I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO"

Transkrypt

1 I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych, która w obecnej formie przedstawia się następująco: - Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, - 5 Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego, - 22 Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z poza Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego. Do podstawowych zadań Państwowej StraŜy PoŜarnej naleŝy: 1. rozpoznanie zagroŝeń poŝarowych i innych miejscowych zagroŝeń, 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie poŝarów, klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń, 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń przez inne słuŝby ratownicze, 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej StraŜy PoŜarnej i innych jednostek ochrony przeciwpoŝarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych. W celu zapewnienia ochrony przeciwpoŝarowej Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu w 2008 r. poprzez swój aparat pomocniczy (Komendę Powiatową PSP) realizował obowiązki wynikające z przepisów prawnych określających zadania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpoŝarowej, tj. na podstawie ustawy o: - ochronie przeciwpoŝarowej, - Państwowej StraŜy PoŜarnej, - samorządzie powiatowym, - ochronie i kształtowaniu środowiska. II. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY NA OBSZARZE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. Zasady organizacji i funkcjonowania KSRG Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu bolesławieckiego sprawuje Starosta Bolesławiecki, natomiast jego organizatorem jest Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest podstawowym narzędziem słuŝącym do realizacji zadań ratowniczych w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych poŝarem klęską Ŝywiołową lub innym miejscowym zagroŝeniem (katastrofą techniczną, chemiczną, ekologiczną), które wymagają uŝycia sił i środków ratowniczych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 1

2 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu bolesławieckiego tworzą jednostki ochrony przeciwpoŝarowej: 1. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolesławcu, jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, przy czym 1 jednostka jest typu S-3 tzn. posiada 3 samochody poŝarnicze, 5 jednostek jest typu S-2, a pozostałe to S-1. W celu zapewnienia koordynacji działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagroŝeń zdrowia i Ŝycia ludzi oraz środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym na obszarze powiatów bolesławieckiego, wymagającymi zaangaŝowania znacznych sił i środków powołane zostały Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla powiatu bolesławieckiego. Na potrzeby działań ratowniczych został opracowany Plan operacyjnoratowniczy dla powiatu bolesławieckiego, który zawiera niezbędne dane i informacje do wspomagania organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Plan ten został zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego. 2. Państwowa StraŜ PoŜarna Państwowa StraŜ PoŜarna prowadzi działania ratownicze rozumiane, jako zespół czynności realizowanych w celu ochrony Ŝycia, zdrowia i mienia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego podczas gaszenia poŝarów, likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych i innych miejscowych zagroŝeń. Podstawowy cięŝar zadań i obowiązków w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpoŝarowej na terenie działania komendy spoczywa na Komendancie Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu. Komendant wykonuje swe zadania ustawowe przy pomocy Komendy Powiatowej PSP. Szczegółową liczbę oraz strukturę etatów w komendzie powiatowej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. W dniu 31 grudnia stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu wynosił 59 osoby, w tym 38 straŝaków w słuŝbie stałej, 21 w słuŝbie przygotowawczej oraz 1 pracownik cywilny. Wśród pełniących słuŝbę jest: - 22 straŝaków, - 24 podoficerów, - 3 aspirantów, - 10 oficerów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 2

3 Ilość etatów w poszczególnych korpusach oficerowie Aspiranci Podoficerowie Szeregowi W roku 2008 funkcjonariusze tut. Komendy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie: studia licencjackie 1 straŝak studia podyplomowe 1 straŝak kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP 1 straŝak kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP 5 straŝaków szkolenie medyczne 34 straŝaków Stan osobowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej jest zbyt niski w stosunku do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu. Wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej StraŜy PoŜarnej nakazuje zmniejszenie wymiaru czasu słuŝby straŝaka do 40 godzin tygodniowo, co skutkuje zmniejszeniem stanu osobowego na zmianach słuŝbowych. Ustalony decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP stan na zmianach słuŝbowych nie moŝe być niŝszy niŝ 7 straŝaków. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ratowników stan ten uznać naleŝy za niezadowalający. Dlatego teŝ naleŝy dąŝyć do zwiększenia ilości etatów w JRG. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - licząca 43 straŝaków, która chroni obszar o powierzchni ponad 1300 km 2, zamieszkiwany przez około 90 tysięcy mieszkańców. Jednostka ratowniczo-gaśnicza dysponuje szeroką gamą samochodów i sprzętu poŝarniczego. UmoŜliwia to prowadzenie działań ratowniczych w zakresie gaszenia poŝarów oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, wysokościowego oraz medycznego. Mają one do dyspozycji m.in.: 4 samochodów gaśniczych (3 średnie i 1 cięŝkie), 1 samochód z drabiną mechaniczną 30 m, 1 lekki samochód ratownictwa drogowego, 1 lekki samochód ratownictwa chemicznego, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 3

4 1 samochód węŝowy (1,5 km węŝa), 1 motopompę duŝej wydajności. Jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada równieŝ na swym wyposaŝeniu sprzęt specjalistyczny: sprzęt hydrauliczny (3 zestawy ratunkowe zawierające m.in. pompę hydrauliczną, noŝyce lub noŝyco-rozpieracz, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, przecinak do pedałów) sprzęt pneumatyczny - poduszki powietrzne: 4 szt. z oprzyrządowaniem (słuŝą do podnoszenia elementów konstrukcji, pojazdów itp.), korki uszczelniające: 3 szt. (słuŝą do uszczelniania np. wycieku paliwa z cysterny, uszczelniania rur kanalizacyjnych), agregaty prądotwórcze, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, sprzęt wykrywczo-pomiarowy - 3 szt. (słuŝy do określania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, chloru, tlenku azotu, dwutlenku azotu, siarkowodoru, cyjanowodór, amoniak), zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1: 3 szt. (zestaw zawiera nosze typu deska, zestaw do tlenoterapii, szyny, opatrunki), aparaty ODO: 19 szt. (Ochrona Dróg Oddechowych), zapory parkanowe (70 mb) oraz sorpcyjne (108 mb) słuŝą do ograniczeń wycieków substancji ropopochodnych na akwenach wodnych (jeziora, Ŝwirownie, rzeki), drabiny przenośne, sprzęt oświetleniowy (najaśnice, latarki ładowarki), sprzęt łączności radiowej (radiostacje, ładowarki), młot udarowy o napędzie elektrycznym, wentylator oddymiający napędzany wodą. Lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu sprawia, Ŝe do większości miejsc na terenie powiatu zastępy PSP są w stanie dojechać w przedziale czasowym do 30 min. Jednak do kilku miejscowości (miejsc) połoŝonych na granicy powiatu, najbardziej oddalonych od siedziby JRG tj. Świętoszów, Nowa Kuźnia, Wierzbowa, Kozłów, Jurków, Gościszów, Godzieszów, Wykroty, Zagajnik, okolice 53 km autostrady A-18, trudnodostępne i odległe tereny nadleśnictw oraz tereny poligonowe Wojska Polskiego czas dojazdu przekracza 30 min. Sytuacje takie mają miejsce podczas utrudnień w ruchu, duŝego natęŝenia ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego lub w okresach po- i przedświątecznych, w okresie zimowym przy trudnych warunkach atmosferycznych i śliskiej nawierzchni dróg. Ponadto długi czas dojazdu obserwowano czasami na autostradzie A-18, gdzie w niektórych miejscach jest brak moŝliwości zjazdu na przeciwny pas ruchu. W związku z wyŝej opisaną sytuacją Komenda Powiatowa PSP posiłkuje się głównie siłami i środkami jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. W chwili obecnej jednostki OSP wchodzące w skład KSRG dysponują 11 samochodami gaśniczymi, z czego 1 to cięŝki samochód gaśniczy i 10 średnich. Pozostałe KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 4

5 jednostki OSP niewchodzące w skład KSRG dysponują 23 samochodami gaśniczymi. W większości przypadków wyposaŝenie transportowe jednostek OSP stanowią samochody na podwoziu Stara, Jelcza i śuka, o duŝym stopniu zuŝycia technicznego. Jak obrazuje poniŝsza tabela ponad 70% pojazdów OSP została wyprodukowana przed 1990 rokiem, co skutkuje wysokim stopniem zawodności i częstym wycofywaniem z podziału bojowego. Wyjątkiem są średnie samochody gaśnicze na podwoziu Mercedesa zakupione dla jednostek OSP Osiecznica, Parowa, Trzebień, Warta Bolesławiecka oraz Tomaszów Bolesławiecki, na podwoziu Renault dla OSP RóŜyniec oraz lekkie samochody gaśnicze na podwoziu orda zakupiony do jednostki OSP Ołobok. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 5

6 Tabela 1 Zestawienie samochodów gaśniczych będących na wyposaŝeniu OSP Lp. Miejscowość Marka Model Typ Parametry charakterystyczne Rok produkcji KSRG tak/nie Star 266 GBM 2/ TAK 1. Nowogrodziec Star 244 GBM 2/ TAK Staroman L70 GBA 2,5/ TAK 2. Czerna Star 200 GBM 2/ NIE 3. Gierałtów Star 200 GBM 2,5/ NIE 4. Godzieszów śuk A-15 GLM NIE 5. Gościszów śuk A-15 GLM NIE 6. Milików Robór GLM NIE 7. Nowogrodziec II śuk A-15 GLM NIE 8. Wykroty Star 266 GBAM 2/ NIE 9. Zebrzydowa śuk A-15 GLM NIE 10. Gromadka Jelcz 004 GCBA 6/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 11. RóŜyniec Star 266 GBAM 3/ TAK Renault Sider JK65 GBM 1/ TAK 12. KrzyŜowa Star 29 GBM 3/ NIE 13. Nowa Kuźnia Star 244 GBA 2,5/ NIE 14. Wierzbowa Star 244 GBA 2,5/ NIE 15. Osiecznica Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 16. Parowa Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBAM 2,5/ TAK 17. Ławszowa Star 266 GBA 2,5/ NIE 18. Ołobok ord Transit GLBM NIE 19. Przejęsław Lublin GLM NIE 20. Brzeźnik Star 200 GBAM 2,5/ NIE 21. Ocice Jelcz 004 GCBA 6/ NIE 22. St. Jaroszowice Star 244 GBA 2,5/ NIE 23. Trzebień Mercedes ATEGO GBA 2,5/ NIE 24. Warta Star 244 GBA 2,5/ NIE Bolesławiecka Mercedes ATEGO GBA 2/ NIE 25. Tomaszów Bol. Mercedes 1113B GBA 3/ NIE 26. Raciborowice Star 244 GBM 2,5/ NIE 27. Jurków Lublin GLM NIE 3. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Jednostki Ochotniczy StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) są jednostkami wiodącymi zarówno pod względem organizacji, jak i wyszkolenia oraz wyposaŝenia w sprzęt ratowniczy. Pomimo to brak specjalistycznego sprzętu oraz pełnych kwalifikacji ratowników powoduje, iŝ jednostki te mogą być wykorzystywane głównie w zakresie ratownictwa poŝarowego. MoŜliwości wykorzystania ich w pozostałych działaniach ratowniczych (ratownictwo techniczne, drogowe, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 6

7 ekologiczne, chemiczne, medyczne itp.) są znacznie ograniczone i praktycznie sprowadzają się do zabezpieczania miejsc akcji, na których działania prowadzą siły Państwowej StraŜy PoŜarnej. Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują następujące typy jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: - typ S jednostki (Gromadka, RóŜyniec, Osiecznica, Parowa), - typ S jednostka (Nowogrodziec). Biorąc pod uwagę obszary poszczególnych gmin, rozmieszczenie jednostek OSP włączonych do KSRG przedstawia się następująco: - miasto Bolesławiec - BRAK - gmina Bolesławiec - BRAK - miasto i gmina Nowogrodziec - Nowogrodziec - gmina Warta Bolesławiecka - BRAK - gmina Gromadka - Gromadka, RóŜyniec - gmina Osiecznica - Osiecznica, Parowa NaleŜy zwrócić uwagę na róŝnorodny stopień nasycenia terenu powiatów jednostkami OSP z KSRG, na kaŝdą z nich przypada statystycznie obszar o powierzchni około 260 km 2. Tabela 2 Zestawienie sprzętu będącego na wyposaŝeniu OSP Lp. Miejscowość Selektywne Alarmowanie Sprzęt ODO* Sprzęt hydrauliczny PSP R1 MoŜliwość podawania piany 1. Nowogrodziec Tak Tak Tak Tak Tak 2. Czerna Nie Nie Nie Tak Nie 3. Gierałtów Tak Nie Nie Tak Nie 4. Godzieszów Nie Nie Nie Nie Nie 5. Gościszów Nie Nie Nie Tak Nie 6. Milików Nie Nie Nie Nie Nie 7. Nowogrodziec II Nie Nie Nie Nie Nie 8. Wykroty Tak Nie Nie Tak Nie 9. Zebrzydowa Nie Nie Nie Tak Nie 10. Gromadka Tak Tak Tak Nie Tak 11. RóŜyniec Tak Tak Tak Tak Nie 12. KrzyŜowa Nie Nie Nie Nie Nie 13. Nowa Kuźnia Nie Nie Nie Nie Nie 14. Wierzbowa Tak Nie Nie Nie Nie 15. Osiecznica Tak Tak Tak Tak Tak 16. Parowa Tak Tak Tak Tak Tak 17. Ławszowa Tak Tak Nie Tak Tak 18. Ołobok Tak Nie Nie Nie Nie 19. Przejęsław Nie Nie Nie Nie Nie 20. Brzeźnik Nie Nie Nie Nie Nie 21. Ocice Nie Nie Nie Nie Nie 22. St. Jaroszowice Tak Nie Nie Nie Nie 23. Trzebień Nie Nie Nie Nie Nie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 7

8 24. Warta Bolesławiecka Tak Tak Tak Tak Tak 25. Tomaszów Bolesławiecki Tak Nie Nie Nie Nie 26. Raciborowice Tak Nie Nie Nie Nie 27. Jurków Nie Nie Nie Nie Nie *ODO sprzęt ochrony dróg oddechowych Analizując powyŝszą tabelę zauwaŝa się poprawę wyposaŝenia OSP. Do niedawna Ŝadna jednostka nie posiadała sprzętu ochrony dróg oddechowych. Tylko kilka jednostek posiadało sprzęt hydrauliczny i zestawy ratownictwa medycznego R-1. W chwili obecnej ten stan sukcesywnie się poprawia, choć widać jeszcze bardzo duŝe braki w zakresie podstawowego sprzętu. Z posiadanej przez tut. komendę wiedzy wynika, Ŝe wiele jednostek nie posiada drabin lub te które mają na stanie są w złej kondycji technicznej lub nie posiadają atestów (drabiny budowlane). Ponadto wiele jednostek boryka się z problemem mocno zuŝytych mundurów, hełmów, obuwia itp. Analizując udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczogaśniczych daje się zauwaŝyć duŝe zróŝnicowanie w liczbie interwencji. Jest to spowodowane takimi elementami jak: - specyfika obszaru działania (bliskość siedzib jednostki ratowniczogaśniczej), - skuteczność alarmowania i szybkość podejmowania działań (posiadanie systemu selektywnego alarmowania), - stopień wyszkolenia członków OSP, - wyposaŝenie i stan techniczny posiadanego sprzętu, - charakterystyka zagroŝeń występujących na obszarach poszczególnych gmin. Jednostki OSP dysponowane są do rozmaitych zdarzeń, przy czym najczęściej jest to związane z gaszeniem poŝarów nieuŝytków, ściernisk, poboczy dróg itp. Ponadto wytypowane zostały wiodące jednostki OSP, które są wykorzystywane do zabezpieczania operacyjnego miasta Bolesławiec w przypadkach, gdy siły i środki Państwowej StraŜy PoŜarnej uczestniczą w duŝych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z tymi jednostkami utrzymywana jest ścisłą współpracę polegająca na odbywaniu wspólnych ćwiczeń doskonalących i szkolenia teoretyczne. StraŜacy-ochotnicy zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposaŝeniu JRG, poznają specyfikę obszaru chronionego oraz występujące zagroŝenia. Na terenie powiatu bolesławieckiego 14 jednostek OSP (w tym 5 włączonych do KSRG) posiada system selektywnego alarmowania, jest on podstawowym sposobem alarmowania i powiadamiania jednostek OSP do działań. Jako uzupełnienie tego sposobu alarmowania wykorzystuje się połączenia telefoniczne do funkcyjnych w poszczególnych jednostkach OSP, którzy następnie przy pomocy syreny elektrycznej alarmują pozostały stan osobowy jednostki. Przyjęty system alarmowania funkcjonuje bez zarzutu i pozwala na skuteczne alarmowanie i dysponowanie jednostek OSP do działań w ciągu całej doby. 4. Jednostki ochrony przeciwpoŝarowej niewłączone do Krajowego KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 8

9 Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Oprócz jednostek ochrony przeciwpoŝarowej (JRG i wybranych OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu funkcjonują takŝe inne jednostki OSP. Wszystkie jednostki są jednostkami typu S, co oznacza, Ŝe posiadają samochody gaśnicze średnie ze zbiornikiem wodnym lub lekkie bez zbiornika wodnego. WyposaŜenie techniczne jednostek systematycznie poprawia się. Na przestrzeni ostatnich lat jednostki OSP wyposaŝone zostały w nowe samochody gaśnicze: - GBA 2,5/20 OSP Ławszowa (Star), - GLBM 8 OSP Ołobok (ord Transit), - GBA 2,5/16 OSP Trzebień i Warta Bolesławiecka (Mercedes). Jednostki, które dysponują samochodami gaśniczymi (ze zbiornikiem wodnym) są wykorzystywane jedynie przy działaniach związanych z gaszeniem poŝarów. Natomiast jednostki pozostałe wykorzystuje się praktycznie jedynie przy organizowaniu zaopatrzenia wodnego w czasie prowadzenia działań gaśniczych organizują one i prowadzą punkty czerpania wody. Ponadto słuŝą one do wykonywania czynności pomocniczych i porządkowych przy prowadzeniu działań ratowniczych przed, w trakcie i po powodzi. III. ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Na terenie powiatu bolesławieckiego występuje szereg zagroŝeń, które moŝna podzielić na zagroŝenia związane z: procesem technologicznym i magazynowaniem toksycznych środków przemysłowych w zakładach pracy, niekontrolowaną emisją toksycznych środków przemysłowych w wyniku wypadków i katastrof na kolei i na drogach, których gęsta sieć oplata cały teren powiatu, magazynowaniem w hurtowniach materiałów i półproduktów, które m.in. w wyniku poŝarów mogą emitować do atmosfery, wody i ziemi niebezpieczne związki chemiczne, uŝytkowaniem obiektów uŝyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stan techniczny obiektów budowlanych, eksploatacją technicznych uŝytkowych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, itp. 1. ZagroŜenia budowlane 1.1 Miasto Bolesławiec brak zagroŝeń. 1.2 Gmina Nowogrodziec w mieście Nowogrodziec na przedmieściach i KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 9

10 starówce zły stan techniczny zabytkowych kamienic usytuowanych w zabudowie szeregowej. Ponadto zagroŝenie zawaleniem stwarzają ruiny obiektów zabytkowych kościół nieistniejącego klasztoru w Nowogrodźcu i zamek w Gościszowie. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: nieuŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Parzycach 88 oraz nieuŝytkowany budynek gospodarczy w Zebrzydowej Gmina Bolesławiec ok. 20 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Ponadto zagroŝenia zawaleniem stwarzają obiekty zabytkowe na terenie gminy tj. nieuŝytkowane kościoły w miejscowościach: śeliszów, Stare Jaroszowice. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: w/w kościoły; uŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Kraśniku Górnym 71; uŝytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Nowych Jaroszowcach Gmina Osiecznica ok. 25 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. 1.5 Gmina Warta Bolesławiecka 6 budynków gospodarczych, 2 obiekty zabytkowe w tym zespół pałacowy wraz z częścią gospodarczą i pałac w Lubkowie. 1.6 Gmina Gromadka 10 budynków gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Obiekty szczególnie zagroŝone katastrofami: nieuŝytkowany budynek gospodarzy w Wierzbowej, dz. nr 362; nieuŝytkowana budowla ochronna dla ludności (bunkier po Armii radzieckiej) w SEE Legnica- RóŜyniec. PowyŜsze zestawienie sporządzono na podstawie ogólnej znajomości stanu technicznego zabudowań występujących w danej gminie na terenie powiatu. Poza ww. ogólnymi informacjami, na podstawie danych uzyskiwanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządza się załącznik nr 2 do Katalogu ZagroŜeń, który aktualizowany jest 2 razy w roku - w lipcu i styczniu tj. za kaŝde półrocze. Załącznik ten zawiera wykaz obiektów zagroŝonych katastrofą budowlaną (wraz z podaniem adresu) oraz szczegółowe dane ich dotyczące. Katalog ZagroŜeń w całości przekazywany jest w ramach współpracy do Wydziału Operacyjnego i JRG. 2. ZagroŜenia w komunikacji drogowej Na terenie powiatu Bolesławiec moŝna wyodrębnić następujące odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz waŝniejsze niŝszego rzędu (w nawiasach podano miejscowości, przez które one przechodzą): 2.1 Drogi krajowe: E40 - nazwa międzynarodowa nr 4: Zgorzelec Wrocław, (Autostrada A4 Krzywa Wrocław); (Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Brzeźnik, Bolesławiec, Kruszyn, Tomaszów Bol., Wilczy Las) E36 - nazwa międzynarodowa nr 18: Golnice Olszyna; Autostrada A18 nazwa międzynarodowa nr 18: Krzywa Golnice, (Lipiany) 2.2 Drogi wojewódzkie: nr 350; trasa Gozdnica Bolesławiec (Parowa, Osiecznica, Kliczków, Dobra, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 10

11 Bolesławiec) nr 297; trasa Lwówek Śląski Szprotawa (Suszki, Mojęcin, Nowe Jaroszowice, Bolesławiec, Łąka, Golnice, Trzebień, Stara Oleszna, Kozłów) nr 357; trasa Lubań Nowogrodziec Osiecznica (Nowogrodziec, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Tomisław, Osiecznica) nr 363; trasa Bolesławiec Złotoryja (Bolesławiec, Łaziska, Warta Bolesławiecka, Iwiny) nr 296; trasa Lubań Węgliniec (Godzieszów) 2.3 Drogi powiatowe: nr 516; trasa Bolesławiec śeliszów nr 517; trasa Bolesławiec KrzyŜowa (nr 599 trasa KrzyŜowa Osła) nr 518; trasa Bolesławiec Gościszów nr 519; trasa Osiecznica Świętoszów nr 522; trasa KrzyŜowa Gromadka nr 569; trasa Bolesławiec Krępnica Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny 2.4 Drogi gminne Największe nasilenie w ruchu drogowym odbywa się drogami: A4, A18 i E40. Dochodzą do tego równieŝ drogi wylotowe prowadzące do Jeleniej Góry i Zielonej Góry. Największe zagroŝenie w transporcie drogowym występuje na drodze Bolesławiec Zgorzelec oraz na obwodnicy miejskiej, gdzie wyznaczone są trasy przewozowe materiałów niebezpiecznych. Ponadto trasami A4 i A18 odbywa się równieŝ transport materiałów niebezpiecznych. 3. ZagroŜenia w transporcie kolejowym Na terenie powiatu Bolesławiec moŝna wyodrębnić następujące odcinki tras kolejowych: 1. Węgliniec Bolesławiec Legnica 2. Węgliniec Gierałtów Lubań 3. Zebrzydowa Lwówek Śląski 4. Legnica - śagań Największe natęŝenie ruchu w transporcie kolejowym odbywa się głównie na szlaku Bolesławiec Węgliniec, którym to przewoŝone są materiały niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest wiadukt kolejowy przebiegający przez rzekę Bóbr, na którym to w przypadku kolizji bądź innego zdarzenia zachodzi konieczność ręcznego transportu sprzętu bądź jego przeładowanie i dowóz środkami PKP. Prowadzenie akcji ratowniczej w tych warunkach jest bardzo ograniczone z powodu braku dojazdu i wysokości wiaduktu. ZagroŜenie stwarzane przez transport kolejowy wiąŝe się równieŝ z moŝliwością powstania poŝaru na nasypach kolejowych, szczególnie groźne mogą być poŝary powstałe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 11

12 4. ZagroŜenia związane z obszarami leśnymi Na terenie powiatu Bolesławiec znajdują się lasy administrowane przez dziesięć Nadleśnictw. Lasy nadleśnictwa Lwówek Śląski i Złotoryja zakwalifikowane są do II kategorii zagroŝenia poŝarowego. Lasy pozostałych nadleśnictw w całości są zaliczone do I kategorii zagroŝenia poŝarowego (I kategoria jest najwyŝsza są to lasy najbardziej zagroŝone poŝarem). W związku z tym, Ŝe Puszczę Bolesławiecko Zgorzelecką stanowią duŝe, zwarte kompleksy leśne, których znaczna część to drzewostany iglaste zaliczane do I klasy wieku (do 20 lat), gdyŝ zostały posadzone na terenach po poŝarach i wyrębach. Stanowią one największe zagroŝenie w przypadku powstania poŝaru, gdyŝ nastąpi jego bardzo szybkie rozprzestrzenianie się. Do najbardziej zagroŝonych naleŝy zaliczyć: 1. Nadleśnictwo Bolesławiec: Obręb Kliczków Leśnictwo Krępnica powierzchnia 650 ha 2. Nadleśnictwo Chocianów: Obręb Wierzbowa Leśnictwo Borówki powierzchnia 1000 ha, połoŝone w pobliŝu granicy powiatu polkowickiego 3. Nadleśnictwo Przemków: Obręb Przemków Leśnictwo Biernatów powierzchnia 500 ha, połoŝony w pobliŝu granicy powiatu polkowickiego i Ŝagańskiego 4. Nadleśnictwo Węgliniec: Obręb Osiecznica Leśnictwo Bieniec powierzchnia 250 ha, 5. Teren Ŝwirowni w miejscowości Wilczy Las (za stacją paliw) duŝy kompleks leśny młodnik, w pobliŝu granicy z powiatem legnickim W związku z tym wymienione powierzchnie naleŝy przyjąć, jako najbardziej zagroŝone, w których mały poŝar moŝe w krótkim czasie zwiększyć swoją powierzchnią do poŝaru bardzo duŝego i stworzyć zagroŝenie dla większych obszarów. Ponadto dodatkowe zagroŝenie stanowią tereny po poligonach Armii Radzieckiej oraz uŝytkowane poligony Wojska Polskiego połoŝone w lasach nadleśnictw Bolesławiec, Świętoszów, Przemków i Chocianów. Na wymienionych terenach poligonowych pola roboczego i przyległych lasach w ziemi znajduje się duŝa ilość niewypałów (miny, pociski, bomby itp.). Szczegółowy opis poszczególnych oddziałów i pododdziałów, gdzie występują niewybuchy zawierają mapy załączone do Sposobów postępowania na wypadek powstania poŝarów lasu, opracowane dla poszczególnych nadleśnictw i uzgodnione z Komendantem Powiatowym PSP w Bolesławcu, których kopie przechowuje się na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Teren niebezpieczny, na którym gaszenie odbywa się tylko przy uŝyciu samolotów, na mapach leśnych zaznaczono i oznakowano w widoczny sposób. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 12

13 5. ZagroŜenia pochodzące z terenów sąsiednich Na podstawie dotychczas uzyskanych informacji aktualnie nie występują zagroŝenia pochodzące z sąsiednich powiatów związane z działalnością zakładów przemysłowych posiadających większe ilości substancji niebezpiecznych. Do innych zagroŝeń pochodzących z terenów sąsiednich naleŝy zaliczyć tereny leśne, które swym obszarem obejmują więcej niŝ jeden powiat. NaleŜy się liczyć z moŝliwością wystąpienia poŝaru lasu na terenie sąsiedniego powiatu i koniecznością podjęcia działań gaśniczych w obronie zagroŝonych kompleksów leśnych. Wszystkie powiaty sąsiadujące z powiatem Bolesławiec posiadają przy granicy tereny leśne przechodzące z powiatu na powiat. Najwięcej takich terenów jest w powiecie Zgorzelec, śagań, Polkowice, Legnica i Złotoryja. W powiatach Lwówek i Lubań powierzchnie te są niewielkie. Jeśli granica powiatu przebiega przez kompleks leśny administrowany przez jedno leśnictwo, to jest to najczęściej granica przebiegająca wzdłuŝ drogi poŝarowej bądź linii podziału wewnętrznego obszarów leśnych (linii oddziałowych) lub pasów ppoŝ., co moŝe ułatwić działania ratownicze prowadzone w obronie zagroŝonych obszarów leśnych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 13

14 V. CZYNNOŚCI PODJĘTE W ZAKRESIE POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. W zakresie działań kontrolno - rozpoznawczych Zasadnicze cele komórki kontrolno-rozpoznawczej 1) Analiza stanu bezpieczeństwa poŝarowego powiatu. 2) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych, rozpoznawanie zagroŝeń poŝarowych i innych miejscowych zagroŝeń oraz przygotowania do działań ratowniczych. 3) Gromadzenie i przekazywanie danych z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych na potrzeby analizy zagroŝeń i nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoŝ. 4) Doskonalenie rozpoznawania zagroŝeń i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych oraz kontroli działań zapobiegających powaŝnym awariom przemysłowym. 5) Ewidencjonowanie zagroŝeń występujących na terenie powiatu. 6) Wykorzystanie danych zebranych podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych dla celów operacyjnych. 7) Egzekwowanie wykonania obowiązków nakładanych w drodze decyzji administracyjnych. 8) Propagowanie zasad bezpieczeństwa poŝarowego. Kontrole zewnętrzne W roku 2008 przeprowadzono ogółem 104 czynności kontrolnorozpoznawczych - skontrolowano 172 obiekty, w których stwierdzono 143 nieprawidłowości. Tabela 3 Ilość poszczególnych rodzajów obiektów, w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze: Lp. Ilość skontrolowanych obiektów Rodzaj obiektu Obiekty uŝyteczności publicznej Obiekty zamieszkania zbiorowego Budynki mieszkalne wielorodzinne - w tym wysokie Lasy Obiekty produkcyjnomagazynowe Gospodarstwa rolne Ogółem: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 14

15 Tabela 4 - Rodzaj działań związanych z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych okresach czasu Lp. 1. Ilość czynności kontrolnorozpoznawczych Ilość Skontrolowane obiekty Ilość nieprawidłowości Wydane decyzje administracyjne - [w tym dot. wstrzymania robót lub zakazu eksploatacji] Stanowiska pozytywne (odbiory inwestycji postanowienia, opinie) [w tym ilość pozytywnych stanowisk, ale z uwagami] Stanowiska negatywne (sprzeciwy przy odbiorach inwestycji postanowienia, opinie) Wystąpienia do innych organów i podmiotów 22 [ 2 ] 16 [7] 16 [0] 29 [20] [12] 27 [0] 49 [0] 33 [1] 32 [0] Mandaty Nieprawidłowości Najczęściej występujące nieprawidłowości ustalone podczas prowadzenia czynności kontrolno rozpoznawczych, przeprowadzonych w roku 2008 i w latach ubiegłych, przedstawiono w poniŝszej tabeli: Lp. Rodzaj nieprawidłowości W obiektach uŝyteczności publicznej Brak okresowych badań instalacji i urządzeń technicznych Dot. przeciwpoŝarowych instalacji wodociągowych Dot. instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego Stan dróg ewakuacyjnych (droŝność, składowanie materiałów palnych, oznakowanie) Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Ilość obiektów ze stwierdzonym rodzajem nieprawidłowości w roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 15

16 W obiektach produkcyjnych i magazynowych Brak okresowych badań instalacji i urządzeń technicznych Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Dot. oznakowania znakami bezpieczeństwa Na terenach leśnych 1. Dot. stanu dróg dojazdowych do punktów zaopatrzenia wodnego, dróg poŝarowych Dot. pasów przeciwpoŝarowych Dot. pozostawiania gałęzi i odpadów eksploatacyjnych Dot. stanu punktów zaopatrzenia wodnego Dot. stanu wyposaŝenia baz sprzętu Postępowanie pokontrolne W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości Komendant Powiatowy PSP ma prawo nakazać ich usunięcie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego Komendant Powiatowy PSP ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do uŝytkowania nowo powstałych obiektów. W odniesieniu do nieprawidłowości, których nakazanie usunięcia nie naleŝy do kompetencji Państwowej StraŜy PoŜarnej stosuje się wystąpienia do innych organów m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ROKU 2008: wydano 33 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości; wydano 32 stanowiska (opinie) pozytywne w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze przystąpienia do uŝytkowania obiektu, (otrzymywane zgłoszenia oraz zajmowane stanowiska na podst. art. 56 Prawa budowlanego); sporządzono 14 wystąpień do innych organów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami; nałoŝono 3 mandaty karne. Monitoring poŝarowy Obiekty wyposaŝone w instalację sygnalizacyjno-alarmową i stałe urządzenia gaśnicze oraz obiekty, w których są one wymagane KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 16

17 Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Dokładny adres Rodzaj instalacji, podstawa obowiązku wyposaŝenia (kryterium) lub brak obowiązku Instalacja funkcjonująca (), w trakcie realizacji (R), brak instalacji (B) Podłączenie do monitoringu poŝarowego (P) lub spełnienie warunków do tego podłączenia (W) Bank Zachodni 2. Budynek Administracyjno - Biurowy Urzędu Miasta 3. Hotel Piast 4. Supermarket Carrefour (dawniej Hypernova) ul. Bankowa 12, Bolesławiec ul. Pl. M.J.Piłsudskiego 1, Bolesławiec ul. Asnyka 1, Bolesławiec ul. 10 Marca 1, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP, wymagane, DSO, wymagane SAP, wymagane P SAP, wymagane P Supermarket SAP, wymagane P ul. Tysiąclecia 34 i 34a, 5. Intermarche i Bolesławiec Bricomarche ul. Mickiewicza 13, SAP, wymagane P 6. Muzeum Ceramiki Bolesławiec Muzeum Ceramiki. Dział Historii Miasta Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Zamek Kliczków - Centrum 9. Konferencyjno- Wypoczynkowe 10. Bolesławiecki Ośrodek Kultury 11. Bank BGś 12. Bank PKO BP Bank Zachodni ilia Bank Zachodni ilia 15. Motel Elite 16. Urząd Skarbowy 17. Budynek adm. PWiK w B-cu ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec ul lecia 30, Bolesławiec SAP, wymagane P Pawilon nr V SAP, wymagane P Pawilon nr VII SAP, wymagane P Pawilon nr VIII SAP, wymagane P Kliczków 8, Osiecznica Pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec ul. Sierpnia '80 nr 18 w Bolesławcu ul. Sierpnia '80 nr 16 w Bolesławcu ul. Sądowa 6, Bolesławiec ul. Kościelna 17, Nowogrodziec ul. II Armii WP 26, Bolesławiec ul. Garncarska 10, Bolesławiec ul. Łasicka 17, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP,SUG nie wymagana SAP, nie wymagana SAP, nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP - odstępstwo od warunków KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 17 P P

18 techniczn Tłocznia gazu Jeleniów "SALTEX" sp. z o.o. w Łodzi - zakład dziewiarski Zakład Tworzyw Technicznych "Bonitex" Zakład produkcyjny "Ziołopex" Zakład produkcyjny Bader Polska sp. z o.o. Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A. 24. Supermarket TESCO Wykroty gm. Nowogrodziec ul. Milionowa 53, Łódź Zakład Produkcyjny w Bolesławcu ul. Orla 3, Bolesławiec ul. Orla 5, Bolesławiec Wykroty ul. Wyzwolenia 38, gm. Nowogrodziec ul. Mostowa 1, Bolesławiec ul. Bolesława Chrobrego 15, Bolesławiec Hala nr 3, I piętro ( wydział sprzętu medycznego) Hala nr 4, I i II piętro (wydział tworzyw A, magazyny) ul. Gałczyńskiego, Bolesławiec SAP, SUG wynika z warunk. technicznych dla sieci gazowych SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SUG (tryskacze wymag.) SAP nie wymagane P BDN Wykroty Wykroty 26. Prokuratura Rejonowa NOVOERM DOOR 27. w Wykrotach Baza magazynowa 28. nr 112 PKN ORLEN 29. NOERBIGER Automotive Sp. zo.o. 30. KAULAND Bolesławiec ul. Polna 5 w Bolesławcu Wykroty gm. Nowogrodziec Bolesławiec ul. Kościuszki 24 Bolesławiec ul. Modłowa Bolesławiec ul. Kościuszki 15 SAP - sygnalizacja alarmu poŝarowa, SUG - stałe urządzenie gaśnicze, DSO - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy SUG (CO2) nie wymagany SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) P KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 18

19 2. W zakresie działań operacyjnych W związku z Decyzją nr 35/07 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu powołano zespół inspekcyjny do prowadzenia kontroli. Kontrole o których mowa są prowadzone z następującą częstotliwością: - dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2x w roku dla kaŝdej zmiany słuŝbowej - dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączonych do KSRG 1x w roku - dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych spoza systemu 1x na 3 lata W celu poprawy stanu wyszkolenia podległych straŝaków wydano Zarządzenie nr 1/09 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bolesławcu zgodnie z którym naleŝy prowadzić: a) ćwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy, organizowane w sile co najmniej kompanii (zalecane łączenie z ćwiczeniami pododdziałów wchodzących w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej) co najmniej raz w roku. b) ćwiczenia ratownicze na wybranym obiekcie (terenie), dla jednostki ratowniczo-gaśniczej co najmniej sześć razy w roku na kaŝdej zmianie słuŝbowej, w tym jeden raz w warunkach nocnych i jeden raz w warunkach zimowych. W ćwiczeniach z udziałem pododdziałów Państwowej StraŜy PoŜarnej mogą uczestniczyć: a) pozostałe podmioty włączone do KSRG, b) inne jednostki ochrony przeciwpoŝarowej niewłączone do KSRG, c) słuŝby, inspekcje i inne podmioty wspomagające KSRG. W roku 2008 ćwiczenia przeprowadzono na następujących obiektach: CARREOUR ćwiczenia przy współudziale sił ochrony ppoŝ. z zaprzyjaźnionego miasta Crosta Zdarzenie komunikacyjne masowe w Parku Waryńskiego ćwiczenia współorganizowane z Policealnym Studium Zawodowym przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu Ćwiczenia KRAŚNIK 2008 ćwiczenia współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu oraz Komendą Powiatową Policji. Ponadto tut. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza prowadziła ćwiczenia tylko dla KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 19

20 własnych stanów osobowych na n/w obiektach: Lp. Obiekt Termin ćwiczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych POLA SA ul. Chrobrego 15 w Bolesławcu Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ul. Jeleniogórska w Bolesławcu Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka budynki wysokie przy ul. Staroszkolnej, Zygmunta Augusta, Pawilon Handlowy BricoMarche Al. Tysiąclecia 34 w Bolesławcu Bader Polska ul. Mostowa w Bolesławcu Centrum Kulturalno Edukacyjne Kino ORUM Pl. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 20

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

BURMISTRZ MIASTA SIERPC BURMISTRZ MIASTA SIERPC PROGRAM OCHRONY ŚRODOWIISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKII ODPADAMII MIIASTA SIIERPC TOM I Program Ochrony Środowiska październik 2004 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań tel. (+48 61)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032 Zał. do uchwały Nr XVI/124/2012 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl www.polskabezazbestu.pl NIP: 645-19-95-494 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 Luborzyca, czerwiec 2008r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo