UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu."

Transkrypt

1 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Inżynier Materiałów Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego Priorytet IV PO KL Szkolnictwo wyższe i nauka Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Uniwersytet Śląski ul. Bankowa Katowice NIP REGON Katowice dn. 14 listopada 2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania nr RU/DW/146/11 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty na: dostawę oprogramowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 1. Pytanie Wykonawcy: Dot. ogłoszenia z dnia pkt. Nr 6 część F Zwracam się z zapytaniem dotyczącym opisu w części F Cyt. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oryginalny certyfikat Autodesk. ACC Autoryzowane Centrum Certyfikacji, Strona 1 z 5

2 ATC Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC) dane administratora licencji ATC realizujące zamówienie, daje jedynie możliwość przystąpienia do egzaminu ACC, jednak nie gwarantuje, że uczestnik szkolenia zda ten egzamin. Gwarantem jest wystawienie uczestnikom anglojęzycznych certyfikatów: Certyficate of Completion Autodesk (ATC) oraz zapewnienie uczestnikom możliwości przystąpienia do płatnego egzaminu ACC. Podsumowując: - każdy uczestnik otrzyma: Certificate of Completion Autodesk (ATC), - certyfikaty ACC otrzymają tylko osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin wewnętrzny po zakończeniu szkolenia. Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem czy wymagane jest aby uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat ACC? 1. Odpowiedź Zamawiającego: Certyfikat ACC. Każdy uczestnik szkolenia ATC, który ukończył co najmniej dwa stopnie szkoleń tj. AutoCAD podstawowy i AutoCAD zaawansowany otrzyma jeden opłacony przez oferenta voucher, który uprawnia go do przystąpienia do jednego egzaminu ACC. Warunkiem otrzymania certyfikatu ACC jest pomyślne zdanie egzaminu ACC. Koszty kolejnych prób podejścia do egzaminu pokrywane są przez uczestnika. 2. Pytanie Wykonawcy: W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 10 listopada 2011 na nasze zapytanie z dnia 9 listopada 2011 dotyczące długości okresu obowiązywania ważności licencji na oprogramowanie zamawiane w zakresie części E postępowania znak RU/DW/146/11 informujemy, że producent oprogramowania SolidEdge firma Siemens Industry Software nie przewiduje opisanego przez Państwa sposobu licencjonowania oprogramowania SolidEdge w wersji Academic Bundle, tzn. możliwości jego bezterminowego używania. Okres obowiązywania licencji oprogramowania SolidEdge w wersji Academic Bundle wynosi jeden rok. Przedłużenie działania oprogramowania SolidEdge w ww. wersji na okres każdego kolejnego roku wymaga zakupu kolejnej rocznej licencji. W całym okresie obowiązywania ważności licencji istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej w danym momencie wersji. 2. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że licencja ma mieć charakter roczny. Przedłużenie działania zamawianego oprogramowania po zakończeniu rocznej licencji, o którym była mowa w piśmie Zamawiającego z dnia 10 listopada 2011 r. ma jedynie charakter opcjonalny i nie stanowi obligatoryjnego wymogu stawianego Wykonawcy. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 oraz 4a Ustawy zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Strona 2 z 5

3 o zamówieniu Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozdz. I ust. 4 pkt 6 SIWZ przyjmuje brzmienie: 1) W zakresie części F: Pakiet Autodesk Factory Design Suite for Education lub równoważny. Licencja edukacyjna-sieciowa na 25 stanowisk z roczną subskrypcją zawierający moduły: a) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM - Part Number 760D , b) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 24 Seats - Part Number 760D K31, c) Autodesk Factory Design Suite Ultimate Education Subscription (1 year) - Part Number 760C S001, Cena oprogramowania powinna obejmować autoryzowane szkolenie AutoCAD w trzech stopniach zaawansowania dla 6 uczestników (razem 9 szkoleń). Szkolenie użytkowników odbędzie się w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Zarządzania, ul.75-go Pułku Piechoty 1, Chorzów lub w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice. Miejsce szkolenia zostanie ustalone po zawarciu umowy. Szkolenie przeprowadzone zostanie na sprzęcie Wykonawcy. Termin szkolenia: szkolenie zostanie przeprowadzone do r. Szkolenie powinna przeprowadzić firma, która posiada status ATC i ACC Autodesk oraz posiada status Gold Partner Autodesk. Autoryzowane Centrum szkoleniowe powinno mieć zatrudnionych przynajmniej 3 certyfikowanych trenerów. Wybrana firma ATC powinna przeprowadzić szkolenie w jednym z przedstawionych wariantów: szkolenie na poziomie podstawowym AutoCAD dla 9 uczestników, szkolenie na wybranym poziomie AutoCAD (jednym z trzech: podstawy, zaawansowany, praca 3D) dla 6 uczestników i Inventor dla 3 uczestników, szkolenie AutoCAD w trzech stopniach dla 3 uczestników, szkolenie z zakresu AutoCAD i Inventor na wybranym poziomie dla 9 uczestników, Szkolenie powinno zostać przeprowadzone na stacjach roboczych skonfigurowanych i dostarczonych na szkolenie we wskazane miejsce przez ATC. Programy firmy Autodesk, na których zostanie przeprowadzone szkolenie muszą być programami licencjonowanymi, komercyjnymi lub licencjami NFR for ATC przeznaczonymi do komercyjnych szkoleń, które muszą posiadać nr seryjne, które mogą zostać poddane wersyfikacji legalności w Autodesk. Wymagane jest aby szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę, która posiada status ATC i ACC oraz posiada doświadczenie w realizacji szkoleń dla wyższych uczelni (zgodnie z rozdz. III ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ. Każdy uczestnik otrzyma: Certificate of Completion Autodesk (ATC). Każdy uczestnik szkolenia ATC, który ukończył co najmniej dwa stopnie szkoleń tj. AutoCAD podstawowy i AutoCAD zaawansowany otrzyma jeden opłacony przez oferenta voucher, który uprawnia go do przystąpienia do jednego egzaminu ACC. Warunkiem otrzymania certyfikatu ACC jest pomyślne zdanie egzaminu ACC. Koszty kolejnych prób podejścia do egzaminu pokrywane będą przez uczestnika. Strona 3 z 5

4 ACC - Autoryzowane Centrum Certyfikacji, ATC - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC) dane administratora licencji: Sławomir Klebach zamiast: 1) W zakresie części F: Pakiet Autodesk Factory Design Suite for Education lub równoważny. Licencja edukacyjna-sieciowa na 25 stanowisk z roczną subskrypcją zawierający moduły: d) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM - Part Number 760D , e) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 24 Seats - Part Number 760D K31, f) Autodesk Factory Design Suite Ultimate Education Subscription (1 year) - Part Number 760C S001, Cena oprogramowania powinna obejmować autoryzowane szkolenie AutoCAD w trzech stopniach zaawansowania dla 6 uczestników (razem 9 szkoleń). Szkolenie użytkowników odbędzie się w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Zarządzania, ul.75-go Pułku Piechoty 1, Chorzów lub w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice. Miejsce szkolenia zostanie ustalone po zawarciu umowy. Szkolenie przeprowadzone zostanie na sprzęcie Wykonawcy. Termin szkolenia: szkolenie zostanie przeprowadzone do r. Szkolenie powinna przeprowadzić firma, która posiada status ATC i ACC Autodesk oraz posiada status Gold Partner Autodesk. Autoryzowane Centrum szkoleniowe powinno mieć zatrudnionych przynajmniej 3 certyfikowanych trenerów. Wybrana firma ATC powinna przeprowadzić szkolenie w jednym z przedstawionych wariantów: szkolenie na poziomie podstawowym AutoCAD dla 9 uczestników, szkolenie na wybranym poziomie AutoCAD (jednym z trzech: podstawy, zaawansowany, praca 3D) dla 6 uczestników i Inventor dla 3 uczestników, szkolenie AutoCAD w trzech stopniach dla 3 uczestników, szkolenie z zakresu AutoCAD i Inventor na wybranym poziomie dla 9 uczestników, Szkolenie powinno zostać przeprowadzone na stacjach roboczych skonfigurowanych i dostarczonych na szkolenie we wskazane miejsce przez ATC. Programy firmy Autodesk, na których zostanie przeprowadzone szkolenie muszą być programami licencjonowanymi, komercyjnymi lub licencjami NFR for ATC przeznaczonymi do komercyjnych szkoleń, które muszą posiadać nr seryjne, które mogą zostać poddane wersyfikacji legalności w Autodesk. Wymagane jest aby szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę, która posiada status ATC i ACC oraz posiada doświadczenie w realizacji szkoleń dla wyższych uczelni (zgodnie z rozdz. III ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oryginalny certyfikat Autodesk. Strona 4 z 5

5 ACC - Autoryzowane Centrum Certyfikacji, ATC - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC) dane administratora licencji: Sławomir Klebach Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie. Samodzielny Referent mgr Łukasz Motyka Przewodniczący Komisji Przetargowej Projekt badawczy Nr PSPB-153/2010 pt. Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (FLORIST) współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej realizowany we współpracy z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu i Uniwersytetem w Bernie Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa12, Katowice, tel. +48, fax: +48, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 5 z 5

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu PROJEKT OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.36.2014 Opole, dnia

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. Wszyscy Wykonawcy O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo