RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012"

Transkrypt

1 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA , marzec 2013 r.

2 Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka Musioł

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres, termin, komu się przedstawia Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska w latach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Działania w zakresie gospodarki odpadami Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb Działania w zakresie ochrony powietrza Działania w zakresie ochrony przed hałasem Działania w zakresie promieniowania niejonizującego Działania w zakresie ochrony przyrody Działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego Działania w zakresie edukacji ekologicznej Realizacja działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadań przewidzianych do realizacji na lata Sposoby i źródła finansowania przedsięwzięć System monitoringu i oceny realizacji programu ochrony środowiska Podsumowanie Wykorzystane materiały

4 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna Program Ochrony Środowiska Gminy został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.), dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Gminny program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy służyć mają realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Celem realizacji programu jest poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Podstawę sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ww. ustawy organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska i przedstawia je radzie gminy. 1.2 Zakres, termin, komu się przedstawia Zakres opracowania obejmuje raport z realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska Gminy, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/183/08 z dnia 30 października 2008 r. (działania zaplanowane na 2011 rok) oraz Programie ochrony środowiska gminy do roku 2015 z perspektywą do roku 2019, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/214/13 z dnia 26 lutego 2013 r. (działania zaplanowane na 2012 rok). Niniejszy raport obejmuje zadania zrealizowane na terenie Gminy w okresie od r. do r., przedstawione z podziałem, analogicznie do treści Programu ochrony środowiska, na: działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, działania w zakresie gospodarki odpadami, działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb, działania w zakresie ochrony powietrza, działania w zakresie ochrony przed hałasem, działania w zakresie promieniowania niejonizującego, działania w zakresie ochrony przyrody, działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 3

5 działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz przedstawia źródła finansowania oraz system monitoringu i oceny realizacji podejmowanych przedsięwzięć. 2. Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska w latach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest przywrócenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie strat i poprawa niezawodności dostawy wody do picia. W związku z powyższym realizacja zadań ujętych w programie w latach obejmowała: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, w tym budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, budowę lub modernizację sieci wodociągowej, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, oraz ochronę przed powodzią Oczyszczanie ścieków komunalnych Obecnie w gminie realizowany jest projekt Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko - działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 16 grudnia 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach prace przy budowie kanalizacji sanitarnej realizowane były we wszystkich sołectwach gminy, tj: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Paniówki, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przyszowice, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Chudów, kontynuacja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Zaawansowanie robót na wszystkich kontraktach związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na dzień r. przedstawia poniższa tabela. 4

6 Tabela 1. Zaawansowanie robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej Kontrakt Zaawansowanie Kontrakt nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach 92,33% Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach 47,86% Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach 97,99% Kontrakt nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie 79,25% Kontrakt nr 5 Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach (zaawansowanie finansowe) 95,15% Rozpoczęte prace kontynuowane będą w latach następnych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2014 r. Ponadto, zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy, gdzie do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zabudowania wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków Gmina prowadziła stałe działania kontrolne w zakresie: ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji (posiadania umów i dowodów płatności za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych), spełnienia przez przedsiębiorców wymagań w zakresie obowiązujących decyzji. Problemem w dalszym ciągu stanowią jednak niekontrolowane odprowadzenia ścieków bytowych do ziemi lub wód płynących. Gmina prowadzi sukcesywne działania, by takie przypadki wykrywać i skutecznie zwalczać Rozbudowa lub modernizacja sieci wodociągowej W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przeprowadziło inwestycje mające na celu poprawę niezawodności dostaw wody pitnej, poprzez wymianę wodociągów z rur stalowych oraz przyłączy wodociągowych z rur stalowych, w tym zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występowały znaczne straty wody, na odcinkach o łącznej długości 380 m. Ze względu na trwającą inwestycję budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i związane z tym znaczne obciążenie finansowe Przedsiębiorstwa, wymienione w Programie zadania w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i cele komercyjne realizowane było przez podmioty zainteresowane przyłączeniem do sieci wodociągowej, przy udziale finansowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W zgodzie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu 5

7 wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w zawieranej w tym celu umowie. W takim przypadku należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Udział finansowy Przedsiębiorstwa w inwestycjach budowy sieci wodociągowej, na podstawie umów zawieranych w latach , wynosił 70%. Największe zaangażowanie finansowe w powyższym okresie związane było z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej na terenie Osiedla Leśnego w Paniówkach. Z informacji przedkładanych okresowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań laboratoryjnych bakteriologicznych i fizykochemicznych z punktów monitoringowych usytuowanych na sieci wodociągowej za 2011 i 2012 rok wynika, że jakość wody pitnej na terenie Gminy, poza incydentalnymi przekroczeniami norm odczynu, mętności, żelaza, jonu amonowego i azotynów, spełnia wymagania dla wody pitnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Zanotowane przekroczenia częściowo mogły być spowodowane pracami związanymi z budową kanalizacji (praca ciężkiego sprzętu np. ubijarki). W wyniku tych działań prawdopodobnie doszło do zerwania osadów odłożonych na ścianach rur. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach każdorazowo po zgłoszeniu przekroczeń podejmowało niezwłocznie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Ponowne badania kontrolne próbek nie potwierdzały przekroczeń Kanalizacja deszczowa W 2010 r. Gmina podjęła kroki mające na celu uregulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu gminy za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, administrowanej przez. W kolejnych latach, tj. w 2011 i 2012 roku wykonano w tym zakresie kolejne zadania: przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Chudów, przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Paniówki. W okresie objętym niniejszym raportem ze względów finansowych nie realizowano zadań związanych z budową lub modernizacją kanalizacji deszczowej. Projekty Przewidziane w programie ochrony środowiska realizowane będą w latach kolejnych, w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych. 6

8 Ponadto, w celu zapewnienia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia właściwej drożności sieci kanalizacji deszczowej preferuje się wyposażane nieruchomości w osadniki zawiesiny na przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej (warunki techniczne przyłączenia). Preferowane jest również retencjonowanie wód opadowych na terenach utwardzonych, tak aby utrzymać odpływ wód opadowych do sieci i odbiorników na poziomie zbliżonym do odpływu naturalnego z danego terenu, przed jego utwardzeniem. Działania realizowane w gminie w okresie sprawozdawczym, w zakresie ochrony przed powodzią omówiono w punkcie 2.8, dotyczącym ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego. 2.2 Działania w zakresie gospodarki odpadami Główne cele w zakresie gospodarki odpadami wyznaczone przez Program Ochrony Środowiska Gminy stanowią minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem oraz utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami, a następnie wzmocnienie jego zarządzania, monitoring i optymalizacja Selektywna zbiórka odpadów W latach na terenie gminy kontynuowane były następujące zbiórki odpadów: zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych (surowców wtórnych) papieru, szkła i tworzyw sztucznych, zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zbiórka odpadów wielkogabarytowych zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz opon rolniczych. Selektywna zbiórka papieru, szkła i tworzyw sztucznych kontynuowana była w systemie workowym. Mieszkańcy zakupują worki w odpowiedniej kolorystyce i dokonują segregacji odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Przekazywanie odpadów podmiotowi uprawnionemu następuje w terminach wyznaczonych harmonogramem obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Harmonogramy dla poszczególnych 7

9 sołectw zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych urzędu. W okresie objętym raportem kontynuowana była również zbiórka odpadów zielonych. Mieszkańcy zakupują worki na te odpady i następnie zgłaszają chęć ich odbioru do Urzędu Gminy. W każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca przedsiębiorca odbiera je sprzed posesji. W związku z tym, iż na terenie gminy przeważają obszary z zabudową jednorodzinną, dopuszcza się i propaguje możliwość indywidualnego, przydomowego kompostowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W roku 2012 gmina opracowała dokumentację dotyczącą budowy instalacji do produkcji biogazu, gdzie potencjalnie, po jej uruchomieniu, możliwe będzie zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji. Zarówno w 2011, jak i 2012 roku zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach wystawiane były przez mieszkańców przed ich posesje w przeddzień zbiórki. Dnia następnego były one odbierane sprzed posesji przez uprawniony podmiot. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach mieszkańcy dostarczali do mobilnych punktów zbiórki w wyznaczonych terminach i miejscach. Jesienią 2012 r. odbyła się dodatkowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowana na zasadzie wystawki. W latach kontynuowana była selektywna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wszystkie rodzaje ogniw i małych akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i podobnych) mieszkańcy wrzucają do specjalnych pojemników dostarczonych przez uprawnioną firmę, z którą gmina zawarła stosowną umowę. W 2011 i 2012 roku kontynuowana była akcja zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków. Mieszkańcy gminy dostarczają je do punktów zbiórki i umieszczają w znajdujących się tam pojemnikach, skąd odbiera je wyspecjalizowana firma. W 2011 r. dokupiono 2 pojemniki na przeterminowane leki, które umieszczono w Aptece Nasza w Przyszowicach oraz Ośrodku Zdrowia w Gierałtowicach. W ten sposób liczba punktów zbiórki przeterminowanych leków zwiększyła się do sześciu. Zarówno w 2011, jaki w 2012 r. zorganizowano zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy przynosili w wyznaczonych terminach zebrane komunalne odpady niebezpieczne do miejsca postoju mobilnego punktu zbiórki. W sierpniu 2012 r., w połączeniu ze zbiórką elektrośmieci, przeprowadzono zbiórkę zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz opon rolniczych. Mieszkańcy wystawiali opony w określonych terminach przed posesje, skąd odbierał je uprawniony podmiot. 8

10 Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania W tabeli 2 podano ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku na terenie Gminy w latach Odebrane odpady były poddawane następującym procesom: odzysku: R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu unieszkodliwiania: D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania na terenie Gminy w latach r r. kod odpadu rodzaj odpadu masa [Mg] rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliw iania masa [Mg] rodzaj procesu odzysku lub unieszkodl iwiania Niesegregowane odpady komunalne 73,6 R15 240,3 R15 8,0 D5 1,2 D5 1213,7 D ,6 D * Urządzenia zawierające freony 1,7 R15 1,8 R * Leki inne niż wymienione w Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,2 D10 0,4 D10 0,3 R15 0,6 R15 9

11 * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki (1) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i Odpady ulegające biodegradacji 125,8 D Odpady wielkogabatytowe 118,0 R15 1,51 R15 4,0 R15 0,79 R15 7,1 R15 1,3 D5 24,2 R3 133,5 R15 2,5 D Opakowania z papieru 10,0 R14 20,2 R Opakowania z tworzyw sztucznych 25,3 R14 43,7 R Opakowania ze szkła 76,7 R14 39,8 R Zużyte opony 6,2 D Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 6,5 R14 166,3 R14 3,4 R * * Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,2 D5 1,4 D5 2,3 R15 1,0 R * Filtry olejowe 0,3 D * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,1 R15 0,1 R15 Ilość odebranych od mieszkańców Gminy niesegregowanych odpadów komunalnych od kilku lat utrzymuje się na miarę stałym poziomie ( ,8 Mg, ,1 Mg, ,3 Mg, ,1 Mg). Zmienia się jednak sposób ich 10

12 zagospodarowywania. W latach wszystkie odpady zmieszane były deponowane na składowiskach odpadów. W latach większość z nich poddana została wcześniejszej przeróbce (sortowaniu lub przesiewaniu), celem zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko. Ilości odebranego papieru i tworzyw sztucznych mieści się w podobnych granicach, jedynie zebrana w poszczególnych latach ilość szkła znacząco się różni (od 151,1 Mg w 2009 r. do 39,8 Mg). Wpływ na to może mieć zbiórka szkła organizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach. Ilość odpadów z tej zbiórki nie jest wykazywana w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Gminy przez przedsiębiorców. Pozostała ilość odpadów, takich jak odpady niebezpieczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte baterie, wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. Regionalne instalacje Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy mogły być przekazywanie do dwóch instalacji: składowisko Odpadów Komart Sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szybowej, składowisko Przedsiębiorstwa Utylizacji i Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Począwszy od października 2012 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, określająca regionalne oraz zastępcze instalacje oraz regiony gospodarki odpadami. W myśl tej uchwały gmina należy do Regionu III gospodarki odpadami. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, do której powinny trafiać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest instalacja zarządzana przez PPHU KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, Knurów. Pozostałe odpady zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach musza być zagospodarowywane w instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 1 stycznia 2012 r., ośmiu przedsiębiorców posiadało zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorcy ci mogli wykonywać działalność 11

13 w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do 31 grudnia 2012 r. Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, w 2012 r. wpisano piętnaście firm, które podano w tabeli 3. Tabela 3. Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy NAZWA FIRMY 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 3. Strach i Synowie Sp. z o.o. 4. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 5. EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J. 6. Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe TRANSGÓR S.A. 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 8. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE DARPOL DARIUSZ STRACH 9. REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. 10. P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. 11. CENTRUM EKOLOGICZNE LICENCYJNYCH TECHNOLOGII Ltd. Sp. z o.o. 12. Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości EKO-SYSTEM Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. J. 13. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 14. ALBA Południe Polska Sp. z o.o. 15. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. ADRES I TELEFON Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 tel. (32) , Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 tel. (32) do Częstochowa, ul. Bór 169 tel. (34) Konopiska, Korzonek 98 tel. (34) Rybnik, ul. Kościuszki tel. (32) Rybnik, ul. Jankowicka 9 tel. (32) Pyskowice, Zaolszany 3 tel. (32) Konopiska, Korzonek 98 tel. (34) Gliwice, ul. Kaszubska 2 tel. (32) Knurów, ul. Szpitalna 7 tel. (32) , Katowice, ul. M. Gierlotki 10 tel. (32) , Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 tel.(34) , Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. (32) , Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. (32) Chorzów, ul. Bytkowska 15 tel. (32) Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami W dniu r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 12

14 Nr 152, poz. 897), która wprowadza nowe zasady odbioru odpadów, w myśl których to gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady. W związku z powyższym od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który gmina ma obowiązek zorganizować. W roku 2012 r. podjęto działania mające na celu wprowadzenie nowego systemu. W dniu r. Rada Gminy podjęła wymagane prawem obligatoryjne uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W dniu r. podjęte zostały uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określono w niej niższą stawkę opłaty w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny). Założenia systemowe określone w ww. przepisach prawa miejscowego, stanowiące ramy formalne nowego systemu gospodarki odpadami, zaczną w pełni obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest Począwszy od lipca 2011 r. na terenie gminy obowiązuje Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy. Informacja o podjęciu powyższej uchwały, a tym samym możliwości dofinansowania poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń oraz w Wieściach Gminy. W okresie od lipca 2011 r. do r. zostało rozpatrzonych 5 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego: cztery pozytywnie, jeden wezwanie do uzupełnienia wniosku. 13

15 Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami W latach w dalszym ciągu prowadzona była ewidencja umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy z firmami odbierającymi odpady. Według stanu na dzień r. systemem odbierania odpadów komunalnych objętych było około 93% posesji. W celu objęcia umowami na odbiór odpadów komunalnych 100% mieszkańców, w 2011 r. kontynuowano wzywanie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych do ich podpisania. Wezwaniami objęto mieszkańców sołectwa, Przyszowice i Paniówki. Po przeprowadzeniu powyższych kontroli oraz bieżącej weryfikacji ewidencji umów systemem odbierania odpadów komunalnych objętych zostało około 96 % posesji (stanu na dzień r. ). W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę tylko posesje zamieszkałe zorganizowanym systemem jest objętych 98 % posesji. W latach wraz z nadejściem wiosny były przeprowadzane również kontrole na terenie gminy w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci i ich późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się na poboczach dróg gminnych. Ponadto posiadanych kompetencji ustawowych, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami, Wójt może wydać decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych. W 2011 r. prowadzone były dwa postępowania w sprawie magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Jedno z nich zakończyło się wydaniem decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Władający nieruchomością usunął odpady w terminie przewidzianym w decyzji. Drugie z postępowań umorzono jako bezprzedmiotowe. W grudniu 2012 r. zostało wszczęte kolejne postępowanie w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, które kontynuowane jest w 2013 r Edukacja propagująca prawidłową gospodarkę odpadami W gminie duży nacisk kładzie się na propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i starszych mieszkańców Gminy. W latach gmina aktywnie uczestniczyła w akcji Sprzątanie Świata. Do uczestnictwa zaproszono przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, ulic, skwerów, cmentarze, przystanki autobusowe, pielono klomby, itp. W szkołach przeprowadzono pogadanki na temat segregacji odpadów, oszczędzania wody i oszczędzania energii, oglądano filmy o tematyce ochrony przyrody, wykonywano zielniki i plakaty. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zorganizował. Poprzez udział w dniach 14

16 sprzątania świata uczniowie zapoznali się z problemem dzikich wysypisk śmieci oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie. W latach kontynuowana była akcja pn. Segregujesz Zyskujesz. Program dotyczy promocji selektywnej zbierania odpadów. Gmina przekazywała do szkół worki przeznaczone do segregacji odpadów takich jak papier, szkło i tworzywa sztuczne, które umieszczane są w stojakach znajdujących się na korytarzach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Poprzez praktykę uczniowie uczą się prawidłowej segregacji odpadów. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. w dalszym ciągu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, ośrodkach zdrowia, sklepach, na tablicach ogłoszeń. Poprzez informacje zawarte na plakatach i w ulotkach propagowana jest selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych. Dodatkowo w 2011 r. zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które zostały ustawione w biurach i na korytarzach Urzędu Gminy. Dla naszych najmłodszych mieszkańców w listopadzie 2012 r. zorganizowano wraz z Krakowskim Biurem Promocji Kultury przedstawienie pn. O piecyku i kurzyku. Widowisko to w prosty sposób ukazuje bardzo ważny problem, jakim jest palenie śmieci w piecach domowych, powodujący powstawanie smogu i zanieczyszczeń powietrza. W 2011 i 2012 r. gmina kontynuowała również udział w kampanii pod nazwą Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. w dalszym ciągu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, ośrodkach zdrowia, sklepach, na tablicach ogłoszeń. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwe jest spalanie odpadów w piecach domowych. Mając na uwadze dotarcie z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, w latach w miesięczniku Wieści Gminy publikowano komunikaty na temat: harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, ceny wywozu odpadów komunalnych, rozpoczęcia akcji zbiórki odpadów zielonych w danym roku oraz rozpoczęcia akcji zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków. W latach na stronie internetowej Urzędu Gminy aktualizowano, utworzoną w 2010 r., zakładkę Ochrona środowiska, zawierającą m.in. informacje, ogłoszenia i komunikaty dotyczące zbierania odpadów komunalnych. Z końcem 2012 r. w gminie rozpoczęła się kampania informacyjna na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wraz z grudniowym wydaniem Wieści Gminy ukazał się kalendarz na 2013 r., gdzie obok samego kalendarza i harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy pojawiła się scenka komiksowa informująca o zmianie obowiązującego dotychczas systemu gospodarki odpadami. Głównymi bohaterkami scenki są dwie Panie. Jedna 15

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo