MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga."

Transkrypt

1 MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model PT

2 Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje niniejszym, e wszystkie produkty które wyprodukowa b wolne od wad materia owych i wykonania w warunkach normalnego u ytkowania i obs ugi. Gwarancja ta obejmuje okres dwunastu (12) miesi cy od daty dostawy, dopóki nie zostanie to okre lone inaczej poprzez wzajemne porozumienie pomi dzy klientem a MMI-Europe przed dostarczeniem produktu. Je eli istnieje przypuszczenie, e produkt mo e by wadliwy, klient powinien powiadomi o tym MMI-Europe i zwróci produkt do MMI- Europe, uiszczaj c op aty pocztowe, w ci gu dwunastu (12) miesi cy od daty zrealizowania dostawy urz dzenia przez MMI-Europe. Je eli klient uwa a zwrot produktu za niepraktyczny lub niemo liwy do zrealizowania, firma MMI-Europe powinna mie mo liwo, ale nie jest to bezwzgl dnym wymogiem, przegl du produktu w miejscu jego zainstalowania. W ka dym przypadku, je eli klient za da od MMI-Europe wizyty w jego zak adzie, klient wyra a tym samym zgod na op acenie nie zwi zanych z gwarancj kosztów podró y, zakwaterowania i utrzymania na danie terenowych s b serwisowych. Je eli podczas przegl du MMI-Europe uzna, e produkt posiada wady materia owe lub wykonania, wadliwa cze lub cz ci mog zosta naprawione lub wymienione, wed ug wyboru MMI-Europe, bezp atnie, i je eli jest to konieczne produkt zostanie zwrócony do klienta z op aconymi kosztami transportu do dowolnego miejsca w Europie. Je eli dokonany przez MMI-Europe przegl d nie wyka e adnych wad wykonania lub materia owych, zastosowanie mia y op aty za us ugi naprawcze MMI-Europe. Urz dzenia obliczeniowe sprzedawane, ale nie produkowane przez MMI-Europe s obj te jedynie pisemn gwarancj ich producenta. St d te niniejsze wiadczenie gwarancyjne nie ma zastosowania do tych urz dze. WY EJ WYMIENIONA GWARANCJA JEST WY CZN GWARANCJ PRODUCENTA, A WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRA ONE BEZPO REDNIO, IMPLIKOWANE LUB USTAWOWE, W TYM IMPLIKOWANE GWARANCJE R KOJMI LUB PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO PRZEZNACZENIA, S ODRZUCANE I WYKLUCZONE. WY EJ WYMIENIONA GWARANCJA ZAST PUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, R KOJMIE, ROSZCZENIA, ZOBOWI ZANIA LUB ODPOWIEDZIALNO PONOSZON ZE STRONY PRODUCENTA I MMI-Europe. Jedyna rekompensat dla klienta i jedynym zobowi zaniem MMI-Europe w przypadku stwierdzonej awarii produktu, niezale nie czy jest ona obj ta gwarancj czy te nie, b dzie wy ej wymienione zobowi zanie producenta do naprawy lub wymiany produktów zwróconych w ci gu dwunastu miesi cy od daty pocz tkowej dostawy. MMI-Europe nie odpowiada za, a klient przyjmuje do wiadomo ci zgadza si zabezpiecza i chroni MMI-Europe pod wzgl dem jakichkolwiek strat lub szkód, które mog powsta w zwi zku z u ytkowaniem przez klienta jakichkolwiek produktów MMI-Europe. WA NA UWAGA W ci gu 6 miesi cy od dostarczenia przyrz du mo liwe jest wykupienie przez klienta od MMI-Europe rozszerzenia gwarancji do 36 miesi cy. Aby uzyska wi cej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z MMI-Europe za pomoc telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

3 2000, Marsh-McBirney, Europe. Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment tej publikacji nie mo e by kopiowany, przesy any, przepisywany zapami tywany na no nikach danych lub t umaczony na inny j zyk w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Marsh-McBirney Europe. Marsh-McBirney Europe zastrzega sobie prawo do korygowania tej publikacji i do wprowadzania zmian w jej tre ci bez zobowi zywania si do powiadamiania jakichkolwiek osób o takich korektach lub zmianach. Marsh-McBirney Europe, Marsh-McBirney, Inc., znak firmowy Marsh-McBirney, Flo-Dar, Flo-Ware i Flo-Tractor s znakami towarowymi Marsh-McBirney Europe oraz/lub Marsh-McBirney, Inc. Specyfikacje produktów obowi zywa y w chwili oddawania tego dokumentu do druku. Ze wzgl du na sta e testy i udoskonalenia produktów, wszystkie specyfikacje podlegaj zmianom bez wcze niejszego powiadamiania i bez zobowi zania ze strony MMI Europe do modernizacji istniej cych produktów. Opublikowane przez: Marsh-McBirney Europe Rue Cool 19A B-4840 WELKENRAEDT Belgium Faks: Witryna sieci Web: Telefon: Informacje patentowe Ten sprz t zosta wyprodukowany w U.S.A. w oparciu o jeden lub wi cej z nast puj cych patentów U. S. A.: , , , , , , , , , i Inne patenty w toku.

4 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Podczas instalacji, obs ugi i konserwacji sprz tu Marsh-McBirney, tam gdzie mo e wyst powa jakiekolwiek niebezpiecze stwo, nale y chroni si poprzez stosowanie osobistego sprz tu ochronnego (PPE) i przeszkolenie personelu dotycz ce pracy w ograniczonej przestrzeni. Przyk adami takich ograniczonych miejsc s w azy, stacje pomp, ruroci gi, wykopy, do y gnilne, komory ciekowe, podziemia, urz dzenia odt uszczaj ce, zbiorniki magazynuj ce, kot y i piece. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów krajowych i lokalnych, a tak e uregulowa agencji OSHA (Occupational Health and Safety Administration) dotycz cych osobistego sprz tu ochronnego (PPE, Personal Protective Equipment), wchodzenia w miejsca trudnodost pne oraz czynników chorobotwórczych uk adu krwiono nego. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez wcze niejszego sprawdzenia jako ci powietrza u góry, po rodku i u do u tego miejsca. Powietrze mo e by toksyczne, zawiera zbyt ma a ilo tlenu lub zawiera wybuchowe opary. Przy okre laniu jako ci powietrza nie nale y polega na w asnych zmys ach. Wielu toksycznych gazów nie mo na zobaczy ani poczu. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez sprz tu ochronnego. Konieczne mo e by u ycie maski oddechowej, detektora gazów, trójnogu i liny zabezpieczaj cej oraz innego sprz tu ochronnego. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez obecno ci personelu zapasowego/ratunkowego w zasi gu g osu. Personel zapasowy/ratunkowy musi wiedzie jakie dzia ania podj w razie wyst pienia niebezpiecze stwa. UWAGA! Zawsze nale y stosowa ochron podczas obs ugiwania sprz tu wystawionego na zagro enia typu biologicznego: nak ada jednorazowe r kawice lateksowe, okulary ochronne, fartuch, buty typu woder oraz inne wyposa enie PPE (osobisty sprz t ochronny).

5 Zgodno z przepisami Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Urz dzenie to jest zgodne z: Cz ci 15 przepisów FCC ETS ETS EC Charakterystykami technicznymi i metodami testów dla stosowanego sprz tu radiowego RES, Radio Equipment and Systems (Sprz t i systemy radiowe) SRD, (Short Range Devices ) Urz dzenia radiowe krótkiego zasi gu w zakresie cz stotliwo ci od 1 GHz do 25 GHz Standardy EMC dla urz dze SRD (urz. radiowe kr. zasi gu) Standardami EMC 89/336/CEE Dzia anie urz dzenia podlega nast puj cym dwóm warunkom: (1) urz dzenie nie mo e powodowa szkodliwych zak óce, oraz (2) urz dzenie musi tolerowa wszelkie odbierane zak ócenia, w tym zak ócenia mog ce powodowa niepo dane dzia anie. Od u ytkownika nie jest wymagana adna dodatkowa licencja. UWAGA Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zosta y jednoznacznie zatwierdzone przez Marsh- McBirney Europe, Inc. mog uniewa ni upowa nienia u ytkownika do pos ugiwania si sprz tem.

6 Spis tre ci Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz ROZDZIA 1 1 Zanim rozpoczniesz 1 O podr czniku 1 Rejestracja sprz tu 1 Co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa 2 Przyj te konwencje 2 Powi zane wyposa enie i podr czniki 2 ROZDZIA 2 4 Informacje o Flo-Logger PT 4 ROZDZIA 3 6 Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger 6 Po czenia czujników 7 Zasobnik osuszacza 7 Monta baterii 8 Szacowany czas przydatno ci baterii do u ycia 9 Okres przydatno ci do u ycia wewn trznej baterii litowej 11 Zdalne gromadzenie danych GSM 11 ROZDZIA 4 13 Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie 13 Rzut oka na cechy Flo-Ware: 13 Oprogramowanie Flo-Ware FX 16 Rzut oka na cechy Flo-Ware Fx: 16 Przewód komunikacji szeregowej RS ROZDZIA 5 18 Konserwacja i obs uga techniczna 18 Czyszczenie urz dzenia Flo-Logger 18 Kontrola baterii litowej 18 Wymiana osuszacza 18 Wymiana baterii latarkowej (6V) 19 Przesy anie przep ywomierza do serwisu 20 DODATEK A 21

7 Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Rozdzia 1 Zanim rozpoczniesz W tym rozdziale znajduj si informacje dotycz ce niniejszego podr cznika, o tym jak zarejestrowa posiadany sprz t, co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa, gdzie mo na uzyska dodatkowe informacje oraz opisano procedur instalacji czujnika. O podr czniku Rejestracja sprz tu Ten podr cznik demonstruje gdzie i w jaki sposób najlepiej zainstalowa, pos ugiwa si urz dzeniem i konserwowa przeno ny sprz t Flo-Logger. Rozdzia 1 omawia, co nale y wiedzie przed rozpocz ciem pracy z urz dzeniem. Rozdzia 2 jest przegl dem Systemu Flo-Dar. W rozdzia ach od 3 do 5 znajduj si informacje o: Pos ugiwaniu si urz dzeniem Ustawianiu na miejscu instalacji i raportowaniu Konserwacji i obs udze technicznej Instrukcje obs ugi znajduj si w podr czniku radarowego czujnika pomiarowego Flo-Dar (model 4000-SR i LR) a tak e podr cznikach oprogramowania Flo-Ware / Flo-Ware FX. Nale y po wi ci chwil na zarejestrowanie posiadanego sprz tu, u ywaj c w tym celu formularza rejestracyjnego do czonego do podr cznika jako dodatek A i przes go poczt lub faksem do MMI-Europe. Zarejestrowany u ytkownik otrzymuje informacje o nowych lub zaktualizowanych produktach Marsh-McBirney. -1-

8 Co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Przyj te konwencje Przed zainstalowaniem niektórych urz dze Marsh-McBirney, operator musi zosta przeszkolony na temat pracy w miejscach trudnodost pnych. Je eli szkolenie jeszcze si nie odby o, nale y przeczyta "zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa" na stronie 5. W niniejszym podr czniku przyj to nast puj ce konwencje: Tekst wpisywany przez u ytkownika jest pisany jako pogrubiony, wielkimi literami. Na przyk ad: Wpisz ULICA KLONOWA Terminy zdefiniowane w s owniku s pisane kursyw gdy u ywane s po raz pierwszy. Powi zane wyposa enie i podr czniki Czujnik pomiarowy FLO-TOTE 3 Model 3000 Czujniki pomiarowe FLO-DAR Mel 4000-ST oraz LR Oprogramowanie FLO-WARE FLO-WARE FX Kalibracja w na miejscu instalacji RAINGER rejestrator i czujnik pomiarowy opadów AUTCAST oprogramowanie do automatycznego zdalnego gromadzenia danych -2-

9 Rozdzia 2, Informacje o Flo-Logger PT -3-

10 Rozdzia 2, Informacje o Flo-Logger PT Rozdzia 2 Informacje o Flo-Logger PT Przeno ne urz dzenie monitoruj ce model FLO-LOGGER PT kontroluje i gromadzi dane o przep ywie nap ywaj ce z czujników pomiarowych Marsh-McBirney. W po czeniu z komputerem przeno nym i oprogramowaniem Flo-Ware, FLO-LOGGER staje si silnym systemem pomiaru i raportowania wyników pomiarów przep ywu cieczy. Czujniki pomiarowe Flo-Dar stanowi rewolucyjn metod monitorowania przep ywu w kana ach otwartych. System czujnikowy Flo-Dar Sensors czy w sobie zaawansowan technologi radarowego pomiaru szybko ci z pomiarem ultrad wi kowym poziomu odbicia impulsu. Czujniki pomiarowe Flo-Dar s dost pne jako czujniki o zakresie standardowym (SR) i zakresie d ugim (LR). -4-

11 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Pierwotny, oryginalny przep ywomierz Flo-Tote Open Channel by standardem przemys owym przez przesz o dwie dekady. Dok adno wskaza czujników pomiarowych Flo-Tote potwierdzi o tysi ce u ytkowników na ca ym wiecie. Obecnie, dost pny jest NOWY czujnik pomiarowy Flo-Tote 3, posiadaj cy funkcje oczekiwane przez klientów, a jednocze nie oparty na tej samej, sprawdzonej technologii czujników elektromagnetycznych. -5-

12 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Rozdzia 3 Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Przeno ne urz dzenie monitoruj ce model FLO-LOGGER PT kontroluje i gromadzi dane o przep ywie nap ywaj ce z czujników pomiarowych Marsh-McBirney. Czujnik pomiarowy Flo-Tote 3 Czujnik pomiarowy Flo-Dar -6-

13 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Po czenia czujników Przewód czujnika pomiarowego nale y po czy ze z czem czujnikowym umieszczonym w spodniej cz ci urz dzenia Flo-Logger. Je eli przewód od strony czujnika nie jest pod czony, nale y go teraz po czy z czujnikiem. Do urz dzenia przeno nego Flo-Logger PT mo na pod cza jedynie czujniki pomiarowe posiadaj ce opcj roz czania czujnika. Opcjonalny adapter roz czania czujnika mo na dokupi, je eli jest to wymagane. Zasobnik osuszacza Nale y sprawdzi, czy do portu porównawczego ci nienia atmosferycznego (APR od "atmospheric pressure reference ) umieszczonego w spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger zosta pod czony nowy zasobnik osuszacza. Zasobnik osuszacza chroni rurk APR przed wilgoci i zanieczyszczeniami maj cymi wp yw na dok adno przetwornika poziomu podniesionego (poziomu zatapiania). Gdy zasobnik osuszacza zmieni w znacznym stopniu kolor na ró owy, powinien zosta zast piony nowym zasobnikiem (o kolorze niebieskim). Je eli jest to po dane mo na stosowa dwa zasobniki, po czone szeregowo, dla zapewnienia d ugotrwa ej ochrony. Zasobniki osuszaczy mo na zakupi bezpo rednio u MMI-Europe lub u lokalnego przedstawiciela firmy. -7-

14 Monta baterii Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Urz dzenie Flo-Logger jest zasilane przez dwie 6-woltowe baterie latarkowe. Stosowane mog by baterie jednorazowe lub do adowywane. Je eli u ywane s baterie jednorazowe, nale y stosowa jedynie baterie alkaliczne. (Zalecane baterie to Procell PC908, Duracell MN908 oraz Energizer Industrial EN529). Zdj pokrywk pojemnika baterii i w nowe baterie, rozpoczynaj c od strony spr yn. Ka z baterii nale y docisn, a jej spodnia cz zmie ci si pod wyst pem znajduj cym si z boku baterii. Zapewni to naci g spr yn baterii i dobry kontakt elektryczny. -8-

15 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Ponownie za pokrywk pojemnika baterii. Nale y upewni si, czy w rowku uszczelniaj cym pokrywki nie znajduj si zabrudzenia. Je eli jest to konieczne, pokrywk nale y wyczy ci. Stopka zak adek mocuj cych pomi dzy bateri a ciank wewn trznego pojemnika utrzymuje zamocowanie spodu baterii pod wyst pem utrzymuj cym baterie podczas pracy z urz dzeniem. Nale y delikatnie docisn kraw dzie pokrywy, aby zapewni dobre zamkniecie. Szacowany czas przydatno ci baterii do u ycia Szczegó owe dane dotycz ce oczekiwanego czasu przydatno ci baterii do u ycia mo na znale w rysunkach zamieszczonych w dodatku. Na jak d ugo wystarcz baterie zale y od: typu u ywanych baterii cz stotliwo ci pobierania próbek przez przep ywomierz (czas cyklu) ilo ci próbek pobieranych przez przep ywomierz w przeci gu jednego cyklu (czujnik Flo-Dar) lub od ustawionej ilo ci sekund dla czasu próbkowania (czujnik Flo-Tote 3). W przypadku czujnika Flo-Tote 3 nie jest zalecane wybieranie czasu próbkowania krótszego ni 10 sek. typu pod czonego czujnika -9-

16 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger -10-

17 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Okres przydatno ci do u ycia wewn trznej baterii litowej Wewn trzna bateria litowa, s ca do utrzymywania zapisu danych, powinna by poddawana przegl dowi technicznemu co pi lat. Aby uzyska szczegó owe informacje dotycz ce przesy ania urz dzenia Flo-Logger do serwisu, nale y skontaktowa si z dzia em obs ugi Klienta MMI Europe. Zdalne gromadzenie danych GSM Do systemu Flo-Logger mo na pod czy opcjonalny, zewn trzny modem GSM zasilany bateryjnie. -11-

18 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Umo liwia to zdalny r czny (za pomoc oprogramowania Flo-Ware) lub automatyczny (za pomoc opcjonalnego oprogramowania Autcast) przesy danych poprzez mi dzynarodow sie telefonii komórkowej GSM. -12-

19 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Rozdzia 4 Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Rozdzia ten opisuje w skrócie dost pne pakiety oprogramowania do raportowania i wprowadzania ustawie miejsca instalacji FLO-WARE oraz FLO-WARE FX. Programy komunikacyjne Flo-Ware/Flo-Ware FX umo liwiaj przegl danie w czasie rzeczywistym danych, dokonywanie regulacji przyrz dów zainstalowanych w danym miejscu oraz pobieranie zapisanych danych. Napisane metod krok po kroku instrukcje obs ugi oprogramowania mo na znale podr czniku oprogramowania Flo-Ware. Rzut oka na cechy Flo-Ware: Podstawowe Windows, 32-bitowy (Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP) Modularna konstrukcja, wspieraj ca sterowniki do czalne przyrz dów Interfejs wielodokumentowy (MDI) Obs uga j zyków obcych -13-

20 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Us ugi sieciowe Przesy anie danych Ustawienia miejsca instalacji Atrybuty miejsca instalacji Ustawienia ledzenia Obs uga kalibracji Odczyt wskaza Przesy anie danych przyrz du Sygnalizacja dzia ania przyrz du Diagnostyka miejsca instalacji w czasie rzeczywistym Przesy danych raportów w czasie rzeczywistym Analiza widmowa, oznaczenia najwa niejszych zdarze tam, gdzie maj one zastosowanie Przegl danie danych Widok tabeli dla zapisanych danych Obs uga sortowania Us ugi sieciowe Preferencje -14-

21 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Raportowanie Definiowana przez u ytkownika data/czas utworzenia pliku Definiowane przez u ytkownika przedzia y pobierania danych Do czanie danych do pliku Import ró nych typów plików do tego samego projektu (np. przep yw, opady) Obs ug w asnych tematów Pe nokolorowe, wykresy o jako ci prezentacyjnej Wykresy punktowe Wst pnie formatowane raporty tekstowe Modu konstruowania raportów tekstowych Edycja danych Edycja pojedynczych pozycji Funkcja Znajd /Zast p Zaawansowana przestrze robocza rekonstrukcji danych Tworzenie relacji metod wska i kliknij Naprawa danych zawieraj cych b dy Zapisywanie tabel relacji do przysz ego wykorzystania -15-

22 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Oprogramowanie Flo-Ware FX ytkownik mo e si przemieszcza korzystaj c z laptopa lub notebooka i urz dze do bezpiecznego transferu danych. Oprogramowanie Flo-Ware FX powsta o z my o ytkownikach palmtopów. Ten system zarz dzania przyrz dami pomiarowymi dzia a w oparciu o nowy system operacyjny Pocket PC 2002 zainstalowany niedrogim komputerze Pocket PC. System Pocket PC 2002 mo na uzna za ochudzon wersj popularnego systemu operacyjnego Windows XP. Chocia wygl da i zachowuje si jak Windows ' XP, nie posiada jednak obci zwi zanych z tym systemem. Komputery Pocket PC wyró niaj si ekranem dotykowym, zerowym czasem rozruchu i wyd onym okresem eksploatacji baterii (do 20 godzin ci ego u ytkowania), co czyni ten system idealnym rozwi zaniem podczas pracy w terenie. Gdy u ytkownik znajdzie si z powrotem biurze, Pocket PC 2002 uruchomi automatyczn synchronizacj z biurkowym komputerem PC, umo liwiaj c tym samym bezproblemowy transfer plików do i z Pocket PC do komputera osobistego. Flo-Ware FX sprawdza si tam, gdzie inne systemy szybko przestaj si sprawdza. Oprogramowanie Flo-Ware FX potrafi wszystko - od ustawie na miejscu instalacji, odczytywania wyników pomiarów do przegl dania danych w czasie rzeczywistym i danych zapisanych w przep ywomierzu. Trudno by oby przypuszcza, ale wspó pracuje nawet z urz dzeniami do transferu danych (DTU)! Flo-Ware FX wykorzystuje wi kszo zalet komputerów przeno nych, bez jakichkolwiek s abo ci (np. krótka ywotno baterii, nieczytelny ekran przy nas onecznieniu, wysokie koszty, niska niezawodno itd.) W czasie wystarczaj cym do uruchomienia notebooka mo na wczyta dane przyrz du do Pocket PC i ruszy w dalsz drog do kolejnego miejsca. System Flo-Ware FX jest bardzo modularny i mo e wspó dzia bezpo rednio z innymi, zgodnymi przyrz dami. W miar dokupowania ró nego typu zgodnych produktów, mo na po prostu zainstalowa dostarczany modu instrumentu do komputera Pocket PC. Oprogramowanie Flo-Ware FX automatycznie wykryje modu i udost pni go do ytkowania. Dostarcza to u ytkownikowi wspólnego interfejsu, minimalnego czasu potrzebnego na nauk obs ugi oraz skalowalnego programu który b dzie rós wraz z potrzebami dotycz cymi monitorowania. Rzut oka na cechy Flo-Ware Fx: o Sprz t atwo dost pny w lokalnym sklepie komputerowym o Du a ywotno baterii o Wspania a czytelno obrazu przy bezpo rednim nas onecznieniu -16-

23 o Mie ci si w kiszeni koszuli o Zerowy czas rozruchu Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie o Bezproblemowo czy si z biurkowym komputerem PC dla transferu danych o Bezpo rednio kompatybilny z Flo-Ware dla Windows i towarzysz cymi przyrz dami o Mniej kosztowny od komputera typu notebook o 10 razy silniejszy i przydatniejszy od urz dze bezpiecznego przenoszenia danych (DTU) Przewód komunikacji szeregowej RS-232 Laptop lub biurkowy komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Flo-Ware/Flo- Ware FX musi zosta po czony za pomoc przewodu komunikacyjnego z urz dzeniem Flo-Logger aby wybra i pobra dane z miernika. Przewody komunikacyjne nie s do czane do pakietów oprogramowania i musz by dokupione osobno. cze komunikacji szeregowej RS-232 jest umieszczone w spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger. Pokryw ochronn nale y pozostawi na miejscu zawsze, gdy przewód komunikacyjny nie jest przy czony. -17-

24 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Rozdzia 5 Konserwacja i obs uga techniczna Szczegó owe informacje dotycz ce konserwacji czujnika pomiarowego mo na znale w podr czniku radarowego czujnika pomiarowego dla kana ów otwartych FLO-DAR i w podr czniku instalacji czujnika elektromagnetycznego dla kana ów otwartych FLO-TOTE 3. Czyszczenie urz dzenia Flo-Logger Urz dzenie Flo-Logger nale y oczyszcza regularnie, w okresach zale nych od intensywno ci u ytkowania. Nale y stosowa agodny rodek czyszcz cy i od, jedynie z zewn trz. Obudow nale y sprawdza pod wzgl dem wyst powania p kni i uszkodze. Kontrola baterii litowej Dzia anie baterii litowej utrzymuj cej zapis danych powinno by sprawdzane co sze miesi cy. Dzia anie baterii mo na sprawdzi za pomoc oprogramowania Flo-Ware. Wymiana osuszacza Nale y odszuka port porównawczy ci nienia atmosferycznego (APR) umieszczony na spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger. Zasobnik osuszacza jest pod czany do rurki APR pod czanej do tego portu. Je eli aktualnie u ywany osuszacz staje si ró owy, nale y wymieni go na nowy, niebieski zasobnik. Je eli jest to po dane mo na stosowa dwa zasobniki, po czone szeregowo, dla zapewnienia d szej ochrony. Je eli niebieski zasobnik osuszacza nie jest dost pny, nie usuwa ró owego zasobnika. -18-

25 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Wymiana baterii latarkowej (6V) Wyj stare baterie. Sprawdzi zasobnik baterii pod wzgl dem wyst powania uszkodze. czystej szmatki i usun ni wszelkie zabrudzenia i wilgo ze styków baterii. Nie ywa papieru ciernego do czyszczenia styków z cz baterii. Do czyszczenia styków nale y u ywa nie pozostawiaj cego osadów rodka czyszcz cego. dwie nowe baterie lub na adowane akumulatorki (zale nie od tego, czy stosowane jednorazowe baterie alkaliczne czy umo liwiaj ce do adowywanie uszczelnione baterie kwasowe), upewniaj c si, e z cza baterii zapewniaj w ciwy kontakt. Zalecane jest pobranie danych o przep ywie przed wyj ciem baterii. Je eli FLO-LOGGER nie odpowiada, g ówne baterie mog by s abe. Po wymianie baterii na nowe, przed odczytaniem danych, nale y umo liwi urz dzeniu FLO-LOGGER przeprowadzeni procedury samosprawdzania (trwa ona oko o 60 sekund). Je eli u ywane s do adowywane baterie kwasowe, zawsze nale y adowa je odpowiedni adowark. Je eli u ywa si baterii jednorazowych, stosowa nale y jedynie zalecane baterie alkaliczne. Nie stosowa baterii w glowo-cynkowych. Zu yte baterie podda recyklingowi. Nigdy nie wolno porzuca baterii w otoczeniu! -19-

26 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Przesy anie przep ywomierza do serwisu W normalnych warunkach pracy elementy systemu pomiaru przep ywu Flo-Logger nie wymaga y zwracania urz dzenia do naprawy lub kalibracji. Je eli urz dzenie monitoruj ce (lub zespó czujnika, albo obydwa te elementy), musz by zwrócone do fabryki w celu dokonania napraw, prosimy o wykonanie nast puj cych czynno ci: 1 Okre li numer(y) modelu urz dzenia. 2 Okre li numer(y) seryjny urz dzenia. 3 Opisa przyczyn zwrotu urz dzenia. 4 Skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy lub Dzia em Obs ugi Klienta: Telefon: Faks: i uzyska numer Autoryzacji Zwrotu Materia ów (RMA - Return Materials Authorization). 5 Je eli to mo liwe, sprz t nale y przesy w oryginalnym opakowaniu. UWAGA Nie nale y wysy wraz z urz dzeniem podr czników, przewodów komputerowych, ta m mocuj cych, baterii i innych elementów (dopóki nie s one niezb dne podczas naprawy) poniewa mog nie zosta zwrócone. 6 Przed wysy prosimy o upewnienie si, czy sprz t jest suchy i nie jest zanieczyszczony. 7 Na etykiecie wysy kowej wpisa numer Autoryzacji Zwrotu Materia ów (RMA). 8 Upewni si, czy przesy ka zwrotna zosta a ubezpieczona. 9 Wszystkie przesy ki kierowa na adres: Marsh-McBirney Europe Rue Cool 19A B-4840WELKENRAEDT Belgium -20-

27 DODATEK A DODATEK A MMI-EUROPE Formularz rejestracyjny Dzia Obs ugi Klienta Dzi kujemy za wybór przyrz dów MMI-EUROPE do potrzeb zwi zanych z monitorowaniem przep ywu. Do przyrz du do czono certyfikat kalibracji, informacje gwarancyjne, podr cznik(-ki) obs ugi, akcesoria oraz Kart Rejestracyjn Oprogramowania, je eli zakupiono nasz pakiet oprogramowania. Jednak e, aby my mogli lepiej s potrzebom naszych klientów, prosimy o po wi cenie kilku minut na wype nienie niniejszej Karty Rejestracyjnej Obs ugi Klienta. Wype nienie tej karty umo liwi nam dostarczanie Pa stwu informacji dotycz cych zastosowa, aktualizacji oprogramowania lub informacji o zmianach w produkcie. Prosimy o przes anie kopii tej karty faksem na numer lub o za danie przes ania formularza poprzez pod adresem Je eli macie Pa stwo jakiekolwiek pytania dotycz ce wsparcia technicznego, cz ci zamiennych lub us ug, prosimy o kontakt telefoniczny z Dzia em Obs ugi Klienta pod numerem lub o wiadomo na adres B-4840 Welkenraedt Tel. : +32 (0) Fax.: +32 (0) Formularz Rejestracyjny - Dzia Obs ugi Klienta MMI-EUROPE Model MMI Numer seryjny Firma Nazwisko i imi os. kontaktowej Adres Miasto Woj. Kod pocztowy _ Telefon ( ) Faks ( ) -21-

28 DODATEK A Typ zastosowania: -22-

29 DODATEK A -23-

30 DODATEK A -24-

31 DODATEK A -25-

32 DODATEK A -26-

33 DODATEK A -27-

34 DODATEK A -28-

35 DODATEK A -29-

36 DODATEK A -30-

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi 4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi Kod produktu: 4205 Nazwa produktu: 4205 NOXON 4WL Nr GIOŚ: E0012857W / E0012857WBW Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu: 4205 NOXON 4WL! W

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo