Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: wielkopolskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie ożony: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 1.6 Numer konkursu: Projekt systemowy 1.7 Tytuł projektu: eszkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gmina: 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2.2 Status prawny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 1 Nr lokalu: Miejscowość: Górecka NIE DOTYCZY Poznań Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Ewa Superczyńska - DYREKTOR 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Superczyńska Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: j.w. 2.8 Partnerzy: TAK Nazwa organizacji/instytucji: Fundacja eszkoła i EUROCONSULT Zdzisław Lara Status prawny: bez szczególnej formy prawnej Adres siedziby: Poznań, ul. I. Paderewskiego 8 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa W zaktualizowanej przez Sejmik Woj.Wlkp.(W_WLKP) Regj Strategii Innowacji na lata wskazano: Polski system edu nie promuje postaw niezbędnych do powstawania innowacji takich jak kreatywność i przedsiębiorczość,umiejętność pracy w grupie,umiejętność realizacji proj (P)i rozwiązywania prob opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów oraz oceny i podejmowania ryzyka. Wg raportu CKE Osiągnięcia ucz.kończących szkołę podst.w roku 2012 (CKE 2012): Najbardziej niepokojące są wyniki sprawdzające umiej wykorzystywania wiedzy w praktyce.za poprawne rozwiązanie zadań z tego obszaru każdy uczeń mógł uzyskać 8pkt.,tymczasem ponad 15% tegorocznych 6-kl.nie uzyskało ani jednego punktu za tę umiejętność( )Szkoła powinna więcej czasu poświęcić na doskonal.umiejętności stos.wiedzy w sytuacjach z życia codziennego,ponieważ średni wynik z obszaru<<wykorzystywanie wiedzy w praktyce>> to 46% punktów możliwych do zdobycia. Warto zauważyć,że w W_WLKP:na 8 punktów możliwych do uzyskania najliczniejsza gr UCZ (16,27%) uzyskała 0pkt,czyli nie rozwiązała poprawnie żadnego zadania z tego obszaru.niewiele mniejsza była grupa UCZ.,którzy uzyskali 1pkt (14,25%).11,14% wszystkich piszących(3.791uczn) uzyskało 5pkt., a (11,29%) 6pkt. Maks. 8pkt. uzyskało (9,08%) piszących (OKE- w Poznaniu, ). Wg raportu OKE Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej (OKE Poznań, )do sprawdzianu szóstoklasisty w roku 2012 w W_WLKP przystąpiło ucz/ic (UCZ), w tym ch. (M) i dz. (K).Średni uzyskany wynik wynosi 21,98 pkt.,czyli PONIŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ,która wyniosła w roku 2012: 22,75pkt. Maksymalną liczbę - 40pkt. w W_WLKP uzyskało zaledwie 29UCZN (0,08%). Ponadto warto zauważyć, że: -średnio uzyskany ww.wynik sprawdzianu szóstoklasisty w WLKP w r.2012 jest dużo niższy niż w r,2011, który wynosił 24,69pkt.(spadek RdR o prawie 2,71pkt.)przy średniej krajowej wyn.wówczas 25,27pkt. -wynik wyższy od średniej krajowej uzyskano zaledwie w pięciu powiatach(m. Poznań, M.Konin, M.Kalisz, M.Leszno, poznański), -W_WLKP ZAJĘŁO DOPIERO 15 MIEJSCE(w roku 2011 również 15)W KRAJOWYM RANKINGU średnich wyników uzyskanych przez dzieci ze szkół podstawowych(sp)wyprzedzając jedynie woj. zachodniopomorskie. Wg raportu Instytutu Analiz Regionalnych Średnie wyniki woj.młodzieży z egzaminów zew. względem średnich wyników kraj. za lata (IAR 2011)odchylenie śr. uzyskanego wyniku sprawdzianu szóstoklasisty w W_WLKP od średniej krajowej wyniosło -(minus) 2,3%. Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

4 Warto zwrócić uwagę, że ww.wskazuje na braki w zakresie komp.klucz.,o których mowa w Zaleceniu PE i Rady z r.(2006/962/WE).Prz yczyną tego zjawiska jest m.in.sposób nauczania(wykluczający niezależność i kreatywność,kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności myślenia)oraz narzucany sposób uczenia się.do zbliżenia spotykających się w szkole 2 kultur nauczania szkolnego i aktywności digital natives doprowadzić może wykorzystanie metody projektu(metod_p) do zajęć prowadzonych w zespołach oraz uczestnictwo UCZ w zaj, pozalekc.,realizowanych z szerokim, intencjonalnym wykorzystaniem środowiska cyfrowego. Praca w gr.projektowych ma na celu przygotowanie UCZN do pracy w zespole(różnorodność wieku,poziomu wiedzy,doświadczenia).wg aktualnych wyników badań aktywność edukacyjna w ramach METOD_P wyzwala w UCZ większe zaangażowanie w procesie uczenia się uczy odpowiedzialności za własną edukację;motywuje do zadawania pytań;do weryfikacji używanych pojęć,a dzięki swobodnej wymianie myśli z rówieśnikami i nauczycielami takie uczenie się pobudza krytyczne myślenie UCZ,,refleksyjność i umiejętność rozwiązywania prob. Przedstawiony problem zostanie zniwelowany poprzez wdrożenie w 226 WLKP SP -prog.rozwoj.dot.stosowania w naucz.metod proj.i technologii infor-komunik(tik) ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów mat.przyr..wysiłki oświaty we wdrażaniu TIK nie nadążają za współczesnością.szczególnie dotkliwy jest brak koordynacji pomiędzy działaniami MEN i organami prow.szkoły.na świecie jest już rozwiązanie, polegające na tworzeniu reg. gridów edu. wewn. sieci w ramach Internetu współfin. przez samorządy danej jednostki. W kontekście tego problemu Samorząd W_WLKP w grudniu 2009 roku uchwalił KONCEPCJĘ ORGANIZACYJNĄ KSZTAŁCENIA KADR KWALIFIKOWANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WLKP, w której podkreślił rolę WLKP Gridu Edukacyjnego (GE), jako sposobu na integrację działań w zakresie wdrażania do oświaty regionu TIK. Projekt (P) jest komplementarny z realiz. przez W_WLKP od 2011 P systemowym w ramach POKL9.1.2 eszkoła - Moja Wielkopolska, dla 105 szkół (35 LO oraz 70 gimn.) po 2gimn. i 1LO z każdego powiatu. W efekcie realizacji obu P zainicjowany zostanie trwały WLKP GE wskazany przez Samorząd W_WLKP, Dep. Edukacji i Nauki UMWW w Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w WLKP. Ponadto P jest zgodny ze stanowiskiem Konwentu Starostów W_WLKP z dnia w sprawie realizacji w WLKP programu e-szkoła na Uczestn. P zostaną wyposażeni w KOMP.KLUCZ, o których mowa pow, jak: porozumiewanie się w j.ojczystym, kompetencje matem. i podst. kompet. nauk-tech, kompet informat, umiejętność uczenia się, kompet społ. i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna dające gruntowne przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia. P przyczyni się do zaktywizowania środ. rodziców i organów prow. szkoły (na podst. dośw.z realizacji projektów eszkoła -Twórczy uczeń oraz trwającego od 2011 roku P W_WLKP eszkoła - Moja Wielkopolska). Nie przewidujemy negatywnych wpływów P. P był konsultowany ze środowiskiem lokalnym z SP oraz ich organami prow., które wykazały b.duże zainteresowanie P. Konsultacje społ.prowadzone zgodnie z zas. POKL - zas. zrównoważonego rozwoju, porozumienia ze środowiskiem lokal., prowadzone były w nast. formach: dyskusje oraz spotkania w gr. focusowych, dyskusje podczas rad pedagog. oraz bezpośrednio w gminach Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu Liczba szkół na obszarach wiejskich (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Formularze przystąpienia do projektu. Raport szkoły z wdrożonego progr. (1raz ) Formularze przystąpienia do projektu. Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

5 ramach projektu Liczba UCZ, które/którzy zrealizują projekty edukacyjne Liczba dyrektorek/ów szkół przygot. do wdrożenia aktywnych metod nauczania z wykorzyst. ICT Liczba nauczycieli/nauczycielek (NAUCZYC) przygot. do wdrożenia aktywnych metod nauczania z wykorzyst. ICT Karty PEFS ucz./ic (1 na rozpoczęcie każdej edycji zajęć pozalekcyjnych ) Lista obecności, dzienniki zajęć Karty PEFS, zaśw. ukończenia seminariów ( ) Lista obecności, dzienniki zajęć Karty PEFS, zaśw. ukończenia seminariów ( ) Lista obecności, dzienniki zajęć Cele szczegółowe projektu Przyłączenie do końca 2014 roku 226 SP objętych projektem do GE eszkoła Wielkopolska Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ w okresie Podniesienie poziomu posługiwania się informacją poprzez utworzenie i korzystanie z Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach Wdrożenie w latach metody projektu podczas zaj. pozalekc. w 226 SP Wskaźnik pomiaru celu Liczba SP przyłączonych do GE eszkoła Wielkopolska Liczba UCZN, którzy wezmą udział w zajęciach i w ramach P Liczba Dziecięcych Cyfrowych Encyklopedii Wielkopolan Liczba zrealizowanych projektów uczniowskich (P_UCZ) Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Protokoły odbioru (1raz każda szkoła, 2014) PEFS (1raz w każdym kwartale) Lista obecności, dz.i zajęć na bieżąco, recenzje wpisów do Cyfr.Dziecięcej Encyklopedii(CDE) Weryf. danych w CDE na bieżąco, raport końcowy z P(1raz 2015) Liczba wpisów w CDE (1raz na zakończenie każdej edycji zajęć 2014, 2015) 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Grupą docelową P są uczn/ice, NAUCZYCIELE/KI oraz kadra kierownicza 226 WLKP SP. 8,41% szkół z gmin miejskich, 39,82%miejsko-wiejskich, 51,77%wiejskich. PROPOZYCJA UDZIAŁU W P BĘDZIE SKIEROWANA DO WIĘKSZEJ LICZBY SZKÓŁ NIŻ PLANOWANA OSTATECZNA ICH LICZBA. W przypadku gmin, z których zgłosi się więcej niż 1 szkoła spełniająca niżej podane kryt. rekrut., decyzję o wyborze szkoły do P podejmuje organ prowadzący. Ponieważ w trakcie przeprowadzonych w 2012 roku konsultacji P wszystkie biorące w nich udział szkoły podstawowe były zainteresowane wzięciem udziału a grupa docelowa Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

6 P stanowi zaledwie 18,37% wszystkich WLKP SP, Wnioskodawca nie przewiduje problemów z rekrutacją a P traktuje pilotażowo, do wdrożenia w kolejnych szkołach w przysości. KRYT. REKRUT., z zachowaniem j.wrażliwego na płeć, poszanowaniem równości szans na wielu płaszczyznach: -miejsce zam. na terenie W_WLKP (zgodnie z przepisami KC) -posiadanie przez szkołę szerokopasmowego łącza internetowego -przygotowanie pedagogiczne NAUCZYC (aktywność w rozwij.i doskonal. umiej. dydakt.: szkoły, w których NLE/KI wykazują aktywność na studiach podyp. i są znacznie mniej aktywni w podnoszeniu swoich kwalifikacji), promowani będą NLE/KI, którzy mają największe problemy w stosowaniu ICT/TIK oraz szkoły z terenów wiejskich Przede wszystkim - decydująca będzie wola społ. szkolnej uczest. w P -decyzja organu prowadzącego o skierowaniu szkoły do wzięcia udziału w P Lista szkół zostanie oprac. po przepr. kwalifikacji przez Grupę Sterującą P w skład którego wejdą przedstawiciele Lidera i Partnera oraz Kier. Nauk. - Rekrutacja n-li/ek. pozostaje w gestii dyr. placówek na podst. ich dośw. zawodowych. Z każdej szkoły co najmniej 2 NAUCZYC w pierwszej edycji i 2 w drugiej. NAUCZYC może prowadzić zajęcia uczniowskie w 1 lub obu edycjach. Rekrutację UCZ do zesp. realizujących P eduk.pozostawiamy NLOM/KOM-opiek.gr. projektowych ze względu na dośw. pedagog. i znajomość zespołów w danej szkole. W każdym zespole znajda się UCZ/ice zdolni w obszarze mat.przyr oraz zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z sys. oświaty (diagnoza PPP,wywiady NAUCZYC, udział UCZ w konkursach). Przyjęty w P podział na płeć gr.doc. wynika z syt. demograficznej oraz danych Kuratora Oświaty w Poz. / System Informacji Oświatowej wg stanu na dzień Szkoły zostaną objęte wsparciem jednorazowo, a UCZ będą brali udziału w zajęciach jeden raz. BARIERY i oczekiwania: bariera braku umiejętności TIK/ICT zostanie zniwelowana przez seminaria dla naucz i dyr., zdobycie dodat., umiejętności i wymiana doświadczeń, praca na platformie ułatwi kontakt w gr.zmotywuje do awansu zawodowego. Zostanie utworzona LISTA REZERWOWA - w przypadku rezygnacji (choroby,itp.)-kwalifikacja szkół/zespołów uczn. z listy rezerwowej. O pierwszeństwie udziału decyduje kolejność zgłoszenia szkół znajdujących się na liście rezerwowej.oczekuje się, że jak wskazuje diagnoza, duże zainteresowanie szkół, spowoduje czynny udział UCZ oraz NAUCZYC w P, a tym samym zmianę metody prow. zajęć oraz wykorzyst. innowac. narzędzi zakupionych w P do ich realizacji Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

7 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania 1 Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.ofek, Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Za realizację odpowiadają OFEK oraz (termin: ) DZIAŁANIA: Do końca roku szkoln.2013/2014 wszystkie szkoły biorące udział w P zostaną wyposażone w infrastrukturę sieciową i edukacyjną, która umożliwi włączenie ich do istniejącego WLKP GE powstałego w ramach P systemowego POKL eszkoła Moja Wielkopolska. PRODUKTY: -226 WLKP SP wyposażonych w infrastrukturę dyd.i włączonych do WLKP GE do końca 2014 roku (prot.odb pomiar co mies.) -226 SP wyposażonych w komp.urządzenia przenośne - 5szt. dla każdej szkoły (2notebooki+3tablety), 2 tablice multimedialne dla 2 SP, 8 tabletów dla 8 SP, prot.odb, pomiar co mies. Osoba odpowiedzialna za Zadanie: Gł. Inżynier(a). 2 OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) Za realizację odpowiada ODN-LIDER (termin: ) Przewidziano utworzenie Zespołu Naukowego (Rady Naukowej). Cel szczegółowy projektu Przyłączenie do końca 2014 roku 226 SP objętych projektem do GE eszkoła Wielkopolska Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ w okresie Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

8 W 2013 i 2014 zostaną przepr. szkolenia dla NLI/EK zrekrut.do realizacji zajęć z UCZN. oraz w latach 2013 i kadry kierowniczej szkół biorących udział w P przygot. do prow. kształc. metodą projektu oraz wykorz. TIK w nauczaniu. Zajęcia w P-niu lub pow. poznańskim, w sposób skomasowany, w ciągu tyg.a ukierun. na przygot. uczestników do wyko. metody projektu, narzędzi ICT/TIK w pracy dydakt (naucz/elki) i zarządzaniu szkołą(dyr.). Kadra szkoląca - trenerzy, specj. z zakresu metod.. projektu, prac. naukowi, znawcy Wlkp. Ponadto zostaną zrealizowane /ZADANIA): -prowadzenie opieki i nadzoru meryt. oraz dyd nad realizacją P, w tym zajęć dyd. z ucz/icami -recenzje treści publikowanych przez UCZN w CDEW w trakcie realizacji mikroprojektów (MIKROP) UCZ -seminarium szkol dla Op Lok z obsługi platform i narzędzi informat w Projekcie -GE zostanie wyposażony w serwer, podł do łącza internet o odpow przepust. Serwer będzie pod stałą opieką informat. PRODUKTY -1 program zajęć realizowanych w ramach P oprac.do końca roku (ocena programu przez uczestników po zakończeniu seminarium) -226 przedstawicieli kadry kier. szkół objętych P przygotowanych do wdrożenia programów rozwojowych do końca 2013 roku (listy obecności) -452 NAUCZYC przyg. do prowadzenia zajęć z UCZN metodą projektu do końca 2014 roku (lista obecności, dzienniki zajęć, na bieżąco) zweryfikowanych wpisów/projektów UCZ w CDEW do końca (na bieżąco recenzje wpisów) -10 Op.Lok. przygot.do opieki nad naucz. -10laptopów z oprogr.,dostępem do int.i ubezp Osoba odpowiedzialna: Kierown. Naukowy/Merytoryczny 3 EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) W ramach partnerstwa w P za realizację odpowiada ODN-LIDER (termin: ) W ramach zadania - opracowanie narzędzi ewaluacyjnych Projektu -prowadzenie ewaluacji Projektu (1 raz w każdej szkole) -opracowanie końcowego raportu z realizacji Projektu, w tym z wyników ewaluacji Wdrożenie w latach metody projektów w zajęciach pozalekcyjnych w 226 szkołach podstawowych Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ w okresie Podniesienie poziomu posługiwania się informacją poprzez utworzenie i korzystanie z Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach Ewaluacja poprzez wywiady indywidualne z N-Lami/kami i UCZ 1 raz w ciągu P(113 sz.w każdym roku) ankiety ewa.po zajęciach na bieżąco. PRODUKTY: -1 zestaw narzędzi ewaluacji Projektu do końca 2013 roku-protokół -wyniki ewaluacji 226 szkół (każda szkoła 1 raz) do końca protok.indywid. -1 raport końcowy z realizacji Projektu opracowany do końca Wdrożenie w latach metody projektu podczas zaj. pozalekc. w 226 SP Osoba odpowiedzialna:koordynator(ka )ds.ewaluacji. 4 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

9 Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, Za realizację odpowiadają OFEK oraz (termin: ) W okresie prow.będzie rekrutacja szkół,ucz. i NLI/EKdo realizacji I edycji zajęć z UCZ z uwzględnieniem warunków przedstawionych w pkt. 3.2 wniosku oraz działań promocyjnych przedstawionych w pkt. 3.7 wniosku. Za realizację odpowiada (termin: ) P_UCZ wezmą udział w dwóch konkursach: -Gra Edukacyjna-100UCZ z największą liczbę punktów otrzyma nagrody -MIKROP-będzie mógł zostać oceniony każdy MIKROP(w każdej edycji nagrodz.10najlepszych MIKROP UCZ). Na zakończenie każdej z dwóch edycji zajęć odbędzie się Gala Finałowa z udziałem zaproszonych gości i uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom ww. konkursów(2014,2015) z wystawą prac uczniowskich w centrum Poznania. PRODUKTY: -2 Gale Finałowe z uroczystym wręczeniem nagród do końca nagrodzonych i wyróżnionych UCZ -20 nagrodzonych MIKROP UCZ w konkursie na MIKROP Wskaźniki:prot.odb.nagród. Osoba odpowiedzialna:koordynator Zadań Partnera,Koordynator zadań konsorcjum. W okresie prow.będą zaj.pozalekc.dla UCZ METOD_P aktywizującą uczestn.do twórczej pracy.w każdym roku szkolnym zrealizowana zostanie 1 edycja zajęć- 45h lekcyjnych dla 4520 UCZ(łącznie 9040 UCZN,w tym 4430K) w grupach ok.10 osób.na potrzeby realizacji przewidzianych w P zajęć z wykorzyst.tik każdy ucz/ica otrzyma odpowiednie multimedialne mat.dyd.dodatkowo NLE/KIbędą dysponowali 5 godz.zaj.dla UCZ w razie wystąpienia spec.potrzeb eduk.umożliwi to dostos. przebiegu zajęć i realiz proj.dedykowaną do realnych potrzeb UCZ W każdej grupie UCZ zostaną utworzone po 2 zespoły,które będą wykonywały MIKROP UCZ(łącznie 1808 MIKROP).W ramach prow. MIKROP UCZ pod opieką NLI/EKi Zespołu Naukowego będą poszukiwali i gromadzili informacje o WLKP osiągnięciach naukowo-technicznych,gospodar czych,przyrodzie, środowisku,historii WLKP oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy.wyboru tematu dokonają w uzgodnieniu z opiekunem/ką zespołu,pod kier.którego(ej) będą realizowali swój MIKROP.Ponadto każdy zespół proj.z wykorzyst.laboratorium projektowego oprac.(z wykorzys.tik) w sposób multimedialny zgromadzone informacje dla min.2 postaci oraz opublikuje je w Dziecięcej Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan, która zostanie utworzona w ramach P(łącznie 1808 wpisów).p_ucz wezmą udział w konkursie,w którym będzie mógł zostać oceniony każdy MIKROP(nagrodz.10 najlepszych MIKROP_UCZ).Każdy zesp.dysponuje 5godz.,które może przeznaczyć na własne potrzeby np.:wywiad, wycieczka.na zakończenie Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ w okresie Podniesienie poziomu posługiwania się informacją poprzez utworzenie i korzystanie z Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach Wdrożenie w latach metody projektu podczas zaj. pozalekc. w 226 SP Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

10 każdej z dwóch edycji zajęć odbędzie się Gala Finałowa z udziałem zaproszonych gości i uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na MIKROP UCZ(2014,2015) PRODUKTY: UCZ weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych metodą projektu w wymiarze 50godz. do końca zrealizowanych MIKROP UCZ do końca i opublik. w Internetowym Systemie Tworzenia i Zarządzania P_UCZ -1(internetowa) Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan z 1808 wpisów do końca Gale Finałowe Gry Edukacyjnej do końca z nagrodzeniem 20 zesp.uczn w konk.na MIKROP do końca Wskaźniki:dek.przystąpienia do P, PEFS, sprawozd. Dod. opis w części: UZASADNIENIE 5 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln ) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Cel szczegółowy Przyłączenie do końca 2014 roku 226 SP objętych projektem do GE eszkoła Wielkopolska Podniesienie kompetencji kluczowych u 9040 UCZ w okresie Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru 1. Brak lub niepełna dokumentacja techniczna szkół Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Inwentaryzacja techniczna szkół w aspekcie możliwości dołączenia szkół do GE Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) zapobieganie Przygotowanie projektów technicznych przyłączenia szkoły do GE minimalizowanie Przeszkolenie i wyposażenie w profesjonalne narzędzia zespołów instalacyjnych 1. Brak chęci korzystania z GE Brak rejestracji i/lub aktywności użytkowników zapobieganie Dostęp do atrakcyjnych form zdobywania wiedzy, ich współtworzenie Dziecięcej Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan i uczestnictwo w grze edukacyjnej on-line minimalizowanie Opieka naukowa / merytoryczna nad zespołami projektowymi i monitoring Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

11 Podniesienie poziomu posługiwania się informacją poprzez utworzenie i korzystanie z Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan w latach Wdrożenie w latach metody projektu podczas zaj. pozalekc. w 226 SP 1. Brak zainteresowania UCZ udziałem w zajęciach pozalekcyjnych 1. Opór NAUCZYC przedkładanie metody podającej nauczana nad metodami aktywnymi Odmowa uczestnictwa/rezygnacja UCZ w zajęciach pozalekcyjnych Ankieta na temat metod nauczania stosowanych przez NAUCZYC opiekunów zespołów uczniowskich projektu, kampania informacyjna zapobieganie Udział UCZ w wyborze tematyki projektów edukacyjnych i organizacji pracy minimalizowanie Opieka naukowa / merytoryczna nad zespołami projektowymi i monitoring P, kampania informacyjna Lista rezerwowa zapobieganie Rekrutacja do P NAUCZYC stosujących i zainteresowanych stosowaniem w nauczaniu metody aktywne minimalizowanie Przeszkolenie/doskonalenie NAUCZYC w zakresie stosowania METOD_P w zajęciach z UCZ Lista rezerwowa 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL 226 WLKP SP wdroży programy rozwojowe mające na celu poprawę jakości kształcenia poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczana wspomaganych ICT/TIK. Szkoły te zostaną włączone do WLKP GE w ramach którego uzyskają wsparcie naukowe, techniczne i organizacyjne, umożliwiające skuteczne wdrożenie programów rozwojowych. WLKP GE, poprzez który szkoły uzyskają bezpieczny, profesjonalny dostęp do Internetu umożliwi po P wykorzystywanie na lekcjach nowoczesnego, rzadkiego i kosztownego wyposażenia. Wdrożenie przez 60% szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych), projektów rozwojowych obejmujących m.inin. nowoczesny systemu zarządzania, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (szkoły wiejskie 80%, miejskie 42%). WARTOŚĆ DODANA P Gł. wartością dodaną P będzie stworzenie stałego, nowoczesnego forum współpracy skupionych w ramach WLKP GE szkół i NAUCZYC. Ponadto wartością dodaną P będą między innymi: 1. Zmiana paradygmatu kształcenia w szkołach objętych P od przekazywania wiedzy do budowania wiedzy przez UCZ; od jednostronnego nacisku na efekty dydaktyczne mierzone testami w kierunku uwzględniania sposobu uczenia się jako aktywności bogatej w wielorakie cele związane z trwałą zmianą w UCZ motywacyjną, poznawczą, emocjonalną i społeczną. 2. Objęci P UCZ wywierają presję w kierunku zmiany paradygmatu nauczania oraz zastosowania TIK na inne instytucje edukacyjne, w których się znajdą w przysości. 3. NLE/KI zmieniają perspektywę patrzenia na podstawowe funkcje szkoły: od przekazywania wiedzy w kierunku tworzenia UCZ warunków do samodzielnego budowania wiedzy i edukacji moralnej oraz stosowaniu wiedzy w życiu zawodowym, społecznym i codziennym UCZ. 4. Promocja regionu poprzez publicznie dostępną, unikalną Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

12 Zwiększenie do 11% odsetka nauczycieli podnoszących swoje kompetencje poprzez doskonalenie zawodowe w krótkich formach w ramach osi priorytetowej (w tym odsetka nauczycieli na obszarach wiejskich do 33%, a odsetka nauczycieli kształcenia zawodowego do 8%). 452 NAUCZYC oraz 226 dyr. szkół będzie uczestniczyło w zajęciach na temat aktywnych form nauczania (METOD_P i metody problemowej), zarządzana zmianą (do wdrożenia programów rozwojowych). Materiały dydaktyczne w przewidzianym w P doskonaleniu NAUCZYC pozwolą na przekonanie innych NAUCZYC do stosowania nowoczesnych metod nauczania i jednocześnie wywołają potrzebę podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych METOD_P oraz z zastos. zasad uczenia się rozwiąz. problemów zmieni sposób pracy samego NLA/KI same zajęcia będą ciekawsze a relacje z UCZ bogatsze. UCZ przechodzą wyżej, ale NLE/KI zostają, dlatego ZAKŁADAMY, ŻE REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII CYFROWYCH POZOSTANIE W SPOSOBIE DZIAŁANIA NLI/EK I BĘDZIE STOSOWANA W NASTĘPNYCH LATACH, CO PRZYCZYNI SIĘ DO JAKOŚCIOWYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ OBJ. P. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu P realizowany przez ODN w Pń w partnerstwie z OFEK(wybrano z zachow.pzp) ODN w POZNANIU posiada 65-letnie dośw.w doskon. n-li/ek.od 15 lat realizuje projekty międzynar,krajowe i region.w ramach progr. międzynarod.(gł.sokrates):pro gram Irene( ),SPICE ( ),Absencja ),Involve Parent Improve ( ) uwzględn.różnic płci w eduk.i medialnej dośw. te wykorzyst.do realiz.p.był współorg.ogólnopol.p Szkoła Marzeń.W latach jako partner MEN realizował P systemowy.w roku 2010 realizował P promocyjny Kształcenie ustawiczne-światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie. ODN jest jedn.org.samorządu W_WLKP,które z powodzeniem w latach zrealizowało szereg P w ramach ZPORR.W_WLKP pełni funkcję Instytucji Zarządzającej W RPO na lata Ponadto realizuje projekty PO KL,INTERREG,Uczenie się przez całe życie,innowacyjna Gospodarka,PROW oraz Programy Ramowe UE. Budżet WW 2012: ,22 /Budżet ODN 2012: OFEK jest org.pozarządową działającą od 27lat powołaną przez Min.Ośw.i Wych.(obecnie MEN).OFEK kierował największymi proj.edukac.w zakresie TIK dla NLI/EK w Polsce,w tym w ramach PAOW Banku Światowego i Intel Nauczanie Ku Przysości dla 70tys. NLI/EK.W ostatnich 5latach OFEK zrealizował 17P(63.397uczestn).W 2009 OFEK był conkiem konsorcjum realiz na zlec.codn szkolenia e-learningowe dla NLI/EK gim.w ramach rządowego programu KDU2(36.000NAUCZYC).W 2008/2009 OFEK zrealizował 2P w partnerstwie z UAM:eSzkoła Wielkopolska-Twórczy nauczyciel(pokl NAUCZYC) i eszkoła Wielkopolska-Twórczy uczeń (POKL UCZN).Obecnie w ramach POKL OFEK realiz.p system.w_wlkp"eszkoła-moja Wielkopolska"w partn.w_wlkp oraz UAM o wart ,59pln,w tym ,99PLN udział OFEK oraz dwa P"MAA"i"Kolegium Sniadeckich inn.prog.naucz.przedm.mat-prz yr.łacz ,91 Obroty OFEK 2012: ,77 Fundacja eszkoła- EUROCONSULT Zdzisław Lara, posiada doś.w oprac.i realiz.proj.edu. w ramach POKL. W ostatnich 3 latach zrealizowano 10 proj na łączną kwotę ,79PLN dla 2830 BO. Obroty F eszkoła '2013: ,42 Obroty EUROCONSULT '2013: ,59 Posiadane zaplecze techn. Partn i Lidera nie pozwala na zrealizowanie działań P,a tym samym osiągnięcie celów. Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

13 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Projektodawca i Partnerzy przygotowali P wspólnie.wybór Partnera nastąpił z zachowaniem zasad wymaganych przez prawo polskie oraz system realizacji POKLPartner został wyłoniony w trakcie konkursu z zachowaniem zasad w dokumencie Zakres realizacji projektów partnerskich"określony przez IZ POKL.Uzasadnienie dla doboru partnera do P-m.in. posiadane dośw.w realizacji P,w tym syst."eszkoła - Moja Wielkopolska". Wszystkie osoby zaangażowane w realizacje P będą posiadały dośw.w realizacji P wysokie kwalifikacje meryt.komp.zawodowe i umiejętności fachowe,także z zakresu zarządzania.projekt (P) jest realizowany przez OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU Lidera P oraz OFEK O/Poznań. Projektodawca i partner przygotowali P wspólnie. Lider P odp.za realizację Zadań 2-3 i wprow.w nim zmian oraz odpowiednio oznaczonych pozycji Szczeg.Budżetu P w ramach zadania Zarządzanie P.Ponadto Lider odp.za zarządzanie i rozliczenie P,reprezentuje Partnerstwo,w tym przed IP i IZ.Przy udzielaniu zamówień będą stosowane obowiązujące przepisypzp.zespół zaangażowany w zarządzanie P Koordynator(ka),Asystent(ka ) Koordynatora/ki,Sekret.P-zost anie wybrany w oparciu o najwyższe kryteria zapewniające poprawną realizację P.Są to osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe,mające duże doświadczenie w pracy projektowej,które przesy wstępną selekcję i wykazały się ogromną wiedzą w zarządzaniu P.Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania z uwzgl.zasad równościowej komunikacji języka wrażliwego na płeć.opis szczegółowy-zasadnienie poz Partnerzy P odpowiadają za realizację,monitoring i wprowadzanie zmian we wniosku o dof.w zakresie Zadania 1,4-5 oraz odpowiednio oznaczonych pozycji Szczeg.Budżetu P w ramach zadania Zarządzanie P.Przy udzielaniu zamówień będą stosowane wytyczne IZ POKL,w szczególności zasada efektywnego zarządz.finansami oraz zasada konkurencyjności. Monitoring-opiekunowie reg.będą dostarczali danych do monitoringu,za który odpowiedz. jest specj.ds. Planowania i Monitoringu.Monitoring będzie prowadzony z użyciem sprawdzonych w innych projektach narzędzi informatycznych. Zaplecze techniczne-serwerownia regionalna,narzędzia inf. Sposób wyboru nowego partnera znajduje się w polu uzasadnienie kosztów. Strategiczne kierowanie i monitorowanie P oraz podejmowanie kluczowych decyzji w P powierzone zostanie Grupie Sterującej (GS),składającej się z2 do 4 osób,,po takiej samej licz.przeds.kazdego part.odpowiednio umoc/ni przedslidera(1-2os)oraz partnera(1-2os),w tym os.odpow.za(stat.reprez.)podm iot każdego z Partnerów ODN oraz OFEK. Spotk GS będą odbywały się nie rzadziej niż co 3 msc.decyzje będą podejmowane na zasadzie consensusu,jednak w przypadku jego braku każdą decyzję dotyczącą realizacji danego Zad.podejmuje ten z partnerów,który odp.za realizację danego zad.a w przypadku działań przewidzianych w ramach wspólnie realizowanego zad.zarządzanie P,w ramach działania,za które odpowiedzialny jest dany partner. P BĘDZIE ZARZĄDZANY ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI K i M z zachowaniem języka wrażliwego na płeć.pracownicy ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY BĘDĄ WYBIERANI ZGODNIE Z ZASADA KOMPETENCJI,ZESPÓŁ OBEJMĄ DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI PŁCI,DOSTĘPU DO WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z WW.ZAKRESU.ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU UWZGL.ELASTYCZNE FORMY PRACY. Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

14 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) , , , , Koszty bezpośrednie , , , , w tym stawki jednostkowe 0,00 0,00 0,00 0, w tym kwoty ryczałtowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie 1: Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.ofek, , , , ,72 Zadanie 2: OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) , , , ,77 Zadanie 3: EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) , , , ,78 Zadanie 4: Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, , , , ,58 Współpraca ponadnarodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie projektem , , , ,79 w tym koszty personelu , , , , Koszty pośrednie , , , ,66 rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem , , , ,84 jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 32,09 % 1,38 % 2,95 % 10,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny 0,00 0,00 0,00 0, w tym wkład niepieniężny 0,00 0,00 0,00 0, w tym wkład prywatny 0,00 0,00 0,00 0, Wnioskowane dofinansowanie ( ) , , , , Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 481,42 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

15 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.* * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

16 OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu *: Fundacja eszkoła i EUROCONSULT Zdzisław Lara * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Zadanie 1 - Przygotowanie szkół do realizacji zajęć dyd.ofek, 1. Zakup szaf dystrybucyjnych z zasilaczem awaryjnym (UPS) dla szkół biorących udział w Projekcie - OFEK 2. Zakup oprogramowania systemowego szkolnej podsieci gridu edukacyjnego - OFEK 3. Komputerowe urządzenia przenośne dla szkół biorących udział w projekcie dla każdej szkoły - OFEK 4. Zakup zestawu tablicy interaktywnej z montażem i szkoleniem z obsługi - OFEK 5. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów projektowych na potrzeby realizacji przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich - OFEK 6. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci Gridu Edukacyjnego z opracow. szczegół. dokumentacji techniczn. w zakr. szkolnej infrastruktury sieciowej - OFEK 7. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w roku) - OFEK 8. Dzierżawa Szkolnych laboratoriów projektowych na potrzeby realizacji przewidzianych w Projekcie zajęć uczniowskich - 9. Dzierżawa radiowego dostępu do sieci w szkołach (liczba szkół x liczba m-cy dzierżawy w roku) - Zadanie 2 - OPIEKA NAUKOWA Projektu - ODN (Lider) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2013 Cena jednost. TAK NIE NIE NIE zestaw 1, ,00 NIE NIE NIE NIE zestaw 1, ,24 TAK NIE NIE NIE zestaw 1, ,00 Łącznie , , , , , ,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 4, ,50 NIE NIE NIE NIE zestaw 1, ,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 4, , , , ,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 0, ,20 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

18 10. Kierown. Naukowy/Merytoryczny (umowa zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) - 80godz./mies. 11. Kierown. Dydaktyczny (umowa zlecenie/umowa o pracę/samozatrudnienie) - 40godz./mies. 12. Redaktor(ka) Encyklopedii Wielkopolan - umowa zlecenie/um. o pracę/samozatr) - 40godz./mies. 13. Seminarium dla Dyrektorów/ek Szkół (usługa zlecona) 14. Seminarium dla NAUCZYC. - opiekun. zespołów uczniowskich (usługa zlecona) 15. Lokalna Opieka nad zajęć z UCZN - wynagr.brutto wraz ze składkami (umowy cyw-prawne) - liczba szkół x liczba miesięcy 16. Recenzja treści publikowanych przez UCZN w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan - wynagrodz.brutto+składki (um. cyw-praw) NIE NIE NIE NIE miesiąc 5, ,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 5, ,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 5, ,00 NIE NIE NIE TAK osoba 226,00 862,00 NIE NIE NIE TAK osoba 452,00 967,50 NIE NIE NIE NIE szkołomiesiąc 904,00 52, , , , , , ,20 NIE NIE NIE NIE wpis/rekord 0,00 0,00 0, Zakup serwera ODN TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0, Koszty utrzymania serwera (łącze internetowe, admianistracja serwera,zasilanie) 19. Zakup laptopów dla Opiekunów Lokalnych wraz z oprogramowaniem, dostępem do internetu i ubezpieczeniem 20. Seminarium szkoleniowe dla Opiekunów Lokalnych- Zadanie 3 - EWALUACJA Projektu - ODN (Lider) 21. Koordynator ds. Ewaluacji (umowa o pracę lub um.cyw-praw) - 80h/mies. 22. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych Projektu (umowa cyw-praw) 23. Prowadzenie ewaluacji - 1 raz każda szkoła - zespół ewaluacyjny wynagrodzenia brutto - umowy cyw-praw 24. Opracowanie raportu merytorycznego (umowa o dzieło) NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 8, , , ,00 NIE NIE NIE NIE umowa 1, , ,48 NIE NIE NIE NIE szkoła 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE umowa 0,00 0,00 0,00 Zadanie 4 - Rekrutacja i realizacja zajęć dydaktycznych dla UCZENNIC i UCZNIÓW - OFEK, NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1, ,03 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

19 25. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół, rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os. umowao pracę wym. nie mniej niż 3/4 etatu (120godz.) - OFEK 26. Koordynator(ka) Zespołu ds. Obsługi Uczestn. - 1os. (umowa o pracę w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu, 120godz.) - OFEK 27. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z UCZENNICAMI I UCZNIAMI (45200godz.) - wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun. Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) - OFEK 28. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z UCZENNICAMI I UCZNIAMI (9040godz.) - wynagrodz.brutto NAUCZYC. - Opiekun. Zespołów Uczniowskich (umowa cyw-praw) - OFEK 29. Zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych - OFEK 30. Zestaw encyklopedii elektronicznych dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. na nośnikach elektronicznych-ofek 31. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK 32. Licencje dostępowe do Internetowej Gry Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK 33. Licencje dostępowe do internetowego narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. - OFEK 34. Licencje dostępowe do istniejącego systemu planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z uczniami - OFEK 35. Delegacje personelu związane z realizacją Zadania - OFEK 36. Licencje dostępowe do Systemu Tworzenia i Zarządzania Projektami Uczniowskimi dla 9040UCZN i 904NAUCZYC. - NIE NIE NIE NIE miesiąc 1, , , , ,06 NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE szkoła 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE szt ,00 18, ,00 NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 1, , ,46 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

20 37. Licencje dostępowe do Internetowej Gry Edukacyjnej dla 9040UCZN i 904NAUCZYC Licencje dostępowe do internetowego narzędzia budowy przez UCZN Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan dla 9040UCZN i 904NAUCZYC Administrator(k)a systemu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - wynagrodzenie brutto + składki (umowa zlecenia lub umowa o pracę lub samozatrudnienie) - 160godz Licencje dostępowe do istniejącego systemu planowania, obsługi i rozliczeń realizacji zajęć z uczniami Delegacje personelu związane z realizacją Zadania Wyróżnienia dla uczniów w postaci nagród o niskiej wartości (nieprzekraczające progu cross-financing'u) dla uczestn. gry edukacyjnej - 2edycje konkursu po 100nagród 43. Nagrody RZECZOWE dla zwycięzców konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka) zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych pierwszych miejsc 44. Nagrody PIENIĘŻNE dla zwycięzców konkursu na projekty uczniowskie - 2edycje konkursu po 60nagród (5os.+1opiekun(ka) zespołu uczniowskiego)*10nagrodzonych pierwszych miejsc 45. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2014 z wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich (usługa)-ofek 46. Organizacja Uroczystej Gali w roku 2015 z wręczeniem nagród w konkursach uczniowskich (usługa)- 47. Organizacja wystawy plenerowej encyklopedii w ramach zakończenia projektu 48. Rekrut, obsł. dokument. zajęć z UCZN, szkół, rodzic. niepełnoletn. UCZN, dok. zgłoszen. - 4os. NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: 6C20-6F8F-DC80-EB8F Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r. Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020 Warszawa, 29 lipca 2014 r. Założenia ogólne Podkreślenie znaczenia weryfikacji potencjału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro Tczew, dnia 26 sierpnia 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Tczewski/ Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek/trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+.

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+. W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ofert na wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR, realizowanego w ramach programu wieloletniego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo