Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/3-6-00, fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dr hab. Kazimierza Pająka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację następującego zadania: Zakup i dostawa książek POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 006 R. NR 64, POZ. 63 z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ.000 EURO Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 4. Ocena ofert. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 0. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE. Formularz ofertowy. Załącznik : "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik : Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy. Załącznik 4: Wzór umowy.

3 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy przez podwykonawców. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedstawić umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę... Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:... Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem : "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-j) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty (l):. Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczenie, że wykonawca wyraża chęć wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu na zasadach, w terminach i warunkach określonych w SIWZ. 7. Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie udzielenia mu zamówienia, podpisać umowę. 8. Oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i dostarczenie przedmiotu umowy w wymaganym czasie. 9. Oświadczenie, że wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt, maksymalnie w terminie określonym w SIWZ. 0. Oświadczenie, że wykonawca udzieli odroczonego terminu płatności w ilości min. 4 dni od daty otrzymania faktury VAT Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. l mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego instytucję, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów l) odpowiednie do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski...3. Załącznik : Cena oferty...4. Załącznik 3: Formularz cenowy... Załącznik 4: Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy..3. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. W ww. przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie to zostanie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.. Sposób przygotowania oferty.. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych... Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności..3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych..4. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki... Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą: a) podpisać FORMULARZ OFERTA, b) podpisać załączniki, c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opatrzone opłatą skarbową w wysokości 7 zł, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa..7. Dokumenty powinny być sporządzone według wzorów - załączników (zamieszczonymi w Rozdziale E niniejszej specyfikacji)..8 Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

5 .9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały..0 Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 003 r. Nr 3, poz. 03 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały..3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione..4 Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Zakup i dostawa książek. UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.. Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie..6 Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów..7 Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 3.. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale A punkcie oraz poniższych wymagań określonych przez zamawiającego: 3... Przedmiot przetargu musi być dostarczony do dnia r. 4. Ocena ofert 4.. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w SIWZ. 4.. Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 00 % W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 00 pkt. x 00 %) / C badanej oferty brutto 4.3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny ofert.

6 . Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium... Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Miejsce i termin składania ofert 6.. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0 kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia 4 maj 008 roku o godzinie 0: Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 7.. Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust., ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 8.. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6. powyżej, tj. 4 maja 008 roku, godzina 0: w siedzibie Zamawiającego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 0.. Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji. 0.. Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia. 0.. Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje:

7 a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający sporządza "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych (formularz ZP-), w tym: a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 7 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych) z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP- "Oświadczenie członka komisji przetargowej"); b) Przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert ważnych, najkorzystniejszej Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert.. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie... Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma..3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) Pani Irena Łosoś (przedmiot zamówienia) tel. 067/3-7-04, b) Pani Dorota Łuczkowska (sprawy formalne) tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom nie związanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg.. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego.. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI upzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004 r... Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia protest można wnieść w terminie 7 od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego [www.pwsz.pila.pl] lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest dotyczący

8 postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert..3. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy którzy mają interes prawny, w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyć jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania..4. Zamawiający rozstrzyga łącznie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w terminie 0 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu... Pozostałe protesty, nie wymienione w pkt..4. zamawiający rozstrzyga w terminie 0 dni od dnia jego wniesienia..6. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie..7. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu wykonawcom nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych..8. W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Podchorążych 0, w kancelarii ogólnej PWSZ w Pile w formie pisemnej. 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 3.. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem wykonawcy, który wygrał przetarg, nazwy siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy 4.. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych.

9 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: b) opis przedmiotu zamówienia, c) projekt umowy Rozdział D niniejszej SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia INSTYTUT HUMANISTYCZNY Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość Polityka socjalna Unii Europejskiej Wydawnictwo Sejmowe, Anioł W. Warszawa 003, Europejska polityka społeczna. Implikacje Anioł W. Aspra-Jr 003 dla Polski Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu WSP TWP, Warszawa Auleytner J. społecznego 00 Rodzina i polityka rodzinna na przełomie Balcerzak- IPiSS Warszawa 004 wieków Paradowska B. Europejski Fundusz Społeczny i pod red. Mirosława Europejski Fundusz Rozwoju Warszawa 006 Grewińskiego Regionalnego od teorii do praktyki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych Frysztacki K. NOMOS, Kraków 00 Socjalny wymiar Europy. Od niewolnictwa Politechnika Radomska, Głąbicka, K. do obywatelskości Radom 006 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce Kabaj M. Scholar Warszawa 004 Praca socjalna w Europie. Inspiracje Kantowicz E. UWM Olsztyn 00 teoretyczne i standardy kształcenia Socjologia dobroczynności: zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich Królikowska J. Żak, Warszawa 004 Między państwem opiekuńczym a 3 opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym Krzyszkowski J. UŁ, Łódź 00 Marginalizacja w problematyce pedagogiki pod red. K. Marzec- 3 UKW, Bydgoszcz 00 społecznej i praktyce pracy socjalnej Holki Między transformacją a integracją. Polityka pod red. P. społeczna wobec problemów IGS-SGH, Warszawa 004 Błędowskiego współczesności Młodzi niepełnosprawni aktywizacja pod red. E. ISP, Warszawa 007 zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia Giermanowskiej Ubezpieczenia społeczne Muszalski W. PWN, Warszawa 004

10 Państwo socjalne w Europie pod red. K. Kraus, T. UMK, Toruń 00 Geisen, K. Piątek Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim Piątek K., Karwacki ROPS, Toruń 00 element diagnozy. Perspektywy klubów A. integracji społecznej w gminach Polska polityka społeczna wobec wyzwań pod red. K. Radom 007 spójności społeczno-ekonomicznej UE Głąbickiej Pomoc społeczna Praca socjalna. Teoria i pod red. K. Marzec- AB, Bydgoszcz 003 praktyka -tom I i II Holki Pracownik socjalny: wybrane problemy pod red. J. Brągiel, zawodu w okresie transformacji społecznej A. Kurcz Problemy społeczne w grze politycznej. pod red. J. Współczesne zagrożenia społeczne Królikowskiej diagnoza i przeciwdziałanie Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne Ludzie starzy i starość w polityce społecznej Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki Wokół teorii polityki społecznej Wolontariusz w życiu społecznym środowiska lokalnego Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia i rzeczywistość Wielowymiarowość pracy socjalnej Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka. Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej pod red. D. Graniewskiej Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 00 UW Warszawa 006 IPiSS, Warszawa 004 Szatur-Jaworska B. IPS UW, Warszawa 000 Szatur-Jaworska B. IPS-UW, Warszawa 003 pod red. S. Golinowskiej, E. Tarkowskiej, I. Topińskiej pod red. B. Rysz- Kowalczyk i B. Szatur-Jaworskiej pod red. B. Kromolickiej IPiSS, Warszawa 00 IPS-UW, Warszawa 003 USz. Szczecin 003 pod red. A. Kwak ISP, Warszawa 006 red. K. Frysztacki, K. Piątek red. E. Kantowicz, A. Olubiński Seria Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT w Toruniu: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Toruń 00 SWE AKAPIT: Toruń 003 Olubiński A. SWE AKAPIT: Toruń 004 red. K. Wódz, K. Piątek SWE AKAPIT: Toruń 004 Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza red. J. Grotowska- SWE AKAPIT: Toruń 00 uwarunkowania kierunki działań Leder, K. Faliszek Wolontariat w obszarze humanistycznych red. B. Kromolicka wyzwań opiekuńczych SWE AKAPIT: Toruń 00 Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i red. B. Kromolicka SWE AKAPIT: Toruń 00 kształcenia Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań opinie i postawy, Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej red. K. Białobrzeska, SWE AKAPIT: Toruń 006 S. Kawula red. K. Białobrzeska, SWE AKAPIT: Toruń 006 S. Kawula Naumiuk A. SWE AKAPIT: Toruń 007 red. K. Piątek. A. Karwacki SWE AKAPIT: Toruń 007

11 Bezpieczeństwo socjalne pod red. L. Frąckiewicz Wykluczenie społeczne pod red. L. Frąckiewicz Polityka społeczna w życiu społeczno pod red. A. gospodarczym kraju Rączaszka i W. Koczura Ustawa o pomocy społecznej - komentarz Iwona Sierpowska Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej Historia europejskiej myśli społecznej. Wybór tekstów źródłowych Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego AE Katowice 003 AE. Katowice 00 AE Katowice 007 Wolters Kluwer, Kraków 007 Piotr Pawełczyk Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 007 Marek Mazur PWN 00 Wacław Jędrzejewicz Władysław Zachariasiewicz Sławomir Solecki Edward Olszewski Łomianki, Wydawnictwo LTW, 006 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 00 Rzeszów, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 000 Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 004 Bydgoszcz, Toruń, Z życia i działalności Kongresu Polonii Ryszard Sudziński, Amerykańskiej Adam Sudoł Wydawnictwo Wers, 006 Diaspora polska w procesach globalizacji, Grzegorz Babiński, Kraków, Wydawnictwo stan i perspektywy badań Henryk Chałupczak Bohdan Grell i Córka, 006 Konstytucja Grecji Wydawnictwo Sejmowe, 00 Konstytucja Republiki Węgierskiej Wydawnictwo Sejmowe, 00 Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Wydawnictwo Sejmowe Niemiec Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Jerzy Konieczny Warszawa-Poznań 00 wypadkach i katastrofach Stres traumatyczny. Koncepcja i badania M. Lis-Turlejska Warszawa Zderzenie cywilizacji Samuel P. Muza, 007 Huntington Półwiecze, Historia polityczna świata po Wojciech Wydawnictwo PWN, 94 roku Roszkowski Warszawa 00 Encyklopedia terroryzmu (red. zb.) Muza, 004 Terroryzm Islamski Duda D. UJ 00 Muzułmanie w Europie Parzymies A. Warszawa 00 Polityka międzynarodowa Peter Calvocoressi Książka i Wiedza, 00 3 Polski samorząd terytorialny Nowak E.J. Lexis Nexis 00 Unia Europejska. Organizacja i Polskie wydawnictwo Dąbrowski G. funkcjonowanie Ekonomiczne 006 Finansowanie polityki regionalnej w Unii Czykier-Wierzba D. Twigger 003 Europejskiej Unia Europejska. Podstawowe akty Kamieński I. Lexis Nexis 00 prawne Ideologie polityczne. Wprowadzenie Heywood A. Drogi i bezdroża ku demokracji R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek Marszałek - Kawa

12 Konserwatyzm bez kompromisu J. Bartyzel Wyd. Adam Marszałek Między otwartą a domkniętą myślą R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek polityczną Marszałek Kawa Teorie i casusy globalizacji R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek Marszałek - Kawa Zrozumieć politykę. Główne problemy R. Backer, J. teorii polityki i współczesnej myśli politycznej Marszałek Kawa, J. Modrzyńska Wyd. Adam Marszałek Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje. Tadeusz Biernat, Wyd. Adam Marszałek Anna Siwik Józef Piłsudski - Lech Wałęsa Paradoks Tadeusz Biernat Wyd. Adam Marszałek charyzmatycznego przywództwa Prawo-Władza-Społeczeństwo-Polityka Maria Borucka- Wyd. Adam Marszałek Arctowa Filozofia politycznej praktyki Olgierd Cetwiński Wyd. Adam Marszałek Encyklopedia wiedzy politycznej red. Marek Chmaj, Joanna Marszałek- Kawa, Wojciech Sokół Wyd. Adam Marszałek (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich III RP Marzena Cichosz Wyd. Adam Marszałek Ideologie polityczne Andrew Heywood PWN, Warszawa, 007 Stan teorii demokracji Ian Shapiro PWN, Warszawa, 006 Zrozumieć demokrację i obywatelskość Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, PWN, Warszawa, 007 Jean-Paul Brisson, Elizabeth Brisson Współczesna analiza polityczna Robert A. Dahl, Bruce Stinebrickne Dydaktyka historii J. Maternicki, A. Suchoński, Cz. Majorek Warszawa , Scholar Warszawa Uczymy się nauczać R.I. Arends Warszawa Historia, dydaktyka, media B. Tarnowska Bydgoszcz 00 Pomiar wyników kształcenia B. Niemiecko Warszawa Nauczanie blokowe i Zintegrowane T. Jaworski, B. przedmiotów humanistycznych Burda, M. Szymczak Zielona Góra 00 Historia Zakres podstawowy i rozszerzony. K. Zielińska Warszawa 004 Zadania, testy, arkusze egzaminacyjne Między piekłem a rajem. Szare Toruń 006, Wydawnictwo Koziej Stanisław bezpieczeństwo na końcu XXI wieku Adam Marszałek Potencjał dochodowy samorządu w Polsce Teresa Lubińska Difin 008 Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński 006 Samorząd Terytorialny Bogdan Dolnicki Zakamycze 006 Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Andrzej Borodo LexisNexis 006 Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna 003 Gospodarka finansowa samorządu 3 Lech Jędrzejowski 007 terytorialnego w Polsce Teoria i praktyka wykorzystywania red. nauk. Maria 3 funduszy strukturalnych: studium wykonalności projektu Nowicka-Skowron, Konrad Głęboki Częstochowa 004 Decentralizacja administracji publicznej S. Fundowicz Lublin 00 w Polsce Zarys prawa administracyjnego Z. Leoński Warszawa 006 Efektywność oddziaływań Wyd. UR resocjalizacyjnych Red. J. Woźniak- Biblioteki cyfrowe Kasperek Naukowe czasopisma elektroniczne M. Nahotko 6 3 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek Numer sprawy AG-2240-09-07 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/32-26-00, fax. 067/32-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo