PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE"

Transkrypt

1

2 PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE Violetta Konarska-Wrzosek Tomasz Oczkowski Jerzy Skorupka Warszawa 2013

3 Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Beata Gierasimowicz Łamanie Kamila Tomecka Poszczególne rozdziały napisali: Violetta Konarska-Wrzosek 1 13 Tomasz Oczkowski 14 18, 23.1 Jerzy Skorupka 19 22, 23.2, Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

4 Spis treści Wykaz skrótów...17 Przedmowa...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I Zagadnienia wstępne...25 Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego Pojęcie prawa karnego skarbowego Funkcje prawa karnego skarbowego Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi działami. prawa karnego...28 Rozdział 2 Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce Ustawodawstwo karne skarbowe obowiązujące w latach Kodyfikacja karna skarbowa z dnia 10 września 1999 r Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego Kompleksowość i zupełność unormowań kodeksu karnego skarbowego...39 Rozdział 3 Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów Budowa kodeksu karnego skarbowego Struktura przepisów prawa karnego skarbowego Budowa przepisów materialnoprawnych części ogólnej, procesowych i wykonawczych kodeksu karnego skarbowego Budowa przepisów materialnoprawnych części szczególnej kodeksu. karnego skarbowego

5 Rodzaje dyspozycji Rodzaje sankcji...44 Dział II Problematyka części ogólnej...46 Rozdział 4 Zasady obowiązywania ustawy Kodeks karny skarbowy Czas popełnienia czynu karnego skarbowego i zasady doboru odpowiedniego ustawodawstwa karnego skarbowego dla jego ocen Czas popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych Zasada lex retro non agit i dopuszczalny wyjątek od niej w razie zmiany ustawodawstwa Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego co do miejsca i osób Zasada terytorialności Odpowiedzialność za czyny karne skarbowe popełnione za granicą...52 Rozdział 5 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy Czyn i jego formy Społeczna szkodliwość czynu Bezprawność karna czynu Wina Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych Okoliczności uchylające lub umniejszające winę i ich wpływ na odpowiedzialność karną Nieletniość Niepoczytalność i stan poczytalności ograniczonej Błąd Anormalna sytuacja motywacyjna...69 Rozdział 6 Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych Formy stadialne Przygotowanie i jego karalność Usiłowanie i jego karalność Formy zjawiskowe Sprawstwo sensu largo i sprawstwo sensu stricto Podżeganie i pomocnictwo Zasady i zakres odpowiedzialności osób współdziałających. przy popełnieniu czynu zabronionego

6 3. Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym. i jej charakterystyka...88 Rozdział 7 Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw Ten sam czyn jedno przestępstwo skarbowe. lub wykroczenie skarbowe Pozorny zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego Rzeczywisty zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego. i kumulatywna kwalifikacja prawna czynu Idealny zbieg przepisów karnych skarbowych. i przepisów karnych powszechnych Pozorny zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych Rzeczywisty zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych...99 Rozdział 8 Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Kara grzywny Kara ograniczenia wolności Kara pozbawienia wolności Rozdział 9 Środki karne, ich rodzaje i rola Środki karne sensu stricto Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Przepadek przedmiotów Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów Przepadek korzyści majątkowych Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska Pozbawienie praw publicznych Podanie wyroku do publicznej wiadomości Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zwolnienie Środki zabezpieczające Lecznicze środki zabezpieczające Nielecznicze środki zabezpieczające

7 Rozdział 10 Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Zasady wymiaru kary Dyrektywy ogólne wymiaru kary i środków karnych Okoliczności wpływające na wymiar kary i środków karnych Wzajemny stosunek dyrektyw ogólnych Dyrektywy szczególne wymiaru kary i środków karnych Nadzwyczajne obostrzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary. i do nadzwyczajnego obostrzenia kary Rozdział 11 Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Czynny żal sprawcy i jego skutki w zakresie ponoszenia odpowiedzialności. karnej skarbowej Odstąpienie od wymierzenia kary Rozdział 12 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne Rozdział 13 Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych Przedawnienie wykonania orzeczonej kary lub środka karnego Abolicja, amnestia i ułaskawienie Zatarcie skazania Dział III Problematyka części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Rozdział 14 Wprowadzenie do części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Uwagi wprowadzające do rozważań nad problematyką części szczególnej kodeksu karnego skarbowego Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w części szczególnej. kodeksu karnego skarbowego nowelą z 2005 r

8 Rozdział 15 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Uwagi wprowadzające do rozważań nad przestępstwami i wykroczeniami przeciwko obowiązkom podatkowym Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi podatkowemu. (zapłacie podatku) Uchylanie się od obowiązku podatkowego Firmanctwo Oszustwo podatkowe Uporczywe uchylanie się od zapłacenia podatku Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia. dokumentacji podatkowej Nieprowadzenie księgi Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi Niewystawienie rachunków Bezpodstawne żądanie zwrotu podatku lub zwrotu wydatków. mieszkaniowych Narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku Nienależny zwrot wydatków na cele mieszkaniowe Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika lub inkasenta Niewpłacenie podatku przez płatnika lub inkasenta Niepobranie podatku Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków płatnika lub inkasenta Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej i kontroli Niezłożenie w terminie deklaracji Niezłożenie informacji Czyny skierowane przeciwko informacjom podsumowującym Naruszenie przepisów o ewidencji podatkowej Udaremnienie lub utrudnienie kontroli Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych Bezprawne wydanie lub przywóz wyrobu akcyzowego Wywóz wyrobów akcyzowych bez zawiadomienia Paserstwo akcyzowe Wadliwe oznaczanie wyrobów akcyzowych Fałszowanie znaków akcyzy Niedopełnienie obowiązku oznaczenia wyrobu akcyzowego Naruszenie obowiązków wynikających z nadzoru podatkowego Produkcja i magazynowanie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym Nielegalny obrót znakami akcyzy

9 7.11. Rażące naruszenie przepisów o przewozie lub przechowywaniu znaków akcyzy Nierozliczenie się ze znaków akcyzy Naruszenie warunków zwolnienia z akcyzy Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego Naruszenie obowiązku rozliczenia znaków akcyzy z kontrahentem Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji oraz wadliwe wykonywanie nadzoru Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji Wadliwe wykonywanie nadzoru Czyny skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym w podatku. od kopalin Rozdział 16 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami Przemyt Oszustwa celne i inne wyłudzenia Wyłudzenie zezwoleń celnych Oszustwo celne Wyłudzenie zwrotu należności celnej Paserstwo celne Inne bezprawne zachowania mające na celu uszczuplenie należności celnych Naruszenie procedury odprawy czasowej Niezachowanie warunków zwolnienia z cła Czyny zakłócające sprawowanie należytego nadzoru celnego Usunięcie towaru spod dozoru celnego Naruszenie przepisów o składzie celnym, magazynie czasowego. składowania, składzie wolnocłowym i wolnym obszarze celnym Utrudnianie kontroli celnej Nieprzechowywanie dokumentów celnych Niewłaściwe wykonywanie nadzoru Rozdział 17 Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu Ogólna charakterystyka nowego prawa dewizowego i związanych z nim deliktów dewizowych Ogólna charakterystyka zmian w rozdziale 8 k.k.s. dokonanych nowelizacją. prawa dewizowego z 2007 r Wyłudzenie indywidualnego zezwolenia dewizowego Naruszanie ograniczeń dewizowych Bezprawne wykonanie transferu na potrzeby działalności gospodarczej Bezprawne nabycie lub zbycie papierów wartościowych. przez nierezydenta

10 4.3. Bezprawne dokonanie transakcji w kraju trzecim przez rezydenta Bezprawne zbycie papierów wartościowych przez rezydenta Bezprawne otwarcie lub utrzymywanie rachunku bankowego Bezprawne dokonanie rozliczeń pieniężnych w obrocie dewizowym Reglamentacja działalności związanej z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych. Nielegalna działalność kantorowa Naruszenia obowiązków dewizowych Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez NBP Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez organy celne. lub Straż Graniczną Naruszenie obowiązku pośrednictwa banku Naruszenie obowiązku informowania NBP Nieprzechowywanie wymaganych dokumentów związanych. z działalnością kantorową lub obrotem dewizowym Naruszenie obowiązku nadzoru Rozdział 18 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń przeciwko. organizacji gier i zakładów wzajemnych Nielegalne urządzanie gier lub zakładów wzajemnych Urządzanie lub prowadzenie gry z naruszeniem szczególnych obowiązków Urządzanie lub prowadzenie gry bez urzędowego sprawdzenia lub bez urzędowych zabezpieczeń Naruszenie obowiązku informacyjnego przy niszczeniu losów Naruszenie obowiązku informacyjnego przy automatach do gry Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier fantowych i loterii Nielegalny udział w grach lub zakładach Nielegalna sprzedaż losów loterii lub innych dowodów udziału w grze Zakazana publiczna reklama i promocja gier lub zakładów wzajemnych Umożliwienie udziału w grze osobie nieletniej Niewłaściwe wykonywanie nadzoru Część druga Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Rozdział 19 Zagadnienia ogólne Pojęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe Funkcje norm postępowania karno-skarbowego Cele postępowania karno-skarbowego Przedmiot procesu Tryby postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe. 11

11 i wykroczenia skarbowe Tryb zwyczajny Tryb uproszczony Tryb nakazowy Tryb w stosunku do nieobecnych Tryb mandatowy Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Postępowanie zasadnicze i dodatkowe Rozdział 20 Strony i ich przedstawiciele Pojęcie i rodzaje stron Oskarżyciel publiczny Oskarżony Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej Interwenient Reprezentanci stron procesowych Rozdział 21 Zabezpieczenie majątkowe Uwagi ogólne Zatrzymanie przesyłki Złożenie do depozytu Zabezpieczenie na mieniu Upadek zabezpieczenia Tymczasowe zajęcie mienia Rozdział 22 Właściwość organów postępowania przygotowawczego Finansowe organy postępowania Niefinansowe organy postępowania Prokurator Właściwość z łączności spraw i spory o właściwość w postępowaniu przygotowawczym Rozdział 23 Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy Postępowanie mandatowe Uwagi ogólne Organy uprawnione do nakładania kary grzywny w trybie. postępowania mandatowego Przesłanki postępowania mandatowego Rodzaje mandatów

12 1.5. Skutki odmowy przyjęcia mandatu Uchylenie prawomocnego mandatu Nadzór nad postępowaniem mandatowym Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Uwagi ogólne Przebieg negocjacji Zezwolenie Rozdział 24 Postępowanie przygotowawcze Uwagi ogólne Wszczęcie postępowania Formy postępowania (śledztwo lub dochodzenie) Porządek czynności Akt oskarżenia Wniosek o skazanie bez rozprawy Rozdział 25 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Uwagi ogólne Rozpoczęcie rozprawy Uwagi ogólne o rozprawie Przewód sądowy Odczytanie aktu oskarżenia Wyjaśnienia oskarżonego Skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego Skrócona rozprawa Dalsze postępowanie dowodowe Zwrot sprawy oskarżycielowi publicznemu Rozszerzenie oskarżenia Zmiana kwalifikacji prawnej zarzutu aktu oskarżenia Przerwa i odroczenie rozprawy Zamknięcie przewodu sądowego Głosy stron Wyrokowanie Natychmiastowa wykonalność orzeczenia Rozdział 26 Postępowanie odwoławcze Uwagi ogólne Apelacja Przedmiot, granice, zakres i kierunek zaskarżenia Właściwość sądów odwoławczych Termin

13 2.4. Dewolutywność i suspensywność apelacji Strony uprawnione do wniesienia apelacji Postępowanie dowodowe Zakaz reformationis in peius Zakaz ne peius Zarzuty i przyczyny odwoławcze Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego Przebieg rozprawy apelacyjnej Zażalenie Przedmiot zażalenia Dewolutywność i suspensywność zażalenia Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia Termin do wniesienia zażalenia Właściwość organów odwoławczych Rodzaje orzeczeń sądu lub organu odwoławczego Rozdział 27 Nadzwyczajne środki zaskarżenia Uwagi ogólne Kasacja Przedmiot zaskarżenia Termin do wniesienia kasacji Dewolutywność i suspensywność kasacji Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji Podstawy kasacji Rodzaje orzeczeń sądu kasacyjnego Przebieg postępowania Wznowienie postępowania Przedmiot wznowienia Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania Podstawy wznowienia Orzeczenie o wznowieniu postępowania Rozdział 28 Postępowanie uproszczone Przesłanki postępowania uproszczonego Przebieg postępowania uproszczonego Wyrok zaoczny Rozdział 29 Postępowanie nakazowe Uwagi ogólne Przesłanki postępowania nakazowego

14 3. Przebieg postępowania nakazowego Rozdział 30 Postępowanie w stosunku do nieobecnych Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych Przebieg postępowania w stosunku do nieobecnych Rozdział 31 Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe Uwagi ogólne Przebieg postępowania Wykonywanie kar Wykonywanie środków karnych Podstawowa literatura

15

16 Wykaz skrótów Akty normatywne k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) kodeks karny rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca z 1932 r r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.) kodeks karny ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, z 1969 r. poz. 94 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) pr. dew. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 826) Traktat Lizboński Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 TWE z , s. 1) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską teksty jednolite Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 115 z ) u.g.h. ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.) 17

17 u.k.s. u.o.p.z. u.p.n. u.s.d.g. ustawa VAT WKC ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) rozporządzenie Rady 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , s. 1, z późn. zm.) Czasopisma CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dor. Podat. Doradca Podatkowy KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe M. Pod. Monitor Podatkowy M. Prawn. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Wojskowej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich PiP Państwo i Prawo Pr. i Pod. Prawo i Podatki Prob. Praw. Problemy Praworządności Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prz. Orz. Pod. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Prz. Pod. Przegląd Podatkowy PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy Inne ABW CBA NSA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralne Biuro Antykorupcyjne Naczelny Sąd Administracyjny 18

18 OSA OTK SA SN TK Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sąd apelacyjny Sąd Najwyższy rybunał Konstytucyjny 19

19

20 Przedmowa Prawo i postępowanie karne skarbowe to klasyczny podręcznik akademicki napisany przede wszystkim z myślą o studentach studiów prawniczych i administracyjnych, którzy w programie swoich kierunków studiów mają obligatoryjny lub fakultatywny przedmiot o tej nazwie. Oddawany do rąk czytelnika podręcznik stanowi całościowe, gruntowne opracowanie obszernej problematyki prawa karnego skarbowego obejmującej zarówno zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, jak i wykonawcze napisane przez trójkę autorów, specjalizujących się od wielu lat w tej dziedzinie, z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Violetta Konarska-Wrzosek i Tomasz Oczkowski) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Jerzy Skorupka). Pierwsze wydanie tego podręcznika ukazało się w Wolters Kluwer Polska na początku 2010 r. Jego pierwowzorem było Prawo karne skarbowe autorstwa Violetty Konarskiej-Wrzosek i Tomasza Oczkowskiego, wydane w Toruniu w 2005 r. przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora i obejmujące zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze. Wyczerpanie nakładu podręcznika z 2010 r. oraz kolejne zmiany legislacyjne, jakich dokonano w ostatnich 2 latach w prawie podatkowym, celnym, dewizowym, hazardowym, w procedurze karnej, a także w samym prawie karnym skarbowym normowanym przepisami Kodeksu karnego skarbowego z 1999 r., skłoniły autorów do opracowania nowego wydania podręcznika uwzględniającego wszystkie dokonane zmiany, tak aby zapewnić studentom w pełni aktualny podręcznik do nauki prawa i postępowania karnego skarbowego na nowy rok akademicki. Autorzy mają nadzieję, że całościowy charakter podręcznika i sposób przekazu jego niełatwych treści sprawi, że korzystać z niego będą również aplikanci sądowi, prokuratorscy, radcowscy, adwokaccy i notarialni oraz słuchacze licznych studiów podyplomowych. Violetta Konarska-Wrzosek Toruń, sierpień 2012 r.

21

22 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

23

24 Dział I Zagadnienia wstępne Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego sensu largo, wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulującą kwestię odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wykonawcze dotyczące wydanych orzeczeń. Prawo karne skarbowe to zespół norm o charakterze materialnoprawnym, procesowym i wykonawczym, które określają, jakie zachowania godzące lub zagrażające dochodom lub interesom finansowym Skarbu Państwa lub innych podmiotów publicznoprawnych (samorządowych lub wspólnotowych) są zabronione pod groźbą kary, jakie kary i inne środki penalne mogą być orzeczone wobec sprawcy i osób pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, jakie są zasady odpowiedzialności karnej skarbowej i możliwości jej uniknięcia albo redukcji oraz jakie są uprawnienia stron, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zasady, instytucje i standardy ich działań, a nadto odmienności w zakresie postępowania w sprawach karnych skarbowych i w zakresie wykonywania orzeczeń skazujących wydanych w tych sprawach. W obszarze prawa karnego skarbowego można więc wyróżnić trzy działy: materialne prawo karne skarbowe, procesowe prawo karne skarbowe i wykonawcze prawo karne skarbowe. Materialne prawo karne skarbowe określa w szczególności, jakie zachowania naganne stanowią przestępstwa lub wykroczenia skarbowe i jakie za nie grożą sankcje, jakie kary i inne środki mogą być orzeczone wobec sprawcy pojęcie i zakres regulacji prawa karnego skarbowego działy prawa karnego skarbowego 25

25 subsydiarność norm materialnoprawnych (środki karne, w tym dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, środki probacyjne, środki zabezpieczające), a jakie wobec osoby odpowiedzialnej posiłkowo, jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej oraz zasady i dyrektywy wymiaru kary i poszczególnych środków penalnych, jakie są terminy przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przedawnienia wykonania orzeczonych kar i środków karnych, jakie są możliwości skrócenia efektywnego czasu wykonywania orzeczonych kar i środków karnych oraz jakie są terminy niezbędne do zatarcia prawnych skutków skazania. Procesowe prawo karne skarbowe normuje problematykę naczelnych zasad procesu karnego skarbowego, warunków jego dopuszczalności, przebiegu procesu, jego stadiów, faz oraz trybów szczególnych, celów postępowania (w tym wyrównania przez sprawcę uszczerbku finansowego), właściwości organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do orzekania, rodzajów wydawanych orzeczeń, prawa i środków zaskarżenia, ustanawiania zabezpieczeń majątkowych, kręgu podmiotów mających prawa stron i ich uprawnień. Wykonawcze prawo karne skarbowe reguluje problematykę materialnoprawną i procesową dotyczącą wykonania orzeczeń wydanych w sprawach karnych skarbowych, w tym kwestie związane z wykonywaniem kar i środków unormowane odmiennie, niż to wynika z mających odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. lub nieunormowanych w tej ustawie, takich jak np. egzekwowanie kar i środków w razie ustanowienia odpowiedzialności posiłkowej. Materialne prawo karne skarbowe ma charakter subsydiarny w stosunku do norm szeroko rozumianego prawa finansowego. Zabezpiecza bowiem za pomocą sankcji karnych właściwe rozliczanie się z dotacji i subwencji, realizację obowiązków z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, w zakresie organizacji gier hazardowych. Prawo karne skarbowe podobnie jak prawo karne powszechne wkracza dopiero wtedy, gdy przy użyciu instrumentów, jakimi dysponują inne gałęzie prawa, nie da się zabezpieczyć respektowania ustalonych tam reguł postępowania i gdy naruszenia obowiązujących norm są na tyle poważne, że wymaga to zdecydowanego przeciwdziałania w postaci nałożenia sankcji karnych. Materialne prawo karne skarbowe stanowi więc ultima ratio w egzekwowaniu wymaganych prawem zachowań lub powstrzymywania się od czynów uznanych za groźne dla porządku finansowoprawnego państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy Unii Europejskiej. Kary i inne środki właściwe prawu karnemu skarbowemu są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zachowania naganne adresatów zakazów czy nakazów formułowanych w poszczególnych dziedzinach prawa finansowego są społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy i wyczerpują znamiona określonego w ustawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 26

26 2. Funkcje prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe pełni wiele doniosłych funkcji. Przede wszystkim chroni za pomocą sankcji karnych interesy finansowe i budżet: państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, przed czynami mogącymi im zagrozić, czy to w sposób abstrakcyjny, czy konkretny (funkcja ochronna). W drodze typizacji zachowań nagannych i opatrzenia ich sankcją karną oraz przez pociąganie do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa czy wykroczenia skarbowe prawo karne skarbowe pełni funkcję prewencyjno-wychowawczą. Oddziałuje bowiem na ogół społeczeństwa (prewencja generalna) i ukaranego sprawcę (prewencja indywidualna) powściągająco, uświadamiając społeczną szkodliwość naruszeń prawa i ich nieopłacalność. Efekty ogólnoprewencyjne można osiągać zarówno przez kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (tzw. prewencja generalna pozytywna), jak i w drodze odstraszania (tzw. prewencja generalna negatywna), z tym że lepsze i trwalsze rezultaty w zakresie przestrzegania prawa daje wyrobienie w społeczeństwie wewnętrznego przekonania o słuszności i zasadności ustanowionych norm postępowania. Dlatego też współczesne kodeksy karne, w tym kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (tekst pierwotny Dz. U. Nr 83, poz. 930; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), akcentują potrzebę kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (zob. art k.k.s.), aczkolwiek nie można tracić z pola widzenia wzbudzania respektu dla prawa przez stwarzanie obawy ukarania. Taki mechanizm oddziaływania na społeczeństwo ma w szczególności znaczenie na gruncie prawa karnego skarbowego, którego nakazy czy zakazy obwarowane sankcją karną nie należą do zachowań powszechnie uznawanych za naganne i zdecydowanie potępianych przez społeczeństwo (tzw. mala prohibita). Odnośnie do prewencji indywidualnej możliwych oddziaływań jest znacznie więcej, począwszy od fizycznego uniemożliwiania czy utrudniania ponownego łamania prawa, przez dotkliwe uświadamianie, że to się po prostu nie opłaca, aż do wychowania w duchu poszanowania dla prawa jako pewnej wspólnej wartości służącej całemu społeczeństwu. Prawo karne skarbowe pełni funkcję represyjno-sprawiedliwościową. Stosowanie represji karnej wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skarbowych jest naturalną konsekwencją ujawnienia czynu penalizowanego przez to prawo i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, co kończy się na ogół wydaniem orzeczenia skazującego, stanowiącego akt wymiaru sprawiedliwości adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu i stopnia winy sprawcy, łączący się z określoną dozą dolegliwości wynikającą z orzeczonej kary czy środka karnego. Swoistą funkcją pełnioną przez prawo karne skarbowe jest funkcja egzekucyjna. Wiele instytucji i środków prawnokarnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym jest tak ukształtowanych, że zapewnia wyrównanie należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem sprawcy. Dążenie do wyfunkcja ochronna funkcja prewencyjno- -wychowawcza funkcja represyjno- -sprawiedliwościowa funkcja egzekucyjna 27

27

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I Zagadnienia wstępne Rozdział 1 Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Spis treści Wykaz skrótów...15 Akty normatywne... 15 Czasopisma...15 Przedmowa...17 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I. Zagadnienia wstępne...21 Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XV

Spis treści. Wykaz literatury... XV Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Część pierwsza. Materialne prawo karne skarbowe Rozdział I. Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i specyfika prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44 Spis treści Wykaz skrótów...19 Przedmowa do wydania czwartego...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe...23 Dział I. Część ogólna...25 Rozdział pierwszy Materialne prawo karne...25 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 15. WYDANIE Stan prawny na 14 września 2016

Bardziej szczegółowo

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot Częśd ogólna: 1. Czyn zabroniony a) pojęcie czynu zabronionego (art. 53 art. 1 b) czyn c) znamiona czynu zabronionego a. podmiot art. 9 3 kks art. 24 1 kks odpowiedzialnośd posiłkowa art. 25 5 kks odpowiedzialnośd

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA 10. wydanie Stan prawny na 18 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE

PRAWO KARNE SKARBOWE z{ kphêwyh~upj l w s ê~ q ê j o iljr w A êw w ê m êw Plansze Prawo karne skarbowe obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J.

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW 17. WYDANIE KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Janusz

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 345/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Jan Bogdan Rychlicki Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny skarbowy

1. Kodeks karny skarbowy 1. Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 186) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1036, poz. 1149, poz. 1304; 2014,

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy Prawo karne skarbowe Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy Olaf Włodkowski Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 PIKTOGRAMY wskazują ważne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów XIII XV Rozdział I Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego 1 1 Sens karania za zło 1 2 Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym 4 I Odpowiedzialność karna

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych dwutygodnik MONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r. ISBN 978-83-7440-770-0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba PLAN ZAJĘĆ dla grupy I (najmłodszej z naboru 2010) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2011 11.01.2011r. godz. 16,15 17,45 - Zajęcia organizacyjne adw. K. Degener

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2010 11.01.2010r. godz. 16,15 17,45 - zajęcia organizacyjne adw. K. Degener ( zajęcia wspólne dla grupy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BiBlioteka Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA Biblioteka Sądowa METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA 2. WYDANIE DARIUSZ ŚWIECKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 13 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 marca 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz. 1749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 144/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Kala Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 457/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Barbara

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 381/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Henryk Gradzik (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński. Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Henryk Gradzik (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński. Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 495/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 maja 2017 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Henryk Gradzik (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt IV KO 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek Sygn. akt II KK 233/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2017 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (druk

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. V KK 27/11

WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. V KK 27/11 WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. V KK 27/11 Wskazany w art. 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 115/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 186) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1036, poz. 1149, poz. 1247; poz. 1304;

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg)

Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg) dwutygodnik MONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg) Stan prawny na 4 kwietnia 2017 r. ISBN 978-83-65789-57-0 Publikacja wchodzi w skład MONITORA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 222/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo