PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE"

Transkrypt

1

2 PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE Violetta Konarska-Wrzosek Tomasz Oczkowski Jerzy Skorupka Warszawa 2013

3 Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Beata Gierasimowicz Łamanie Kamila Tomecka Poszczególne rozdziały napisali: Violetta Konarska-Wrzosek 1 13 Tomasz Oczkowski 14 18, 23.1 Jerzy Skorupka 19 22, 23.2, Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

4 Spis treści Wykaz skrótów...17 Przedmowa...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I Zagadnienia wstępne...25 Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego Pojęcie prawa karnego skarbowego Funkcje prawa karnego skarbowego Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi działami. prawa karnego...28 Rozdział 2 Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce Ustawodawstwo karne skarbowe obowiązujące w latach Kodyfikacja karna skarbowa z dnia 10 września 1999 r Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego Kompleksowość i zupełność unormowań kodeksu karnego skarbowego...39 Rozdział 3 Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów Budowa kodeksu karnego skarbowego Struktura przepisów prawa karnego skarbowego Budowa przepisów materialnoprawnych części ogólnej, procesowych i wykonawczych kodeksu karnego skarbowego Budowa przepisów materialnoprawnych części szczególnej kodeksu. karnego skarbowego

5 Rodzaje dyspozycji Rodzaje sankcji...44 Dział II Problematyka części ogólnej...46 Rozdział 4 Zasady obowiązywania ustawy Kodeks karny skarbowy Czas popełnienia czynu karnego skarbowego i zasady doboru odpowiedniego ustawodawstwa karnego skarbowego dla jego ocen Czas popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych Zasada lex retro non agit i dopuszczalny wyjątek od niej w razie zmiany ustawodawstwa Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego co do miejsca i osób Zasada terytorialności Odpowiedzialność za czyny karne skarbowe popełnione za granicą...52 Rozdział 5 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy Czyn i jego formy Społeczna szkodliwość czynu Bezprawność karna czynu Wina Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych Okoliczności uchylające lub umniejszające winę i ich wpływ na odpowiedzialność karną Nieletniość Niepoczytalność i stan poczytalności ograniczonej Błąd Anormalna sytuacja motywacyjna...69 Rozdział 6 Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych Formy stadialne Przygotowanie i jego karalność Usiłowanie i jego karalność Formy zjawiskowe Sprawstwo sensu largo i sprawstwo sensu stricto Podżeganie i pomocnictwo Zasady i zakres odpowiedzialności osób współdziałających. przy popełnieniu czynu zabronionego

6 3. Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym. i jej charakterystyka...88 Rozdział 7 Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw Ten sam czyn jedno przestępstwo skarbowe. lub wykroczenie skarbowe Pozorny zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego Rzeczywisty zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego. i kumulatywna kwalifikacja prawna czynu Idealny zbieg przepisów karnych skarbowych. i przepisów karnych powszechnych Pozorny zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych Rzeczywisty zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych...99 Rozdział 8 Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Kara grzywny Kara ograniczenia wolności Kara pozbawienia wolności Rozdział 9 Środki karne, ich rodzaje i rola Środki karne sensu stricto Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Przepadek przedmiotów Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów Przepadek korzyści majątkowych Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska Pozbawienie praw publicznych Podanie wyroku do publicznej wiadomości Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zwolnienie Środki zabezpieczające Lecznicze środki zabezpieczające Nielecznicze środki zabezpieczające

7 Rozdział 10 Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Zasady wymiaru kary Dyrektywy ogólne wymiaru kary i środków karnych Okoliczności wpływające na wymiar kary i środków karnych Wzajemny stosunek dyrektyw ogólnych Dyrektywy szczególne wymiaru kary i środków karnych Nadzwyczajne obostrzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary. i do nadzwyczajnego obostrzenia kary Rozdział 11 Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Czynny żal sprawcy i jego skutki w zakresie ponoszenia odpowiedzialności. karnej skarbowej Odstąpienie od wymierzenia kary Rozdział 12 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne Rozdział 13 Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych Przedawnienie wykonania orzeczonej kary lub środka karnego Abolicja, amnestia i ułaskawienie Zatarcie skazania Dział III Problematyka części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Rozdział 14 Wprowadzenie do części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Uwagi wprowadzające do rozważań nad problematyką części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w części szczególnej. kodeksu karnego skarbowego nowelą z 2005 r

8 Rozdział 15 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Uwagi wprowadzające do rozważań nad przestępstwami i wykroczeniami przeciwko obowiązkom podatkowym Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi podatkowemu. (zapłacie podatku) Uchylanie się od obowiązku podatkowego Firmanctwo Oszustwo podatkowe Uporczywe uchylanie się od zapłacenia podatku Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia. dokumentacji podatkowej Nieprowadzenie księgi Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi Niewystawienie rachunków Bezpodstawne żądanie zwrotu podatku lub zwrotu wydatków. mieszkaniowych Narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku Nienależny zwrot wydatków na cele mieszkaniowe Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika lub inkasenta Niewpłacenie podatku przez płatnika lub inkasenta Niepobranie podatku Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków płatnika lub inkasenta Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej i kontroli Niezłożenie w terminie deklaracji Niezłożenie informacji Czyny skierowane przeciwko informacjom podsumowującym Naruszenie przepisów o ewidencji podatkowej Udaremnienie lub utrudnienie kontroli Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych Bezprawne wydanie lub przywóz wyrobu akcyzowego Wywóz wyrobów akcyzowych bez zawiadomienia Paserstwo akcyzowe Wadliwe oznaczanie wyrobów akcyzowych Fałszowanie znaków akcyzy Niedopełnienie obowiązku oznaczenia wyrobu akcyzowego Naruszenie obowiązków wynikających z nadzoru podatkowego Produkcja i magazynowanie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym Nielegalny obrót znakami akcyzy

9 7.11. Rażące naruszenie przepisów o przewozie lub przechowywaniu znaków akcyzy Nierozliczenie się ze znaków akcyzy Naruszenie warunków zwolnienia z akcyzy Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego Naruszenie obowiązku rozliczenia znaków akcyzy z kontrahentem Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji oraz wadliwe wykonywanie nadzoru Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji Wadliwe wykonywanie nadzoru Czyny skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym w podatku. od kopalin Rozdział 16 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami Przemyt Oszustwa celne i inne wyłudzenia Wyłudzenie zezwoleń celnych Oszustwo celne Wyłudzenie zwrotu należności celnej Paserstwo celne Inne bezprawne zachowania mające na celu uszczuplenie należności celnych Naruszenie procedury odprawy czasowej Niezachowanie warunków zwolnienia z cła Czyny zakłócające sprawowanie należytego nadzoru celnego Usunięcie towaru spod dozoru celnego Naruszenie przepisów o składzie celnym, magazynie czasowego. składowania, składzie wolnocłowym i wolnym obszarze celnym Utrudnianie kontroli celnej Nieprzechowywanie dokumentów celnych Niewłaściwe wykonywanie nadzoru Rozdział 17 Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu Ogólna charakterystyka nowego prawa dewizowego i związanych z nim deliktów dewizowych Ogólna charakterystyka zmian w rozdziale 8 k.k.s. dokonanych nowelizacją. prawa dewizowego z 2007 r Wyłudzenie indywidualnego zezwolenia dewizowego Naruszanie ograniczeń dewizowych Bezprawne wykonanie transferu na potrzeby działalności gospodarczej Bezprawne nabycie lub zbycie papierów wartościowych. przez nierezydenta

10 4.3. Bezprawne dokonanie transakcji w kraju trzecim przez rezydenta Bezprawne zbycie papierów wartościowych przez rezydenta Bezprawne otwarcie lub utrzymywanie rachunku bankowego Bezprawne dokonanie rozliczeń pieniężnych w obrocie dewizowym Reglamentacja działalności związanej z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych. Nielegalna działalność kantorowa Naruszenia obowiązków dewizowych Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez NBP Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez organy celne. lub Straż Graniczną Naruszenie obowiązku pośrednictwa banku Naruszenie obowiązku informowania NBP Nieprzechowywanie wymaganych dokumentów związanych. z działalnością kantorową lub obrotem dewizowym Naruszenie obowiązku nadzoru Rozdział 18 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń przeciwko. organizacji gier i zakładów wzajemnych Nielegalne urządzanie gier lub zakładów wzajemnych Urządzanie lub prowadzenie gry z naruszeniem szczególnych obowiązków Urządzanie lub prowadzenie gry bez urzędowego sprawdzenia lub bez urzędowych zabezpieczeń Naruszenie obowiązku informacyjnego przy niszczeniu losów Naruszenie obowiązku informacyjnego przy automatach do gry Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier fantowych i loterii Nielegalny udział w grach lub zakładach Nielegalna sprzedaż losów loterii lub innych dowodów udziału w grze Zakazana publiczna reklama i promocja gier lub zakładów wzajemnych Umożliwienie udziału w grze osobie nieletniej Niewłaściwe wykonywanie nadzoru Część druga Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Rozdział 19 Zagadnienia ogólne Pojęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe Funkcje norm postępowania karno-skarbowego Cele postępowania karno-skarbowego Przedmiot procesu Tryby postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe. 11

11 i wykroczenia skarbowe Tryb zwyczajny Tryb uproszczony Tryb nakazowy Tryb w stosunku do nieobecnych Tryb mandatowy Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Postępowanie zasadnicze i dodatkowe Rozdział 20 Strony i ich przedstawiciele Pojęcie i rodzaje stron Oskarżyciel publiczny Oskarżony Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej Interwenient Reprezentanci stron procesowych Rozdział 21 Zabezpieczenie majątkowe Uwagi ogólne Zatrzymanie przesyłki Złożenie do depozytu Zabezpieczenie na mieniu Upadek zabezpieczenia Tymczasowe zajęcie mienia Rozdział 22 Właściwość organów postępowania przygotowawczego Finansowe organy postępowania Niefinansowe organy postępowania Prokurator Właściwość z łączności spraw i spory o właściwość w postępowaniu przygotowawczym Rozdział 23 Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy Postępowanie mandatowe Uwagi ogólne Organy uprawnione do nakładania kary grzywny w trybie. postępowania mandatowego Przesłanki postępowania mandatowego Rodzaje mandatów

12 1.5. Skutki odmowy przyjęcia mandatu Uchylenie prawomocnego mandatu Nadzór nad postępowaniem mandatowym Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Uwagi ogólne Przebieg negocjacji Zezwolenie Rozdział 24 Postępowanie przygotowawcze Uwagi ogólne Wszczęcie postępowania Formy postępowania (śledztwo lub dochodzenie) Porządek czynności Akt oskarżenia Wniosek o skazanie bez rozprawy Rozdział 25 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Uwagi ogólne Rozpoczęcie rozprawy Uwagi ogólne o rozprawie Przewód sądowy Odczytanie aktu oskarżenia Wyjaśnienia oskarżonego Skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego Skrócona rozprawa Dalsze postępowanie dowodowe Zwrot sprawy oskarżycielowi publicznemu Rozszerzenie oskarżenia Zmiana kwalifikacji prawnej zarzutu aktu oskarżenia Przerwa i odroczenie rozprawy Zamknięcie przewodu sądowego Głosy stron Wyrokowanie Natychmiastowa wykonalność orzeczenia Rozdział 26 Postępowanie odwoławcze Uwagi ogólne Apelacja Przedmiot, granice, zakres i kierunek zaskarżenia Właściwość sądów odwoławczych Termin

13 2.4. Dewolutywność i suspensywność apelacji Strony uprawnione do wniesienia apelacji Postępowanie dowodowe Zakaz reformationis in peius Zakaz ne peius Zarzuty i przyczyny odwoławcze Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego Przebieg rozprawy apelacyjnej Zażalenie Przedmiot zażalenia Dewolutywność i suspensywność zażalenia Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia Termin do wniesienia zażalenia Właściwość organów odwoławczych Rodzaje orzeczeń sądu lub organu odwoławczego Rozdział 27 Nadzwyczajne środki zaskarżenia Uwagi ogólne Kasacja Przedmiot zaskarżenia Termin do wniesienia kasacji Dewolutywność i suspensywność kasacji Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji Podstawy kasacji Rodzaje orzeczeń sądu kasacyjnego Przebieg postępowania Wznowienie postępowania Przedmiot wznowienia Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania Podstawy wznowienia Orzeczenie o wznowieniu postępowania Rozdział 28 Postępowanie uproszczone Przesłanki postępowania uproszczonego Przebieg postępowania uproszczonego Wyrok zaoczny Rozdział 29 Postępowanie nakazowe Uwagi ogólne Przesłanki postępowania nakazowego

14 3. Przebieg postępowania nakazowego Rozdział 30 Postępowanie w stosunku do nieobecnych Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych Przebieg postępowania w stosunku do nieobecnych Rozdział 31 Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe Uwagi ogólne Przebieg postępowania Wykonywanie kar Wykonywanie środków karnych Podstawowa literatura

15

16 Wykaz skrótów Akty normatywne k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) kodeks karny rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca z 1932 r r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.) kodeks karny ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, z 1969 r. poz. 94 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) pr. dew. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 826) Traktat Lizboński Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 TWE z , s. 1) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską teksty jednolite Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 115 z ) u.g.h. ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.) 17

17 u.k.s. u.o.p.z. u.p.n. u.s.d.g. ustawa VAT WKC ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) rozporządzenie Rady 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , s. 1, z późn. zm.) Czasopisma CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dor. Podat. Doradca Podatkowy KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe M. Pod. Monitor Podatkowy M. Prawn. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Wojskowej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich PiP Państwo i Prawo Pr. i Pod. Prawo i Podatki Prob. Praw. Problemy Praworządności Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prz. Orz. Pod. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Prz. Pod. Przegląd Podatkowy PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy Inne ABW CBA NSA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralne Biuro Antykorupcyjne Naczelny Sąd Administracyjny 18

18 OSA OTK SA SN TK Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sąd apelacyjny Sąd Najwyższy rybunał Konstytucyjny 19

19

20 Przedmowa Prawo i postępowanie karne skarbowe to klasyczny podręcznik akademicki napisany przede wszystkim z myślą o studentach studiów prawniczych i administracyjnych, którzy w programie swoich kierunków studiów mają obligatoryjny lub fakultatywny przedmiot o tej nazwie. Oddawany do rąk czytelnika podręcznik stanowi całościowe, gruntowne opracowanie obszernej problematyki prawa karnego skarbowego obejmującej zarówno zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, jak i wykonawcze napisane przez trójkę autorów, specjalizujących się od wielu lat w tej dziedzinie, z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Violetta Konarska-Wrzosek i Tomasz Oczkowski) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Jerzy Skorupka). Pierwsze wydanie tego podręcznika ukazało się w Wolters Kluwer Polska na początku 2010 r. Jego pierwowzorem było Prawo karne skarbowe autorstwa Violetty Konarskiej-Wrzosek i Tomasza Oczkowskiego, wydane w Toruniu w 2005 r. przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora i obejmujące zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze. Wyczerpanie nakładu podręcznika z 2010 r. oraz kolejne zmiany legislacyjne, jakich dokonano w ostatnich 2 latach w prawie podatkowym, celnym, dewizowym, hazardowym, w procedurze karnej, a także w samym prawie karnym skarbowym normowanym przepisami Kodeksu karnego skarbowego z 1999 r., skłoniły autorów do opracowania nowego wydania podręcznika uwzględniającego wszystkie dokonane zmiany, tak aby zapewnić studentom w pełni aktualny podręcznik do nauki prawa i postępowania karnego skarbowego na nowy rok akademicki. Autorzy mają nadzieję, że całościowy charakter podręcznika i sposób przekazu jego niełatwych treści sprawi, że korzystać z niego będą również aplikanci sądowi, prokuratorscy, radcowscy, adwokaccy i notarialni oraz słuchacze licznych studiów podyplomowych. Violetta Konarska-Wrzosek Toruń, sierpień 2012 r.

21

22 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

23

24 Dział I Zagadnienia wstępne Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego sensu largo, wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulującą kwestię odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wykonawcze dotyczące wydanych orzeczeń. Prawo karne skarbowe to zespół norm o charakterze materialnoprawnym, procesowym i wykonawczym, które określają, jakie zachowania godzące lub zagrażające dochodom lub interesom finansowym Skarbu Państwa lub innych podmiotów publicznoprawnych (samorządowych lub wspólnotowych) są zabronione pod groźbą kary, jakie kary i inne środki penalne mogą być orzeczone wobec sprawcy i osób pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, jakie są zasady odpowiedzialności karnej skarbowej i możliwości jej uniknięcia albo redukcji oraz jakie są uprawnienia stron, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zasady, instytucje i standardy ich działań, a nadto odmienności w zakresie postępowania w sprawach karnych skarbowych i w zakresie wykonywania orzeczeń skazujących wydanych w tych sprawach. W obszarze prawa karnego skarbowego można więc wyróżnić trzy działy: materialne prawo karne skarbowe, procesowe prawo karne skarbowe i wykonawcze prawo karne skarbowe. Materialne prawo karne skarbowe określa w szczególności, jakie zachowania naganne stanowią przestępstwa lub wykroczenia skarbowe i jakie za nie grożą sankcje, jakie kary i inne środki mogą być orzeczone wobec sprawcy pojęcie i zakres regulacji prawa karnego skarbowego działy prawa karnego skarbowego 25

25 subsydiarność norm materialnoprawnych (środki karne, w tym dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, środki probacyjne, środki zabezpieczające), a jakie wobec osoby odpowiedzialnej posiłkowo, jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej oraz zasady i dyrektywy wymiaru kary i poszczególnych środków penalnych, jakie są terminy przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przedawnienia wykonania orzeczonych kar i środków karnych, jakie są możliwości skrócenia efektywnego czasu wykonywania orzeczonych kar i środków karnych oraz jakie są terminy niezbędne do zatarcia prawnych skutków skazania. Procesowe prawo karne skarbowe normuje problematykę naczelnych zasad procesu karnego skarbowego, warunków jego dopuszczalności, przebiegu procesu, jego stadiów, faz oraz trybów szczególnych, celów postępowania (w tym wyrównania przez sprawcę uszczerbku finansowego), właściwości organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do orzekania, rodzajów wydawanych orzeczeń, prawa i środków zaskarżenia, ustanawiania zabezpieczeń majątkowych, kręgu podmiotów mających prawa stron i ich uprawnień. Wykonawcze prawo karne skarbowe reguluje problematykę materialnoprawną i procesową dotyczącą wykonania orzeczeń wydanych w sprawach karnych skarbowych, w tym kwestie związane z wykonywaniem kar i środków unormowane odmiennie, niż to wynika z mających odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. lub nieunormowanych w tej ustawie, takich jak np. egzekwowanie kar i środków w razie ustanowienia odpowiedzialności posiłkowej. Materialne prawo karne skarbowe ma charakter subsydiarny w stosunku do norm szeroko rozumianego prawa finansowego. Zabezpiecza bowiem za pomocą sankcji karnych właściwe rozliczanie się z dotacji i subwencji, realizację obowiązków z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, w zakresie organizacji gier hazardowych. Prawo karne skarbowe podobnie jak prawo karne powszechne wkracza dopiero wtedy, gdy przy użyciu instrumentów, jakimi dysponują inne gałęzie prawa, nie da się zabezpieczyć respektowania ustalonych tam reguł postępowania i gdy naruszenia obowiązujących norm są na tyle poważne, że wymaga to zdecydowanego przeciwdziałania w postaci nałożenia sankcji karnych. Materialne prawo karne skarbowe stanowi więc ultima ratio w egzekwowaniu wymaganych prawem zachowań lub powstrzymywania się od czynów uznanych za groźne dla porządku finansowoprawnego państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy Unii Europejskiej. Kary i inne środki właściwe prawu karnemu skarbowemu są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zachowania naganne adresatów zakazów czy nakazów formułowanych w poszczególnych dziedzinach prawa finansowego są społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy i wyczerpują znamiona określonego w ustawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 26

26 2. Funkcje prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe pełni wiele doniosłych funkcji. Przede wszystkim chroni za pomocą sankcji karnych interesy finansowe i budżet: państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, przed czynami mogącymi im zagrozić, czy to w sposób abstrakcyjny, czy konkretny (funkcja ochronna). W drodze typizacji zachowań nagannych i opatrzenia ich sankcją karną oraz przez pociąganie do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa czy wykroczenia skarbowe prawo karne skarbowe pełni funkcję prewencyjno-wychowawczą. Oddziałuje bowiem na ogół społeczeństwa (prewencja generalna) i ukaranego sprawcę (prewencja indywidualna) powściągająco, uświadamiając społeczną szkodliwość naruszeń prawa i ich nieopłacalność. Efekty ogólnoprewencyjne można osiągać zarówno przez kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (tzw. prewencja generalna pozytywna), jak i w drodze odstraszania (tzw. prewencja generalna negatywna), z tym że lepsze i trwalsze rezultaty w zakresie przestrzegania prawa daje wyrobienie w społeczeństwie wewnętrznego przekonania o słuszności i zasadności ustanowionych norm postępowania. Dlatego też współczesne kodeksy karne, w tym kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (tekst pierwotny Dz. U. Nr 83, poz. 930; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), akcentują potrzebę kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (zob. art k.k.s.), aczkolwiek nie można tracić z pola widzenia wzbudzania respektu dla prawa przez stwarzanie obawy ukarania. Taki mechanizm oddziaływania na społeczeństwo ma w szczególności znaczenie na gruncie prawa karnego skarbowego, którego nakazy czy zakazy obwarowane sankcją karną nie należą do zachowań powszechnie uznawanych za naganne i zdecydowanie potępianych przez społeczeństwo (tzw. mala prohibita). Odnośnie do prewencji indywidualnej możliwych oddziaływań jest znacznie więcej, począwszy od fizycznego uniemożliwiania czy utrudniania ponownego łamania prawa, przez dotkliwe uświadamianie, że to się po prostu nie opłaca, aż do wychowania w duchu poszanowania dla prawa jako pewnej wspólnej wartości służącej całemu społeczeństwu. Prawo karne skarbowe pełni funkcję represyjno-sprawiedliwościową. Stosowanie represji karnej wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skarbowych jest naturalną konsekwencją ujawnienia czynu penalizowanego przez to prawo i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, co kończy się na ogół wydaniem orzeczenia skazującego, stanowiącego akt wymiaru sprawiedliwości adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu i stopnia winy sprawcy, łączący się z określoną dozą dolegliwości wynikającą z orzeczonej kary czy środka karnego. Swoistą funkcją pełnioną przez prawo karne skarbowe jest funkcja egzekucyjna. Wiele instytucji i środków prawnokarnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym jest tak ukształtowanych, że zapewnia wyrównanie należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem sprawcy. Dążenie do wyfunkcja ochronna funkcja prewencyjno- -wychowawcza funkcja represyjno- -sprawiedliwościowa funkcja egzekucyjna 27

27

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot Częśd ogólna: 1. Czyn zabroniony a) pojęcie czynu zabronionego (art. 53 art. 1 b) czyn c) znamiona czynu zabronionego a. podmiot art. 9 3 kks art. 24 1 kks odpowiedzialnośd posiłkowa art. 25 5 kks odpowiedzialnośd

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych dwutygodnik MONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r. ISBN 978-83-7440-770-0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BiBlioteka Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz. 1749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński Sygn. akt I KZP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druk nr 415)

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za czyny zabronione związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bogumiła Polak Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Odpowiedzialność za czyny zabronione związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bogumiła Polak Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu Odpowiedzialność za czyny zabronione związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Bogumiła Polak Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu cele postępowania karnego skarbowego Art. 114.kks 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 144/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Założenia : Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013 BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 czerwca 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSA del. do SN Mariusz Młoczkowski

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO karne w pigułce 3. wydanie UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Jacek Matarewicz VADEMECUM KSIĘGOWEGO KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka

PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka 1 PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka RYS HISTORYCZNY 1) dekret z 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe 2) ustawa z 13 kwietnia 1960 r. ustawa karna skarbowa 3) ustawa z 26 października 1971

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BIBLIOTEKA Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3. WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-255-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 12 MAJA 2015 R. (SYGN. AKT SK 62/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dz.U.2013.186 2013-10-07 zm. Dz.U.2013.1036 art. 10 2013-10-15 zm. Dz.U.2013.1149 art. 2 2013-11-23 zm. Dz.U.2013.1304 art. 28 2014-04-01 zm. Dz.U.2014.312 art. 5 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1328 art. 5 Istnieją

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą

W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 29 września 2014 r. PG VIII TK 39/14 SK 14/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY zgodność: W związku ze skargą konstytucyjną GOBIN sp. z o.o., kwestionującą

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1. Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny)

2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny) Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny / Zakład Administracji Publicznej 2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny) 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA KARNEGO Przestępstwo

ELEMENTY PRAWA KARNEGO Przestępstwo Przestępstwo PRZESTĘPSTWO jest czynem zabronionym pod groźbą kary o znamionach ustawowych opisanych przez ustawę karną obowiązującą w czasie i miejscu popełnienia przestępstwa, czynem wywołującym niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz KKS - samodzielna ustawa, prawo autonomiczne: przestępstwa skarbowe wykroczenia skarbowego postępowanie w sprawie przestępstw i wykroczeń postęp. dot.wykroczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika Sygn. akt IV KK 56/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 maja 2013 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz. 312. Kodeks karny skarbowy

Bardziej szczegółowo

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność zmierzająca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo