Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/3-6-00, fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dr hab. Kazimierza Pająka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację następującego zadania: Zakup i dostawa książek POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 006 R. NR 64, POZ. 63 z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ.000 EURO Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 4. Ocena ofert. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 0. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE. Formularz ofertowy. Załącznik : "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik : Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy. Załącznik 4: Wzór umowy.

3 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy przez podwykonawców. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedstawić umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę... Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:... Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem : "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-j) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty (l):. Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczenie, że wykonawca wyraża chęć wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu na zasadach, w terminach i warunkach określonych w SIWZ. 7. Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie udzielenia mu zamówienia, podpisać umowę. 8. Oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i dostarczenie przedmiotu umowy w wymaganym czasie. 9. Oświadczenie, że wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt, maksymalnie w terminie określonym w SIWZ. 0. Oświadczenie, że wykonawca udzieli odroczonego terminu płatności w ilości min. 4 dni od daty otrzymania faktury VAT Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. l mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego instytucję, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów l) odpowiednie do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski...3. Załącznik : Cena oferty...4. Załącznik 3: Formularz cenowy... Załącznik 4: Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy..3. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. W ww. przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie to zostanie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.. Sposób przygotowania oferty.. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych... Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności..3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych..4. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki... Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą: a) podpisać FORMULARZ OFERTA, b) podpisać załączniki, c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opatrzone opłatą skarbową w wysokości 7 zł, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa..7. Dokumenty powinny być sporządzone według wzorów - załączników (zamieszczonymi w Rozdziale E niniejszej specyfikacji)..8 Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

5 .9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały..0 Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 003 r. Nr 3, poz. 03 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały..3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione..4 Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Zakup i dostawa książek. UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.. Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie..6 Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów..7 Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 3.. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale A punkcie oraz poniższych wymagań określonych przez zamawiającego: 3... Przedmiot przetargu musi być dostarczony do dnia r. 4. Ocena ofert 4.. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w SIWZ. 4.. Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 00 % W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 00 pkt. x 00 %) / C badanej oferty brutto 4.3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny ofert.

6 . Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium... Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Miejsce i termin składania ofert 6.. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0 kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia 4 maj 008 roku o godzinie 0: Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 7.. Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust., ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczając na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 8.. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6. powyżej, tj. 4 maja 008 roku, godzina 0: w siedzibie Zamawiającego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 0.. Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji. 0.. Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia. 0.. Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje:

7 a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający sporządza "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych (formularz ZP-), w tym: a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 7 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych) z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP- "Oświadczenie członka komisji przetargowej"); b) Przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert ważnych, najkorzystniejszej Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert.. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie... Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma..3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) Pani Irena Łosoś (przedmiot zamówienia) tel. 067/3-7-04, b) Pani Dorota Łuczkowska (sprawy formalne) tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom nie związanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg.. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego.. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI upzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004 r... Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia protest można wnieść w terminie 7 od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego [www.pwsz.pila.pl] lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest dotyczący

8 postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert..3. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy którzy mają interes prawny, w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyć jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania..4. Zamawiający rozstrzyga łącznie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w terminie 0 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu... Pozostałe protesty, nie wymienione w pkt..4. zamawiający rozstrzyga w terminie 0 dni od dnia jego wniesienia..6. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie..7. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu wykonawcom nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych..8. W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Podchorążych 0, w kancelarii ogólnej PWSZ w Pile w formie pisemnej. 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 3.. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem wykonawcy, który wygrał przetarg, nazwy siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy 4.. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych.

9 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: b) opis przedmiotu zamówienia, c) projekt umowy Rozdział D niniejszej SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia INSTYTUT HUMANISTYCZNY Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość Polityka socjalna Unii Europejskiej Wydawnictwo Sejmowe, Anioł W. Warszawa 003, Europejska polityka społeczna. Implikacje Anioł W. Aspra-Jr 003 dla Polski Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu WSP TWP, Warszawa Auleytner J. społecznego 00 Rodzina i polityka rodzinna na przełomie Balcerzak- IPiSS Warszawa 004 wieków Paradowska B. Europejski Fundusz Społeczny i pod red. Mirosława Europejski Fundusz Rozwoju Warszawa 006 Grewińskiego Regionalnego od teorii do praktyki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych Frysztacki K. NOMOS, Kraków 00 Socjalny wymiar Europy. Od niewolnictwa Politechnika Radomska, Głąbicka, K. do obywatelskości Radom 006 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce Kabaj M. Scholar Warszawa 004 Praca socjalna w Europie. Inspiracje Kantowicz E. UWM Olsztyn 00 teoretyczne i standardy kształcenia Socjologia dobroczynności: zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich Królikowska J. Żak, Warszawa 004 Między państwem opiekuńczym a 3 opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym Krzyszkowski J. UŁ, Łódź 00 Marginalizacja w problematyce pedagogiki pod red. K. Marzec- 3 UKW, Bydgoszcz 00 społecznej i praktyce pracy socjalnej Holki Między transformacją a integracją. Polityka pod red. P. społeczna wobec problemów IGS-SGH, Warszawa 004 Błędowskiego współczesności Młodzi niepełnosprawni aktywizacja pod red. E. ISP, Warszawa 007 zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia Giermanowskiej Ubezpieczenia społeczne Muszalski W. PWN, Warszawa 004

10 Państwo socjalne w Europie pod red. K. Kraus, T. UMK, Toruń 00 Geisen, K. Piątek Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim Piątek K., Karwacki ROPS, Toruń 00 element diagnozy. Perspektywy klubów A. integracji społecznej w gminach Polska polityka społeczna wobec wyzwań pod red. K. Radom 007 spójności społeczno-ekonomicznej UE Głąbickiej Pomoc społeczna Praca socjalna. Teoria i pod red. K. Marzec- AB, Bydgoszcz 003 praktyka -tom I i II Holki Pracownik socjalny: wybrane problemy pod red. J. Brągiel, zawodu w okresie transformacji społecznej A. Kurcz Problemy społeczne w grze politycznej. pod red. J. Współczesne zagrożenia społeczne Królikowskiej diagnoza i przeciwdziałanie Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne Ludzie starzy i starość w polityce społecznej Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki Wokół teorii polityki społecznej Wolontariusz w życiu społecznym środowiska lokalnego Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia i rzeczywistość Wielowymiarowość pracy socjalnej Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka. Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej pod red. D. Graniewskiej Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 00 UW Warszawa 006 IPiSS, Warszawa 004 Szatur-Jaworska B. IPS UW, Warszawa 000 Szatur-Jaworska B. IPS-UW, Warszawa 003 pod red. S. Golinowskiej, E. Tarkowskiej, I. Topińskiej pod red. B. Rysz- Kowalczyk i B. Szatur-Jaworskiej pod red. B. Kromolickiej IPiSS, Warszawa 00 IPS-UW, Warszawa 003 USz. Szczecin 003 pod red. A. Kwak ISP, Warszawa 006 red. K. Frysztacki, K. Piątek red. E. Kantowicz, A. Olubiński Seria Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT w Toruniu: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Toruń 00 SWE AKAPIT: Toruń 003 Olubiński A. SWE AKAPIT: Toruń 004 red. K. Wódz, K. Piątek SWE AKAPIT: Toruń 004 Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza red. J. Grotowska- SWE AKAPIT: Toruń 00 uwarunkowania kierunki działań Leder, K. Faliszek Wolontariat w obszarze humanistycznych red. B. Kromolicka wyzwań opiekuńczych SWE AKAPIT: Toruń 00 Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i red. B. Kromolicka SWE AKAPIT: Toruń 00 kształcenia Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań opinie i postawy, Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej red. K. Białobrzeska, SWE AKAPIT: Toruń 006 S. Kawula red. K. Białobrzeska, SWE AKAPIT: Toruń 006 S. Kawula Naumiuk A. SWE AKAPIT: Toruń 007 red. K. Piątek. A. Karwacki SWE AKAPIT: Toruń 007

11 Bezpieczeństwo socjalne pod red. L. Frąckiewicz Wykluczenie społeczne pod red. L. Frąckiewicz Polityka społeczna w życiu społeczno pod red. A. gospodarczym kraju Rączaszka i W. Koczura Ustawa o pomocy społecznej - komentarz Iwona Sierpowska Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej Historia europejskiej myśli społecznej. Wybór tekstów źródłowych Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego AE Katowice 003 AE. Katowice 00 AE Katowice 007 Wolters Kluwer, Kraków 007 Piotr Pawełczyk Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 007 Marek Mazur PWN 00 Wacław Jędrzejewicz Władysław Zachariasiewicz Sławomir Solecki Edward Olszewski Łomianki, Wydawnictwo LTW, 006 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 00 Rzeszów, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 000 Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 004 Bydgoszcz, Toruń, Z życia i działalności Kongresu Polonii Ryszard Sudziński, Amerykańskiej Adam Sudoł Wydawnictwo Wers, 006 Diaspora polska w procesach globalizacji, Grzegorz Babiński, Kraków, Wydawnictwo stan i perspektywy badań Henryk Chałupczak Bohdan Grell i Córka, 006 Konstytucja Grecji Wydawnictwo Sejmowe, 00 Konstytucja Republiki Węgierskiej Wydawnictwo Sejmowe, 00 Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Wydawnictwo Sejmowe Niemiec Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Jerzy Konieczny Warszawa-Poznań 00 wypadkach i katastrofach Stres traumatyczny. Koncepcja i badania M. Lis-Turlejska Warszawa Zderzenie cywilizacji Samuel P. Muza, 007 Huntington Półwiecze, Historia polityczna świata po Wojciech Wydawnictwo PWN, 94 roku Roszkowski Warszawa 00 Encyklopedia terroryzmu (red. zb.) Muza, 004 Terroryzm Islamski Duda D. UJ 00 Muzułmanie w Europie Parzymies A. Warszawa 00 Polityka międzynarodowa Peter Calvocoressi Książka i Wiedza, 00 3 Polski samorząd terytorialny Nowak E.J. Lexis Nexis 00 Unia Europejska. Organizacja i Polskie wydawnictwo Dąbrowski G. funkcjonowanie Ekonomiczne 006 Finansowanie polityki regionalnej w Unii Czykier-Wierzba D. Twigger 003 Europejskiej Unia Europejska. Podstawowe akty Kamieński I. Lexis Nexis 00 prawne Ideologie polityczne. Wprowadzenie Heywood A. Drogi i bezdroża ku demokracji R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek Marszałek - Kawa

12 Konserwatyzm bez kompromisu J. Bartyzel Wyd. Adam Marszałek Między otwartą a domkniętą myślą R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek polityczną Marszałek Kawa Teorie i casusy globalizacji R. Backer, J. Wyd. Adam Marszałek Marszałek - Kawa Zrozumieć politykę. Główne problemy R. Backer, J. teorii polityki i współczesnej myśli politycznej Marszałek Kawa, J. Modrzyńska Wyd. Adam Marszałek Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje. Tadeusz Biernat, Wyd. Adam Marszałek Anna Siwik Józef Piłsudski - Lech Wałęsa Paradoks Tadeusz Biernat Wyd. Adam Marszałek charyzmatycznego przywództwa Prawo-Władza-Społeczeństwo-Polityka Maria Borucka- Wyd. Adam Marszałek Arctowa Filozofia politycznej praktyki Olgierd Cetwiński Wyd. Adam Marszałek Encyklopedia wiedzy politycznej red. Marek Chmaj, Joanna Marszałek- Kawa, Wojciech Sokół Wyd. Adam Marszałek (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich III RP Marzena Cichosz Wyd. Adam Marszałek Ideologie polityczne Andrew Heywood PWN, Warszawa, 007 Stan teorii demokracji Ian Shapiro PWN, Warszawa, 006 Zrozumieć demokrację i obywatelskość Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, PWN, Warszawa, 007 Jean-Paul Brisson, Elizabeth Brisson Współczesna analiza polityczna Robert A. Dahl, Bruce Stinebrickne Dydaktyka historii J. Maternicki, A. Suchoński, Cz. Majorek Warszawa , Scholar Warszawa Uczymy się nauczać R.I. Arends Warszawa Historia, dydaktyka, media B. Tarnowska Bydgoszcz 00 Pomiar wyników kształcenia B. Niemiecko Warszawa Nauczanie blokowe i Zintegrowane T. Jaworski, B. przedmiotów humanistycznych Burda, M. Szymczak Zielona Góra 00 Historia Zakres podstawowy i rozszerzony. K. Zielińska Warszawa 004 Zadania, testy, arkusze egzaminacyjne Między piekłem a rajem. Szare Toruń 006, Wydawnictwo Koziej Stanisław bezpieczeństwo na końcu XXI wieku Adam Marszałek Potencjał dochodowy samorządu w Polsce Teresa Lubińska Difin 008 Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński 006 Samorząd Terytorialny Bogdan Dolnicki Zakamycze 006 Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Andrzej Borodo LexisNexis 006 Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna 003 Gospodarka finansowa samorządu 3 Lech Jędrzejowski 007 terytorialnego w Polsce Teoria i praktyka wykorzystywania red. nauk. Maria 3 funduszy strukturalnych: studium wykonalności projektu Nowicka-Skowron, Konrad Głęboki Częstochowa 004 Decentralizacja administracji publicznej S. Fundowicz Lublin 00 w Polsce Zarys prawa administracyjnego Z. Leoński Warszawa 006 Efektywność oddziaływań Wyd. UR resocjalizacyjnych Red. J. Woźniak- Biblioteki cyfrowe Kasperek Naukowe czasopisma elektroniczne M. Nahotko 6 3 3

13 Statystyka w bibliotece jej otoczeniu J. Maj Informacja w organizacjach społeczeństwa K. Materska wiedzy Informacja w sieci. Problemy, metody, Red. B. Solińska- technologie Kalata i in. Święta, święta Wybór konspektów D. Grabowska Bibliotekarze bibliotek specjalnych Red. M. Lenartowicz Biblioteki XX wieku czy przetrwamy. II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej Łódź 006 Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN 006 t.-8 Wielki słownik ortograficzny PWN Red. Nauk. Polański PWN 006 E. Red. Nauk. Dubisz S. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN 006 PWN, t.-4 Wielki słownik poprawnej polszczyzny Red. Nauk. PWN, Wielki słownik poprawnej PWN 006 Markowski A. polszczyzny PWN, t.- Wielki słownik wyrazów obcych Red. Nauk. Bańko PWN 006 M. Wielki słownik angielsko-polski PWN- Red. Nauk. Linde- PWN 006 Oxford Usiekniewicz J. Wielki słownik polsko-angielski PWN- Red. Nauk. Linde- PWN 006 Oxford Usiekniewicz J. Rocznik statystyczny RP 007 r. Bezpieczeństwo międzynarodowe po Wyd. Akademickie i Red. R. Zięba zimnej wojnie Profesjonalne, W-wa 008 Rocznik statystyczny woj. wielkopolskiego 007 r. Kodeks postępowania administracyjnego z praca zbiorowa C.H. Beck 007 wprowadzeniem. Praca zbiorowa Kodeks postępowania administracyjnego. praca zbiorowa C.H. Beck 007 Praca zbiorowa Kodeks postępowania administracyjnego. Adamiak B., C.H. Beck 008 Komentarz Borkowski J. System zapewniania jakości kształcenia w Red. Macukow B. 007 Politechnice Warszawskiej Traumatyczny stres. Koncepcja i badania M. Lis-Turlejska W-wa Socjologia kultury Kłoskowska A. Stosunki etniczne we współczesnej myśli Mucha J. socjologicznej Polityka Arystoteles Gospodarka światowa Matera R. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie Popper K.R. T. T. Religia. Encyklopedia PWN T.-9 Red. Gadacz T. Podstawy badań społecznych Babble E. Metodologia badań społecznych Nowak S. Podstawy stosunków międzynarodowych Karen Mingst Wspólnota i stowarzyszenie Ferdinand Tonnies Utylitaryzm. O wolności John Stuart Mill Komunikowanie polityczne i publiczne Dobek-Ostrowska B. Teorie stosunków międzynarodowych Czaputowicz J. Klucz do politologii Andrew Heywood Finansowanie oświaty w Polsce Kuzińska H. Ekonomika oświaty Jeżowski A. Ustawa o systemie oświaty Pilich M. Konsulting podr.dla studentów Stecki Wyd. Tur Doświadczenia europejskie w zakresie wykorz.fund.europ. Ladich Wyd. Pro

14 FILOLOGIA ANGIELSKA Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość How to teach English with technology David Dudeney, London, Longman 007 Nicky Hockly How to teach vocabulary Scott Thornbury London, Longman 007 How to teach grammar Scott Thornbury London, Longman 007 How to teach pronunciation Gerald Kelly London, Longman 007 Teaching and researching: motivation Zoltan Dornyei London, Longman 007 Teaching and researching: Autonomy in Phil Benson London, Longman 007 Language learning Teaching and researching: language and Joan Kelly Hall. London, Longman 007 culture Learner contributions to Language Michael P. Breen. London, Longman 007 learning. Learning new languages. A guide to Tom Sovel Thomson ELT 006 Second Language Acquisition Teaching Language. From grammar to Diane Larsen- Thomson ELT 006 grammaring. Freeman. Principles of Language Learning and D.H. Brown Longman, 000 Teaching Teaching by Principles, An interactive D.H. Brown Longman, 00 Approach to Language Pedagogy The learne Centred Curriculum D. Nunan Cambridge University Press Teaching and Researching Motivation Z. Dornyei Longman, 00 Teaching and Researching Autonomy in P. Benson Longman, 00 Language Learning Autonomy & INdependence in Language P. Benson & P. Voller Longman Teaching Psychologia języka dziecka, osiągnięcia, Barbara Bokus & Gdańskie Wydawnictwo nowe perspektywy Grace W. Shugar Psychologiczne, 007 Psycholingwistyka J.B. Gleason & N.B. Gdańskie Wydawnictwo Ratner Psychologiczne, 00 Psychologia języka i komunikacji I. Kurcz Scholar, Warszawa, 00 Atrybucje, Podstawowe teorie, badania i Gdańskie Wydawnictwo F. Forsterling zastosowanie Psychologiczne, 00 Historia literatury Amerykańskiej XX wieku, A. Salska Universitas, Kraków 003 t. I i II Postmodern, or the Cultural Logic of late F. Jameson Verso Capitalism Begining Theory, An introduction to literary Manchester University P. Barry and cultural theory Press, 00 Literary Theory, A very Short introduction J. Culler Oxford University Press, 000 Literary Theory, An Introduction T. Eagleton Blackwell Publishing, 00 Learner autonomy. A guide to developing Agota Scharle & Cambridge, 007 learner responsibility Anita Szabo Action Research for Language Teachers Michael J. Wallace Cambridge, 007 Teaching Children English. A training David Vale & Anne Cambridge, 007 course for teachers of English to children Feunteun Affect in Language Learning edited by Jane Cambridge, 007 Arnold Communicative Language Teaching William Littlewood Cambridge, 007 Culture Bound edited by Joyce Cambridge, 007 Merrill Valdes Teacher Language Awareness Stephen Andrews Cambridge, 007 Introduction to Linguistics Wardhugh Ronald Oxford: Blackwell, 00. The Sociolinguistics of Language Fasold Ralph Oxford; Malden, Mass.: Blackwell Pub. The Sociolinguistics of Society Fasold Ralph Oxford; New York : B. Blackwell, Language in Social Groups. Essays Gumperz John Oxford: Oxford University

15 Press, 000. An Introduction to Old English Hogg, Richard Edinburgh, 00 An Introduction to Middle English Horobin, Simon Edinburgh, 00 Jeremy Smith Sociolinguistics: A resource book for Stockwell, Peter London, 007 students Directions in Sociolinguistics: The Gumperz John, Oxford; New York Ethnography of communication Hymes Dell Language in society: introduction to Oxford University Press, Romaine Suzanne sociolinguistics 000 Sociolinguistics: an introduction to Trudgill Peter Penguin, 00 language and society An introduction to sociolinguistics Holmes Janet Blackwell Science, 00 Concise Encyclopedia of Sociolinguistics Mesthrie R. Pergamon Press, 00 Culture's consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations Hofstede Geert Sage Publications Ltd. Language in Culture and Society Hymes Dell New York A Handbook to Literature WILLIAM HARMON Prentice Hall, 00 Cambridge Companion to Feminist Literary Cambridge University ELLEN ROONEY Theory Press, 006 Literature: An Introduction to Fiction, X. J. KENNEDY Longman, 004 Poetry, and Drama DANA GIOIA Understanding fiction JUDITH ROOF Houghton Mifflin Company; 004 Quest for identity Randall Bennett Cambridge University Woods Press, 00 America transformed Richard M. Abrams Cambridge University Press, 007 The Complete Book of U.S. History School Specialty American Education Publishing Publishing, 00 The USA Customs and institutions Ethel Tiersky, Martin Longman, 00 Tiersky U.S. History for Dummies Steve Wiegand For Dummies, 00 Eyewitness to America: 00 Years of American History in the Words of Those Who Saw It Happen David Colbert Vintage More About the USA Milada Broukal, Janet Longan The American Ways: An Introduction to American Culture Milhomme Maryanne Kearny Datesman, JoAnn Crandall, Edward N. Kearny Pearson Education, 00 Living in the U.S.A. Alison R. Lanier, JefF Intercultural Press Inc.,U.S.; Davies 00 Test your vocabulary 3. Peter Watcyn-Jones Penguin English, 003 and Olivia Johnston Test your vocabulary 4 Peter Watcyn-Jones Penguin English, 00 and Mark Farrell Test your vocabulary Peter Watcyn-Jones Penguin English, 00 and Mark Farrell Test your prepositions Peter Watcyn-Jones Penguin English, 003 Test your idioms Peter Watcyn-Jones Penguin English, 00 Test Your Grammar and Usage for FCE Peter Watcyn-Jones Penguin English, 00 The oxford picture dictionary. Maciej Sienicki, and Oxford E.C. Parnell American Indian Trickster Tales Alfonso Ortiz Penguin American Writers Classics v Jay Parini Scibner, 00 American Writers Classics v Jay Parini Scibner, 003 Cambridge University Cambridge Companion to Edgar Allan Poe Kevin J. Hayes Press, 00 Cambridge Companion to Gothic Fiction Jerrold E. Hogle Cambridge University

16 Press, 00 Cambridge Companion to Nathaniel Cambridge University Millington Hawthorne Press, 004 Cambridge Companion to Sylvia Plath Jo Gill Cambridge University Press, 006 Death of a Salesman Arthur Miller Penguin, 000 Good Man Is Hard to Find Flannery O Connor WOMEN'S PRESS, 00 Great Short Works of Herman Melville Herman Melville PERENNIAL, 004 Plath: Poems Sylvia Plath Everyman's Library Poems of the American West Robert Mezey Everyman's Library, 00 Slaughterhouse-Five Kurt Vonnegut Vintage, 003 Spirits of the Earth: A Guide to Native American Nature Symbols, Stories, and Ceremonies Robert Lake-Thom Plume The Cambridge Introduction to F. Scott Cambridge University Kirk Curnutt Fitzgerald Press, 007 The Cambridge Introduction to Mark Twain Peter Messent Cambridge University Press, 007 The Cambridge Companion to Native Cambridge University Joy Porter American Literature Press, 00 The Cambridge Companion to the African Cambridge University Maryemma Graham American Novel Press, 004 The Cambridge Introduction to Twentieth- Cambridge University Christopher Beach Century American Poetry Press, 003 The Cambridge Introduction to the Cambridge University Martin Scofield American Short Story Press, 006 Close Range: Wyoming Stories E. Annie Proulx Scribner; 000 The Bell Jar Sylvia Plath Harper Classics, 000 The Catcher in the Rye J.D. Salinger Back Bay Books, 00 The Complete Poems Walt Whitman Penguin, 004 The Cambridge Introduction to Cambridge University C. L. Innes Postcolonial Literatures in English Press, 007 The Cambridge Introduction to Early Cambridge University Emory Elliott American Literature Press, 00 The Cambridge Introduction to The Cambridge University Gregg Crane Nineteenth-Century American Novel Press, 007 The Dante Club Matthew Pearl Ballantine Books, 006 The Grapes of Wrath John Steinbeck Penguin, 00 The Portable Dorothy Parker Dorothy Parker Penguin, 006 The Poe Shadow Matthew Pearl Random Mouse, The Portable Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Penguin, 006 The Portable Hawthorne Nathaniel Hawthorne Penguin, 00 The Portable Henry James Henry James Penguin, 004 The Selected Poems of Emily Dickinson Emily Dickinson Random House Inc 004 To kill a Mockingbird Harper Lee Heinemann Welcome to the Monkey House Kurt Vonnegut The Dial Press 3 Beloved Toni Morrison Vintage, 004 Adventures of Huckleburry Finn Mark Twain Penguin Books, For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway Random House, Of Mice and Men John Stainbech Penguin Books, 000 The Sound and Fury William Faulkner Vintage, 000 Colour Purple Alice Walker Phoenix Press, 004 Sister Carrie Theodore Dreiser Cambridge University Press, 00 The Dharma Bums Jack Kerouac Penguin Books, 007 Glass Menagerie Williams Tennessee Penguin Books Catcher in the Rye J. Salinger Penguin Books, 000 Lost in the Funhouse J. Barth Doubleday One Flow over the Cuckoo's Nest Ken Kessey Penguin Books, 00 Cat's Cradle Kurt Vonnegut Bantam Books The Left Hand of Darkness Ursula LeGuin Virago, 004 Ubik Philip K. Dick Rebis, 003

17 The Three Stigmata Of Palmer Eldrtich Philip K. Dick Rebis, 004 A Short History of English Literature Sikorska L. Wyd. Pozn. 007 Dzieje kultury brytyjskiej W. Lipoński PWN INSTYTUT EKONOMICZNY Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość Ubezpieczenia gospodarcze Red. T. Sangowski Poltext, W-wa 4 Vademecum ubezpieczeń 4 Red. T. Sangowski Saga-Printing, Poznań gospodarczych Podstawy ubezpieczeń, t. Mechanizmy 4 Red. J. Monkiewicz Poltext, W-wa i funkcje Prawo ubezpieczeń gospodarczych. E. Kowalewski, T. 4 LexisNexis, W-wa Komentarz Sangowski Podstawy ekonometrii Guzik B. AE, Poznań 0 Polityka społeczna uwarunkowania i 0 Orczyk J. AE, Poznań cele Zachowania w organizacji Robbins S. PWE, W-wa 0 Praca matek w polityce krajów Unii Michoń P. AE, Poznań Europejskiej Podstawy finansów samorządu 0 Kosek-Wojnar M. PWN terytorialnego Finanse samorządowe. Narzędzia, Dylewski M., Filipczak 0 PWN decyzje procesy B. Stan i kierunki rozwoju finansów 0 Red. Patrzałek L. Wyd. WSB samorządu terytorialnego Planowanie budżetowe w podsektorze 0 Dylewski M. Wyd. Difin samorządowym Samorząd terytorialny. System 0 Borodo A. LexisNexis prawnofinansowy Finanse publiczne. Komentarz Red. Ruśkowski E., 0 Wyd. ODDK praktyczny Salachna J.M. Nowe zarządzenie publiczne w polskim 0 Red. Zalewski A. SGH samorządzie terytorialnym Techniki komunikacji w organizacjach 0 Winkler R. i in. Difin gospodarczych Zarządzanie projektami Pawlak M. PWN 8 Ocena projektów inwestycyjnych maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa Hazel Johnson 8 INSTYTUT POLITECHNICZNY Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość Technika pomiarowa Tumański S. 0 Eagle pierwsze kroki Wieczorek H. Logo w praktyce Nowakowski W. Mikroklocki mikroprocesory dla J.A. Michalski początkujących Pod maską SPICE a. Metody i algorytmy analizy układów Dobrowolski A. elektronicznych Programowanie mikrokontrolerów 80 8 Majewski J. w języku C pierwsze kroki Projektowanie układów analogowych Pease R.A. poradnik praktyczny Układy FPGA w przykładach Majewski, Zbysiński Protel DXP pierwsze kroki Smyczek M. Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Ułasiewicz J. Neutrino Teoria sterowania układów 4 Jędrzykiewicz Z. jednowymiarowych

18 Elektrotechnika teoretyczna cz.- Krakowski M. 4 Metody numeryczne w programie 4 Stachurski M. Matlab Przykłady i ćwiczenia w programie 4 Regel W. Simulink Programowanie sterowników PLC Jegierski T. 4 Mikrokontrolery 80 w praktyce Starecki T. 3 Elektrotechnika i elektronika w Wyd. Komunikacji i Herner A., Riehl H.J. pojazdach samochodowych Łączności Nowe prawo budowlane i przepisy wykonawcze : praktyczny komentarz dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, inwestorów, wykonawców i administracji ECUK. Podstawy technik Sikorski W. Wyd. 3 PWN 007 informatycznych ECUK. Użytkowanie komputerów Nowakowski Z. Wyd. 3 PWN 006 Przetwarzanie tekstów Kopertowska M. Wyd. 3 PWN 006 ECUK. Arkusze kalkulacyjne Kopertowska M. Wyd. 3 PWN 006 Grafika menedżerska i prezentacyjna Kopertowska M. MIKOM ECUK. Bazy danych Kopertowska M. PWN ECUK. Grafika menedżerska i Kopertowska M. Wyd. 3, PWN 006 prezentacyjna ECUK. Usługi w sieciach Wojciechowski A. Wyd. 3 PWN 006 informatycznych ECUK. Przetwarzanie tekstu. Poziom Kopertowska M. PWN 006 zaawansowany ECUK. Arkusze kalkulacyjne. Poziom Kopertowska M., PWN 006 zaawansowany Sikorski W. ECUK. Grafika menedżerska i Kopertowska M., PWN 006 prezentacyjna. Poziom zaawansowany Sikorski W. Konstrukcje żelbetowe + CD Starosolski W. PWN 007 Akademia Sieci Cisco. CCNA Semestr Tom Knott, Wendell PWN 007. Podstawy działania sieci Odom Akademia Sieci Cisco. CCNA Semestr Wendell Odom, Rick PWN 007. Routery i podstawy routingu McDonald Akademia Sieci Cisco. CCNA Semestr 3. Podstawy przełączania oraz routing pośredni Wayne Lewis PWN 007 Akademia Sieci Cisco. CCNA Semestr Allan Reid PWN Sieci rozległe technologie WAN FIZYKOTERAPIA Tytuł Autor (redakcja) Miejsce, rok wydania Ilość Podstawy fizykoterapii Łazowski J. AWF, Wrocław Klasyczny masaż leczniczy- teoria i Magiera L. BIO-STYL, Kraków praktyka : Automasaż Segmentarny masaż leczniczy: teoria i Magiera L., Kasperczyk BIO-STYL, Kraków praktyka T. Masaż z elementami rehabilitacji Red. Walaszek R. REHMED, Kraków Kompendium balneologii : Ponikowska I. Wyd. Adam Marszałek rekomendacje krajowego konsultanta Podstawy masażu leczniczego Prochowicz Z. Poradnik fizjoterapeuty : badanie, Red. Kolster B., Ebert- techniki, leczenie, rehabilitacja Paprotny G. Sebastiana Kneippa leczenie wodą Red. Gogut A. Medycyna fizykalna Straburzyński G. PZWL Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa Red. Zagrobelny Z. Podstawy fizykoterapii Łazowski J. AWF Biofizyka Red. Jaroszyk F. PZWL

19 Podręcznik technik osteopatycznych w leczeniu manualnym kręgosłupa i Hartman L. stawów obwodowych Terapia manualna poradnik Frisch H., Roex J. wykonywania ćwiczeń Neurologia Mumenthaler M. Wyd. 3 polskie Zaopatrzenie rehabilitacyjne Przeździak B. Via Medica Biomechanika układu ruchu człowieka Bober T. AWF Biomechanika inżynierska Będziński R. Wrocław Przewodnik metodyczny po wybranych Bauer, Wiecheć Wyd. Markmed zabiegach fizykalnych

20 Rozdział C OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Cenę oferty należy podawać w załączniku do "FORMULARZA OFERTOWEGO" tj. w Załączniku : Cena oferty.. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 3. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie formularza cenowego dostarczonego wykonawcom. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji przy zastosowaniu norm polskich oraz przenoszących je norm obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej. 4. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania zamówienia bezpośrednio wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a którego wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty dostarczenia książek do siedziby zamawiającego, itp.. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku. 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 0. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie przed upływem terminu, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-23-06 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-05-07 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 341/4/29/06

Numer sprawy 341/4/29/06 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Niniejsza SIWZ jest dokumentem do wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania, które zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2010-04-12 ZATWIERDZAM DYREKTOR... Prof. dr hab. Janusz CISEK oznaczenie sprawy: ZP-4 /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo