PRAWO KARNE SKARBOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO KARNE SKARBOWE"

Transkrypt

1 z{ kphêwyh~upj l w s ê~ q ê j o iljr w A êw w ê m êw Plansze Prawo karne skarbowe obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne, zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, przedawnienie i zatarcie skazania, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, organy postępowania przygotowawczego, strony postępowania, postępowanie mandatowe, postępowanie wykonawcze. Dr hab. Mirosława Melezini profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Kierownik Zakładu Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. j êo êi w A êw w A ê m êw Dr Andrzej Sakowicz adiunkt w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Krzysztof Kazmiruk doktorant w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. j êo êi PLANSZE BECKA PRAWO KARNE SKARBOWE Polecamy: M. Melezini (red.) / K. Kazmiruk / A. Sakowicz Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. PLANSZE BECKA Mirosława Melezini (red.), Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE 10 zł tel.: , fax: Cena 3 zł C. H. BECK ISBN Wydawnictwo C. H. BECK

2 PLANSZE BECKA Prawo karne skarbowe

3 W sprzedaży: L. Wilk, J. Zagrodnik PRAWO KARNE SKARBOWE Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze F. Prusak POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 15 Twoje Prawo

4 Mirosława Melezini (red.) Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010

5 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN

6 Przedmowa Opracowanie Prawo karne skarbowe Plansze Becka jest formą wydawniczą adresowaną przede wszystkim do Studentów wydziałów prawa oraz administracji, a także Studentów innych kierunków studiów czy specjalności, które w programach nauczania przewidują wykłady z prawa karnego skarbowego. Zamysłem autorów było stworzenie takiego narzędzia pracy, które ułatwi Studentom naukę prawa karnego skarbowego i zwiększy efektywność nauczania przedmiotu. Graficzne przedstawienie prawa karnego skarbowego może też być pomocne Studentom w powtórce materiału z zakresu wykładu przed egzaminami. Opracowanie obejmuje prawo karne skarbowe materialne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Sporządzone diagramy prezentują podstawowe i najbardziej istotne kwestie wchodzące w skład wykładu. Gruntowne opanowanie wiedzy z dziedziny prawa karnego skarbowego wymaga oczywiście studiowania tekstu ustawy (Kodeks karny skarbowy), komentarzy, podręczników, literatury specjalistycznej i orzecznictwa sądowego. Autorzy włączyli do opracowania wykaz podstawowej literatury. Układ poszczególnych diagramów zasadniczo odpowiada systematyce wykładu z prawa karnego skarbowego. Pozwoli to na korzystanie z wykresów w trakcie kolejnych wykładów i ćwiczeń z prawa karnego skarbowego. Oddając do rąk Studentów niniejsze opracowanie, Autorzy pragną wyrazić nadzieję, że stanie się ono użytecznym i łatwym w korzystaniu narzędziem pracy. Mirosława Melezini Białystok, lipiec 2010 r.

7

8 Spis treści Przedmowa Literatura podstawowa V XV Część I. Ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne 3 Tabl. 1. Systematyka prawa karnego 3 Tabl. 2. Podział prawa karnego skarbowego 4 Tabl. 3. Budowa Kodeksu karnego skarbowego 4 Tabl. 4. Budowa przepisów Tytułu I Kodeksu karnego skarbowego 5 Tabl. 5. Rodzaje dyspozycji 5 Tabl. 6. Typy sankcji karnych 6 Tabl. 7. Rodzaje sankcji karnych 6 Tabl. 8. Funkcje prawa karnego skarbowego 7 Tabl.. Zasady prawa karnego skarbowego 7 Tabl. 10. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot dokonujący wykładni 8 Tabl. 11. Metody wykładni 8 Rozdział II. Zasady obowiązywania ustawy karnej skarbowej Tabl. 12. Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób Tabl. 13. Miejsce popełnienia czynu zabronionego 10 Tabl. 14. Czas popełnienia czynu zabronionego 10 Tabl. 15. Reguły intertemporalne 11 Rozdział III. Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe pojęcie i zasady odpowiedzialności 12 Tabl. 16. Przestępstwo skarbowe (art. 1 w zw. z art KKS) 12 Tabl. 17. Wykroczenie skarbowe (art. 1 w zw. z art KKS) 12 Tabl. 18. Przesłanki przypisania winy 13 Tabl. 1. Elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu 13 Tabl. 20. Koncepcje społecznej szkodliwości czynu 14 Tabl. 21. Sposoby realizacji czynu 14 Tabl. 22. Koncepcje czynu 14 Tabl. 23. Podział czynów zabronionych 15 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka VII

9 Spis treści Tabl. 24. Tabl. 25. Tabl. 26. Tabl. 27. Tabl. 28. Tabl. 2. Tabl. 30. Tabl. 31. Tabl. 32. Tabl. 33. Tabl. 34. Tabl. 35. Tabl. 36. Tabl. 37. Tabl. 38. Tabl. 3. Tabl. 40. Tabl. 41. Tabl. 42. Tabl. 43. Tabl. 44. Tabl. 45. Tabl. 46. Tabl. 47. Tabl. 48. Tabl. 4. Tabl. 50. Tabl. 51. Tabl. 52. Tabl. 53. Tabl. 54. Tabl. 55. Tabl. 56. Tabl. 57. Tabl. 58. Tabl. 5. Tabl. 60. Tabl. 61. Tabl. 62. Tabl. 63. Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na znamię skutku 15 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na stopień zagrożenia dla dobra prawnego 15 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na sposób realizacji czynu 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowyc z uwagi na stronę podmiotową 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na podmiot 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na ich typ 17 Rozgraniczenie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych 17 Ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 18 Przedmiot ochrony 1 Podmiot przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 1 Nieletni młodociany 20 Znamiona strony podmiotowej 21 Umyślność 21 Struktura zamiaru 22 Rodzaje zamiarów w Kodeksie karnym skarbowym 22 Nieumyślność 23 Okoliczności wyłączające bezprawność kontratypy 23 Znamiona dozwolonego ryzyka 24 Przedmiotowy zakres eksperymentu 24 Okoliczności wyłączające winę 24 Przyczyny i skutki niepoczytalności 25 Metody określenia niepoczytalności 25 Poczytalność ograniczona 26 Definicja i rodzaje błędu 27 Błąd co do faktu (art i 2 KKS) 28 Błąd co do kontratypu (art KKS) 2 Błąd co do prawa (art KKS) 30 Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 31 Quasi-sprawstwo (art. 3 KKS) 32 Podżeganie elementy 32 Pomocnictwo elementy 33 Pomocnictwo formy 33 Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika 34 Formy stadialne popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 35 Elementy usiłowania 35 Odpowiedzialność za usiłowanie 36 Usiłowanie udolne usiłowanie nieudolne 37 Zbieg przepisów ustawy (art. 7 KKS) 38 Zbieg czynów karalnych (art. 8 KKS) 3 Czyn ciągły (art. 6 2 KKS) 40 Rozdział IV. Zaniechanie ukarania za przestępstwo i wykroczenie skarbowe 41 Tabl. 64. Instytucje degresji karania i ich skutki 41 Tabl. 65. Postacie czynnego żalu 41 Tabl. 66. Przesłanki pozytywne czynnego żalu (art. 16 KKS) 42 VIII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

10 Spis treści Tabl. 67. Tabl. 68. Tabl. 6. Tabl. 70. Tabl. 71. Tabl. 72. Tabl. 73. Tabl. 74. Tabl. 75. Tabl. 76. Tabl. 77. Bezskuteczność samodenuncjacji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 42 Warunki formalne samodenuncjacji 43 Wyłączenia stosowania instytucji niepodlegania karze 43 Warunki niepodlegania karze za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe 43 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 44 Orzeczenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 18 KKS) 45 Konsekwencje wyroku sądu zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art KKS) 45 Warianty odstąpienia od wymierzenia kary/środka karnego 45 Możliwości odstąpienia od wymierzania kary lub środka karnego 46 Katalog środków karnych, które można stosować przy odstąpieniu od wymierzenia kary 47 Odstąpienie od wymierzenia kary z możliwością orzeczenia środka karnego 48 Rozdział V. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za przestępstwa skarbowe 4 Tabl. 78. Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej (art. 22 i 47 KKS) 4 Tabl. 7. Katalog kar w Kodeksie karnym skarbowym (art KKS) 4 Tabl. 80. Postacie kary grzywny w stawkach dziennych 50 Tabl. 81. Etapy wymierzania kary grzywny w stawkach dziennych 50 Tabl. 82. Granice liczby stawek dziennych i wysokości stawki dziennej 51 Tabl. 83. Kara ograniczenia wolności kształt prawny (art KK) 51 Tabl. 84. Kara ograniczenia wolności inne elementy (art. 36 KK i art KKS) 52 Tabl. 85. Podstawy wymierzenia kary ograniczenia wolności 52 Tabl. 86. Wyłączenia możliwości stosowania kary ograniczenia wolności (art KKS) 53 Tabl. 87. Czas trwania kary pozbawienia wolności 54 Tabl. 88. Kara aresztu wojskowego (art KKS i art i 3 KK) 54 Tabl. 8. Warunki odpowiedzialności posiłkowej (art. 24 KKS) 55 Tabl. 0. Pojęcie korzyści majątkowej (art KKS) 56 Tabl. 1. Ograniczenia i inne elementy odpowiedzialności posiłkowej (art. 25 KKS) 56 Tabl. 2. Katalog środków karnych sensu stricto 57 Tabl. 3. Zakres przepadku przedmiotów (art. 2 KKS) 57 Tabl. 4. Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 58 Tabl. 5. Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 5 Tabl. 6. Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 1, 1a, 4 7 KKS) 60 Tabl. 7. Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art i 3 KKS) 61 Tabl. 8. Przesłanki stosowania środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art KKS) 61 Tabl.. Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art KKS) 62 Tabl Przesłanki orzekania przepadku korzyści majątkowej 62 Tabl Domniemanie prawne z art KKS 63 Tabl Domniemanie prawne z art KKS 63 Tabl Inne elementy konstrukcji przepadku korzyści majątkowej (art KKS) 64 Tabl Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej (art. 33 1, 5 7 KKS) 64 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz 65 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka IX

11 Spis treści Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz wykonywania określonego zawodu 66 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz zajmowania określonego stanowiska 66 Tabl Przesłanki orzekania podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS) 67 Tabl. 10. Rodzaje uprawnień, które skazany traci (art KK w zw. z art KKS) 67 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się pozbawienie praw publicznych (art. 34 1, 3 i 4 KKS) 68 Tabl Zawiadomienie sądu rodzinnego w kwestii rozważenia potrzeby pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych (art. 51 KK w zw. z art KKS) 68 Tabl Środki probacyjne 6 Tabl Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego (art KK w zw. z art KKS) 6 Tabl Wyłączenia stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego (art KKS) 70 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego 71 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego 72 Tabl Zakres warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 6 1 KK w zw. z art KKS) 73 Tabl Przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 6 1 i 2 KK w zw. z art KKS) 73 Tabl. 11. Ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 41a 1 KKS) 73 Tabl Okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 70 KK w zw. z art KKS i art. 41a 2 KKS) 74 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 72 i 73 KK w zw. z art KKS, art KKS i art. 41a 2 KKS) 75 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 75 i 76 KK w zw. z art KKS oraz art KKS) 76 Tabl Przesłanki materialne warunkowego przedterminowego zwolnienia (art KK w zw. z art KKS) 77 Tabl Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia 78 Tabl Czas trwania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art i 3 KK w zw. z art KKS oraz art KKS) 7 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art. 15 KKW w zw. z art KKS oraz art KKS) 80 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art. 160 KKW w zw. z art KKS, art KK w zw. z art KKS, i art KKS) 81 Rozdział VI. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za wykroczenia skarbowe 82 Tabl Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej 82 Tabl. 12. Granice wymiaru kary grzywny 82 Tabl Okoliczności związane z wymiarem kary grzywny 82 Tabl Zakres przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. art. 2 KKS) 83 Tabl Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art KKS) 83 Tabl Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 84 X M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

12 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art. 31 KKS) 85 Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art. 31 KKS) 86 Przesłanki stosowania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art w zw. z art KKS) 86 Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art w zw. z art KKS) 87 Rozdział VII. Zasady i dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej 88 Tabl Ustawowy a sądowy wymiar kary 88 Tabl. 13. Zasady sądowego wymiaru kary i innych środków 88 Tabl Pojęcia związane z dyrektywami wymiaru kary 8 Tabl Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art KKS) 8 Tabl Okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art KKS) 0 Tabl Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary, środków karnych oraz innych środków 0 Tabl Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary 1 Tabl Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary o charakterze fakultatywnym (art i 2 KK w zw. z art KKS) 1 Tabl Nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach wskazanych w Kodeksie karnym skarbowym 2 Tabl Sposoby nadzwyczajnego złagodzenia kary (art i 2 KKS) 3 Tabl Nadzwyczajne złagodzenie kary obligatoryjne i możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary (art KKS) 4 Tabl. 14. Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary określone w art. 37 KKS oraz wyłączenia obostrzenia 5 Tabl Zasady nadzwyczajnego obostrzenia kary (art i 3 KKS) 6 Tabl Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz szczególny tryb obostrzenia (art i 3 KKS) 7 Tabl Zasady wymiaru kary przy obniżeniu i nadzwyczajnym obostrzeniu (art KKS) 8 Tabl Górne granice kar nadzwyczajnie obostrzonych (art KKS) 8 Tabl Pojęcie zbiegu podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary Tabl Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo nadzwyczajnego obostrzenia kary (art KK w zw. z art KKS) Tabl Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary (art KK w zw. z art KKS) Rozdział VIII. Przedawnienie i zatarcie skazania 100 Tabl Przedawnienie w Kodeksie karnym skarbowym 100 Tabl Rozpoczęcie biegu przedawnienia karalności art i 4 KKS 100 Tabl. 15. Przedawnienie karalności 101 Tabl Przedawnienie wykonania kary/środka karnego 102 Tabl Zatarcie skazania (art. 76, 107 i 336 KK w zw. z art KKS i art. 52 KKS) 103 Rozdział IX. Objaśnienie wyrażeń ustawowych 104 Tabl Wypadek mniejszej wagi (art KKS) 104 Tabl Pojęcie wartości w prawie karnym skarbowym (art , 15 i 16 KKS) 105 Tabl Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (art KKS) 105 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka XI

13 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 16. Środek przewozowy (art KKS) 105 Dokument (art KKS) 106 Rodzaje ksiąg (art KKS) 106 Należność publicznoprawna (art i 26a KKS) 107 Finansowy i niefinansowy organ postępowania przygotowawczego (art i 38 KKS) 107 Część II. Szczególna Rozdział X. Wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 111 Tabl Systematyzacja części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego 111 Tabl Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji 111 Tabl Tak zwane oszustwa podatnika związane z uchylaniem się od podatku 112 Tabl Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania (art. 54 KKS) 112 Tabl Firmanctwo (art. 55 KKS) 113 Tabl Oszustwo wobec organu podatkowego (art. 56 KKS) 114 Tabl Uporczywe niewpłacanie podatku (art. 57 KKS) 115 Tabl Wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 KKS) 116 Tabl Czyny związane z naruszeniem zasad prowadzenia ksiąg oraz innej dokumentacji mającej znaczenie dla określenia wymiaru podatku 116 Tabl. 17. Czyny związane ze stosowaniem podatku akcyzowego 117 Tabl Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez prawidłowego oznaczenia (art. 63 KKS) 118 Tabl Paserstwo wyrobami akcyzowymi przestępstwo skarbowe (art KKS) 11 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa wyrobami akcyzowymi 120 Tabl Paserstwo wyrobami akcyzowymi wykroczenie skarbowe (art KKS) 121 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa wyrobami akcyzowymi 121 Tabl Fałszowanie znaków akcyzy (art i 4 KKS) 122 Tabl Uzyskanie środków do fałszowania znaków akcyzy (art KKS) 122 Tabl Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70 KKS) 123 Tabl Naruszenia płatnika i inkasenta podatku 123 Tabl. 18. Nieodprowadzenie w terminie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku (art. 77 KKS) 124 Tabl. 10. Inne naruszenia podatkowe oraz z zakresu subwencji i dotacji 125 Tabl. 11. Naruszenia z zakresu Numeru Identyfikacji Podatkowej (art. 81 KKS) 125 Tabl. 12. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami 126 Tabl. 13. Wyłudzenie zezwoleń celnych (art i 3 i 4 KKS) 127 Tabl. 14. Używanie wyłudzonych zezwoleń celnych (art i 4 KKS) 127 Tabl. 15. Przemyt celny (art. 86 KKS) 128 Tabl. 16. Oszustwo celne (art. 87 KKS) 12 Tabl. 17. Paserstwo celne przestępstwo skarbowe (art KKS) 130 Tabl. 18. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa celnego 131 Tabl. 1. Paserstwo celne wykroczenie skarbowe (art. 1 4 KKS) 132 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa celnego 132 XII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

14 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 20. Tabl Tabl Część III. Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 21. Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Część IV. Tabl Narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej (art. 2 KKS) 133 Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 6 KKS) 134 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu 135 Wyłudzenie indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 7 1 i 4 KKS) 136 Używanie wyłudzonych indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 7 2 i 4 KKS) 136 Nielegalne nabycie papierów wartościowych przez rezydenta (art. 102 KKS) 137 Nielegalne rozliczenie pieniężne (art. 106c KKS) 138 Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) 138 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych 13 Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier albo zakładów (art i 4 KKS) 140 Urządzanie gier bez wymaganych urzędowych sprawdzeń lub zamknięć (art. 107a KKS) 141 Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego 145 Jurysdykcja sądowa w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 115 KKS) 146 Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego (art KKS) 147 Właściwości finansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 133 KKS) 147 Właściwość niefinansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 134 KKS) 148 Strony postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 14 Cele postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 14 Rodzaje postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 150 Postępowanie mandatowe 151 Rodzaje mandatów karnych 152 Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 152 Postępowanie uproszczone w sprawach o przestępstwa skarbowe 153 Wyrok nakazowy 154 Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art KKS) 155 Postępowanie wykonawcze Określenie na nowo stawki dziennej kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe (art. 182 KKS) 15 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka XIII

15 Spis treści Tabl Odroczenie uiszczenia grzywny lub rozłożenie jej na raty (art. 183 KKS) 15 Tabl Zasady wykonywania kary grzywny wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo (art. 184 KKS) 160 Tabl. 22. Wykonanie kary grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe (art KKS) 161 Tabl Warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe (art KKS w zw. z art KW) 162 Tabl Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 18 KKS) 163 Tabl Wykonanie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 10 KKS) 163 Tabl Tak zwana rehabilitacja prawna co do wykonania środków karnych z 22 2 pkt 5 i 7 KKS (art. 11 KKS) 164 Indeks rzeczowy 165

16 Literatura podstawowa 1. Podręczniki: V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008 J. Zagrodnik, L. Wilk, Prawo karne skarbowe, Warszawa Komentarze: G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 200 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 1 2, Kraków 2006 J. Zagrodnik, L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007

17

18 Część I. Ogólna

19

20 Rozdział I. Zagadnienia wstępne Tabl. 1. Systematyka prawa karnego Prawo karne powszechne (sensu largo) szczególne prawo karne materialne (sensu stricto) prawo karne skarbowe praw karne procesowe prawo karne wojskowe prawo karne wykonawcze prawo karne gospodarcze prawo karne międzynarodowe prawo o postępowaniu w sprawach nieletnich M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka 3

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BiBlioteka Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dz.U.2013.186 2013-10-07 zm. Dz.U.2013.1036 art. 10 2013-10-15 zm. Dz.U.2013.1149 art. 2 2013-11-23 zm. Dz.U.2013.1304 art. 28 2014-04-01 zm. Dz.U.2014.312 art. 5 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1328 art. 5 Istnieją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz. 312. Kodeks karny skarbowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BIBLIOTEKA Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja prawa karnego 2015

Nowelizacja prawa karnego 2015 Nowelizacja prawa karnego 2015 Komentarz Włodzimierz Wróbel redakcja Autorzy Agnieszka Barczak-Oplustil Marek Bielski Grzegorz Bogdan Wojciech Górowski Mikołaj Iwański Michał Jakubowski Jan Jodłowski Piotr

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Wykaz skrótów................................................. XXV Wprowadzenie.................................................. XXIX Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej........................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE... 17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE... 17 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ I. SPÓŁKI KAPITAŁOWE ZAGADNIENIA OGÓLNE... 19 1. Podstawa prawna funkcjonowania spółek handlowych... 19 2. Pomocnicze stosowanie przepisów kodeksu

Bardziej szczegółowo

Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:

Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Wrocław, dnia 1 czerwca 2014r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego w roku akademickim 2014/2015 Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

WINA jako element struktury przestępstwa

WINA jako element struktury przestępstwa WINA jako element struktury przestępstwa Art. 1 k.k. 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Założenia : Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013 BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Problematyka kary grzywny... Małgorzata Marciniak Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Kodeks karny skarbowy charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i prawo finansowe

Finanse publiczne i prawo finansowe Finanse publiczne i prawo finansowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład III 30 h ćwiczenia III Cele/Efekty kształcenia: Celem kursu jest przekazanie wiadomości z Prawa finansowego. Po zakończeniu kursu

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH. Z PROBLEMATYKI WŁAŚCIWEJ KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU. Streszczenie

WYTWARZANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH. Z PROBLEMATYKI WŁAŚCIWEJ KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU. Streszczenie RAFAŁ AUGUSTYNIAK WYTWARZANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH. Z PROBLEMATYKI WŁAŚCIWEJ KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę związaną z prawidłową kwalifikacją przestępstw

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.1997.88.553. Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Tekst pierwotny: Dz.U.1997.88.553. Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Tekst pierwotny: Dz.U.1997.88.553 Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. [Struktura przestępstwa. Warunki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty systemu podatkowego i celnego

Instrumenty systemu podatkowego i celnego Instrumenty systemu podatkowego i celnego PRZEWODNIK METODYCZNY Opracowała: Prof. dr hab. Krystyna Znaniecka I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XVII Informacje praktyczne... XVIII Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Wstęp... XVII Informacje praktyczne... XVIII Wykaz skrótów... XXI Spis treści Spis treści Wstęp... XVII Informacje praktyczne... XVIII Wykaz skrótów... XXI Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa... 1 1. Wiążąca wykładnia sądowa w polskim systemie prawnym... 1 2. Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY Model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, rodzaje wymierzanych im kar i zasady postępowania zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Prawo karne materialne

Prawo karne materialne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego Prawo karne materialne Rozwiązywanie kazusów Metodyka Pod redakcją dr Joanny Długosz mgr. Pawła Nalewajko

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Druk nr 809 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

WRÓBEL ZOLL POLSKIE PRAWO KARNE WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA

WRÓBEL ZOLL POLSKIE PRAWO KARNE WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA W podręczniku uwzględniono nowelizacje kodeksu karnego uchwalone do dnia 1 października 2012 WŁODZIMIERZ WRÓBEL ZOLL ANDRZEJ POLSKIE PRAWO KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA PODRĘCZNIK WYDANIE 2012 WŁODZIMIERZ WRÓBEL

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/102 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karnym w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Małasiak Protokolant:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k.

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział I Michał Wysocki.

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Skrypty Becka Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Kodeks karny skarbowy SKRYPTY BECKA Kodeks karny skarbowy W sprzeda y: F. Prusak KODEKS KARNY SKARBOWY Kodeks System R. Kubacki, A. Bartosiewicz KODEKS

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego

Przedawnienie po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego Przedawnienie po nowelizacji k.k.s. Monika Stepanów Przedawnienie po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotowa nowelizacja 1 kodeksu karnego skarbowego, która

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1.

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. Opracowano na podstawie: s. 1/106 Dz. U. z 1997 Kancelaria Sejmu r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, USTAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wobec osoby już skazanej sąd w postępowaniu wykonawczym może:

Wobec osoby już skazanej sąd w postępowaniu wykonawczym może: Jacek Chmielewski Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni Instytucje karnoprawne modyfikujące ( przełamujące ) schemat postępowania karnego (w uzupełnieniu treści ulotki Pierwszy konflikt z prawem karnym sprawcy

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na doradc podatkowego. Pytania otwarte DIAGRAMY tom 2. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da

Egzamin. na doradc podatkowego. Pytania otwarte DIAGRAMY tom 2. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da Egzamin na doradc podatkowego Pytania otwarte DIAGRAMY tom 2 Zgodne z uchwałà Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7.5.2009 r. Egzamin

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP J. Sawicki Janusz Sawicki Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP Zaniedbania z zakresu identyfikacji NIP należą do podstawowych wykroczeń skarbowych popełnianych

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji

Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 443 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 października 2013 r.

DECYZJA NR 443 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 października 2013 r. DECYZJA NR 443 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 października 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania

Bardziej szczegółowo

Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji

Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji Piotr Tyszka Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji Prawo podatkowe, tworzące podstawy do naliczania i pobierania podatków, wymaga dla prawidłowego wykonywania stawianych

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu Monika Stepanów Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (część druga) Prawo dewizowe w art. 12 zobowiązuje rezydentów, do korzystania z pośrednictwa upoważnionych banków,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Karna Cywilna Dyscyplinarna

Karna Cywilna Dyscyplinarna Karna Cywilna Dyscyplinarna ukończone 17 lat czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony, o stopniu szkodliwości społecznej większym niż znikomy wina umyślna wina nieumyślna (lekkomyślność świadomie narusza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna. Audyt prawnokarny

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna. Audyt prawnokarny RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna Audyt prawnokarny - diagnostyka zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie odpowiedzialności karnej 18 marca 2014 r. Śniadanie tematyczne Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA GENOWEFA REJMAN ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 11 Spis treści Wstęp 7 Rozdział I Pojęcie odpowiedzialności i różne jej formy 9 1. Analiza odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Program ramowy (142 godz.) I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 279/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17

spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17 Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17 1. Uwagi wstępne 19 2. Procesowe gwarancje praworządności w sprawach stosunków służbowych w Policji 22 3. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 612 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 95/12 P O S T A N O W I E N I E Dnia 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt II KO 46/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 kwietnia 2014 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka w sprawie A. N. skazanego

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08)

Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08) Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08) 1 Skazanie za przestępstwo ciągłe znęcania się nad osobą zamieszkującą wspólnie ze sprawcą Rohlena przeciwko Czechom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie zobowiązao podatkowych

Przedawnienie zobowiązao podatkowych Przedawnienie zobowiązao podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i ordynacji podatkowej Prezentowane szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów egzekucji administracyjnej urzędów

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVI Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 2

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVI Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 2 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVI Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 2 Przepisy karne ustawy Podstawowe cechy: ustawa typizuje tzw. przestępstwa (także wykroczenia)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kowal

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kowal Sygn. akt V KK 158/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Edward Matwijów SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III K 3545/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Szczęsny Szymański del. Dnia 30 kwietnia 2013 r. Protokolant

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PRZERWA W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Bezpieczeństwo publiczne

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Bezpieczeństwo publiczne SPIS TREŚCI: USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ... 2 PODSTAWY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH 6 PRAWO FUNKCJONARIUSZY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO... 10 ELEMENTY POSTEPOWANIA KARNEGO..

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi Ryszard A. Stefański Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi I. Wprowadzenie Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo