Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej"

Transkrypt

1 i77so0rm Budowa oświetlenia ciągu pieszego Al. Wojska Polskiego na odc. Pl. Inwalidów do ul. Wyspiańskiego w Warszawie Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE d.. KNNR KNNR d.. 08 KNNR d KNNR d KNR 4-0 d KNR 4-0 d pkt pkt. 4 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z uło- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 5x5x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej.ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z uło- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 5 cm mechanicznie.ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z uło- 5m x 0,5m = 6m Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce. Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych. Zerwanie podsypki 4. Posortowanie i ułoŝenie na boku materiału uzyskanego z rozbiórki Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do km. Załadowanie gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na zwałkę lub w miejsce składowania odpadów betonowych. Wyładowanie ze środków transportowych - OFERENT OKREŚLA ODLEG- ŁOŚ WYWOZU Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy następny km. Załadowanie gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na zwałkę lub w miejsce składowania odpadów betonowych. Wyładowanie ze środków transportowych - OFERENT OKREŚLA ODLEG- ŁOŚ WYWOZU. NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE 7 KNR - d pkt KNR - d KNNR d.. 04 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm. Dostarczenie materiału. Wyrównanie i zagęszczenie podłoŝa. Rozścielenie i zagęszczenie betonu 4. Pielęgnacja nawierzchni zalanej zaprawą cementową przez posypanie piaskiem Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 5 cm. Dostarczenie materiału. Wyrównanie i zagęszczenie podłoŝa. Rozścielenie i zagęszczenie betonu 4. Pielęgnacja nawierzchni Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Wyrównanie i zagęszczenie podłoŝa. Rozścielenie i zagęszczenie podsopki. UłoŜenie płyt oraz wyregulowanie i oczyszczenie spoin 4. Oczyszczenie nawierzchni i spoin z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze 5. Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z przygotowaniem zaprawy 6. Pielęgnacja nawierzchni zalanej zaprawą cementową przez posypanie piaskiem m m 65 m 6 m 4 m 7 m 7 m m m Norma PRO Wersja 4.0a Licencja: 578 dla ZDM

2 i77so0rm KNNR d KNNR d.. 0 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 5x5x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Wyrównanie i zagęszczenie podłoŝa. Rozścielenie i zagęszczenie podsopki. UłoŜenie płyt oraz wyregulowanie i oczyszczenie spoin 4. Oczyszczenie nawierzchni i spoin z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze 5. Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z przygotowaniem zaprawy 6. Pielęgnacja nawierzchni zalanej zaprawą ce- m 65 mentową przez posypanie piaskiem Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (70% kostki z odzysku).. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej z zagęszczeniem. UloŜenie kostki brukowej. Ubicie kostek wibratorem 4. Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni 5. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. ROBOTY DEMONTAZOWE OŚWIETLENIA KNNR d pkt KNNR d KNNR d KNR 5-0 d KNNR d d.. KNR pkt. 4.. Kopanie rowów. WYKOPY I ZASYPKA DemontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku przy udziale podnośnika samochodowego. Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasilających z kostki zaciskowej. Otworzenie klosza i wykręcenie źródła światła. Zamknięcie osłony i klosza 4. Demontaz oprawy z wysięgnika 5. Opuszczenie oprawy Projekt wykonawczy rys. DemontaŜ wysięgników rurowych o cięŝarze do 0 kg mocowanych na słupie. Odkrecenie śrub mocujących wysięgnik do trzpienia słupa. DemontaŜ wysięgnika. Wyciągnięcie przewodów z wysięgnika i pionów słupa 4. Opuszczenie wysięgnika Projekt wykonawczy rys. DemontaŜ kabli wieloŝyłowych o masie kg/ m układanych w rurach osłonowych, demontaŝ kabli oświetleniowych z przepustów, Projekt wykonawczy rys.. Ręczne wyciągnięcie odcinków kabla z rur osłonowych. UłoŜenie i zwinięcie zdemontowanych kabli Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o masie do.0 kg/m na napięcie znamionowe poniŝej 0 kv w rowach kablowych - Analogia - demontaŝ starego kabla (R, S x 0,5). Ręczne wciągnięcie odcinków kabla z rur osłonowych. UłoŜenie i zwinięcie zdemontowanych kabli DemontaŜ słupów oświetleniowych o masie kg - (Słupy typu WZ oraz słupy sygnalizacyjne). Odkopanie przy słupie kabli. Odpięcie kabli z tabliczki słupowej. DemontaŜ kabli ze słupa i tabliczki słupowej 4. Wyciągnięcie słupa przy pomocy Ŝurawia samochodowego i odłoŝenie na samochód skrzyniowy wraz z przyczepą dłuŝycową Projekt wykonawczy rys. Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 0.0 km - wywóz materiału z demontaŝu m 4 kpl szt m m 8 szt t. Norma PRO Wersja 4.0a Licencja: 578 dla ZDM

3 i77so0rm KNNR Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m 65 d pkt. 5.. kat. III. Wytyczenie trasy rowu dla kabli. Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na okład wzdłuŝ wykopu. Przekopy próbne w celu ustalenia trasy kabli 4. Wykopy pod nową trasę kabli oświetleniowych 9 KNNR d KNR -0 d KNNR d.. 0 KNNR d.. 0 Projekt wykonawczy - rys. Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.iii-iv. Wyznaczenie powierzchni wykopu. Odspojenie gruntu. Wydobycie gruntu łopatami na pobocze 4. Wykonanie ścian i dna wykopu Wykopy ręczne o głębok.do.5 m w gruncie kat. III pod fundamenty prefabrykowane wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych. Odspojenie gruntu łopatami. Wydobycie gruntu na pobocze. Wyrównanie ścian i dna wykopu 4. Odspojenie gruntu z pobocza 5. Zasypanie szczelin między fundamentami słupa, a ścianą wykopu - po montaŝu fundamentów Projekt wykonawczy - rys. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Zasypywanie wykopu gruntem x odkładu warstwami o grubości 0cm. Ubicie ręczne warstw gruntu. INNE ROBOTY ZIEMNE KNNR d pkt Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.iii ubijakami mechanicznymi. Zasypywanie wykopu gruntem z odkładu warstawami o grubości 0 cm. Ubicie mechaniczne warstw gruntu Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m. Przywóz piasku. Rozścielenie piasku w wykopie przy słupach warstwa piasku pod zapasy kabli przy słupach - po m Projekt wykonawczy - rys.. PRZESZKODY TERENOWE 4 KNNR d pkt KNNR d.. 04 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 00 mm pod obiektami - Rura SRS fi 75mm lub rura równowaŝna. Ustawienie podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia. UłoŜenie i mechaniczne przepychanie rur. Wyjęcie urządzenia z wykopu 4. Uszczelnienie wylotów z rur Projekt wykonawczy - rys. Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 00 mm pod obiektami - dodatek za kaŝdą następną rurę w wiązce - Rura SRS fi 75mm lub rura równowaŝna. Ustawienie podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia. UłoŜenie i mechaniczne przepychanie rur. Wyjęcie urządzenia z wykopu 4. Uszczelnienie wylotów z rur Projekt wykonawczy - rys. m 6 m 4 m 65 m 65 m 5 m 55 m 65 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. KANALIZACJA KABLOWA 6 KNNR m 68.6 d pkt UKŁADANIE KABLA UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 40 mm (KR 75lub równowaŝne). Wyrównanie dna gotowego wykopu. Montaz rur osłonowych. Uszczelnienie połączeń i wylotów Projekt wykonawczy - rys. Norma PRO Wersja 4.0a Licencja: 578 dla ZDM

4 i77so0rm KNNR Układanie kabli o masie do.0 kg/m w rurach, pustakach m 46.6 d pkt lub kanałach zamkniętych - YKY 5x5mm (kable w rurach osłonowych + wejście do szaf oświetleniowych + w słupy i fundamenty). Przywóz kabla. Rozwinięcie kabla z bębna. Odmierzenie odcinków kabla i ucięcie 4. Wciagnięcie kabla w rury osłonowe KR i SRS oraz fundamenty słupów i szafy 8 KNNR d.. 0 Projekt wykonawczy - rys. Układanie kabli o masie do.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x5mm z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm - UŁOśENIE ZAPASÓW EKSPLOA- TACYJNYCH PRZY SŁUPACH. Zwinięcie kabla w zwój. Przykrycie gruntem rodzimym 5 cm. UłoŜenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego Projekt wykonawczy - rys.. MONTAZ OSPRZĘTU KABLOWEGO 9 KNNR d pkt KALKULA- d.. CJA WŁASNA pkt. 5.. Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 50 mm na napięcie do kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - na kablu YKY 5x5. Zdjęcie izolacji zewnętrznej kabla. Odseparowanie Ŝył od siebie. Zdjęcie izolacji z poszczególnych Ŝył - długoś cm 4. Zaprasowanie końcówki kablowej na Ŝyle PE kabla 5. Podłączenie pod zaciski tabliczki Projeky wykonawczy - rys. Modernizacja szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o cięŝarze do 00 kg na gotowym fundamencie - szafy oświetleniowe zgodne z projektem. Montaz aparatów i urządzeń w obudowie szafy. Wprowadzenie kabli oświetleniowych oraz WLZtu do szafy. Podpięcie kabli i bednarki 4. Rozruch szafy Projekt wykonawczy - rys. 4 Instalowanie urządzeń oświetlnia drogowego 4. FUNDAMENTY POD OBIEKTY KNNR pkt. 5.. Zabezpieczenie podziemnej części słupów - zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych abizolem "R" na zimno. Oczyszczenie fundamentu. NałoŜenie abizolu pędzlem wym. fundamentu: (,5m x 0,5m) x 4 ściany + dno 0,5m x 0,5m =,5 m 4szt. słupów x,5 m = m 4. SŁUPY OŚWIETLENIOWE KNNR pkt MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - słupy stalowe obustronnie ocynkowane okrągłe czarne zgodne z projektem (h=5m) zgodny z projektem wraz z fundamentem prefabrykowanym dobranym do podstawy i parametrów słupa i tabliczką bezpiecznikową słupową. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Przemieszczenie zamontowanie i ustawienie fundamentów w wykopach Ŝurawiem samochodowym. Sprawdzenie prawidłowości ustawienia fundamentów 4. MontaŜ za pomocą Ŝurawia samochodowego słupów oświetleniowych aluminiowych - montaz przez przykręcenie 5. MontaŜ tabliczki słupowej we wnęce słupa Projekt wykonawczy - rys. m 5 szt. 86 kpl m 57 szt. 4 Norma PRO Wersja 4.0a Licencja: 578 dla ZDM

5 i77so0rm KNNR-W Uzgodnienie ZDM Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. -5 cm - malowanie numerów latarń. Oczyszczenie przez odtłuszczenie podłoŝa. Malowanie cyfr z uwzględnieniem znaków pisarskich szt KNNR pkt KNNR UZIEMIENIA KNNR KNNR KNNR KNNR pkt pkt pkt przyjęto 6 cyfr x 4 szt słupów = 46 szt MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego (Oprawa typu ISLA kompletna z metalohalogenkowym źródłem światła 70W). Zamocowanie oprawy. Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie. Wkręcenie źródła światła 4. Skręcenie obudowy oprawy MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewód YDY x,5mm. Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki. Podłączenie przewodów pod zaciski tabliczki słupowej Projekt wykonawczy - rys. Mechaniczne pogrąŝanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.iii - (Uziom typu ZPB-9-0 kpl.) Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 6064 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar). Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 6064 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŝdy następny pomiar). Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC Roboty w zakresie usuwania gleby 5. TRAWNIKI 40 KNNR d pkt. 5.. Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III szt. 4 kpl.przew. 4 m 80 odc. 4 szt. szt. 40 m 09 Norma PRO Wersja 4.0a Licencja: 578 dla ZDM

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo