Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej allegro poprzez konta o nazwie kgmedia, www_kgmedia_pl, kgmedia_pl, kgmediapl 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów prezentowanych za pośrednictwem konta sprzedającego: kgmedia, www_kgmedia_pl, kgmedia_pl, kgmediapl, poprzez platformę handlową allegro jest KG MEDIA Gozdalik Justyna z siedzibą ul. Szkolna 5, Dzierżoniów, NIP , REGON , prowadząca działalność gospodarczą za wpisem CEIDG pod w/w danymi, zwanym dalej Sprzedającym, infolinia telefoniczna (czynna w godzinach od 8.00 do od pn-pt. 3. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się również za pośrednictwem formularza aktywnego w serwisie a przyporządkowanego do w/w konta 4. Sprzedający wystawia produkty korzystając z platformy handlowej Allegro, której usługodawcą jest Grupa Allegro Stroną dokonującą zakupów u Sprzedającego, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 2. Nabywcą mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem Zasad Konta Junior, których treść stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Allegro. 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności takiego Nabywcy u Sprzedającego może dokonywać wyłącznie osoba umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów sprzedaży Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do KG MEDIA Gozdalik Justyna z siedzibą ul. Szkolna 5, Dzierżoniów NIP , REGON , prowadząca działalność gospodarczą za wpisem CEIDG pod w/w danymi. 2. Nabywcy mają możliwość korzystania z usług Sprzedającego wyłącznie na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz regulaminem platformy handlowej Allegro. 2. Opis produktów

2 4 1. Przedmiotem transakcji są produkty dostępne na koncie Sprzedającego w ilościach i cenach wskazanych w karcie produktu. 2. Szczegółowy opis każdego produktu znajduje się w jego zakładce, zawiera dokładny i zrozumiały opis oraz nazwę co najmniej poprzez wskazanie: dokładnego opisu cech produktu, dokładną nazwę produktu, informacje o cenie wraz z podatkiem. 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu. 4. Wszystkie produkty dostępne u Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 5. Sprzedający dopuszcza możliwość, iż dostępny produkt stanowić może rzecz używaną wówczas szczegółowy opis i stan produktu znajduje się w zakładce produktu 5 1. Cena produktów wyrażona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt Cena nie zawiera kosztów dostawy produktu, koszt ten jest pokrywany przez kupującego, chyba, że opis produktu stanowi odmiennie. 3. Wysokość kosztów przesyłki wskazana jest w zakładce każdego produktu. 4. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące rodzaje płatności: - Gotówką przy odbiorze produktu od pracownika firmy kurierskiej. ( Produkty o wartości powyżej 5000,- zł, dostarczane są po wpłacie różnicy ceny powyżej 5000,- zł, na konto bankowe sklepu. Jest to uwarunkowane przepisami firm kurierskich, które zabraniają kurierom pobierać kwoty wyższe niż 5000,- zł.) - ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, - Przelewem przedpłatą na numer rachunku bankowego bankowego PKO BP Za pomocą systemu PayU, zgodnie z regulaminem usługi PayU dostępnym w Załączniku nr 8 do Regulaminu Allegro. 5. Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem poprzez kuriera, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, a zgodnie z Regulaminem Allegro, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej. 6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego Nabywca podaje w tytule przelewu nazwę Konta Użytkownika w platformie handlowej Allegro oraz numeru transakcji, w celu ułatwienia i przyspieszenia księgowania płatności. 3. Zasady zamawiania 6 1. Regulamin Allegro z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji określa: - czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy;

3 - skutki prawne potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; - zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy; - metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. 2. Umowa między stronami zawarta jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 3. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza dowód zakupu. Na żądanie Nabywcy Sprzedający wystawia fakturę VAT. 7 Regulamin Allegro określa również reguły świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy handlowej Allegro, a w szczególności: - rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, - warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, - tryb postępowania reklamacyjnego, - podanie których danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Grupę Allegro usług drogą elektroniczną W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury VAT z danymi przedsiębiorstwa, w zamówieniu należy podać firmę, nr NIP oraz dokładny adres rejestracji przedsiębiorcy. 2. Dokument sprzedaży/faktura jest wysyłany razem z zamówionym produktem. 3. Brak dowodu zakupu w przesyłce należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zgłosić Sprzedającemu na adres lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na koncie sprzedającego w platformie handlowej Allegro Dostawy produktów zamawianych u Sprzedającego realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koszt dostawy produktu znajduje się w opisie każdego produktu. 3. Na czas dostawy produktów składa się każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas kompletowania zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, chyba, że opis produktu, z uwagi na jego specyfikę stanowi inaczej, jednakże czas wydania produktu Nabywcy nie przekracza 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem czas kompletowania przesyłki liczy się od momentu zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem Allegro do chwili skompletowania i wysłania produktu, a w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego do chwili skompletowania i wysłania produktu. 4. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych. 5. Sposobem dostawy przyjętym przez Sprzedawcę jest: - Paczka kurierska (przy zapłacie przelewem, bądź systemem PayU)

4 - Paczka kurierska pobraniowa, - Paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej SA (wyłącznie przy zapłacie przelewem, bądź systemem PayU brak możliwości opcji zapłaty za pobraniem) - Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, jeżeli przewidziany jest w opisie transakcji wówczas opis zawiera szczegółowe informacje o zasadach realizacji zamówienia. 6. Sprzedający nie stosuje opłat za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione koszty w związku z tym sposobem zapłaty. 7. Jeżeli produkt sprzedany ma zostać przesłany Nabywcy będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Nabywcę z chwilą jej wydania temu Nabywcy. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Nabywcę Jedyną możliwością dokonania transakcji u Sprzedającego jest zakup przez system Allegro. 2. Osoby nieposiadające konta Allegro mogą kupić towar jako "osoba niezarejestrowana" klikając opcję "Kup Teraz" na aukcji, następnie wypełniając formularz danych do wysyłki i potwierdzając kliknięciem przycisku "Kup bez rejestracji". Ta forma zakupu jest możliwa tylko w przypadku gdy klient płaci przelewem z konta bankowego. 3. Każdorazowe zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty Szczegóły dotyczące realizacji dostawy określa regulamin firmy spedycyjnej. 2. Nabywca przypadku widocznego uszkodzenia opakowania przesyłki lub śladów ingerencji w jej zawartość odmawia odbioru przesyłki zaznaczając niniejsze w protokole informując niezwłocznie o niniejszym Sprzedającego. 4. Odstąpienie od umowy przez konsumenta Nabywca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - umowy sprzedaży - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy; - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

5 13 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w 1 niniejszego regulaminu. 2. Nabywca w celu realizacji powyższego uprawnienia może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia w tej samej formie W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 2. Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu. 2. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Nabywcy o konieczności poniesienia tych kosztów. 3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Nabywcy do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6 16 W chwili odstąpienia przez Nabywcę od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów: - jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; - przekraczających bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 17 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Nabywcy w szczególności w odniesieniu do umów: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 4) zawartej w drodze aukcji publicznej; 5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Sprzedający jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 3. Jeżeli Nabywcą jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 4. Jeżeli Nabywcą jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę. 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a

7 także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna) Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Nabywcą jest konsument. 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Nabywcy będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Nabywcą jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przed Nabywcą. 21 Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ssprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 2. Jeżeli Nabywcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia. 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 4. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8 23 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 2. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.. 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w 1 niniejszego regulaminu. 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione, Nabywca obowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 3. Zapisy powyższe stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. 2. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Nabywcy rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy Jeżeli Nabywca będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedajacy nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w 1 niniejszego Regulaminu. 3. W przypadkach przewidzianych w powyższym zapisie utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Nabywcę lub do zawiadomienia o wadzie, jeżeli Sprzedający wiedział o wadzie albo zapewnił Nabywcę, że wady nie istnieją.

9 28 Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 2. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę Jeżeli Sprzedający dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Nabywca może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Nabywca jest uprawniony, a gdy interes Sprzedającego tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Nabywca powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedającego, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Nabywca może również odesłać rzecz Sprzedającemu na jego koszt i niebezpieczeństwo Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy. 2. Jeżeli Nabywcą jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Nabywcy. 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Nabywcą jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. 4. W terminach określonych powyżej Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Nabywca żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 32

10 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 2. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej. 33 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się powyższe zasadny, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Nabywca dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Nabywca dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 6. Gwarancja przy sprzedaży Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej produktu. 2. Jeśli do towaru nie dołączono oświadczenia gwarancyjnego podstawą gwarancji jest dowód zakupu a gwarantem Sprzedający. Miejscem składania zgłoszenia gwarancyjnego w takim przypadku jest siedziba Sprzedającego wymieniona w 1, a warunki gwarancji określa szczegółowo opis produktu Gwarantem jest Sprzedający, który odpowiada za wady towaru, a to gdy właściwość sprzedanego produktu nie odpowiada właściwości wskazanej w opisie produktu. 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu w oświadczeniu gwarancyjnym, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Nabywcy wydana Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 2. Sprzedający wydaje Nabywcy wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w

11 dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń. 3. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie Nabywca wykonujący uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub w przypadku kiedy gwarantem jest Sprzedający na adres siedziby wskazany w 1 niniejszego Regulaminu, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w punkcie poprzedzającym. 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupionych produktów należy składać drogą mailową: adres bądź pisemnie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w 1 niniejszego Regulaminu. 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.

12 7.Postanowienia końcowe Administratorem danym osobowych jest Sprzedający. 2. Zbieranie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i Kupującym polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towaru oraz jego dostarczenia do Kupującego; udokumentowania stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.). 3. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ma każdy Nabywca, którego dane dotyczą. Każdemu Nabywcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora. 4. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość e- mail na adres 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę sprzedaży. 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 2. Wszelkie spory związane ze sprzedażą będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do niniejszego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: 3. Polityka Ochrony Prywatności odbywa się na zasadach uregulowanych w Załączniku nr 6 Regulaminu Allegro W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Zespół KGMedia ZAŁĄCZNIK NR 1 W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e- mail: bądź na adres pocztowy: KG Media Gozdalik Justyna ul.

13 Szkolna 5, Dzierzoniów. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) KG Media Goozdalik Justyna ul. Szkolna 5, Dzierżoniów Ja. (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Data zawarcia umowy., Imię i nazwisko. Login Allegro

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl STAN PRAWNY PRZED 25.12.2014 r. 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Słowniczek.

REGULAMIN. 1. Słowniczek. REGULAMIN 1. Słowniczek. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA/USŁUGODAWCA Grafikus Systemy Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej nr 2, zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.humanplace.pl prowadzony jest przez Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo