Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie w języku niespecjalistycznym"

Transkrypt

1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Programem Ochrony Środowiska Dla Województwa Małopolskiego wytycznymi rządowymi dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska oraz Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego. Program zawiera diagnozę stanu środowiska w powiecie oświęcimskim, cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, priorytetowe kierunki działań dla okresu 8- i 4-letniego, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej. W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę powietrza aż po problematykę ochrony przyrody. Jednakże uwarunkowania regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół: - zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, - kształtowania klimatu akustycznego, - rozwiązania problemów gospodarki ściekowej, - ograniczania środowiskowych skutków dotychczasowej działalności przemysłu, Zadaniami, których rozwiązywanie w najbliższych latach może stać się przedmiotem troski mieszkańców powiatu, są także, między innymi: - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, - kształtowanie przestrzeni przyrodniczej, m.in. w związku z wdrażaniem systemu Natura 2000, - wdrażanie zasad rolnictwa integrowanego, Zasadniczym zadaniem programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu, nadających się do finansowania ze środków zewnętrznych. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze powiatu (zadania własne). Równocześnie jednak wskazano bardzo wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu powiatowego i nie jest związana z angażowaniem środków z budżetu powiatu (zadania koordynowane). Trzecią grupę stanowią zadania wspierane, tzn. zadania mieszczące się w kategorii koordynowanych, lecz przewidziane do ewentualnego dofinansowania z budżetu powiatu. Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji (nie rzadziej, niż co 2 lata). Zakres celów, priorytetów i zadań dobrano w taki sposób, by z jednej strony były one zbieżne z zapisami przyjętymi w programie wojewódzkim, z drugiej jednak strony umożliwiały asymilację zewnętrznych środków finansowych w zakresie szerszym niż wynikające z aktualnych możliwości budżetowych powiatu.

2 Spis treści PROGRAM 1WPROWADZENIE PODSTAWA PRAWNA STRUKTURA DOKUMENTU METODY OPRACOWANIA PROGRAMU...5 2DIAGNOZA STANU POWIATU INFORMACJE OGÓLNE Położenie Ludność Bezrobocie Rolnictwo i przemysł INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Zaopatrzenie w wodę Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Gospodarka odpadami Infrastruktura energetyczna Ciepłownictwo Gazownictwo Infrastruktura komunikacyjna Linie kolejowe i inne środki transportu Hałas i wibracje STAN W POWIECIE Podstawowe dane fizjograficzne Budowa geologiczna Użytkowanie surowców mineralnych Kopaliny energetyczne Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej Kruszyw naturalne Górnictwo i przetwórstwo kopalin Uwarunkowania glebowe Charakterystyka gleb powiatu Skażenie gleb i degradacja terenu Magazyny paliw płynnych Wody powierzchniowe Zanieczyszczenie osadów wodnych Wody podziemne Jakość powietrza emitory pyłów i gazów Klimat Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Chronione obiekty przyrody żywej Zabytki kultury Wnioski DOTYCHCZASOWA REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE SZANSE I OGRANICZENIA ROZWOJU POWIATU WYNIKAJĄCE ZE STANU ANALIZA MOŻLIWOŚCI POWIATU W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA ZADAŃ W DZIEDZINIE SPRAWOZDANIE EKONOMICZNE Z BUDŻETU POWIATU ZA LATA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ OCENA WYDATKÓW NA OCHRONĘ PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA Dochody budżetowe Wydatki budżetowe CELE ŚRODOWISKOWE POWIATU I ICH ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA ORAZ WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE DLA RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ POPRAWY JAKOŚCI (UWARUNKOWANIA PRAWNE, EKONOMICZNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE) WYNIKAJĄCE Z CELÓW KRÓTKO- I ŚREDNIOTERMINOWYCH... 70

3 7NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM OSZACOWANIE MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ FINANSOWANIA PROGRAMU ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH DLA GMINNYCH PROGRAMÓW MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH POWIATU - KRYTERIA, ZASADY ORGANIZACYJNE, LIMITY I WSKAŹNIKI WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH Spis tabel TABELA 1 POWIERZCHNIA GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD POWIATU TABELA 2 LUDNOŚĆ W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM (DANE GUS 2001) TABELA 3 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W LATACH TABELA 4 LICZBA BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU W I I II KWARTALE 2003R...13 TABELA 5 GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNE I USŁUGOWEJ NA TERENIE POWIATU...14 TABELA 6 ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POWIATU (DANE GUS 2001)...17 TABELA 7 DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINACH POWIATU TABELA 8 OBSZAR STREF OCHRONNYCH W OTOCZENIU LINII NN I WN O NATĘŻENIU POLA ELEKTRYCZNEGO PONAD 1 KV/M TABELA 9 ZESTAWIENIE GLEB ORNYCH NA TERENIE POWIATU... TABELA 10 SPECYFIKA PROBLEMÓW ROLNICTWA W GMINACH POWIATU...38 TABELA 11 KLASYFIKACJA FIZYKOCHEMICZNA (FIZ.) I SANITARNA (SAN.)...42 TABELA 12 LESISTOŚĆ GMIN POWIATU TABELA 13 WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM TABELA 14 SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU W LATACH [ZŁ] TABELA 15 DYNAMIKA ZMIAN GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH POWIATU W LATACH [ZŁ] TABELA 16 WSKAŹNIKI FINANSOWE DLA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ POWIATU TABELA 17 WYKONANIA PFOŚIGW W ROKU 2002 I PLAN NA ROK TABELA 18 PROGNOZA BUDŻETU POWIATU NA LATA TABELA 19 ZBIORCZE ZESTAWIENIE CELÓW I PRIORYTETÓW EKOLOGICZNYCH POWIATU NA LATA 2007 I TABELA 20 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ I MECHANIZMÓW FINANSOWANIA...71 TABELA 21 HARMONOGRAMY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KRÓTKOTERMINOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH...72

4 TABELA 22 ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPIERANYCH (WS) W RAMACH PROGRAMU I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI. ZADANIA WSPIERANE TO ZADANIA ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU. EWENTUALNE DOFINANSOWANIE I JEGO WIELKOŚĆ ZALEŻEĆ BĘDZIE OD ZGŁASZANEGO ZAPOTRZEBOWANIA (WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, SKARGI, PROŚBY O INTERWENCJE) ORAZ OD MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH POWIATU...73 TABELA 23 WSKAŹNIKI, JAKIE PRZYJĘTO W PROGRAMIE WOJEWÓDZKIM, SĄ NASTĘPUJĄCE:...89 TABELA 24 ZESTAW WSKAŹNIKÓW DO MONITOROWANIA PROGRAMU...90 Spis rysunków RYSUNEK 1 POŁOŻENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO...9 RYSUNEK 2 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU RYSUNEK 3 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA [OSÓB/KM2]...12 RYSUNEK 4 SCHEMAT ZARZĄDZANIA PROGRAMEM Spis załączników Załącznik 1 Lokalizacja wybranych elementów z zakresu ochrony środowiska skala 1:

5 1 WPROWADZENIE 1.1 Podstawa prawna Niniejszego opracowanie wykonał zespół Konsultantów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, PROGRAMU dla Powiatu Oświęcimskiego. 1.2 Struktura dokumentu Naczelną zasadą przyjętą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu z ochroną jej walorów środowiskowych. Przedstawione cele i zadania są zgodne ze Strategią rozwoju województwa małopolskiego, która dąży do stworzenia regionu realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. W niniejszej pracy opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska. 1.3 Metody opracowania programu ochrony środowiska Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i rządowymi Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności powiatu zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji/organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W procesie tym wykorzystano takie narzędzia jak: warsztaty robocze, spotkania robocze bieżące konsultacje z lokalnymi specjalistami. ankieta pocztowa, Nadzór nad przebiegiem prac prowadził Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Dla zdiagnozowania stanu środowiska oraz możliwości powiatu przeanalizowano wszystkie dostępne materiały związane z programowaniem rozwoju powiatu i zawierające opis stanu środowiska oraz gospodarki, infrastruktury i demografii zarówno sporządzone na poziomie województwa, powiatu, jak najważniejsze dokumenty z poziomu gmin. Szczególną uwagę zwrócono na programy sektorowe związane z ochroną środowiska powiatu, ale także dokumenty określające strategie i programy rozwoju poszczególnych gmin. Ocenę możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, a następnie analizę ekonomiczno-finansową wykonalności programu oparto zarówno o przesłanki makroekonomiczne jak, przede wszystkim, analizę sytuacji gospodarczoekonomicznej powiatu w ostatnich latach, w tym szczegółową analizę budżetu.

6 Dla określenia celów, strategii i zadań, a także ustalenia wytycznych do programów gminnych, do konsultacji zaproszono wszystkie, działające na terenie powiatu, instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, samorząd powiatowy, pozarządowe organizacje ekologiczne oraz przedstawiciele wszystkich samorządów gminnych. Poszczególne zadania zostały podzielone na zadania własne powiatu, tj. takie, za realizację, których odpowiedzialny jest samorząd powiatowy, oraz zadania koordynowane, tj. takie, w których realizacji samorząd powiatowy uczestniczy, lecz podmioty odpowiedzialne nie podlegają mu bezpośrednio a samorząd powiatu nie musi być zaangażowany finansowo. Zadania własne zostały scharakteryzowane szczegółowo, natomiast koordynowane w zakresie wynikającym z dostępności danych w skali powiatu. Harmonogramy uruchamiania środków finansowych dla zadań własnych krótkoterminowych zawierają planowane wydatki w rozbiciu na lata, ze wskazaniem udziału środków zewnętrznych, źródeł i mechanizmów finansowania oraz instytucji współpracujących. Opracowanie zostało sporządzone w formie papierowej i elektronicznej. Propozycja szczegółowych zasad monitoringu i oceny realizacji programu wynika zarówno z zaleceń zwartych w dokumentach rządowych i programie wojewódzkim, jak z ustaleń zawartych w niniejszym programie. Program został sporządzony z ideą maksymalnego ułatwienia wykonania programów gminnych i obniżenia ich kosztów. Projekt Programu, po uzgodnieniu z partnerami, po przyjęciu przez Starostę Powiatowego został skierowany do zaopiniowania przez gminy, odpowiednie Komisje Rady Powiatu oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Końcowym etapem proceduralnym jest przyjęcie Programu przez Radę Powiatu w formie uchwały. Podstawy prawne oraz zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627). Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: USTAWY Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627), która określa zakres merytoryczny niniejszego opracowania Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.628), Ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustaw Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, poz. 1085), Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 492, z późniejszymi zmianami). Ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16, poz. 78, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. u. nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. nr 90, poz. 446 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. u. nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz z późniejszymi zmianami).

7 Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r. z późniejszymi zmianami Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr9, poz. 43 z 1997r., z późniejszymi zmianami Ustawę z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638), ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2003 r.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Cele i priorytety Programu Ochrony Środowiska są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach: Polityka Ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektyw na Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata Rada Ministrów Warszawa, listopad, 2002 Narodowa strategia ochrony środowiska na lata ; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększenia lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.); Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999 Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025; rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000 Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju; Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001 Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999 Strategia rozwoju turystyki w latach ; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001 Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej; Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, 1998 (ze zmianami) Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata ;

8 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, Krajowy Program Rolno-środowiskowy Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju w skali powiatu i gminy, która wyznaczyła zakres celów i priorytetów niniejszego programu i planu, jest Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego.

9 2 DIAGNOZA STANU POWIATU 2.1 Informacje ogólne Położenie Powiat oświęcimski leży w odległości ok km od aglomeracji krakowskiej na zachodnim krańcu województwa małopolskiego, granicząc z powiatami: chrzanowskim, wadowickim, bielskim ziemskim, pszczyńskim oraz tyskim. Ważną determinantą w rozwoju tego obszaru jest jego położenie w trójkącie pomiędzy trzema wielkimi miastami: Krakowem, Katowicami i Bielskiem-Białą. Rysunek 1 Położenie Powiatu Oświęcimskiego na tle Województwa Małopolskiego Powiat ten tworzy 9 gmin, z tego 1 gmina miejska (Oświęcim), 4 gminy miejskowiejskie (Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator) oraz 4 gminy wiejskie (Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów). W tabeli [Tabela 1] zestawiono dane dotyczące powierzchni miast i gmin oraz liczbę ludności (dane GUS za rok 2001) w powiecie oświęcimskim.

10 Rysunek 2 Podział administracyjny Powiatu Oświęcimskiego Tabela 1 Powierzchnia Gmin wchodzących w skład Powiatu Oświęcimskiego Powierzchnia Gmina [ha] Oświęcim M G Kęty M W Brzeszcze M W Chełmek M 831 W Przeciszów Osiek Polanka Wielka Zator M W RAZEM Powiat oświęcimski zajmuje obszar o powierzchni ha. Użytki rolne stanowią 57,1% powierzchni powiatu, a lasy i tereny leśne 9,6%. Stopień zalesienia powiatu jest bardzo niski (średnia dla kraju wynosi 28%, a dla województwa małopolskiego 29%). Analiza przestrzennego rozkładu tego wskaźnika pozwala na wydzielenie trzech wyraźnych grup gmin: 0

11 praktycznie pozbawionego lasów i terenów leśnych miasta Oświęcimia (0,6%), gminy Brzeszcze, Kęty, Zator, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, w których odsetek lasów i terenów leśnych waha się od 4% do 15,5%, gminę Chełmek, której 37,3% powierzchni zajmują lasy i tereny leśne. Analogicznie znaczne zróżnicowanie występuje w wysokości wskaźników użytków rolnych - od 28,5% (gmina miejska Oświęcim) do 80,0% (Polanka Wielka, Osiek). Ogółem w pięciu gminach powiatu wskaźnik użytków rolnych przekracza 60%. Szczególny typ użytkowania gruntów występuje w gminie Zator, której 29% powierzchni zajmują jeziora i stawy. Niejednorodność wskaźników użytkowania gruntów na obszarze poszczególnych gmin świadczy o rolniczo-przemysłowym charakterze powiatu Ludność Ludność powiatu (wg stanu na 31 XII 2001r.) liczy osób, z których zamieszkuje w mieście Oświęcim, a w pozostałych 4 miastach. W tabeli zestawiono liczbę ludności w powiecie oświęcimski. Tabela 2 Ludność w powiecie oświęcimskim (dane GUS 2001) gmina Ludność Oświęcim M G Kęty M W Brzeszcze M W Chełmek M W Przeciszów Osiek Polanka Wielka Zator M W RAZEM Wskaźnik urbanizacji powiatu wynoszący 57,8% jest elementem podkreślającym, że obszar nie ma charakteru typowo rolniczego. Wskaźnik gęstości zaludnienia (392,4 osób na 1 km 2 ) wskazuje, że powiat jest zdecydowanie bardziej zaludniony niż przeciętnie w kraju (123,5 osób na 1 km 2 ). Wskaźnik ten dla wszystkich gmin powiatu jest wyższy od średniej krajowej, co przedstawia rysunek [Rysunek 3]. 1

12 Polanka Wielka; 171,6 Zator ; 176,1 Osiek ; 215,1 Oświęcim M; 1428,6 Przeciszów ; 189,5 Chełmek ; 481,3 Brzeszcze ; 480,3 Kęty ; 444,5 Oświęcim G; 217,8 Rysunek 3 Gęstość zaludnienia [osób/km 2 ] Struktura ludności wg podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na zbliżoną zarówno do średniej krajowej jak i do średniej dla Małopolski strukturę wiekową ludności w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 62,0%, udział ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi na terenie powiatu 14,8, zaś w wieku przedprodukcyjnym 23,2%. Przestrzenne rozmieszczenie ludności na obszarze powiatu oświęcimskiego wg poszczególnych grup wiekowych jest równomierne. Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji stałej. Aktualnie dla powiatu oświęcimskiego saldo to wykazuje wartości dodatnie (79 osoby w 2001 roku), co świadczy o napływowym charakterze tego obszaru. Ujemne saldo migracji stałej na większą skalę wystąpiło jedynie na terenie miasta Oświęcimia (- 89 osób). Przyrost naturalny w powiecie w wyniósł 0,7 na 1000 mieszkańców Bezrobocie W poniższej tabeli przedstawiono stopę bezrobocia w powiecie oświęcimskim w ostatnich 4 latach. W sierpniu 2003 roku liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych wyniosła 17,2 procent. [Tabela 3] Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych, stan na koniec II kwartału 2003r. jest w mieście Oświęcim (3 259 osób) oraz gminie Kęty (2 587 osób) stanowiący 55,15% ogółu bezrobotnych w powiecie. W tabeli [Tabela 4] przedstawiono liczne bezrobotnych w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu oświęcimskiego w I i II kwartale 2003r. 2

13 Tabela 3 Stopa bezrobocia w powiecie w powiecie oświęcimskim w latach XII XII XII XII I II III IV V VI VII VIII Wyszczególnienie liczba bezrobotnych stopa 12 14,5 17,2 17, ,1 18, ,3 17,5 17,3 17,2 bezrobocia % 4 5 kobiety absolwenci bezrobotni nowozarej. osoby wyłącz z ewidencji Źródło: Dane ogólnodostępne PUP Oświęcim z prawem 1 1 do zasiłku r. Tabela 4 Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu w I i II kwartale I kwartał 2003 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wyszczególnienie bezrobotni z praw. ogółem Kobiety w wieku lata do zasiłku powiat Oświęcim Brzeszcze Chełmek Osiek Oświęcim - miasto Oświęcim - gmina Polanka Wielka Przeciszów Zator Kęty II kwartał 2003 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wyszczególnienie bezrobotni z praw. ogółem Kobiety w wieku lata do zasiłku powiat Oświęcim Brzeszcze Chełmek Osiek Oświęcim - miasto Oświęcim - gmina Polanka Wielka Przeciszów Zator Kęty Źródło: Dane ogólnodostępne PUP Oświęcim 25 lipca 2003 Powiatowa Rada Zatrudnienia - organ opiniodawczy Starosty Oświęcimskiego, pozytywnie zaopiniowała wiele działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. Najważniejsze tematy poruszone na posiedzeniu PRZ dotyczyły: podziału kolejnych środków przyznanych na wniosek PUP w wysokości zł, zwiększenia wysokości miesięcznej refundacji na 3

14 zadaniu prace interwencyjne od 1 sierpnia br. z kwoty 412zł do kwoty 471 zł, wykorzystania powstałych oszczędności na zatrudnienie absolwentów. Najważniejszy temat to otrzymanie kolejnej subwencji na przeciwdziałanie bezrobociu. Przyznane środki będą przeznaczone na zatrudnienie ok. 130 bezrobotnych na zasadzie tzw. robót publicznych i odbycie stażu absolwenckiego dodatkowo przez 70 bezrobotnych. Organizatorami robót publicznych będą samorządy miast i gmin, różne instytucje działające w powiecie. Do robót publicznych skierowani zostaną głównie długotrwale bezrobotni, korzystający z pomocy społecznej, młodzież w wieku lata. Ogółem w bieżącym roku na przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczona zostanie kwota wynosząca zł. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła zł Rolnictwo i przemysł Powiat Oświęcim ma w przeważającej części charakter rolniczy - użytki rolne zajmują około 57% powierzchni powiatu, (z czego 43,5% stanowią grunty orne wysokich klas bonitacyjnych) i występują przede wszystkim w części południowej i wschodniej. Najkorzystniejsze warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa mają gminy Kęty, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów, w których gleby rozwinięte są na glinach, lessach oraz skałach triasowych. Na obszarach wymienionych gmin grunty klas bonitacyjnych I - IVa zajmują duże obszary (60-75% powierzchni powiatu) i tworzą zwarte kompleksy (plansza A). Na terenach gmin Zator, Oświęcim i Brzeszcze grunty orne zajmują niewielkie obszary (20-40% powierzchni powiatu), głównie wzdłuż dolin Wisły, Soły oraz Skawy i wykształcone są na madach, piaskach i żwirach rzecznych. Najmniejsze rozprzestrzenienie gruntów ornych wysokich klas bonitacyjnych występuje w gminie Chełmek, gdzie ograniczone jest do południowej części tej gminy. Łąki na glebach pochodzenia organicznego zajmują również bardzo małe obszary występują w okolicach stawów rybnych na południe od Oświęcimia i na północ od miejscowości Zator. Pozostałe grunty i nieużytki zajmują około 33 % powierzchni powiatu. Największe znaczenie mają rozległe obszarowo stawy rybne, specjalizujące się w hodowli karpi, które występują w dolinie Wisły w gminach Zator (29% powierzchni gminy), Brzeszcze, Oświęcim i Osiek. Główne formy działalności produkcyjnej i usługowej na terenie powiatu przedstawia tabela [Tabela 5]. Tabela 5 Główne formy działalności produkcyjne i usługowej na terenie powiatu Nazwa gminy Brzeszcze Chełmek Kęty Specyfika gminy Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Głównym ośrodkiem przemysłu jest Kopalnia Węgla Kamiennego, produkująca najlepszy w byłej Nadwiślańskiej Spółce Węglowej węgiel, zatrudniająca ok. 4,5 tysięcy osób. Stwarza ona możliwość funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych pracujących na potrzeby zarówno samej kopalni jak i "na zewnątrz". W gminie przeważają podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową. Pozostałe, to przeważnie: usługi remontowo-budowlane, transport, ślusarstwo, stolarstwo, fryzjerstwo. Wśród podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy dominuje handel stały i okrężny, usługi budowlane, niematerialne i transportowe. Chełmek posiada wyraźnie wyodrębnioną strefę przemysłową o powierzchni 31,5 ha Główni użytkownicy terenu to: PZPS S.A., Gumipol, Najka, Wtórna Skóra, Enwos, Technoskór, 4 P Rube. Ponadto na tym terenie mają siedzibę drobne zakłady związane z produkcją obuwniczą. Na terenie gminy położonych jest kilkanaście drobnych warsztatów produkujących obuwie oraz dalszych kilkanaście pośrednio związanych z produkcją obuwia. Spodziewać się należy istotnych transformacji i przekształceń profilu produkcji wiodących do zmniejszenia dominacji produkcji obuwniczej na rzecz innego rodzaju wytwórczości. Gospodarka na terenie gminy jest sprywatyzowana. W gospodarce dominuje działalność produkcyjna. Gmina ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć punktów handlowych. W ciągu ostatnich lat powstało w gminie szereg nowych podmiotów gospodarczych, głównie osób fizycznych i spółek cywilnych. 4

15 Nazwa gminy Specyfika gminy Gmina pełni rolę ośrodka mieszkalno-usługowego, którego wiodącą funkcją jest rolnictwo i obsługa ludności, natomiast uzupełniającą - mieszkalnictwo wraz z drobną wytwórczością. Działalność rolniczą prowadzą rolnicy indywidualni, OHZ Sp. z o.o., RSP "Przyszłość". Obsługą ludności zajmuje się GS "SCH" Osiek (masarnia, ubojnia, magazyn nawozów Osiek sztucznych, pasz, środków ochrony roślin), Kółko Rolnicze (park umożliwiający prawidłową uprawę gleb, stacja paliw) oraz drobne podmioty gospodarcze, prowadzące różnorodną działalność. Podmioty gospodarcze prowadzą usługi dla mieszkańców. Jest to głównie gastronomia, handel, usługi fryzjerskie, budowlane i inne. Oświęcim można scharakteryzować jako miasto głównie przemysłowe, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Struktura przemysłowa miasta przeważnie kontynuuje tradycje przemysłu mechanicznego i produkcji materiałów budowlanych oraz powiązania gospodarcze z przemysłem znajdującym się w rejonie Oświęcimia. Elementem, który zdecydował o przemysłowym charakterze miasta było powstanie na jego wschodnich obrzeżach potężnych zakładów chemicznych, które zapoczątkowały rozwój przemysłu chemicznego w Oświęcimiu. Działalność gospodarcza na terenie miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Funkcjonujące tu podmioty gospodarcze należy zaliczyć do grupy średnich i małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te uzyskały na swoje Miasto Oświęcim produkty i usługi różne certyfikaty jakościowe, wydawane między innymi przez państwa Unii Europejskiej i są w większości przystosowane do funkcjonowania w jej ramach. Oprócz branży chemicznej dobrze rozwinął się przemysł mechaniczny, elektromaszynowy, produkcji materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego i specjalistycznego oraz gazów technicznych. Szczególne ożywienie zapanowało w ostatnich latach w handlu i usługach. W mieście, uznawanym za centrum subregionu, znajdują się liczne firmy trudniące się handlem hurtowym, a także duża sieć sklepów, w których zaopatrują się nie tylko mieszkańcy Oświęcimia, lecz również ludność z okolicznych miejscowości. Handel i usługi zajmują ważne miejsce w strukturze zatrudnienia. Gmina jest zapleczem dla miasta Oświęcim spełniając funkcję mieszkaniową, usługową i rolniczo-handlową. Funkcja rolniczo-handlowa gminy jest ściśle uzależniona od warunków Oświęcim gmina naturalnych terenu. W gminie Oświęcim zlokalizowane są różne zakłady usługowe i turystyczne. Ponadto na naszym terenie działalność usługowo-produkcyjną prowadzi sporą ilość przedsiębiorstw i spółek. Polanka Wielka jest gminą o charakterze rolniczym. Pozostałe formy aktywności Polanka Wielka gospodarczej to przede wszystkim branże: ogólnobudowlana, transport oraz handel. Gmina pełni rolę "sypialni" dla zatrudnionych w pobliskim Oświęcimiu pracowników Firmy Przeciszów Chemicznej Dwory II i górników kopalni w Brzeszczach oraz w Tychach. Niewielkie gospodarstwa rolne zabezpieczają własne potrzeby mieszkańców gminy. W gospodarce gminy przeważa rolnictwo, rybactwo śródlądowe (produkcja ryb), rzemiosło Zator (m.in. wikliniarstwo), drobny przemysł. Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Oświęcimskiego Obszar powiatu oświęcimskiego ma charakter rolniczo-przemysłowy. Jak już wspomniano rozwój rolnictwa związany jest z występowaniem dobrych gleb wysokiej klasy bonitacyjnej, których duże rozprzestrzenienie występuje w południowej części powiatu; natomiast w ośrodkach miejskich w dolinie Wisły (Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Zator) i w dolinie Soły (Kęty) rozwinięty jest przemysł i górnictwo. O charakterze gospodarczym powiatu decyduje głównie jego sąsiedztwo z trzema dużymi aglomeracjami przemysłowymi: górnośląską, bielską i krakowską. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym w powiecie jest Oświęcim. Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i w obecnej chwili dysponuje dużymi rezerwami gazowymi, elektrycznymi i cieplnymi oraz bazą zmodernizowanych obiektów przemysłowych, umożliwiającymi podjęcie działalności gospodarczej. Oświęcim stanowi węzłowy punkt zaopatrzenia w gaz części województwa śląskiego i posiada znaczne rezerwy w tym zakresie. Działalność gospodarcza na terenie miasta Oświęcim charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym; funkcjonujące tutaj podmioty gospodarcze należy w większości do średnich i małych przedsiębiorstw. Największym zakładem przemysłowym są działające od kilkudziesięciu lat zakłady przemysłu chemicznego - Firma Chemiczna Dwory" S. A. - 5

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

POWIATU JAROCIŃSKIEGO

POWIATU JAROCIŃSKIEGO POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2002-2011 - 2 - Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo