Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie w języku niespecjalistycznym"

Transkrypt

1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Programem Ochrony Środowiska Dla Województwa Małopolskiego wytycznymi rządowymi dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska oraz Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego. Program zawiera diagnozę stanu środowiska w powiecie oświęcimskim, cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, priorytetowe kierunki działań dla okresu 8- i 4-letniego, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej. W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę powietrza aż po problematykę ochrony przyrody. Jednakże uwarunkowania regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół: - zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, - kształtowania klimatu akustycznego, - rozwiązania problemów gospodarki ściekowej, - ograniczania środowiskowych skutków dotychczasowej działalności przemysłu, Zadaniami, których rozwiązywanie w najbliższych latach może stać się przedmiotem troski mieszkańców powiatu, są także, między innymi: - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, - kształtowanie przestrzeni przyrodniczej, m.in. w związku z wdrażaniem systemu Natura 2000, - wdrażanie zasad rolnictwa integrowanego, Zasadniczym zadaniem programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu, nadających się do finansowania ze środków zewnętrznych. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze powiatu (zadania własne). Równocześnie jednak wskazano bardzo wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu powiatowego i nie jest związana z angażowaniem środków z budżetu powiatu (zadania koordynowane). Trzecią grupę stanowią zadania wspierane, tzn. zadania mieszczące się w kategorii koordynowanych, lecz przewidziane do ewentualnego dofinansowania z budżetu powiatu. Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji (nie rzadziej, niż co 2 lata). Zakres celów, priorytetów i zadań dobrano w taki sposób, by z jednej strony były one zbieżne z zapisami przyjętymi w programie wojewódzkim, z drugiej jednak strony umożliwiały asymilację zewnętrznych środków finansowych w zakresie szerszym niż wynikające z aktualnych możliwości budżetowych powiatu.

2 Spis treści PROGRAM 1WPROWADZENIE PODSTAWA PRAWNA STRUKTURA DOKUMENTU METODY OPRACOWANIA PROGRAMU...5 2DIAGNOZA STANU POWIATU INFORMACJE OGÓLNE Położenie Ludność Bezrobocie Rolnictwo i przemysł INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Zaopatrzenie w wodę Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Gospodarka odpadami Infrastruktura energetyczna Ciepłownictwo Gazownictwo Infrastruktura komunikacyjna Linie kolejowe i inne środki transportu Hałas i wibracje STAN W POWIECIE Podstawowe dane fizjograficzne Budowa geologiczna Użytkowanie surowców mineralnych Kopaliny energetyczne Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej Kruszyw naturalne Górnictwo i przetwórstwo kopalin Uwarunkowania glebowe Charakterystyka gleb powiatu Skażenie gleb i degradacja terenu Magazyny paliw płynnych Wody powierzchniowe Zanieczyszczenie osadów wodnych Wody podziemne Jakość powietrza emitory pyłów i gazów Klimat Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Chronione obiekty przyrody żywej Zabytki kultury Wnioski DOTYCHCZASOWA REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE SZANSE I OGRANICZENIA ROZWOJU POWIATU WYNIKAJĄCE ZE STANU ANALIZA MOŻLIWOŚCI POWIATU W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA ZADAŃ W DZIEDZINIE SPRAWOZDANIE EKONOMICZNE Z BUDŻETU POWIATU ZA LATA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ OCENA WYDATKÓW NA OCHRONĘ PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA Dochody budżetowe Wydatki budżetowe CELE ŚRODOWISKOWE POWIATU I ICH ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA ORAZ WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE DLA RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ POPRAWY JAKOŚCI (UWARUNKOWANIA PRAWNE, EKONOMICZNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE) WYNIKAJĄCE Z CELÓW KRÓTKO- I ŚREDNIOTERMINOWYCH... 70

3 7NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM OSZACOWANIE MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ FINANSOWANIA PROGRAMU ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH DLA GMINNYCH PROGRAMÓW MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH POWIATU - KRYTERIA, ZASADY ORGANIZACYJNE, LIMITY I WSKAŹNIKI WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH Spis tabel TABELA 1 POWIERZCHNIA GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD POWIATU TABELA 2 LUDNOŚĆ W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM (DANE GUS 2001) TABELA 3 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W LATACH TABELA 4 LICZBA BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU W I I II KWARTALE 2003R...13 TABELA 5 GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNE I USŁUGOWEJ NA TERENIE POWIATU...14 TABELA 6 ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POWIATU (DANE GUS 2001)...17 TABELA 7 DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINACH POWIATU TABELA 8 OBSZAR STREF OCHRONNYCH W OTOCZENIU LINII NN I WN O NATĘŻENIU POLA ELEKTRYCZNEGO PONAD 1 KV/M TABELA 9 ZESTAWIENIE GLEB ORNYCH NA TERENIE POWIATU... TABELA 10 SPECYFIKA PROBLEMÓW ROLNICTWA W GMINACH POWIATU...38 TABELA 11 KLASYFIKACJA FIZYKOCHEMICZNA (FIZ.) I SANITARNA (SAN.)...42 TABELA 12 LESISTOŚĆ GMIN POWIATU TABELA 13 WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM TABELA 14 SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU W LATACH [ZŁ] TABELA 15 DYNAMIKA ZMIAN GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH POWIATU W LATACH [ZŁ] TABELA 16 WSKAŹNIKI FINANSOWE DLA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ POWIATU TABELA 17 WYKONANIA PFOŚIGW W ROKU 2002 I PLAN NA ROK TABELA 18 PROGNOZA BUDŻETU POWIATU NA LATA TABELA 19 ZBIORCZE ZESTAWIENIE CELÓW I PRIORYTETÓW EKOLOGICZNYCH POWIATU NA LATA 2007 I TABELA 20 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ I MECHANIZMÓW FINANSOWANIA...71 TABELA 21 HARMONOGRAMY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KRÓTKOTERMINOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH...72

4 TABELA 22 ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPIERANYCH (WS) W RAMACH PROGRAMU I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI. ZADANIA WSPIERANE TO ZADANIA ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU. EWENTUALNE DOFINANSOWANIE I JEGO WIELKOŚĆ ZALEŻEĆ BĘDZIE OD ZGŁASZANEGO ZAPOTRZEBOWANIA (WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, SKARGI, PROŚBY O INTERWENCJE) ORAZ OD MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH POWIATU...73 TABELA 23 WSKAŹNIKI, JAKIE PRZYJĘTO W PROGRAMIE WOJEWÓDZKIM, SĄ NASTĘPUJĄCE:...89 TABELA 24 ZESTAW WSKAŹNIKÓW DO MONITOROWANIA PROGRAMU...90 Spis rysunków RYSUNEK 1 POŁOŻENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO...9 RYSUNEK 2 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU RYSUNEK 3 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA [OSÓB/KM2]...12 RYSUNEK 4 SCHEMAT ZARZĄDZANIA PROGRAMEM Spis załączników Załącznik 1 Lokalizacja wybranych elementów z zakresu ochrony środowiska skala 1:

5 1 WPROWADZENIE 1.1 Podstawa prawna Niniejszego opracowanie wykonał zespół Konsultantów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, PROGRAMU dla Powiatu Oświęcimskiego. 1.2 Struktura dokumentu Naczelną zasadą przyjętą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu z ochroną jej walorów środowiskowych. Przedstawione cele i zadania są zgodne ze Strategią rozwoju województwa małopolskiego, która dąży do stworzenia regionu realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. W niniejszej pracy opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska. 1.3 Metody opracowania programu ochrony środowiska Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i rządowymi Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności powiatu zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji/organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W procesie tym wykorzystano takie narzędzia jak: warsztaty robocze, spotkania robocze bieżące konsultacje z lokalnymi specjalistami. ankieta pocztowa, Nadzór nad przebiegiem prac prowadził Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Dla zdiagnozowania stanu środowiska oraz możliwości powiatu przeanalizowano wszystkie dostępne materiały związane z programowaniem rozwoju powiatu i zawierające opis stanu środowiska oraz gospodarki, infrastruktury i demografii zarówno sporządzone na poziomie województwa, powiatu, jak najważniejsze dokumenty z poziomu gmin. Szczególną uwagę zwrócono na programy sektorowe związane z ochroną środowiska powiatu, ale także dokumenty określające strategie i programy rozwoju poszczególnych gmin. Ocenę możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, a następnie analizę ekonomiczno-finansową wykonalności programu oparto zarówno o przesłanki makroekonomiczne jak, przede wszystkim, analizę sytuacji gospodarczoekonomicznej powiatu w ostatnich latach, w tym szczegółową analizę budżetu.

6 Dla określenia celów, strategii i zadań, a także ustalenia wytycznych do programów gminnych, do konsultacji zaproszono wszystkie, działające na terenie powiatu, instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, samorząd powiatowy, pozarządowe organizacje ekologiczne oraz przedstawiciele wszystkich samorządów gminnych. Poszczególne zadania zostały podzielone na zadania własne powiatu, tj. takie, za realizację, których odpowiedzialny jest samorząd powiatowy, oraz zadania koordynowane, tj. takie, w których realizacji samorząd powiatowy uczestniczy, lecz podmioty odpowiedzialne nie podlegają mu bezpośrednio a samorząd powiatu nie musi być zaangażowany finansowo. Zadania własne zostały scharakteryzowane szczegółowo, natomiast koordynowane w zakresie wynikającym z dostępności danych w skali powiatu. Harmonogramy uruchamiania środków finansowych dla zadań własnych krótkoterminowych zawierają planowane wydatki w rozbiciu na lata, ze wskazaniem udziału środków zewnętrznych, źródeł i mechanizmów finansowania oraz instytucji współpracujących. Opracowanie zostało sporządzone w formie papierowej i elektronicznej. Propozycja szczegółowych zasad monitoringu i oceny realizacji programu wynika zarówno z zaleceń zwartych w dokumentach rządowych i programie wojewódzkim, jak z ustaleń zawartych w niniejszym programie. Program został sporządzony z ideą maksymalnego ułatwienia wykonania programów gminnych i obniżenia ich kosztów. Projekt Programu, po uzgodnieniu z partnerami, po przyjęciu przez Starostę Powiatowego został skierowany do zaopiniowania przez gminy, odpowiednie Komisje Rady Powiatu oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Końcowym etapem proceduralnym jest przyjęcie Programu przez Radę Powiatu w formie uchwały. Podstawy prawne oraz zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627). Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: USTAWY Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627), która określa zakres merytoryczny niniejszego opracowania Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.628), Ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustaw Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, poz. 1085), Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 492, z późniejszymi zmianami). Ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16, poz. 78, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. u. nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. nr 90, poz. 446 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. u. nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz z późniejszymi zmianami).

7 Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r. z późniejszymi zmianami Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr9, poz. 43 z 1997r., z późniejszymi zmianami Ustawę z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638), ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2003 r.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Cele i priorytety Programu Ochrony Środowiska są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach: Polityka Ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektyw na Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata Rada Ministrów Warszawa, listopad, 2002 Narodowa strategia ochrony środowiska na lata ; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększenia lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.); Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999 Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025; rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000 Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju; Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001 Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999 Strategia rozwoju turystyki w latach ; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001 Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej; Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, 1998 (ze zmianami) Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata ;

8 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, Krajowy Program Rolno-środowiskowy Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju w skali powiatu i gminy, która wyznaczyła zakres celów i priorytetów niniejszego programu i planu, jest Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego.

9 2 DIAGNOZA STANU POWIATU 2.1 Informacje ogólne Położenie Powiat oświęcimski leży w odległości ok km od aglomeracji krakowskiej na zachodnim krańcu województwa małopolskiego, granicząc z powiatami: chrzanowskim, wadowickim, bielskim ziemskim, pszczyńskim oraz tyskim. Ważną determinantą w rozwoju tego obszaru jest jego położenie w trójkącie pomiędzy trzema wielkimi miastami: Krakowem, Katowicami i Bielskiem-Białą. Rysunek 1 Położenie Powiatu Oświęcimskiego na tle Województwa Małopolskiego Powiat ten tworzy 9 gmin, z tego 1 gmina miejska (Oświęcim), 4 gminy miejskowiejskie (Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator) oraz 4 gminy wiejskie (Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów). W tabeli [Tabela 1] zestawiono dane dotyczące powierzchni miast i gmin oraz liczbę ludności (dane GUS za rok 2001) w powiecie oświęcimskim.

10 Rysunek 2 Podział administracyjny Powiatu Oświęcimskiego Tabela 1 Powierzchnia Gmin wchodzących w skład Powiatu Oświęcimskiego Powierzchnia Gmina [ha] Oświęcim M G Kęty M W Brzeszcze M W Chełmek M 831 W Przeciszów Osiek Polanka Wielka Zator M W RAZEM Powiat oświęcimski zajmuje obszar o powierzchni ha. Użytki rolne stanowią 57,1% powierzchni powiatu, a lasy i tereny leśne 9,6%. Stopień zalesienia powiatu jest bardzo niski (średnia dla kraju wynosi 28%, a dla województwa małopolskiego 29%). Analiza przestrzennego rozkładu tego wskaźnika pozwala na wydzielenie trzech wyraźnych grup gmin: 0

11 praktycznie pozbawionego lasów i terenów leśnych miasta Oświęcimia (0,6%), gminy Brzeszcze, Kęty, Zator, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, w których odsetek lasów i terenów leśnych waha się od 4% do 15,5%, gminę Chełmek, której 37,3% powierzchni zajmują lasy i tereny leśne. Analogicznie znaczne zróżnicowanie występuje w wysokości wskaźników użytków rolnych - od 28,5% (gmina miejska Oświęcim) do 80,0% (Polanka Wielka, Osiek). Ogółem w pięciu gminach powiatu wskaźnik użytków rolnych przekracza 60%. Szczególny typ użytkowania gruntów występuje w gminie Zator, której 29% powierzchni zajmują jeziora i stawy. Niejednorodność wskaźników użytkowania gruntów na obszarze poszczególnych gmin świadczy o rolniczo-przemysłowym charakterze powiatu Ludność Ludność powiatu (wg stanu na 31 XII 2001r.) liczy osób, z których zamieszkuje w mieście Oświęcim, a w pozostałych 4 miastach. W tabeli zestawiono liczbę ludności w powiecie oświęcimski. Tabela 2 Ludność w powiecie oświęcimskim (dane GUS 2001) gmina Ludność Oświęcim M G Kęty M W Brzeszcze M W Chełmek M W Przeciszów Osiek Polanka Wielka Zator M W RAZEM Wskaźnik urbanizacji powiatu wynoszący 57,8% jest elementem podkreślającym, że obszar nie ma charakteru typowo rolniczego. Wskaźnik gęstości zaludnienia (392,4 osób na 1 km 2 ) wskazuje, że powiat jest zdecydowanie bardziej zaludniony niż przeciętnie w kraju (123,5 osób na 1 km 2 ). Wskaźnik ten dla wszystkich gmin powiatu jest wyższy od średniej krajowej, co przedstawia rysunek [Rysunek 3]. 1

12 Polanka Wielka; 171,6 Zator ; 176,1 Osiek ; 215,1 Oświęcim M; 1428,6 Przeciszów ; 189,5 Chełmek ; 481,3 Brzeszcze ; 480,3 Kęty ; 444,5 Oświęcim G; 217,8 Rysunek 3 Gęstość zaludnienia [osób/km 2 ] Struktura ludności wg podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na zbliżoną zarówno do średniej krajowej jak i do średniej dla Małopolski strukturę wiekową ludności w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 62,0%, udział ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi na terenie powiatu 14,8, zaś w wieku przedprodukcyjnym 23,2%. Przestrzenne rozmieszczenie ludności na obszarze powiatu oświęcimskiego wg poszczególnych grup wiekowych jest równomierne. Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji stałej. Aktualnie dla powiatu oświęcimskiego saldo to wykazuje wartości dodatnie (79 osoby w 2001 roku), co świadczy o napływowym charakterze tego obszaru. Ujemne saldo migracji stałej na większą skalę wystąpiło jedynie na terenie miasta Oświęcimia (- 89 osób). Przyrost naturalny w powiecie w wyniósł 0,7 na 1000 mieszkańców Bezrobocie W poniższej tabeli przedstawiono stopę bezrobocia w powiecie oświęcimskim w ostatnich 4 latach. W sierpniu 2003 roku liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych wyniosła 17,2 procent. [Tabela 3] Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych, stan na koniec II kwartału 2003r. jest w mieście Oświęcim (3 259 osób) oraz gminie Kęty (2 587 osób) stanowiący 55,15% ogółu bezrobotnych w powiecie. W tabeli [Tabela 4] przedstawiono liczne bezrobotnych w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu oświęcimskiego w I i II kwartale 2003r. 2

13 Tabela 3 Stopa bezrobocia w powiecie w powiecie oświęcimskim w latach XII XII XII XII I II III IV V VI VII VIII Wyszczególnienie liczba bezrobotnych stopa 12 14,5 17,2 17, ,1 18, ,3 17,5 17,3 17,2 bezrobocia % 4 5 kobiety absolwenci bezrobotni nowozarej. osoby wyłącz z ewidencji Źródło: Dane ogólnodostępne PUP Oświęcim z prawem 1 1 do zasiłku r. Tabela 4 Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu w I i II kwartale I kwartał 2003 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wyszczególnienie bezrobotni z praw. ogółem Kobiety w wieku lata do zasiłku powiat Oświęcim Brzeszcze Chełmek Osiek Oświęcim - miasto Oświęcim - gmina Polanka Wielka Przeciszów Zator Kęty II kwartał 2003 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wyszczególnienie bezrobotni z praw. ogółem Kobiety w wieku lata do zasiłku powiat Oświęcim Brzeszcze Chełmek Osiek Oświęcim - miasto Oświęcim - gmina Polanka Wielka Przeciszów Zator Kęty Źródło: Dane ogólnodostępne PUP Oświęcim 25 lipca 2003 Powiatowa Rada Zatrudnienia - organ opiniodawczy Starosty Oświęcimskiego, pozytywnie zaopiniowała wiele działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. Najważniejsze tematy poruszone na posiedzeniu PRZ dotyczyły: podziału kolejnych środków przyznanych na wniosek PUP w wysokości zł, zwiększenia wysokości miesięcznej refundacji na 3

14 zadaniu prace interwencyjne od 1 sierpnia br. z kwoty 412zł do kwoty 471 zł, wykorzystania powstałych oszczędności na zatrudnienie absolwentów. Najważniejszy temat to otrzymanie kolejnej subwencji na przeciwdziałanie bezrobociu. Przyznane środki będą przeznaczone na zatrudnienie ok. 130 bezrobotnych na zasadzie tzw. robót publicznych i odbycie stażu absolwenckiego dodatkowo przez 70 bezrobotnych. Organizatorami robót publicznych będą samorządy miast i gmin, różne instytucje działające w powiecie. Do robót publicznych skierowani zostaną głównie długotrwale bezrobotni, korzystający z pomocy społecznej, młodzież w wieku lata. Ogółem w bieżącym roku na przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczona zostanie kwota wynosząca zł. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła zł Rolnictwo i przemysł Powiat Oświęcim ma w przeważającej części charakter rolniczy - użytki rolne zajmują około 57% powierzchni powiatu, (z czego 43,5% stanowią grunty orne wysokich klas bonitacyjnych) i występują przede wszystkim w części południowej i wschodniej. Najkorzystniejsze warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa mają gminy Kęty, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów, w których gleby rozwinięte są na glinach, lessach oraz skałach triasowych. Na obszarach wymienionych gmin grunty klas bonitacyjnych I - IVa zajmują duże obszary (60-75% powierzchni powiatu) i tworzą zwarte kompleksy (plansza A). Na terenach gmin Zator, Oświęcim i Brzeszcze grunty orne zajmują niewielkie obszary (20-40% powierzchni powiatu), głównie wzdłuż dolin Wisły, Soły oraz Skawy i wykształcone są na madach, piaskach i żwirach rzecznych. Najmniejsze rozprzestrzenienie gruntów ornych wysokich klas bonitacyjnych występuje w gminie Chełmek, gdzie ograniczone jest do południowej części tej gminy. Łąki na glebach pochodzenia organicznego zajmują również bardzo małe obszary występują w okolicach stawów rybnych na południe od Oświęcimia i na północ od miejscowości Zator. Pozostałe grunty i nieużytki zajmują około 33 % powierzchni powiatu. Największe znaczenie mają rozległe obszarowo stawy rybne, specjalizujące się w hodowli karpi, które występują w dolinie Wisły w gminach Zator (29% powierzchni gminy), Brzeszcze, Oświęcim i Osiek. Główne formy działalności produkcyjnej i usługowej na terenie powiatu przedstawia tabela [Tabela 5]. Tabela 5 Główne formy działalności produkcyjne i usługowej na terenie powiatu Nazwa gminy Brzeszcze Chełmek Kęty Specyfika gminy Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Głównym ośrodkiem przemysłu jest Kopalnia Węgla Kamiennego, produkująca najlepszy w byłej Nadwiślańskiej Spółce Węglowej węgiel, zatrudniająca ok. 4,5 tysięcy osób. Stwarza ona możliwość funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych pracujących na potrzeby zarówno samej kopalni jak i "na zewnątrz". W gminie przeważają podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową. Pozostałe, to przeważnie: usługi remontowo-budowlane, transport, ślusarstwo, stolarstwo, fryzjerstwo. Wśród podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy dominuje handel stały i okrężny, usługi budowlane, niematerialne i transportowe. Chełmek posiada wyraźnie wyodrębnioną strefę przemysłową o powierzchni 31,5 ha Główni użytkownicy terenu to: PZPS S.A., Gumipol, Najka, Wtórna Skóra, Enwos, Technoskór, 4 P Rube. Ponadto na tym terenie mają siedzibę drobne zakłady związane z produkcją obuwniczą. Na terenie gminy położonych jest kilkanaście drobnych warsztatów produkujących obuwie oraz dalszych kilkanaście pośrednio związanych z produkcją obuwia. Spodziewać się należy istotnych transformacji i przekształceń profilu produkcji wiodących do zmniejszenia dominacji produkcji obuwniczej na rzecz innego rodzaju wytwórczości. Gospodarka na terenie gminy jest sprywatyzowana. W gospodarce dominuje działalność produkcyjna. Gmina ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć punktów handlowych. W ciągu ostatnich lat powstało w gminie szereg nowych podmiotów gospodarczych, głównie osób fizycznych i spółek cywilnych. 4

15 Nazwa gminy Specyfika gminy Gmina pełni rolę ośrodka mieszkalno-usługowego, którego wiodącą funkcją jest rolnictwo i obsługa ludności, natomiast uzupełniającą - mieszkalnictwo wraz z drobną wytwórczością. Działalność rolniczą prowadzą rolnicy indywidualni, OHZ Sp. z o.o., RSP "Przyszłość". Obsługą ludności zajmuje się GS "SCH" Osiek (masarnia, ubojnia, magazyn nawozów Osiek sztucznych, pasz, środków ochrony roślin), Kółko Rolnicze (park umożliwiający prawidłową uprawę gleb, stacja paliw) oraz drobne podmioty gospodarcze, prowadzące różnorodną działalność. Podmioty gospodarcze prowadzą usługi dla mieszkańców. Jest to głównie gastronomia, handel, usługi fryzjerskie, budowlane i inne. Oświęcim można scharakteryzować jako miasto głównie przemysłowe, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Struktura przemysłowa miasta przeważnie kontynuuje tradycje przemysłu mechanicznego i produkcji materiałów budowlanych oraz powiązania gospodarcze z przemysłem znajdującym się w rejonie Oświęcimia. Elementem, który zdecydował o przemysłowym charakterze miasta było powstanie na jego wschodnich obrzeżach potężnych zakładów chemicznych, które zapoczątkowały rozwój przemysłu chemicznego w Oświęcimiu. Działalność gospodarcza na terenie miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Funkcjonujące tu podmioty gospodarcze należy zaliczyć do grupy średnich i małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te uzyskały na swoje Miasto Oświęcim produkty i usługi różne certyfikaty jakościowe, wydawane między innymi przez państwa Unii Europejskiej i są w większości przystosowane do funkcjonowania w jej ramach. Oprócz branży chemicznej dobrze rozwinął się przemysł mechaniczny, elektromaszynowy, produkcji materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego i specjalistycznego oraz gazów technicznych. Szczególne ożywienie zapanowało w ostatnich latach w handlu i usługach. W mieście, uznawanym za centrum subregionu, znajdują się liczne firmy trudniące się handlem hurtowym, a także duża sieć sklepów, w których zaopatrują się nie tylko mieszkańcy Oświęcimia, lecz również ludność z okolicznych miejscowości. Handel i usługi zajmują ważne miejsce w strukturze zatrudnienia. Gmina jest zapleczem dla miasta Oświęcim spełniając funkcję mieszkaniową, usługową i rolniczo-handlową. Funkcja rolniczo-handlowa gminy jest ściśle uzależniona od warunków Oświęcim gmina naturalnych terenu. W gminie Oświęcim zlokalizowane są różne zakłady usługowe i turystyczne. Ponadto na naszym terenie działalność usługowo-produkcyjną prowadzi sporą ilość przedsiębiorstw i spółek. Polanka Wielka jest gminą o charakterze rolniczym. Pozostałe formy aktywności Polanka Wielka gospodarczej to przede wszystkim branże: ogólnobudowlana, transport oraz handel. Gmina pełni rolę "sypialni" dla zatrudnionych w pobliskim Oświęcimiu pracowników Firmy Przeciszów Chemicznej Dwory II i górników kopalni w Brzeszczach oraz w Tychach. Niewielkie gospodarstwa rolne zabezpieczają własne potrzeby mieszkańców gminy. W gospodarce gminy przeważa rolnictwo, rybactwo śródlądowe (produkcja ryb), rzemiosło Zator (m.in. wikliniarstwo), drobny przemysł. Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Oświęcimskiego Obszar powiatu oświęcimskiego ma charakter rolniczo-przemysłowy. Jak już wspomniano rozwój rolnictwa związany jest z występowaniem dobrych gleb wysokiej klasy bonitacyjnej, których duże rozprzestrzenienie występuje w południowej części powiatu; natomiast w ośrodkach miejskich w dolinie Wisły (Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Zator) i w dolinie Soły (Kęty) rozwinięty jest przemysł i górnictwo. O charakterze gospodarczym powiatu decyduje głównie jego sąsiedztwo z trzema dużymi aglomeracjami przemysłowymi: górnośląską, bielską i krakowską. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym w powiecie jest Oświęcim. Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i w obecnej chwili dysponuje dużymi rezerwami gazowymi, elektrycznymi i cieplnymi oraz bazą zmodernizowanych obiektów przemysłowych, umożliwiającymi podjęcie działalności gospodarczej. Oświęcim stanowi węzłowy punkt zaopatrzenia w gaz części województwa śląskiego i posiada znaczne rezerwy w tym zakresie. Działalność gospodarcza na terenie miasta Oświęcim charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym; funkcjonujące tutaj podmioty gospodarcze należy w większości do średnich i małych przedsiębiorstw. Największym zakładem przemysłowym są działające od kilkudziesięciu lat zakłady przemysłu chemicznego - Firma Chemiczna Dwory" S. A. - 5

16 położone na wschodnich rubieżach Oświęcimia. Oprócz branży chemicznej działają tu także zakłady przemysłu mechanicznego, elektromaszynowego, produkcji materiałów budowlanych. Gospodarcze i organizacyjne walory miasta zaowocowały powstaniem kilku przedsiębiorstw z udziałem technologii i kapitału zagranicznego (m.in. PRAXAIR S.A., AUSTROTHERM Sp. z o.o.). W ostatnich latach ważne miejsce w strukturze zatrudnienia zajmują handel i usługi. Dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla handlu zagranicznego, stało się uruchomienie w mieście posterunku celnego. Szansę na rozwój gospodarki turystycznej w Oświęcimiu i na pozostałym obszarze powiatu wiążą się głównie z istnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau" oraz ciekawymi terenami rekreacyjnymi w dolinach rzek Soły i Wisły. W stosunku do istniejących potrzeb obecna infrastruktura turystyczna miasta jest jeszcze niewystarczająca, co otwiera korzystne perspektywy dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Na pozostałym obszarze powiatu większe zakłady przemysłowe, związane głównie z przemysłem wydobywczym, chemicznym, metalurgicznym i odzieżowym, znaj duj ą się w: Kętach: Grupa Kety S.A. produkujący głównie stopy z aluminium dla potrzeb motoryzacji, Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A. oraz Zakłady Przemysłu Wełnianego Kentex"; Brzeszczach: czynna kopalnia węgla kamiennego Brzeszcze" oraz zakład przeróbczy; Chełmku - Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego Chełmek" S.A.; Zatorze: Rybacki Zakład Doświadczalny oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Działalność rolnicza, oparta na glebach II-IV klasy bonitacyjnej, obejmuje przede wszystkim uprawę zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz warzyw. Dobrze rozwija się hodowla bydła. Z rozwojem rolnictwa związany jest drobny przemysł spożywczy, głównie mleczarski, zaspokajający lokalne potrzeby. Istotne znaczenie posiada też gospodarka rybacka oparta o wielkie stawy hodowlane działające od setek lat. Powiat Oświęcim leży na skrzyżowaniu ważnych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym: Tychy-Oświęcim-Zator-Wadowice (droga nr 950); Chrzanów-Oświęcim-Pszczyna; (droga nr 933) Oświęcim-Kęty. (droga nr 948) Miasto Oświęcim jest od wielu lat ważnym węzłem kolejowym, posiadającym dobre powiązania krajowe i międzynarodowe z Wiedniem, Pragą i Bratysławą. 6

17 2.2 Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w wodę W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące długości sieci wodociągowej na terenie powiatu oświęcimskiego. Najbardziej rozwiniętą siec wodociągową ma gmina Kęty 183,6 km, najmniej zaś gmina Polanka Wielka 37,5 km. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wynosi 785,3 km. Tabela 6 Zestawienie długości sieci wodociągowej na terenie powiatu (dane GUS 2001) Sieć Gmina wodociągowa [km] Oświęcim M 104,9 Oświęcim G 163,2 Kęty 183,6 Brzeszcze 30,8 Chełmek 63 Przeciszów 52 Osiek 56,6 Polanka Wielka 37,5 Zator 93,7 RAZEM 785,3 W rozdziałach: Wody powierzchniowe., Wody podziemne. scharakteryzowano problemy ochrony zasobów wód i ich jakości. Powiat oświęcimski zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich województwa pod względem zagęszczenia sieci wodociągowej (212,8 km/100 km 2 przy średniej wojewódzkiej 96,3 km/ 100 km 2 ). Ludność i przemysł są wystarczająco zaopatrzone w wodę. Przez teren Powiatu przebiega magistrala KRAK składająca się z dwóch zasadniczych odcinków: KRAK I z Wilamowic do Oświęcimia (rejon mostu Jagiellońskiego), KRAK II od mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu do ZUW w Chełmku Trasa magistrali KRAK I rozpoczyna się od włączenia do rurociągu GO-CZ w miejscowości Wilamowice i dalej biegnie równoleżnikowo w kierunku wsi Bielany, gdzie przechodzi pod korytem rzeki Soły. Za Sołą skręca na północ pomiędzy drogą krajową Kęty Oświęcim a rzeką aż do węzła wodociągowego w okolicy mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu. Węzeł ten stanowi punkt rozdzielający magistralę KRAK I od magistrali KRAK II. Długość magistrali KRAK I wynosi m. Wykonana jest z rur stalowych o średnicach od 700 do 1000 mm. W połowie przebiegu trasy magistrali, w miejscowości Grojec, znajduje się Zakładu Uzdatniania Wody (nie eksploatowany). Magistrala wraz z uzbrojeniem jest w dobrym stanie technicznym. Wykonywane są systematyczne przeglądy eksploatacyjne oraz wszystkie konieczne roboty konserwacyjne. Administratorem magistrali KRAK I jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (PWiK Sp. z o.o.). Trasa magistrali KRAK II rozpoczyna się od mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu i przebiega dalej ulicami tego miasta aż do zbiorników wyrównawczych o pojemności m 3 każdy, zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego. Opisany odcinek o długości 3 265m i średnicach od 600 do 700 mm wraz ze zbiornikami, administrowany jest przez PWiK Sp. z o.o. Dalej, od granic gminy, magistrala administrowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmku i przebiega w początkowym odcinku przez 7

18 północną część Oświęcimia w pobliżu nowego cmentarza i po przejściu pod torami PKP biegnie dalej na północ przez dzielnicę Kruki w kierunku Wisły. Po przejściu ponad korytem rzeki Wisły mostem technologicznym magistrala biegnie przez teren wsi Bobrek i tereny Nadleśnictwa Chrzanów w kierunku istniejącego ZUW w Chełmku. Rurociąg KRAK II kończy się obecnie ok. 50 m od ogrodzenia ZUW Chełmek. Średnica magistrali 600 mm. Magistrala KRAK II biegnie dalej rurociągiem o średnicy 350 i długości ok m do nieukończonego Zakładu Uzdatniania Wody w Budzowej. Całkowita długość magistrali KRAK II docelowo wyniesie m Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Na terenie powiatu oświęcimskiego funkcjonuje pięć oczyszczalni ścieków komunalnych.: 1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Kętach Oczyszczalnię oddano do użytku w październiku 2001 r. Przepustowość projektowa wynosi m 3 /d, w roku 2002 średniodoby dopływ ścieków wyniósł ok m 3 /d. Oczyszczalnia obsługuje gminę Kęty oraz gminę Porąbka. Wybudowana została wspólnie z gminą Porąbka. Nowoczesna oczyszczalnia chroni ujęcia wody w dorzeczu Soły (dopływ Wisły) poprzez: - zbiorniki wodne kaskady Soły i ujęć wody w Sole dla śląskiej i bielskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej, - przerzut wody z Soły do zbiornika Goczałkowickiego na rzece Wiśle, - ujęcie wody w Oświęcimiu -Zasolu dla rejonu m. Oświęcimia. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna został zastosowany w niej osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodnienia i higienizacji. Osad unieszkodliwiony na terenie oczyszczalni trafia na składowisko odpadów komunalnych, wykorzystywany jest też do przyrodniczego zagospodarowania na terenie gminy. Budowa systemu kanalizacyjnego Najbliższe plany inwestycyjne dotyczą ciągów kanalizacyjnych w północno wschodniej części miasta oraz w Nowej Wsi. Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ma na celu wyeliminowanie wód infiltracyjnych. 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Polance Wielkiej W oczyszczalni zastosowano technologię opartą na metodzie złoża biologicznego nieobciążonego, napowietrzonego o bardzo wysokim stopniu oczyszczania ścieków redukcja BZT %. Przepustowość oczyszczalni 30 m 3 /d, obsługuje ona szkolę oraz kilka przyległych gospodarstw. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: osadnik wstępny, komora czerpna z pompą ścieków, komora flotacyjna ze skrzynką powrotu osadu, budynek, w którym zlokalizowany jest agregat biologiczny typ TMB-360 wentylator sprężonego powietrza, osadnik wtórny z filtrem rurowym, cylindrem centralnym, skrzyni wypływowej, urządzenie pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych, bloku chemicznego 3-komorowego, przelewu awaryjnego. 8

19 3. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Podolszu dla gmin Wieprz, Babice i Zator Przepustowość oczyszczalni wynosi: W okresie bezdeszczowym 1200 m 3 /d; W okresie deszczowym może przyjąć ścieki z kanalizacji ogólnospławnej w ilości 1800 m 3 /d. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: Pompownia główna z halą krat, Piaskowniki wirowe z separatorem piasku, Osadnik wstępy i zbiornik retencyjny, Pompownia osadu wstępnego, Komora hydrolizy, Stacja dmuchaw, Reaktory wielofunkcyjne, Osadniki wtórne, Przepompownie osadu recyrkulowanego, Komora tlenowa stabilizacji osadu ze zbiornikiem buforowym, Zagęszczacze osadów z przepompownią, Stacja odwadniania osadu, Stacja PIX Ogólna ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni wynosiła w 2002 r. 650 m 3 /d. Ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię: Miasto i gmina Zator mk Gmina Babice mk Osady: piasek po segregacji oraz skratki po procesie wywożone są na wysypisko. 4. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. Z o.o. w Oświęcimiu Oczyszczalnia o przepustowości projektowej 2225 m 3 /h, tj m 3 /d (RLM = ) oraz o średniej przepustowości rzeczywistej ok. 975 m 3 /h tj m 3 /d (RLM = ) zlokalizowana jest w dzielnicy Oświęcimia Monowice, przy ul. Nadwiślańskiej 46. Pompownia ścieków miejskich zlokalizowana jest w dzielnicy Kruki. Miejsko - Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o. o. prowadzi procesy oczyszczania mechaniczno chemiczno - biologicznego ścieków poprodukcyjnych z Firmy Chemicznej DWORY S.A., firm wydzielonych z niej oraz ścieków komunalnych z miasta Oświęcim oraz Gminy Oświęcim. Dodatkowo na oczyszczalnię dopływają ze ściekami przemysłowymi odcieki z przynależących do oczyszczalni składowisk wapna pokarbidowego i popiołu (Osadnik I, III, OC-25), odpadów niebezpiecznych stare i nowe tzw. geomembrana, innych niż niebezpieczne Monowice, ścieki ze spółki Kolex, ścieki sanitarno-technologiczne oraz wody opadowe z terenu oczyszczalni. Oczyszczalnia prowadzi również odbiór, unieszkodliwianie i odzysk odpadów płynnych wprowadzanych do oczyszczalni za pośrednictwem kolektora ścieków przemysłowych. Płynne odpady komunalne w postaci szlamów z czyszczenia zbiorników bezodpływowych dowożone są do zlewni znajdującej się na Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., a następnie kierowane są kolektorem ścieków komunalnych do unieszkodliwienia do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. (średnio ok. 800 Mg/miesiąc). Źródłem ścieków komunalnych jest Miasto i Gmina Oświęcim łącznie ok mieszkańców. 90% ludności korzysta z kanalizacji miejskiej, eksploatowanej przez 9

20 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu Do ścieków komunalnych wprowadzane są dodatkowo ścieki ze skroplin dowożone z Zakładu Saria Małopolska Sp. z o. o. w ilości m 3 /miesiąc. Do kolektora ścieków komunalnych wprowadzane są szlamy ze zbiorników bezodpływowych dowożone wozami asenizacyjnymi do zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. zlewni (średnia ilość miesięczna wynosi ok. 900 m 3 ), a także odcieki z w/w składowiska. Dodatkowo w procesie fermentacji osadów ściekowych unieszkodliwiana jest odpadowa serwatka z Firmy Danone w Bieruniu w ilości m 3 /miesiąc oraz inne odpady o charakterze organicznym. W 2002r. oczyszczalnia przyjęła m 3 ścieków ( m 3 /d), w tym: ścieków przemysłowych m 3 ( m 3 /d), co stanowi 65,1% ogólnej ilości, ścieków komunalnych m 3 (8 363 m 3 /d), co stanowi 34,9% ogólnej ilości. Wstępne oczyszczanie ścieków miejskich i przemysłowych przebiega oddzielnie. Następnie strumienie wstępnie oczyszczonych ścieków mieszają się i są oczyszczane biologicznie metodą osadu czynnego w układzie z podwyższonym usuwaniem biogenów Mechaniczno-chemiczne oczyszczanie wstępne ścieków przemysłowych przebiega przy zastosowaniu następujących urządzeń i procesów: oczyszczanie mechaniczne na kratach o prześwicie 2 cm - proces cedzenia skratek oczyszczanie mechaniczne na piaskowniku poziomym - sedymentacja subst. miner. przepompownia ścieków neutralizacja kwasem siarkowym do ph 8,5-9,5 koagulacja 10 % roztworem siarczanu żelazawego wydzielenie osadów w osadnikach wstępnych - sedymentacja grawitacyjna (czas zatrzym. ok. 4 godz.) uśrednianie ścieków w stawach uśredniających ( uśrednianie składu ścieków przez okres minimum 2-4 doby w dwóch basenach) W okresie niskich temperatur - poniżej 11oC, proces ten jest pomijany z uwagi na możliwość przechłodzenia ścieków, a ścieki podawane są bezpośrednio do pompowni biologicznej. Ścieki komunalne z miasta Oświęcim pompowane są do oczyszczalni z pompowni Kruki. Mechaniczne oczyszczanie wstępne tych ścieków przebiega przy zastosowaniu następujących urządzeń: przepompownia ścieków oczyszczanie mechaniczne na kratach o prześwicie 0,6 cm - cedzenie skratek oczyszczanie mechaniczne na piaskowniku napowietrzanym - sedymentacja piasku i flotacja tłuszczy wydzielenie osadów w osadnikach wstępnych - sedymentacja grawitacyjna (czas zatrzymania ok. 8 godzin Wspólne oczyszczanie połączonych ścieków przy zastosowaniu biologicznej metody osadu czynnego zachodzi w niżej wymienionych urządzeniach: przepompownia połączonego strumienia ścieków i osadu czynnego predenitryfikacja osadu czynnego recyrkulowanego defosfatacja w komorach beztlenowych ( anaerobowych) denitryfikacja w komorach niedotlenienia (anoksyczne) (recyrkulacja wewnętrzna) oczyszczanie biologiczne w komorach napowietrzanych (aerobowych) proces nitryfikacji wydzielenie osadu czynnego w osadnikach wtórnych radialnych sedymentacja grawitacyjna, czas zatrzymania ok. 2,5 h monitoring jakości i ilości ścieków odpływających z oczyszczalni Należy nadmienić, że projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi m 3 /d w tym ścieki przemysłowe m 3 /d, natomiast ścieki miejskie m 3 /d. 0

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok.

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok. 1. Ogólne informacje o PWiK Głównym celem działalności PWiK Żory sp. z o.o. jest zaopatrzenie mieszkańców miasta Żory w wodę wysokiej jakości i odbiór ścieków przy optymalizacji kosztów. Oczyszczanie ścieków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

powiatu, - wzrost konkurencyjności gminy, powiatu i regionu, - przeciwdziałanie marginalizacji i sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu

powiatu, - wzrost konkurencyjności gminy, powiatu i regionu, - przeciwdziałanie marginalizacji i sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU OGRODZIENIEC województwo śląskie Przedsięwzięcie polega na wykonaniu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o działaniu automatycznym o docelowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2015r. Główne elementy gospodarki wodno ściekowej Obiekty: SUW w Starych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z oczyszczalni ścieków. w gminie Wolsztyn, woj. wielkopolskie. Olimpiada Zasoby wodne Polski

Fotoreportaż z oczyszczalni ścieków. w gminie Wolsztyn, woj. wielkopolskie. Olimpiada Zasoby wodne Polski Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie Olimpiada Zasoby wodne Polski Fotoreportaż z oczyszczalni ścieków w gminie Wolsztyn, woj. wielkopolskie Opiekun mgr Małgorzata Buda Autor

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S tudium wykonalności - zakres dokumentu

S tudium wykonalności - zakres dokumentu S tudium wykonalności - zakres dokumentu (z w yłą c zeniem a na lizy fina ns ow o- ekonom ic znej) Warszawa, 6 kwietnia 2009 r. Najczęściej popełniane błędy w studiach wykonalności 2 Zakres studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Gmina Jordanów województwo małopolskie Projekt dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Osielcu w gminie Jordanów. Projekt polegał

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek Najistotniejszym problemem programu poprawy jakości wód jest budowa oczyszczalni ścieków. W przemyśle konieczne jest zamknięcie technologicznych obiegów wody, zaś w elektroenergetyce - zaprzestanie zrzutu

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Gospodarka ściekowa jest jednym z najważniejszych pojęć w szeroko rozumianej definicji ochrony środowiska, a związane z tym regulacje prawne mają na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. Załącznik Nr 1 Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Charakterystyka istniejącej eksploatowanej oczyszczalni w

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo