyczne) w l/s Qs - iloœæ œcieków roboczych lub technologicznych - bez œcieków bytowych i sanitarnych w l/s fd - wspó³czynnik gêstoœci oddzielanych zanieczyszczeñ olejowych Ws - wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego (nale y uwzglêdniæ dla powierzchni 2 Fr 2500 m ) - Fr - powierzchnia zlewni r15;1 - wspó³czynnik wydajnoœci opadowej 2 Wielkoœæ znamionowa NG separatora NG = [Qr + 2Qs] x fd 22 Obliczenia iloœci œcieków deszczowych Qr [l/s] Iloœæ œcieków deszczowych oblicza siê mno ¹c sumê wszystkich powierzchni poddanych dzia³aniom atmosferycznym przez wspó³czynnik wydajnoœci opadowej r15;1 [l/s x ha] r15;1 jest wielkoœci¹ zmienn¹ zale n¹ od lokalnej iloœci opadów atmosferycznych i oznaczon¹ doœwiadczalnie dla nastêpuj¹cych parametrów: czas trwania opadu t = 15 min czêstoœæ opadu n = 1 wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego Ws = 1 UWAGA: 2 dla powierzchni 2500 m nale y uwzglêdniæ w³aœciwoœci dla danego terenu Ws Tabela nr 1 Wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego Rodzaj terenu Tereny zielone achy kryte pap¹ lub blach¹ Teren utwardzony Kostka Asfalt Kamieñ i drewno wir Zabudowa miejska gêsta - Stare Kamienice Zabudowa zwarta Zabudowa luÿna Zabudowa willowa Teren niezabudowany Parki i tereny zielone Wspó³czynnik 0,1 0,90-0,95-1 0,90 0,80-0,85 0,80-0,90 0,75-0,85 0,15-0,30 0,70-0,80 0,50-0,70 0,30-0,50 0,25-0,30 0,10-0,25 do 0,15 Wielkoœæ r15;1 ustala lokalna s³u ba meteorologiczna Wielkoœæ ta nie powinna byæ jednak ni sza od l/s x ha Wzór na obliczenie Qr Qr = Fr [ha] x r15;1 [l/s x ha] x Ws lub 2 2 Qr = Fr [m ] x r15;1 [l/s x m ] x Ws Tabela nr 2 Przeliczenie r15;1 l/s x ha na l/s x m l/s x ha l/s x m 0,015 0,020 0,025 0, Obliczenia iloœci zaolejonych œcieków roboczych Qs [l/s] Iloœæ œcieków roboczych Qs jest sum¹ œcieków powstaj¹cych na poszczególnych stanowiskach: pracy, produkcji, us³ug itp Bez uwzglêdnienia œcieków sanitarnych i bytowych Œcieki sanitarne i bytowe nie mog¹ przechodziæ przez separator Np Qs dla myjni samochodowej zale y od iloœci punktów czerpalnych wody technologicznej, od iloœci i objêtoœci opró nionych pojemników i roztworów myj¹cych: Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + Qs1 = œcieki z punktów czerpalnych Qs2 = œcieki z myjni samochodowej i/lub samoobs³ugowych stanowisk myj¹cych Qs3 = œcieki z wysokociœnieniowych myjek i agregatów czyszcz¹cych 231 Obliczenie sk³adników sumy Qs Qs1 - œcieki z punktów czerpalnych w zale noœci od œrednicy zaworu przyjmuje siê nastêpuj¹ce iloœci œcieków: la: R 1/2 [N 15] = 0,5 l/s R 3/4 [N 20] = 1,0 l/s R 1,0 [ N 25] = 1,7 l/s W przypadku liczby punktów czerpalnych wiêkszej ni 4 mo na zastosowaæ dane z tabeli nr 3 [IN 1999, czêœæ 2 tabela 3], które uwzglêdniaj¹ wspó³czynnik równoczesnoœci Tabela nr 3 Iloœæ punktów czerpalnych Œrednica zaworu czerpalnego N N 15 N 20 N 25 Odpowiadaj¹ca wymiarowi gwintu zaworu W" R 1/2" iloœci œcieków 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 R 3/4" w l/s 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 R 1,0" 1,70 3,50 5,00 7,00 10,00 14,00 Strona 6

8 Qs2 - œcieki z automatycznych myjni samochodowych (myjnie bramowe, tunelowe itp) - co najmniej 2 l/s z jednego urz¹dzenia Qs3 - œcieki z myjni i agregatów wysokociœnieniowych i parowych 2 l/s z jednego urz¹dzenia * dla wiêkszej liczby urz¹dzeñ przyjmuje siê: - 2 l/s dla pierwszego urz¹dzenia - 1 l/s dla ka dego nastêpnego urz¹dzenia Gdy z automatyczn¹ myjni¹ samochodow¹ wspó³pracuje tylko jedna myjka wysokociœnieniowa, przyjmuje siê dla niej : Qs3 = 1 l/s 232 Wyliczenia dla wypadków szczególnych 2321 Myjnie dla pojazdów ciê arowych, budowlanych, g¹sienicowych i rolniczych nale y obliczyæ rzeczywist¹ iloœæ œcieków 2322 Œcieki powstaj¹ce w czasie procesów produkcyjnych Nale y sprawdziæ czy zastosowanie obliczeñ wed³ug normy IN 1999 jest prawid³owe, je eli nie jest nale y obliczyæ rzeczywist¹ iloœæ œcieków 24 Wspó³czynnik gêstoœci oddzielonego oleju - fd 241 Separator benzynowy [IN 1999 czêœæ 2 punkt 22] W separatorze benzynowym rozdzia³ oleju od œcieków odbywa siê przy pomocy si³y ciê koœci Z tego powodu gêstoœæ oddzielanego oleju ma istotny wp³yw na proces separacji i w wyliczeniu NG nale y uwzglêdniæ wspó³czynnik gêstoœci fd Tabela nr 4 Wspó³czynnik gêstoœci fd Wspó³czynnik gêstoœci Gêstoœæ oleju dominuj¹cego do 0,85 powy ej 0,85 do 0,90 powy ej 0,90 do 0,95 Uwaga - dla stacji paliw oraz myjni samochodów osobowych i autobusów mo na przyj¹æ fd = 1 - dla œcieków bardzo zaolejonych zaleca siê stosowanie uk³adu - S-B-K - w uk³adach tego typu mo na zarówno dla - B jak i dla - K przyj¹æ fd = 1 o ile gêstoœæ oddzielanego 3 oleju = 0,85 g/cm 25 Przypadek szczególny obliczenia NG Kiedy przez ten sam separator przechodz¹ œcieki burzowe i robocze, ale nie przewiduje siê jednoczesnego ich powstania, mo na obliczenia NG wykonaæ osobno dla œcieków burzowych i osobno dla œcieków roboczych Za NG obowi¹zuj¹ce przyjmuje siê liczbê wiêksz¹ z dwóch wyliczonych: NG = Qr x fd, NG = 2Qs x fd Przyk³ad la stacji benzynowej i myjni automatycznej z dwoma boksami samoobs³ugowymi Powierzchnia stacji Wspó³czynnik sp³ywu (kostka) Wspó³czynnik opadu Wspó³czynnik gêstoœci Obliczenia dla wód deszczowych Qr = Fr x r x Ws x fd Qr = 2500 x 0,015 x 0,8 x 1 Qr = 30 l/s NG = 30 dla wód deszczowych 2 F=2500 m Ws=0,8 r= l/s x ha fd=1 Wielkoœæ separatora dla wód deszczowych wynosi: NG=30 Strona 7

9 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego Tabela nr 1 11 Obliczenie wielkoœci osadnika szlamowego [IN 1999 czêœæ 2 pkt 4] Na wielkoœæ osadnika wp³yw maj¹ nastêpuj¹ce czynniki: - wielkoœæ znamionowa NG separatora - Ÿród³o powstawania œcieków I tak dla separatorów: 1 o NG 3 = minimum 650 l 2 Od NG 3 do NG 10 = minimum 2500 l 3 la separatorów w zakresie NG 15 do NG 100 nale y objêtoœæ osadnika szlamowego obliczyæ wed³ug tabeli nr 1 4 la myjni bramowych i tunelowych gdzie œcieki zawieraj¹ du ¹ iloœæ zanieczyszczeñ mechanicznych, osadnik szlamowy musi mieæ objêtoœæ co najmniej 5000 l 5 Myjnie samochodowe rêczne z jedn¹ myjk¹ wysokociœnieniow¹, osadnik szlamowy minimum 2500 l 6 la przep³ywów w zakresie 100 l/s do 1000 l/s objêtoœæ osadnika szlamowego nale y dobraæ uwzglêdniaj¹c charakterystykê zlewni, w tym: - przep³yw (liczony dla separatora) - chwilowy i roczny ³adunek zanieczyszczeñ - retencjê kana³u - za³o on¹ iloœæ czyszczenia urz¹dzeñ w ci¹gu roku - uwarunkowania terenowe zwi¹zane z iloœci¹ miejsca Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych urz¹dzenia Ka dorazowo przed doborem urz¹dzenia prosimy o kontakt z producentem UWAGI OGÓLNE Osadniki szlamowe tworz¹ typoszereg charakteryzuj¹cy siê wymiarami gabarytowymi i œrednic¹ Wlotu/Wylotu W celu okreœlenia odstojnika z katalogu AWAS nale y: - okreœliæ jego pojemnoœæ (podana jest ca³kowita pojemnoœæ liczona w ach) - wybraæ ¹dan¹ œrednicê Wlotu/Wylotu (zgodn¹ ze œrednicami Wlotu/Wylotu wspó³pracuj¹cego separatora - odczytaæ potrzebne wymiary z rysunku szczegó³owego Z wymiarów urz¹dzenia wynika pojemnoœæ czynna Ocena iloœci odpadów Ma³a Objêtoœæ osadnika 100l * NG Przyk³ady zastosowañ zgodnie z norm¹ IN 1999 czêœæ 2 punkt 41 lub czêœæ 6 punkt 4 - œcieki produkcyjne z oznaczon¹ iloœci¹ osadów - wszystkie skanalizowane powierzchnie poddane wp³ywom atmosferycznym, na których nie ma brudu powsta³ego w wyniku ruchu drogowego npwanny magazynów lub punktów prze³adunku paliw W zestawach OSANIK+SEPARATOR, jeœli separator posiada zintegrowan¹ komorê szlamow¹, pojemnoœci czynne osadników separatora i osadnika szlamowego nale y zsumowaæ Przyk³ad Separator AWAS SK S10000 Œrednia l * NG - stacje paliw, myjnie samochodów osobowych, mycie czêœci i detali metalowych - myjnie autobusowe - œcieki z warsztatów samochodowych, parkingów itp - zak³ady energetyczne, przemys³ maszynowy Pojemnoœæ czynna komory szlamowej (w ach) separatora SK Odstojnika S dla SK ¹czna pojemnoœæ czynna szlamowa zestawu u a l * NG - myjnie ciê kich pojazdów i maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych - myjnie pojazdów ciê arowych - automatyczne myjnie pojazdów, np tunelowe dla ustalenia wielkoœci odstojnika mo na przyj¹æ wspó³czynnik gêstoœci fd=1 Minimalne zalecane objêtoœci osadnika : SK 100 SK SK - 5 m - 7 m m 3 SK m 3 SK m 3 SK m 3 SK 1-25 m 3 SK m 3 Strona 8

10 2 Separatory olejowe metoda klasyczna Urz¹dzenie s³u ¹ce do oczyszczania œcieków z ropopochodnych to separatory mechanicznie wykorzystuj¹ce efekt grawitacji do rozdzia³u faz Konwencjonalna instalacja separacyjna sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: 1 Osadnik szlamowy - S 2 Separator benzynowy - B 3 Separator koalescencyjny - K 4 Komora rewizyjna - próbnik p S B P S B K P la bezpieczeñstwa separator benzyn jest wyposa ony w samoczynne zamkniêcie p³ywakowe na odp³ywie uruchamiane krytyczn¹ gruboœci¹ warstwy oleju Metoda klasyczna (tradycyjna) charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami: wielokomorowa lub wielozbiornikowa budowa koalescencja poprzez filtry koalescencyjne zamkniêcie p³ywakowe na odp³ywie oddzielony olej pozostaje na powierzchni ³apacza lub separatora W osadniku szlamowym opadaj¹ zanieczyszczenia mechaniczne niesione przez œcieki, w separatorze w³aœciwym nastêpuje zasadniczy rozdzia³ oleju od wody L ejszy olej po wyp³yniêciu na powierzchniê wody pozostaje w separatorze benzynowym, woda z resztkowym zanieczyszczeniem olejowym (drobinki olejowe) przechodzi do separatora koalescencyjnego W separatorze koalescencyjnym woda zostaje doczyszczona Na filtrach lub wype³nieniach kszta³tkowych separatora koalescencyjnego zatrzymuj¹ siê mikrokrople oleju rozpuszczone w wodzie, zlepiaj¹ siê w wiêksze, które si³a wypornoœci wynosi na powierzchniê wody oczyszczona woda przechodzi do próbnika i z niego dalej do kanalizacji lub œrodowiska Tak oczyszczone œcieki spe³niaj¹ warunki wymagane ustaw¹ o ochronie œrodowiska Omówiona instalacja musi oczywiœcie posiadaæ okreœlone zabezpieczenia uniemo liwiaj¹ce w razie awarii przedostanie siê oleju lub nie oczyszczonych œcieków do otoczenia Takim obligatoryjnym zabezpieczeniem jest przewy szenie separatora benzynowego w stosunku do poziomu reszty instalacji oraz szczelna zabudowa separatora Instalacjê mo na wyposa yæ w urz¹dzenia sygnalizuj¹ce ró nego rodzaju - podnosi to bezpieczeñstwo jej dzia³ania Strona 9

11 21 Osadnik szlamowy typu AWAS - S S Opis systemu: Osadnik wykorzystuje ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i cz¹stek sedymentuj¹cych Znajduj¹ce siê w œciekach substancje sta³e, takie jak piasek i szlam, sedymentuj¹ (osiadaj¹ na dnie) Zastosowanie: Urz¹dzenie do pod³¹czenia przed ka d¹ instalacj¹ rozdzielcz¹ Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, powierzchnie zewnêtrzne zbiornika izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ W komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Pojemnoœæ odstojnika Schemat Pokrywy ciê kie /d d Nadstawki cylindryczne / Wymiary () 1000/600 1/600 0/600 0/ / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 V= 650 V= 1 V= 0 V= 5000 V= 7500 V= N N OP YW OP YW Osadnik AWAS-S Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ ca³kowita Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Vc N Zt At h Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ ca³kowita Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika Vc N Zt At h Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 10

12 21 Osadnik szlamowy typu AWAS - S Opis systemu: Osadnik szlamowy wykorzystuje ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i cz¹stek sedymentuj¹cych Znajduj¹ce siê w œciekach substancje sta³e, takie jak piasek i szlam, sedymentuj¹ (osiadaj¹ na dnie) S Zastosowanie: Urz¹dzenie do pod³¹czenia przed ka d¹ instalacj¹ rozdzielcz¹ Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, powierzchnie zewnêtrzne zbiornika izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ W komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Wymiary () V= 10 V= 00 V= Pokrywy ciê kie S/d d S Nadstawki cylindryczne / 3660/ / / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 Osadnik AWAS-S Pojemnoœæ ca³kowita op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Vc N Zt At h I B Litr Strona 11

13 22 Separator benzynowy typu AWAS - B B Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r Pozycja 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych, g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp Urz¹dzenie wymaga zastosowania osadnika poprzedzaj¹cego separator Wyposa enie dodatkowe: Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 knwyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC etal Wielkoœæ separatora Schemat Pokrywy ciê kie /d Nadstawki cylindryczne / Urz¹dzenia alarmowe d Wymiary () 800/ /600 1/600 0/600 0/ / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 NG 3 NG 6 NG 10 NG 15 NG 20 NG 30 NG NV05-11( NVF lub KVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -B Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At h Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 12

14 22 Separator benzynowy typu AWAS - B Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 B Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych, g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp Urz¹dzenie wymaga zastosowania osadnika poprzedzaj¹cego separator Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 knwyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Schemat Wymiary () NG 50 NG 65 NG 80 NG 100 NG 125 NG NG NG Pokrywy ciê kie S/d Nadstawki cylindryczne / d S Urz¹dzenia alarmowe 3560/ / / / /600 8/ / / / / / /500 1/250 1/500 NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -B Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju ³ugoœæ Szerokoœæ NG N Zt At h Vo l b l/s Urz¹dzenie wykonywane na indywidualne zamówienia Strona 13

15 23 Separator benzynowy z osadnikiem AWAS - SB SB Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany osadnik GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp nie nara onych na wystêpowanie du ych iloœci substancji ropopochodnych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Wymiary () 0/ /600 NG 6 NG 10 NG Nadstawki cylindryczne / 600/ / / / /500 0/350 0/ /500 OP YW OP YW Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SB Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At 2 h Vs Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki Strona 14

16 23 Separator benzynowy z osadnikiem AWAS - SB Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody i substancji ropopochodnych Samoczynne zamkniêcie na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany osadnik GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych g³ównie z placów manewrowych, parkingów itp nie nara onych na wystêpowanie du ych iloœci substancji ropopochodnych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/cm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC SB Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Schemat Pokrywy ciê kie S/d d Nadstawki cylindryczne / S Urz¹dzenia alarmowe Wymiary () 3600/ / / / / / / / / / / / /500 1/250 1/500 NG 30 NG 40 NG 50 NG 50* NG 65 NG 65* NG 80 NG 100 NG NG NG 250 NG NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju NG N Zt At h L b Vs Vo l/s Separator AWAS -SB * * Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju NG N Zt At h L b Vs l/s Vo *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ Urz¹dzenie wykonywane na indywidualne zamówienia Strona 15

17 BK Wyposa enie dodatkowe: etal 24 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - BK Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, substancji ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cychsamoczynne zamkniêciem na odp³ywie uruchamia krytyczna gruboœæ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Filtry koalescencyjne GWARANTOWA- NA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych Urz¹dzenie wymaga zastosowania poprzedzaj¹cego osadnika Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹, w komplecie pokrywa typu lekkiego z w³azami B 125 kn Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, szczelki (guma olejoodporna np Forsheda), samoczynne zamkniêcie na odp³ywie z p³ywakiem wytarowanym na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Nadstawki cylindryczne / Urz¹dzenia alarmowe Wymiary () 800/ /600 1/600 0/600 0/ / / / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/500 0/350 0/ /500 NG 3-10 NG 15 NG 20 NG 30 NG NG NG OP YW -002 OP YW NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ NG N Zt At 2 h Vo l/s Separator AWAS -BK Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At 2 h Vo l/s Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki 120 Strona

18 25 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - SBK (kombi) Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cych Samoczyne zamkniêcie na odp³ywie uruchamiane krytyczna gruboœci¹ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany z osadnikiem GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych, œcieków produkcyjno-przemys³owych SBK Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹, powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, uszczelki (guma olejo-odporna np Forsheda), p³ywak wytarowany na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wielkoœæ Schemat Pokrywy ciê kie /d d Wymiary () 1/600 0/ / /800 0/800 NG 3 NG 6 NG 6* NG 10 NG 10* NG 15 NG 20 NG 30 OP YW OP YW Nadstawki cylindryczne / 600/ / / / / /500 1/250 1/500 0/350 0/ /500 Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SBK (kombi) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Œrednica zewnêtrzna Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ Gruboœæ zbiornika NG N Zt At h Vs Vo l/s *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ Istnieje mo liwoœæ wykonania zbiorników o gruboœci œcianki 120 6* * Strona 17

19 25 Separator benzynowo-koalescencyjny AWAS - SBK (kombi) SBK Opis systemu: Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj¹cy ró nicê ciê aru w³aœciwego wody, ropopochodnych i cz¹stek sedymentuj¹cych Samoczyne zamkniêcie na odp³ywie uruchamiane krytyczna gruboœci¹ warstwy oleju Separacja koalescencyjna i grawitacyjna Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody Zintegrowany z osadnikiem GWARANTOWANA SKUTECZNOŒÆ OCZYSZCZANIA: zgodnie z z U Nr 212 z 29 listopada 2r poz 1799 Zastosowanie: o oczyszczania wód deszczowych ze stacji paliw w³¹cznie z magazynami paliw samochodowych, placów manewrowych, parkingów, warsztatów samochodowych, wód procesowych w obiegach zamkniêtych i otwartych myjni samochodowych, œcieków produkcyjno-przemys³owych Wykonanie i wyposa enie standardowe: Zbiornik elbetowy, od wewn¹trz zabezpieczony pow³ok¹ olejoodporn¹,powierzchnie zewnêtrzne izolowane s¹ substancj¹ wodoszczeln¹ Wyposa enie wewnêtrzne: armatura ze stali nierdzewnej, wk³ad koalescencyjny, uszczelki (guma olejoodporna np Forsheda), p³ywak wytarowany na gêstoœæ 0,85 g/ccm, króæce przystosowane do pod³¹czenia rur PVC Wyposa enie dodatkowe: etal Wlk separatora Zt At Schemat Wymiary () NG 40 NG 50 NG 50* NG 65 NG 65* NG 80 Pokrywy ciê kie S/d Nadstawki cylindryczne / d S 3660/ / / / / / / /500 1/250 1/500 OP YW OP YW Urz¹dzenia alarmowe NV05-11 (KVF lub NVF) NV05-15 (KVF i NVF) Separator AWAS -SBK (kombi) Przep³yw op³yw/odp³yw Min g³êbokoœæ dop³ywu Min g³êbokoœæ odp³ywu Wysokoœæ dop³ywu Wysokoœæ ca³kowita ³ugoœæ Szerokoœæ Pojemnoœæ komory szlamowej Mo liwoœæ magazynowania oleju Ciê ar bez pokrywy Ciê ar z pokryw¹ B Ciê ar z pokryw¹ NG N Zt At h L B Vs Vo l/s *Urz¹dzenie posiada powiêkszon¹ komorê szlamow¹ * * Strona 18

20 3 Separatory olejowe - metoda nowoczesna W separatorze bezfiltrowej metody nowoczesnej zachodzi zjawisko rozdzia³u faz w zale noœci od ciê aru w³aœciwego mediów Jest ono wspomagane przez zjawiska hydrodynamiczne na odpowiednio pochylonych skosach w separatorze S B K P Schemat przep³ywu przez separator Wszystkie sk³adowe instalacji umieszczono w jednym monolitycznym zbiorniku aje to oszczêdnoœæ miejsca, zmniejsza koszt prac ziemnych, eliminuje dodatkowe po³¹czenia rurowe odatkowe zalety przy u ytkowaniu separatorów metody nowoczesnej to: - wysoka sprawnoœæ, - brak filtrów, tym samym unikniêcie k³opotliwego ich czyszczenia i wymiany oraz obni enie kosztów eksploatacji urz¹dzenia, - oddzielony olej mo na usuwaæ bez przerywania pracy urz¹dzenia, - mo liwoœæ zamontowania opatentowanej œluzy dop³ywu sterowanej bezpoœrednio poziomem zgromadzonego oleju, - mo liwoœæ zamontowania systemu alarmowego poziomu oleju Oferujemy nastêpuj¹ce rozwi¹zania separatorów metody nowoczesnej: Separator AWAS bezfiltrowy separator wykorzystuj¹cy zjawisko hydrodynamiczne Integruje wszystkie elementy (SBKP) w jednym zbiorniku Separator AWAS I-0 jw z automatycznym przepychaniem odseparowanego oleju do zintegrowanego zbiornika na olej Separator AWAS I-1999 wykorzystuj¹cy zjawisko hydrodynamiczne i z automatyk¹ przepychania oleju do zbiornika na olej Jako zestaw mobilny lub do monta u w istniej¹cych studzienkach lub w gara u Strona 19

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Anetta KUCHARSKA* Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS - F Zwierzęce i roślinne tłuszcze oraz oleje uważa

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część I Podczyszczanie

Część I Podczyszczanie EPIC B524, J3412, X725 styczeń 2013 Systemy do zagospodarowania wód deszczowych Część I Podczyszczanie Osadniki wirowe i separatory piasku Separatory substancji ropopochodnych Metody doboru urządzeń Osprzęt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo