I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO"

Transkrypt

1 I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych, która w obecnej formie przedstawia się następująco: - Komenda Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, - 5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego, - 22 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Do podstawowych zadao Paostwowej Straży Pożarnej należy: 1. rozpoznanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo, 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeo, 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeo przez inne służby ratownicze, 4. kształcenie kadr dla potrzeb Paostwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej Komendant Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu w 2009 r. poprzez swój aparat pomocniczy (Komendę Powiatową PSP) realizował obowiązki wynikające z przepisów prawnych określających zadania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, tj. na podstawie ustawy o: - ochronie przeciwpożarowej, - Paostwowej Straży Pożarnej, - samorządzie powiatowym, - ochronie i kształtowaniu środowiska. II. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY NA OBSZARZE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. Zasady organizacji i funkcjonowania KSRG Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu bolesławieckiego sprawuje Starosta Bolesławiecki, natomiast jego organizatorem jest Komendant Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest podstawowym narzędziem służącym do realizacji zadao ratowniczych w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych pożarem klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (katastrofą techniczną, chemiczną, ekologiczną), które wymagają użycia sił i środków ratowniczych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu bolesławieckiego tworzą jednostki ochrony przeciwpożarowej: 1. Komenda Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolesławcu, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 1

2 2. 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy czym 1 jednostka jest typu S-3 tzn. posiada 3 samochody pożarnicze, 5 jednostek jest typu S-2, a pozostałe to S-1. W celu zapewnienia koordynacji działao zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeo zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym na obszarze powiatu bolesławieckiego, wymagającymi zaangażowania znacznych sił i środków powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla powiatu bolesławieckiego. Na potrzeby działao ratowniczych został opracowany Plan operacyjno-ratowniczy dla powiatu bolesławieckiego, który zawiera niezbędne dane i informacje do wspomagania organizacji i prowadzenia działao ratowniczo-gaśniczych. Plan ten został zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego. 2. Paostwowa Straż Pożarna Paostwowa Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze rozumiane, jako zespół czynności realizowanych w celu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego podczas gaszenia pożarów, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeo. Podstawowy ciężar zadao i obowiązków w zakresie realizacji zadao ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy spoczywa na Komendancie Powiatowym Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Komendant wykonuje swe zadania ustawowe przy pomocy Komendy Powiatowej PSP. Szczegółową liczbę oraz strukturę etatów w komendzie powiatowej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. W dniu 31 grudnia stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu wynosił 59 osoby, w tym 42 strażaków w służbie stałej, 18 w służbie przygotowawczej oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej i 1 pracownik cywilny. Wśród pełniących służbę jest: - 18 strażaków, - 28 podoficerów, - 3 aspirantów, - 10 oficerów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 2

3 W roku 2009 funkcjonariusze tut. Komendy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie: studia magisterskie 1 strażak studia podyplomowe 1 strażak szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochr. ppoż. 1 strażak szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochr. ppoż. 8 strażaków kurs w zakresie ratownictwa medycznego 3 strażaków recertyfikacja kursu w zakresie ratownictwa medycznego 3 strażaków szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym 3 strażaków szkoły policealne 2 strażaków SGSP magisterskie 1 strażak szkolenie w zakresie obsługi drabin samochodowych marki MAGIRUS i IA 3 strażaków Stan osobowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej jest zbyt niski w stosunku do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu. Wprowadzenie zmian w ustawie o Paostwowej Straży Pożarnej nakazuje zmniejszenie wymiaru czasu służby strażaka do 40 godzin tygodniowo, co skutkuje zmniejszeniem stanu osobowego na zmianach służbowych. Ustalony decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP stan na zmianach służbowych nie może byd niższy niż 7 strażaków. Z punktu widzenia bezpieczeostwa ratowników stan ten uznad należy za niezadowalający. Dlatego też należy dążyd do zwiększenia ilości etatów w JRG. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - licząca 43 strażaków, która chroni obszar o powierzchni ponad 1300 km 2, zamieszkiwany przez około 90 tysięcy mieszkaoców. Jednostka ratowniczo-gaśnicza dysponuje szeroką gamą samochodów i sprzętu pożarniczego. Umożliwia to prowadzenie działao ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, wysokościowego oraz medycznego. Mają one do dyspozycji m.in.: 4 samochody gaśnicze (3 średnie i 1 ciężki) 1 średni (rok prod. 1989), pozostałe 2004 r., 1 samochód z drabiną mechaniczną 30 m rok prod. 1977, 1 lekki samochód ratownictwa drogowego rok prod. 1997, 1 lekki samochód ratownictwa chemicznego rok prod. 1994, 1 samochód wężowy (1,5 km węża) rok prod. 1989, 1 motopompę dużej wydajności. Pojazdy te z uwagi na długi okres użytkowania straciły swoje parametry techniczne i niezbędna jest ich wymiana na nowe. Jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada również na swym wyposażeniu sprzęt specjalistyczny: sprzęt hydrauliczny (3 zestawy ratunkowe zawierające m.in. pompę hydrauliczną, nożyce lub nożyco-rozpieracz, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, przecinak do pedałów samochodowych), sprzęt pneumatyczny - poduszki powietrzne: 4 szt. z oprzyrządowaniem (służą do podnoszenia elementów konstrukcji, pojazdów itp.), KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 3

4 korki uszczelniające: 3 szt. (służą do uszczelniania np. wycieku paliwa z cysterny, uszczelniania rur kanalizacyjnych), agregaty prądotwórcze, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, sprzęt wykrywczo-pomiarowy - 2 szt. (służy do określania stężeo gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, chloru, tlenku azotu, dwutlenku azotu, siarkowodoru, cyjanowodór, amoniak), zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1: 3 szt. (zestaw zawiera nosze typu deska, zestaw do tlenoterapii, szyny, opatrunki), aparaty ODO: 19 szt. (Ochrona Dróg Oddechowych), zapory parkanowe (70 mb) oraz sorpcyjne (108 mb) służą do ograniczeo obszaru wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosowad w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego na akwenach wodnych (jeziora, żwirownie, rzeki), drabiny przenośne, sprzęt oświetleniowy (najaśnice, latarki ładowarki), sprzęt łączności radiowej (radiostacje, ładowarki), młot udarowy o napędzie elektrycznym, wentylator oddymiający napędzany wodą. Lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu sprawia, że do większości miejsc na terenie powiatu zastępy PSP są w stanie dojechad w przedziale czasowym do 30 min. Jednak do kilku miejscowości (miejsc) położonych na granicy powiatu, najbardziej oddalonych od siedziby JRG tj. Świętoszów, Nowa Kuźnia, Wierzbowa, Kozłów, Jurków, Gościszów, Godzieszów, Wykroty, Zagajnik, okolice 53 km autostrady A-18, trudnodostępne i odległe tereny nadleśnictw oraz tereny poligonowe Wojska Polskiego czas dojazdu przekracza 30 min. Sytuacje takie mają miejsce podczas utrudnieo w ruchu, dużego natężenia ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego lub w okresach po- i przedświątecznych, w okresie zimowym przy trudnych warunkach atmosferycznych i śliskiej nawierzchni dróg. Ponadto długi czas dojazdu obserwowano czasami na autostradzie A-18, gdzie w niektórych miejscach jest brak możliwości zjazdu na przeciwny pas ruchu. Podobna sytuacja występuje na oddanym do użytkowania w roku 2009 odcinku autostrady A-4. W związku z wyżej opisaną sytuacją Komenda Powiatowa PSP posiłkuje się głównie siłami i środkami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W chwili obecnej jednostki OSP wchodzące w skład KSRG dysponują 11 samochodami gaśniczymi, z czego 1 to ciężki samochód gaśniczy i 10 średnich. Pozostałe jednostki OSP niewchodzące w skład KSRG dysponują 23 samochodami gaśniczymi. W większości przypadków wyposażenie transportowe jednostek OSP stanowią samochody na podwoziu Stara, Jelcza i Żuka, o dużym stopniu zużycia technicznego. Jak obrazuje poniższa tabela ponad 70% pojazdów OSP została wyprodukowana przed 1990 rokiem, co skutkuje wysokim stopniem zawodności i częstym wycofywaniem z podziału bojowego. Wyjątkiem są średnie samochody gaśnicze na podwoziu Mercedesa zakupione dla jednostek OSP Osiecznica, Parowa, Trzebieo, Warta Bolesławiecka oraz Tomaszów Bolesławiecki, na podwoziu Stara i Staro-Mana dla jednostek OSP w Nowogrodźcu i w Ławszowej, na podwoziu Renault dla OSP Różyniec oraz lekkie samochody gaśnicze na podwoziu orda zakupione do jednostek OSP Ołobok i Gościszów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 4

5 Tabela 1 Zestawienie samochodów gaśniczych będących na wyposażeniu OSP Lp. Miejscowośd Marka Model Typ Parametry charakterystyczne Rok produkcji KSRG tak/nie Star 266 GBM 2/ TAK 1. Nowogrodziec Star 244 GBM 2/ TAK Staroman L70 GBA 2,5/ TAK 2. Czerna Star 200 GBM 2/ NIE 3. Gierałtów Star 200 GBM 2,5/ NIE 4. Godzieszów Żuk A-15 GLM NIE 5. Gościszów ord Transit GLBM 0,3/0, NIE 6. Milików Robór GLM NIE 7. Nowogrodziec II Żuk A-15 GLM NIE 8. Wykroty Star 266 GBAM 2/ NIE 9. Zebrzydowa Żuk A-15 GLM NIE 10. Gromadka Jelcz 004 GCBA 6/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 11. Różyniec Star 266 GBAM 3/ TAK Renault Sider JK65 GBM 1/ TAK 12. Krzyżowa Star 29 GBM 3/ NIE 13. Nowa Kuźnia Star 244 GBA 2,5/ NIE 14. Wierzbowa Star 244 GBA 2,5/ NIE 15. Osiecznica Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 16. Parowa Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBAM 2,5/ TAK 17. Ławszowa Star 266 GBA 2,5/ NIE 18. Ołobok ord Transit GLBM NIE 19. Przejęsław Lublin GLM NIE 20. Brzeźnik Star 200 GBAM 2,5/ NIE 21. Ocice Jelcz 004 GCBA 6/ NIE 22. St. Jaroszowice Star 244 GBA 2,5/ NIE 23. Trzebieo Mercedes ATEGO GBA 2,5/ NIE 24. Warta Bolesławiecka Star 244 GBA 2,5/ NIE Mercedes ATEGO GBA 2/ NIE 25. Tomaszów Bol. Mercedes 1113B GBA 3/ NIE 26. Raciborowice Star 244 GBM 2,5/ NIE 27. Jurków Lublin GLM NIE 3. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) są jednostkami wiodącymi zarówno pod względem organizacji, jak i wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Pomimo to brak specjalistycznego sprzętu oraz pełnych kwalifikacji ratowników powoduje, iż jednostki te mogą byd wykorzystywane głównie w zakresie ratownictwa pożarowego. Możliwości wykorzystania ich w pozostałych działaniach ratowniczych (ratownictwo techniczne, drogowe, ekologiczne, chemiczne, medyczne itp.) są znacznie ograniczone i praktycznie sprowadzają się do zabezpieczania miejsc akcji, na których działania prowadzą siły Paostwowej Straży Pożarnej. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 5

6 Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują następujące typy jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: - typ S jednostki (Gromadka, Różyniec, Osiecznica, Parowa), - typ S jednostka (Nowogrodziec). Jednostka typu S jest to jednostka, która posiada samochód. Biorąc pod uwagę obszary poszczególnych gmin, rozmieszczenie jednostek OSP włączonych do KSRG przedstawia się następująco: - miasto Bolesławiec - BRAK - gmina Bolesławiec - BRAK - miasto i gmina Nowogrodziec - Nowogrodziec - gmina Warta Bolesławiecka - BRAK - gmina Gromadka - Gromadka, Różyniec - gmina Osiecznica - Osiecznica, Parowa Należy zwrócid uwagę na różnorodny stopieo nasycenia terenu powiatu jednostkami OSP z KSRG, na każdą z nich przypada statystycznie obszar o powierzchni około 260 km 2. Tabela 2 Zestawienie sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Lp. Miejscowośd Selektywne Alarmowanie Sprzęt ODO* Sprzęt hydrauliczny PSP R1 Możliwośd podawania piany 1. Nowogrodziec Tak Tak Tak Tak Tak 2. Czerna Tak Nie Nie Tak Nie 3. Gierałtów Tak Nie Nie Tak Nie 4. Godzieszów Nie Nie Nie Nie Nie 5. Gościszów Nie Nie Nie Tak Nie 6. Milików Nie Nie Nie Nie Nie 7. Nowogrodziec II Nie Nie Nie Nie Nie 8. Wykroty Tak Nie Nie Tak Nie 9. Zebrzydowa Nie Nie Nie Tak Nie 10. Gromadka Tak Tak Tak Tak Tak 11. Różyniec Tak Tak Tak Tak Nie 12. Krzyżowa Nie Nie Nie Nie Nie 13. Nowa Kuźnia Nie Nie Nie Nie Nie 14. Wierzbowa Tak Nie Nie Nie Nie 15. Osiecznica Tak Tak Tak Tak Tak 16. Parowa Tak Tak Tak Tak Tak 17. Ławszowa Tak Tak Nie Tak Tak 18. Ołobok Tak Nie Nie Nie Nie 19. Przejęsław Nie Nie Nie Nie Nie 20. Brzeźnik Nie Nie Nie Nie Nie 21. Ocice Nie Nie Nie Nie Nie 22. St. Jaroszowice Tak Nie Nie Nie Nie 23. Trzebieo Nie Nie Nie Nie Nie 24. Warta Bolesławiecka Tak Tak Tak Tak Tak 25. Tomaszów Bolesławiecki Tak Nie Nie Nie Nie 26. Raciborowice Tak Nie Nie Nie Nie 27. Jurków Nie Nie Nie Nie Nie *ODO sprzęt ochrony dróg oddechowych Analizując powyższą tabelę zauważa się jednak poprawę wyposażenia OSP. Do niedawna żadna jednostka nie posiadała sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu hydraulicznego i zestawów KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 6

7 ratownictwa medycznego PSP R-1. W chwili obecnej ten stan sukcesywnie się poprawia, chod widad jeszcze bardzo duże braki w zakresie podstawowego sprzętu. Z posiadanej przez tut. komendę wiedzy wynika, że wiele jednostek nie posiada drabin lub te, które mają na stanie są w złej kondycji technicznej, bądź nie posiadają atestów (drabiny budowlane). Ponadto wiele jednostek boryka się z problemem mocno zużytych mundurów, hełmów, obuwia itp. Analizując udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych daje się zauważyd duże zróżnicowanie w liczbie interwencji. Jest to spowodowane takimi elementami jak: - specyfika obszaru działania (bliskośd siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej), - skutecznośd alarmowania i szybkośd podejmowania działao (posiadanie systemu selektywnego alarmowania), - stopieo wyszkolenia członków OSP, - wyposażenie i stan techniczny posiadanego sprzętu, - charakterystyka zagrożeo występujących na obszarach poszczególnych gmin. Jednostki OSP dysponowane są do rozmaitych zdarzeo, przy czym najczęściej jest to związane z gaszeniem pożarów nieużytków, ściernisk, poboczy dróg itp. Ponadto wytypowane zostały wiodące jednostki OSP, które są wykorzystywane do zabezpieczania operacyjnego miasta Bolesławiec w przypadkach, gdy siły i środki Paostwowej Straży Pożarnej uczestniczą w dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z tymi jednostkami utrzymywana jest ścisła współpraca polegająca na odbywaniu wspólnych dwiczeo doskonalących i szkoleo teoretycznych. Strażacy-ochotnicy zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu JRG, poznają specyfikę obszaru chronionego oraz występujące zagrożenia. Na terenie powiatu bolesławieckiego 15 jednostek OSP (w tym 5 włączonych do KSRG) posiada system selektywnego alarmowania, jest on podstawowym sposobem alarmowania i powiadamiania jednostek OSP do działao. Jako uzupełnienie tego sposobu alarmowania wykorzystuje się połączenia telefoniczne do funkcyjnych w poszczególnych jednostkach OSP, którzy następnie przy pomocy syreny elektrycznej alarmują pozostały stan osobowy jednostki. Przyjęty system alarmowania funkcjonuje bez zarzutu i pozwala na skuteczne alarmowanie i dysponowanie jednostek OSP do działao w ciągu całej doby. 4. Jednostki ochrony przeciwpożarowej niewłączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej (JRG i wybranych OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu funkcjonują także inne jednostki OSP. Wszystkie jednostki są jednostkami typu S, co oznacza, że posiadają samochody gaśnicze średnie ze zbiornikiem wodnym lub lekkie bez zbiornika wodnego. Wyposażenie techniczne jednostek systematycznie poprawia się. Na przestrzeni ostatnich lat jednostki OSP wyposażone zostały w nowe samochody gaśnicze: - GBA 2,5/20 OSP Ławszowa (Star), - GLBM 8 OSP Ołobok (ord Transit), - GBA 2,5/16 OSP Trzebieo i Warta Bolesławiecka (Mercedes), - GLBM 0,3/0,4 OSP Gościszów (ord Transit). Jednostki, które dysponują samochodami gaśniczymi (ze zbiornikiem wodnym) są wykorzystywane jedynie przy działaniach związanych z gaszeniem pożarów. Natomiast KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 7

8 jednostki pozostałe wykorzystuje się przy organizowaniu zaopatrzenia wodnego w czasie prowadzenia działao gaśniczych organizują one i prowadzą punkty czerpania wody. Ponadto służą one do wykonywania czynności pomocniczych i porządkowych przy prowadzeniu działao ratowniczych przed, w trakcie i po powodzi. III. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Na terenie powiatu bolesławieckiego występuje szereg zagrożeo, które można podzielid na zagrożenia związane z: procesem technologicznym i magazynowaniem toksycznych środków przemysłowych w zakładach pracy, niekontrolowaną emisją toksycznych środków przemysłowych w wyniku wypadków i katastrof na kolei i na drogach, których gęsta sied oplata cały teren powiatu, magazynowaniem w hurtowniach materiałów i półproduktów, które m.in. w wyniku pożarów mogą emitowad do atmosfery, wody i ziemi niebezpieczne związki chemiczne, użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stan techniczny obiektów budowlanych, eksploatacją technicznych użytkowych instalacji i urządzeo elektroenergetycznych, gazowych, itp. 1. Zagrożenia budowlane 1.1 Miasto Bolesławiec brak zagrożeo. 1.2 Gmina Nowogrodziec w mieście Nowogrodziec na przedmieściach i starówce zły stan techniczny zabytkowych kamienic usytuowanych w zabudowie szeregowej. Ponadto zagrożenie zawaleniem stwarzają ruiny obiektów zabytkowych kościół nieistniejącego klasztoru w Nowogrodźcu i zamek w Gościszowie. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: nieużytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Parzycach 88 oraz nieużytkowany budynek gospodarczy w Zebrzydowej Gmina Bolesławiec ok. 20 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Ponadto zagrożenia zawaleniem stwarzają obiekty zabytkowe na terenie gminy tj. nieużytkowane kościoły w miejscowościach: Żeliszów, Stare Jaroszowice. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: w/w kościoły; użytkowany budynek mieszkalnogospodarczy w Kraśniku Górnym 71; użytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Nowych Jaroszowcach Gmina Osiecznica ok. 25 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. 1.5 Gmina Warta Bolesławiecka 6 budynków gospodarczych, 2 obiekty zabytkowe w tym zespół pałacowy wraz z częścią gospodarczą i pałac w Lubkowie. 1.6 Gmina Gromadka 10 budynków gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: nieużytkowany budynek gospodarzy w Wierzbowej, dz. nr 362; nieużytkowana budowla ochronna dla ludności (bunkier po Armii Radzieckiej) w SEE Legnica- Różyniec. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 8

9 Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie ogólnej znajomości stanu technicznego zabudowao występujących w danej gminie na terenie powiatu. Poza ww. ogólnymi informacjami, na podstawie danych uzyskiwanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządza się załącznik nr 2 do Katalogu Zagrożeo, który aktualizowany jest 2 razy w roku - w lipcu i styczniu tj. za każde półrocze. Załącznik ten zawiera wykaz obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną (wraz z podaniem adresu) oraz szczegółowe dane ich dotyczące. 2. Zagrożenia w komunikacji drogowej Na terenie powiatu Bolesławiec można wyodrębnid następujące odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz ważniejsze niższego rzędu (w nawiasach podano miejscowości, przez które one przechodzą): 2.1 Drogi krajowe: Autostrada A 4: Krzywa Zgorzelec (odcinek oddany do użytkowania w roku 2009); Autostrada A 4: Krzywa Wrocław; Droga krajowa nr 94: Zgorzelec Krzywa; (Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Brzeźnik, Bolesławiec, Kruszyn, Tomaszów Bol., Wilczy Las) Droga krajowa nr 18: Golnice Olszyna; Autostrada A18: Krzywa Golnice, (Lipiany) 2.2 Drogi wojewódzkie: nr 350; trasa Gozdnica Bolesławiec (Parowa, Osiecznica, Kliczków, Dobra, Bolesławiec) nr 297; trasa Lwówek Śląski Szprotawa (Suszki, Mojęcin, Nowe Jaroszowice, Bolesławiec, Łąka, Golnice, Trzebieo, Stara Oleszna, Kozłów) nr 357; trasa Lubao Nowogrodziec Osiecznica (Nowogrodziec, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Tomisław, Osiecznica) nr 363; trasa Bolesławiec Złotoryja (Bolesławiec, Łaziska, Warta Bolesławiecka, Iwiny) nr 296; trasa Lubao Węgliniec (Godzieszów) 2.3 Drogi powiatowe: nr 516; trasa Bolesławiec Żeliszów nr 517; trasa Bolesławiec Krzyżowa (nr 599 trasa Krzyżowa Osła) nr 518; trasa Bolesławiec Gościszów nr 519; trasa Osiecznica Świętoszów nr 522; trasa Krzyżowa Gromadka nr 569; trasa Bolesławiec Krępnica Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny 2.4 Drogi gminne Największe nasilenie w ruchu drogowym odbywa się autostradami i drogami krajowymi. Dochodzą do tego również drogi wylotowe prowadzące do Jeleniej Góry i Zielonej Góry. Największe zagrożenie w transporcie drogowym występuje na autostradach A-4 i A-18, gdzie wyznaczone są trasy przewozowe materiałów niebezpiecznych. 3. Zagrożenia w transporcie kolejowym Na terenie powiatu Bolesławiec można wyodrębnid następujące odcinki tras kolejowych: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 9

10 1. Węgliniec Bolesławiec Legnica 2. Węgliniec Gierałtów Lubao 3. Zebrzydowa Lwówek Śląski 4. Legnica - Żagao Największe natężenie ruchu w transporcie kolejowym odbywa się głównie na szlaku Bolesławiec Węgliniec, którym to przewożone są materiały niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest wiadukt kolejowy przebiegający przez rzekę Bóbr, na którym to w przypadku kolizji bądź innego zdarzenia zachodzi koniecznośd ręcznego transportu sprzętu bądź jego przeładowanie i dowóz środkami PKP. Prowadzenie akcji ratowniczej w tych warunkach jest bardzo ograniczone z powodu braku dojazdu i wysokości wiaduktu. Zagrożenie stwarzane przez transport kolejowy wiąże się również z możliwością powstania pożaru na nasypach kolejowych, szczególnie groźne mogą byd pożary powstałe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. 4. Zagrożenia związane z obszarami leśnymi Na terenie powiatu Bolesławiec znajdują się lasy administrowane przez dziesięd Nadleśnictw. Lasy nadleśnictwa Lwówek Śląski i Złotoryja zakwalifikowane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy pozostałych nadleśnictw w całości są zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego (I kategoria jest najwyższa są to lasy najbardziej zagrożone pożarem). W związku z tym, że Puszczę Bolesławiecko Zgorzelecką stanowią duże, zwarte kompleksy leśne, których znaczna częśd to drzewostany iglaste zaliczane do I klasy wieku (do 20 lat), gdyż zostały posadzone na terenach po pożarach i wyrębach. Stanowią one największe zagrożenie w przypadku powstania pożaru, gdyż nastąpi jego bardzo szybkie rozprzestrzenianie się. Do najbardziej zagrożonych należy zaliczyd: 1. Nadleśnictwo Bolesławiec: Obręb Kliczków Leśnictwo Krępnica powierzchnia 650 ha 2. Nadleśnictwo Chocianów: Obręb Wierzbowa Leśnictwo Borówki powierzchnia 1000 ha, położone w pobliżu granicy powiatu polkowickiego 3. Nadleśnictwo Przemków: Obręb Przemków Leśnictwo Biernatów powierzchnia 500 ha, położony w pobliżu granicy powiatu polkowickiego i żagaoskiego 4. Nadleśnictwo Węgliniec: Obręb Osiecznica Leśnictwo Bieniec powierzchnia 250 ha, 5. Teren żwirowni w miejscowości Wilczy Las (za stacją paliw) duży kompleks leśny młodnik, w pobliżu granicy z powiatem legnickim W związku z tym wymienione powierzchnie należy przyjąd, jako najbardziej zagrożone, w których mały pożar może w krótkim czasie zwiększyd swoją powierzchnią do pożaru bardzo dużego i stworzyd zagrożenie dla większych obszarów. Ponadto dodatkowe zagrożenie stanowią tereny po poligonach Armii Radzieckiej oraz użytkowane poligony Wojska Polskiego położone w lasach nadleśnictw Bolesławiec, Świętoszów, Przemków i Chocianów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 10

11 Na wymienionych terenach poligonowych pola roboczego i przyległych lasach w ziemi znajduje się duża ilośd niewypałów (miny, pociski, bomby itp.). Szczegółowy opis poszczególnych oddziałów i pododdziałów, gdzie występują niewybuchy zawierają mapy załączone do Sposobów postępowania na wypadek powstania pożarów lasu, opracowane dla poszczególnych nadleśnictw i uzgodnione z Komendantem Powiatowym PSP w Bolesławcu, których kopie przechowuje się na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Teren niebezpieczny, na którym gaszenie odbywa się tylko przy użyciu samolotów, na mapach leśnych zaznaczono i oznakowano w widoczny sposób. 5. Zagrożenia pochodzące z terenów sąsiednich Na podstawie dotychczas uzyskanych informacji aktualnie nie występują zagrożenia pochodzące z sąsiednich powiatów związane z działalnością zakładów przemysłowych posiadających większe ilości substancji niebezpiecznych. Do innych zagrożeo pochodzących z terenów sąsiednich należy zaliczyd tereny leśne, które swym obszarem obejmują więcej niż jeden powiat. Należy się liczyd z możliwością wystąpienia pożaru lasu na terenie sąsiedniego powiatu i koniecznością podjęcia działao gaśniczych w obronie zagrożonych kompleksów leśnych. Wszystkie powiaty sąsiadujące z powiatem Bolesławiec posiadają przy granicy tereny leśne przechodzące z powiatu na powiat. Najwięcej takich terenów jest w powiecie Zgorzelec, Żagao, Polkowice, Legnica i Złotoryja. W powiatach Lwówek i Lubao powierzchnie te są niewielkie. Jeśli granica powiatu przebiega przez kompleks leśny administrowany przez jedno leśnictwo, to jest to najczęściej granica przebiegająca wzdłuż drogi pożarowej bądź linii podziału wewnętrznego obszarów leśnych (linii oddziałowych) lub pasów ppoż., co może ułatwid działania ratownicze prowadzone w obronie zagrożonych obszarów leśnych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 11

12 V. CZYNNOŚCI PODJĘTE W ZAKRESIE POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. W zakresie działao kontrolno - rozpoznawczych Zasadnicze cele komórki kontrolno-rozpoznawczej 1) Analiza stanu bezpieczeostwa pożarowego powiatu. 2) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo oraz przygotowania do działao ratowniczych. 3) Gromadzenie i przekazywanie danych z ustaleo dokonanych w toku czynności kontrolnorozpoznawczych na potrzeby analizy zagrożeo i nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeo ppoż. 4) Doskonalenie rozpoznawania zagrożeo i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działao zapobiegających poważnym awariom przemysłowym. 5) Ewidencjonowanie zagrożeo występujących na terenie powiatu. 6) Wykorzystanie danych zebranych podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych dla celów operacyjnych. 7) Egzekwowanie wykonania obowiązków nakładanych w drodze decyzji administracyjnych. 8) Propagowanie zasad bezpieczeostwa pożarowego. Kontrole zewnętrzne W roku 2009 przeprowadzono ogółem 99 czynności kontrolno-rozpoznawczych - skontrolowano 171 obiekty, w których stwierdzono 188 nieprawidłowości. Tabela 3 Ilośd poszczególnych rodzajów obiektów, w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze: Lp. 1. Rodzaj obiektu Obiekty użyteczności publicznej Ilośd skontrolowanych obiektów Obiekty zamieszkania zbiorowego Budynki mieszkalne wielorodzinne w tym wysokie Lasy Obiekty produkcyjno-magazynowe Gospodarstwa rolne Ogółem: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 12

13 Tabela 4 - Rodzaj działao związanych z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych okresach czasu Lp. 1. Ilośd czynności kontrolnorozpoznawczych Ilośd Skontrolowane obiekty Ilośd nieprawidłowości Wydane decyzje administracyjne - *w tym dot. wstrzymania robót lub zakazu eksploatacji] Stanowiska pozytywne (odbiory inwestycji postanowienia, opinie) *w tym ilośd pozytywnych stanowisk, ale z uwagami] Stanowiska negatywne (sprzeciwy przy odbiorach inwestycji postanowienia, opinie) Wystąpienia do innych organów i podmiotów 16 [0] 29 [20] [12] 27 [0] 49 [0] 33 [1] 32 [0] [1] 13 [0] Mandaty Upomnienia Nieprawidłowości Najczęściej występujące nieprawidłowości ustalone podczas prowadzenia czynności kontrolno rozpoznawczych, przeprowadzonych w roku 2009 i w latach ubiegłych, przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Rodzaj nieprawidłowości Ilośd obiektów ze stwierdzonym rodzajem nieprawidłowości w roku Brak okresowych badao instalacji i urządzeo technicznych Dot. przeciwpożarowych instalacji wodociągowych Dot. instrukcji bezpieczeostwa pożarowego Stan dróg ewakuacyjnych (drożnośd, składowanie materiałów palnych, oznakowanie) Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego W obiektach produkcyjnych i magazynowych 1. Brak okresowych badao instalacji i urządzeo technicznych Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Dot. oznakowania znakami bezpieczeostwa KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 13

14 Na terenach leśnych 1. Dot. stanu dróg dojazdowych do punktów zaopatrzenia wodnego, dróg pożarowych Dot. pasów przeciwpożarowych Dot. pozostawiania gałęzi i odpadów eksploatacyjnych Dot. stanu punktów zaopatrzenia wodnego Dot. stanu wyposażenia baz sprzętu Postępowanie pokontrolne W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych nieprawidłowości Komendant Powiatowy PSP ma prawo nakazad ich usunięcie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego Komendant Powiatowy PSP ma prawo zająd stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania nowo powstałych obiektów. W odniesieniu do nieprawidłowości, których nakazanie usunięcia nie należy do kompetencji Paostwowej Straży Pożarnej stosuje się wystąpienia do innych organów m.in. Paostwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ROKU 2009: wydano 36 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości; wydano 13 stanowisk (opinii) pozytywnych w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, (otrzymywane zgłoszenia oraz zajmowane stanowiska na podst. art. 56 Prawa budowlanego); sporządzono 18 wystąpieo do innych organów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami; nałożono 6 mandatów karnych; nałożono 2 upomnienia. Monitoring pożarowy Obiekty wyposażone w instalację sygnalizacyjno-alarmową i stałe urządzenia gaśnicze oraz obiekty, w których są one wymagane Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Dokładny adres Rodzaj instalacji, podstawa obowiązku wyposażenia (kryterium) lub brak obowiązku Instalacja funkcjonująca (), w trakcie realizacji (R), brak instalacji (B) Podłączenie do monitoringu pożarowego (P) lub spełnienie warunków do tego podłączenia (W) Bank Zachodni ul. Bankowa 12, Bolesławiec SAP, wymagane P Budynek SAP, wymagane, P Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 2. Administracyjno - DSO, wymagane Bolesławiec Biurowy Urzędu Miasta 3. Hotel Piast ul. Asnyka 1, Bolesławiec SAP, wymagane P KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 14

15 4. 5. Supermarket Carrefour (dawniej Hypernova) Supermarket Intermarche i Bricomarche 6. Muzeum Ceramiki Muzeum Ceramiki. Dział Historii Miasta Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Zamek Kliczków - Centrum Konferencyjno- Wypoczynkowe Bolesławiecki Ośrodek Kultury ul. 10 Marca 1, Bolesławiec ul. Tysiąclecia 34 i 34a, Bolesławiec ul. Mickiewicza 13, Bolesławiec ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec al Lecia 30, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP, wymagane P SAP, wymagane P SAP, wymagane P Pawilon nr V SAP, wymagane P Pawilon nr VII SAP, wymagane P Pawilon nr VIII SAP, wymagane P Kliczków 8, Osiecznica SAP, wymagane P 12. Pl. Piłsudskiego 1c, SAP, SUG nie wymagana Bolesławiec 13. Bank BGŻ ul. Sierpnia '80 nr 18 w SAP, nie wymagana Bolesławcu 14. Bank PKO BP ul. Sierpnia '80 nr 16 w SAP, nie wymagana P Bolesławcu 15. Bank Zachodni - ilia ul. Sądowa 6, Bolesławiec SAP nie wymagana 16. Bank Zachodni - ilia ul. Kościelna 17, SAP nie wymagana Nowogrodziec 17. Motel Elite ul. II Armii WP 26, SAP nie wymagana Bolesławiec 18. Urząd Skarbowy ul. Garncarska 10, SAP nie wymagana Bolesławiec 19. Budynek adm. PWiK w B-cu ul. Łasicka 17, Bolesławiec 20. Tłocznia gazu Jeleniów Wykroty gm. Nowogrodziec 21. "SALTEX" sp. z o.o. w Łodzi - zakład dziewiarski ul. Milionowa 53, Łódź Zakład Produkcyjny w Bolesławcu ul. Orla 3, Bolesławiec Zakład Tworzyw 22. ul. Orla 5, Bolesławiec Technicznych "Bonitex" Zakład produkcyjny Wykroty ul. Wyzwolenia 38, 23. "Ziołopex" gm. Nowogrodziec Zakład produkcyjny 24. ul. Mostowa 1, Bolesławiec Bader Polska sp. z o.o Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A. ul. Bolesława Chrobrego 15, Bolesławiec Hala nr 3, I piętro ( wydział sprzętu medycznego) Hala nr 4, I i II piętro (wydział tworzyw A, magazyny) SAP - odstępstwo od warunków techniczn. SAP, SUG wynika z warunków tech. dla sieci gazowych SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 15

16 27. Supermarket TESCO ul. Gałczyoskiego, Bolesławiec SUG (tryskacze wymag.) SAP nie wymagane P 28. BDN Wykroty Wykroty SUG (CO2) nie wymagany 29. Prokuratura Rejonowa ul. Polna 5 w Bolesławcu SAP nie wymagana 30. NOVOERM DOOR w SAP nie wymagana Wykroty gm. Nowogrodziec Wykrotach 31. Baza magazynowa nr SAP nie wymagana Bolesławiec ul. Kościuszki PKN ORLEN 32. SAP nie wymagana, NOERBIGER Bolesławiec ul. Modłowa SUG (tryskacze Automotive Sp. z o.o. niewymagane) 33. KAULAND Bolesławiec Bolesławiec ul. Kościuszki Przedszkole Niepubliczne Łaziska SAP - sygnalizacja alarmu pożarowa, SUG - stałe urządzenie gaśnicze, DSO - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) SAP (wymagana ze względu na odstępstwo Komendanta Wojewódzkiego PSP) P 2. W zakresie działao operacyjnych W związku z Decyzją nr 35/07 Komendanta Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu powołano zespół inspekcyjny do prowadzenia kontroli. Kontrole o których mowa są prowadzone z następującą częstotliwością: - dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2x w roku dla każdej zmiany służbowej - dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG 1x w roku - dla Ochotniczych Straży Pożarnych spoza systemu 1x na 3 lata W celu poprawy stanu wyszkolenia podległych strażaków wydano Zarządzenie nr 1/09 Komendanta Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zgodnie z którym należy prowadzid: a) dwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy, organizowane w sile co najmniej kompanii (zalecane łączenie z dwiczeniami pododdziałów wchodzących w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej) co najmniej raz w roku. b) dwiczenia ratownicze na wybranym obiekcie (terenie), dla jednostki ratowniczo-gaśniczej co najmniej sześd razy w roku na każdej zmianie służbowej, w tym jeden raz w warunkach nocnych i jeden raz w warunkach zimowych. W dwiczeniach z udziałem pododdziałów Paostwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyd: a) pozostałe podmioty włączone do KSRG, b) inne jednostki ochrony przeciwpożarowej niewłączone do KSRG, c) służby, inspekcje i inne podmioty wspomagające KSRG. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 16

17 W roku 2009 dwiczenia przeprowadzono na następujących obiektach: Dwiczenia A współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu oraz Komendą Powiatową Policji. UNIRUBER w Zielonce (zakłady przemysłu gumowego) dwiczenia organizowane przez KP PSP w Zgorzelcu udział w ramach Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Ponadto tut. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza prowadziła dwiczenia tylko dla własnych stanów osobowych na n/w obiektach: Lp. Obiekt Termin dwiczeo 1. Restauracja Piramida ul. Masarska w Bolesławcu marzec 2. Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe Zamek Kliczków kwiecieo w Kliczkowie 3. Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex ul. Orla 5 w Bolesławcu lipiec 4. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu ul. Mickiewicza 13 sierpieo 5. Sąd Rejonowy w Bolesławcu ul. Sądowa 1 październik 6. Dom Dziennego Pobytu ul. Staroszkolna 6 w Bolesławcu listopad KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 17

18 VI. STATYSTYKA ZDARZEO Ilośd interwencji na przestrzeni 5 lat w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe Lata Pożary MZ A Razem ilośd zdarzeo Zdarzenia ogółem na przestrzeni 5 lat Analizując ilośd zdarzeo w poprzednich latach można zauważyd, że już od ponad pięciu lat jednostki ochrony przeciwpożarowej znacznie częściej jeżdżą do usuwania skutków miejscowych zagrożeo niż do pożarów. Lata 2006 i 2007 były szczególne pod względem ilości miejscowych zagrożeo. W 2006 roku powiat został dotknięty wczesnowiosenną powodzią spowodowaną gwałtownymi roztopami dużych mas śniegu (158 interwencji), a w 2007 roku doświadczyliśmy powodzi w miesiącach letnich spowodowanej obfitymi opadami deszczu (162 interwencje). Ponadto w styczniu 2007 roku przez teren powiatu przeszły huraganowe wiatry - do usuwania skutków tejże wichury jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały aż 509 razy. Ponadto dużą ilośd miejscowych zagrożeo odnotowano również w 2009 r. z powodu dotknięcia naszego powiatu dwoma lipcowymi oberwaniami chmur z towarzyszącymi porywistymi wiatrami, które spowodowały liczne podtopienia budynków oraz połamanie drzew lub ich konarów. Generalnie podsumowując ilośd interwencji na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się zwiększoną liczbę zdarzeo. Wzrost ten generowany jest najczęściej przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne, anomalie pogodowe, jak również powodzie. Ilośd alarmów fałszywych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 18

19 Zdarzenia w 2009 r. w rozbiciu na miesiące Miesiąc Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEO Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad Grudzieo RAZEM: Analizując poprzedni rok obserwujemy dużą ilośd pożarów w miesiącu kwietniu. Spowodowane jest to wypalaniem traw i nieużytków. Natomiast najwięcej miejscowych zagrożeo zaistniało w miesiącu lipcu, czego przyczyną było dwukrotne przejście nawałnic przez teren powiatu bolesławieckiego. W ostatnich latach charakterystycznym zjawiskiem jest też wzrost ilości interwencji w okresie grzewczym, czyli w miesiącach zimowych. Przyczyną tych interwencji są najczęściej wady urządzeo grzewczych oraz nieprawidłowa wentylacja w budynkach mieszkalnych Zdarzenia w rozbiciu na gminy w 2009 r. Lp Gmina Ogółem Alarmy Pożary Miejscowe zagrożenie fałszywe razem małe średnie duże b.duże Razem małe lokalne średnie duże razem 1 m. Bolesławiec Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bol Razem Ilośd zdarzeo w gminach w większości wynika z gęstości zaludnienia, rodzaju zabudowy, infrastruktury technicznej, a w zależności od warunków pogodowych intensywnośd zdarzeo w gminach może ulec zmianie na niekorzyśd gmin posiadających większe zalesienie i mające KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 19

20 charakter wiejski (rolny). Ponadto ilośd zdarzeo może byd determinowana ilością cieków wodnych stwarzających zagrożenie powodziowe. Udział w działaniach poszczególnych jednostek OSP w roku 2009 Gmina Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Siedziba jednostki Wyjazdy do Ilośd wyjazdów ogółem W tym poza teren własnego działania pożarów miejscowych alarmów zagrożeo fałszywych Brzeźnik Ocice Stare Jaroszowice Trzebieo Warta Bolesławiecka Gromadka (KSRG) Krzyżowa Nowa Kuźnia Różyniec (KSRG) Wierzbowa Czerna Gierałtów Godzieszów Gościszów Milików Nowogrodziec (KSRG) (KSRG) Nowogrodziec II Wykroty Zebrzydowa Ławszowa Ołobok Osiecznica (KSRG) Parowa (KSRG) Przejęsław Jurków Raciborowice Tomaszów Bolesławiecki Warta Bolesławiecka Terenem własnego działania dla jednostek OSP włączonych do KSRG jest teren powiatu, natomiast dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG jest teren gminy. Jak obrazuje powyższa tabela najwięcej wyjazdów do działao miała Ochotnicza Straż Pożarna z Nowogrodźca. Również z innych zestawieo statystycznych wynika, że OSP Nowogrodziec najwięcej razy wyjechała do zdarzeo dwoma wozami, co świadczy o tym, że jednostka jest bardzo mobilna i każdorazowo gotowa do zebrania kilkunastu ochotników mogących obsadzid wozy strażackie i wyjechad do działao. POŻARY wg wielkości rok małe średnie duże b.duże Razem Ilośd pożarów w okresie utrzymuje się na podobnym poziomie. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 20

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 12 63 400 Ostrów Wielkopolski Nr umowy/zlecenia: 1/2014 z dnia 05.03.2014 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo