WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*"

Transkrypt

1 Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Panią/Pana nie dotyczą, prosimy o wpisanie klauzuli nie dotyczy. *) niepotrzebne skreślić. Numer w rejestrze wniosków (wypełnia Bank) (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) (adres stałego zameldowania) (adres do korespondencji, telefon kontaktowy) BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU: 1. Cel kredytu: zakup z rynku pierwotnego zakup z rynku wtórnego budowa zakup w stanie surowym zamkniętym prace wykończeniowe po zakupie finansowanie etapu budowy remont zakup działki budowlanej adaptacja pomieszczeń Inne (prosimy tu opisać inne cele) 2. Kredyt: w PLN Kwota w PLN Słownie złotych

2 3. Sposób wypłaty: jednorazowo w transzach PRZEWIDYWANE TERMINY WYKORZYSTANIA TRANSZ I ICH WYSOKOŚCI: nr od do Kwota transzy 4. Okres kredytowania: od do proszę podać miesiąc i rok proszę podać miesiąc i rok w tym okres karencji w spłacie kapitału 5. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych: miesięcznie kwartalnie inne proszę wpisać propozycję 6. Propozycja prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu: podstawowe Hipoteka na kredytowanej nieruchomości weksel własny in blanco Kredytobiorcy poręczenie cywilne/wekslowe)* cesja polisy ubezpieczenia inne proszę wpisać propozycję (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA I) (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA II) (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA III)

3 przejściowe (proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu do momentu ustanowienia podstawowego zabezpieczenia) poręczenie cywilne/wekslowe)* ubezpieczenie spłaty kredytu inne przewidziane prawem proszę wpisać propozycję (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA I) (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA II) (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL PORĘCZYCIELA III) II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KREDYTOWANIA: 1. Nazwa przedsięwzięcia: (dokładny opis przeznaczenia kredytu) 2. Całkowity koszt przedsięwzięcia: budowa, remont)*- wg zestawienia kosztów i płatności zł zakup- wg umowy przedwstępnej/aktu notarialnego)* zł 3. Udział środków własnych: zł % z tego: dotychczas poniesione i udokumentowane środki własne środki własne do uzupełnienia, pochodzące z

4 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY/ÓW: 1. Dane podstawowe: Imię/imiona Wnioskodawca MałŜonek/Współwnioskodawca)* nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia obywatelstwo rodzaj dok. toŝsamości seria i nr wydany przez pesel nip telefon domowy komórkowy lub do pracy 2. Informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej: Wnioskodawca MałŜonek/Współwnioskodawca kobieta/męŝczyzna)* kobieta/męŝczyzna)* stan cywilny panna/kawaler panna/kawaler męŝatka/ŝonaty męŝatka/ŝonaty wdowa/wdowiec wdowa/wdowiec rozwiedziony/a rozwiedziony/a separacja separacja ROZDZIELNOŚĆ TAK/NIE)* TAK/NIE)* majątkowa liczba członków rodziny w tym na utrzymaniu status własny dom/mieszkanie)* własny dom/mieszkanie)* obecnie zajmowanego o wartości zł o wartości zł mieszkania czy jest obciąŝone hipoteką? e)* czy jest obciąŝone hipoteką? e)* proszę wpisać wysokość hipoteki proszę wpisać wysokość hipoteki zł zł

5 najmowane od: najmowane od: SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ/ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ)/ gminy/osoby fizycznej lub prawnej/ gminy/osoby fizycznej lub prawnej/ z rodziną)* z rodziną)* inne I inne posiadane polisy e)* e)* na Ŝycie ilość nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego suma ubezpieczenia zł zł inny posiadany majątek łączna wartość zł zł inny posiadany majątek proszę podać wartość zł zł środki pienięŝne na ROR zł zł bank prowadzący ROR łączna wartość lokat zł zł bank, w którym zdeponowano lokaty 3. Informacja o sytuacji zawodowej i osiąganych dochodach: wykształcenie zawód wykonywany stanowisko nazwa pracodawcy/ własnej firmy)* staŝ pracy stosunek do słuŝby uregulowany)* uregulowany)* wojskowej nieuregulowany)* nieuregulowany)* nie dotyczy)* nie dotyczy)*

6 dochód zł zł netto miesięczny osiągany z tytułu umowy o pracę)* umowy o pracę)* prowadzonej działalności)* prowadzonej działalności)* renty)*, emerytury)* renty)* emerytury)* inne inne inne dochody zł zł miesięczne osiągane z tytułu 4. Informacje o zobowiązaniach i poręczeniach: obciąŝenia miesięczne zł zł Z TYTUŁU CZYNSZ)*, WODA)*, GAZ)*, C.O.)*, CZYNSZ)*, WODA)*, GAZ)*, C.O.)*, telefon)*,energia)*, telefon)*, energia)*, Koszty utrzymania wyŝywienie, ubrania, lekarstwa itp inne inne zł limit kredytowy w ROR zł zł nazwa Banku saldo na dzień zł zł wypełniania wniosku limit kredytowy z tyt. zł zł posiadanych kart ilość kart nazwa Banku saldo na dzień wypełniania wniosku zł zł zaciągnięte kredyty i poręczenia korzystam z kredytu e)* e)* Proszę wypisać kredyty udzielone Wnioskodawcy MałŜonkowi / Współwnioskodawcy)*: nazwa banku nazwa kredytu miesięczna rata do stan zadłuŝenia na data wygaśnięcia korzystający z kredytu udzielającego kredyt / nazwa instytucji udzielającej poŝyczki spłaty (kap.+odset.) dzień wypełniania wniosku zobowiązania Wnioskodawca MałŜonek / Współwnioskodawca

7 jest prowadzone wobec mnie postępowanie windykacyjne e)* e)* kwota windykowana zł zł jestem poręczycielem e)* e)* Proszę wypisać poręczenia udzielone przez Wnioskodawcę, MałŜonka/ Współwnioskodawcę)*: nazwa banku miesięczna rata do stan zadłuŝenia na data wygaśnięcia poręczycielem jest czy kredyt je udzielającego poręczanego kredytu / nazwa spłaty (kap.+odset.) dzień wypełniania wniosku zobowiązania Wnioskodawca MałŜonek / spłacany prz Poręczyciela Współwnioskodawc a instytucji udzielającej poręczonej poŝyczki WyraŜam/y zgodę na pobranie opłat i prowizji związanej ze złoŝonym wnioskiem kredytowym. Korespondencja: zgoda tylko na materiały informacyjne brak ograniczeń brak zgody na materiały informacyjne Oświadczam, Ŝe moja kondycja finansowa jest / nie jest* uzaleŝniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku (Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku (pracownik Banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich zastępcy i główni księgowi). Rodzaj powiązania.... Bank Spółdzielczy w Skórczu (dalej Bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, iŝ jest Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu oceny Zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawierania i wykonywania czynności bankowych, a takŝe w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakŝe ich podanie warunkuje wykonanie czynności bankowych. Bank informuje, iŝ: na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U r. nr 72, poz. 665 ze zm.) podane przez Pana/Panią dane Bank będzie przekazywał do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, Warszawa (dalej BIK), i dane te będą przechowywane przez BIK przez okres nie dłuŝszy niŝ 2 lata od dnia otrzymania przez BIK zapytania złoŝonego w związku z Pana/Pani wnioskiem skutkującym podjęciem czynności bankowych. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez Bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a takŝe do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez Bank Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski S.A. oraz Bankom Spółdzielczym zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej w celu prowadzenia działalności marketingowej.

8 Oświadczenia: 1. WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje dane osobowe w celu dokonywania oceny ryzyka kredytowego. 2. UpowaŜniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530) do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. 3. UpowaŜniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.) do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie ( InfoMonitor ) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG InfoMonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłuŝenia wobec banków lub instytucji upowaŝnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim zadłuŝeniu. 4. UpowaŜniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530) do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biura Obsługi Klienta BIK, ul. Postępu 17A, Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 5. WyraŜam zgodę/ nie wyraŝam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, Warszawa przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze: złoŝeniem przeze mnie wniosku skutkujących podjęciem przez Bank czynności bankowych/ z moją zgodą na udzielnie poręczenia spłaty kredytu skutkującą podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŝszy, niŝ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. 6. WyraŜam zgodę/ nie wyraŝam zgody na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości przez Bank oraz przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej moich danych osobowych w celu wykonania czynności wywołanych złoŝonym wnioskiem/ udzielonym poręczeniem oraz w celach marketingowych. 7. Oświadczam, iŝ zostałem poinformowany Ŝe w przypadku przedłoŝenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank moŝe przekazać do Systemu Dokumenty ZastrzeŜone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich. 8. WyraŜam zgodę/ nie wyraŝam zgody na przekazanie przez Bank oraz przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. moich danych osobowych do TU Concordia S.A. 9. Niniejszym oświadczam, Ŝe: zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o zmiennym oprocentowaniu oraz o moŝliwości wzrostu kosztu tego kredytu/ poŝyczki w przypadku wzrostu stawki bazowej. Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych ** świadomie złoŝyłem/ złoŝyliśmy wniosek o udzielenie kredytu. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art.297 Kodeksu karnego (Dz. U r. Nr 88, poz. 553, ze zm.), Ŝe informacje podane we wniosku są prawdziwe. (relacja do kredytu) oświadcza, Ŝe otrzymał Regulamin udzielania osobom fizycznym złotowych kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Skórczu...., dnia... r... (podpis Wnioskodawcy)..., dnia... r... (podpis MałŜonka /Współwnioskodawcy)* Potwierdzam własnoręczność podpisu złoŝonego przez Wnioskodawcę i jego MałŜonka w mojej obecności.... (data i podpis pracownika Banku)

9 Wykaz załączników)**: W odpowiednich polach prosimy wstawić znak "X". 1. Dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością /wg właściwości przedmiotu kredytowania/: aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego udziału/wkładu własnego, dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora: - w przypadku kupna lokalu: umowę przedwstępną sprzedaŝy)*, przydział mieszkania, plan mieszkania)*, - w przypadku budowy: kosztorys)*, harmonogram spłat)*, umowę z inwestorem)*, pozwolenie na budowę)*, projekt techniczny)*, - wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę. 2. Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów: osoby zatrudnione składają zaświadczenie z zakładu pracy, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, podstawie zatrudnienia oraz wysokości średniego miesięcznego wynagrodz. netto za okres ostatnich 3 m-cy, emeryci i renciści składają ostatni odcinek emerytury/renty wraz z decyzją o przyznaniu emerytury/ renty, osoby prowadzące działalność gospodarczą składają: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, - zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami, - zaświadczenie wypis z ewidencji działalności gospodarczej/krs, koncesje, - sprawozdania finansowe lub - ksiąŝka przychodów i rozchodów rolnicy składają zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach, nakaz płatniczy podatku, inne osoby niŝ wymienione powyŝej składają dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów oraz inne dokumenty i zaświadczenia ( w zaleŝności od źródła dochodu, rodzaju prowadzonej działalności gosp. i sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym) potwierdzające wysokość dochodów, 3. PIT roczny potwierdzony przez Urząd Skarbowy. 4. Inne dokumenty wymagane przez Bank: )* niepotrzebne skreślić, )** do wyboru przez Bank.

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego... Data złoŝenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU UNIWERSALNEGO HIPOTECZNEGO

Nr wniosku kredytowego... Data złoŝenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU UNIWERSALNEGO HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych Bank Spółdzielczy w śaganiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego... Data złoŝenia wniosku kredytowego... WNOSEK O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Bank Spółdzielczy w Olsztynku Bank Spółdzielczy w Olsztynku Nr wniosku kredytowego: Data złoŝenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KONSUMPCYJNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo