usługi księgowe CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "usługi księgowe CPV 74121100-4"

Transkrypt

1 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej euro usługi księgowe CPV zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MUNDO" Spółka z o.o. z siedzibą: Lubin, ul. Zielona 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych i nie przewiduje zamówień uzupełniających. W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania ofert, oraz przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. zatwierdzam: Ryszard Zubko Prezes Zarządu

2 Rozdział A ZP.1/2007 INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW A.1. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy. Należy dołączyć następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale F niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zawierający następujące załączniki: 1.1) Załącznik nr 1 Oświadczenia oferenta, w którym znajdują się następujące oświadczenia: - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne; - Oświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; - Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; - Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń; - Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązuje się w razie utrzymania przy przetargu podpisać umowę. Do załącznika nr 1 należy dołączyć, co najmniej niżej wymienione dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2) Załącznik nr 2 Cena oferty, zawierający propozycję ceny netto za całość usługi (ze specyfikacji musi wynikać spełnienie warunków określonych w rozdziale B Przedmiot zamówienia, pkt 1-5). 1.3)Załącznik nr 3 zawierający potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie usług księgowych od minimum 3 lat. 1.4)Załącznik nr 4 minimum 3 referencje, w tym przynajmniej 1 potwierdzająca prowadzenie usług księgowych w zakresie związanym z gospodarką odpadami polegającą na składowaniu bądź recyklingu. 1.5)Załącznik nr 5 zawierający potwierdzenie zatrudniania osoby posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta lub posiadania aktualnej umowy z osobą posiadającą uprawnienia biegłego referenta. 1.6)Załącznik nr 6 potwierdzenie posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

3 A.2. Sposób przygotowywania ofert. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące warunki dodatkowe: 1) Oferta musi mieć formę pisemną i musi być sporządzona w języku polskim; 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 3) Oferta powinna zawierać: a) Imię, nazwisko, firmę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia; b) Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym powyżej wykazem; 4) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego; 5) Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciel(a)i wykonawcy i mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem; 6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osob(ę)y podpisujące ofertę; 7) Dokumenty i załączniki są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, nie zastrzegł informacji, że nie mogą być one udostępniane. W przypadku wniesienia zastrzeżenia należy podzielić ofertę na część jawną i część objętą tajemnicą przedsiębiorstwa; 8) Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści przez osoby nieupoważnione; 9) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, tzn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MUNDO" Spółka z o.o., Lubin, ul. Zielona 1 oraz napis: OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE 10) jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty sporządzone wg powyższych zasad, umieszczone w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA USŁUGI KSIĘGOWE 11) jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę, sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA USŁUGI KSIĘGOWE 12) zaleca się zachować kopie złożonych dokumentów; A.3. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od dostawców. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez wykonawców w Załącznikach Formularza ofertowego przy uwzględnieniu następującego kryterium: Cena (wg Załącznika nr 2) znaczenie 100%;

4 ZP.1/2007 SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT I PRZYDZIELANIA PUNKTÓW: Oferty podlegają ocenie wg reguł podanych poniżej: 1) Ustalić dla każdej z ofert cenę usługi (na podstawie Załącznika nr 2 do Formularza ofertowego ). 2) W celu przydzielenia punktów za cenę należy: a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przyznać jej maksymalną ocenę, tzn. 100 punktów; b) pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę, na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: cena najniższa ilość punktów za cenę oferty = x 100 cena oferty 3) W przypadku kiedy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. A.4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy. Wymagany termin wykonania umowy: 36 miesięcy, od r. do r. A.5. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 2) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. A.6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1) Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego Lubin, ul. Zielona 1 w pokoju: - sekretariat, w godzinach ) Termin składania ofert upływa dnia r., o godzinie ) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Lubin, ul. Zielona 1 sala narad w dniu r., o godzinie A.7. Opis sposobu porozumiewania się. 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 1 faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. A.8. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień (chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie internetowej:

5 ZP.1/2007 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane uzupełnienia przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej: A.9. Nazwiska, stanowiska służbowe pracowników Zamawiającego uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami. Waldemar Flądro sprawy proceduralne tel. (076) , Daniel Miniewski sprawy merytoryczne tel. (076) , A.10. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert z tym, że wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. A.11. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godzinie 9 15 w siedzibie zamawiającego. A.12. Środki odwoławcze przysługujące oferentowi w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 4a. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1. treści ogłoszenia, 2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni protest inny niż wymieniony w pkt. 1-3 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w wyżej podanych terminach uznaje się za jego oddalenie.

6 ZP.1/2007 Szczegółowe informacje na temat protestów znajdują się w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych. A.13. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy. 1) Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz Działem IV Umowy w sprawach zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2) Umowa powinna być zawarta w terminie podanym przez zamawiającego najwcześniej w ósmym dniu, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

7 Rozdział B. ZP.1/2007 Określenie przedmiotu zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług księgowych w okresie, w tym: a/sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia r. (Dz.U. Z 2002 r. nr 76 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności: - prawidłowość ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych, - bieżącego uzgodnienia sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, - prawidłowości wyceny aktywów i pasywów, - udzielania wyjaśnień związanych z bieżącym prowadzeniem rachunkowości, - wnioskowaniem zmian przyjętych zasad rachunkowości dostosowujących je do potrzeb Spółki, jak również do nowelizacji przepisów prawa bilansowego i podatkowego, b/ sprawowanie nadzoru nad prawidłowością ustalania podstaw opodatkowania oraz obliczania i deklarowania: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska. c/ udzielania wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, d/ reprezentowania Spółki w postępowaniu kontrolnym i podatkowym przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej, e/ sporządzania sprawozdań finansowych. 2) Termin realizacji zamówienia: od r. do r. 3) Warunki płatności: miesięcznie przelewem, termin płatności 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 4) Pozostałe warunki podano w Ogólnych Warunkach Umowy przedstawionych w Rozdziale E niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8 ZP.1/2007 Rozdział C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy: spełnią wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. przedłożą dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale A.1 niniejszej specyfikacji

9 Rozdział D. ZP.1/2007 Opis sposobu obliczania ceny oferty. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1) Cenę oferty należy podawać na Załączniku nr 2 Formularza ofertowego. 2) Należy podać cenę w ZŁOTYCH POLSKICH netto (Podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 3) Szczegółowy sposób obliczania oferty zawarto w Załączniku nr 2 Formularza ofertowego oraz w rozdziale A.3 niniejszej specyfikacji.

10 Rozdział E. ZP.1/2007 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejszy rozdział określa ogólne warunki umowy, które zostaną zgodnie z oświadczeniem wykonawcy (Załącznik nr 1 p. 7 Formularza ofertowego ) uwzględnione w treści podpisanej umowy.

11 Ogólne warunki ZP.1/2007 na jakich zostanie zawarta umowa z wykonawcą na świadczenie usług księgowych 1. Zakres usług wg specyfikacji i ceny: /jak w ofercie/. 2. Termin świadczenia usług: od r. do r. 3. Termin zapłaty: miesięcznie, proporcjonalnie: cena za cały okres obowiązywania umowy podzielona na 36, termin płatności 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury. 4. Wykonawca będzie wykonywał swój zakres obowiązków w siedzibie zamawiającego w/g potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu. 5. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 6. W przypadku niezrealizowania umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. 7. W przypadku braku zapłaty w uzgodnionym terminie zamawiający zapłaci karne odsetki w wysokości ustawowej. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 9. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby zamawiającego.

12 Rozdział F. ZP.1/2007 FORMULARZ OFERTOWY Rozdział zawiera Formularz ofertowy, który należy sporządzić według podanych poniżej wzorów, zgodnie z wskazówkami zawartymi w Rozdziale A niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13 ZP.1/2007 Formularz ofertowy (pieczęć wykonawcy) Oferent: FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI KSIĘGOWE dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "MUNDO" Spółka z o.o. Lubinie 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: NIP: REGON: Numer telefonu: Numer faxu: 7. Adres poczty elektronicznej, Numer konta bankowego: Wzałączeniu: Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... (podpis, pieczęć) Data:...

14 ZP.1/2006 Formularz ofertowy (pieczęć wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 1: Oświadczenia wykonawcy 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przetargu nieograniczonym, organizowanym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MUNDO" Spółka z o.o. w Lubinie i wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 8. Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję się do podpisania umowy uwzględniającej ogólne warunki umowy załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w razie utrzymania się przy przetargu. Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... (podpis, pieczęć) Data:... ZP.1/2007 Formularz ofertowy

15 (pieczęć wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 2 Cena oferty 1. Cena brutto za całość usługi tj. : cena netto według załączonej specyfikacji wynosi: cyfrowo:... zł słownie: złotych Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... (podpis, pieczęć) Data:...

16

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo