SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIA FINANSOWE"

Transkrypt

1 ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla banków) Za rok obrotowy obejmujàcy okres od do dnia oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujàcy okres od do (data przekazania) KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera : X Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego X Pismo Prezesa Zarzàdu X Roczne sprawozdanie finansowe: X Wprowadzenie X Zestawienie zmian w kapitale w asnym X Skonsolidowany bilans X Rachunek przep ywów pieni nych X Skonsolidowany rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objaênienia X Sprawozdanie zarzàdu (sprawozdanie z dzia alnoêci emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z w tys. EUR I. Przychody z tytu u odsetek II. Przychody z tytu u prowizji III. Wynik dzia alnoêci bankowej IV. Wynik dzia alnoêci operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej VIII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci inwestycyjnej IX. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej X. Przep ywy pieni ne netto, razem XI. Aktywa razem XIII. Zobowiàzania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego i sektora bud etowego XV. Kapita w asny XVI. Kapita zak adowy XVII. Liczba akcji (szt.) XVIII. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z /EUR) 2,07 1,73 0,51 0,49 XX. Wspó czynnik wyp acalnoêci (w %) 9,36 9,87 9,36 9,87 XXI. Zysk strata na jednà akcj zwyk à (w z /EUR) 0,22 0,05 0,06 0,01 PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 63

2 1.1. Pismo Prezesa Zarzàdu Banku do Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Szanowni Paƒstwo, Rok 2002 zamyka niezwykle wa ny etap rozwoju Banku. By to bowiem okres finalizacji zasadniczej cz Êci dzia aƒ zwiàzanych z programem restrukturyzacji Banku, którego najwa niejszymi elementami by o wdro enie nowego systemu operacyjnego, centralizacja funkcji wsparcia i przebudowa sieci sprzeda y. W konsekwencji wszystkich zmian przeprowadzonych w ciàgu ostatnich lat Bank zmieni nazw z BIG Bank GDA SKI S.A. na Bank Millennium S.A. Nowa nazwa, w opinii naszych Klientów wyra onych w trakcie badaƒ, w sposób lepszy oddaje charakter i wartoêci zwiàzane z ofertà Banku. Zmiana ta, wa na ze strategicznego, biznesowego i marketingowego punktu widzenia, pokazuje te, i jesteêmy przygotowani do rozpocz cia nowego etapu naszego rozwoju. SpoÊród czynników zewn trznych na dzia alnoêç Banku - tak jak ca ego sektora bankowego -w minionym roku zasadniczy wp yw mia o spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego. Odczuwalne by o ono we wszystkich obszarach dzia alnoêci Banku, przynios o spadek sk onnoêci do oszcz dzania Klientów indywidualnych i pogorszenie kondycji ekonomicznej cz Êci firm. Dla Banku oznacza o to koniecznoêç utrzymania konserwatywnych norm w zakresie tworzenia rezerw. Ze wzgl dów ostro noêciowych Bank utworzy w roku 2002 dodatkowe rezerwy celowe i utrzyma poziom rezerw na ryzyko ogólne na poziomie 1,5% kredytów w sytuacji normalnej dla przedsi biorstw i kredytów hipotecznych i 2,5% na kredyty normalne dla klientów detalicznych poprawiajàc w efekcie poziom swojego bezpieczeƒstwa. Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej Bank zwi kszy akcj kredytowà o 23,6% w porównaniu z poprzednim rokiem a skonsolidowany dochód odsetkowy netto wzrós o 13,7% w tym samym okresie zaê wynik na dzia alnoêci bankowej poprawi si o 34,7%. Bank utrzyma te w minionym roku wysoki poziom mar y odsetkowej (4,31%). Wprowadzona w roku 2001 segmentacja Klientów i powstanie czterech specjalistycznych linii biznesowych - Millennium, Millennium Biznes, Bank Millennium PRESTIGE i Bank Millennium BankowoÊç Przedsi biorstw - do ich obs ugi zosta y pozytywnie przyj te przez rynek. Wraz z wdro eniem w 2002 roku nowoczesnej, jednolitej dla wszystkich linii biznesowych, platformy operacyjnej Bank zyska mo liwoêci rozszerzenia swojej oferty, systematycznego podnoszenia jakoêci obs ugi Klientów oraz poprawy mechanizmów kontroli Wszyscy Klienci Banku mogà teraz korzystaç z ogólnopolskiej sieci oddzia ów wyposa onych w pe ni scentralizowany system umo liwiajàcy ich obs ug, w e wszystkich placówkach, w czasie rzeczywistym, wed ug jednolitego wysokiego standardu obs ugi. Dzi ki temu Bank zmodyfikowa i unowoczeêni swoja ofert biznesowà oferowanà przez poszczególne linie biznesowe oraz zyska nowe mo liwoêci w zakresie sprzeda y krzy owej us ug finansowych i ubezpieczeniowych. Szczególnie wa na by a tu wspó praca ze spó kami Grupy: BEL Leasing (leasing) i Forin (faktoring), których oferta uzupe nia a pakiet propozycji biznesowych Banku. Istotnym przekszta ceniom uleg a te w minionym roku sieç sprzeda y Banku. Dzi ki organizacyjnym i technologicznym zmianom w zakresie obs ugi Klientów mo liwe sta o si przyspieszenie procesu jej przebudowy. W tym celu wykonano analiz efektywnoêci i jakoêci pracy poszczególnych placówek oraz ocen stopnia akceptacji przez Klientów wszystkich lokalizacji. W wyniku dokonanej analizy Bank otworzy w roku placówek (37 Millennium i 8 Millennium PRESTIGE) w nowych, bardziej atrakcyjnych lokalizacjach, dostosowa do przyj tych standardów operacyjnych i wizualnych 51 oddzia ów i centrów operacyjnych oraz zamknà 53 placówki (26 tradycyjnych oddzia ów Banku i 27 placówek Millennium). Na koniec 2002 roku Bank obs ugiwa Klientów w 300 placówkach Millennium (w tym 154 z funkcjà Biznes dla ma ych firm), 17 oddzia ach Millennium PRESTIGE, 21 Regionalnych Centrach Wspó pracy z Klientami dla Êrednich i du ych firm oraz 25 oddzia ach operacyjnych dla tego segmenty Klientów. Zmianom sposobu wspó pracy z Klientami i reorganizacji sieci sprzeda y towarzyszy szeroki program szkoleƒ i realokacji zasobów kadrowych. By on cz Êcià dzia aƒ na rzecz poprawy jakoêci obs ugi naszych Klientów. Przeszkolono i przygotowano do pracy w nowym systemie obs ugi 2041 pracowników, zaê specjalistycznymi szkoleniami towarzyszàcymi obj to 5451 pracowników. Na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku w Grupie Banku Millennium pracowa o 5046 osób, co oznacza spadek zatrudnienia w porównaniu z koƒcem roku 2001 o 1511 osób, czyli 23 %. Zysk netto Banku Millennium w roku 2002 w wysokoêci 183,9 mln z - znacznie lepszy ni w roku pokazuje pierwsze efekty przeprowadzonego programu restrukturyzacji. Znacznie poprawi y si tak e wspó czynniki rentownoêci: zwrot na aktywach (ROA) wyniós 0,95%, zwrot na kapitale (ROE) 11,4%, a zysk na jedna akcj wzrós z 0,05 PLN w 2001 do 0,22 PLN w roku bie àcym. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji, iloêciowa i jakoêciowa skala przeprowadzonych zmian przy jednoczesnej realizacji zadaƒ biznesowych pokazuje na du e mo liwoêci poprawy jakoêci i efektywnoêci dzia aƒ Banku Millennium w najbli szej przysz oêci. Bogus aw Kott Prezes Zarzàdu Banku Millennium 64

3 ROZDZIA V 1.2. Opinia niezale nego Bieg ego Rewidenta Dla Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. PrzeprowadziliÊmy badanie za àczonego sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. (poprzednio BIG Bank Gdaƒski S.A.) z siedzibà w Warszawie, na które sk ada si : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tysi cy z otych, wspó czynnik wyp acalnoêci, zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych wykazujàce na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. kwot tysi cy z otych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy koƒczàcy si tego dnia wykazujàcy zysk netto w kwocie tysi cy z otych, zestawienie zmian w kapitale w asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujàce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot tysi cy z otych, rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy koƒczàcy si tego dnia wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni nych netto o kwot tysi cy z otych oraz dodatkowe informacje i objaênienia. Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd Banku. Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o rzetelnoêci, prawid owoêci i jasnoêci tego sprawozdania finansowego oraz prawid owoêci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw jego sporzàdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliêmy stosownie do rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 r. o rachunkowoêci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad Bieg ych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagajà, aby badanie zosta o zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób aby uzyskaç racjonalnà pewnoêç, pozwalajàcà na wyra enie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metod wyrywkowà dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikajà kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje równie ocen poprawnoêci stosowanych zasad rachunkowoêci, znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd Banku oraz ocen ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra amy przekonanie, e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczajàcà podstaw dla naszej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. zosta o sporzàdzone na podstawie prawid owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj finansowà Banku na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., wynik finansowy oraz przep ywy Êrodków pieni nych za rok obrotowy koƒczàcy si tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowoêci stosowanymi w Polsce, okreêlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeênia 1994 r. o rachunkowoêci, rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci banków (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz.1673 z póêniejszymi zmianami), jak równie wymogami dotyczàcymi sprawozdaƒ finansowych emitentów papierów wartoêciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jest zgodne z wp ywajàcymi na treêç sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku za wyjàtkiem kwestii dotyczàcych roku 2001 opisanych w punkcie 9, Wprowadzenia do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych. W punkcie tym zawarto informacj, e dane porównywalne za rok obrotowy koƒczàcy si dnia 31 grudnia 2001 r. zawierajà poniesione przez Bank w tym okresie koszty, które zosta y rozliczone w ci ar kapita u w asnego. Zgodnie z obowiàzujàcymi w Polsce zasadami rachunkowoêci, koszty te powinny wp ynàç na wynik finansowy Banku za okres, w którym zosta y faktycznie poniesione. Gdyby koszty te obcià y y rachunek zysków i strat, to wynik netto za rok obrotowy koƒczàcy si dnia 31 grudnia 2001 r. by by ni szy o kwot 868 milionów z otych. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 r. o rachunkowoêci, stwierdzamy, e sprawozdanie z dzia alnoêci Banku uwzgl dnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoêci, i sà one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Bieg y rewident nr 4979/2575 Hanna Fludra Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Ch odna 51, Warszawa Bieg y rewident nr 90027/2766 Zofia Pop awska, Cz onek Zarzàdu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Ch odna 51, Warszawa Bo ena Graczyk, Partner Warszawa, 14 lutego 2003 r. PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 65

4 1.3. Sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy koƒczàcy si 31 grudnia 2002 roku WPROWADZENIE (WST P) DO GO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH 1. Nazwa (firma) i siedziba: Bank Millennium S.A., Warszawa, ul. Kopernika 36/40 Sàd rejestrowy i numer rejestru: IX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, Sàd Rejonowy dla Miasta Sto ecznego Warszawy, nr Podstawowy przedmiot dzia alnoêci emitenta: dzia alnoêç bankowa i pozosta e poêrednictwo finansowe, z wyjàtkiem ubezpieczeƒ i funduszu emerytalno-rentowego W dniu 8 stycznia 2003 roku, Bank otrzyma postanowienie sàdu rejestrowego o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sàdowniczym zmiany Statutu Banku w przedmiocie zmiany firmy (nazwy handlowej) Banku. Nowa firma Banku, tj.: Bank Millennium Spó ka Akcyjna i firma skrócona, tj.: Bank Millennium S.A., zastàpi a firm dotychczasowà: BIG Bank GDA SKI Spó ka Akcyjna i firm skróconà: BIG Bank GDA SKI S.A.. JednoczeÊnie zmianie uleg a nazwa Grupy Kapita owej. Nazwa dotychczasowa: Grupa Kapita owa BIG Banku GDA SKIEGO zastàpiona zosta a nazwà: Grupa Kapita owa Banku Millennium. W zwiàzku z powy szym w tekêcie niniejszego sprawozdania pojawia si nowa nazwa Banku oraz Grupy Kapita owej. 2. CZAS TRWANIA DZIA ALNOÂCI EMITENTA, JE ELI JEST OZNACZONY Bank Millennium S.A. nie jest spó kà o oznaczonym czasie dzia ania. 3. WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres r r., a dane porównywalne za okres r r. 4. INFORMACJE DOTYCZÑCE SK ADU OSOBOWEGO ZARZÑDU ORAZ RADY NADZORCZEJ EMITENTA Sk ad Rady Nadzorczej Banku na dzieƒ 31 grudnia 2002: 1. Maciej Bednarkiewicz Przewodniczàcy Rady Nadzorczej 2. Ryszard Pospieszyƒski Wiceprzewodniczàcy i Sekretarz Rady 3. Marek Belka cz onek 4. Christopher de Beck cz onek 5. Jorge Manuel Jardim Goncalves cz onek 6. Andrzej Koêmiƒski cz onek 7. Marek Rocki cz onek 8. Gijsbert Johannes Swalef cz onek 9. Jerzy Zdrza ka cz onek W dniu 18 grudnia 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo a o na funkcj cz onka Rady Nadzorczej Banku p. Marka Belk. Sk ad Zarzàdu Banku na dzieƒ 31 grudnia 2002: 1. Bogus aw Kott Prezes Zarzàdu Banku 2. Julianna Boniuk Wiceprezes Zarzàdu Banku 3. Francisco de Lacerda Wiceprezes Zarzàdu Banku 4. Pedro Alvares Ribeiro Wiceprezes Zarzàdu Banku 5. Wojciech Haase Wiceprezes Zarzàdu Banku 6. Fernando Bicho Wiceprezes Zarzàdu Banku 7. Anna Rapacka Wiceprezes Zarzàdu Banku 8. Zbigniew Sobolewski Wiceprezes Zarzàdu Banku Z dniem 1 sierpnia 2002 r. Rada Nadzorcza powo a a na funkcj Wiceprezesa Zarzàdu Banku p. Fernando Bicho (wobec z o enia rezygnacji z tej funkcji p. Joao Manuela Manso Neto). 5. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZAWIERAJÑ DANE ÑCZNE W ramach Banku Millennium S.A. nie istniejà wewn trzne jednostki organizacyjne sporzàdzajàce samodzielne sprawozdania finansowe. 66

5 ROZDZIA V 6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST JEDNOSTKÑ DOMINUJÑCÑ LUB ZNACZÑCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZÑDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bank Millennium S.A. jest jednostkà dominujàcà Grupy Kapita owej Banku Millennium i sporzàdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 7. W PRZYPADKU GO SPORZÑDZONEGO ZA OKRES, W CZASIE KTÓREGO NASTÑPI O PO ÑCZENIE WSKAZANIE, E JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZÑDZONE PO PO ÑCZENIU SPÓ EK, ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA PO ÑCZENIA W okresie nie mia y miejsca adne po àczenia z udzia em Banku. 8. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTA O SPORZÑDZONE PRZY ZA O ENIU KONTYNUOWANIA DZIA ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMITENTA Sprawozdanie finansowe zosta o sporzàdzone przy za o eniu kontynuacji dzia alnoêci emitenta, nie istniejà adne okolicznoêci wskazujàce na zagro enie kontynuowania dzia alnoêci. 9. STWIERDZENIE, E PODLEGA Y PRZEKSZTA CENIU W CELU ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOÂCI DANYCH Sprawozdanie finansowe podlega o przekszta ceniu w celu zapewnienia porównywalnoêci danych, objaênienia tych ró nic zamieszczono w pkt. 30 Dodatkowych not objaêniajàcych. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku nie zosta y sporzàdzone w sposób zapewniajàcy ich porównywalnoêç w pozycjach o których mowa poni ej. w W zwiàzku z wejêciem w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. nowych przepisów prawnych Bank wprowadzi zmiany w stosowanych zasadach rachunkowoêci. Najistotniejsze zmiany dotyczy y metodologii wyceny i prezentacji aktywów i pasywów finansowych (szczegó owa kwantyfikacja korekt zosta a przedstawiona w nocie opisujàcej zasady rachunkowoêci stosowane przez Bank) oraz akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych. W oparciu o przepisy MSR 39, okreêlajàce sposób przejêcia na nowe zasady wyceny aktywów i pasywów finansowych (art.10 ust 3 ustawy o rachunkowoêci dopuszcza stosowanie MSR w kwestiach nieuregulowanych krajowymi standardami) oraz wytyczne Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d nie dokonano przekszta ceƒ danych prezentowanych jako dane porównawcze w zakresie wyceny i sposobu prezentacji aktywów oraz pasywów finansowych. W zwiàzku z tym, w danych porównawczych za rok 2001, stan aktywów i pasywów z tytu u instrumentów pochodnych jest w dalszym ciàgu prezentowany w nast pujàcych pozycjach: AKTYWA w tys. z Inne aktywa Rozliczenia mi dzyokresowe PASYWA Fundusze specjalne i inne zobowiàzania Rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Pozosta e rezerwy w W sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku Bank zaliczy w ci ar kapita ów w asnych 602 miliony z otych, w tym: 74 miliony z otych kosztów dzia ania Banku, 99 milionów z otych kosztów rezerw na restrukturyzacj Banku, 413 milionów z otych kosztów rezerw celowych na nale noêci kredytowe oraz rezerw na ryzyko ogólne, 10 milionów z otych kosztów rezerw z tytu u trwa ej utraty wartoêci d u nych papierów wartoêciowych oraz 6 milionów z otych rezerw z tytu u trwa ej utraty wartoêci akcji i udzia ów. 24 miliony z otych przysz ych korzyêci podatkowych, jakie spodziewa si osiàgnàç Bank, zgodnie z przyj tymi zasadami rachunkowoêci dotyczàcymi podatku odroczonego, zosta y rozliczone przez kapita y w asne. Ponadto, Bank zaliczy w ci ar funduszu ogólnego ryzyka b dàcego cz Êcià funduszy podstawowych 265 milionów z otych rezerw celowych na nale noêci nieregularne oraz 25 milionów z otych rezerw na odsetki naliczone. Do dnia 1 stycznia 2001 roku Bank skapitalizowa niektóre wydatki dotyczàce nowej sieci bankowoêci detalicznej Millennium. W sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku Bank rozliczy w ci ar kapita ów w asnych saldo netto tych wydatków okreêlone na dzieƒ 1 stycznia 2001 w wysokoêci 162 milionów z otych. W zwiàzku z wprowadzeniem zasady wyceny jednostek podporzàdkowanych metodà praw w asnoêci, dane porównywalne dotyczàce kapita ów w asnych Banku na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku zosta y powi kszone o kwot 60 mln z. z tytu u eliminacji rezerw celowych na nale noêci od podmiotu zale nego, które zosta y utworzone przez Bank w ci ar kapita ów w asnych. Rezerwa celowa utworzona na nale noêci od podmiotu zale nego, jako PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 67

6 transakcja wewnàtrz Grupy zosta a uwzgl dniona w wycenie jednostki podporzàdkowanej metodà praw w asnoêci. JednoczeÊnie, dane porównywalne dotyczàce kapita ów w asnych Banku na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku zosta y pomniejszone o kwot 17 milionów z otych z tytu u zmiany wartoêci aktywów netto jednostki podporzàdkowanej wycenianej metodà praw w asnoêci, w cz Êci dotyczàcej rozliczenia przez ten podmiot kosztów dzia ania w ci ar kapita ów w asnych. Efekt netto tych pozycji przedstawiony w danych porównywalnych do niniejszego sprawozdania finansowego wynosi 43 miliony z otych. 10. WSKAZANIE, CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB PORÓWNYWAL- NYCH DANYCH FINANSOWYCH DOKONANO KOREKT WYNIKAJÑCYCH Z ZASTRZE E W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA Przedmiotowych korekt nie dokonywano. 11. OPIS PRZYJ TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOÂCI 1) Zasady prezentacji sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta o z zachowaniem poni szych zasad: w zasady ciàg oêci, w zasady kontynuacji dzia ania, w zasady wspó miernoêci, w zasady ostro nej wyceny, w zasady memoria u. Sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta o w oparciu o: w Ustaw o rachunkowoêci z dnia 29 wrzeênia 1994 r., z póêniejszymi zmianami, w Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z póêniejszymi zmianami, w Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny oraz skrót do prospektu, z póêniejszymi zmianami, w Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych, z póêniejszymi zmianami, w Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci banków, z póêniejszymi zmianami, w Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia alnoêcià banków, w Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 2) Zasady rachunkowoêci zastosowane przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego W bie àcym roku wprowadzono zmiany w stosowanych zasadach rachunkowoêci co by o podyktowane wejêciem w ycie znowelizowanej ustawy o rachunkowoêci oraz rozporzàdzeƒ Ministra Finansów z grudnia 2001 stanowiàcych akty wykonawcze do tej ustawy. Majàce najwi kszy wp yw na obraz sprawozdania finansowego zmiany wdro one z dniem 1 stycznia 2002 r. dotyczy y wyceny i sposobu prezentacji aktywów i pasywów finansowych oraz akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych. Efekt implementacji nowych standardów rachunkowoêci w obszarze aktywów i pasywów finansowych zosta uj ty w kapita ach w asnych jako zmiana bilansu otwarcia na dzieƒ 1 stycznia 2002 r., co zosta o przedstawione w tabeli zmian stanu kapita ów w asnych. Kwantyfikacja powy szych korekt przedstawia si nast pujàco: TYTU KOREKTY KWOTA KOREKTY (w tys. z ) zmiana bilansu otwarcia kapita u z aktualizacji wyceny z tytu u uj cia wyceny papierów d u nych sklasyfikowanych jako dost pne do sprzeda y ( àcznie z transakcjami typu SBB/BSB) zwi kszenie kapita u z aktualizacji wyceny zmiana bilansu otwarcia salda niepokrytych strat z tytu u wyceny papierów d u nych przeznaczonych do obrotu ( àcznie z transakcjami typu SBB/BSB) wynios a zmniejszenie straty zmiana bilansu otwarcia salda niepokrytych strat z tytu u wyceny instrumentów pochodnych wynios a zwi kszenie straty RAZEM Dodatkowo prawodawca zmieni sposób prezentacji rozliczeƒ z tytu u podatku odroczonego- obecnie aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego i rezerwa z tytu u podatku odroczonego prezentowane sà w bilansie roz àcznie. Kolejna zmiana zasad rachunkowoêci dotyczy ujmowania wyniku odsetkowego z tytu y transakcji swap w rachunku wyników. W latach poprzednich wynik odsetkowy z tytu u transakcji swap by prezentowany w rachunku wyników w pozycji wynik na operacjach finansowych. Od dnia 1 stycznia 2002 r. 68

7 ROZDZIA V wynik odsetkowy na transakcjach swap, ccirs i irs prezentowany jest w wyniku odsetkowym pod warunkiem, e zosta zrealizowany na portfelu bankowym, bàdê w wyniku operacji finansowych gdy wypracowany zosta na operacjach stanowiàcych portfel handlowy (podstawà podzia u na portfel bankowy i handlowy sà wytyczne Uchwa y nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r.). Z ekonomicznego punktu widzenia niniejsze transakcje stanowià substytuty finansowania si Banku na rynku pieni nym. Nale noêci i zobowiàzania w nale noêci i zobowiàzania wykazywane sà w cenie wymagajàcej zap aty, àcznie z naliczonymi odsetkami na dzieƒ bilansowy, w w sprawozdaniach finansowych nale noêci prezentowane sà w kwocie netto, tj. pomniejszone o utworzone rezerwy celowe zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, w na udzielone zobowiàzania pozabilansowe o charakterze nieodwo alnym, obarczone ryzykiem sytuacji nieregularnej klienta, tworzone sà rezerwy celowe zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Papiery wartoêciowe w D u ne papiery wartoêciowe W wyniku zmian zasad rachunkowoêci, poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. d u ne papiery wartoêciowe klasyfikowane sà w dniu nabycia do nast pujàcych kategorii: przeznaczone do obrotu Sà to d u ne papiery wartoêciowe które nabyto w celu uzyskania korzyêci w wyniku krótkoterminowych wahaƒ cen. Na dzieƒ bilansowy papiery d u ne przeznaczone do obrotu wycenia si wed ug wartoêci godziwej, a efekt wyceny zalicza si do wyniku operacji finansowych. utrzymywane do terminu zapadalnoêci Do tej grupy zaliczane sà d u ne papiery wartoêciowe które zosta y nabyte z zamiarem utrzymywania do terminu wykupu. Papiery z tego portfela wycenia si wed ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl dnieniem odpisów z tytu u trwa ej utraty wartoêci. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 do tej grupy zaliczane sà obligacje restrukturyzacyjne, obligacje NBP zwiàzane z rezerwà obowiàzkowà oraz 15 letnie obligacje, których emitentem jest bank zagraniczny. dost pne do sprzeda y Jako dost pne do sprzeda y klasyfikowane sà d u ne papiery nie zaliczone do kategorii przeznaczone do obrotu lub utrzymywane do terminu zapadalnoêci. Papiery te sà wyceniane do wartoêci godziwej a ró nic z tytu u przeszacowania wartoêci odnosi si na kapita z aktualizacji wyceny. Na dzieƒ wy àczenia z ksiàg rachunkowych ca oêci lub cz Êci sk adnika aktywów finansowych (sprzeda papieru) dotychczasowa wycena podlega eliminacji z kapita ów i odnoszona jest do rachunku zysków i strat okresu. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 do tej grupy zaliczane sà obligacje komunalne, obligacje komercyjne, Euroobligacje komercyjne oraz obligacje NBP otrzymane z tytu u konwersji obligacji NBP zwiàzanych z rezerwà obowiàzkowà. Dla tych obligacji niedost pne sà kwotowania rynkowe. Do portfela d u nych papierów dost pnych do sprzeda y na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. nale a y równie wyceniane do wartoêci rynkowej bony i obligacje skarbowe. Papiery d u ne sklasyfikowane do kategorii, dla której przyj to metod wyceny wg wartoêci godziwej, a których wartoêci godziwej nie mo na wiarygodnie ustaliç, wycenia si wed ug zamortyzowanego kosztu. Odpisów z tytu u trwa ej utraty wartoêci papierów d u nych zaliczonych do kategorii utrzymywane do terminu zapadalnoêci i dost pne do sprzeda y dokonuje si w ci ar rachunku zysków i strat. Dyskonto od d u nych papierów jest rozliczane w czasie wed ug metody wyk adniczej. w Akcje i udzia y Od dnia 1 stycznia 2002 r. w wyniku implementacji zmian zasad rachunkowoêci akcje i udzia y (za wyjàtkiem akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych) klasyfikowane sà do nast pujàcych kategorii: przeznaczone do obrotu, dost pne do sprzeda y. Kryteria stosowane do klasyfikacji jak i metodologia wyceny akcji i udzia ów sà analogiczne jak w przypadku odpowiednich kategorii d u nych papierów wartoêciowych co zosta o opisane powy ej. Inwestycje w akcje i udzia y podmiotów podporzàdkowanych w sprawozdaniu jednostkowym Banku wyceniane sà metodà praw w asnoêci. Zgodnie z przyj tymi przez Bank zasadami rachunkowoêci stosowanie tej metodologii wyceny akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych powoduje, e wartoêç aktywów netto Banku jest równa wartoêci aktywów netto Grupy Kapita owej Banku. W celu doprowadzenia do powy szej zgodnoêci Bank Millennium S.A. wylicza wartoêç akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych stosujàc metod praw w asnoêci w oparciu o wytyczne art. 63 Ustawy o rachunkowoêci oraz nast pujàce za o enia: w wszelkie zyski i straty zrealizowane na transakcjach wewnàtrzgrupowych sà eliminowane proporcjonalnie do zaanga owania Banku (Grupy) w dany podmiot. Bez wzgl du na to czy niniejsze zyski/straty sà realizowane odgórnie (przez podmiot dominujàcy) czy te oddolnie (przez podmiot podporzàdkowany) korekty z tego tytu u sà w rachunku zysków i strat ujmowane w pozycji udzia w zyskach/stratach jednostek podporzàdkowanych, a w bilansie jako zmiana wartoêci akcji i udzia ów w podmiotach podporzàdkowanych, PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 69

8 w w przypadku gdy wartoêç akcji i udzia ów w podmiocie podporzàdkowanym na skutek uj cia efektu wyceny przyjmie wartoêç ujemnà w sprawozdaniu ujmowana jest ca kowita wartoêç korekty (to znaczy równie cz Êç korekty przewy szajàcà cen nabycia) w korelacji z rachunkiem zysków i strat Banku. W bilansie cz Êç korekty przewy szajàca cen nabycia prezentowana jest po stronie pasywów jako rezerwa z tytu u wyceny jednostek podporzàdkowanych metodà praw w asnoêci. w w celu dokonania wyceny akcji i udzia ów podmiotów nie znajdujàcych bezpoêrednio w portfelu Banku, a wchodzàcych w sk ad Grupy Kapita owej Banku Millennium (to znaczy jednostek nad którymi Bank sprawuje kontrol za poêrednictwem innych podmiotów) przeprowadzana jest dwustopniowa procedura: podmioty bezpoêrednio podporzàdkowane Bankowi dokonujà wyceny metodà praw w asnoêci akcji/udzia ów, które posiadajà w spó kach Grupy Kapita owej, a dopiero tak skorygowane aktywa netto tych podmiotów s u à do kalkulacji wartoêci akcji i udzia ów wbanku, w dla celów wyceny akcji metoda praw w asnoêci, akcje w asne Banku, b dàce w posiadaniu podmiotu zale nego, w którym Bank nie posiada bezpoêrednio udzia ów, pomniejszajà kapita y w asne tego podmiotu. W zwiàzku z tym, w sprawozdaniu finansowym Banku akcje w asne Banku wykazywane sà jako udzia w aktywach netto podmiotów podporzàdkowanych (w niepodzielonym wyniku finansowym netto Banku) i nie sà wykazywane w odr bnej pozycji jako pomniejszenie kapita ów w asnych Banku. W efekcie zmian stanu podmiotów obj tych wycenà metodà praw w asnoêci w niniejszym sprawozdaniu Banku zaprezentowane zosta y nast pujàce zdarzenia: w w dniu 4 stycznia 2001 r. nastàpi o po àczenie BIG BANK S.A. z Jednostkà Dominujàcà Grupy Kapita owej. W wyniku przekszta cenia danych porównywalnych, tak aby uwzgl dnia y efekt wyceny metodà praw w asnoêci, do momentu po àczenia akcje BIG BANK S.A. posiadane przez Bank by y wyceniane metodà praw w asnoêci. Na dzieƒ po àczenia efekt wyceny BIG BANK S.A. zosta wy àczony z kapita ów w asnych, co zosta o zaprezentowane w nocie finansowej zestawienie zmian w kapitale w asnym jako zmiana stanu niepokrytej straty z lat ubieg ych. w w III kwartale 2002 r. Bank dokona sprzeda y PTE BIG BG S.A. Za o ycielami PTE BIG BG S.A. by y spó ki: Bank Millennium S.A. który objà 55% akcji oraz EUREKO B.V. - 45%. W dniu 5 maja 2000 r. EUREKO B.V. odsprzeda wszystkie posiadane akcje PTE BIG BG S.A. na rzecz Banku. JednoczeÊnie spó ki zawar y umow okreêlajàcà sposób wzajemnych rozliczeƒ w momencie sprzeda y akcji PTE BIG BG S.A. stronie trzeciej. W marcu 2002 Bank zawar z BRE Bank S.A. umow w wyniku której nastàpi a fuzja powszechnych towarzystw emerytalnych PTE BIG Banku GDA SKIEGO S.A. z PTE Skarbiec Emerytura S.A. W dalszej kolejnoêci we wrzeêniu 2002 Bank sprzeda BRE Bank S.A. ca oêç posiadanych akcji (38,6%) w po àczonym PTE Skarbiec - Emerytura S.A. Do zawarcia transakcji podmiot ten (Bank posiada 100% akcji PTE BIG BG S.A.) by obj ty wycenà metodà praw w asnoêci. Zgodnie z metodologià wyceny metodà praw w asnoêci wynik na sprzeda y zawiera korekt o wartoêç aktywów netto PTE BIG BG na dzieƒ sprzeda y w wysokoêci tys. z. Niniejsza korekta stanowi odwrócenie strat PTE BIG BG S.A., które w wyniku stosowania wyceny metodà praw w asnoêci by y uj te w rachunku zysków i start Banku w latach ubieg ych. Pozosta à sk adowà zysku na sprzeda y PTE BIG BG S.A., w wysokoêci tys. z, stanowi uzyskana cena sprzeda y pomniejszona o cen nabycia akcji przez Bank oraz o wartoêç zobowiàzaƒ wynikajàcych w g ównej mierze z rozliczeƒ pomi dzy Bankiem a wspó za o ycielem PTE BIG BG S.A. spó kà EUREKO B.V. w w rezultacie prowadzonego procesu restrukturyzacji Grupy, majàcego na celu uproszczenie struktury Grupy, w efekcie czego spodziewane jest ograniczenie funkcji administracyjnych i osiàgni cie synergii kosztowych, zrealizowane zosta o po àczenie BEL Leasing Sp. z o.o. oraz INEC Services Sp. z o.o. Po àczenie zosta o dokonane metodà àczenia udzia ów (art. 44 ust p c ustawy o rachunkowoêci) i mia o miejsce w IV kwartale 2002 r. w Pierwszym etapem transakcji by a sprzeda akcji INEC Sp. z o.o. dokonana przez Bank do BEL Leasing Sp. z o.o. Wynik na sprzeda y akcji INEC Sp. z o.o. uj ty w rachunku zysków i strat Banku zosta skalkulowany w oparciu o wartoêç akcji INEC Sp. z o.o. wyliczonà metodà praw w asnoêci (analogicznie jak w przypadku PTE BIG BG, co zosta o opisane powy ej) i wyniós tys. z. Po po àczeniu w wyniku sp aty przez BEL Leasing Sp. z o.o. przej tych zobowiàzaƒ INEC Sp. z o.o. Bank rozwiàza rezerwy zawiàzane na nale noêci od INEC Sp. z o.o. jak równie uzna w rachunku zysków i strat odsetki od tych nale noêci, które uprzednio traktowane by y jako zastrze one. Nale y zaznaczyç, i wszystkie powy sze transakcje, zawierane by y pomi dzy Jednostkà Dominujàcà i spó kami obj tymi wycenà metodà praw w asnoêci, wi c nie mia y wp ywu na wynik netto Banku (zgodnie z za o eniami metodà praw w asnoêci zosta y wyeliminowane jako transakcje wewnàtrzgrupowe), a jedynie na sposób prezentacji poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat Banku. Instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. klasyfikowane sà jako aktywa lub pasywa przeznaczone do obrotu i wyceniane sà wed ug wartoêci godziwej. Dodatni efekt wyceny instrumentów pochodnych prezentowany jest w bilansie po stronie aktywów jako pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe, a po stronie pasywów w pozycji inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych je eli efekt wyceny jest ujemny. W rachunku zysków i strat efekt wyceny ujmowany jest w pozycji wynik operacji finansowych. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczajàcym wartoêç godziwà (fair value hedge) odpowiednie zyski bàdê straty z tytu u wyceny instrumentu pochodnego kompensujà odpowiednio w rachunku zysków i strat skutki zmian wartoêci godziwej instrumentów zabezpieczanych. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczajàcym przep ywy pieni ne, efektywna cz Êç zysków lub strat z tytu u wyceny instrumentu pochodnego ujmowana jest w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast cz Êç nieefektywna bezpoêrednio w wyniku na operacjach finansowych. 70

9 ROZDZIA V Bank posiada nast pujàce instrumenty pochodne 1) Transakcje walutowe forward (FX forward) Kwoty bazowe otwartych transakcji FX forward (waluty zakupione i waluty sprzedane) wykazywane sà w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda y. Kwoty w walutach obcych przeliczane sà wg Êredniego kursu NBP na dzieƒ bilansowy. Transakcje forward sà wyceniane wed ug wartoêci godziwej na koniec ka dego miesiàca, a wycena prezentowana jest w innych aktywach/pasywach w korespondencji z wynikiem z pozycji wymiany. 2) Transakcje SWAP walutowy (FX SWAP) Kwoty bazowe otwartych transakcji FX SWAP (waluty zakupione i waluty sprzedane) wykazywane sà w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda y. Kwoty w walutach obcych przeliczane sà wg Êredniego kursu NBP na dzieƒ bilansowy. Na koniec ka dego miesiàca transakcje FX SWAP sà wyceniane wed ug wartoêci godziwej w oparciu o metod dyskontowania przysz ych przep ywów pieni nych. Korekta do wartoêci godziwej polega na wprowadzeniu do rachunku zysków i strat zawieszonych ró nic kursowych naliczonych pomi dzy datà zawarcia transakcji a dniem bilansowym oraz skorygowaniu rozliczonych punktów swapowych, ksi gowanych w wyniku odsetkowym. Korekta do wartoêci godziwej jest ksi gowana w pozycji pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe / inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych w korespondencji z wynikiem na operacjach finansowych. 3) Transakcje SWAP stopy procentowej (IRS) Kwoty bazowe otwartych transakcji IRS (waluty zakupione i waluty sprzedane) wykazywane sà w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Pozosta e pozycje pozabilansowe. Na koniec ka dego miesiàca transakcje IRS sà wyceniane wed ug wartoêci godziwej w oparciu o metod dyskontowania przysz ych przep ywów pieni nych. Korekta do wartoêci godziwej polega na skorygowaniu naliczonych w wyniku odsetkowym odsetek do zap acenia i do otrzymania. Korekta do wartoêci godziwej jest ksi gowana w pozycji pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe / inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych w korespondencji z wynikiem na operacjach finansowych. 4) Transakcje Cross Currency Swap (CCS) Kwoty bazowe otwartych transakcji CCS (waluty zakupione i waluty sprzedane) wykazywane sà w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda y. Kwoty w walutach obcych przeliczane sà wg Êredniego kursu NBP na dzieƒ bilansowy. Transakcje CCS sà wyceniane wed ug wartoêci godziwej na koniec ka dego miesiàca w oparciu o metod dyskontowania przysz ych przep ywów pieni nych. Korekta do wartoêci godziwej polega na wprowadzeniu do rachunku zysków i strat zawieszonych ró nic kursowych naliczonych pomi dzy datà zawarcia transakcji a dniem bilansowym oraz skorygowaniu naliczonych w wyniku odsetkowym odsetek do zap acenia/do otrzymania. Korekta do wartoêci godziwej jest ksi gowana w pozycji pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe / inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych w korespondencji z wynikiem na operacjach finansowych. 5) Opcje walutowe Kwoty bazowe od otwartych transakcji opcjnych (tylko waluta obca) przeliczone wg Êredniego kursu NBP na dzieƒ bilansowy wykazywane sà w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Pozosta e pozycje pozabilansowe. Transakcje opcyjne sà wyceniane wed ug wartoêci godziwej na koniec ka dego miesiàca. Korekta do wartoêci godziwej polega na skorygowaniu premii zap aconej/otrzymanej. Korekta do wartoêci godziwej jest ksi gowana w pozycji pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe / inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych w korespondencji z wynikiem na operacjach finansowych. 6) Transakcje Forward Rate Agreement (FRA) Kwoty kapita u wynikajàce z zawartych transakcji sà wykazywane w pozycjach pozabilansowych i prezentowane w pozycji Pozosta e pozycje pozabilansowe. Transakcje FRA sà wyceniane do wartoêci godziwej na koniec ka dego miesiàca, a wycena prezentowana jest w pozycji pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe / inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych w korespondencji z wynikiem na operacjach finansowych. 7) Transakcje typu sell/buy back przeprowadzane na papierach wartoêciowych Transakcje typu sell/buy back sà ksi gowane jako dwie osobne transakcje: sprzeda i odkup papierów wartoêciowych. Zobowiàzanie do odkupu papierów wartoêciowych z tytu u zawarcia transakcji typu sell/buy back wyceniane jest wed ug wartoêci godziwej poprzez ustalenie ceny odkupu (cena sprzeda y bez odsetek z uwzgl dnieniem okresu trwania transakcji) na dany moment sprawozdawczy i porównanie tej ceny z w aêciwà cenà rynkowà stosowanà do konkretnego papieru wartoêciowego b dàcego przedmiotem transakcji. Efekt wyceny zobowiàzania do odkupu papierów wartoêciowych sklasyfikowanych jako aktywa finansowe do obrotu oraz dost pne do sprzeda y ujmowany jest odpowiednio w rachunku zysków i strat oraz w kapitale z aktualizacji wyceny. 8) Certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa pozostajàce w portfelu Banku, które zosta y nabyte z intencjà ich odsprzeda y w krótkim okresie czasu bàdê w celu realizacji mar y, sà klasyfikowane do portfela przeznaczonych do obrotu oraz wyceniane sà wed ug wartoêci godziwej, a efekt wyceny odnoszony jest do rachunku wyników. PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 71

10 Ârodki trwa e oraz wartoêci niematerialne i prawne w Ewidencja Êrodków trwa ych oraz wartoêci niematerialnych i prawnych jest prowadzona wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo (w odniesieniu do Êrodków trwa ych) wed ug wartoêci ustalonej w wyniku aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytu u trwa ej utraty wartoêci. w Przyj te stawki amortyzacyjne sà oparte na przewidywanym okresie ekonomicznej u ytecznoêci oraz na wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiàcych za àcznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w uzasadnionych przypadkach w Banku stosowane sà dopuszczalne wspó czynniki powi kszajàce stawk podstawowà. Amortyzacja dokonywana jest metodà liniowà. Stawki amortyzacji stosowane przez Bank Millennium S.A.: Wybrane grupy Êrodków trwa ych: budynki bankowe 2,5% inwestycje w obiektach obcych 10,0% zespo y komputerowe 60,0% urzàdzenia sieciowe 50,0% Êrodki transportowe 20,0% urzàdzenia telekomunikacji: przewodowej 10,0% bezprzewodowej 40,0% WartoÊci niematerialne i prawne - oprogramowanie: g ówne aplikacje (systemy) 10,0% dla innego oprogramowania komputerowego przyjmuje si stawk nie wi kszà ni 50%, w zale noêci od planowanego okresu u ytkowania. w Ârodki trwa e w budowie wykazywane sà w wartoêci ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i nie podlegajà amortyzacji. w Adaptacja i modernizacja nabytych lub wynajmowanych obiektów majàtku trwa ego zaliczana jest do Êrodków trwa ych w budowie i uj ta zosta a w bilansie. w W latach 1995, 1996, 1999 Bank korzysta z ulgi inwestycyjnej. WartoÊç majàtku obj tego ulgà wynios a tys. z. Na dzieƒ 31 grudnia 2002 wartoêç amortyzacji do rozliczenia z tytu u ulg inwestycyjnych wynosi a tys. z. w WartoÊci know how Millennium, obliczono jako wartoêç bie àcà zaktualizowanà przysz ej kwoty zobowiàzania tys. z. (przy zastosowaniu stopy dyskontowej wynoszàcej 13,9743%). Na dzieƒ wprowadzenia do ksiàg rachunkowych wyceny, od kwoty przysz ego zobowiàzania odj to równowartoêç w z (po kursie spot z dnia dokonania zmiany metody) kredytów pomostowych udzielonych w EURO. WartoÊç know how Millennium jest amortyzowana przez okres 20 lat. Aktywa przej te do zbycia Aktywa przej te za d ugi wykazywane sà wed ug ceny stanowiàcej kwot d ugu, za który aktywa przej to, pomniejszonej o rezerwy utworzone do wysokoêci ró nicy pomi dzy kwotà d ugu a mo liwà do uzyskania cenà sprzeda y netto przej tych aktywów. Aktywa i pasywa w walutach obcych Aktywa i pasywa stanowiàce bilansowe i pozabilansowe pozycje walutowe wykazywane sà w przeliczeniu na z ote wg Êredniego kursu dla poszczególnych walut ustalonego przez Prezesa NBP na dzieƒ bilansowy. Ró nice kursowe wynikajàce z przeliczenia sald aktywów i pasywów bilansowych zalicza si do rachunku zysków i strat. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku zysków i strat w Przychody z tytu u odsetek Nale noêci z tytu u odsetek naliczane sà narastajàco do ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Nie zalicza si do rachunku zysków i strat odsetek nale nych zapad ych i nie zapad ych, od nale noêci zagro onych, nale noêci pod obserwacjà, a tak e odsetek skapitalizowanych od nale noêci nie sklasyfikowanych jako normalne. Odsetki te uznaje si za przychody odsetkowe w momencie otrzymania, do tego czasu ujmowane sà one w bilansie jako przychody zastrze one. Odsetki dyskontowe od skupionych wierzytelnoêci ewidencjonowane sà na kontach rozliczeniowych jako przychody otrzymane z góry i rozliczane memoria owo w czasie do rachunku zysków i start. Odsetki od nale noêci naliczane sà w chwili obecnej metodà liniowà. Bank prowadzi prace majàce na celu przystosowanie systemów i procedur do rozliczania odsetek metodà efektywnej stopy procentowej, która to konwencja b dzie obowiàzywaç od 1 stycznia 2004 r. w Koszty z tytu u odsetek Zobowiàzania z tytu u odsetek naliczane sà narastajàco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Zobowiàzania naliczone, przypadajàce za bie àcy okres sprawozdawczy zaliczane sà do kosztów i ujmowane w rachunku zysków i strat. w Otrzymane/zap acone prowizje i op aty bankowe Dochody/koszty z prowizji i op at sà zaliczane do rachunku zysków i strat metodà kasowà tzn. w momencie wp aty. Zasad memoria u do rozliczania przychodów i kosztów z tytu u prowizji stosuje si gdy wymaga tego charakter transakcji. w Pozosta e przychody i koszty operacyjne Do pozosta ych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane sà koszty i przychody nie zwiàzane bezpoêrednio z dzia alnoêcià bankowà. Sà to w szczególnoêci przychody i koszty z tytu u sprzeda y i likwidacji Êrodków trwa ych, przychody z tytu u otrzymanych odszkodowaƒ, kar i grzywien. 72

11 ROZDZIA V 3) Rezerwy na nale noêci nieregularne oraz na ogólne ryzyko Klasyfikacji i tworzeniu rezerw celowych podlegajà ekspozycje kredytowe w oparciu o indywidualnà ocen transakcji zgodnie z zasadami okreêlonymi w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia alnoêcià banków. Rezerwa na ogólne ryzyko jest tworzona w ci ar kosztów bie àcego okresu w celu pokrycia ryzyk zwiàzanych z dzia alnoêcià bankowà w wysokoêci: 1,5 % wartoêci kredytów w sytuacji normalnej dla przedsi biorstw i kredytów hipotecznych oraz 2,5 % wartoêci kredytów normalnych dla klientów detalicznych. Przeniesienie rezerw na ryzyko ogólne na rezerwy celowe jest ujmowane jako zmiana pozycji bilansowych. 4) Rezerwa na odprawy emerytalne i urlopy pracownicze w Odprawy emerytalne Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Banku oraz Kodeksem Pracy, pracownikom, po przepracowaniu okreêlonej liczby lat i osiàgni ciu wymaganego wieku, przys uguje prawo do otrzymania odprawy emerytalnej. Rezerwa na odprawy emerytalne wyliczana jest jako wartoêç obecna przysz ych zobowiàzaƒ Banku wobec pracowników wed ug stanu zatrudnienia i p ac na dzieƒ aktualizacji. Aktualizowanie rezerwy dokonywane jest dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu). w Niewykorzystane urlopy pracownicze Stan rezerwy z tytu u niewykorzystanych dni urlopowych przez pracowników Banku zosta wyliczony jako suma niewykorzystanych urlopów przys ugujàcych poszczególnym pracownikom Banku. Wyliczenia zosta y potwierdzone przez niezale nego aktuariusza. 5) Podatek dochodowy oraz rezerwa i aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy obliczany jest w oparciu o wynik ksi gowy brutto skorygowany o przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie sà zaliczane do dochodu do opodatkowania oraz o koszty nie uznawane w Êwietle przepisów podatkowych za koszty uzyskania przychodu. Ponadto, dla celów wyliczenia bie àcego zobowiàzania podatkowego, wynik ksi gowany brutto korygowany jest o przychody i koszty z lat ubieg ych zrealizowane dla celów podatkowych w danym okresie sprawozdawczym oraz odliczenia od dochodu z tytu u darowizn oraz o straty podatkowe z lat ubieg ych rozliczane z dochodu roku bie àcego. Zasada tworzenia odpisów z tytu u przejêciowej ró nicy podatku dochodowego obowiàzuje w Banku od r. Na koniec ka dego miesiàca tworzona jest rezerwa z tytu u przejêciowej ró nicy podatku dochodowego, który b dzie przypada do zap acenia w nast pnym okresie sprawozdawczym. Ró nica ta jest spowodowana odmiennoêcià momentu uznawania przychodu za osiàgni ty lub kosztu za poniesiony wed ug ustawy o rachunkowoêci i przepisów podatkowych. Do ró nic przejêciowych zosta y zaliczone m.in.: w naliczone odsetki, ró nice kursowe niezrealizowane, rozliczone dyskonto od papierów wartoêciowych, które w dacie naliczenia kreujà wynik brutto natomiast zgodnie z ustawà o podatku dochodowym sà kosztem, bàdê przychodem w dacie ich realizacji, w zmiany wartoêci godziwej papierów wartoêciowych i instrumentów finansowych, w utworzone rezerwy na nale noêci stracone z tytu u udzielonych kredytów oraz rezerwy na utrat wartoêci papierów wartoêciowych, co do których istnieje pewnoêç, e stanà si kosztem uzyskania przychodów, w rezerwy na koszty do poniesienia, w straty z lat ubieg ych dla których istnieje prawdopodobieƒstwo rozliczenia w przysz ych okresach. Rezerwa i aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego prezentowane sà w bilansie oddzielnie. 6) Podatek od towarów i us ug (VAT) Bank nie odlicza podatku naliczonego od nale nego od towarów i us ug. Bank jest p atnikiem podatku od towarów i us ug od innych czynnoêci ni operacje bankowe. 7) Zysk netto na jednà akcj Zysk netto Banku na jednà akcj zosta wyliczony poprzez podzielenie zysku netto za okres r. przez Êrednià wa onà liczb akcji Banku w okresie. 12. WSKAZANIE ÂREDNICH KURSÓW WYMIANY Z OTEGO, W OKRESACH OBJ TYCH SPRAWOZ- DANIEM FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI, W STOSUNKU DO EURO, USTALANYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI kurs obowiàzujàcy na ostatni dzieƒ okresu 4,0202 3,5219 kurs Êredni w okresie, (Êrednia arytmetyczna kursów obowiàzujàcych na ostatni dzieƒ ka dego miesiàca w danym okresie) 3,8697 3,6509 kurs w okresie: najwy szy 4,0810 3,8843 najni szy 3,5910 3,3783 PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 73

12 13. WSKAZANIE CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYCH POZYCJI BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEP YWU ÂRODKÓW PIENI NYCH ZE GO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZELICZONYCH NA EURO PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (w tys. EURO) Przychody z tytu u odsetek Przychody z tytu u prowizji Wynik na dzia alnoêci bankowej Wynik na dzia alnoêci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Suma bilansowa Nale noêci od sektora finansowego Nale noêci od sektora niefinansowego i sektora bud etowego Zobowiàzania wobec banku centralnego 0 0 Zobowiàzania wobec sektora finansowego Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego i sektora bud etowego Kapita y w asne, w tym: podstawowy Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci inwestycyjnej Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej Dane bilansowe zosta y przeliczone przy u yciu Êredniego kursu NBP z dnia zakoƒczenia danego okresu. Dane z rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ywów pieni nych przeliczono wg kursu Êredniego za dany okres, wyznaczonego jako Êrednia arytmetyczna ze Êrednich kursów NBP z dnia zamkni cia ka dego miesiàca. 14. RÓ NICE POMI DZY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI WG PSR A SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI, KTÓRE ZOSTA YBY SPORZÑDZONE WED UG MSR LUB US GAAP G ówne ró nice mi dzy MSR i PSR na 31 grudnia 2002 sà jak nast puje: 1. Rezerwa na ryzyko ogólne - w sprawozdaniu wg MSR rezerwa ta jest prezentowana jako rezerwa celowa zmniejszajàca aktywa Grupy. 2. Zasady tworzenia rezerw na utrat wartoêci nale noêci kredytowych w sprawozdaniu wed ug PSR opierajà si na polskich regulacjach prawnych, które sà odmienne od regulacji mi dzynarodowych. Jednak e wyliczona z tego tytu u korekta jest nieistotna. 3. Odsetki zastrze one w sprawozdaniu wg MSR sà eliminowane z bilansu. 4. Podatek odroczony - sprawozdanie wg MSR wykazuje innà wartoêç podatku odroczonego z tytu u uwzgl dnienia korekt PSR-MSR w kalkulacji rezerwy na podatek odroczony. 5. Odmienny sposób klasyfikowania i grupowania pozycji prezentowanych w bilansie i rachunku wyników dostosowujàcy sprawozdanie do formatu MSR. W chwili obecnej Grupa stosuje metod efektywnej stopy procentowej tylko w niektórych obszarach dzia alnoêci (dyskonto/premia od d u nych papierów wartoêciowych). WyjaÊnienie ró nic wraz z ich kwantyfikacjà jest przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku Millennium, w której jednostkà dominujàcà jest Bank. 74

13 ROZDZIA V BILANS tys. z AKTYWA stan na dzieƒ Nota I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. D u ne papiery wartoêciowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Nale noêci od sektora finansowego W rachunku bie àcym Terminowe IV. Nale noêci od sektora niefinansowego W rachunku bie àcym Terminowe V. Nale noêci od sektora bud etowego W rachunku bie àcym Terminowe VI. Nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. D u ne papiery wartoêciowe VIII. Akcje i udzia y w jednostkach zale nych 7, IX. Akcje i udzia y w jednostkach wspó zale nych 8, X. Akcje i udzia y w jednostkach stowarzyszonych 9, XI. Akcje i udzia y w pozosta ych jednostkach XII. Pozosta e papiery wartoêciowe i inne aktywa finansowe XIII. WartoÊci niematerialne i prawne, w tym: wartoêç firmy 0 0 XIV. Rzeczowe aktywa trwa e XV. Inne aktywa Przej te aktywa do zbycia Pozosta e XVI. Rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Pozosta e rozliczenia mi dzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA Nota I. Zobowiàzania wobec banku centralnego 0 0 II. Zobowiàzania wobec sektora finansowego Bie àce Terminowe III. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego Rachunki oszcz dnoêciowe, w tym: 0 0 a) bie àce 0 0 b) terminowe Pozosta e, w tym: a) bie àce b) terminowe IV. Zobowiàzania wobec sektora bud etowego Bie àce Terminowe V. Zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiàzania z tytu u emisji d u nych papierów wartoêciowych 20, 21, 22, Krótkoterminowe D ugoterminowe VII. Inne zobowiàzania z tytu u instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiàzania PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 75

14 PASYWA Nota IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze one Rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Ujemna wartoêç firmy Pozosta e przychody przysz ych okresów oraz zastrze one X. Rezerwy Rezerwa z tytu u odroczonego podateku dochodowego Pozosta e rezerwy a) krótkoterminowe b) d ugoterminowe XI. Zobowiàzania podporzàdkowane XII. Kapita zak adowy XIII. Nale ne wp aty na kapita zak adowy (wielkoêç ujemna) 0 0 XIV. Akcje w asne (wielkoêç ujemna) XV. Kapita zapasowy XVI. Kapita z aktualizacji wyceny XVII. Pozosta e kapita y rezerwowe XVIII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg ych XIX. Zysk (strata) netto PASYWA RAZEM Wspó czynnik wyp acalnoêci 29 9,36% 9,87% WartoÊç ksi gowa Liczba akcji WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 29 2,07 1,73 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartoêç ksi gowa na jednà akcj (w z ) tys. z POZYCJE POZABILANSOWE stan na dzieƒ Nota I. Pozabilansowe zobowiàzania warunkowe Zobowiàzania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne Zobowiàzania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda y III. Pozosta e pozycje pozabilansowe: swapy stóp procentowych opcje kontrakty FRA inne POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota I. Przychody z tytu u odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytu u odsetek (I-II) IV. Przychody z tytu u prowizji V. Koszty z tytu u prowizji VI. Wynik z tytu u prowizji (IV-V)

15 za okres Nota VII. Przychody z akcji i udzia ów, pozosta ych papierów wartoêciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu Od jednostek zale nych Od jednostek wspó zale nych Od jednostek stowarzyszonych Od innych jednostek VIII. Wynik na operacjach finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik dzia alnoêci bankowej XI. Pozosta e przychody operacyjne XII. Pozosta e koszty operacyjne XIII. Koszty dzia ania banku XIV. Amortyzacja Êrodków trwa ych oraz wartoêci niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoêci Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartoêci aktywów finansowych XVI. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji wartoêci Rozwiàzanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartoêci aktywów finansowych XVII. Ró nica wartoêci rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik na dzia alnoêci operacyjnej XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy Cz Êç bie àca Cz Êç odroczona XXII. Pozosta e obowiàzkowe zmniejszenie zysku (zwi kszenie straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w asnoêci XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesi cy) Ârednia wa ona liczba akcji zwyk ych Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 55 0,22 0,05 Ârednia wa ona przewidywana liczba akcji zwyk ych Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) ROZDZIA V tys. z ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM I. Stan kapita u w asnego na poczàtek okresu (BO) a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowoêci I.a. Stan kapita u w asnego na poczàtek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Stan kapita u zak adowego na poczàtek okresu Zmiany stanu kapita u zak adowego a) zwi kszenia (z tytu u) emisji akcji Stan kapita u zak adowego na koniec okresu Stan nale nych wp at na kapita zak adowy na poczàtek okresu Zmiana stanu nale nych wp at na kapita zak adowy 0 0 a) zwi kszenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 77

16 Stan nale nych wp at na kapita zak adowy na koniec okresu Akcje w asne na poczàtek okresu 0 0 a) zwi kszenia (z tytu u) 0 0 b) zmniejszenia (z tytu u) Akcje w asne na koniec okresu Stan kapita u zapasowego na poczàtek okresu Zmiany stanu kapita u zapasowego a) zwi kszenia (z tytu u) emisji akcji powy ej wartoêci nominalnej przeniesienie z BIG BANK b) zmniejszenia (z tytu u) pokrycie straty BIG BANK S.A. za okres pokrycie straty z lat ubieg ych BIG BANK S.A przeniesienie na Fundusz Rozwoju i Ryzyka koszty emisji serii k Stan kapita u zapasowego na koniec okresu Stan kapita u z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowoêci a. Stan kapita u z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany stanu kapita u z aktualizacji wyceny a) zwi kszenie (z tytu u) przeniesienie z BIG BANK b) zmniejszenie (z tytu u) sprzeda i zmiana wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Stan kapita u z aktualizacji wyceny na koniec okresu Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na poczàtek okresu Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwi kszenie (z tytu u) z podzia u zysku przniesienie z BIG BANK b) zmniejszenie (z tytu u) wykorzystanie na pokrycie rezerw celowych na nale noêci i utworzenie rezerwy na odsetki od nale noêci nieregularnych Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu Stan Funduszu Rozwoju i Ryzyka na poczàtek okresu Zmiana stanu Funduszu Rozwoju i Ryzyka 0 0 a) zwi kszenie (z tytu u) przeniesienie z kapita u zapasowego przeniesienie z pozosta ych kapita ów rezerwowyvh b) zmniejszenia (z tytu u) wykorzystanie Stan Funduszu Rozwoju i Ryzyka na koniec okresu Stan innych sk adników pozosta ych kapita ów (funduszy) rezerwowych na poczàtek okresu Zmiany stanu innych sk adników pozosta ych kapita ów rezerwowych a) zwi kszenie (z tytu u) 0 14 przeniesienie z BIG BANK 0 14 b) zmniejszenia (z tytu u) przeniesienie na Fundusz Rozwoju i Ryzyka Stan innych sk adników pozosta ych kapita ów rezerwowych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg ych na poczàtek okresu Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg ych na poczàtek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowoêci tys. z 78

17 ROZDZIA V Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg ych na poczàtek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiana zysku niepodzielonego a) zwi kszenie (z tytu u) zmiana wartoêci Êrodków wykorzystanych w ramach Funduszu Rozwoju i Ryzyka na skutek stosowania wyceny metodà praw w asnoêci sprzeda akcji w asnych przez podmiot obj ty wycenà metodà praw w asnoêci obj cie wycenà metodà praw w asnoêci kolejnych spó ek zmiana stanu zysków zatrzymanych podmiotu obj tego wycenà zysk roku ubieg ego w trakcie zatwierdzania b) zmniejszenie (z tytu u) podzia zysku Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg ych na koniec okresu Stan niepokrytej straty z lat ubieg ych na poczàtek okresu a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowoêci Stan niepokrytej straty z lat ubieg ych na poczàtek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiana straty z lat ubieg ych a) zwi kszenie (z tytu u) przeniesienie z BIG BANK wynik w trakcie zatwierdzania, przeniesienie z BIG BANK b) zmniejszenie (z tytu u) pokrycie kapita em zapasowym straty BIG BANK S.A. za okres pokrycie kapita em zapasowym strat z lat ubieg ych BIG BANK S.A wy àczenie efektu wyceny metodà praw w asnoêci BIG BANK S.A. z tytu u po àczenia z BIG Bankiem GDA SKIM S.A Stan niepokrytej straty z lat ubieg ych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg ych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Stan kapita u w asnego na koniec okresu (BZ ) tys. z RACHUNEK PRZEP YWU ÂRODKÓW PIENI NYCH A. PRZEP YWY PIENI NE NETTO Z DZIA ALNOÂCI OPERACYJNEJ (I +/- II) metoda poêrednia* I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w asnoêci Amortyzacja Zyski/straty z tytu u ró nic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytu u dzia alnoêci inwestycyjnej Zmiany stanu pozosta ych rezerw Zmiana stanu d u nych papierów wartoêciowych Zmiana stanu nale noêci od sektora finansowego Zmiana stanu nale noêci od sektora niefinansowego i sektora bud etowego Zmiana stanu nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu akcji, udzia ów i innych papierów wartoêciowych i innych aktywów finansowych PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 79

18 Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego i sektora bud etowego Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu u papierów wartoêciowych Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ Zmiana stanu rozliczeƒ mi dzyokresowych Zmiana stanu przychodów przysz ych okresów i zastrze onych Pozosta e korekty III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej (I+/-II) metoda poêrednia B. PRZEP YWY PIENI NE NETTO Z DZIA ALNOÂCI INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wp ywy z dzia alnoêci inwestycyjnej Sprzeda akcji i udzia ów w jednostkach zale nych Sprzeda akcji i udzia ów w jednostkach wspó zale nych Sprzeda akcji i udzia ów w jednostkach stowarzyszonych Sprzeda akcji i udzia ów w innych jednostkach, pozosta ych papierów wartoêciowych (w tym równie przeznaczonych do obrotu) i innych aktywów finansowych Zbycie wartoêci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Zbycie inwestycji w nieruchomoêci oraz wartoêci niematerialne i prawne Pozosta e wp ywy II. Wydatki z tytu u dzia alnoêci inwestycyjnej Nabycie akcji i udzia ów w jednostkach zale nych Nabycie akcji i udzia ów w jednostkach wspó zale nych Nabycie akcji i udzia ów w jednostkach stowarzyszonych Nabycie akcji i udzia ów w innych jednostkach, pozosta ych papierów wartoêciowych (w tym równie przeznaczonych do obrotu) i innych aktywów finansowych Nabycie wartoêci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Inwestycje w nieruchomoêci oraz wartoêci niematerialne i prawne Nabycie akcji w asnych do zbycia Pozosta e wydatki 0 0 III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci inwestycyjnej (I+/-II) C. PRZEP YWY PIENI NE NETTO Z DZIA ALNOÂCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wp ywy z dzia alnoêci finansowej Zaciàgni cie d ugoterminowych kredytów od banków Zaciàgni cie d ugoterminowych po yczek od innych ni banki instytucji finansowych Emisja obligacji lub innych d u nych papierów wartoêciowych dla innych instytucji finansowych Zwi kszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych Wp ywy z emisji akcji w asnych Dop aty do kapita u Pozosta e wp ywy 0 0 II. Wydatki z tytu u dzia alnoêci finansowej Sp ata d ugoterminowych kredytów na rzecz banków Sp ata d ugoterminowych po yczek na rzecz innych ni banki instytucji finansowych Wykup obligacji lub innych papierów wartoêciowych od innych instytucji finansowych Zmniejszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych Koszty emisji akcji w asnych Umorzenie akcji w asnych 0 0 tys. z 80

19 ROZDZIA V P atnoêci dywidend i innych wyp at na rzecz w aêcicieli Wyp aty z zysku dla osób zarzàdzajcych i nadzorujàcych P atnoêci zobowiàzaƒ z tytu u umów leasingu finansowego Pozosta e wydatki III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej (I+/-II) D. PRZEP YWY PIENI NE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) F. ÂRODKI PIENI NE NA POCZÑTEK OKRESU G. ÂRODKI PIENI NE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) tys. z NOTY OBJAÂNIAJÑCE DO BILANSU Nota 1A KASA, OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM Rachunek bie àcy Lokaty Ârodki pieni ne (gotówka w kasie) Odsetki Inne Êrodki Kasa, Êrodki w banku centralnym razem Nota 1B ÂRODKI PIENI NE (STRUKTURA WALUTOWA) a. w walucie polskiej b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z ) b1. Jednostka/waluta 1000/USD tys. z b2. jednostka/waluta 1000/DEM tys. z b3. jednostka/waluta 1000/JPY 0 27 tys. z 0 1 b4. jednostka/waluta 1000/GBP tys. z b5. jednostka/waluta 1000/FRF tys.z b6. Jednostka/waluta 1000/CHF tys. z b7. Jednostka/waluta 1000/EURO tys. z b8. pozosta e waluty (w tys. z ) Ârodki pieni ne razem Nota 2A NALE NOÂCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (WED UG STRUKTURY RODZAJOWEJ) Nale noêci od banków w tym: a. rachunki bie àce nostro, przekroczenie rachunków loro b. kredyty i po yczki c. lokaty d. skupione wierzytelnoêci e. zrealizowane gwarancje i por czenia 0 0 f. inne nale noêci Nale noêci od pozosta ych jednostek finansowych w tym: PROSPEKT EMISYJNY II PROGRAMU OBLIGACJI 81

20 NALE NOÂCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (WED UG STRUKTURY RODZAJOWEJ) 2002 tys. z 2001 a. kredyty i po yczki b. skupione wierzytelnoêci c. zrealizowane gwarancje i por czenia 0 0 d. bony komercyjne 0 0 e. inne nale noêci Pozosta e nale noêci od instytucji finansowych Odsetki: a) niezapad e b) zapad e Nale noêci (brutto) od sektora finansowego razem Rezerwa utworzona na nale noêci zagro one od sektora finansowego (wielkoêç ujemna) Nale noêci (netto) od sektora finansowego razem Bank przypisa 14,2 mln z rezerw na ryzyko ogólne na pokrycie ryzyka kredytowego z tytu u nale noêci od spó ki leasingowej powiàzanej z Bankiem. Szczegó y zaprezentowano w punkcie Dodatkowych not objaêniajàcych. Nota 2B NALE NOÂCI (BRUTTO) SEKTORA FINANSOWEGO (WED UG TERMINÓW ZAPADALNOÂCI) W rachunku bie àcym Nale noêci terminowe, o pozosta ym od dnia bilansowego okresie sp aty: a) do 1 miesiàca b) powy ej 1 miesiàca do 3 miesi cy c) powy ej 3 miesi cy do 1 roku d) powy ej 1 roku do 5 lat e) powy ej 5 lat f) dla których termin zapadalnoêci up ynà Odsetki niezapad e zapad e Nale noêci (brutto) od sektora finansowego razem Nota 2C NALE NOÂCI (BRUTTO) SEKTORA FINANSOWEGO (WED UG PIERWOTNYCH TERMINÓW ZAPADALNOÂCI) W rachunku bie àcym Nale noêci terminowe, o okresie sp aty: a) do 1 miesiàca b) powy ej 1 miesiàca do 3 miesi cy c) powy ej 3 miesi cy do 1 roku d) powy ej 1 roku do 5 lat e) powy ej 5 lat Odsetki niezapad e zapad e Nale noêci (brutto) od sektora finansowego razem Nota 2D 82 NALE NOÂCI (BRUTTO) OD SEKTORA FINANSOWEGO (WED UG STRUKTURY WALUTOWEJ) a. w walucie polskiej b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z ) b1. jednostka/waluta 1000/USD tys. z

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Raport Roczny 2003 085 Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale w³asnym Rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych Noty objaœniaj¹ce Opinia Niezale nego Bieg³ego Rewidenta 086

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 1/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr 1/2003 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 3) po pkt 22 dodaje si pkt 22a w brzmieniu: 22a. London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 Szanowni Paƒstwo, W 2005 roku Grupa Kapita owa Banku Handlowego w Warszawie SA dokona a istotnych zmian majàcych na celu dostosowanie struktury Grupy do modelu docelowego.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania PPE za okres 5.04. - 30.06.2002 r. Szanowni Pañstwo, Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Spis treêci Bilans str. 38 Rachunek zysków i strat str. 40 Rachunek przep ywu Êrodków pieni nych str. 42 Podstawowe zasady rachunkowoêci str. 44 Noty objaêniajàce do bilansu str.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SAB-R 2000 (dla banków)

Raport roczny SAB-R 2000 (dla banków) Raport roczny SAB-R 2000 (dla banków) Za obrotowy obejmujący okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zgodnie z 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo