MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga."

Transkrypt

1 MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model PT

2 Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje niniejszym, e wszystkie produkty które wyprodukowa b wolne od wad materia owych i wykonania w warunkach normalnego u ytkowania i obs ugi. Gwarancja ta obejmuje okres dwunastu (12) miesi cy od daty dostawy, dopóki nie zostanie to okre lone inaczej poprzez wzajemne porozumienie pomi dzy klientem a MMI-Europe przed dostarczeniem produktu. Je eli istnieje przypuszczenie, e produkt mo e by wadliwy, klient powinien powiadomi o tym MMI-Europe i zwróci produkt do MMI- Europe, uiszczaj c op aty pocztowe, w ci gu dwunastu (12) miesi cy od daty zrealizowania dostawy urz dzenia przez MMI-Europe. Je eli klient uwa a zwrot produktu za niepraktyczny lub niemo liwy do zrealizowania, firma MMI-Europe powinna mie mo liwo, ale nie jest to bezwzgl dnym wymogiem, przegl du produktu w miejscu jego zainstalowania. W ka dym przypadku, je eli klient za da od MMI-Europe wizyty w jego zak adzie, klient wyra a tym samym zgod na op acenie nie zwi zanych z gwarancj kosztów podró y, zakwaterowania i utrzymania na danie terenowych s b serwisowych. Je eli podczas przegl du MMI-Europe uzna, e produkt posiada wady materia owe lub wykonania, wadliwa cze lub cz ci mog zosta naprawione lub wymienione, wed ug wyboru MMI-Europe, bezp atnie, i je eli jest to konieczne produkt zostanie zwrócony do klienta z op aconymi kosztami transportu do dowolnego miejsca w Europie. Je eli dokonany przez MMI-Europe przegl d nie wyka e adnych wad wykonania lub materia owych, zastosowanie mia y op aty za us ugi naprawcze MMI-Europe. Urz dzenia obliczeniowe sprzedawane, ale nie produkowane przez MMI-Europe s obj te jedynie pisemn gwarancj ich producenta. St d te niniejsze wiadczenie gwarancyjne nie ma zastosowania do tych urz dze. WY EJ WYMIENIONA GWARANCJA JEST WY CZN GWARANCJ PRODUCENTA, A WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRA ONE BEZPO REDNIO, IMPLIKOWANE LUB USTAWOWE, W TYM IMPLIKOWANE GWARANCJE R KOJMI LUB PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO PRZEZNACZENIA, S ODRZUCANE I WYKLUCZONE. WY EJ WYMIENIONA GWARANCJA ZAST PUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, R KOJMIE, ROSZCZENIA, ZOBOWI ZANIA LUB ODPOWIEDZIALNO PONOSZON ZE STRONY PRODUCENTA I MMI-Europe. Jedyna rekompensat dla klienta i jedynym zobowi zaniem MMI-Europe w przypadku stwierdzonej awarii produktu, niezale nie czy jest ona obj ta gwarancj czy te nie, b dzie wy ej wymienione zobowi zanie producenta do naprawy lub wymiany produktów zwróconych w ci gu dwunastu miesi cy od daty pocz tkowej dostawy. MMI-Europe nie odpowiada za, a klient przyjmuje do wiadomo ci zgadza si zabezpiecza i chroni MMI-Europe pod wzgl dem jakichkolwiek strat lub szkód, które mog powsta w zwi zku z u ytkowaniem przez klienta jakichkolwiek produktów MMI-Europe. WA NA UWAGA W ci gu 6 miesi cy od dostarczenia przyrz du mo liwe jest wykupienie przez klienta od MMI-Europe rozszerzenia gwarancji do 36 miesi cy. Aby uzyska wi cej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z MMI-Europe za pomoc telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

3 2000, Marsh-McBirney, Europe. Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment tej publikacji nie mo e by kopiowany, przesy any, przepisywany zapami tywany na no nikach danych lub t umaczony na inny j zyk w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Marsh-McBirney Europe. Marsh-McBirney Europe zastrzega sobie prawo do korygowania tej publikacji i do wprowadzania zmian w jej tre ci bez zobowi zywania si do powiadamiania jakichkolwiek osób o takich korektach lub zmianach. Marsh-McBirney Europe, Marsh-McBirney, Inc., znak firmowy Marsh-McBirney, Flo-Dar, Flo-Ware i Flo-Tractor s znakami towarowymi Marsh-McBirney Europe oraz/lub Marsh-McBirney, Inc. Specyfikacje produktów obowi zywa y w chwili oddawania tego dokumentu do druku. Ze wzgl du na sta e testy i udoskonalenia produktów, wszystkie specyfikacje podlegaj zmianom bez wcze niejszego powiadamiania i bez zobowi zania ze strony MMI Europe do modernizacji istniej cych produktów. Opublikowane przez: Marsh-McBirney Europe Rue Cool 19A B-4840 WELKENRAEDT Belgium Faks: Witryna sieci Web: Telefon: Informacje patentowe Ten sprz t zosta wyprodukowany w U.S.A. w oparciu o jeden lub wi cej z nast puj cych patentów U. S. A.: , , , , , , , , , i Inne patenty w toku.

4 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Podczas instalacji, obs ugi i konserwacji sprz tu Marsh-McBirney, tam gdzie mo e wyst powa jakiekolwiek niebezpiecze stwo, nale y chroni si poprzez stosowanie osobistego sprz tu ochronnego (PPE) i przeszkolenie personelu dotycz ce pracy w ograniczonej przestrzeni. Przyk adami takich ograniczonych miejsc s w azy, stacje pomp, ruroci gi, wykopy, do y gnilne, komory ciekowe, podziemia, urz dzenia odt uszczaj ce, zbiorniki magazynuj ce, kot y i piece. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów krajowych i lokalnych, a tak e uregulowa agencji OSHA (Occupational Health and Safety Administration) dotycz cych osobistego sprz tu ochronnego (PPE, Personal Protective Equipment), wchodzenia w miejsca trudnodost pne oraz czynników chorobotwórczych uk adu krwiono nego. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez wcze niejszego sprawdzenia jako ci powietrza u góry, po rodku i u do u tego miejsca. Powietrze mo e by toksyczne, zawiera zbyt ma a ilo tlenu lub zawiera wybuchowe opary. Przy okre laniu jako ci powietrza nie nale y polega na w asnych zmys ach. Wielu toksycznych gazów nie mo na zobaczy ani poczu. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez sprz tu ochronnego. Konieczne mo e by u ycie maski oddechowej, detektora gazów, trójnogu i liny zabezpieczaj cej oraz innego sprz tu ochronnego. UWAGA! Nigdy nie nale y wchodzi w miejsca trudnodost pne bez obecno ci personelu zapasowego/ratunkowego w zasi gu g osu. Personel zapasowy/ratunkowy musi wiedzie jakie dzia ania podj w razie wyst pienia niebezpiecze stwa. UWAGA! Zawsze nale y stosowa ochron podczas obs ugiwania sprz tu wystawionego na zagro enia typu biologicznego: nak ada jednorazowe r kawice lateksowe, okulary ochronne, fartuch, buty typu woder oraz inne wyposa enie PPE (osobisty sprz t ochronny).

5 Zgodno z przepisami Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Urz dzenie to jest zgodne z: Cz ci 15 przepisów FCC ETS ETS EC Charakterystykami technicznymi i metodami testów dla stosowanego sprz tu radiowego RES, Radio Equipment and Systems (Sprz t i systemy radiowe) SRD, (Short Range Devices ) Urz dzenia radiowe krótkiego zasi gu w zakresie cz stotliwo ci od 1 GHz do 25 GHz Standardy EMC dla urz dze SRD (urz. radiowe kr. zasi gu) Standardami EMC 89/336/CEE Dzia anie urz dzenia podlega nast puj cym dwóm warunkom: (1) urz dzenie nie mo e powodowa szkodliwych zak óce, oraz (2) urz dzenie musi tolerowa wszelkie odbierane zak ócenia, w tym zak ócenia mog ce powodowa niepo dane dzia anie. Od u ytkownika nie jest wymagana adna dodatkowa licencja. UWAGA Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zosta y jednoznacznie zatwierdzone przez Marsh- McBirney Europe, Inc. mog uniewa ni upowa nienia u ytkownika do pos ugiwania si sprz tem.

6 Spis tre ci Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz ROZDZIA 1 1 Zanim rozpoczniesz 1 O podr czniku 1 Rejestracja sprz tu 1 Co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa 2 Przyj te konwencje 2 Powi zane wyposa enie i podr czniki 2 ROZDZIA 2 4 Informacje o Flo-Logger PT 4 ROZDZIA 3 6 Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger 6 Po czenia czujników 7 Zasobnik osuszacza 7 Monta baterii 8 Szacowany czas przydatno ci baterii do u ycia 9 Okres przydatno ci do u ycia wewn trznej baterii litowej 11 Zdalne gromadzenie danych GSM 11 ROZDZIA 4 13 Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie 13 Rzut oka na cechy Flo-Ware: 13 Oprogramowanie Flo-Ware FX 16 Rzut oka na cechy Flo-Ware Fx: 16 Przewód komunikacji szeregowej RS ROZDZIA 5 18 Konserwacja i obs uga techniczna 18 Czyszczenie urz dzenia Flo-Logger 18 Kontrola baterii litowej 18 Wymiana osuszacza 18 Wymiana baterii latarkowej (6V) 19 Przesy anie przep ywomierza do serwisu 20 DODATEK A 21

7 Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Rozdzia 1 Zanim rozpoczniesz W tym rozdziale znajduj si informacje dotycz ce niniejszego podr cznika, o tym jak zarejestrowa posiadany sprz t, co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa, gdzie mo na uzyska dodatkowe informacje oraz opisano procedur instalacji czujnika. O podr czniku Rejestracja sprz tu Ten podr cznik demonstruje gdzie i w jaki sposób najlepiej zainstalowa, pos ugiwa si urz dzeniem i konserwowa przeno ny sprz t Flo-Logger. Rozdzia 1 omawia, co nale y wiedzie przed rozpocz ciem pracy z urz dzeniem. Rozdzia 2 jest przegl dem Systemu Flo-Dar. W rozdzia ach od 3 do 5 znajduj si informacje o: Pos ugiwaniu si urz dzeniem Ustawianiu na miejscu instalacji i raportowaniu Konserwacji i obs udze technicznej Instrukcje obs ugi znajduj si w podr czniku radarowego czujnika pomiarowego Flo-Dar (model 4000-SR i LR) a tak e podr cznikach oprogramowania Flo-Ware / Flo-Ware FX. Nale y po wi ci chwil na zarejestrowanie posiadanego sprz tu, u ywaj c w tym celu formularza rejestracyjnego do czonego do podr cznika jako dodatek A i przes go poczt lub faksem do MMI-Europe. Zarejestrowany u ytkownik otrzymuje informacje o nowych lub zaktualizowanych produktach Marsh-McBirney. -1-

8 Co nale y wiedzie o zachowaniu bezpiecze stwa Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz Przyj te konwencje Przed zainstalowaniem niektórych urz dze Marsh-McBirney, operator musi zosta przeszkolony na temat pracy w miejscach trudnodost pnych. Je eli szkolenie jeszcze si nie odby o, nale y przeczyta "zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa" na stronie 5. W niniejszym podr czniku przyj to nast puj ce konwencje: Tekst wpisywany przez u ytkownika jest pisany jako pogrubiony, wielkimi literami. Na przyk ad: Wpisz ULICA KLONOWA Terminy zdefiniowane w s owniku s pisane kursyw gdy u ywane s po raz pierwszy. Powi zane wyposa enie i podr czniki Czujnik pomiarowy FLO-TOTE 3 Model 3000 Czujniki pomiarowe FLO-DAR Mel 4000-ST oraz LR Oprogramowanie FLO-WARE FLO-WARE FX Kalibracja w na miejscu instalacji RAINGER rejestrator i czujnik pomiarowy opadów AUTCAST oprogramowanie do automatycznego zdalnego gromadzenia danych -2-

9 Rozdzia 2, Informacje o Flo-Logger PT -3-

10 Rozdzia 2, Informacje o Flo-Logger PT Rozdzia 2 Informacje o Flo-Logger PT Przeno ne urz dzenie monitoruj ce model FLO-LOGGER PT kontroluje i gromadzi dane o przep ywie nap ywaj ce z czujników pomiarowych Marsh-McBirney. W po czeniu z komputerem przeno nym i oprogramowaniem Flo-Ware, FLO-LOGGER staje si silnym systemem pomiaru i raportowania wyników pomiarów przep ywu cieczy. Czujniki pomiarowe Flo-Dar stanowi rewolucyjn metod monitorowania przep ywu w kana ach otwartych. System czujnikowy Flo-Dar Sensors czy w sobie zaawansowan technologi radarowego pomiaru szybko ci z pomiarem ultrad wi kowym poziomu odbicia impulsu. Czujniki pomiarowe Flo-Dar s dost pne jako czujniki o zakresie standardowym (SR) i zakresie d ugim (LR). -4-

11 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Pierwotny, oryginalny przep ywomierz Flo-Tote Open Channel by standardem przemys owym przez przesz o dwie dekady. Dok adno wskaza czujników pomiarowych Flo-Tote potwierdzi o tysi ce u ytkowników na ca ym wiecie. Obecnie, dost pny jest NOWY czujnik pomiarowy Flo-Tote 3, posiadaj cy funkcje oczekiwane przez klientów, a jednocze nie oparty na tej samej, sprawdzonej technologii czujników elektromagnetycznych. -5-

12 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Rozdzia 3 Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Przeno ne urz dzenie monitoruj ce model FLO-LOGGER PT kontroluje i gromadzi dane o przep ywie nap ywaj ce z czujników pomiarowych Marsh-McBirney. Czujnik pomiarowy Flo-Tote 3 Czujnik pomiarowy Flo-Dar -6-

13 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Po czenia czujników Przewód czujnika pomiarowego nale y po czy ze z czem czujnikowym umieszczonym w spodniej cz ci urz dzenia Flo-Logger. Je eli przewód od strony czujnika nie jest pod czony, nale y go teraz po czy z czujnikiem. Do urz dzenia przeno nego Flo-Logger PT mo na pod cza jedynie czujniki pomiarowe posiadaj ce opcj roz czania czujnika. Opcjonalny adapter roz czania czujnika mo na dokupi, je eli jest to wymagane. Zasobnik osuszacza Nale y sprawdzi, czy do portu porównawczego ci nienia atmosferycznego (APR od "atmospheric pressure reference ) umieszczonego w spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger zosta pod czony nowy zasobnik osuszacza. Zasobnik osuszacza chroni rurk APR przed wilgoci i zanieczyszczeniami maj cymi wp yw na dok adno przetwornika poziomu podniesionego (poziomu zatapiania). Gdy zasobnik osuszacza zmieni w znacznym stopniu kolor na ró owy, powinien zosta zast piony nowym zasobnikiem (o kolorze niebieskim). Je eli jest to po dane mo na stosowa dwa zasobniki, po czone szeregowo, dla zapewnienia d ugotrwa ej ochrony. Zasobniki osuszaczy mo na zakupi bezpo rednio u MMI-Europe lub u lokalnego przedstawiciela firmy. -7-

14 Monta baterii Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Urz dzenie Flo-Logger jest zasilane przez dwie 6-woltowe baterie latarkowe. Stosowane mog by baterie jednorazowe lub do adowywane. Je eli u ywane s baterie jednorazowe, nale y stosowa jedynie baterie alkaliczne. (Zalecane baterie to Procell PC908, Duracell MN908 oraz Energizer Industrial EN529). Zdj pokrywk pojemnika baterii i w nowe baterie, rozpoczynaj c od strony spr yn. Ka z baterii nale y docisn, a jej spodnia cz zmie ci si pod wyst pem znajduj cym si z boku baterii. Zapewni to naci g spr yn baterii i dobry kontakt elektryczny. -8-

15 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Ponownie za pokrywk pojemnika baterii. Nale y upewni si, czy w rowku uszczelniaj cym pokrywki nie znajduj si zabrudzenia. Je eli jest to konieczne, pokrywk nale y wyczy ci. Stopka zak adek mocuj cych pomi dzy bateri a ciank wewn trznego pojemnika utrzymuje zamocowanie spodu baterii pod wyst pem utrzymuj cym baterie podczas pracy z urz dzeniem. Nale y delikatnie docisn kraw dzie pokrywy, aby zapewni dobre zamkniecie. Szacowany czas przydatno ci baterii do u ycia Szczegó owe dane dotycz ce oczekiwanego czasu przydatno ci baterii do u ycia mo na znale w rysunkach zamieszczonych w dodatku. Na jak d ugo wystarcz baterie zale y od: typu u ywanych baterii cz stotliwo ci pobierania próbek przez przep ywomierz (czas cyklu) ilo ci próbek pobieranych przez przep ywomierz w przeci gu jednego cyklu (czujnik Flo-Dar) lub od ustawionej ilo ci sekund dla czasu próbkowania (czujnik Flo-Tote 3). W przypadku czujnika Flo-Tote 3 nie jest zalecane wybieranie czasu próbkowania krótszego ni 10 sek. typu pod czonego czujnika -9-

16 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger -10-

17 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Okres przydatno ci do u ycia wewn trznej baterii litowej Wewn trzna bateria litowa, s ca do utrzymywania zapisu danych, powinna by poddawana przegl dowi technicznemu co pi lat. Aby uzyska szczegó owe informacje dotycz ce przesy ania urz dzenia Flo-Logger do serwisu, nale y skontaktowa si z dzia em obs ugi Klienta MMI Europe. Zdalne gromadzenie danych GSM Do systemu Flo-Logger mo na pod czy opcjonalny, zewn trzny modem GSM zasilany bateryjnie. -11-

18 Rozdzia 3, Pos ugiwanie si urz dzeniem przeno nym Flo-Logger Umo liwia to zdalny r czny (za pomoc oprogramowania Flo-Ware) lub automatyczny (za pomoc opcjonalnego oprogramowania Autcast) przesy danych poprzez mi dzynarodow sie telefonii komórkowej GSM. -12-

19 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Rozdzia 4 Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Rozdzia ten opisuje w skrócie dost pne pakiety oprogramowania do raportowania i wprowadzania ustawie miejsca instalacji FLO-WARE oraz FLO-WARE FX. Programy komunikacyjne Flo-Ware/Flo-Ware FX umo liwiaj przegl danie w czasie rzeczywistym danych, dokonywanie regulacji przyrz dów zainstalowanych w danym miejscu oraz pobieranie zapisanych danych. Napisane metod krok po kroku instrukcje obs ugi oprogramowania mo na znale podr czniku oprogramowania Flo-Ware. Rzut oka na cechy Flo-Ware: Podstawowe Windows, 32-bitowy (Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP) Modularna konstrukcja, wspieraj ca sterowniki do czalne przyrz dów Interfejs wielodokumentowy (MDI) Obs uga j zyków obcych -13-

20 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Us ugi sieciowe Przesy anie danych Ustawienia miejsca instalacji Atrybuty miejsca instalacji Ustawienia ledzenia Obs uga kalibracji Odczyt wskaza Przesy anie danych przyrz du Sygnalizacja dzia ania przyrz du Diagnostyka miejsca instalacji w czasie rzeczywistym Przesy danych raportów w czasie rzeczywistym Analiza widmowa, oznaczenia najwa niejszych zdarze tam, gdzie maj one zastosowanie Przegl danie danych Widok tabeli dla zapisanych danych Obs uga sortowania Us ugi sieciowe Preferencje -14-

21 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Raportowanie Definiowana przez u ytkownika data/czas utworzenia pliku Definiowane przez u ytkownika przedzia y pobierania danych Do czanie danych do pliku Import ró nych typów plików do tego samego projektu (np. przep yw, opady) Obs ug w asnych tematów Pe nokolorowe, wykresy o jako ci prezentacyjnej Wykresy punktowe Wst pnie formatowane raporty tekstowe Modu konstruowania raportów tekstowych Edycja danych Edycja pojedynczych pozycji Funkcja Znajd /Zast p Zaawansowana przestrze robocza rekonstrukcji danych Tworzenie relacji metod wska i kliknij Naprawa danych zawieraj cych b dy Zapisywanie tabel relacji do przysz ego wykorzystania -15-

22 Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie Oprogramowanie Flo-Ware FX ytkownik mo e si przemieszcza korzystaj c z laptopa lub notebooka i urz dze do bezpiecznego transferu danych. Oprogramowanie Flo-Ware FX powsta o z my o ytkownikach palmtopów. Ten system zarz dzania przyrz dami pomiarowymi dzia a w oparciu o nowy system operacyjny Pocket PC 2002 zainstalowany niedrogim komputerze Pocket PC. System Pocket PC 2002 mo na uzna za ochudzon wersj popularnego systemu operacyjnego Windows XP. Chocia wygl da i zachowuje si jak Windows ' XP, nie posiada jednak obci zwi zanych z tym systemem. Komputery Pocket PC wyró niaj si ekranem dotykowym, zerowym czasem rozruchu i wyd onym okresem eksploatacji baterii (do 20 godzin ci ego u ytkowania), co czyni ten system idealnym rozwi zaniem podczas pracy w terenie. Gdy u ytkownik znajdzie si z powrotem biurze, Pocket PC 2002 uruchomi automatyczn synchronizacj z biurkowym komputerem PC, umo liwiaj c tym samym bezproblemowy transfer plików do i z Pocket PC do komputera osobistego. Flo-Ware FX sprawdza si tam, gdzie inne systemy szybko przestaj si sprawdza. Oprogramowanie Flo-Ware FX potrafi wszystko - od ustawie na miejscu instalacji, odczytywania wyników pomiarów do przegl dania danych w czasie rzeczywistym i danych zapisanych w przep ywomierzu. Trudno by oby przypuszcza, ale wspó pracuje nawet z urz dzeniami do transferu danych (DTU)! Flo-Ware FX wykorzystuje wi kszo zalet komputerów przeno nych, bez jakichkolwiek s abo ci (np. krótka ywotno baterii, nieczytelny ekran przy nas onecznieniu, wysokie koszty, niska niezawodno itd.) W czasie wystarczaj cym do uruchomienia notebooka mo na wczyta dane przyrz du do Pocket PC i ruszy w dalsz drog do kolejnego miejsca. System Flo-Ware FX jest bardzo modularny i mo e wspó dzia bezpo rednio z innymi, zgodnymi przyrz dami. W miar dokupowania ró nego typu zgodnych produktów, mo na po prostu zainstalowa dostarczany modu instrumentu do komputera Pocket PC. Oprogramowanie Flo-Ware FX automatycznie wykryje modu i udost pni go do ytkowania. Dostarcza to u ytkownikowi wspólnego interfejsu, minimalnego czasu potrzebnego na nauk obs ugi oraz skalowalnego programu który b dzie rós wraz z potrzebami dotycz cymi monitorowania. Rzut oka na cechy Flo-Ware Fx: o Sprz t atwo dost pny w lokalnym sklepie komputerowym o Du a ywotno baterii o Wspania a czytelno obrazu przy bezpo rednim nas onecznieniu -16-

23 o Mie ci si w kiszeni koszuli o Zerowy czas rozruchu Rozdzia 4, Oprogramowanie raportuj ce i wprowadzania ustawie o Bezproblemowo czy si z biurkowym komputerem PC dla transferu danych o Bezpo rednio kompatybilny z Flo-Ware dla Windows i towarzysz cymi przyrz dami o Mniej kosztowny od komputera typu notebook o 10 razy silniejszy i przydatniejszy od urz dze bezpiecznego przenoszenia danych (DTU) Przewód komunikacji szeregowej RS-232 Laptop lub biurkowy komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Flo-Ware/Flo- Ware FX musi zosta po czony za pomoc przewodu komunikacyjnego z urz dzeniem Flo-Logger aby wybra i pobra dane z miernika. Przewody komunikacyjne nie s do czane do pakietów oprogramowania i musz by dokupione osobno. cze komunikacji szeregowej RS-232 jest umieszczone w spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger. Pokryw ochronn nale y pozostawi na miejscu zawsze, gdy przewód komunikacyjny nie jest przy czony. -17-

24 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Rozdzia 5 Konserwacja i obs uga techniczna Szczegó owe informacje dotycz ce konserwacji czujnika pomiarowego mo na znale w podr czniku radarowego czujnika pomiarowego dla kana ów otwartych FLO-DAR i w podr czniku instalacji czujnika elektromagnetycznego dla kana ów otwartych FLO-TOTE 3. Czyszczenie urz dzenia Flo-Logger Urz dzenie Flo-Logger nale y oczyszcza regularnie, w okresach zale nych od intensywno ci u ytkowania. Nale y stosowa agodny rodek czyszcz cy i od, jedynie z zewn trz. Obudow nale y sprawdza pod wzgl dem wyst powania p kni i uszkodze. Kontrola baterii litowej Dzia anie baterii litowej utrzymuj cej zapis danych powinno by sprawdzane co sze miesi cy. Dzia anie baterii mo na sprawdzi za pomoc oprogramowania Flo-Ware. Wymiana osuszacza Nale y odszuka port porównawczy ci nienia atmosferycznego (APR) umieszczony na spodniej cz ci obudowy urz dzenia Flo-Logger. Zasobnik osuszacza jest pod czany do rurki APR pod czanej do tego portu. Je eli aktualnie u ywany osuszacz staje si ró owy, nale y wymieni go na nowy, niebieski zasobnik. Je eli jest to po dane mo na stosowa dwa zasobniki, po czone szeregowo, dla zapewnienia d szej ochrony. Je eli niebieski zasobnik osuszacza nie jest dost pny, nie usuwa ró owego zasobnika. -18-

25 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Wymiana baterii latarkowej (6V) Wyj stare baterie. Sprawdzi zasobnik baterii pod wzgl dem wyst powania uszkodze. czystej szmatki i usun ni wszelkie zabrudzenia i wilgo ze styków baterii. Nie ywa papieru ciernego do czyszczenia styków z cz baterii. Do czyszczenia styków nale y u ywa nie pozostawiaj cego osadów rodka czyszcz cego. dwie nowe baterie lub na adowane akumulatorki (zale nie od tego, czy stosowane jednorazowe baterie alkaliczne czy umo liwiaj ce do adowywanie uszczelnione baterie kwasowe), upewniaj c si, e z cza baterii zapewniaj w ciwy kontakt. Zalecane jest pobranie danych o przep ywie przed wyj ciem baterii. Je eli FLO-LOGGER nie odpowiada, g ówne baterie mog by s abe. Po wymianie baterii na nowe, przed odczytaniem danych, nale y umo liwi urz dzeniu FLO-LOGGER przeprowadzeni procedury samosprawdzania (trwa ona oko o 60 sekund). Je eli u ywane s do adowywane baterie kwasowe, zawsze nale y adowa je odpowiedni adowark. Je eli u ywa si baterii jednorazowych, stosowa nale y jedynie zalecane baterie alkaliczne. Nie stosowa baterii w glowo-cynkowych. Zu yte baterie podda recyklingowi. Nigdy nie wolno porzuca baterii w otoczeniu! -19-

26 Rozdzia 5, Konserwacja i obs uga techniczna Przesy anie przep ywomierza do serwisu W normalnych warunkach pracy elementy systemu pomiaru przep ywu Flo-Logger nie wymaga y zwracania urz dzenia do naprawy lub kalibracji. Je eli urz dzenie monitoruj ce (lub zespó czujnika, albo obydwa te elementy), musz by zwrócone do fabryki w celu dokonania napraw, prosimy o wykonanie nast puj cych czynno ci: 1 Okre li numer(y) modelu urz dzenia. 2 Okre li numer(y) seryjny urz dzenia. 3 Opisa przyczyn zwrotu urz dzenia. 4 Skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy lub Dzia em Obs ugi Klienta: Telefon: Faks: i uzyska numer Autoryzacji Zwrotu Materia ów (RMA - Return Materials Authorization). 5 Je eli to mo liwe, sprz t nale y przesy w oryginalnym opakowaniu. UWAGA Nie nale y wysy wraz z urz dzeniem podr czników, przewodów komputerowych, ta m mocuj cych, baterii i innych elementów (dopóki nie s one niezb dne podczas naprawy) poniewa mog nie zosta zwrócone. 6 Przed wysy prosimy o upewnienie si, czy sprz t jest suchy i nie jest zanieczyszczony. 7 Na etykiecie wysy kowej wpisa numer Autoryzacji Zwrotu Materia ów (RMA). 8 Upewni si, czy przesy ka zwrotna zosta a ubezpieczona. 9 Wszystkie przesy ki kierowa na adres: Marsh-McBirney Europe Rue Cool 19A B-4840WELKENRAEDT Belgium -20-

27 DODATEK A DODATEK A MMI-EUROPE Formularz rejestracyjny Dzia Obs ugi Klienta Dzi kujemy za wybór przyrz dów MMI-EUROPE do potrzeb zwi zanych z monitorowaniem przep ywu. Do przyrz du do czono certyfikat kalibracji, informacje gwarancyjne, podr cznik(-ki) obs ugi, akcesoria oraz Kart Rejestracyjn Oprogramowania, je eli zakupiono nasz pakiet oprogramowania. Jednak e, aby my mogli lepiej s potrzebom naszych klientów, prosimy o po wi cenie kilku minut na wype nienie niniejszej Karty Rejestracyjnej Obs ugi Klienta. Wype nienie tej karty umo liwi nam dostarczanie Pa stwu informacji dotycz cych zastosowa, aktualizacji oprogramowania lub informacji o zmianach w produkcie. Prosimy o przes anie kopii tej karty faksem na numer lub o za danie przes ania formularza poprzez pod adresem Je eli macie Pa stwo jakiekolwiek pytania dotycz ce wsparcia technicznego, cz ci zamiennych lub us ug, prosimy o kontakt telefoniczny z Dzia em Obs ugi Klienta pod numerem lub o wiadomo na adres B-4840 Welkenraedt Tel. : +32 (0) Fax.: +32 (0) Formularz Rejestracyjny - Dzia Obs ugi Klienta MMI-EUROPE Model MMI Numer seryjny Firma Nazwisko i imi os. kontaktowej Adres Miasto Woj. Kod pocztowy _ Telefon ( ) Faks ( ) -21-

28 DODATEK A Typ zastosowania: -22-

29 DODATEK A -23-

30 DODATEK A -24-

31 DODATEK A -25-

32 DODATEK A -26-

33 DODATEK A -27-

34 DODATEK A -28-

35 DODATEK A -29-

36 DODATEK A -30-

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo