SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)"

Transkrypt

1 SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

2

3 W październiku 2001 roku Polska podpisała w ramach przedakcesyjnych rokowań unijnych, zobowiązania w zakresie osiągnięcia w określonym czasie wielu standardów ochrony środowiska, w tym w gospodarki odpadami komunalnymi. Rocznie wytwarza się w Polsce 12 mln ton śmieci, z czego 95 % trafia na wysypiska. UE chciałaby, by w 2010 roku na składowiska trafiało 75 %, a w 2013 roku 50 % śmieci To powoduje, że Polsce grożą gigantyczne kary finansowe. Ich wysokość jest ustalana indywidualnie, ale mogą one przekroczyć 250 tys. euro za każdy dzień łamania unijnego prawa. To oznacza, że opóźnienia mogą nas kosztować nawet 400 mln zł rocznie. Janusz Mikuła, specjalista ds. ochrony środowiska i były wiceminister rozwoju regionalnego podkreśla, że proces inwestycyjny przedłuża się, bo społeczności lokalne nie chcą w swoim sąsiedztwie zakładów przetwarzania odpadów. To wydłuża obowiązkowy etap konsultacji społecznych, a często prowadzi do tego, że z przyczyn politycznych projekty są po cichu stopowane.

4 Przyjmując karę dla Polski w wysokości 400 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę roczną w wysokości 10,40 zł/rok. Liczba mieszkańców Gminy Tłuszcz x 10,40 zł = ,20 zł rocznie Liczba mieszkańców Gminy Zabrodzie x 10,40 zł = ,40 zł rocznie

5 1. Hala magazynowa o wymiarach 23m x 12 m wysokość 5 m, pow. użyt. 283 m2 Wewnątrz będzie się znajdował magazyn surowców wtórnych (PET, makulatura) oraz linia do perforacji butelek PET zakończona belownicą. Posegregowane surowce wtórne przewożone będą do hali magazynowej gdzie przy użyciu specjalnej wywrotnicy będą przesypywane do komory perforatora. Zadaniem perforatora będzie wspomaganie efektywnej pracy prasy wstępne przygotowanie surowca do sprasowania (butelki PET). Wydajność perforatora to ok. 150 m sześć surowca na godzinę pracy, przy wymiarach komory roboczej mmm x 400 mm. Urządzenie to zintegrowane będzie z przenośnikiem wznoszącym, podającym materiał do dwukomorowej prasy pionowej. Zasyp bezpośrednio do żądanej komory prasy zapewniać będzie zastosowanie specjalnego fartucha, instalowanego przy przenośniku wznoszącym. Prasa zagęszczać będzie podawane do jej komór surowce, tworząc łatwe do składowania i transportu tzw. baloty. Ciężar wykonywanych przez prasę balotów wynosić będzie od 200 do 300 kg, w zależności od zgniatanego materiału. Siła zgniotu tego urządzenia wynosić będzie 25 t. Czas trwania 1 cyklu zgniatania to ok. 50 s. Gotowe do ekspedycji bele będą czasowo magazynowane do czasu uzyskania minimum transportowego, następnie wózkiem widłowym będą załadowywane na środki transportu firm odbierających surowce wtórne.

6

7

8

9 2. Linia sortownicza. Proces segregowania surowców dowożonych na linię sortowniczą wyglądać będzie następująco: dowożone odpady będą w pierwszej kolejności ewidencjonowane, a następnie kierowane bezpośrednio do strefy przenośnika kanałowego i przepychane na część wznoszącą tego urządzenia. Przenośnik kanałowy wznoszący pełnić będzie w obrębie opisywanej instalacji funkcję stacji nadawczej. Jego zadaniem będzie płynne podawanie materiału, przeznaczanego do procesu segregacji. Bezpośrednio z przenośnika kanałowego (stacji nadawczej) surowce kierowane będą na przenośnik sortowniczy, zainstalowany w kabinie sortowniczej. Długość tego urządzenia (w osiach bębnów) wynosić będzie 16 m, przy części sortowniczej o długości 12 m i szerokości taśmy 1m. Przenośnik sortowniczy wyposażony będzie w burty, zapobiegające wydostawaniu się surowca poza obręb taśmy, o zmiennej wysokości mm. Z urządzeniem tym zintegrowanych będzie bezpośrednio 8 rynien zrzutowych, kierujących wybrane, wysegregowane z powierzchni przenośnika frakcje surowców do znajdujących się poniżej boksów (4 szt.). W kabinie wykonywane będą czynności takie jak: Ręczna selekcja składników zanieczyszczających (frakcje niepożądane, których występowania w obrębie surowców segregowanych u źródła nie można wykluczyć), Podział surowców wtórnych segregowanych u źródła na pożądane grupy frakcje handlowe, według wymagań odbiorców. Kabina sortownicza zainstalowana będzie na specjalnej trybunie, o wysokości 2,0 m. Wymiary kabiny sortowniczej to mm x mm. Znajdować się w niej będą 4 podwójne stanowiska pracy. Kabina wykonana będzie w niezbędne instalacje: oświetleniową, grzewczą i wentylacyjną

10

11

12 3. Budynek administracyjno socjalny o pow. 36 m2 wybudowany w technologii modułowej (wygląd zewnętrzny)

13 4. Kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych z placem manewrowym Powierzchnia placu, na której formowane będą poszczególne pryzmy podzielona zostanie na 7 pasów, w tym 3 pasy dł. 30 m i szerokości 6,00 m przeznaczone do procesu kompostowania i 4 pasy o szerokości 3,00 i 5,00 m przeznaczone do ruchu sprzętu technologicznego i transportowego. Taka organizacja placu umożliwi swobodny dojazd do każdej z pryzm. Drogi technologiczne, zapewniające możliwość poruszania się sprzętu po terenie kompostowni wzmocnione zostaną geokratą, o wysokości 10 cm, co zapewni wystarczającą trwałość nawierzchni, stosowną do oczekiwanego natężenia ruchu kołowego sprzętu technologicznego i pozostałych środków transportu.

14

15

16

17 8. Miejsce garażowania mobilnej rampy załadowczej

18 Przedmiotowy projekt inwestycyjny przewiduje także, oprócz linii do sortowania surowców wtórnych zbieranych selektywnie, budowę kompostowni pryzmowej. Procesowi kompostowania, z wykorzystaniem tej infrastruktury poddawane będą frakcje takie jak: Odpady zielone, pochodzące z konserwacji parków, skwerów, zieleńców, poboczy dróg, etc., Odpady drzewne, Biologiczne odpady domowe zbierane selektywnie u źródła, Odwodnione osady pościekowe, pochodzące z oczyszczalni ścieków w Tłuszczu.

19 Podobnie jak ma to miejsce w przypadku linii do sortowania surowców wtórnych, również i kompostownia odpadów ulegających biodegradacji wybudowana zostanie w optymalnie nadającym się do tego terenie bezpośrednio przy nieczynnym składowisku odpadów w Wólce Kozłowskiej (teren Gminy Tłuszcz). Wybudowana kompostownia zapewni Inwestorowi możliwość kompostowania prowadzonego w warunkach naturalnych w pryzmach na polu kompostowym, przy regularnym przerzucaniu kompostowanego materiału (celem zapewnienia dopływu tlenu i wody). Średni czas trwania pojedynczego cyklu kompostowania, w zależności od panujących warunków klimatycznych wynosić będzie ok. 12 tygodni.

20 Infrastrukturę budowanej w ramach realizacji niniejszego projektu kompostowni tworzyć będą następujące obiekty technologiczne: 3 płyty kompostowni, wraz z urządzeniami technologicznymi i zapleczem. Płyty mieć będą długość 30 m i szerokość 6 m, na każdej z nich układane będą po 2 pryzmy o szerokości 3 m każda, wyposażone będą w instalację odciekową, zakończoną szczelnym zbiornikiem, Boksy i wiaty na placu składowym, służące do magazynowania wsadu, składowania materiału strukturalnego (z uwagi na sezonowość pozyskiwania części materiałów strukturalnych należy zapewnić miejsce do składowania zapasu wsadu na około 6 miesięcy), a także składowania odwodnionych osadów pościekowych (kompostownia będzie mieć zdolność magazynowania osadu, pochodzącego z okresu 1 tygodnia działania oczyszczalni ścieków w Tłuszczu), Drogi techniczne kompostowni z geokraty m kw., Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

21 Wyposażenie technologiczne opisywanej kompostowni stanowić będą elementy takie jak: Ładowarka kołowa do masy roślinnej i kompostu, Aerator (przerzucarka) kompostu do mieszania, przerzucania, rozluźniania i napowietrzania kompostowanej masy odpadów, Rębak tarczowy, spalinowy urządzenie zapewniające rozdrobnienie materiału na składnik strukturalny, Źródło napędu WOM dla przerzucarki kompostu, Środki transportu zapewniające dowóz i odbiór materiału wsadowego i kompostu.

22 Przebieg produkcji kompostu w obrębie infrastruktury, wybudowanej w ramach realizacji niniejszej inwestycji będzie następujący: selektywnie zbierane u źródła odpady zielone dowożone będą na teren kompostowni odpowiednimi środkami transportu, po czym rozładowywane będą na specjalnym, przygotowanym w tym celu placu (plac rozładunkowy w bezpośrednim sąsiedztwie placu kompostowania) i poddawane będą mechanicznej obróbce przygotowawczej: Usuwaniu składników odpadów nie należących do klasy odpadów organicznych, Rozdrabnianie masy wsadowej (przy pomocy rębaka), Formowanie pryzm z materiału kompostowego, Mieszanie odpadów organicznych z materiałem strukturalnym homogenizacja podczas okresowego przerzucania pryzm.

23 Rozdrobniony przy pomocy rębaka materiał przemieszczany będzie na plac kompostowania w pryzmach, wyposażony w specjalistyczny system odwadniania nawierzchni. Plac ten spełniać będzie następujące wymogi i warunki: Utwardzone drogi manewrowe, zapewniające sprawny transport wewnętrzny, Odpowiednie spadki powierzchni, Drenaż odcieków i wód opadowych, drenaż opaskowy, zapewniający sprawne ujmowanie w kontrolowany sposób wszelkich pojawiających się odcieków, Kanalizacja drenażowa i deszczowa, zapewniająca możliwość gromadzenia w podziemnym zbiorniku odcieków i wody deszczowej, Wydzielona strefa ochrony sanitarnej i pas zieleni.

24 Istotną zaletą opisanego procesu kompostowania jest fakt, iż jest to proces bezściekowy ogół opadów atmosferycznych pochłaniany będzie przez kompostowaną masę. W procesie tym nie będą także powstawać jakiekolwiek odpady, kompostowania przyjmować będzie bowiem do przerobu wyłącznie organiczną masę roślinną, bez ciał obcych, nawet wydzielane z niej grubsze frakcje przeznaczane będą do dalszego kompostowania.

25 Przedmiotowy projekt inwestycyjny, w projektowanym kształcie i zakresie jest przedsięwzięciem wykonalnym pod względem technicznym i technologicznym, zgodnym z najlepszą praktyką w dziedzinie gospodarki odpadami, zgodnym z obowiązującymi normami prawnymi, optymalnym pod względem zaspokojenia popytu, zgłaszanego ze strony użytkowników, przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, jest efektywny pod względem energetycznym, a także jest najbardziej odpowiednią, spośród wszystkich rozważanych opcji.

26 Przesądzają o tym względy takie jak: Wybrane rozwiązania techniczne przewidziane do zastosowania w trakcie budowy opisanej infrastruktury oraz technologiczne przewidziane do zastosowania w trakcie eksploatacji produktów, uzyskanych w drodze realizacji niniejszej inwestycji. Są to rozwiązania powszechnie znane, sprawdzone i z powodzeniem stosowane w branży gospodarki odpadami w kraju i Europie, Zaproponowany zakres rzeczowy niniejszej inwestycji gwarantuje osiągnięcie celów, jakimi są doczyszczenie surowców wtórnych, zbieranych selektywnie u źródła tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, złom tak by mogły one być skierowane do ich odbiorców, a także bezpieczne i przyjazne dla środowiska zutylizowanie osadów pościekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tłuszczu i ogółu odpadów organicznych, selektywnie zbieranych na terenie Gminy od jej mieszkańców przerobienie tych frakcji na torf,

27 Rezultatem zrealizowanego projektu, będzie ograniczenie ilości odpadów, kierowanych z terenu Gminy Tłuszcz do składowania na wysypiskach, na rzecz uzyskania szeregu handlowych frakcji surowców wtórnych oraz przyjaznego środowisku naturalnemu materiału (torf), kierowanego do rekultywacji obszaru po nieczynnym wysypisku śmieci, Technologie i procedury, które zostaną wdrożone w obrębie wybudowanej infrastruktury (sortownia i kompostownia) są proste, łatwe w utrzymywaniu, a z drugiej strony efektywne, zapewniające możliwość przerobu oczekiwanej ilości surowców wtórnych (przeznaczanych do doczyszczania i segregacji), a także frakcji organicznych (przeznaczanych do procesu kompostowania), Eksploatacja wybudowanej infrastruktury w zaproponowanym kształcie i zakresie nie wymaga utrzymywania zatrudnienia, które przerastałoby możliwości operatora systemu, czy ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych, Zakładany stopień automatyzacji linii sortowniczej oraz kompostowni zapewni płynną, szybką i efektywną pracę tych instalacji, z niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia awarii, które mogłyby je unieruchomić, Technologie i procedury, które wdrożone zostaną w wybudowanej sortowni i kompostowni są przyjazne dla środowiska naturalnego nie generują dużej ilości ścieków (w przypadku kompostowni żadnych ścieków), odpadów, odorów, czy gazów, zanieczyszczających środowisko naturalne Gminy, są to technologie nieuciążliwe dla otoczenia, w którym zrealizowany projekt będzie funkcjonować.

28 Na terenie inwestycji nie występują wartościowe gleby. Teren jest całkowicie przekształcony w związku z funkcjonowaniem do 2006 r. składowiska odpadów a następnie punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W wyniku realizacji przedsięwzięcia - budowa sortowni i kompostowni - nastąpi zmniejszenie udziału odpadów kierowanych na składowiska, w stosunku do całości odpadów komunalnych. Zmniejszenie objętości odpadów deponowanych będzie wynikać z: odzysku surowców wtórnych z odpadów zmieszanych, wydzielanie materiału biologicznego z odpadów zmieszanych (przeznaczonego do kompostowania), rozbudowy systemu selektywnej zbiórki u źródła", budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów organicznych. Budowa sortowni i kompostowni w znacznym stopniu obniży ilość odpadów kierowanych na składowisko. Surowce odzyskane będą w całości sprzedane do firm posiadających właściwe zezwolenia. Wyłączenie surowców wtórnych spowoduje poprawę stanu środowiska.

29 Głównym źródłem hałasu emitowanego w związku z funkcjonowaniem powstającej inwestycji będą maszyny i urządzenia pracujące w sortowni i kompostowni oraz ruch pojazdów związanych z przywozem i wywozem wyselekcjonowanych odpadów biodegradowanych i surowców wtórnych. praca projektowanej kompostowni pryzmowej nie ma wpływu na warunki dźwiękowe na najbliższych terenach chronionych co jest spowodowane lokalizacją tej inwestycji (bardzo daleko od zabudowy zagrodowej) jak też zróżnicowanym ukształtowaniem terenu północno - wschodniej części działki inwestycji (kopuła nieczynnego składowiska). W porze dziennej projektowana inwestycja nie będzie wpływać na warunki dźwiękowe na najbliższych terenach chronionych, a więc w rejonie najbliższych zabudowań zagrodowych w miejscowości Dębinki spełnione będą warunki akustyczne określone przepisami jako dopuszczalne.

30 Nie wystąpią oddziaływania w zakresie przyrody i dóbr kultury. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia ma charakter przekształcony, nie zasiedlony roślinnością. Obiekt znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza zasięgiem obszarów prawnie chronionych. W pobliżu obiektu brak obiektów kultury oraz znaczących elementów przyrodniczych.

31 Gotowy - ustabilizowany kompost nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Segregacja odpadów w zamkniętym obiekcie sortowni, biorąc pod uwagę wstępną segregację u źródła nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobnie funkcjonowanie kompostowni, przy zachowaniu reżimu technologicznego nie będzie źródłem pogorszenia stanu sanitarnego środowiska w otoczeniu obiektu. Oddziaływanie zakładu w tym aspekcie ochrony środowiska nie powinno mieć miejsca, zaś realizacja sortowni i kompostowni wpłynie korzystnie na zmniejszenia narażenia na infekcje. Przy zastosowanych zabezpieczeniach nie przewiduje się uciążliwości poza granicami zakładu, co pozwala na stwierdzenie, iż nie wystąpi ujemny wpływ na zdrowie ludzi.

32 Uruchomienie sortowni i kompostowni nie wpłynie na zmianę rodzaju ścieków, tylko na ich ilość. Sposób postępowania z tymi ściekami nie ulegnie zmianie. Wytwarzane ścieki wywożone będą do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Tłuszczu. Dla planowanego przedsięwzięcia budowy kompostowni i sortowni nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Na podstawie analizy przedstawionej w ocenie oddziaływania na środowisko można stwierdzić, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń minimalizujących ujemne oddziaływanie zakładu, i w tym planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jego zasięg będzie ograniczony do terenu, który jest we władaniu inwestora.

33 Wybór wariantu technologicznego, według którego realizowany będzie przedmiotowy projekt inwestycyjny w zakresie instalacji linii sortowania surowców wtórnych, zbieranych selektywnie zdeterminowany został czynnikami, takimi jak: Liczba gospodarstw domowych, z terenu Gminy Tłuszcz, która obsługiwana będzie przez wdrożony system gospodarstw domowych Pożądana przepustowość instalacji, Optymalny, pożądany przez operatora poziom automatyzacji procesu sortowania, Liczba, ilość oraz charakterystyka podstawowych frakcji, które przekazywane będą do procesu sortowania max. 500 Mg / rok, Ciężar nasypowy segregowanego strumienia odpadów,

34 Najważniejsze funkcjonalności, jakie oddana do użytku linia sortownicza zapewni Gminie Tłuszcz to przede wszystkim odzysk pożądanych surowców wtórnych oraz zmniejszenie ich objętości, dzięki zastosowaniu prasy belującej. Funkcjonowanie oddanej do użytku linii sortowniczej zapewniać będzie wdrożony na terenie Gminy Tłuszcz system selektywnego gromadzenia surowców wtórnych, przede wszystkim tworzyw sztucznych, makulatury, papieru wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. W układzie technologicznym, wdrożonego systemu wyróżnić będzie można następujące ciągi: Ciąg segregacji odpadów, pochodzących ze zbiórki selektywnej, Ciąg belowania posegregowanych odpadów prasą belującą.

35 Oddziaływanie na zdrowie ludzi Gotowy - ustabilizowany kompost nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Segregacja odpadów w zamkniętym obiekcie sortowni, biorąc pod uwagę wstępną segregację u źródła nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobnie funkcjonowanie kompostowni, przy zachowaniu reżimu technologicznego nie będzie źródłem pogorszenia stanu sanitarnego środowiska w otoczeniu obiektu. Oddziaływanie zakładu w tym aspekcie ochrony środowiska nie powinno mieć miejsca, zaś realizacja sortowni i kompostowni wpłynie korzystnie na zmniejszenia narażenia na infekcje. Przy zastosowanych zabezpieczeniach nie przewiduje się uciążliwości poza granicami zakładu, co pozwala na stwierdzenie, iż nie wystąpi ujemny wpływ na zdrowie ludzi.

36 Urządzenia i elementy opisywanej instalacji do segregowania odpadów są następujące: Kanałowy przenośnik wznoszący (stacja nadawcza), Przenośnik sortowniczy, instalowany w kabinie sortowniczej, Rynny zrzutowe, Boksy usytuowane pod kabina sortowniczą, Pojemniki na kołach, Kontenery typ KP-7 Wywrotnica do pojemników, Perforator wolnostojący, Przenośnik wznoszący, Dwukomorowa prasa pionowa.

37 Procesy, które zachodzić będą w obrębie oddanego do użytku systemu segregacji to: Przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna selekcja surowców na placu magazynowym, Segregacja surowców wtórnych, pochodzących ze zbiórki selektywnej, realizowana w kabinie sortowniczej, Perforacja butelek PET, w celu zmniejszenia ich objętości, Belowanie wysegregowanych surowców wtórnych przy pomocy pionowej prasy belującej, Magazynowanie sprasowanych balotów w specjalnie przeznaczonej wiacie, Ekspedycja sprasowanych frakcji handlowych do odbiorców na rampie załadowczej, Kierowanie balastu nieużytecznych odpadów na składowisko, zlokalizowane poza terenem Gminy Tłuszcz.

38 Wdrożony na terenie Gminy Tłuszcz system selektywnej zbiórki odpadów segregowanych u źródła, tj. w miejscu ich powstawania (przede wszystkim gospodarstwa domowe) pozwoli na otrzymywanie czystych, możliwie jednorodnych frakcji surowców wtórnych, które w specjalnych opakowaniach trafiać będą na linię sortowniczą, celem ich doczyszczenia, tak by mogły być przekazane do recyklingu. Wśród surowców wtórnych, które dowożone będą do oddanej do użytku sortowni wymienić należy frakcje takie jak: Szkło białe i kolorowe, Tworzywa sztuczne, Makulatura, Złom.

39 Zakłada się, iż instalacja linia do segregacji wymienionych frakcji pracować będzie przez 145 dni w roku, w systemie jednozmianowym, przy założeniu 8 godzin efektywnej pracy na zmianę. Średnia wydajność godzinowa linii sortowniczej to 200 kg surowca.

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo