RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres r r. Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Organy spółki Skład Zarządu Spółki na dzień r Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r Wybrane dane finansowe Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Sprawozdanie Zarządu z działalności VENITI S.A. za rok obrotowy Oświadczenia Zarządu Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk Dane teleadresowe spółki

3 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Spółki VENITI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny z działalności spółki za okres r. Miniony rok był dla VENITI S.A. pod wieloma względami przełomowy. Przede wszystkim w trudnym dla rynków finansowych czasie spółka zadebiutowała z sukcesem na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tym samym dołączyła do grona spółek publicznych. Był to efekt wcześniejszych zmian prawnych oraz kapitałowych dokonanych we współpracy z Autoryzowanym Doradcą Domem Maklerskim Capital Partners S.A. Pozyskane w ofercie prywatnej środki pozwoliły m.in. na uruchomienie i dalszy rozwój innowacyjnej platformy sprzedaży rejsów wycieczkowych KRUZY.PL oraz stworzenie profesjonalnego zespołu, a w efekcie na znaczące rozbudowanie oferty i zwiększenie sprzedaży. Spółka przeprowadziła również reorganizację finansów i dokończyła przejęcie podmiotu zależnego SAFPOL Travel Sp. z o.o. Dla Zarządu i pracowników Spółki miniony rok był czasem niezwykle wytężonej pracy. Prowadząc wszelkie działania dbaliśmy o to by powierzone przez akcjonariuszy środki były wykorzystane racjonalnie i efektywnie mając zawsze na uwadze troskę o interesy inwestorów. Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez spółkę działalności. Przedstawia także podstawowe dane finansowe za rok 2011 oraz analogiczne dane za rok Jako Prezes spółki chciałbym w imieniu swoim i współpracowników podziękować inwestorom za zaufanie jakim nas obdarzyli. Jestem przekonany, że zrealizowane działania stworzyły solidne fundamenty dla dalszego, dynamicznego rozwoju spółki, a znaczący wzrost przychodów potwierdza skuteczność przyjętej strategii rozwoju. Z wyrazami szacunku, Maciej Szymański Prezes Zarządu VENITI S.A. 2

4 1. Podstawowe informacje o Spółce VENITI S.A. rozpoczęła działalność w oparciu o portal Plażuj.pl, który w 2010 roku stał się liderem wynajmu nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii i Chorwacji z oferty firmy skorzystało wówczas ponad 5000 osób. W lipcu 2010 roku spółka przejęła dwa podmioty firmę SAFPOL Travel jeden z pięciu podmiotów w Polsce posiadający bezpośrednie umowy z liniami żeglugowymi, oraz firmę informatyczną INOVELTI. Na początku 2011 roku rozpoczęła działalność marka Incentive EXCITERS Incentive Travel organizator wyjazdów grupowych typu Incentive dla klientów biznesowych. W IV kwartale 2011 r. spółka uruchomiła portal KRUZY.PL będący pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą sprzedaży rejsów online. 2. Organy spółki 2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień r. Maciej Szymański Dariusz Matulka Prezes Zarządu Członek Zarządu 2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r. Marek Gąsiewski dr Paweł Jarzyński Tomasz Dąbrowski Igor Herma Dariusz Żuk Przewodniczący Rady Nadzorczej (dnia 6 lutego 2012 r. złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej uzupełniono o Pana Bogdana Kołakowskiego) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (dnia 6 lutego 2012 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Członek Rady Nadzorczej (dnia 6 lutego 2012 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 3

5 3. Wybrane dane finansowe 3.1. Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. Bilans [ zł ] Stan na Stan na kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat RZIS [ zł ] * amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto * pierwszy rok obrotowy spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności VENITI S.A. za rok obrotowy 2011 Główna działalność spółki w minionym roku obrotowym odbywała się równolegle na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich były przygotowania do wejścia na rynek alternatywny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem tych działań było zapewnienie spółce środków finansowych na dalszy rozwój oraz uzyskanie statusu spółki publicznej, co w ocenie Zarządu jest istotne zarówno dla klientów jak i kontrahentów Spółki. W ramach tego procesu 21 kwietnia

6 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia VENITI Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. W drugim kwartale 2011 r. została przeprowadzona niepubliczna oferta akcji Serii B. W jej ramach 29 inwestorów objęło Akcji Serii B, a Spółka pozyskała zł. wykorzystywanych na cele rozwojowe. Debiut Praw do Akcji Serii B na rynku NewConnect miał miejsce 8 listopada 2011 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B nastąpiła w dniu 14 października 2011 roku. Drugą płaszczyzną działalności spółki były szeroko rozumiane działania operacyjne i marketingowe mające na celu promowanie oferty spółki kierowanej do Klientów indywidualnych i firm. W ramach tych działań spółka przeprowadziła m.in. proces pozycjonowania stron internetowych swoich marek sprzedażowych, liczne kampanie reklamowe w mediach elektronicznych i tradycyjnych, promocje w portalach zakupów grupowych. Dużą część swoich zasobów i środków spółka skupiła na działaniach prorozwojowych. W ramach tej aktywności spółka prowadziła prace nad budową pierwszej w tej części Europy platformy sprzedaży rejsów statkami wycieczkowymi, w której prezentacja aktualnej oferty i proces rezerwacyjny realizowany jest w czasie rzeczywistym. Budowa platformy KRUZY.PL była także jednym z głównych celów przeprowadzonej emisji. Uruchomienie i prezentacja platformy miała miejsce w przeddzień debiutu giełdowego Spółki 7 listopada 2011 r. W pierwszej odsłonie system umożliwiał przeglądanie oferty i dokonywanie rezerwacji dwóch najbardziej znaczących europejskich armatorów MSC Cruises i Costa Cruises. W drugiej połowie grudnia dodano kolejne dwie duże linie żeglugowe Carnival Cruise Lines i Princess Cruises należące do największego na świecie organizatora rejsów wycieczkowych Carnival Corporation & PLC. Wraz z uruchomieniem platformy, pozwalającej również na sprzedaż agencyjną, spółka rozpoczęła budowę sieci agentów, pozyskując do współpracy m.in. Urlopy.pl S.A. posiadającą sieć agentów franczyzowych i duże doświadczenie rynkowe. Oprócz rozwijania technologii spółka prowadziła także intensywne działania w sferze wsparcia i organizacji procesu sprzedaży. W ramach tych działań 1 lipca 2011 r. spółka przeniosła swoje biuro sprzedaży do nowego większego lokalu przy ul. Pańskiej 96 lok. 38 w Warszawie. Przeprowadzono również proces ewaluacji sprzedawców, którego efektem były zmiany personalne w dziale sprzedaży bezpośredniej oraz dziale sprzedaży wyjazdów motywacyjnych. Na początku grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki, stanowisko objął Pan Maciej Szymański, współzałożyciel i członek Zarządu VENITI, specjalista w zakresie zarządzania innowacjami. Rozpoczęto także rozmowy nt. warunków zaangażowania się w działalność operacyjną spółki Pana 5

7 Marka Gąsiewskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki, pioniera rejsów wycieczkowych w Polsce, byłego Prezesa Marco Polo Travel Sp. z o.o. W efekcie tych rozmów na początku br. Pan Marek Gąsiewski objął w spółce stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Kolejną płaszczyzną działalności spółki były zmiany własnościowe i reorganizacja finansów. W trzecim kwartale 2011 r. spółka nabyła 20% kontrolowanego przez nią podmiotu SAFPOL Travel Sp. z o.o. jednocześnie stając się właścicielem 100% udziałów. W grudniu zmieniono nazwę spółki SAFPOL Travel Sp. z o.o. na EXCITERS Sp. z o.o. i podniesiono jej kapitał zakładowy do kwoty 450 tys. zł. W czwartym kwartale 2011 r., mając na uwadze poprawę efektywności i optymalizację kosztową, Zarząd VENITI podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia księgowości spółki profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, rezygnując tym samym z prowadzenia działalności księgowej wewnątrz spółki. 5. Oświadczenia Zarządu 5.1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd VENITI S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za okres do roku oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 5.2 Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Zarząd VENITI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za okres do roku to Kancelaria Auditingu i Podatków Alfa mgr Jadwiga Godlewska z siedzibą w Grójcu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym Podmiot został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 6

8 6. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. Członkowie Zarządu Spółki w oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku nie pobierali żadnego wynagrodzenia. 7. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie złożyła oświadczenia w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Oświadczenie takie zostało złożone w dniu 27 marca 2012 roku i przekazane raportem EBI nr 15/2012. W związku z tym Spółka odniesie się do nieprzestrzegania konkretnych zasad w kolejnym raporcie rocznym oraz w przypadku każdorazowego odstąpienia od przestrzegania praktyki, do stosowania której zobowiązała w ww. oświadczeniu. 8. Dane teleadresowe spółki Nazwa: VENITI Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Batorego 18/ Warszawa Telefon: Fax: WWW: REGON: NIP: KRS:

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 7 maja 2012 Raport roczny zawiera: 1. List Prezesa Zarządu 2 2. Wybrane dane finansowe za 2011

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 3 Wybrane informacje finansowe... 4 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo