I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO"

Transkrypt

1 I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych, która w obecnej formie przedstawia się następująco: - Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, - 5 Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego, - 22 Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z poza Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego. Do podstawowych zadań Państwowej StraŜy PoŜarnej naleŝy: 1. rozpoznanie zagroŝeń poŝarowych i innych miejscowych zagroŝeń, 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie poŝarów, klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń, 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń przez inne słuŝby ratownicze, 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej StraŜy PoŜarnej i innych jednostek ochrony przeciwpoŝarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych. W celu zapewnienia ochrony przeciwpoŝarowej Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu w 2008 r. poprzez swój aparat pomocniczy (Komendę Powiatową PSP) realizował obowiązki wynikające z przepisów prawnych określających zadania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpoŝarowej, tj. na podstawie ustawy o: - ochronie przeciwpoŝarowej, - Państwowej StraŜy PoŜarnej, - samorządzie powiatowym, - ochronie i kształtowaniu środowiska. II. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY NA OBSZARZE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. Zasady organizacji i funkcjonowania KSRG Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu bolesławieckiego sprawuje Starosta Bolesławiecki, natomiast jego organizatorem jest Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest podstawowym narzędziem słuŝącym do realizacji zadań ratowniczych w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych poŝarem klęską Ŝywiołową lub innym miejscowym zagroŝeniem (katastrofą techniczną, chemiczną, ekologiczną), które wymagają uŝycia sił i środków ratowniczych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 1

2 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu bolesławieckiego tworzą jednostki ochrony przeciwpoŝarowej: 1. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolesławcu, jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, przy czym 1 jednostka jest typu S-3 tzn. posiada 3 samochody poŝarnicze, 5 jednostek jest typu S-2, a pozostałe to S-1. W celu zapewnienia koordynacji działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagroŝeń zdrowia i Ŝycia ludzi oraz środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym na obszarze powiatów bolesławieckiego, wymagającymi zaangaŝowania znacznych sił i środków powołane zostały Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla powiatu bolesławieckiego. Na potrzeby działań ratowniczych został opracowany Plan operacyjnoratowniczy dla powiatu bolesławieckiego, który zawiera niezbędne dane i informacje do wspomagania organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Plan ten został zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego. 2. Państwowa StraŜ PoŜarna Państwowa StraŜ PoŜarna prowadzi działania ratownicze rozumiane, jako zespół czynności realizowanych w celu ochrony Ŝycia, zdrowia i mienia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego podczas gaszenia poŝarów, likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych i innych miejscowych zagroŝeń. Podstawowy cięŝar zadań i obowiązków w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpoŝarowej na terenie działania komendy spoczywa na Komendancie Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu. Komendant wykonuje swe zadania ustawowe przy pomocy Komendy Powiatowej PSP. Szczegółową liczbę oraz strukturę etatów w komendzie powiatowej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. W dniu 31 grudnia stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu wynosił 59 osoby, w tym 38 straŝaków w słuŝbie stałej, 21 w słuŝbie przygotowawczej oraz 1 pracownik cywilny. Wśród pełniących słuŝbę jest: - 22 straŝaków, - 24 podoficerów, - 3 aspirantów, - 10 oficerów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 2

3 Ilość etatów w poszczególnych korpusach oficerowie Aspiranci Podoficerowie Szeregowi W roku 2008 funkcjonariusze tut. Komendy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie: studia licencjackie 1 straŝak studia podyplomowe 1 straŝak kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP 1 straŝak kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP 5 straŝaków szkolenie medyczne 34 straŝaków Stan osobowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej jest zbyt niski w stosunku do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu. Wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej StraŜy PoŜarnej nakazuje zmniejszenie wymiaru czasu słuŝby straŝaka do 40 godzin tygodniowo, co skutkuje zmniejszeniem stanu osobowego na zmianach słuŝbowych. Ustalony decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP stan na zmianach słuŝbowych nie moŝe być niŝszy niŝ 7 straŝaków. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ratowników stan ten uznać naleŝy za niezadowalający. Dlatego teŝ naleŝy dąŝyć do zwiększenia ilości etatów w JRG. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - licząca 43 straŝaków, która chroni obszar o powierzchni ponad 1300 km 2, zamieszkiwany przez około 90 tysięcy mieszkańców. Jednostka ratowniczo-gaśnicza dysponuje szeroką gamą samochodów i sprzętu poŝarniczego. UmoŜliwia to prowadzenie działań ratowniczych w zakresie gaszenia poŝarów oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, wysokościowego oraz medycznego. Mają one do dyspozycji m.in.: 4 samochodów gaśniczych (3 średnie i 1 cięŝkie), 1 samochód z drabiną mechaniczną 30 m, 1 lekki samochód ratownictwa drogowego, 1 lekki samochód ratownictwa chemicznego, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 3

4 1 samochód węŝowy (1,5 km węŝa), 1 motopompę duŝej wydajności. Jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada równieŝ na swym wyposaŝeniu sprzęt specjalistyczny: sprzęt hydrauliczny (3 zestawy ratunkowe zawierające m.in. pompę hydrauliczną, noŝyce lub noŝyco-rozpieracz, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, przecinak do pedałów) sprzęt pneumatyczny - poduszki powietrzne: 4 szt. z oprzyrządowaniem (słuŝą do podnoszenia elementów konstrukcji, pojazdów itp.), korki uszczelniające: 3 szt. (słuŝą do uszczelniania np. wycieku paliwa z cysterny, uszczelniania rur kanalizacyjnych), agregaty prądotwórcze, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, sprzęt wykrywczo-pomiarowy - 3 szt. (słuŝy do określania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, chloru, tlenku azotu, dwutlenku azotu, siarkowodoru, cyjanowodór, amoniak), zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1: 3 szt. (zestaw zawiera nosze typu deska, zestaw do tlenoterapii, szyny, opatrunki), aparaty ODO: 19 szt. (Ochrona Dróg Oddechowych), zapory parkanowe (70 mb) oraz sorpcyjne (108 mb) słuŝą do ograniczeń wycieków substancji ropopochodnych na akwenach wodnych (jeziora, Ŝwirownie, rzeki), drabiny przenośne, sprzęt oświetleniowy (najaśnice, latarki ładowarki), sprzęt łączności radiowej (radiostacje, ładowarki), młot udarowy o napędzie elektrycznym, wentylator oddymiający napędzany wodą. Lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu sprawia, Ŝe do większości miejsc na terenie powiatu zastępy PSP są w stanie dojechać w przedziale czasowym do 30 min. Jednak do kilku miejscowości (miejsc) połoŝonych na granicy powiatu, najbardziej oddalonych od siedziby JRG tj. Świętoszów, Nowa Kuźnia, Wierzbowa, Kozłów, Jurków, Gościszów, Godzieszów, Wykroty, Zagajnik, okolice 53 km autostrady A-18, trudnodostępne i odległe tereny nadleśnictw oraz tereny poligonowe Wojska Polskiego czas dojazdu przekracza 30 min. Sytuacje takie mają miejsce podczas utrudnień w ruchu, duŝego natęŝenia ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego lub w okresach po- i przedświątecznych, w okresie zimowym przy trudnych warunkach atmosferycznych i śliskiej nawierzchni dróg. Ponadto długi czas dojazdu obserwowano czasami na autostradzie A-18, gdzie w niektórych miejscach jest brak moŝliwości zjazdu na przeciwny pas ruchu. W związku z wyŝej opisaną sytuacją Komenda Powiatowa PSP posiłkuje się głównie siłami i środkami jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. W chwili obecnej jednostki OSP wchodzące w skład KSRG dysponują 11 samochodami gaśniczymi, z czego 1 to cięŝki samochód gaśniczy i 10 średnich. Pozostałe KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 4

5 jednostki OSP niewchodzące w skład KSRG dysponują 23 samochodami gaśniczymi. W większości przypadków wyposaŝenie transportowe jednostek OSP stanowią samochody na podwoziu Stara, Jelcza i śuka, o duŝym stopniu zuŝycia technicznego. Jak obrazuje poniŝsza tabela ponad 70% pojazdów OSP została wyprodukowana przed 1990 rokiem, co skutkuje wysokim stopniem zawodności i częstym wycofywaniem z podziału bojowego. Wyjątkiem są średnie samochody gaśnicze na podwoziu Mercedesa zakupione dla jednostek OSP Osiecznica, Parowa, Trzebień, Warta Bolesławiecka oraz Tomaszów Bolesławiecki, na podwoziu Renault dla OSP RóŜyniec oraz lekkie samochody gaśnicze na podwoziu orda zakupiony do jednostki OSP Ołobok. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 5

6 Tabela 1 Zestawienie samochodów gaśniczych będących na wyposaŝeniu OSP Lp. Miejscowość Marka Model Typ Parametry charakterystyczne Rok produkcji KSRG tak/nie Star 266 GBM 2/ TAK 1. Nowogrodziec Star 244 GBM 2/ TAK Staroman L70 GBA 2,5/ TAK 2. Czerna Star 200 GBM 2/ NIE 3. Gierałtów Star 200 GBM 2,5/ NIE 4. Godzieszów śuk A-15 GLM NIE 5. Gościszów śuk A-15 GLM NIE 6. Milików Robór GLM NIE 7. Nowogrodziec II śuk A-15 GLM NIE 8. Wykroty Star 266 GBAM 2/ NIE 9. Zebrzydowa śuk A-15 GLM NIE 10. Gromadka Jelcz 004 GCBA 6/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 11. RóŜyniec Star 266 GBAM 3/ TAK Renault Sider JK65 GBM 1/ TAK 12. KrzyŜowa Star 29 GBM 3/ NIE 13. Nowa Kuźnia Star 244 GBA 2,5/ NIE 14. Wierzbowa Star 244 GBA 2,5/ NIE 15. Osiecznica Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 16. Parowa Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBAM 2,5/ TAK 17. Ławszowa Star 266 GBA 2,5/ NIE 18. Ołobok ord Transit GLBM NIE 19. Przejęsław Lublin GLM NIE 20. Brzeźnik Star 200 GBAM 2,5/ NIE 21. Ocice Jelcz 004 GCBA 6/ NIE 22. St. Jaroszowice Star 244 GBA 2,5/ NIE 23. Trzebień Mercedes ATEGO GBA 2,5/ NIE 24. Warta Star 244 GBA 2,5/ NIE Bolesławiecka Mercedes ATEGO GBA 2/ NIE 25. Tomaszów Bol. Mercedes 1113B GBA 3/ NIE 26. Raciborowice Star 244 GBM 2,5/ NIE 27. Jurków Lublin GLM NIE 3. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Jednostki Ochotniczy StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) są jednostkami wiodącymi zarówno pod względem organizacji, jak i wyszkolenia oraz wyposaŝenia w sprzęt ratowniczy. Pomimo to brak specjalistycznego sprzętu oraz pełnych kwalifikacji ratowników powoduje, iŝ jednostki te mogą być wykorzystywane głównie w zakresie ratownictwa poŝarowego. MoŜliwości wykorzystania ich w pozostałych działaniach ratowniczych (ratownictwo techniczne, drogowe, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 6

7 ekologiczne, chemiczne, medyczne itp.) są znacznie ograniczone i praktycznie sprowadzają się do zabezpieczania miejsc akcji, na których działania prowadzą siły Państwowej StraŜy PoŜarnej. Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują następujące typy jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: - typ S jednostki (Gromadka, RóŜyniec, Osiecznica, Parowa), - typ S jednostka (Nowogrodziec). Biorąc pod uwagę obszary poszczególnych gmin, rozmieszczenie jednostek OSP włączonych do KSRG przedstawia się następująco: - miasto Bolesławiec - BRAK - gmina Bolesławiec - BRAK - miasto i gmina Nowogrodziec - Nowogrodziec - gmina Warta Bolesławiecka - BRAK - gmina Gromadka - Gromadka, RóŜyniec - gmina Osiecznica - Osiecznica, Parowa NaleŜy zwrócić uwagę na róŝnorodny stopień nasycenia terenu powiatów jednostkami OSP z KSRG, na kaŝdą z nich przypada statystycznie obszar o powierzchni około 260 km 2. Tabela 2 Zestawienie sprzętu będącego na wyposaŝeniu OSP Lp. Miejscowość Selektywne Alarmowanie Sprzęt ODO* Sprzęt hydrauliczny PSP R1 MoŜliwość podawania piany 1. Nowogrodziec Tak Tak Tak Tak Tak 2. Czerna Nie Nie Nie Tak Nie 3. Gierałtów Tak Nie Nie Tak Nie 4. Godzieszów Nie Nie Nie Nie Nie 5. Gościszów Nie Nie Nie Tak Nie 6. Milików Nie Nie Nie Nie Nie 7. Nowogrodziec II Nie Nie Nie Nie Nie 8. Wykroty Tak Nie Nie Tak Nie 9. Zebrzydowa Nie Nie Nie Tak Nie 10. Gromadka Tak Tak Tak Nie Tak 11. RóŜyniec Tak Tak Tak Tak Nie 12. KrzyŜowa Nie Nie Nie Nie Nie 13. Nowa Kuźnia Nie Nie Nie Nie Nie 14. Wierzbowa Tak Nie Nie Nie Nie 15. Osiecznica Tak Tak Tak Tak Tak 16. Parowa Tak Tak Tak Tak Tak 17. Ławszowa Tak Tak Nie Tak Tak 18. Ołobok Tak Nie Nie Nie Nie 19. Przejęsław Nie Nie Nie Nie Nie 20. Brzeźnik Nie Nie Nie Nie Nie 21. Ocice Nie Nie Nie Nie Nie 22. St. Jaroszowice Tak Nie Nie Nie Nie 23. Trzebień Nie Nie Nie Nie Nie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 7

8 24. Warta Bolesławiecka Tak Tak Tak Tak Tak 25. Tomaszów Bolesławiecki Tak Nie Nie Nie Nie 26. Raciborowice Tak Nie Nie Nie Nie 27. Jurków Nie Nie Nie Nie Nie *ODO sprzęt ochrony dróg oddechowych Analizując powyŝszą tabelę zauwaŝa się poprawę wyposaŝenia OSP. Do niedawna Ŝadna jednostka nie posiadała sprzętu ochrony dróg oddechowych. Tylko kilka jednostek posiadało sprzęt hydrauliczny i zestawy ratownictwa medycznego R-1. W chwili obecnej ten stan sukcesywnie się poprawia, choć widać jeszcze bardzo duŝe braki w zakresie podstawowego sprzętu. Z posiadanej przez tut. komendę wiedzy wynika, Ŝe wiele jednostek nie posiada drabin lub te które mają na stanie są w złej kondycji technicznej lub nie posiadają atestów (drabiny budowlane). Ponadto wiele jednostek boryka się z problemem mocno zuŝytych mundurów, hełmów, obuwia itp. Analizując udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczogaśniczych daje się zauwaŝyć duŝe zróŝnicowanie w liczbie interwencji. Jest to spowodowane takimi elementami jak: - specyfika obszaru działania (bliskość siedzib jednostki ratowniczogaśniczej), - skuteczność alarmowania i szybkość podejmowania działań (posiadanie systemu selektywnego alarmowania), - stopień wyszkolenia członków OSP, - wyposaŝenie i stan techniczny posiadanego sprzętu, - charakterystyka zagroŝeń występujących na obszarach poszczególnych gmin. Jednostki OSP dysponowane są do rozmaitych zdarzeń, przy czym najczęściej jest to związane z gaszeniem poŝarów nieuŝytków, ściernisk, poboczy dróg itp. Ponadto wytypowane zostały wiodące jednostki OSP, które są wykorzystywane do zabezpieczania operacyjnego miasta Bolesławiec w przypadkach, gdy siły i środki Państwowej StraŜy PoŜarnej uczestniczą w duŝych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z tymi jednostkami utrzymywana jest ścisłą współpracę polegająca na odbywaniu wspólnych ćwiczeń doskonalących i szkolenia teoretyczne. StraŜacy-ochotnicy zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposaŝeniu JRG, poznają specyfikę obszaru chronionego oraz występujące zagroŝenia. Na terenie powiatu bolesławieckiego 14 jednostek OSP (w tym 5 włączonych do KSRG) posiada system selektywnego alarmowania, jest on podstawowym sposobem alarmowania i powiadamiania jednostek OSP do działań. Jako uzupełnienie tego sposobu alarmowania wykorzystuje się połączenia telefoniczne do funkcyjnych w poszczególnych jednostkach OSP, którzy następnie przy pomocy syreny elektrycznej alarmują pozostały stan osobowy jednostki. Przyjęty system alarmowania funkcjonuje bez zarzutu i pozwala na skuteczne alarmowanie i dysponowanie jednostek OSP do działań w ciągu całej doby. 4. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej niewłączone do Krajowego KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 8

9 Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Oprócz jednostek ochrony przeciwpoŝarowej (JRG i wybranych OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu funkcjonują takŝe inne jednostki OSP. Wszystkie jednostki są jednostkami typu S, co oznacza, Ŝe posiadają samochody gaśnicze średnie ze zbiornikiem wodnym lub lekkie bez zbiornika wodnego. WyposaŜenie techniczne jednostek systematycznie poprawia się. Na przestrzeni ostatnich lat jednostki OSP wyposaŝone zostały w nowe samochody gaśnicze: - GBA 2,5/20 OSP Ławszowa (Star), - GLBM 8 OSP Ołobok (ord Transit), - GBA 2,5/16 OSP Trzebień i Warta Bolesławiecka (Mercedes). Jednostki, które dysponują samochodami gaśniczymi (ze zbiornikiem wodnym) są wykorzystywane jedynie przy działaniach związanych z gaszeniem poŝarów. Natomiast jednostki pozostałe wykorzystuje się praktycznie jedynie przy organizowaniu zaopatrzenia wodnego w czasie prowadzenia działań gaśniczych organizują one i prowadzą punkty czerpania wody. Ponadto słuŝą one do wykonywania czynności pomocniczych i porządkowych przy prowadzeniu działań ratowniczych przed, w trakcie i po powodzi. III. ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Na terenie powiatu bolesławieckiego występuje szereg zagroŝeń, które moŝna podzielić na zagroŝenia związane z: procesem technologicznym i magazynowaniem toksycznych środków przemysłowych w zakładach pracy, niekontrolowaną emisją toksycznych środków przemysłowych w wyniku wypadków i katastrof na kolei i na drogach, których gęsta sieć oplata cały teren powiatu, magazynowaniem w hurtowniach materiałów i półproduktów, które m.in. w wyniku poŝarów mogą emitować do atmosfery, wody i ziemi niebezpieczne związki chemiczne, uŝytkowaniem obiektów uŝyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stan techniczny obiektów budowlanych, eksploatacją technicznych uŝytkowych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, itp. 1. ZagroŜenia budowlane 1.1 Miasto Bolesławiec brak zagroŝeń. 1.2 Gmina Nowogrodziec w mieście Nowogrodziec na przedmieściach i KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 9

10 starówce zły stan techniczny zabytkowych kamienic usytuowanych w zabudowie szeregowej. Ponadto zagroŝenie zawaleniem stwarzają ruiny obiektów zabytkowych kościół nieistniejącego klasztoru w Nowogrodźcu i zamek w Gościszowie. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: nieuŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Parzycach 88 oraz nieuŝytkowany budynek gospodarczy w Zebrzydowej Gmina Bolesławiec ok. 20 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Ponadto zagroŝenia zawaleniem stwarzają obiekty zabytkowe na terenie gminy tj. nieuŝytkowane kościoły w miejscowościach: śeliszów, Stare Jaroszowice. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: w/w kościoły; uŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Kraśniku Górnym 71; uŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Nowych Jaroszowcach Gmina Osiecznica ok. 25 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. 1.5 Gmina Warta Bolesławiecka 6 budynków gospodarczych, 2 obiekty zabytkowe w tym zespół pałacowy wraz z częścią gospodarczą i pałac w Lubkowie. 1.6 Gmina Gromadka 10 budynków gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: nieuŝytkowany budynek gospodarzy w Wierzbowej, dz. nr 362; nieuŝytkowana budowla ochronna dla ludności (bunkier po Armii radzieckiej) w SEE Legnica- RóŜyniec. PowyŜsze zestawienie sporządzono na podstawie ogólnej znajomości stanu technicznego zabudowań występujących w danej gminie na terenie powiatu. Poza ww. ogólnymi informacjami, na podstawie danych uzyskiwanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządza się załącznik nr 2 do Katalogu ZagroŜeń, który aktualizowany jest 2 razy w roku - w lipcu i styczniu tj. za kaŝde półrocze. Załącznik ten zawiera wykaz obiektów zagroŝonych katastrofą budowlaną (wraz z podaniem adresu) oraz szczegółowe dane ich dotyczące. Katalog ZagroŜeń w całości przekazywany jest w ramach współpracy do Wydziału Operacyjnego i JRG. 2. ZagroŜenia w komunikacji drogowej Na terenie powiatu Bolesławiec moŝna wyodrębnić następujące odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz waŝniejsze niŝszego rzędu (w nawiasach podano miejscowości, przez które one przechodzą): 2.1 Drogi krajowe: E40 - nazwa międzynarodowa nr 4: Zgorzelec Wrocław, (Autostrada A4 Krzywa Wrocław); (Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Brzeźnik, Bolesławiec, Kruszyn, Tomaszów Bol., Wilczy Las) E36 - nazwa międzynarodowa nr 18: Golnice Olszyna; Autostrada A18 nazwa międzynarodowa nr 18: Krzywa Golnice, (Lipiany) 2.2 Drogi wojewódzkie: nr 350; trasa Gozdnica Bolesławiec (Parowa, Osiecznica, Kliczków, Dobra, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 10

11 Bolesławiec) nr 297; trasa Lwówek Śląski Szprotawa (Suszki, Mojęcin, Nowe Jaroszowice, Bolesławiec, Łąka, Golnice, Trzebień, Stara Oleszna, Kozłów) nr 357; trasa Lubań Nowogrodziec Osiecznica (Nowogrodziec, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Tomisław, Osiecznica) nr 363; trasa Bolesławiec Złotoryja (Bolesławiec, Łaziska, Warta Bolesławiecka, Iwiny) nr 296; trasa Lubań Węgliniec (Godzieszów) 2.3 Drogi powiatowe: nr 516; trasa Bolesławiec śeliszów nr 517; trasa Bolesławiec KrzyŜowa (nr 599 trasa KrzyŜowa Osła) nr 518; trasa Bolesławiec Gościszów nr 519; trasa Osiecznica Świętoszów nr 522; trasa KrzyŜowa Gromadka nr 569; trasa Bolesławiec Krępnica Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny 2.4 Drogi gminne Największe nasilenie w ruchu drogowym odbywa się drogami: A4, A18 i E40. Dochodzą do tego równieŝ drogi wylotowe prowadzące do Jeleniej Góry i Zielonej Góry. Największe zagroŝenie w transporcie drogowym występuje na drodze Bolesławiec Zgorzelec oraz na obwodnicy miejskiej, gdzie wyznaczone są trasy przewozowe materiałów niebezpiecznych. Ponadto trasami A4 i A18 odbywa się równieŝ transport materiałów niebezpiecznych. 3. ZagroŜenia w transporcie kolejowym Na terenie powiatu Bolesławiec moŝna wyodrębnić następujące odcinki tras kolejowych: 1. Węgliniec Bolesławiec Legnica 2. Węgliniec Gierałtów Lubań 3. Zebrzydowa Lwówek Śląski 4. Legnica - śagań Największe natęŝenie ruchu w transporcie kolejowym odbywa się głównie na szlaku Bolesławiec Węgliniec, którym to przewoŝone są materiały niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest wiadukt kolejowy przebiegający przez rzekę Bóbr, na którym to w przypadku kolizji bądź innego zdarzenia zachodzi konieczność ręcznego transportu sprzętu bądź jego przeładowanie i dowóz środkami PKP. Prowadzenie akcji ratowniczej w tych warunkach jest bardzo ograniczone z powodu braku dojazdu i wysokości wiaduktu. ZagroŜenie stwarzane przez transport kolejowy wiąŝe się równieŝ z moŝliwością powstania poŝaru na nasypach kolejowych, szczególnie groźne mogą być poŝary powstałe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 11

12 4. ZagroŜenia związane z obszarami leśnymi Na terenie powiatu Bolesławiec znajdują się lasy administrowane przez dziesięć Nadleśnictw. Lasy nadleśnictwa Lwówek Śląski i Złotoryja zakwalifikowane są do II kategorii zagroŝenia poŝarowego. Lasy pozostałych nadleśnictw w całości są zaliczone do I kategorii zagroŝenia poŝarowego (I kategoria jest najwyŝsza są to lasy najbardziej zagroŝone poŝarem). W związku z tym, Ŝe Puszczę Bolesławiecko Zgorzelecką stanowią duŝe, zwarte kompleksy leśne, których znaczna część to drzewostany iglaste zaliczane do I klasy wieku (do 20 lat), gdyŝ zostały posadzone na terenach po poŝarach i wyrębach. Stanowią one największe zagroŝenie w przypadku powstania poŝaru, gdyŝ nastąpi jego bardzo szybkie rozprzestrzenianie się. Do najbardziej zagroŝonych naleŝy zaliczyć: 1. Nadleśnictwo Bolesławiec: Obręb Kliczków Leśnictwo Krępnica powierzchnia 650 ha 2. Nadleśnictwo Chocianów: Obręb Wierzbowa Leśnictwo Borówki powierzchnia 1000 ha, połoŝone w pobliŝu granicy powiatu polkowickiego 3. Nadleśnictwo Przemków: Obręb Przemków Leśnictwo Biernatów powierzchnia 500 ha, połoŝony w pobliŝu granicy powiatu polkowickiego i Ŝagańskiego 4. Nadleśnictwo Węgliniec: Obręb Osiecznica Leśnictwo Bieniec powierzchnia 250 ha, 5. Teren Ŝwirowni w miejscowości Wilczy Las (za stacją paliw) duŝy kompleks leśny młodnik, w pobliŝu granicy z powiatem legnickim W związku z tym wymienione powierzchnie naleŝy przyjąć, jako najbardziej zagroŝone, w których mały poŝar moŝe w krótkim czasie zwiększyć swoją powierzchnią do poŝaru bardzo duŝego i stworzyć zagroŝenie dla większych obszarów. Ponadto dodatkowe zagroŝenie stanowią tereny po poligonach Armii Radzieckiej oraz uŝytkowane poligony Wojska Polskiego połoŝone w lasach nadleśnictw Bolesławiec, Świętoszów, Przemków i Chocianów. Na wymienionych terenach poligonowych pola roboczego i przyległych lasach w ziemi znajduje się duŝa ilość niewypałów (miny, pociski, bomby itp.). Szczegółowy opis poszczególnych oddziałów i pododdziałów, gdzie występują niewybuchy zawierają mapy załączone do Sposobów postępowania na wypadek powstania poŝarów lasu, opracowane dla poszczególnych nadleśnictw i uzgodnione z Komendantem Powiatowym PSP w Bolesławcu, których kopie przechowuje się na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Teren niebezpieczny, na którym gaszenie odbywa się tylko przy uŝyciu samolotów, na mapach leśnych zaznaczono i oznakowano w widoczny sposób. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 12

13 5. ZagroŜenia pochodzące z terenów sąsiednich Na podstawie dotychczas uzyskanych informacji aktualnie nie występują zagroŝenia pochodzące z sąsiednich powiatów związane z działalnością zakładów przemysłowych posiadających większe ilości substancji niebezpiecznych. Do innych zagroŝeń pochodzących z terenów sąsiednich naleŝy zaliczyć tereny leśne, które swym obszarem obejmują więcej niŝ jeden powiat. NaleŜy się liczyć z moŝliwością wystąpienia poŝaru lasu na terenie sąsiedniego powiatu i koniecznością podjęcia działań gaśniczych w obronie zagroŝonych kompleksów leśnych. Wszystkie powiaty sąsiadujące z powiatem Bolesławiec posiadają przy granicy tereny leśne przechodzące z powiatu na powiat. Najwięcej takich terenów jest w powiecie Zgorzelec, śagań, Polkowice, Legnica i Złotoryja. W powiatach Lwówek i Lubań powierzchnie te są niewielkie. Jeśli granica powiatu przebiega przez kompleks leśny administrowany przez jedno leśnictwo, to jest to najczęściej granica przebiegająca wzdłuŝ drogi poŝarowej bądź linii podziału wewnętrznego obszarów leśnych (linii oddziałowych) lub pasów ppoŝ., co moŝe ułatwić działania ratownicze prowadzone w obronie zagroŝonych obszarów leśnych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 13

14 V. CZYNNOŚCI PODJĘTE W ZAKRESIE POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. W zakresie działań kontrolno - rozpoznawczych Zasadnicze cele komórki kontrolno-rozpoznawczej 1) Analiza stanu bezpieczeństwa poŝarowego powiatu. 2) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych, rozpoznawanie zagroŝeń poŝarowych i innych miejscowych zagroŝeń oraz przygotowania do działań ratowniczych. 3) Gromadzenie i przekazywanie danych z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych na potrzeby analizy zagroŝeń i nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoŝ. 4) Doskonalenie rozpoznawania zagroŝeń i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych oraz kontroli działań zapobiegających powaŝnym awariom przemysłowym. 5) Ewidencjonowanie zagroŝeń występujących na terenie powiatu. 6) Wykorzystanie danych zebranych podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych dla celów operacyjnych. 7) Egzekwowanie wykonania obowiązków nakładanych w drodze decyzji administracyjnych. 8) Propagowanie zasad bezpieczeństwa poŝarowego. Kontrole zewnętrzne W roku 2008 przeprowadzono ogółem 104 czynności kontrolnorozpoznawczych - skontrolowano 172 obiekty, w których stwierdzono 143 nieprawidłowości. Tabela 3 Ilość poszczególnych rodzajów obiektów, w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze: Lp. Ilość skontrolowanych obiektów Rodzaj obiektu Obiekty uŝyteczności publicznej Obiekty zamieszkania zbiorowego Budynki mieszkalne wielorodzinne - w tym wysokie Lasy Obiekty produkcyjnomagazynowe Gospodarstwa rolne Ogółem: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 14

15 Tabela 4 - Rodzaj działań związanych z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych okresach czasu Lp. 1. Ilość czynności kontrolnorozpoznawczych Ilość Skontrolowane obiekty Ilość nieprawidłowości Wydane decyzje administracyjne - [w tym dot. wstrzymania robót lub zakazu eksploatacji] Stanowiska pozytywne (odbiory inwestycji postanowienia, opinie) [w tym ilość pozytywnych stanowisk, ale z uwagami] Stanowiska negatywne (sprzeciwy przy odbiorach inwestycji postanowienia, opinie) Wystąpienia do innych organów i podmiotów 22 [ 2 ] 16 [7] 16 [0] 29 [20] [12] 27 [0] 49 [0] 33 [1] 32 [0] Mandaty Nieprawidłowości Najczęściej występujące nieprawidłowości ustalone podczas prowadzenia czynności kontrolno rozpoznawczych, przeprowadzonych w roku 2008 i w latach ubiegłych, przedstawiono w poniŝszej tabeli: Lp. Rodzaj nieprawidłowości W obiektach uŝyteczności publicznej Brak okresowych badań instalacji i urządzeń technicznych Dot. przeciwpoŝarowych instalacji wodociągowych Dot. instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego Stan dróg ewakuacyjnych (droŝność, składowanie materiałów palnych, oznakowanie) Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Ilość obiektów ze stwierdzonym rodzajem nieprawidłowości w roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 15

16 W obiektach produkcyjnych i magazynowych Brak okresowych badań instalacji i urządzeń technicznych Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Dot. oznakowania znakami bezpieczeństwa Na terenach leśnych 1. Dot. stanu dróg dojazdowych do punktów zaopatrzenia wodnego, dróg poŝarowych Dot. pasów przeciwpoŝarowych Dot. pozostawiania gałęzi i odpadów eksploatacyjnych Dot. stanu punktów zaopatrzenia wodnego Dot. stanu wyposaŝenia baz sprzętu Postępowanie pokontrolne W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości Komendant Powiatowy PSP ma prawo nakazać ich usunięcie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego Komendant Powiatowy PSP ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do uŝytkowania nowo powstałych obiektów. W odniesieniu do nieprawidłowości, których nakazanie usunięcia nie naleŝy do kompetencji Państwowej StraŜy PoŜarnej stosuje się wystąpienia do innych organów m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ROKU 2008: wydano 33 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości; wydano 32 stanowiska (opinie) pozytywne w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze przystąpienia do uŝytkowania obiektu, (otrzymywane zgłoszenia oraz zajmowane stanowiska na podst. art. 56 Prawa budowlanego); sporządzono 14 wystąpień do innych organów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami; nałoŝono 3 mandaty karne. Monitoring poŝarowy Obiekty wyposaŝone w instalację sygnalizacyjno-alarmową i stałe urządzenia gaśnicze oraz obiekty, w których są one wymagane KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 16

17 Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Dokładny adres Rodzaj instalacji, podstawa obowiązku wyposaŝenia (kryterium) lub brak obowiązku Instalacja funkcjonująca (), w trakcie realizacji (R), brak instalacji (B) Podłączenie do monitoringu poŝarowego (P) lub spełnienie warunków do tego podłączenia (W) Bank Zachodni 2. Budynek Administracyjno - Biurowy Urzędu Miasta 3. Hotel Piast 4. Supermarket Carrefour (dawniej Hypernova) ul. Bankowa 12, Bolesławiec ul. Pl. M.J.Piłsudskiego 1, Bolesławiec ul. Asnyka 1, Bolesławiec ul. 10 Marca 1, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP, wymagane, DSO, wymagane SAP, wymagane P SAP, wymagane P Supermarket SAP, wymagane P ul. Tysiąclecia 34 i 34a, 5. Intermarche i Bolesławiec Bricomarche ul. Mickiewicza 13, SAP, wymagane P 6. Muzeum Ceramiki Bolesławiec Muzeum Ceramiki. Dział Historii Miasta Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Zamek Kliczków - Centrum 9. Konferencyjno- Wypoczynkowe 10. Bolesławiecki Ośrodek Kultury 11. Bank BGś 12. Bank PKO BP Bank Zachodni ilia Bank Zachodni ilia 15. Motel Elite 16. Urząd Skarbowy 17. Budynek adm. PWiK w B-cu ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec ul lecia 30, Bolesławiec SAP, wymagane P Pawilon nr V SAP, wymagane P Pawilon nr VII SAP, wymagane P Pawilon nr VIII SAP, wymagane P Kliczków 8, Osiecznica Pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec ul. Sierpnia '80 nr 18 w Bolesławcu ul. Sierpnia '80 nr 16 w Bolesławcu ul. Sądowa 6, Bolesławiec ul. Kościelna 17, Nowogrodziec ul. II Armii WP 26, Bolesławiec ul. Garncarska 10, Bolesławiec ul. Łasicka 17, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP,SUG nie wymagana SAP, nie wymagana SAP, nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP - odstępstwo od warunków KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 17 P P

18 techniczn Tłocznia gazu Jeleniów "SALTEX" sp. z o.o. w Łodzi - zakład dziewiarski Zakład Tworzyw Technicznych "Bonitex" Zakład produkcyjny "Ziołopex" Zakład produkcyjny Bader Polska sp. z o.o. Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A. 24. Supermarket TESCO Wykroty gm. Nowogrodziec ul. Milionowa 53, Łódź Zakład Produkcyjny w Bolesławcu ul. Orla 3, Bolesławiec ul. Orla 5, Bolesławiec Wykroty ul. Wyzwolenia 38, gm. Nowogrodziec ul. Mostowa 1, Bolesławiec ul. Bolesława Chrobrego 15, Bolesławiec Hala nr 3, I piętro ( wydział sprzętu medycznego) Hala nr 4, I i II piętro (wydział tworzyw A, magazyny) ul. Gałczyńskiego, Bolesławiec SAP, SUG wynika z warunk. technicznych dla sieci gazowych SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SUG (tryskacze wymag.) SAP nie wymagane P BDN Wykroty Wykroty 26. Prokuratura Rejonowa NOVOERM DOOR 27. w Wykrotach Baza magazynowa 28. nr 112 PKN ORLEN 29. NOERBIGER Automotive Sp. zo.o. 30. KAULAND Bolesławiec ul. Polna 5 w Bolesławcu Wykroty gm. Nowogrodziec Bolesławiec ul. Kościuszki 24 Bolesławiec ul. Modłowa Bolesławiec ul. Kościuszki 15 SAP - sygnalizacja alarmu poŝarowa, SUG - stałe urządzenie gaśnicze, DSO - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy SUG (CO2) nie wymagany SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) P KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 18

19 2. W zakresie działań operacyjnych W związku z Decyzją nr 35/07 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu powołano zespół inspekcyjny do prowadzenia kontroli. Kontrole o których mowa są prowadzone z następującą częstotliwością: - dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2x w roku dla kaŝdej zmiany słuŝbowej - dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do KSRG 1x w roku - dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych spoza systemu 1x na 3 lata W celu poprawy stanu wyszkolenia podległych straŝaków wydano Zarządzenie nr 1/09 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu zgodnie z którym naleŝy prowadzić: a) ćwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy, organizowane w sile co najmniej kompanii (zalecane łączenie z ćwiczeniami pododdziałów wchodzących w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej) co najmniej raz w roku. b) ćwiczenia ratownicze na wybranym obiekcie (terenie), dla jednostki ratowniczo-gaśniczej co najmniej sześć razy w roku na kaŝdej zmianie słuŝbowej, w tym jeden raz w warunkach nocnych i jeden raz w warunkach zimowych. W ćwiczeniach z udziałem pododdziałów Państwowej StraŜy PoŜarnej mogą uczestniczyć: a) pozostałe podmioty włączone do KSRG, b) inne jednostki ochrony przeciwpoŝarowej niewłączone do KSRG, c) słuŝby, inspekcje i inne podmioty wspomagające KSRG. W roku 2008 ćwiczenia przeprowadzono na następujących obiektach: CARREOUR ćwiczenia przy współudziale sił ochrony ppoŝ. z zaprzyjaźnionego miasta Crosta Zdarzenie komunikacyjne masowe w Parku Waryńskiego ćwiczenia współorganizowane z Policealnym Studium Zawodowym przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu Ćwiczenia KRAŚNIK 2008 ćwiczenia współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu oraz Komendą Powiatową Policji. Ponadto tut. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza prowadziła ćwiczenia tylko dla KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 19

20 własnych stanów osobowych na n/w obiektach: Lp. Obiekt Termin ćwiczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych POLA SA ul. Chrobrego 15 w Bolesławcu Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ul. Jeleniogórska w Bolesławcu Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka budynki wysokie przy ul. Staroszkolnej, Zygmunta Augusta, Pawilon Handlowy BricoMarche Al. Tysiąclecia 34 w Bolesławcu Bader Polska ul. Mostowa w Bolesławcu Centrum Kulturalno Edukacyjne Kino ORUM Pl. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 20

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren poŝaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia poŝar oraz

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

020102 GMINA BOLESŁAWIEC

020102 GMINA BOLESŁAWIEC 020101 MIASTO BOLESŁAWIEC MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BOLESŁAWCU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU UL. DOLNE MŁYNY 60 BOLESŁAWIEC 42 2 2,9 MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BOLESŁAWCU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Przygotował: : Jerzy Cichocki

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Przygotował: : Jerzy Cichocki KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Przygotował: : Jerzy Cichocki Zasady organizacji i prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych Podstawowymi produktami wytwarzanymi w Zakładzie w Płocku są: Paliwa,

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Pan brygadier Roman Nazarkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Policach

Pan brygadier Roman Nazarkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Policach NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41045-1-07 P/07/091 Szczecin, dnia grudnia 2007 r. Pan brygadier Roman Nazarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego członkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z gminy Łyse za udział

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2006 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2006 R. RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2006 R. I. TEMAT: Działanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego podczas katastrofy budowlanej Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA. / wyciąg z Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry/ 1. Katastrofy naturalne. a) powodzie ocena ryzyka zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

VI GMINNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP Białków 2016

VI GMINNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP Białków 2016 ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W CYBINCE VI GMINNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP Białków 2016 Cybinka, 16.04.2016 r. Opracował : Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 3 listopada 2010 r. LOP- 4101-10-01/2010 P/10/085 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WARSZAWA, 2015 R.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WARSZAWA, 2015 R. POWIAT BOLESŁAWIECKI PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE WYKONANY PRZEZ WARSZAWA, 2015 R. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Stan na dzień 31 grudzień 2007 r. Część opisowa katalogu zagroŝeń powiatu staszowskiego 1. Charakterystyka powiatu: Powiat staszowski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA. Połączonych ćwiczeń doskonalących - załogi JRG Błonie, - OSP w KSRG - innych słuŝb,

DOKUMENTACJA. Połączonych ćwiczeń doskonalących - załogi JRG Błonie, - OSP w KSRG - innych słuŝb, ZATWIERDZAM Błonie, 15.11.2007. DOKUMENTACJA Połączonych ćwiczeń doskonalących - załogi JRG Błonie, - OSP w KSRG - innych słuŝb, PKS S.A. Transport Spedycja Międzynarodowa 05-870 Błonie ul. Spedycyjna

Bardziej szczegółowo

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r.

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/087 LPO41035-3-2008 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. Pan płk dypl. pil. Lesław

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ 55/06/02/2012/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW Tabela 1 Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach Gmina Ilość zdarzeń łącznie Wzrost (+),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

GBA 2,5/27. Średni samochód ratowniczo gaśniczy uterenowiony typ 664 rok produkcji 2001. Marka Star Man 12.227 Producent zabudowy

GBA 2,5/27. Średni samochód ratowniczo gaśniczy uterenowiony typ 664 rok produkcji 2001. Marka Star Man 12.227 Producent zabudowy SAMOCHODY NA WYPOSAśENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM GLBA 1/1 IVECO Lekki samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją wytwarzania piany gaśniczej przy uŝyciu gazów spalinowych

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 9 roku Warszawa, luty 1 rok 1.Wstęp Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją ratowniczą

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. LKI-4101-13-04/2010 P/10/006 Pan Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo