I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO"

Transkrypt

1 I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych, która w obecnej formie przedstawia się następująco: - Komenda Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, - 5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego - Gaśniczego, - 22 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Do podstawowych zadao Paostwowej Straży Pożarnej należy: 1. rozpoznanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo, 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeo, 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeo przez inne służby ratownicze, 4. kształcenie kadr dla potrzeb Paostwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej Komendant Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu w 2009 r. poprzez swój aparat pomocniczy (Komendę Powiatową PSP) realizował obowiązki wynikające z przepisów prawnych określających zadania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, tj. na podstawie ustawy o: - ochronie przeciwpożarowej, - Paostwowej Straży Pożarnej, - samorządzie powiatowym, - ochronie i kształtowaniu środowiska. II. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY NA OBSZARZE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. Zasady organizacji i funkcjonowania KSRG Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu bolesławieckiego sprawuje Starosta Bolesławiecki, natomiast jego organizatorem jest Komendant Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest podstawowym narzędziem służącym do realizacji zadao ratowniczych w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych pożarem klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (katastrofą techniczną, chemiczną, ekologiczną), które wymagają użycia sił i środków ratowniczych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu bolesławieckiego tworzą jednostki ochrony przeciwpożarowej: 1. Komenda Powiatowa Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolesławcu, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 1

2 2. 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy czym 1 jednostka jest typu S-3 tzn. posiada 3 samochody pożarnicze, 5 jednostek jest typu S-2, a pozostałe to S-1. W celu zapewnienia koordynacji działao zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeo zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym na obszarze powiatu bolesławieckiego, wymagającymi zaangażowania znacznych sił i środków powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla powiatu bolesławieckiego. Na potrzeby działao ratowniczych został opracowany Plan operacyjno-ratowniczy dla powiatu bolesławieckiego, który zawiera niezbędne dane i informacje do wspomagania organizacji i prowadzenia działao ratowniczo-gaśniczych. Plan ten został zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego. 2. Paostwowa Straż Pożarna Paostwowa Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze rozumiane, jako zespół czynności realizowanych w celu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego podczas gaszenia pożarów, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeo. Podstawowy ciężar zadao i obowiązków w zakresie realizacji zadao ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy spoczywa na Komendancie Powiatowym Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Komendant wykonuje swe zadania ustawowe przy pomocy Komendy Powiatowej PSP. Szczegółową liczbę oraz strukturę etatów w komendzie powiatowej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. W dniu 31 grudnia stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu wynosił 59 osoby, w tym 42 strażaków w służbie stałej, 18 w służbie przygotowawczej oraz 1 pracownik korpusu służby cywilnej i 1 pracownik cywilny. Wśród pełniących służbę jest: - 18 strażaków, - 28 podoficerów, - 3 aspirantów, - 10 oficerów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 2

3 W roku 2009 funkcjonariusze tut. Komendy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie: studia magisterskie 1 strażak studia podyplomowe 1 strażak szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochr. ppoż. 1 strażak szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochr. ppoż. 8 strażaków kurs w zakresie ratownictwa medycznego 3 strażaków recertyfikacja kursu w zakresie ratownictwa medycznego 3 strażaków szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym 3 strażaków szkoły policealne 2 strażaków SGSP magisterskie 1 strażak szkolenie w zakresie obsługi drabin samochodowych marki MAGIRUS i IA 3 strażaków Stan osobowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej jest zbyt niski w stosunku do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu. Wprowadzenie zmian w ustawie o Paostwowej Straży Pożarnej nakazuje zmniejszenie wymiaru czasu służby strażaka do 40 godzin tygodniowo, co skutkuje zmniejszeniem stanu osobowego na zmianach służbowych. Ustalony decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP stan na zmianach służbowych nie może byd niższy niż 7 strażaków. Z punktu widzenia bezpieczeostwa ratowników stan ten uznad należy za niezadowalający. Dlatego też należy dążyd do zwiększenia ilości etatów w JRG. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - licząca 43 strażaków, która chroni obszar o powierzchni ponad 1300 km 2, zamieszkiwany przez około 90 tysięcy mieszkaoców. Jednostka ratowniczo-gaśnicza dysponuje szeroką gamą samochodów i sprzętu pożarniczego. Umożliwia to prowadzenie działao ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, wysokościowego oraz medycznego. Mają one do dyspozycji m.in.: 4 samochody gaśnicze (3 średnie i 1 ciężki) 1 średni (rok prod. 1989), pozostałe 2004 r., 1 samochód z drabiną mechaniczną 30 m rok prod. 1977, 1 lekki samochód ratownictwa drogowego rok prod. 1997, 1 lekki samochód ratownictwa chemicznego rok prod. 1994, 1 samochód wężowy (1,5 km węża) rok prod. 1989, 1 motopompę dużej wydajności. Pojazdy te z uwagi na długi okres użytkowania straciły swoje parametry techniczne i niezbędna jest ich wymiana na nowe. Jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada również na swym wyposażeniu sprzęt specjalistyczny: sprzęt hydrauliczny (3 zestawy ratunkowe zawierające m.in. pompę hydrauliczną, nożyce lub nożyco-rozpieracz, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, przecinak do pedałów samochodowych), sprzęt pneumatyczny - poduszki powietrzne: 4 szt. z oprzyrządowaniem (służą do podnoszenia elementów konstrukcji, pojazdów itp.), KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 3

4 korki uszczelniające: 3 szt. (służą do uszczelniania np. wycieku paliwa z cysterny, uszczelniania rur kanalizacyjnych), agregaty prądotwórcze, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, sprzęt wykrywczo-pomiarowy - 2 szt. (służy do określania stężeo gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, chloru, tlenku azotu, dwutlenku azotu, siarkowodoru, cyjanowodór, amoniak), zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1: 3 szt. (zestaw zawiera nosze typu deska, zestaw do tlenoterapii, szyny, opatrunki), aparaty ODO: 19 szt. (Ochrona Dróg Oddechowych), zapory parkanowe (70 mb) oraz sorpcyjne (108 mb) służą do ograniczeo obszaru wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosowad w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego na akwenach wodnych (jeziora, żwirownie, rzeki), drabiny przenośne, sprzęt oświetleniowy (najaśnice, latarki ładowarki), sprzęt łączności radiowej (radiostacje, ładowarki), młot udarowy o napędzie elektrycznym, wentylator oddymiający napędzany wodą. Lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu sprawia, że do większości miejsc na terenie powiatu zastępy PSP są w stanie dojechad w przedziale czasowym do 30 min. Jednak do kilku miejscowości (miejsc) położonych na granicy powiatu, najbardziej oddalonych od siedziby JRG tj. Świętoszów, Nowa Kuźnia, Wierzbowa, Kozłów, Jurków, Gościszów, Godzieszów, Wykroty, Zagajnik, okolice 53 km autostrady A-18, trudnodostępne i odległe tereny nadleśnictw oraz tereny poligonowe Wojska Polskiego czas dojazdu przekracza 30 min. Sytuacje takie mają miejsce podczas utrudnieo w ruchu, dużego natężenia ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego lub w okresach po- i przedświątecznych, w okresie zimowym przy trudnych warunkach atmosferycznych i śliskiej nawierzchni dróg. Ponadto długi czas dojazdu obserwowano czasami na autostradzie A-18, gdzie w niektórych miejscach jest brak możliwości zjazdu na przeciwny pas ruchu. Podobna sytuacja występuje na oddanym do użytkowania w roku 2009 odcinku autostrady A-4. W związku z wyżej opisaną sytuacją Komenda Powiatowa PSP posiłkuje się głównie siłami i środkami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W chwili obecnej jednostki OSP wchodzące w skład KSRG dysponują 11 samochodami gaśniczymi, z czego 1 to ciężki samochód gaśniczy i 10 średnich. Pozostałe jednostki OSP niewchodzące w skład KSRG dysponują 23 samochodami gaśniczymi. W większości przypadków wyposażenie transportowe jednostek OSP stanowią samochody na podwoziu Stara, Jelcza i Żuka, o dużym stopniu zużycia technicznego. Jak obrazuje poniższa tabela ponad 70% pojazdów OSP została wyprodukowana przed 1990 rokiem, co skutkuje wysokim stopniem zawodności i częstym wycofywaniem z podziału bojowego. Wyjątkiem są średnie samochody gaśnicze na podwoziu Mercedesa zakupione dla jednostek OSP Osiecznica, Parowa, Trzebieo, Warta Bolesławiecka oraz Tomaszów Bolesławiecki, na podwoziu Stara i Staro-Mana dla jednostek OSP w Nowogrodźcu i w Ławszowej, na podwoziu Renault dla OSP Różyniec oraz lekkie samochody gaśnicze na podwoziu orda zakupione do jednostek OSP Ołobok i Gościszów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 4

5 Tabela 1 Zestawienie samochodów gaśniczych będących na wyposażeniu OSP Lp. Miejscowośd Marka Model Typ Parametry charakterystyczne Rok produkcji KSRG tak/nie Star 266 GBM 2/ TAK 1. Nowogrodziec Star 244 GBM 2/ TAK Staroman L70 GBA 2,5/ TAK 2. Czerna Star 200 GBM 2/ NIE 3. Gierałtów Star 200 GBM 2,5/ NIE 4. Godzieszów Żuk A-15 GLM NIE 5. Gościszów ord Transit GLBM 0,3/0, NIE 6. Milików Robór GLM NIE 7. Nowogrodziec II Żuk A-15 GLM NIE 8. Wykroty Star 266 GBAM 2/ NIE 9. Zebrzydowa Żuk A-15 GLM NIE 10. Gromadka Jelcz 004 GCBA 6/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 11. Różyniec Star 266 GBAM 3/ TAK Renault Sider JK65 GBM 1/ TAK 12. Krzyżowa Star 29 GBM 3/ NIE 13. Nowa Kuźnia Star 244 GBA 2,5/ NIE 14. Wierzbowa Star 244 GBA 2,5/ NIE 15. Osiecznica Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBM 2/ TAK 16. Parowa Mercedes ATEGO GBA 2,5/ TAK Star 266 GBAM 2,5/ TAK 17. Ławszowa Star 266 GBA 2,5/ NIE 18. Ołobok ord Transit GLBM NIE 19. Przejęsław Lublin GLM NIE 20. Brzeźnik Star 200 GBAM 2,5/ NIE 21. Ocice Jelcz 004 GCBA 6/ NIE 22. St. Jaroszowice Star 244 GBA 2,5/ NIE 23. Trzebieo Mercedes ATEGO GBA 2,5/ NIE 24. Warta Bolesławiecka Star 244 GBA 2,5/ NIE Mercedes ATEGO GBA 2/ NIE 25. Tomaszów Bol. Mercedes 1113B GBA 3/ NIE 26. Raciborowice Star 244 GBM 2,5/ NIE 27. Jurków Lublin GLM NIE 3. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) są jednostkami wiodącymi zarówno pod względem organizacji, jak i wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Pomimo to brak specjalistycznego sprzętu oraz pełnych kwalifikacji ratowników powoduje, iż jednostki te mogą byd wykorzystywane głównie w zakresie ratownictwa pożarowego. Możliwości wykorzystania ich w pozostałych działaniach ratowniczych (ratownictwo techniczne, drogowe, ekologiczne, chemiczne, medyczne itp.) są znacznie ograniczone i praktycznie sprowadzają się do zabezpieczania miejsc akcji, na których działania prowadzą siły Paostwowej Straży Pożarnej. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 5

6 Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują następujące typy jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: - typ S jednostki (Gromadka, Różyniec, Osiecznica, Parowa), - typ S jednostka (Nowogrodziec). Jednostka typu S jest to jednostka, która posiada samochód. Biorąc pod uwagę obszary poszczególnych gmin, rozmieszczenie jednostek OSP włączonych do KSRG przedstawia się następująco: - miasto Bolesławiec - BRAK - gmina Bolesławiec - BRAK - miasto i gmina Nowogrodziec - Nowogrodziec - gmina Warta Bolesławiecka - BRAK - gmina Gromadka - Gromadka, Różyniec - gmina Osiecznica - Osiecznica, Parowa Należy zwrócid uwagę na różnorodny stopieo nasycenia terenu powiatu jednostkami OSP z KSRG, na każdą z nich przypada statystycznie obszar o powierzchni około 260 km 2. Tabela 2 Zestawienie sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Lp. Miejscowośd Selektywne Alarmowanie Sprzęt ODO* Sprzęt hydrauliczny PSP R1 Możliwośd podawania piany 1. Nowogrodziec Tak Tak Tak Tak Tak 2. Czerna Tak Nie Nie Tak Nie 3. Gierałtów Tak Nie Nie Tak Nie 4. Godzieszów Nie Nie Nie Nie Nie 5. Gościszów Nie Nie Nie Tak Nie 6. Milików Nie Nie Nie Nie Nie 7. Nowogrodziec II Nie Nie Nie Nie Nie 8. Wykroty Tak Nie Nie Tak Nie 9. Zebrzydowa Nie Nie Nie Tak Nie 10. Gromadka Tak Tak Tak Tak Tak 11. Różyniec Tak Tak Tak Tak Nie 12. Krzyżowa Nie Nie Nie Nie Nie 13. Nowa Kuźnia Nie Nie Nie Nie Nie 14. Wierzbowa Tak Nie Nie Nie Nie 15. Osiecznica Tak Tak Tak Tak Tak 16. Parowa Tak Tak Tak Tak Tak 17. Ławszowa Tak Tak Nie Tak Tak 18. Ołobok Tak Nie Nie Nie Nie 19. Przejęsław Nie Nie Nie Nie Nie 20. Brzeźnik Nie Nie Nie Nie Nie 21. Ocice Nie Nie Nie Nie Nie 22. St. Jaroszowice Tak Nie Nie Nie Nie 23. Trzebieo Nie Nie Nie Nie Nie 24. Warta Bolesławiecka Tak Tak Tak Tak Tak 25. Tomaszów Bolesławiecki Tak Nie Nie Nie Nie 26. Raciborowice Tak Nie Nie Nie Nie 27. Jurków Nie Nie Nie Nie Nie *ODO sprzęt ochrony dróg oddechowych Analizując powyższą tabelę zauważa się jednak poprawę wyposażenia OSP. Do niedawna żadna jednostka nie posiadała sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu hydraulicznego i zestawów KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 6

7 ratownictwa medycznego PSP R-1. W chwili obecnej ten stan sukcesywnie się poprawia, chod widad jeszcze bardzo duże braki w zakresie podstawowego sprzętu. Z posiadanej przez tut. komendę wiedzy wynika, że wiele jednostek nie posiada drabin lub te, które mają na stanie są w złej kondycji technicznej, bądź nie posiadają atestów (drabiny budowlane). Ponadto wiele jednostek boryka się z problemem mocno zużytych mundurów, hełmów, obuwia itp. Analizując udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych daje się zauważyd duże zróżnicowanie w liczbie interwencji. Jest to spowodowane takimi elementami jak: - specyfika obszaru działania (bliskośd siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej), - skutecznośd alarmowania i szybkośd podejmowania działao (posiadanie systemu selektywnego alarmowania), - stopieo wyszkolenia członków OSP, - wyposażenie i stan techniczny posiadanego sprzętu, - charakterystyka zagrożeo występujących na obszarach poszczególnych gmin. Jednostki OSP dysponowane są do rozmaitych zdarzeo, przy czym najczęściej jest to związane z gaszeniem pożarów nieużytków, ściernisk, poboczy dróg itp. Ponadto wytypowane zostały wiodące jednostki OSP, które są wykorzystywane do zabezpieczania operacyjnego miasta Bolesławiec w przypadkach, gdy siły i środki Paostwowej Straży Pożarnej uczestniczą w dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z tymi jednostkami utrzymywana jest ścisła współpraca polegająca na odbywaniu wspólnych dwiczeo doskonalących i szkoleo teoretycznych. Strażacy-ochotnicy zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu JRG, poznają specyfikę obszaru chronionego oraz występujące zagrożenia. Na terenie powiatu bolesławieckiego 15 jednostek OSP (w tym 5 włączonych do KSRG) posiada system selektywnego alarmowania, jest on podstawowym sposobem alarmowania i powiadamiania jednostek OSP do działao. Jako uzupełnienie tego sposobu alarmowania wykorzystuje się połączenia telefoniczne do funkcyjnych w poszczególnych jednostkach OSP, którzy następnie przy pomocy syreny elektrycznej alarmują pozostały stan osobowy jednostki. Przyjęty system alarmowania funkcjonuje bez zarzutu i pozwala na skuteczne alarmowanie i dysponowanie jednostek OSP do działao w ciągu całej doby. 4. Jednostki ochrony przeciwpożarowej niewłączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej (JRG i wybranych OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu funkcjonują także inne jednostki OSP. Wszystkie jednostki są jednostkami typu S, co oznacza, że posiadają samochody gaśnicze średnie ze zbiornikiem wodnym lub lekkie bez zbiornika wodnego. Wyposażenie techniczne jednostek systematycznie poprawia się. Na przestrzeni ostatnich lat jednostki OSP wyposażone zostały w nowe samochody gaśnicze: - GBA 2,5/20 OSP Ławszowa (Star), - GLBM 8 OSP Ołobok (ord Transit), - GBA 2,5/16 OSP Trzebieo i Warta Bolesławiecka (Mercedes), - GLBM 0,3/0,4 OSP Gościszów (ord Transit). Jednostki, które dysponują samochodami gaśniczymi (ze zbiornikiem wodnym) są wykorzystywane jedynie przy działaniach związanych z gaszeniem pożarów. Natomiast KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 7

8 jednostki pozostałe wykorzystuje się przy organizowaniu zaopatrzenia wodnego w czasie prowadzenia działao gaśniczych organizują one i prowadzą punkty czerpania wody. Ponadto służą one do wykonywania czynności pomocniczych i porządkowych przy prowadzeniu działao ratowniczych przed, w trakcie i po powodzi. III. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Na terenie powiatu bolesławieckiego występuje szereg zagrożeo, które można podzielid na zagrożenia związane z: procesem technologicznym i magazynowaniem toksycznych środków przemysłowych w zakładach pracy, niekontrolowaną emisją toksycznych środków przemysłowych w wyniku wypadków i katastrof na kolei i na drogach, których gęsta sied oplata cały teren powiatu, magazynowaniem w hurtowniach materiałów i półproduktów, które m.in. w wyniku pożarów mogą emitowad do atmosfery, wody i ziemi niebezpieczne związki chemiczne, użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stan techniczny obiektów budowlanych, eksploatacją technicznych użytkowych instalacji i urządzeo elektroenergetycznych, gazowych, itp. 1. Zagrożenia budowlane 1.1 Miasto Bolesławiec brak zagrożeo. 1.2 Gmina Nowogrodziec w mieście Nowogrodziec na przedmieściach i starówce zły stan techniczny zabytkowych kamienic usytuowanych w zabudowie szeregowej. Ponadto zagrożenie zawaleniem stwarzają ruiny obiektów zabytkowych kościół nieistniejącego klasztoru w Nowogrodźcu i zamek w Gościszowie. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: nieużytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Parzycach 88 oraz nieużytkowany budynek gospodarczy w Zebrzydowej Gmina Bolesławiec ok. 20 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Ponadto zagrożenia zawaleniem stwarzają obiekty zabytkowe na terenie gminy tj. nieużytkowane kościoły w miejscowościach: Żeliszów, Stare Jaroszowice. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: w/w kościoły; użytkowany budynek mieszkalnogospodarczy w Kraśniku Górnym 71; użytkowany budynek mieszkalno-gospodarczy w Nowych Jaroszowcach Gmina Osiecznica ok. 25 budynków mieszkalno gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. 1.5 Gmina Warta Bolesławiecka 6 budynków gospodarczych, 2 obiekty zabytkowe w tym zespół pałacowy wraz z częścią gospodarczą i pałac w Lubkowie. 1.6 Gmina Gromadka 10 budynków gospodarczych wybudowanych przed 1939 r. Obiekty szczególnie zagrożone katastrofami: nieużytkowany budynek gospodarzy w Wierzbowej, dz. nr 362; nieużytkowana budowla ochronna dla ludności (bunkier po Armii Radzieckiej) w SEE Legnica- Różyniec. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 8

9 Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie ogólnej znajomości stanu technicznego zabudowao występujących w danej gminie na terenie powiatu. Poza ww. ogólnymi informacjami, na podstawie danych uzyskiwanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządza się załącznik nr 2 do Katalogu Zagrożeo, który aktualizowany jest 2 razy w roku - w lipcu i styczniu tj. za każde półrocze. Załącznik ten zawiera wykaz obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną (wraz z podaniem adresu) oraz szczegółowe dane ich dotyczące. 2. Zagrożenia w komunikacji drogowej Na terenie powiatu Bolesławiec można wyodrębnid następujące odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz ważniejsze niższego rzędu (w nawiasach podano miejscowości, przez które one przechodzą): 2.1 Drogi krajowe: Autostrada A 4: Krzywa Zgorzelec (odcinek oddany do użytkowania w roku 2009); Autostrada A 4: Krzywa Wrocław; Droga krajowa nr 94: Zgorzelec Krzywa; (Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzydowa, Brzeźnik, Bolesławiec, Kruszyn, Tomaszów Bol., Wilczy Las) Droga krajowa nr 18: Golnice Olszyna; Autostrada A18: Krzywa Golnice, (Lipiany) 2.2 Drogi wojewódzkie: nr 350; trasa Gozdnica Bolesławiec (Parowa, Osiecznica, Kliczków, Dobra, Bolesławiec) nr 297; trasa Lwówek Śląski Szprotawa (Suszki, Mojęcin, Nowe Jaroszowice, Bolesławiec, Łąka, Golnice, Trzebieo, Stara Oleszna, Kozłów) nr 357; trasa Lubao Nowogrodziec Osiecznica (Nowogrodziec, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Tomisław, Osiecznica) nr 363; trasa Bolesławiec Złotoryja (Bolesławiec, Łaziska, Warta Bolesławiecka, Iwiny) nr 296; trasa Lubao Węgliniec (Godzieszów) 2.3 Drogi powiatowe: nr 516; trasa Bolesławiec Żeliszów nr 517; trasa Bolesławiec Krzyżowa (nr 599 trasa Krzyżowa Osła) nr 518; trasa Bolesławiec Gościszów nr 519; trasa Osiecznica Świętoszów nr 522; trasa Krzyżowa Gromadka nr 569; trasa Bolesławiec Krępnica Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny 2.4 Drogi gminne Największe nasilenie w ruchu drogowym odbywa się autostradami i drogami krajowymi. Dochodzą do tego również drogi wylotowe prowadzące do Jeleniej Góry i Zielonej Góry. Największe zagrożenie w transporcie drogowym występuje na autostradach A-4 i A-18, gdzie wyznaczone są trasy przewozowe materiałów niebezpiecznych. 3. Zagrożenia w transporcie kolejowym Na terenie powiatu Bolesławiec można wyodrębnid następujące odcinki tras kolejowych: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 9

10 1. Węgliniec Bolesławiec Legnica 2. Węgliniec Gierałtów Lubao 3. Zebrzydowa Lwówek Śląski 4. Legnica - Żagao Największe natężenie ruchu w transporcie kolejowym odbywa się głównie na szlaku Bolesławiec Węgliniec, którym to przewożone są materiały niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest wiadukt kolejowy przebiegający przez rzekę Bóbr, na którym to w przypadku kolizji bądź innego zdarzenia zachodzi koniecznośd ręcznego transportu sprzętu bądź jego przeładowanie i dowóz środkami PKP. Prowadzenie akcji ratowniczej w tych warunkach jest bardzo ograniczone z powodu braku dojazdu i wysokości wiaduktu. Zagrożenie stwarzane przez transport kolejowy wiąże się również z możliwością powstania pożaru na nasypach kolejowych, szczególnie groźne mogą byd pożary powstałe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. 4. Zagrożenia związane z obszarami leśnymi Na terenie powiatu Bolesławiec znajdują się lasy administrowane przez dziesięd Nadleśnictw. Lasy nadleśnictwa Lwówek Śląski i Złotoryja zakwalifikowane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy pozostałych nadleśnictw w całości są zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego (I kategoria jest najwyższa są to lasy najbardziej zagrożone pożarem). W związku z tym, że Puszczę Bolesławiecko Zgorzelecką stanowią duże, zwarte kompleksy leśne, których znaczna częśd to drzewostany iglaste zaliczane do I klasy wieku (do 20 lat), gdyż zostały posadzone na terenach po pożarach i wyrębach. Stanowią one największe zagrożenie w przypadku powstania pożaru, gdyż nastąpi jego bardzo szybkie rozprzestrzenianie się. Do najbardziej zagrożonych należy zaliczyd: 1. Nadleśnictwo Bolesławiec: Obręb Kliczków Leśnictwo Krępnica powierzchnia 650 ha 2. Nadleśnictwo Chocianów: Obręb Wierzbowa Leśnictwo Borówki powierzchnia 1000 ha, położone w pobliżu granicy powiatu polkowickiego 3. Nadleśnictwo Przemków: Obręb Przemków Leśnictwo Biernatów powierzchnia 500 ha, położony w pobliżu granicy powiatu polkowickiego i żagaoskiego 4. Nadleśnictwo Węgliniec: Obręb Osiecznica Leśnictwo Bieniec powierzchnia 250 ha, 5. Teren żwirowni w miejscowości Wilczy Las (za stacją paliw) duży kompleks leśny młodnik, w pobliżu granicy z powiatem legnickim W związku z tym wymienione powierzchnie należy przyjąd, jako najbardziej zagrożone, w których mały pożar może w krótkim czasie zwiększyd swoją powierzchnią do pożaru bardzo dużego i stworzyd zagrożenie dla większych obszarów. Ponadto dodatkowe zagrożenie stanowią tereny po poligonach Armii Radzieckiej oraz użytkowane poligony Wojska Polskiego położone w lasach nadleśnictw Bolesławiec, Świętoszów, Przemków i Chocianów. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 10

11 Na wymienionych terenach poligonowych pola roboczego i przyległych lasach w ziemi znajduje się duża ilośd niewypałów (miny, pociski, bomby itp.). Szczegółowy opis poszczególnych oddziałów i pododdziałów, gdzie występują niewybuchy zawierają mapy załączone do Sposobów postępowania na wypadek powstania pożarów lasu, opracowane dla poszczególnych nadleśnictw i uzgodnione z Komendantem Powiatowym PSP w Bolesławcu, których kopie przechowuje się na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Teren niebezpieczny, na którym gaszenie odbywa się tylko przy użyciu samolotów, na mapach leśnych zaznaczono i oznakowano w widoczny sposób. 5. Zagrożenia pochodzące z terenów sąsiednich Na podstawie dotychczas uzyskanych informacji aktualnie nie występują zagrożenia pochodzące z sąsiednich powiatów związane z działalnością zakładów przemysłowych posiadających większe ilości substancji niebezpiecznych. Do innych zagrożeo pochodzących z terenów sąsiednich należy zaliczyd tereny leśne, które swym obszarem obejmują więcej niż jeden powiat. Należy się liczyd z możliwością wystąpienia pożaru lasu na terenie sąsiedniego powiatu i koniecznością podjęcia działao gaśniczych w obronie zagrożonych kompleksów leśnych. Wszystkie powiaty sąsiadujące z powiatem Bolesławiec posiadają przy granicy tereny leśne przechodzące z powiatu na powiat. Najwięcej takich terenów jest w powiecie Zgorzelec, Żagao, Polkowice, Legnica i Złotoryja. W powiatach Lwówek i Lubao powierzchnie te są niewielkie. Jeśli granica powiatu przebiega przez kompleks leśny administrowany przez jedno leśnictwo, to jest to najczęściej granica przebiegająca wzdłuż drogi pożarowej bądź linii podziału wewnętrznego obszarów leśnych (linii oddziałowych) lub pasów ppoż., co może ułatwid działania ratownicze prowadzone w obronie zagrożonych obszarów leśnych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 11

12 V. CZYNNOŚCI PODJĘTE W ZAKRESIE POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 1. W zakresie działao kontrolno - rozpoznawczych Zasadnicze cele komórki kontrolno-rozpoznawczej 1) Analiza stanu bezpieczeostwa pożarowego powiatu. 2) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo oraz przygotowania do działao ratowniczych. 3) Gromadzenie i przekazywanie danych z ustaleo dokonanych w toku czynności kontrolnorozpoznawczych na potrzeby analizy zagrożeo i nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeo ppoż. 4) Doskonalenie rozpoznawania zagrożeo i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działao zapobiegających poważnym awariom przemysłowym. 5) Ewidencjonowanie zagrożeo występujących na terenie powiatu. 6) Wykorzystanie danych zebranych podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych dla celów operacyjnych. 7) Egzekwowanie wykonania obowiązków nakładanych w drodze decyzji administracyjnych. 8) Propagowanie zasad bezpieczeostwa pożarowego. Kontrole zewnętrzne W roku 2009 przeprowadzono ogółem 99 czynności kontrolno-rozpoznawczych - skontrolowano 171 obiekty, w których stwierdzono 188 nieprawidłowości. Tabela 3 Ilośd poszczególnych rodzajów obiektów, w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze: Lp. 1. Rodzaj obiektu Obiekty użyteczności publicznej Ilośd skontrolowanych obiektów Obiekty zamieszkania zbiorowego Budynki mieszkalne wielorodzinne w tym wysokie Lasy Obiekty produkcyjno-magazynowe Gospodarstwa rolne Ogółem: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 12

13 Tabela 4 - Rodzaj działao związanych z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych okresach czasu Lp. 1. Ilośd czynności kontrolnorozpoznawczych Ilośd Skontrolowane obiekty Ilośd nieprawidłowości Wydane decyzje administracyjne - *w tym dot. wstrzymania robót lub zakazu eksploatacji] Stanowiska pozytywne (odbiory inwestycji postanowienia, opinie) *w tym ilośd pozytywnych stanowisk, ale z uwagami] Stanowiska negatywne (sprzeciwy przy odbiorach inwestycji postanowienia, opinie) Wystąpienia do innych organów i podmiotów 16 [0] 29 [20] [12] 27 [0] 49 [0] 33 [1] 32 [0] [1] 13 [0] Mandaty Upomnienia Nieprawidłowości Najczęściej występujące nieprawidłowości ustalone podczas prowadzenia czynności kontrolno rozpoznawczych, przeprowadzonych w roku 2009 i w latach ubiegłych, przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Rodzaj nieprawidłowości Ilośd obiektów ze stwierdzonym rodzajem nieprawidłowości w roku Brak okresowych badao instalacji i urządzeo technicznych Dot. przeciwpożarowych instalacji wodociągowych Dot. instrukcji bezpieczeostwa pożarowego Stan dróg ewakuacyjnych (drożnośd, składowanie materiałów palnych, oznakowanie) Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego W obiektach produkcyjnych i magazynowych 1. Brak okresowych badao instalacji i urządzeo technicznych Dot. podręcznego sprzętu gaśniczego Dot. oznakowania znakami bezpieczeostwa KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 13

14 Na terenach leśnych 1. Dot. stanu dróg dojazdowych do punktów zaopatrzenia wodnego, dróg pożarowych Dot. pasów przeciwpożarowych Dot. pozostawiania gałęzi i odpadów eksploatacyjnych Dot. stanu punktów zaopatrzenia wodnego Dot. stanu wyposażenia baz sprzętu Postępowanie pokontrolne W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych nieprawidłowości Komendant Powiatowy PSP ma prawo nakazad ich usunięcie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego Komendant Powiatowy PSP ma prawo zająd stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania nowo powstałych obiektów. W odniesieniu do nieprawidłowości, których nakazanie usunięcia nie należy do kompetencji Paostwowej Straży Pożarnej stosuje się wystąpienia do innych organów m.in. Paostwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ROKU 2009: wydano 36 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości; wydano 13 stanowisk (opinii) pozytywnych w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, (otrzymywane zgłoszenia oraz zajmowane stanowiska na podst. art. 56 Prawa budowlanego); sporządzono 18 wystąpieo do innych organów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami; nałożono 6 mandatów karnych; nałożono 2 upomnienia. Monitoring pożarowy Obiekty wyposażone w instalację sygnalizacyjno-alarmową i stałe urządzenia gaśnicze oraz obiekty, w których są one wymagane Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Dokładny adres Rodzaj instalacji, podstawa obowiązku wyposażenia (kryterium) lub brak obowiązku Instalacja funkcjonująca (), w trakcie realizacji (R), brak instalacji (B) Podłączenie do monitoringu pożarowego (P) lub spełnienie warunków do tego podłączenia (W) Bank Zachodni ul. Bankowa 12, Bolesławiec SAP, wymagane P Budynek SAP, wymagane, P Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 2. Administracyjno - DSO, wymagane Bolesławiec Biurowy Urzędu Miasta 3. Hotel Piast ul. Asnyka 1, Bolesławiec SAP, wymagane P KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 14

15 4. 5. Supermarket Carrefour (dawniej Hypernova) Supermarket Intermarche i Bricomarche 6. Muzeum Ceramiki Muzeum Ceramiki. Dział Historii Miasta Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Zamek Kliczków - Centrum Konferencyjno- Wypoczynkowe Bolesławiecki Ośrodek Kultury ul. 10 Marca 1, Bolesławiec ul. Tysiąclecia 34 i 34a, Bolesławiec ul. Mickiewicza 13, Bolesławiec ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec al Lecia 30, Bolesławiec SAP, wymagane P SAP, wymagane P SAP, wymagane P SAP, wymagane P Pawilon nr V SAP, wymagane P Pawilon nr VII SAP, wymagane P Pawilon nr VIII SAP, wymagane P Kliczków 8, Osiecznica SAP, wymagane P 12. Pl. Piłsudskiego 1c, SAP, SUG nie wymagana Bolesławiec 13. Bank BGŻ ul. Sierpnia '80 nr 18 w SAP, nie wymagana Bolesławcu 14. Bank PKO BP ul. Sierpnia '80 nr 16 w SAP, nie wymagana P Bolesławcu 15. Bank Zachodni - ilia ul. Sądowa 6, Bolesławiec SAP nie wymagana 16. Bank Zachodni - ilia ul. Kościelna 17, SAP nie wymagana Nowogrodziec 17. Motel Elite ul. II Armii WP 26, SAP nie wymagana Bolesławiec 18. Urząd Skarbowy ul. Garncarska 10, SAP nie wymagana Bolesławiec 19. Budynek adm. PWiK w B-cu ul. Łasicka 17, Bolesławiec 20. Tłocznia gazu Jeleniów Wykroty gm. Nowogrodziec 21. "SALTEX" sp. z o.o. w Łodzi - zakład dziewiarski ul. Milionowa 53, Łódź Zakład Produkcyjny w Bolesławcu ul. Orla 3, Bolesławiec Zakład Tworzyw 22. ul. Orla 5, Bolesławiec Technicznych "Bonitex" Zakład produkcyjny Wykroty ul. Wyzwolenia 38, 23. "Ziołopex" gm. Nowogrodziec Zakład produkcyjny 24. ul. Mostowa 1, Bolesławiec Bader Polska sp. z o.o Bolesławiecka abryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A. ul. Bolesława Chrobrego 15, Bolesławiec Hala nr 3, I piętro ( wydział sprzętu medycznego) Hala nr 4, I i II piętro (wydział tworzyw A, magazyny) SAP - odstępstwo od warunków techniczn. SAP, SUG wynika z warunków tech. dla sieci gazowych SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana SAP nie wymagana KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 15

16 27. Supermarket TESCO ul. Gałczyoskiego, Bolesławiec SUG (tryskacze wymag.) SAP nie wymagane P 28. BDN Wykroty Wykroty SUG (CO2) nie wymagany 29. Prokuratura Rejonowa ul. Polna 5 w Bolesławcu SAP nie wymagana 30. NOVOERM DOOR w SAP nie wymagana Wykroty gm. Nowogrodziec Wykrotach 31. Baza magazynowa nr SAP nie wymagana Bolesławiec ul. Kościuszki PKN ORLEN 32. SAP nie wymagana, NOERBIGER Bolesławiec ul. Modłowa SUG (tryskacze Automotive Sp. z o.o. niewymagane) 33. KAULAND Bolesławiec Bolesławiec ul. Kościuszki Przedszkole Niepubliczne Łaziska SAP - sygnalizacja alarmu pożarowa, SUG - stałe urządzenie gaśnicze, DSO - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy SAP nie wymagana, SUG (tryskacze niewymagane) SAP (wymagana ze względu na odstępstwo Komendanta Wojewódzkiego PSP) P 2. W zakresie działao operacyjnych W związku z Decyzją nr 35/07 Komendanta Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu powołano zespół inspekcyjny do prowadzenia kontroli. Kontrole o których mowa są prowadzone z następującą częstotliwością: - dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2x w roku dla każdej zmiany służbowej - dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG 1x w roku - dla Ochotniczych Straży Pożarnych spoza systemu 1x na 3 lata W celu poprawy stanu wyszkolenia podległych strażaków wydano Zarządzenie nr 1/09 Komendanta Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zgodnie z którym należy prowadzid: a) dwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy, organizowane w sile co najmniej kompanii (zalecane łączenie z dwiczeniami pododdziałów wchodzących w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej) co najmniej raz w roku. b) dwiczenia ratownicze na wybranym obiekcie (terenie), dla jednostki ratowniczo-gaśniczej co najmniej sześd razy w roku na każdej zmianie służbowej, w tym jeden raz w warunkach nocnych i jeden raz w warunkach zimowych. W dwiczeniach z udziałem pododdziałów Paostwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyd: a) pozostałe podmioty włączone do KSRG, b) inne jednostki ochrony przeciwpożarowej niewłączone do KSRG, c) służby, inspekcje i inne podmioty wspomagające KSRG. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 16

17 W roku 2009 dwiczenia przeprowadzono na następujących obiektach: Dwiczenia A współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu oraz Komendą Powiatową Policji. UNIRUBER w Zielonce (zakłady przemysłu gumowego) dwiczenia organizowane przez KP PSP w Zgorzelcu udział w ramach Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Ponadto tut. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza prowadziła dwiczenia tylko dla własnych stanów osobowych na n/w obiektach: Lp. Obiekt Termin dwiczeo 1. Restauracja Piramida ul. Masarska w Bolesławcu marzec 2. Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe Zamek Kliczków kwiecieo w Kliczkowie 3. Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex ul. Orla 5 w Bolesławcu lipiec 4. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu ul. Mickiewicza 13 sierpieo 5. Sąd Rejonowy w Bolesławcu ul. Sądowa 1 październik 6. Dom Dziennego Pobytu ul. Staroszkolna 6 w Bolesławcu listopad KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 17

18 VI. STATYSTYKA ZDARZEO Ilośd interwencji na przestrzeni 5 lat w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe Lata Pożary MZ A Razem ilośd zdarzeo Zdarzenia ogółem na przestrzeni 5 lat Analizując ilośd zdarzeo w poprzednich latach można zauważyd, że już od ponad pięciu lat jednostki ochrony przeciwpożarowej znacznie częściej jeżdżą do usuwania skutków miejscowych zagrożeo niż do pożarów. Lata 2006 i 2007 były szczególne pod względem ilości miejscowych zagrożeo. W 2006 roku powiat został dotknięty wczesnowiosenną powodzią spowodowaną gwałtownymi roztopami dużych mas śniegu (158 interwencji), a w 2007 roku doświadczyliśmy powodzi w miesiącach letnich spowodowanej obfitymi opadami deszczu (162 interwencje). Ponadto w styczniu 2007 roku przez teren powiatu przeszły huraganowe wiatry - do usuwania skutków tejże wichury jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały aż 509 razy. Ponadto dużą ilośd miejscowych zagrożeo odnotowano również w 2009 r. z powodu dotknięcia naszego powiatu dwoma lipcowymi oberwaniami chmur z towarzyszącymi porywistymi wiatrami, które spowodowały liczne podtopienia budynków oraz połamanie drzew lub ich konarów. Generalnie podsumowując ilośd interwencji na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się zwiększoną liczbę zdarzeo. Wzrost ten generowany jest najczęściej przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne, anomalie pogodowe, jak również powodzie. Ilośd alarmów fałszywych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 18

19 Zdarzenia w 2009 r. w rozbiciu na miesiące Miesiąc Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEO Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad Grudzieo RAZEM: Analizując poprzedni rok obserwujemy dużą ilośd pożarów w miesiącu kwietniu. Spowodowane jest to wypalaniem traw i nieużytków. Natomiast najwięcej miejscowych zagrożeo zaistniało w miesiącu lipcu, czego przyczyną było dwukrotne przejście nawałnic przez teren powiatu bolesławieckiego. W ostatnich latach charakterystycznym zjawiskiem jest też wzrost ilości interwencji w okresie grzewczym, czyli w miesiącach zimowych. Przyczyną tych interwencji są najczęściej wady urządzeo grzewczych oraz nieprawidłowa wentylacja w budynkach mieszkalnych Zdarzenia w rozbiciu na gminy w 2009 r. Lp Gmina Ogółem Alarmy Pożary Miejscowe zagrożenie fałszywe razem małe średnie duże b.duże Razem małe lokalne średnie duże razem 1 m. Bolesławiec Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bol Razem Ilośd zdarzeo w gminach w większości wynika z gęstości zaludnienia, rodzaju zabudowy, infrastruktury technicznej, a w zależności od warunków pogodowych intensywnośd zdarzeo w gminach może ulec zmianie na niekorzyśd gmin posiadających większe zalesienie i mające KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 19

20 charakter wiejski (rolny). Ponadto ilośd zdarzeo może byd determinowana ilością cieków wodnych stwarzających zagrożenie powodziowe. Udział w działaniach poszczególnych jednostek OSP w roku 2009 Gmina Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Siedziba jednostki Wyjazdy do Ilośd wyjazdów ogółem W tym poza teren własnego działania pożarów miejscowych alarmów zagrożeo fałszywych Brzeźnik Ocice Stare Jaroszowice Trzebieo Warta Bolesławiecka Gromadka (KSRG) Krzyżowa Nowa Kuźnia Różyniec (KSRG) Wierzbowa Czerna Gierałtów Godzieszów Gościszów Milików Nowogrodziec (KSRG) (KSRG) Nowogrodziec II Wykroty Zebrzydowa Ławszowa Ołobok Osiecznica (KSRG) Parowa (KSRG) Przejęsław Jurków Raciborowice Tomaszów Bolesławiecki Warta Bolesławiecka Terenem własnego działania dla jednostek OSP włączonych do KSRG jest teren powiatu, natomiast dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG jest teren gminy. Jak obrazuje powyższa tabela najwięcej wyjazdów do działao miała Ochotnicza Straż Pożarna z Nowogrodźca. Również z innych zestawieo statystycznych wynika, że OSP Nowogrodziec najwięcej razy wyjechała do zdarzeo dwoma wozami, co świadczy o tym, że jednostka jest bardzo mobilna i każdorazowo gotowa do zebrania kilkunastu ochotników mogących obsadzid wozy strażackie i wyjechad do działao. POŻARY wg wielkości rok małe średnie duże b.duże Razem Ilośd pożarów w okresie utrzymuje się na podobnym poziomie. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWCU 20

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

020102 GMINA BOLESŁAWIEC

020102 GMINA BOLESŁAWIEC 020101 MIASTO BOLESŁAWIEC MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BOLESŁAWCU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU UL. DOLNE MŁYNY 60 BOLESŁAWIEC 42 2 2,9 MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BOLESŁAWCU

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Charakterystyka powiatu Powiat janowski jest jednym z 3 najmniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów w województwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Imię i Nazwisko:.Klasa:... Punkty: /. 1. Co oznacza skrót ZOSP

Bardziej szczegółowo

"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WARSZAWA, 2015 R.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WARSZAWA, 2015 R. POWIAT BOLESŁAWIECKI PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO - ETAP III: OPRACOWANIE GŁÓWNE WYKONANY PRZEZ WARSZAWA, 2015 R. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2011 Sochaczew, styczeń 2012 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta Ostrołęcki

dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta Ostrołęcki Rola organów samorządu terytorialnego oraz służb, inspekcji i straży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe na przykładzie pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASNYMSTAWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASNYMSTAWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASNYMSTAWIE WYDZIAŁ OPERACYJNO ROZPOZNAWCZY ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYM ZA 2010 ROK KRASNYSTAW, STYCZEO 2011 r. Głównymi

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz Liczba pracowników instytucji: ponad 200 Problem/wyzwanie z zakresu zarządzania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo