Prawo i proces karny skarbowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo i proces karny skarbowy"

Transkrypt

1 STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK

2 STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy

3 W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRAWO KARNE PROCEOWE. CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 23 Twoje Prawo

4 Prawo i proces karny skarbowy Autorzy prof. dr hab. Leszek Wilk Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. Jarosław Zagrodnik Uniwersytet Śląski w Katowicach 2. wydanie poprawione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015

5 Propozycja cytowania: L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Nb. 88, Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

6 Przedmowa Prezentowane opracowanie zawiera systematyczne i kompleksowe omówienie problematyki prawnomaterialnej oraz procesowej polskiego prawa karnego skarbowego. Ma ono układ charakterystyczny dla podręczników prawa i postępowania karnego ze specyfiką wynikającą z charakteru prawa karnego skarbowego, będącego dyscypliną z pogranicza karnistyki i finansów. Materiał podzielono na dwie części: materialną i procesową. Zamierzeniem autorów było przede wszystkim uporządkowanie problemów naukowych współczesnego prawa karnego skarbowego, ze szczególnym podkreśleniem i omówieniem tych, które są specyficzne dla tej dziedziny i powstają na tle jej autonomicznych rozwiązań i konstrukcji prawnych oraz na tle jej powiązań z innymi gałęziami prawa. Opracowanie pozwala na skonfrontowanie zawartych w nim poglądów, które wyrażone zostały w już istniejących podręcznikach i pozostałej literaturze prawa karnego skarbowego, co powinno sprzyjać bardziej wszechstronnemu poznawaniu tej dyscypliny o rosnącym znaczeniu społeczno-ekonomicznym. Niniejsze wydanie książki jest rozszerzone i znacznie zmienione, zwłaszcza w części dotyczącej procesu karnego skarbowego, w której zostały wyłuszczone i poddane całościowej analizie gruntowne zmiany procedury karnej skarbowej wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego z r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). W części dotyczącej materialnego prawa karnego skarbowego zmiany i uzupełnienia wiążą się przede wszystkim z modyfikacjami przepisów prawa finansowego, które dopełniają ustawowe opisy czynów zabronionych zawarte w Kodeksie karnym skarbowym. W oddawanym do rąk Czytelnika wydaniu uwzględnione zostały również najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, a ponadto zaktualizowany został wykaz literatury przedmiotu. Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i przedsiębiorczości, a także aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Zamysłem autorów było przedstawienie zagadnień z zakresu prawa karnego skarbowego, a zwłaszcza procesu karnego skarbowego oraz wyjaśnienie znaczenia i istoty poszczególnych konstruk-

7 VI Przedmowa cji i rozwiązań normatywnych w taki sposób, aby umożliwić poznanie i zrozumienie tytułowej problematyki bez konieczności sięgania do podręczników prawa i procesu karnego. Autorzy mają nadzieję, że ze względu na szeroką i szczegółową prezentację problematyki prawa i procesu karnego skarbowego niniejsze opracowanie znajdzie również zainteresowanie i okaże się przydatne dla praktyków, a także pracowników nauki. Katowice, październik 2014 r. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

8 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział Cechy charakterystyczne prawa karnego skarbowego... 8 I. Przedmiot ochrony... 8 II. Autonomia... 9 III. Subsydiarność wobec prawa finansowego IV. Blankietowa technika legislacyjna V. Hermetyczny charakter VI. Priorytet celu egzekucyjnego przed represją Funkcje prawa karnego skarbowego Podstawowe zasady prawa karnego skarbowego Zarys historycznej ewolucji prawa karnego skarbowego Źródła prawa karnego skarbowego Zagadnienia wykładni Zasięg obowiązywania prawa karnego skarbowego w czasie i w miejscu Rozdział II. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Pojęcie odpowiedzialności karnej skarbowej Odpowiedzialność posiłkowa Odpowiedzialność za zwrot korzyści majątkowej Dwupodział czynów zabronionych na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kryteria kontrawencjonalizacji I. Ustawowy próg II. Wypadek mniejszej wagi Elementy struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego I. Czyn II. Społeczna szkodliwość III. Ustawowe znamiona Przedmiot ochrony Podmiot... 47

9 VIII Spis treści 3. Strona przedmiotowa Strona podmiotowa IV. Bezprawność V. Wina Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej I. Okoliczności wyłączające byt przestępstwa lub wykroczenia skarbowego Brak czynu Znikomość społecznej szkodliwości Okoliczności wyłączające bezprawność Brak obrony koniecznej Brak stanu wyższej konieczności Kontratyp eksperymentu technicznego lub ekonomicznego Okoliczności wyłączające winę Nieletniość Niepoczytalność Rodzaje i funkcje błędu Problem pozaustawowych okoliczności wyłączających winę II. Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego Czynny żal jako autonomiczna konstrukcja prawa karnego skarbowego Czynny żal recypowany z Kodeksu karnego Formy stadialne w prawie karnym skarbowym Formy zjawiskowe w prawie karnym skarbowym I. Formy sprawcze II. Formy niesprawcze III. Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie IV. Odpowiedzialność za brak nadzoru Zbieg czynów i zbieg przepisów I. Rzeczywisty zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych II. Pozorny zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych III. Rzeczywisty (kumulatywny) zbieg przepisów prawa karnego skarbowego IV. Pozorny zbieg przepisów prawa karnego skarbowego V. Tak zwany idealny zbieg przepisów prawa karnego skarbowego i prawa karnego powszechnego Rozdział III. System środków penalnych prawa karnego skarbowego Racjonalizacja reakcji karnej skarbowej I. Priorytet represji majątkowej i celu egzekucyjno-kompensacyjnego II. Retrybucja (odpłata) III. Prewencja

10 Spis treści IX 2. Struktura systemu środków reakcji karnej skarbowej Kary I. Kara grzywny II. Kara ograniczenia wolności III. Kara pozbawienia wolności Środki karne I. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności II. Przepadek przedmiotów III. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów IV. Przepadek korzyści majątkowej V. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej VI. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska VII. Podanie wyroku do publicznej wiadomości VIII. Pozbawienie praw publicznych Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Środki zabezpieczające Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe I. Ustawowy i sądowy wymiar kary II. Zasady sądowego wymiaru kary III. Dyrektywy sądowego wymiaru kary IV. Nadzwyczajny wymiar kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Nadzwyczajne obostrzenie kary Odstąpienie od wymierzenia kary Przedawnienie Zatarcie skazania Ułaskawienie, amnestia, abolicja Część II. Materialne prawo karne skarbowe. Część szczególna Rozdział I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Charakterystyka ogólna Wybrane typizacje I. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54 KKS) II. Firmanctwo (art. 55 KKS) III. Oszustwo w deklaracji podatkowej (art KKS) IV. Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku lub nadpłaty (art. 76 KKS) V. Niewypełnienie obowiązków przez płatnika lub inkasenta (art. 77 KKS)

11 X Spis treści Rozdział II. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami Charakterystyka ogólna Wybrane typizacje I. Wyłudzenie pozwolenia lub innego dokumentu celnego (art. 85 KKS) II. Przemyt celny (art. 86 KKS) III. Oszustwo celne (art. 87 KKS) Rozdział III. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu Charakterystyka ogólna Wybrane typizacje I. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 KKS) II. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) III. Niezgłoszenie przywozu do kraju lub wywozu za granicę wartości dewizowych (art. 106f KKS) Rozdział IV. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych Charakterystyka ogólna Wybrana typizacja nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier i zakładów oraz nielegalne uczestnictwo w zagranicznej grze lub zakładzie (art. 107 KKS) Część III. Proces karny skarbowy Rozdział I. Zagadnienia wstępne Pojęcie i przedmiot procesu karnego skarbowego Cel procesu karnego skarbowego Pojęcie i źródła procesowego prawa karnego skarbowego Zakres obowiązywania procesowego prawa karnego skarbowego Odmiany procesu karnego skarbowego założenia konstrukcyjne postępowań szczególnych Rozdział II. Zasady procesu karnego skarbowego Pojęcie, funkcje i podział zasad procesu karnego skarbowego Zasady związane z wszczęciem procesu karnego skarbowego I. Zasada ścigania z urzędu II. Zasada legalizmu III. Zasada skargowości Zasady dotyczące postępowania dowodowego I. Zasada prawdy II. Zasada bezpośredniości III. Zasada koncentracji materiału dowodowego IV. Zasada swobodnej oceny dowodów

12 Spis treści XI 4. Zasady dotyczące formy oraz sposobu prowadzenia procesu I. Zasada kontradyktoryjności II. Zasada jawności III. Zasada rzetelnego procesu IV. Zasada ustności V. Zasada kontroli Zasady dotyczące sytuacji prawnej oskarżonego w procesie karnym skarbowym I. Zasada domniemania niewinności II. Zasada prawa do obrony Rozdział III. Przesłanki procesowe Pojęcie i klasyfikacja przesłanek procesowych Poszczególne przesłanki procesowe I. Podsądność sprawy karnej skarbowej II. Właściwość sądu III. Skarga IV. Istnienie stron procesowych V. Prawomocność materialna VI. Zawisłość sprawy VII. Przedawnienie VIII. Abolicja IX. Przesłanki o charakterze materialnym określone w art pkt 1 4 KPK Rozdział IV. Uczestnicy procesu karnego skarbowego Pojęcie uczestnika procesu karnego skarbowego Organy procesowe I. Pojęcie i podział organów procesowych II. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze Charakterystyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze Właściwość organów postępowania przygotowawczego Właściwość rzeczowa finansowych organów postępowania przygotowawczego Właściwość rzeczowa niefinansowych organów postępowania przygotowawczego Właściwość szczególna organów postępowania przygotowawczego Spór o właściwość między organami postępowania przygotowawczego III. Sądy Uwagi wstępne Właściwość sądu Badanie właściwości oraz spory o właściwość sądu Składy orzekające sądu

13 XII Spis treści IV. Referendarze sądowi V. Wyłączenie organu prowadzącego proces karny skarbowy Strony procesowe I. Pojęcie strony i rodzaje stron procesowych II. Oskarżyciel publiczny III. Oskarżony IV. Interwenient V. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej VI. Podmiot odpowiedzialny za zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego Przedstawiciele procesowi stron I. Uwagi wstępne II. Przedstawiciel ustawowy III. Obrońca IV. Pełnomocnik Rzecznicy interesu społecznego Pomocnicy procesowi Osobowe źródła dowodowe Pozostali uczestnicy procesowi Rozdział V. Czynności procesowe Pojęcie i rodzaje czynności procesowych Porządek czynności procesowych Terminy procesowe Decyzje procesowe Polecenia Narada i głosowanie nad orzeczeniem Prawomocność orzeczeń Protokoły i inne formy utrwalania czynności procesowych Doręczenia Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Rozdział VI. Dowody Pojęcie i klasyfikacja dowodów Zakazy dowodowe I. Uwagi wstępne II. Zakazy dowodzenia Zakazy dowodzenia oznaczonej tezy dowodowej Zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu Bezwzględne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu Względne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu III. Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod dowodzenia IV. Zakazy wykorzystania dowodów Dowodzenie I. Uwagi wstępne

14 Spis treści XIII II. Przedmiot dowodzenia III. Uprawdopodobnienie IV. Prawny obowiązek dowodzenia i ciężar dowodowy V. Wprowadzenie dowodów do procesu Wprowadzenie dowodów do procesu z urzędu Wprowadzenie dowodów do procesu na wniosek VI. Czynności przeprowadzenia dowodów VII. Ocena dowodów i dokonywanie ustaleń faktycznych Poszczególne źródła i środki dowodowe I. Oskarżony oraz podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej i ich wyjaśnienia II. Świadek i jego zeznania III. Biegły i jego opinia IV. Dokument i jego treść V. Dowód rzeczowy i jego właściwości VI. Eksperyment procesowy i jego wyniki VII. Wywiad środowiskowy Rozdział VII. Środki przymusu Pojęcie i klasyfikacja środków przymusu Zatrzymanie Środki zapobiegawcze I. Ogólna charakterystyka II. Tymczasowe aresztowanie III. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze Kary porządkowe Przymusowe wykonanie czynności procesowych Zabezpieczenie majątkowe Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze Model postępowania przygotowawczego Zadania postępowania przygotowawczego Strony i ich przedstawiciele w postępowaniu przygotowawczym Formy postępowania przygotowawczego I. Uwagi ogólne II. Śledztwo III. Dochodzenie Przebieg postępowania przygotowawczego I. Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego II. Instytucja przedstawienia zarzutów III. Zakończenie śledztwa lub dochodzenia Kontrola postępowania w stadium przygotowawczym I. Nadzór nad śledztwem lub dochodzeniem II. Kontrola prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego III. Kontrola postępowania przygotowawczego na wniosek Zasadnicza skarga karna

15 XIV Spis treści Rozdział IX. Postępowanie główne Uwagi wstępne Postępowanie sądowe przed rozprawą główną I. Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia II. Wstępne badanie sprawy III. Czynności związane z organizacją rozprawy głównej Rozprawa główna I. Uwagi wstępne II. Część wstępna rozprawy głównej III. Przewód sądowy Przedstawienie zarzutów oskarżenia Wyjaśnienia oskarżonego i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej Dalsze postępowanie dowodowe Zamknięcie przewodu sądowego IV. Przemówienia stron V. Wyrokowanie Czynności końcowe w sądzie I instancji Rozdział X. Postępowania szczególne Postępowanie mandatowe I. Ogólna charakterystyka II. Przesłanki postępowania mandatowego III. Przebieg postępowania mandatowego. Rodzaje mandatów karnych IV. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności I. Ogólna charakterystyka II. Faza negocjacyjna postępowania w kwestii dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Wniosek sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Negocjacje finansowego organu postępowania przygotowawczego ze sprawcą w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności III. Faza sądowa postępowania w kwestii dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Postępowanie nakazowe Postępowanie w stosunku do nieobecnych I. Uwagi ogólne II. Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych III. Przebieg postępowania w stosunku do nieobecnych IV. Kontrola wyroku wydanego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych

16 Spis treści XV Rozdział XI. Postępowanie odwoławcze Uwagi ogólne Problematyka ogólna środków odwoławczych I. Uwagi wstępne II. Dopuszczalność środka odwoławczego III. Wymagania formalne skargi odwoławczej IV. Cofnięcie środka odwoławczego V. Względne przyczyny odwoławcze VI. Zakres kontroli odwoławczej Granice środka odwoławczego Kierunek środka odwoławczego Reguły ne peius Bezwzględne przyczyny odwoławcze Bezwzględne przyczyny uchylenia orzeczenia Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu VII. Orzekanie w instancji odwoławczej co do oskarżonego lub podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo, co do których nie wniesiono środka odwoławczego VIII. Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego IX. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego X. Postępowanie ponowne Postępowanie apelacyjne I. Uwagi ogólne II. Postępowanie apelacyjne przed organem ad quo III. Postępowanie apelacyjne przed organem ad quem Przygotowanie do rozprawy Rozprawa apelacyjna Czynności końcowe Postępowanie zażaleniowe I. Uwagi ogólne II. Przebieg postępowania zażaleniowego Rozdział XII. Nadzwyczajne środki odwoławcze Kasacja I. Uwagi ogólne II. Kasacja stron III. Kasacja podmiotów szczególnych IV. Przebieg postępowania w przedmiocie kasacji Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu I. Podstawy wznowienia postępowania sądowego II. Przebieg postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

17 XVI Spis treści Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach karnych skarbowych ze stosunków międzynarodowych Uwagi ogólne Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych Europejski nakaz aresztowania Współpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie zatrzymania dowodów i zabezpieczenia mienia Współpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie wykonania orzeczeń dotyczących kar o charakterze pieniężnym Indeks rzeczowy

18 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmObrTowZU... ustawa z r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. Nr 97, poz. 963 ze zm.) AdmObrUsłZU... ustawa z r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz.U. Nr 79, poz. 546) EKPC... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GryHazU... ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz ze zm.) MPPOiP... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, załącznik) KC... Kodeks cywilny KK... Kodeks karny KKS... Kodeks karny skarbowy KKW... Kodeks karny wykonawczy KPC... Kodeks postępowania cywilnego KPK... Kodeks postępowania karnego KRO... Kodeks rodzinny i opiekuńczy Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) OchrInfNiejU... ustawa z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) OrdPU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PrAdw... ustawa z r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U z 2014 r. poz. 635 ze zm.) PrCel... ustawa z r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.) PrDew... ustawa z r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.)

19 XVIII Wykaz skrótów ProkU... ustawa z r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz ze zm.) PrUSP... ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PWKKS... ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) RadPrU... ustawa z r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 637 ze zm.) RegProk... rozp. Ministra Sprawiedliwości z r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014 r. poz. 1218) RegSąd... rozp. Ministra Sprawiedliwości z r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) SNU... ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) TKU... ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TSU... ustawa z r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) UKS... ustawa karna skarbowa z r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) akt nieobowiązujący WKC... Wspólnotowy Kodeks Celny 2. Czasopisma, publikatory An. UMCS... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUŁ FI... Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica AUNC... Acta Univesitatis Nicolai Copernici AUWr... Acta Universitatsis Wratislaviensis Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych D. Pod.... Doradca Podatkowy Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz. WE/UE... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej EPP... Europejski Przegląd Prawa FK... Finanse Komunalne Gl.... Glosa

20 Wykaz skrótów XIX GSP... Gdańskie Studia Prawnicze KPPod... Kwartalnik Prawa Podatkowego KZS... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP... Monitor Prawniczy MoPod... Monitor Podatkowy MPCiP... Monitor Prawa Celnego i Podatkowego NP... Nowe Prawo OSNK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNKW... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNwSK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych Pal.... Palestra PNUŚl. PPK... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego P. Pod.... Przegląd Podatkowy P. Pol.... Przegląd Policyjny Probl. Praw.... Problemy Praworządności Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SI... Studia Iuridica SP... Studia Prawnicze WPP... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNASW... Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne skróty art.... artykuł b.... były (-a, -e) d.... dawny (-a, -e) ENA... Europejski Nakaz Aresztowania ETPC... Europejski Trybunał Praw Człowieka itp.... i tym podobne m.in.... między innymi nast.... następny (-a, -e) NBP... Narodowy Bank Polski niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przykład Nr... numer NSA... Naczelny Sąd Administracyjny

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot Częśd ogólna: 1. Czyn zabroniony a) pojęcie czynu zabronionego (art. 53 art. 1 b) czyn c) znamiona czynu zabronionego a. podmiot art. 9 3 kks art. 24 1 kks odpowiedzialnośd posiłkowa art. 25 5 kks odpowiedzialnośd

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44 Spis treści Wykaz skrótów...19 Przedmowa do wydania czwartego...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe...23 Dział I. Część ogólna...25 Rozdział pierwszy Materialne prawo karne...25 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Spis treści Wykaz skrótów...15 Akty normatywne... 15 Czasopisma...15 Przedmowa...17 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I. Zagadnienia wstępne...21 Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I Zagadnienia wstępne Rozdział 1 Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XV

Spis treści. Wykaz literatury... XV Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Część pierwsza. Materialne prawo karne skarbowe Rozdział I. Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i specyfika prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 15. WYDANIE Stan prawny na 14 września 2016

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA 10. wydanie Stan prawny na 18 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE

PRAWO KARNE SKARBOWE z{ kphêwyh~upj l w s ê~ q ê j o iljr w A êw w ê m êw Plansze Prawo karne skarbowe obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne STUDIA PRAWNICZE Postępowanie karne W sprzedaży: J. Skorupka (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 1 Komentarze Kodeksowe M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia KAZUSY Becka Maciej Mitera Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo i postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA Biblioteka Sądowa METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA 2. WYDANIE DARIUSZ ŚWIECKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 13 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej PLAN ZAJĘĆ dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2010 11.01.2010r. godz. 16,15 17,45 - zajęcia organizacyjne adw. K. Degener ( zajęcia wspólne dla grupy

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba PLAN ZAJĘĆ dla grupy I (najmłodszej z naboru 2010) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2011 11.01.2011r. godz. 16,15 17,45 - Zajęcia organizacyjne adw. K. Degener

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński Postępowanie karne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie karne W sprzedaży: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO karne w pigułce 3. wydanie UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE Violetta Konarska-Wrzosek Tomasz Oczkowski Jerzy Skorupka Warszawa 2013 Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Marzena

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka.

II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka. II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka. 1. Pojęcie i funkcja Przesłanki to stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalność albo niedopuszczalność postępowania karnego,

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Wykaz orzecznictwa... XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy... 1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa... 10 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 345/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Jan Bogdan Rychlicki Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie 1. Kierunek: PRAWO SYLABUS 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr:

Bardziej szczegółowo