SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)"

Transkrypt

1 SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

2

3 W październiku 2001 roku Polska podpisała w ramach przedakcesyjnych rokowań unijnych, zobowiązania w zakresie osiągnięcia w określonym czasie wielu standardów ochrony środowiska, w tym w gospodarki odpadami komunalnymi. Rocznie wytwarza się w Polsce 12 mln ton śmieci, z czego 95 % trafia na wysypiska. UE chciałaby, by w 2010 roku na składowiska trafiało 75 %, a w 2013 roku 50 % śmieci To powoduje, że Polsce grożą gigantyczne kary finansowe. Ich wysokość jest ustalana indywidualnie, ale mogą one przekroczyć 250 tys. euro za każdy dzień łamania unijnego prawa. To oznacza, że opóźnienia mogą nas kosztować nawet 400 mln zł rocznie. Janusz Mikuła, specjalista ds. ochrony środowiska i były wiceminister rozwoju regionalnego podkreśla, że proces inwestycyjny przedłuża się, bo społeczności lokalne nie chcą w swoim sąsiedztwie zakładów przetwarzania odpadów. To wydłuża obowiązkowy etap konsultacji społecznych, a często prowadzi do tego, że z przyczyn politycznych projekty są po cichu stopowane.

4 Przyjmując karę dla Polski w wysokości 400 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę roczną w wysokości 10,40 zł/rok. Liczba mieszkańców Gminy Tłuszcz x 10,40 zł = ,20 zł rocznie Liczba mieszkańców Gminy Zabrodzie x 10,40 zł = ,40 zł rocznie

5 1. Hala magazynowa o wymiarach 23m x 12 m wysokość 5 m, pow. użyt. 283 m2 Wewnątrz będzie się znajdował magazyn surowców wtórnych (PET, makulatura) oraz linia do perforacji butelek PET zakończona belownicą. Posegregowane surowce wtórne przewożone będą do hali magazynowej gdzie przy użyciu specjalnej wywrotnicy będą przesypywane do komory perforatora. Zadaniem perforatora będzie wspomaganie efektywnej pracy prasy wstępne przygotowanie surowca do sprasowania (butelki PET). Wydajność perforatora to ok. 150 m sześć surowca na godzinę pracy, przy wymiarach komory roboczej mmm x 400 mm. Urządzenie to zintegrowane będzie z przenośnikiem wznoszącym, podającym materiał do dwukomorowej prasy pionowej. Zasyp bezpośrednio do żądanej komory prasy zapewniać będzie zastosowanie specjalnego fartucha, instalowanego przy przenośniku wznoszącym. Prasa zagęszczać będzie podawane do jej komór surowce, tworząc łatwe do składowania i transportu tzw. baloty. Ciężar wykonywanych przez prasę balotów wynosić będzie od 200 do 300 kg, w zależności od zgniatanego materiału. Siła zgniotu tego urządzenia wynosić będzie 25 t. Czas trwania 1 cyklu zgniatania to ok. 50 s. Gotowe do ekspedycji bele będą czasowo magazynowane do czasu uzyskania minimum transportowego, następnie wózkiem widłowym będą załadowywane na środki transportu firm odbierających surowce wtórne.

6

7

8

9 2. Linia sortownicza. Proces segregowania surowców dowożonych na linię sortowniczą wyglądać będzie następująco: dowożone odpady będą w pierwszej kolejności ewidencjonowane, a następnie kierowane bezpośrednio do strefy przenośnika kanałowego i przepychane na część wznoszącą tego urządzenia. Przenośnik kanałowy wznoszący pełnić będzie w obrębie opisywanej instalacji funkcję stacji nadawczej. Jego zadaniem będzie płynne podawanie materiału, przeznaczanego do procesu segregacji. Bezpośrednio z przenośnika kanałowego (stacji nadawczej) surowce kierowane będą na przenośnik sortowniczy, zainstalowany w kabinie sortowniczej. Długość tego urządzenia (w osiach bębnów) wynosić będzie 16 m, przy części sortowniczej o długości 12 m i szerokości taśmy 1m. Przenośnik sortowniczy wyposażony będzie w burty, zapobiegające wydostawaniu się surowca poza obręb taśmy, o zmiennej wysokości mm. Z urządzeniem tym zintegrowanych będzie bezpośrednio 8 rynien zrzutowych, kierujących wybrane, wysegregowane z powierzchni przenośnika frakcje surowców do znajdujących się poniżej boksów (4 szt.). W kabinie wykonywane będą czynności takie jak: Ręczna selekcja składników zanieczyszczających (frakcje niepożądane, których występowania w obrębie surowców segregowanych u źródła nie można wykluczyć), Podział surowców wtórnych segregowanych u źródła na pożądane grupy frakcje handlowe, według wymagań odbiorców. Kabina sortownicza zainstalowana będzie na specjalnej trybunie, o wysokości 2,0 m. Wymiary kabiny sortowniczej to mm x mm. Znajdować się w niej będą 4 podwójne stanowiska pracy. Kabina wykonana będzie w niezbędne instalacje: oświetleniową, grzewczą i wentylacyjną

10

11

12 3. Budynek administracyjno socjalny o pow. 36 m2 wybudowany w technologii modułowej (wygląd zewnętrzny)

13 4. Kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych z placem manewrowym Powierzchnia placu, na której formowane będą poszczególne pryzmy podzielona zostanie na 7 pasów, w tym 3 pasy dł. 30 m i szerokości 6,00 m przeznaczone do procesu kompostowania i 4 pasy o szerokości 3,00 i 5,00 m przeznaczone do ruchu sprzętu technologicznego i transportowego. Taka organizacja placu umożliwi swobodny dojazd do każdej z pryzm. Drogi technologiczne, zapewniające możliwość poruszania się sprzętu po terenie kompostowni wzmocnione zostaną geokratą, o wysokości 10 cm, co zapewni wystarczającą trwałość nawierzchni, stosowną do oczekiwanego natężenia ruchu kołowego sprzętu technologicznego i pozostałych środków transportu.

14

15

16

17 8. Miejsce garażowania mobilnej rampy załadowczej

18 Przedmiotowy projekt inwestycyjny przewiduje także, oprócz linii do sortowania surowców wtórnych zbieranych selektywnie, budowę kompostowni pryzmowej. Procesowi kompostowania, z wykorzystaniem tej infrastruktury poddawane będą frakcje takie jak: Odpady zielone, pochodzące z konserwacji parków, skwerów, zieleńców, poboczy dróg, etc., Odpady drzewne, Biologiczne odpady domowe zbierane selektywnie u źródła, Odwodnione osady pościekowe, pochodzące z oczyszczalni ścieków w Tłuszczu.

19 Podobnie jak ma to miejsce w przypadku linii do sortowania surowców wtórnych, również i kompostownia odpadów ulegających biodegradacji wybudowana zostanie w optymalnie nadającym się do tego terenie bezpośrednio przy nieczynnym składowisku odpadów w Wólce Kozłowskiej (teren Gminy Tłuszcz). Wybudowana kompostownia zapewni Inwestorowi możliwość kompostowania prowadzonego w warunkach naturalnych w pryzmach na polu kompostowym, przy regularnym przerzucaniu kompostowanego materiału (celem zapewnienia dopływu tlenu i wody). Średni czas trwania pojedynczego cyklu kompostowania, w zależności od panujących warunków klimatycznych wynosić będzie ok. 12 tygodni.

20 Infrastrukturę budowanej w ramach realizacji niniejszego projektu kompostowni tworzyć będą następujące obiekty technologiczne: 3 płyty kompostowni, wraz z urządzeniami technologicznymi i zapleczem. Płyty mieć będą długość 30 m i szerokość 6 m, na każdej z nich układane będą po 2 pryzmy o szerokości 3 m każda, wyposażone będą w instalację odciekową, zakończoną szczelnym zbiornikiem, Boksy i wiaty na placu składowym, służące do magazynowania wsadu, składowania materiału strukturalnego (z uwagi na sezonowość pozyskiwania części materiałów strukturalnych należy zapewnić miejsce do składowania zapasu wsadu na około 6 miesięcy), a także składowania odwodnionych osadów pościekowych (kompostownia będzie mieć zdolność magazynowania osadu, pochodzącego z okresu 1 tygodnia działania oczyszczalni ścieków w Tłuszczu), Drogi techniczne kompostowni z geokraty m kw., Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

21 Wyposażenie technologiczne opisywanej kompostowni stanowić będą elementy takie jak: Ładowarka kołowa do masy roślinnej i kompostu, Aerator (przerzucarka) kompostu do mieszania, przerzucania, rozluźniania i napowietrzania kompostowanej masy odpadów, Rębak tarczowy, spalinowy urządzenie zapewniające rozdrobnienie materiału na składnik strukturalny, Źródło napędu WOM dla przerzucarki kompostu, Środki transportu zapewniające dowóz i odbiór materiału wsadowego i kompostu.

22 Przebieg produkcji kompostu w obrębie infrastruktury, wybudowanej w ramach realizacji niniejszej inwestycji będzie następujący: selektywnie zbierane u źródła odpady zielone dowożone będą na teren kompostowni odpowiednimi środkami transportu, po czym rozładowywane będą na specjalnym, przygotowanym w tym celu placu (plac rozładunkowy w bezpośrednim sąsiedztwie placu kompostowania) i poddawane będą mechanicznej obróbce przygotowawczej: Usuwaniu składników odpadów nie należących do klasy odpadów organicznych, Rozdrabnianie masy wsadowej (przy pomocy rębaka), Formowanie pryzm z materiału kompostowego, Mieszanie odpadów organicznych z materiałem strukturalnym homogenizacja podczas okresowego przerzucania pryzm.

23 Rozdrobniony przy pomocy rębaka materiał przemieszczany będzie na plac kompostowania w pryzmach, wyposażony w specjalistyczny system odwadniania nawierzchni. Plac ten spełniać będzie następujące wymogi i warunki: Utwardzone drogi manewrowe, zapewniające sprawny transport wewnętrzny, Odpowiednie spadki powierzchni, Drenaż odcieków i wód opadowych, drenaż opaskowy, zapewniający sprawne ujmowanie w kontrolowany sposób wszelkich pojawiających się odcieków, Kanalizacja drenażowa i deszczowa, zapewniająca możliwość gromadzenia w podziemnym zbiorniku odcieków i wody deszczowej, Wydzielona strefa ochrony sanitarnej i pas zieleni.

24 Istotną zaletą opisanego procesu kompostowania jest fakt, iż jest to proces bezściekowy ogół opadów atmosferycznych pochłaniany będzie przez kompostowaną masę. W procesie tym nie będą także powstawać jakiekolwiek odpady, kompostowania przyjmować będzie bowiem do przerobu wyłącznie organiczną masę roślinną, bez ciał obcych, nawet wydzielane z niej grubsze frakcje przeznaczane będą do dalszego kompostowania.

25 Przedmiotowy projekt inwestycyjny, w projektowanym kształcie i zakresie jest przedsięwzięciem wykonalnym pod względem technicznym i technologicznym, zgodnym z najlepszą praktyką w dziedzinie gospodarki odpadami, zgodnym z obowiązującymi normami prawnymi, optymalnym pod względem zaspokojenia popytu, zgłaszanego ze strony użytkowników, przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, jest efektywny pod względem energetycznym, a także jest najbardziej odpowiednią, spośród wszystkich rozważanych opcji.

26 Przesądzają o tym względy takie jak: Wybrane rozwiązania techniczne przewidziane do zastosowania w trakcie budowy opisanej infrastruktury oraz technologiczne przewidziane do zastosowania w trakcie eksploatacji produktów, uzyskanych w drodze realizacji niniejszej inwestycji. Są to rozwiązania powszechnie znane, sprawdzone i z powodzeniem stosowane w branży gospodarki odpadami w kraju i Europie, Zaproponowany zakres rzeczowy niniejszej inwestycji gwarantuje osiągnięcie celów, jakimi są doczyszczenie surowców wtórnych, zbieranych selektywnie u źródła tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, złom tak by mogły one być skierowane do ich odbiorców, a także bezpieczne i przyjazne dla środowiska zutylizowanie osadów pościekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tłuszczu i ogółu odpadów organicznych, selektywnie zbieranych na terenie Gminy od jej mieszkańców przerobienie tych frakcji na torf,

27 Rezultatem zrealizowanego projektu, będzie ograniczenie ilości odpadów, kierowanych z terenu Gminy Tłuszcz do składowania na wysypiskach, na rzecz uzyskania szeregu handlowych frakcji surowców wtórnych oraz przyjaznego środowisku naturalnemu materiału (torf), kierowanego do rekultywacji obszaru po nieczynnym wysypisku śmieci, Technologie i procedury, które zostaną wdrożone w obrębie wybudowanej infrastruktury (sortownia i kompostownia) są proste, łatwe w utrzymywaniu, a z drugiej strony efektywne, zapewniające możliwość przerobu oczekiwanej ilości surowców wtórnych (przeznaczanych do doczyszczania i segregacji), a także frakcji organicznych (przeznaczanych do procesu kompostowania), Eksploatacja wybudowanej infrastruktury w zaproponowanym kształcie i zakresie nie wymaga utrzymywania zatrudnienia, które przerastałoby możliwości operatora systemu, czy ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych, Zakładany stopień automatyzacji linii sortowniczej oraz kompostowni zapewni płynną, szybką i efektywną pracę tych instalacji, z niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia awarii, które mogłyby je unieruchomić, Technologie i procedury, które wdrożone zostaną w wybudowanej sortowni i kompostowni są przyjazne dla środowiska naturalnego nie generują dużej ilości ścieków (w przypadku kompostowni żadnych ścieków), odpadów, odorów, czy gazów, zanieczyszczających środowisko naturalne Gminy, są to technologie nieuciążliwe dla otoczenia, w którym zrealizowany projekt będzie funkcjonować.

28 Na terenie inwestycji nie występują wartościowe gleby. Teren jest całkowicie przekształcony w związku z funkcjonowaniem do 2006 r. składowiska odpadów a następnie punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W wyniku realizacji przedsięwzięcia - budowa sortowni i kompostowni - nastąpi zmniejszenie udziału odpadów kierowanych na składowiska, w stosunku do całości odpadów komunalnych. Zmniejszenie objętości odpadów deponowanych będzie wynikać z: odzysku surowców wtórnych z odpadów zmieszanych, wydzielanie materiału biologicznego z odpadów zmieszanych (przeznaczonego do kompostowania), rozbudowy systemu selektywnej zbiórki u źródła", budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów organicznych. Budowa sortowni i kompostowni w znacznym stopniu obniży ilość odpadów kierowanych na składowisko. Surowce odzyskane będą w całości sprzedane do firm posiadających właściwe zezwolenia. Wyłączenie surowców wtórnych spowoduje poprawę stanu środowiska.

29 Głównym źródłem hałasu emitowanego w związku z funkcjonowaniem powstającej inwestycji będą maszyny i urządzenia pracujące w sortowni i kompostowni oraz ruch pojazdów związanych z przywozem i wywozem wyselekcjonowanych odpadów biodegradowanych i surowców wtórnych. praca projektowanej kompostowni pryzmowej nie ma wpływu na warunki dźwiękowe na najbliższych terenach chronionych co jest spowodowane lokalizacją tej inwestycji (bardzo daleko od zabudowy zagrodowej) jak też zróżnicowanym ukształtowaniem terenu północno - wschodniej części działki inwestycji (kopuła nieczynnego składowiska). W porze dziennej projektowana inwestycja nie będzie wpływać na warunki dźwiękowe na najbliższych terenach chronionych, a więc w rejonie najbliższych zabudowań zagrodowych w miejscowości Dębinki spełnione będą warunki akustyczne określone przepisami jako dopuszczalne.

30 Nie wystąpią oddziaływania w zakresie przyrody i dóbr kultury. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia ma charakter przekształcony, nie zasiedlony roślinnością. Obiekt znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza zasięgiem obszarów prawnie chronionych. W pobliżu obiektu brak obiektów kultury oraz znaczących elementów przyrodniczych.

31 Gotowy - ustabilizowany kompost nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Segregacja odpadów w zamkniętym obiekcie sortowni, biorąc pod uwagę wstępną segregację u źródła nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobnie funkcjonowanie kompostowni, przy zachowaniu reżimu technologicznego nie będzie źródłem pogorszenia stanu sanitarnego środowiska w otoczeniu obiektu. Oddziaływanie zakładu w tym aspekcie ochrony środowiska nie powinno mieć miejsca, zaś realizacja sortowni i kompostowni wpłynie korzystnie na zmniejszenia narażenia na infekcje. Przy zastosowanych zabezpieczeniach nie przewiduje się uciążliwości poza granicami zakładu, co pozwala na stwierdzenie, iż nie wystąpi ujemny wpływ na zdrowie ludzi.

32 Uruchomienie sortowni i kompostowni nie wpłynie na zmianę rodzaju ścieków, tylko na ich ilość. Sposób postępowania z tymi ściekami nie ulegnie zmianie. Wytwarzane ścieki wywożone będą do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Tłuszczu. Dla planowanego przedsięwzięcia budowy kompostowni i sortowni nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Na podstawie analizy przedstawionej w ocenie oddziaływania na środowisko można stwierdzić, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń minimalizujących ujemne oddziaływanie zakładu, i w tym planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jego zasięg będzie ograniczony do terenu, który jest we władaniu inwestora.

33 Wybór wariantu technologicznego, według którego realizowany będzie przedmiotowy projekt inwestycyjny w zakresie instalacji linii sortowania surowców wtórnych, zbieranych selektywnie zdeterminowany został czynnikami, takimi jak: Liczba gospodarstw domowych, z terenu Gminy Tłuszcz, która obsługiwana będzie przez wdrożony system gospodarstw domowych Pożądana przepustowość instalacji, Optymalny, pożądany przez operatora poziom automatyzacji procesu sortowania, Liczba, ilość oraz charakterystyka podstawowych frakcji, które przekazywane będą do procesu sortowania max. 500 Mg / rok, Ciężar nasypowy segregowanego strumienia odpadów,

34 Najważniejsze funkcjonalności, jakie oddana do użytku linia sortownicza zapewni Gminie Tłuszcz to przede wszystkim odzysk pożądanych surowców wtórnych oraz zmniejszenie ich objętości, dzięki zastosowaniu prasy belującej. Funkcjonowanie oddanej do użytku linii sortowniczej zapewniać będzie wdrożony na terenie Gminy Tłuszcz system selektywnego gromadzenia surowców wtórnych, przede wszystkim tworzyw sztucznych, makulatury, papieru wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. W układzie technologicznym, wdrożonego systemu wyróżnić będzie można następujące ciągi: Ciąg segregacji odpadów, pochodzących ze zbiórki selektywnej, Ciąg belowania posegregowanych odpadów prasą belującą.

35 Oddziaływanie na zdrowie ludzi Gotowy - ustabilizowany kompost nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Segregacja odpadów w zamkniętym obiekcie sortowni, biorąc pod uwagę wstępną segregację u źródła nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobnie funkcjonowanie kompostowni, przy zachowaniu reżimu technologicznego nie będzie źródłem pogorszenia stanu sanitarnego środowiska w otoczeniu obiektu. Oddziaływanie zakładu w tym aspekcie ochrony środowiska nie powinno mieć miejsca, zaś realizacja sortowni i kompostowni wpłynie korzystnie na zmniejszenia narażenia na infekcje. Przy zastosowanych zabezpieczeniach nie przewiduje się uciążliwości poza granicami zakładu, co pozwala na stwierdzenie, iż nie wystąpi ujemny wpływ na zdrowie ludzi.

36 Urządzenia i elementy opisywanej instalacji do segregowania odpadów są następujące: Kanałowy przenośnik wznoszący (stacja nadawcza), Przenośnik sortowniczy, instalowany w kabinie sortowniczej, Rynny zrzutowe, Boksy usytuowane pod kabina sortowniczą, Pojemniki na kołach, Kontenery typ KP-7 Wywrotnica do pojemników, Perforator wolnostojący, Przenośnik wznoszący, Dwukomorowa prasa pionowa.

37 Procesy, które zachodzić będą w obrębie oddanego do użytku systemu segregacji to: Przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna selekcja surowców na placu magazynowym, Segregacja surowców wtórnych, pochodzących ze zbiórki selektywnej, realizowana w kabinie sortowniczej, Perforacja butelek PET, w celu zmniejszenia ich objętości, Belowanie wysegregowanych surowców wtórnych przy pomocy pionowej prasy belującej, Magazynowanie sprasowanych balotów w specjalnie przeznaczonej wiacie, Ekspedycja sprasowanych frakcji handlowych do odbiorców na rampie załadowczej, Kierowanie balastu nieużytecznych odpadów na składowisko, zlokalizowane poza terenem Gminy Tłuszcz.

38 Wdrożony na terenie Gminy Tłuszcz system selektywnej zbiórki odpadów segregowanych u źródła, tj. w miejscu ich powstawania (przede wszystkim gospodarstwa domowe) pozwoli na otrzymywanie czystych, możliwie jednorodnych frakcji surowców wtórnych, które w specjalnych opakowaniach trafiać będą na linię sortowniczą, celem ich doczyszczenia, tak by mogły być przekazane do recyklingu. Wśród surowców wtórnych, które dowożone będą do oddanej do użytku sortowni wymienić należy frakcje takie jak: Szkło białe i kolorowe, Tworzywa sztuczne, Makulatura, Złom.

39 Zakłada się, iż instalacja linia do segregacji wymienionych frakcji pracować będzie przez 145 dni w roku, w systemie jednozmianowym, przy założeniu 8 godzin efektywnej pracy na zmianę. Średnia wydajność godzinowa linii sortowniczej to 200 kg surowca.

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania. oraz gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Źródła finansowania.  oraz gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej LUBARTÓW 06.08.2014 Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Eko Dolina Sp. z o.o.

Eko Dolina Sp. z o.o. Eko Dolina Sp. z o.o. 1. Zakres działalności Spółki Eko Dolina 2. Technologie wykorzystywane w Zakładzie Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Metody przetwarzania odpadów w Zakładzie 4. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin Związku Gmin Wierzyca za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin Związku Gmin Wierzyca za 2013 r. ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 83-200 Starogard Gdański ul. Zblewska 18 NIP : 5922260172 REGON: 221785748 tel./fax 58 562 19 97 tel. 58 531 38 02 e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl WWW: www.zgw.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 1 Rys historyczny: Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował Związek Gmin Regionu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Umownym terminem zakończenia przedsięwzięcia jest 31 maja 2013 r.

Umownym terminem zakończenia przedsięwzięcia jest 31 maja 2013 r. Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego członkami są: Gmina Miejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnówka, Gmina Hanna, Gmina Podedwórze, w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów 11 13.05.2015 r. Białka Tatrzańska Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Lucyna

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Zarządzający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica. Rodzaj instalacji: instalacja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań 1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: 2. Adres organu wykonawczego: 3. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zestawienia

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Wierzyca za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Wierzyca za 2014 r. ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 83-200 Starogard Gdański ul. Zblewska 18 NIP : 5922260172 REGON: 221785748 tel./fax 58 562 19 97 tel. 58 531 38 02 e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl WWW: www.zgwierzyca.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

ODPADY KOMUNALNE ŁÓDŹ MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo łódzkie

ODPADY KOMUNALNE ŁÓDŹ MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo łódzkie ODPADY KOMUNALNE ŁÓDŹ województwo łódzkie Sortownia i stacja przeładunkowa odpadów, kompostownia i składowisko balastu, jakie powstały na łódzkim Lublinku są pierwszymi inwestycjami porządkującymi gospodarkę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Dalsze projekty podjęte przez ZUO : 1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych kopca bioenergetycznego w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. Zarządzający: Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Wspólnikami spółki są gminy: m.

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPROPONOWANYCH W RAMACH OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI DLA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Uchwała Nr XXVIII/222/06 Rada Gminy Stolno dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Na podstawie art. 40 ust. 1ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Zgodnie z założeniami racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie unieszkodliwiania, najbardziej optymalnym byłoby tworzenie kompleksowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMATOR - Jak postępować z odpadami 2. Planowane działania w zakresie gospodarki odpadami

1. INFORMATOR - Jak postępować z odpadami 2. Planowane działania w zakresie gospodarki odpadami 1. INFORMATOR - Jak postępować z odpadami 2. Planowane działania w zakresie gospodarki odpadami 1. ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE Umieszczamy w pojemnikach ustawionych przez zarządców nieruchomości przy

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Region X Gospodarki Odpadami Obszar działania ZKG teren

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Katarzyna Dohnalik Do obowiązkowych zadań własnych gmin

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2013R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2013R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2013R. CZŁUCHÓW WRZESIEŃ 2014R. Działając zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

EKO-REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie Dobre przykłady działań w zakresie zbiórki selektywnej i zagospodarowania odpadów.

EKO-REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie Dobre przykłady działań w zakresie zbiórki selektywnej i zagospodarowania odpadów. EKO-REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie Dobre przykłady działań w zakresie zbiórki selektywnej i zagospodarowania odpadów. Bełchatów 2011 Firma Spółka "EKO-REGION" to firma świadcząca usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo