RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012"

Transkrypt

1 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA , marzec 2013 r.

2 Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka Musioł

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres, termin, komu się przedstawia Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska w latach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Działania w zakresie gospodarki odpadami Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb Działania w zakresie ochrony powietrza Działania w zakresie ochrony przed hałasem Działania w zakresie promieniowania niejonizującego Działania w zakresie ochrony przyrody Działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego Działania w zakresie edukacji ekologicznej Realizacja działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadań przewidzianych do realizacji na lata Sposoby i źródła finansowania przedsięwzięć System monitoringu i oceny realizacji programu ochrony środowiska Podsumowanie Wykorzystane materiały

4 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna Program Ochrony Środowiska Gminy został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.), dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Gminny program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy służyć mają realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Celem realizacji programu jest poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Podstawę sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ww. ustawy organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska i przedstawia je radzie gminy. 1.2 Zakres, termin, komu się przedstawia Zakres opracowania obejmuje raport z realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska Gminy, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/183/08 z dnia 30 października 2008 r. (działania zaplanowane na 2011 rok) oraz Programie ochrony środowiska gminy do roku 2015 z perspektywą do roku 2019, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/214/13 z dnia 26 lutego 2013 r. (działania zaplanowane na 2012 rok). Niniejszy raport obejmuje zadania zrealizowane na terenie Gminy w okresie od r. do r., przedstawione z podziałem, analogicznie do treści Programu ochrony środowiska, na: działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, działania w zakresie gospodarki odpadami, działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb, działania w zakresie ochrony powietrza, działania w zakresie ochrony przed hałasem, działania w zakresie promieniowania niejonizującego, działania w zakresie ochrony przyrody, działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 3

5 działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz przedstawia źródła finansowania oraz system monitoringu i oceny realizacji podejmowanych przedsięwzięć. 2. Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska w latach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest przywrócenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie strat i poprawa niezawodności dostawy wody do picia. W związku z powyższym realizacja zadań ujętych w programie w latach obejmowała: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, w tym budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, budowę lub modernizację sieci wodociągowej, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, oraz ochronę przed powodzią Oczyszczanie ścieków komunalnych Obecnie w gminie realizowany jest projekt Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko - działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 16 grudnia 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach prace przy budowie kanalizacji sanitarnej realizowane były we wszystkich sołectwach gminy, tj: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Paniówki, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przyszowice, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Chudów, kontynuacja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Zaawansowanie robót na wszystkich kontraktach związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na dzień r. przedstawia poniższa tabela. 4

6 Tabela 1. Zaawansowanie robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej Kontrakt Zaawansowanie Kontrakt nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach 92,33% Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach 47,86% Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach 97,99% Kontrakt nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie 79,25% Kontrakt nr 5 Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach (zaawansowanie finansowe) 95,15% Rozpoczęte prace kontynuowane będą w latach następnych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2014 r. Ponadto, zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy, gdzie do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zabudowania wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków Gmina prowadziła stałe działania kontrolne w zakresie: ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji (posiadania umów i dowodów płatności za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych), spełnienia przez przedsiębiorców wymagań w zakresie obowiązujących decyzji. Problemem w dalszym ciągu stanowią jednak niekontrolowane odprowadzenia ścieków bytowych do ziemi lub wód płynących. Gmina prowadzi sukcesywne działania, by takie przypadki wykrywać i skutecznie zwalczać Rozbudowa lub modernizacja sieci wodociągowej W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przeprowadziło inwestycje mające na celu poprawę niezawodności dostaw wody pitnej, poprzez wymianę wodociągów z rur stalowych oraz przyłączy wodociągowych z rur stalowych, w tym zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występowały znaczne straty wody, na odcinkach o łącznej długości 380 m. Ze względu na trwającą inwestycję budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i związane z tym znaczne obciążenie finansowe Przedsiębiorstwa, wymienione w Programie zadania w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i cele komercyjne realizowane było przez podmioty zainteresowane przyłączeniem do sieci wodociągowej, przy udziale finansowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W zgodzie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu 5

7 wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w zawieranej w tym celu umowie. W takim przypadku należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Udział finansowy Przedsiębiorstwa w inwestycjach budowy sieci wodociągowej, na podstawie umów zawieranych w latach , wynosił 70%. Największe zaangażowanie finansowe w powyższym okresie związane było z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej na terenie Osiedla Leśnego w Paniówkach. Z informacji przedkładanych okresowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań laboratoryjnych bakteriologicznych i fizykochemicznych z punktów monitoringowych usytuowanych na sieci wodociągowej za 2011 i 2012 rok wynika, że jakość wody pitnej na terenie Gminy, poza incydentalnymi przekroczeniami norm odczynu, mętności, żelaza, jonu amonowego i azotynów, spełnia wymagania dla wody pitnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Zanotowane przekroczenia częściowo mogły być spowodowane pracami związanymi z budową kanalizacji (praca ciężkiego sprzętu np. ubijarki). W wyniku tych działań prawdopodobnie doszło do zerwania osadów odłożonych na ścianach rur. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach każdorazowo po zgłoszeniu przekroczeń podejmowało niezwłocznie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Ponowne badania kontrolne próbek nie potwierdzały przekroczeń Kanalizacja deszczowa W 2010 r. Gmina podjęła kroki mające na celu uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu gminy za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, administrowanej przez. W kolejnych latach, tj. w 2011 i 2012 roku wykonano w tym zakresie kolejne zadania: przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Chudów, przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Paniówki. W okresie objętym niniejszym raportem ze względów finansowych nie realizowano zadań związanych z budową lub modernizacją kanalizacji deszczowej. Projekty Przewidziane w programie ochrony środowiska realizowane będą w latach kolejnych, w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych. 6

8 Ponadto, w celu zapewnienia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia właściwej drożności sieci kanalizacji deszczowej preferuje się wyposażane nieruchomości w osadniki zawiesiny na przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej (warunki techniczne przyłączenia). Preferowane jest również retencjonowanie wód opadowych na terenach utwardzonych, tak aby utrzymać odpływ wód opadowych do sieci i odbiorników na poziomie zbliżonym do odpływu naturalnego z danego terenu, przed jego utwardzeniem. Działania realizowane w gminie w okresie sprawozdawczym, w zakresie ochrony przed powodzią omówiono w punkcie 2.8, dotyczącym ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego. 2.2 Działania w zakresie gospodarki odpadami Główne cele w zakresie gospodarki odpadami wyznaczone przez Program Ochrony Środowiska Gminy stanowią minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem oraz utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami, a następnie wzmocnienie jego zarządzania, monitoring i optymalizacja Selektywna zbiórka odpadów W latach na terenie gminy kontynuowane były następujące zbiórki odpadów: zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych (surowców wtórnych) papieru, szkła i tworzyw sztucznych, zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zbiórka odpadów wielkogabarytowych zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz opon rolniczych. Selektywna zbiórka papieru, szkła i tworzyw sztucznych kontynuowana była w systemie workowym. Mieszkańcy zakupują worki w odpowiedniej kolorystyce i dokonują segregacji odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Przekazywanie odpadów podmiotowi uprawnionemu następuje w terminach wyznaczonych harmonogramem obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Harmonogramy dla poszczególnych 7

9 sołectw zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych urzędu. W okresie objętym raportem kontynuowana była również zbiórka odpadów zielonych. Mieszkańcy zakupują worki na te odpady i następnie zgłaszają chęć ich odbioru do Urzędu Gminy. W każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca przedsiębiorca odbiera je sprzed posesji. W związku z tym, iż na terenie gminy przeważają obszary z zabudową jednorodzinną, dopuszcza się i propaguje możliwość indywidualnego, przydomowego kompostowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W roku 2012 gmina opracowała dokumentację dotyczącą budowy instalacji do produkcji biogazu, gdzie potencjalnie, po jej uruchomieniu, możliwe będzie zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji. Zarówno w 2011, jak i 2012 roku zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach wystawiane były przez mieszkańców przed ich posesje w przeddzień zbiórki. Dnia następnego były one odbierane sprzed posesji przez uprawniony podmiot. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach mieszkańcy dostarczali do mobilnych punktów zbiórki w wyznaczonych terminach i miejscach. Jesienią 2012 r. odbyła się dodatkowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowana na zasadzie wystawki. W latach kontynuowana była selektywna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wszystkie rodzaje ogniw i małych akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i podobnych) mieszkańcy wrzucają do specjalnych pojemników dostarczonych przez uprawnioną firmę, z którą gmina zawarła stosowną umowę. W 2011 i 2012 roku kontynuowana była akcja zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków. Mieszkańcy gminy dostarczają je do punktów zbiórki i umieszczają w znajdujących się tam pojemnikach, skąd odbiera je wyspecjalizowana firma. W 2011 r. dokupiono 2 pojemniki na przeterminowane leki, które umieszczono w Aptece Nasza w Przyszowicach oraz Ośrodku Zdrowia w Gierałtowicach. W ten sposób liczba punktów zbiórki przeterminowanych leków zwiększyła się do sześciu. Zarówno w 2011, jaki w 2012 r. zorganizowano zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy przynosili w wyznaczonych terminach zebrane komunalne odpady niebezpieczne do miejsca postoju mobilnego punktu zbiórki. W sierpniu 2012 r., w połączeniu ze zbiórką elektrośmieci, przeprowadzono zbiórkę zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz opon rolniczych. Mieszkańcy wystawiali opony w określonych terminach przed posesje, skąd odbierał je uprawniony podmiot. 8

10 Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania W tabeli 2 podano ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku na terenie Gminy w latach Odebrane odpady były poddawane następującym procesom: odzysku: R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu unieszkodliwiania: D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania na terenie Gminy w latach r r. kod odpadu rodzaj odpadu masa [Mg] rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliw iania masa [Mg] rodzaj procesu odzysku lub unieszkodl iwiania Niesegregowane odpady komunalne 73,6 R15 240,3 R15 8,0 D5 1,2 D5 1213,7 D ,6 D * Urządzenia zawierające freony 1,7 R15 1,8 R * Leki inne niż wymienione w Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,2 D10 0,4 D10 0,3 R15 0,6 R15 9

11 * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki (1) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i Odpady ulegające biodegradacji 125,8 D Odpady wielkogabatytowe 118,0 R15 1,51 R15 4,0 R15 0,79 R15 7,1 R15 1,3 D5 24,2 R3 133,5 R15 2,5 D Opakowania z papieru 10,0 R14 20,2 R Opakowania z tworzyw sztucznych 25,3 R14 43,7 R Opakowania ze szkła 76,7 R14 39,8 R Zużyte opony 6,2 D Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 6,5 R14 166,3 R14 3,4 R * * Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,2 D5 1,4 D5 2,3 R15 1,0 R * Filtry olejowe 0,3 D * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,1 R15 0,1 R15 Ilość odebranych od mieszkańców Gminy niesegregowanych odpadów komunalnych od kilku lat utrzymuje się na miarę stałym poziomie ( ,8 Mg, ,1 Mg, ,3 Mg, ,1 Mg). Zmienia się jednak sposób ich 10

12 zagospodarowywania. W latach wszystkie odpady zmieszane były deponowane na składowiskach odpadów. W latach większość z nich poddana została wcześniejszej przeróbce (sortowaniu lub przesiewaniu), celem zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko. Ilości odebranego papieru i tworzyw sztucznych mieści się w podobnych granicach, jedynie zebrana w poszczególnych latach ilość szkła znacząco się różni (od 151,1 Mg w 2009 r. do 39,8 Mg). Wpływ na to może mieć zbiórka szkła organizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach. Ilość odpadów z tej zbiórki nie jest wykazywana w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Gminy przez przedsiębiorców. Pozostała ilość odpadów, takich jak odpady niebezpieczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte baterie, wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. Regionalne instalacje Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy mogły być przekazywanie do dwóch instalacji: składowisko Odpadów Komart Sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szybowej, składowisko Przedsiębiorstwa Utylizacji i Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Począwszy od października 2012 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, określająca regionalne oraz zastępcze instalacje oraz regiony gospodarki odpadami. W myśl tej uchwały gmina należy do Regionu III gospodarki odpadami. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, do której powinny trafiać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest instalacja zarządzana przez PPHU KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, Knurów. Pozostałe odpady zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach musza być zagospodarowywane w instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 1 stycznia 2012 r., ośmiu przedsiębiorców posiadało zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorcy ci mogli wykonywać działalność 11

13 w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do 31 grudnia 2012 r. Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, w 2012 r. wpisano piętnaście firm, które podano w tabeli 3. Tabela 3. Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy NAZWA FIRMY 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 3. Strach i Synowie Sp. z o.o. 4. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 5. EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J. 6. Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe TRANSGÓR S.A. 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 8. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE DARPOL DARIUSZ STRACH 9. REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. 10. P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. 11. CENTRUM EKOLOGICZNE LICENCYJNYCH TECHNOLOGII Ltd. Sp. z o.o. 12. Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości EKO-SYSTEM Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. J. 13. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 14. ALBA Południe Polska Sp. z o.o. 15. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. ADRES I TELEFON Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 tel. (32) , Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 tel. (32) do Częstochowa, ul. Bór 169 tel. (34) Konopiska, Korzonek 98 tel. (34) Rybnik, ul. Kościuszki tel. (32) Rybnik, ul. Jankowicka 9 tel. (32) Pyskowice, Zaolszany 3 tel. (32) Konopiska, Korzonek 98 tel. (34) Gliwice, ul. Kaszubska 2 tel. (32) Knurów, ul. Szpitalna 7 tel. (32) , Katowice, ul. M. Gierlotki 10 tel. (32) , Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 tel.(34) , Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. (32) , Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. (32) Chorzów, ul. Bytkowska 15 tel. (32) Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami W dniu r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 12

14 Nr 152, poz. 897), która wprowadza nowe zasady odbioru odpadów, w myśl których to gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady. W związku z powyższym od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który gmina ma obowiązek zorganizować. W roku 2012 r. podjęto działania mające na celu wprowadzenie nowego systemu. W dniu r. Rada Gminy podjęła wymagane prawem obligatoryjne uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W dniu r. podjęte zostały uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określono w niej niższą stawkę opłaty w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny). Założenia systemowe określone w ww. przepisach prawa miejscowego, stanowiące ramy formalne nowego systemu gospodarki odpadami, zaczną w pełni obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest Począwszy od lipca 2011 r. na terenie gminy obowiązuje Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy. Informacja o podjęciu powyższej uchwały, a tym samym możliwości dofinansowania poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń oraz w Wieściach Gminy. W okresie od lipca 2011 r. do r. zostało rozpatrzonych 5 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego: cztery pozytywnie, jeden wezwanie do uzupełnienia wniosku. 13

15 Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami W latach w dalszym ciągu prowadzona była ewidencja umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy z firmami odbierającymi odpady. Według stanu na dzień r. systemem odbierania odpadów komunalnych objętych było około 93% posesji. W celu objęcia umowami na odbiór odpadów komunalnych 100% mieszkańców, w 2011 r. kontynuowano wzywanie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych do ich podpisania. Wezwaniami objęto mieszkańców sołectwa, Przyszowice i Paniówki. Po przeprowadzeniu powyższych kontroli oraz bieżącej weryfikacji ewidencji umów systemem odbierania odpadów komunalnych objętych zostało około 96 % posesji (stanu na dzień r. ). W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę tylko posesje zamieszkałe zorganizowanym systemem jest objętych 98 % posesji. W latach wraz z nadejściem wiosny były przeprowadzane również kontrole na terenie gminy w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci i ich późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się na poboczach dróg gminnych. Ponadto posiadanych kompetencji ustawowych, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami, Wójt może wydać decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych. W 2011 r. prowadzone były dwa postępowania w sprawie magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Jedno z nich zakończyło się wydaniem decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Władający nieruchomością usunął odpady w terminie przewidzianym w decyzji. Drugie z postępowań umorzono jako bezprzedmiotowe. W grudniu 2012 r. zostało wszczęte kolejne postępowanie w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, które kontynuowane jest w 2013 r Edukacja propagująca prawidłową gospodarkę odpadami W gminie duży nacisk kładzie się na propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i starszych mieszkańców Gminy. W latach gmina aktywnie uczestniczyła w akcji Sprzątanie Świata. Do uczestnictwa zaproszono przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, ulic, skwerów, cmentarze, przystanki autobusowe, pielono klomby, itp. W szkołach przeprowadzono pogadanki na temat segregacji odpadów, oszczędzania wody i oszczędzania energii, oglądano filmy o tematyce ochrony przyrody, wykonywano zielniki i plakaty. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zorganizował. Poprzez udział w dniach 14

16 sprzątania świata uczniowie zapoznali się z problemem dzikich wysypisk śmieci oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie. W latach kontynuowana była akcja pn. Segregujesz Zyskujesz. Program dotyczy promocji selektywnej zbierania odpadów. Gmina przekazywała do szkół worki przeznaczone do segregacji odpadów takich jak papier, szkło i tworzywa sztuczne, które umieszczane są w stojakach znajdujących się na korytarzach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Poprzez praktykę uczniowie uczą się prawidłowej segregacji odpadów. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. w dalszym ciągu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, ośrodkach zdrowia, sklepach, na tablicach ogłoszeń. Poprzez informacje zawarte na plakatach i w ulotkach propagowana jest selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych. Dodatkowo w 2011 r. zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które zostały ustawione w biurach i na korytarzach Urzędu Gminy. Dla naszych najmłodszych mieszkańców w listopadzie 2012 r. zorganizowano wraz z Krakowskim Biurem Promocji Kultury przedstawienie pn. O piecyku i kurzyku. Widowisko to w prosty sposób ukazuje bardzo ważny problem, jakim jest palenie śmieci w piecach domowych, powodujący powstawanie smogu i zanieczyszczeń powietrza. W 2011 i 2012 r. gmina kontynuowała również udział w kampanii pod nazwą Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. w dalszym ciągu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, ośrodkach zdrowia, sklepach, na tablicach ogłoszeń. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwe jest spalanie odpadów w piecach domowych. Mając na uwadze dotarcie z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, w latach w miesięczniku Wieści Gminy publikowano komunikaty na temat: harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, ceny wywozu odpadów komunalnych, rozpoczęcia akcji zbiórki odpadów zielonych w danym roku oraz rozpoczęcia akcji zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków. W latach na stronie internetowej Urzędu Gminy aktualizowano, utworzoną w 2010 r., zakładkę Ochrona środowiska, zawierającą m.in. informacje, ogłoszenia i komunikaty dotyczące zbierania odpadów komunalnych. Z końcem 2012 r. w gminie rozpoczęła się kampania informacyjna na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wraz z grudniowym wydaniem Wieści Gminy ukazał się kalendarz na 2013 r., gdzie obok samego kalendarza i harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy pojawiła się scenka komiksowa informująca o zmianie obowiązującego dotychczas systemu gospodarki odpadami. Głównymi bohaterkami scenki są dwie Panie. Jedna 15

17 z kobiet jest nastawiona przyjaźnie wobec nakładanych przez ustawę zmian rozumie je i edukuje innych. Wraz z wnukami segreguje śmieci, postępując przez to w sposób godny do naśladowania. Druga kobieta jest sceptyczna i nieprzychylna zmianom, jednak w wyniku działań swojej sąsiadki, powoli przekonuje się, że dla wszystkich przyniosą one korzyści. Szczegółowy opis przeprowadzanych akcji, opis artykułów oraz inne działania z zakresu edukacji opisane zostały w podrozdziale 2.9 niniejszego raportu. 2.3 Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb W celu ochrony powierzchni ziemi i gleb należy, zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Gminy, uwzględnić w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego ochronę gleb i powierzchni ziemi oraz racjonalne wykorzystanie zasobów kopalin, promować rolnictwo ekologiczne, przeprowadzać szkolenia dla rolników oraz rekultywować zalewiska powstałe w wyniku eksploatacji kopalni Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi W latach odbyły się szkolenia dla rolników z terenu gminy o tematyce związanej ze stosowaniem tzw. Dobrych Praktyk Rolniczych. Szkolenia te Gmina organizowała wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych. W 2011 r. gmina organizowała również akcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej, propagujące ochronę powierzchni ziemi. Największą z akcji, w których w latach sprawozdawczych uczestniczyła gmina, a które nawiązują do ochrony powierzchni ziemi, to akcja Sprzątanie świata. Uczniowie oczyszczając otoczenia szkół, boisk szkolnych, poboczy dróg, ulic, skwerów, cmentarzy, przystanków autobusowych z odpadów, uczyli się jak szkodliwe dla powierzchni ziemi i gleby są zalegające odpady tworzące dzikie wysypiska. Dla uczniów najbardziej zaangażowanych w akcję Sprzątania Świata, w latach zorganizowano warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, gdzie uczniowie mieli okazję z bliska poznać otaczającą ich przyrodę, zapoznać się z różnymi gatunkami fauny i flory. W Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy znajdują się filmy DVD poruszające tematykę ochrony środowiska, między innymi ochrony gleby. Pozycje wypożyczane są szkołom na terenie Gminy jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu lekcji przyrody oraz biologii Likwidacja dzikich wysypisk W latach wraz z nadejściem wiosny były przeprowadzane kontrole na terenie gminy w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich 16

18 wysypisk śmieci i ich późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się na poboczach dróg gminnych Usuwanie skutków eksploatacji górniczej Usuwanie skutków eksploatacji górniczej leży w kompetencji zakładów wydobywczych prowadzących eksploatację na terenie gminy. Spośród zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy, usuwania szkód powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji, w trakcie realizacji jest rekultywacja zalewiska Wn 35 w Paniówkach, realizowana przez KW S.A. Oddział KWK Sośnica-Makoszowy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Zwiększenie retencji oraz wydajności przepompowni w rejonie rekultywowanego zalewiska Wn 35 wraz z utrzymywaniem drożności i spadków rowów odprowadzających wodę. W ramach zadań pn.: Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego w km likwidacji zagrożenia powodziowego w zlewni potoku Chudowskiego zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem, Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z gminą, Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki i Gierałtowicką w Przyszowicach, Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn 35 do ujścia potoku Chudowskiego wraz z zadaniem Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowanym zalewiskiem Wn 35 w Paniówkach kopalnia KWK Sośnica Makoszowy zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Na wykonanie rowu opaskowego pomiędzy ciekiem Ch-2 a doprowadzalnikiem i rowu odwadniającego teren po północnej stronie rowu A w sołectwie Przyszowice kopalnia Sośnica Makoszowy posiada opracowany projekt. Obecnie trwają negocjacje z właścicielami działek o wyrażenie zgody na realizację zadania. W ramach zadania pn. Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I i terenów przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej, docelowej eksploatacji górniczej KWK Sośnica-Makoszowy na obszarze sołectwa Przyszowice w 2012 r. realizowano budowę grobli ziemnej z przesłoną przeciwfiltracyjną. Realizacja kolejnych etapów zadania, tj. budowa przepompowni wraz z rowami doprowadzającymi, rurociągami tocznymi i rowem odprowadzającym oraz remont i przebudowa doprowadzalnika planowana jest na kolejne lata. 17

19 W latach sprawozdawczych dla zadania pn. Budowa przepompowni na potoku Gierałtowickim w Gierałtowicach Kopalnia KWK Knurów-Szczygłowice wykonała dokumentację projektową. Obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Inne prace związane z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej realizowane są przez odpowiedzialne zakłady wydobywcze na podstawie przyjętych harmonogramów, zgłaszanych wniosków itp. 2.4 Działania w zakresie ochrony powietrza Celem nadrzędnym w zakresie ochrony powietrza wskazanym w Programie Ochrony Środowiska Gminy jest poprawa jakości powietrza, w tym poprzez ograniczenie emisji niskiej emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych, na korzyść odnawialnych źródeł energii Ograniczanie emisji ze spalania paliw energetycznych W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Gmina przeprowadzała inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. W roku 2011 dokonano modernizacji kotłowni w budynku OSP w Przyszowicach. Modernizacja polegała na wymianie kotła węglowego na 2 kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa o mocy cieplnej 75 kw każdy. W roku 2012 dokonano wymiany nieekologicznego kotła węglowego na kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa w budynku LKS w Gierałtowicach o mocy cieplnej 50kW oraz prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach. Wykonane prace polegały na dociepleniu ścian, wymianie okien oraz ocieplenie stropu. W roku 2012 rozpoczęto również sporządzanie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię energetyczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia energii i promowania rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. W ramach dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kontynuowane było udzielanie dotacji na zasadach określonych w Uchwale Nr VIII/62/11 Rada Gminy z dnia 19 maja 2011r. Dotacja przysługuje osobom fizycznym które dokonały remontu lub wymiany istniejących systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Przyznawanie dotacji ma na celu wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. 18

20 W okresie od lipca 2011 do dnia r. zostały rozpatrzone 32 wnioski o przyznanie dotacji, w tym: na zainstalowanie 27 kotłów węglowych z automatycznym dozowaniem paliwa, na zainstalowanie 5 kotłów na gaz. W latach , jako kontynuacja lat poprzednich, prowadzona była ewidencja umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy z firmami odbierającymi odpady komunalne, jako narzędzie wspomagające kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów. W latach kontynuowano wzywanie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych do ich podpisania. Wezwaniami objęto mieszkańców sołectwa, Przyszowice i Paniówki. W celu realizacji zaleceń Programu ochrony środowiska w zakresie uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji oraz projektowania linii zabudowy z uwzględnieniem przewietrzania gmin, w szczególności na terenach o gęstej zabudowie, w uchwalonej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl., ustalono nakaz stosowania nośników niepowodujących nadmiernej emisji Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii W roku 2012r. gmina uzyskała dokumentację dot. projektu budowy instalacji do produkcji biogazu. Realizacja projektu nastąpi poprzez budowę nowoczesnej biogazowni o mocy 320 kw wyposażonej w modułowy układ kogeneracyjnego Ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych W latach nie wykonano żadnych z zaplanowanych zadań z zakresu remontów i modernizacji dróg ze względu na brak środków finansowych oraz trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze całej Gminy. W roku 2012 zakończono natomiast realizację projektu pn. Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego. Projekt ten dofinansowany był ze środków UE. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Gliwicach Działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza W latach , zarówno w wydawanym przez Gminę miesięczniku Wieści Gminy, jak również na stronie internetowej ukazywały się artykuły o zakazie spalania śmieci w piecach domowych (tj. poza instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów). W okresie sprawozdawczym Gmina kontynuowała akcję pod nazwą Kochasz dzieci - nie pal śmieci. Plakaty i ulotki zostały umieszczone 19

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r. 1 I. Wstęp Miasto i gmina Sośnicowice położone są w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, 10 km od centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE Od lat Gmina realizuje działania dla zapewnienia zasady zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013 2014

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013 2014 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013 2014, marzec 2015 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka Musioł mgr Dominika

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY W 2015 ROKU:

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY W 2015 ROKU: INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY W 2015 ROKU: Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 ustaw z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Pietrowice Wielkie za rok 2015

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Pietrowice Wielkie za rok 2015 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Pietrowice Wielkie za rok 2015 Pietrowice Wielkie, kwiecień 2016 r. 1 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust 10 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Skrwilno, kwiecień 2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r. Kuźnia Raciborska, dnia 02.07.2014 r. I. Wstęp Gmina Kuźnia Raciborska (11543 mieszkańców, powierzchnia 127 km2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Raport z Wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 2006 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 2006 Gmina Sułoszowa Raport z Wykonania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy... 3 2. Postawa prawna sporządzenia analizy.... 3 3. Ogólna charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych KOREKTA - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 20 ROK Marszałek Województwa Małopolskiego 30-07 Kraków, ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo