BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

2 WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE

3 Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego Tom V ( )

4 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego Tom V ( ) Opracowały Krystyna Choińska, Maria Czyżewska, Anna Kułak Urszula Lewicka, Halina Sołomianko WBP Białystok 1995

5 Okładkę projektował Henryk Białoskórski Redakcja Marek Ławnicki ISBN Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 1995 Ark. wydaw. 45,7; Ark. druk. 24,5. Druk: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Format Białystok-Kleosin, ul. Zambrowska 20A Skład komputerowy: Stanisław Kutaszewicz

6 SPIS TREŚCI Przedm owa... 9 Wykaz w ażniejszych s k r ó t ó w...10 Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i skróty ich tytułów I. ZAGADNIENIA O G Ó L N E...23 Bibliografie Czasopisma. Kalendarze...23 Prace ogólne dotyczące całego regionu...27 Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki II. ŚRODOW ISKO G E O G R A F IC Z N E...46 Mapy. Plany G e o l o g i a G le b o z n a w s tw o H y d r o lo g ia...51 Hydrobiologia...52 M eteorologia. K lim a to lo g ia Geografia Botanika Z o o l o g i a Ochrona środowiska. Parki n a r o d o w e Krajoznawstwo. Turystyka III. L U D N O Ś Ć...78 A n tr o p o lo g ia D em ografia IV. HISTORIA (do roku 1945) O pracowania o g ó l n e...80 H istoria miejscowości H istoria k o ś c io łó w Nauki p o m o c n ic z e A rc h e o lo g ia...85 Archiwa Heraldyka. N u m iz m a ty k a Dzieje do roku Okres zaborów ( ) Okres międzywojenny ( ) Druga wojna światowa ( ) V. ETNOGRAFIA O pracowania o g ó l n e Kultura m a te r ia ln a Kultura s p o ł e c z n a

7 Kultura d u c h o w a Sztuka l u d o w a Literatura ludowa (teksty i o p r a c o w a n ia ) Sylwetki pisarzy T e k s t y VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE (współczesne od 1945 r.) Prace ogólne. Planowanie. Inwestycje Geografia gospodarcza Planowanie przestrzenne. Urbanistyka Budownictwo Przemysł. Rzemiosło Zagadnienia ogólne Przemysł w łó k ie n n ic z y Przemysł rolny i spożywczy Przemysł d r z e w n y Przemysł metalowy Przemysł materiałów b u d o w la n y c h Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny Inne rodzaje przem ysłu Rzemiosło. Drobna wytwórczość. Usługi Gospodarstwo wiejskie Rolnictwo Zagadnienia ogólne i ustrojowe rolnictw a Gospodarka ziemią. O s a d n ic tw o Gospodarstwa indywidualne. Zespoły rolnicze Spółdzielnie kółek rolniczych. Usługi dla r o l n i c t w a Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Państwowe gospodarstwa rolne M echanizacja rolnictwa N a w o ż e n ie M elioracje Łąkarstwo Poszczególne uprawy Budownictwo w i e j s k i e H o d o w la Ogrodnictwo. S a d o w n ic tw o Pszczelarstwo Leśnictwo Ł o w ie c tw o Rybactwo W eterynaria Handel. Gastronomia. Hotelarstwo Komunikacja. Transport Łączność Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka kom unalna Gospodarka m ie s z k a n io w a P o ż a r n ic tw o C m e n ta r z e F i n a n s e Ubezpieczenia VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE (współczesne od 1945 r.) Zagadnienia o g ó l n e Partie polityczne Organizacje młodzieżowe

8 Organizacje społeczne Zagadnienia społeczne Praca. Zagadnienia socjalne Związki z a w o d o w e Zagadnienia socjologiczne Pomoc społeczna Patologie społeczne Mniejszości narodowe VIII. ZAGADNIENIA P R A W N O -A D M IN IS T R A C Y JN E A dm inistracja p a ń s tw o w a Rady n a r o d o w e Sądownictwo. Prokuratura Bezpieczeństwo publiczne IX..WOJSKO. OBRONA CYWILNA Obrona c y w i l n a X. SŁUŻBA ZDROW IA. MEDYCYNA Medycyna Służba zdrowia Higiena XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA Nauka. Organizacje i placówki naukowe Szkolnictwo w y ż s z e Oświata Zagadnienia ogólne Opieka nad dzieckiem i młodzieżą P r z e d s z k o la Domy dziecka. Młodzieżowe ośrodki w y c h o w a w c z e Internaty Szkolnictwo podstawowe Szkolnictwo średnie o g ó ln o k sz ta łc ą c e Szkolnictwo zawodowe. Kursy dokształcające Szkolnictwo artystyczne Kadry pedagogiczne Oświata dorosłych Kultura Zagadnienia ogólne Towarzystwa kulturalne i regionalne Domy kultury. Kluby. Świetlice Amatorski ruch artystyczny Radio i telewizja Kultura fizyczna. S p o r t Muzea i wystawy XII. JĘZYKOZNAWSTWO Onomastyka XIII. LITERATURA PIĘKNA Krytyka i życie l i t e r a c k ie Sylwetki pisarzy Teksty literackie XIV. S Z T U K A Architektura. Zabytki architektoniczne Plastyka Muzyka Film. K i n o F o to g ra fik a Teatr

9 XV. ZAGADNIENIA W YZNANIOW E XVI. KSIĄŻKA. CZYTELNICTW O. BIBLIOTEKI H istoria książki Biblioteki i c z y te ln ic tw o Ruch wydawniczy. K s ię g a rs tw o Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo Indeks alfabetyczny Indeks p rz e d m io to w y

10 _ Przedmowa Oddajemy do rąk czytelników piąty tom bibliografi zatytułowany Bibliografia w ojewództw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Cztery poprzednie tomy ukazały się pod tytułem Bibliografia regionu białostockiego. Tom pierwszy, obejmujący lata , wydany został przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku jako załącznik do tomu V Rocznika Białostockiego (1965), tom drugi Bibliografii, obejmujący okres od 1963 do 1967 roku, opublikowano w postaci suplementu do tomu X tegoż Rocznika (1971). Tom trzeci uwzględnia piśmiennictwo z lat (1983) i zamyka okres istnienia woj. białostockiego przed zmianą jego granic w 1975 roku. W tomie czwartym, za lata (1992), uznaliśmy za celowe wyjaśnienie w podtytule precyzyjniej zakresu Bibliografii. Dwa ostatnie tomy ukazały się jako publikacje odrębne, co w niniejszym wydaniu kontynuujemy. Tom piąty obejmuje piśmiennictwo za lata oraz pozycje pominięte w tomach poprzednich. Metoda zbierania i opracowania materiałów pozostała taka sama. N ieliczne pozycje nie sprawdzone z autopsji oznaczone są gwiazdką. W większym wyborze uw z ględniliśm y w niniejszej publikacji dokumenty życia społecznego, głównie katalogi w y staw, jednodniówki, sprawozdania z konferencji i zjazdów. W układzie Bibliografii poczyniliśm y niewielkie zmiany, głównie w poddziałach drugiego i trzeciego stopnia, wyodrębniając bardziej szczegółow e zagadnienia. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone według polskich norm: Opis bibliograficzny książki P N -82/N , Opis bibliograficzny P N -73/N (w zakresie artykułów z czasopism ). Wydawnictwa ciągłe opisano wzorując się na bieżącej bibliografii narodowej. Bibliografia zawiera 7028 ponumerowanych pozycji, indeksy: autorów i przedmiotowy, wykazy skrótów. Opracowana została w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym W ojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 9

11 Wykaz ważniejszych skrótów A - Anno, Annus gm. - gmina adm. - administracja gosp. - gospodarka, gospodarczy aktual. - aktualizowany graf. - graficzne amat. - amatorski H. - Heft ang. - angielski hand. - handel, handlowy antrop. - antropologia hebr. - hebrajski aprac. - apracavau herald. - heraldyka aram. - aramejski hig. - higiena arch. - archiwum hist. - historia archeol. - archeologia hod. - hodowla archi t. - architektura hotel. - hotelarstwo art. - artykuł hrsg. - herausgegeben artyst. - artystyczny hydrob. - hydrobiologia aut. - autor, autorzy hydrol. - hydrologia Bd. - Band il. - ilustracje, ilustrował bezp. - bezpieczeństwo inf. - informacja białorus. - białoruski inw. - inwestycje bibliogr. - bibliografia inst. - instytut bibliot. - biblioteka jez. - jezioro bot. - botanika jęz. - język, językoznawstwo bud. - budownictwo k. - karta b.w. - brak wydawcy KG - Komitet Gminny cment. - cmentarze klimatol. - klimatologia cz. - część KMG - Komitet Miejsko-Gminny czas. - czasopismo, czasopiśmiennictwo kol. - kolegium czyt. - czytelnictwo kolon. - kolonia demogr. - demografia kolor. - kolorowe, kolorowy dod. - dodatek kom. - komitet dodr. - dodruk komun. - komunikacja dot. - dotyczy, dotyczący komunał. - komunalna, komunalny druk. - drukarstwo krajozn. - krajoznawstwo dwutyg. - dwutygodnik krat. - kratkoe dyr. - dyrektor księg. - księgarstwo, księgarnia dzień. - dziennik [częstotliwość], dziennikarstwo kult. - kultura err. - errata KW - Komitet Wojewódzki etnogr. - etnografia kwart. - kwartalnik facs. - facsimile leśn. - leśnictwo faks. - faksymile lit. - literatura, literacki, literackie fasc. - fasciculus litew. - litewski fig- - figurę luź. - luźne, luźny finan. - finanse łącz. - łączność fot. - fotografia, fotografika, fotografował łow. - łowiectwo fotooffs. - fotooffset maszyn. - maszynopis fr. - francuski mater. - materiał, materiały fragm. - fragment med. - medycyna G. lub g - God melior. - melioracje gastr. - gastronomia meteor. - meteorologia geogr. - geografia MGK - Miejsko-Gminny Komitet geol. - geologia mieś. - miesięcznik GK - gminny komitet mieszk. - mieszkaniowa glebozn. - gleboznawstwo min. - ministerstwo 10

12 MK - Miejski Komitet R. - Rocznik (tylko łącznie z liczbą) młodz. - młodzieżowe r. - rok mniejsz. - mniejszości rec. - recenzja muz. - muzyka red. - redaktor, redakcyjny nacz. - naczelny ref. - referat, reference nakł. - nakład rel. - religia naród. - narodowy, narodowościowe reprod. - reprodukcja nauk. - naukowy res. - resume nekr. - nekrolog rez. - rezjume niem. - niemiecki rocz. - rocznik niereg. - nieregularnie rol. - rolnictwo NK - Naczelny Komitet ros. - rosyjski no - number, numero rozm. - rozmowa, rozmawiał not. - notatka, notował rozsz. - rozszerzone nr - numer równol. - równoległy nt. - na temat ryb. - rybactwo numizm. - numizmatyka rys. - rysunek obwol. - obwoluta rzem. - rzemiosło OC - obrona cywilna S. lub s. - stronica ochr. - ochrona sabr. - sabrau odp. - odpowiedź, odpowiedzialny sadów. - sadownictwo ogrod. - ogrodnictwo sąd. - sądownictwo okł. - okładka służ. - służbowy oprać. - opracowanie, opracowany socjal. - socjalne org. - organizacje socjol. - socjologia oryg. - oryginalny sod. - soderźanie ośw. - oświata spis. - spisał państ. - państwowe, państwowy społ. - społeczne part. - partie spółdz. - spółdzielnia, spółdzielczość patol. - patologie streszcz. - streszczenie pl. - plan, planowanie sum. - summary piast. - plastyka szk. - szkoła, szkolnictwo pol. - polski szt. - sztuka polem. - polemika środ. - środowisko polit. - polityka T. - Tom popr. - poprawiony tab. - tabele poprz. - poprzedził tabl. - tablice portr. - portret techn. - techniczny posł. - posłowie te lew. - telewizja pow. - powiat TL - Teatr Lalek powiel. - powielony tł. - tłumaczenie, tłumaczył poz. - pozycja tow. - towarzystwo, towarzystwa poż. - pożarnictwo trad. - traductión półrocz. - półrocznik transp. - transport prok. - prokuratura turyst. - turystyka prow. - prowadzono TW ęg. - Teatr im. A. Węgierki przedm. - przedmowa tyg- - tygodnik przedr. - przedruk tyt. - tytuł przedszk. - przedszkole ubezp. - ubezpieczenia przeł. - przełożył urb. - urbanistyka przem. - przemysł usł. - usługi przepr. - przeprowadził uzup. - uzupełnione, uzupełniony przestrz. - przestrzenne vol. - volumen przetł. - przetłumaczył Vorw. - Vorwort przewodn. - przewodniczący w. - wiek przygot. - przygotował [w.] - wiersz przyr. - przyroda wet. - weterynaria pseud. - pseudonim wewn. - wewnętrzny pszczel. - pszczelnictwo wg - według pt. - part, pod tytułem WK - Wojewódzki Komitet PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno- właśc. - właściwie, właściwy -Krajoznawcze wod. - wodny publ. - publiczne woj. - województwo, wojewódzki

13 r wojs. - wojsko zakł. - zakład wybr. - wybrane, wybrał zaktual. - zaktualizowane wyd. - wydanie zawód. - zawodowy wydaw. - wydawca, wydawnictw, wydawnictwo, zbiór. - zbiorowa wydawnicza, wydawniczy zdj. - zdjęcia wykr. - wykres zdr. - zdrowie wypow. - wypowiedź zebr. - zebrał, zebrali wyw. - wywiad złoż. - złożony wyż. - wyższe zm. - zmieniony wznów. - wznowienie zob. - zobacz z. - zeszyt zool. - zoologia zab. - zabytki Zsfassung - Zusammenfassung zag. - zagadnienia zw. - związek 12

14 Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i skróty ich tytułów Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricult. - Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Agricultura, Olsztyn Acta Agrobot. - Acta Agrobotanica, Warszawa Acta Balt.-Slav. - Acta Baltico-Slavica, Wrocław Acta Biol. UŚL. - Acta Biologica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice Acta Geol. Pol. - Acta Geologica Polonica, Warszawa Acta Hydrob. - Acta Hydrobiologica, Warszawa Acta Ichth. Piscat. - Acta Ichthyologica et Piscatoria, Szczecin Acta Orn. - Acta Ornithologica, Warszawa Acta Palaeont. Pol. - Acta Palaeontologica Polonica, Warszawa Acta Parasit. Pol. - Acta Parasitologica Polonica, Warszawa Acta Pol. Hist. - Acta Poloniae Historica, Wrocław Acta Soc. Bot. Pol. - Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa Acta Therioi. - Acta Theriologica, Warszawa Acta UL Fol. Hist. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, Łódź Acta UL Ser. 2 - Acta Universitatis Lodziensis Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno- -Przyrodnicze Seria I I, Łódź Acta UNC Filol. Pol. - Acta Universitatis Nicolai Copernici Nauki Hum anistyczno-społeczne Filologia Polska, Toruń Acta Univ. Wratisl. Pr. Zool. - Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Zoologiczne, Wrocław Acta Univ. Wratisl. Slav. - Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, Wrocław Acta Zool. Crac. - Acta Zoologica Cracoviensia, Warszawa Acta Zool. Fennica - Acta Zoologica Fennica, Helsinki Ann. UMCS Sect. C - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio C Biologia, Lublin Ann. WAU For. - Annales of Warsaw Agricultural University SGGW -AR Forestry and Wood Technology, Warszawa Ann. WAU Land Reclam. - Annales o f Warsaw Agricultural University SGGW -AR Land Reclamation, Warszawa Antena, Warszawa Aquat. Bot. - Aquatic Botany, Amsterdam Arbor. Kór. - Arboretum Kórnickie, Warszawa Arch. Hist. Med. - Archiwum Historii Medycyny, Wrocław Arch. Med. Sad. - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polski, Wrocław Architektura, Warszawa Argumenty, Warszawa As - Sadaka, Warszawa Aten. Kapł. - Ateneum Kapłańskie, Wrocław Aura, Warszawa Auśra, Białystok Bad. Oświat. - Badania Oświatowe, Warszawa Baltistica, Vilnius Bank i Kredyt, Warszawa Barwy, Warszawa Belar. Anamast. - Belaruskaja Anamastyka, Mińsk Belar. Kal. - Belaruskij Kaljandar, Belastok Belar. Ling. - Belaruskaja Lingvistyka, Mińsk Białost. Inf. Kult. - Białostocki Informator Kulturalny, Białystok Białost. Numiz. - Białostocki Numizmatyk, Białystok Bibliotekarz, Warszawa Biol. w Szk. - Biologia w Szkole, Warszawa

15 Birds, London Biul. ART - Biuletyn Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn Biul. Gł. Bibl. Lek. - Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod. Hitler. - Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. IGS - Biuletyn IGS Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa Biul. Inf. Torf. - Biuletyn Informacyjny. Torf, Warszawa Biul. Inf. WRN Białyst. - Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, Białystok Biul. Inf. Zarz. Muzeów i Ochr. Zabyt. - Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa Biul. Inst. Geol. - Biuletyn Instytutu Geologicznego, Warszawa Biul. Inst. Kszt. Środ. - Biuletyn Instytutu Kształcenia Środowiska, Warszawa Biul. Pedag. Ośw. Rol. - Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej, Brwinów Biul. Peryg. - Biuletyn Peryglacjalny, Wrocław Biul. Polonist. - Biuletyn Polonistyczny, Warszawa Biul. Żyd. Inst. Hist. - Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa Bleter far Giesz. - Bleter far Gieszichte, Warszawa Bromat. - Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Warszawa Bud. Roi. - Budownictwo Rolnicze, Warszawa Buli. Acad. Pol. Sc. Ser. Terre - Bulletin de 1 Academie Polonaise des Sciences Serie des Sciences de la Terre, Varsovie Buli. Pol. Acad. Sc. Biol. - Bulletin of the Polish Academy of Sciences Biology, Warszawa Buli. Pol. Acad. Sc. Biol. Sc. - Bulletin of the Polish Academy of Sciences Biological Sciences, Warszawa Cement - Cement, Wapno, Gips, Warszawa Chir. Narz. Ruchu - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Warszawa Chłop. Droga - Chłopska Droga, Warszawa Chrońmy Przyr. - Chrońmy Przyrodę Ojczysta, Warszawa Chrzęść, a Współcz. - Chrześcijanin a Współczesność, Wrocław Co Now. w Sad. - Co Nowego w Sadownictwie, Skierniewice Czas, Gdańsk Czas. Geogr. - Czasopismo Geograficzne, Wrocław Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno-Historyczne, Poznań Czas. Storn. - Czasopismo Stomatologiczne, Warszawa Czerwony Sztand. - Czerwony Sztandar, Wilno Człow. i Miasto - Człowiek i Miasto, Warszawa Człow. i Środ. - Człowiek i Środowisko, Warszawa Człow. i Światop. - Człowiek i Światopogląd, Warszawa Demeter, Szepietowo Drobiarstwo, Warszawa Drogownictwo, Warszawa Dydak. Szk. Wyż. - Dydaktyka Szkoły Wyższej, Warszawa Dyskusja, Białystok Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Kraków Dz. Urz. Woj. Białost. - Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, Białystok Dz. Urz. WRN Białyst. - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, Białystok Dzieje Najnow. - Dzieje Najnowsze, Warszawa Echo Krak. - Echo Krakowa, Kraków Ekol. Pol. - Ekologia Polska, Warszawa Ekran, Warszawa Elektronika, Warszawa Ethnol. Pol. - Ethnologia Polona, Wrocław Euhemer, Warszawa Expr. W iecz. - Express Wieczorny, Warszawa Fakty, Bydgoszcz Farm. Pol. - Farmacja Polska, Warszawa Fasty, Białystok Filipinka, Warszawa Film, Warszawa Firma, Warszawa Fol. For. Pol. Ser. A - Folia Forestalia Polonica Seria A Leśnictwo, Warszawa Fol. Morphol. - Folia Morphologica, Warszawa Fołks-Sztym e, Warszawa Foto, Warszawa Fotografia, Warszawa 14

16 Fotointerp. w Geogr. UŚI. - Fotointerpretacja w Geografii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice Fragm. Faun. - Fragmenta Faunistica, Wrocław Fragm. Flor. - Fragmenta Floristica et Geobotanica, Warszawa Fundamenty, Warszawa Gaz. Hand. - Gazeta Handlowa, Warszawa Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Kraków Gaz. Obs. IMGW - Gazeta Obserwatora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa Gaz. Olszt. - Gazeta Olsztyńska, Olsztyn Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa Gaz. Targ. - Gazeta Targowa, Warszawa Gaz. Współcz. - Gazeta Współczesna, Białystok Gdań. Zesz. Hum. - Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Gdańsk Geof. Stos. - Geofizyka Stosowana, Warszawa Geol. AGH - Geologia. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków Głos Naucz. - Głos Nauczycielski, Warszawa G łos Pracy, Warszawa Głos Wielkop. - Głos Wielkopolski, Poznań Gosp. Mięs. - Gospodarka Mięsna, Warszawa Gosp. Plan. - Gospodarka Planowa, Warszawa Gosp. Ryb. - Gospodarka Rybna, Warszawa Gosp. Wod. - Gospodarka Wodna, Warszawa Gospodyni, Warszawa Gościniec, Warszawa Grom. - Rol. Pol. - Gromada - Rolnik Polski, Warszawa Hand. Wew. - Handel Wewnętrzny, Warszawa Harcerstwo, Warszawa Hod. Drobn. Inwen. - Hodowca Drobnego Inwentarza, Warszawa Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka, Warszawa Inf. Archeol. - Informator Archeologiczny, Warszawa Inspiracje, Warszawa Itd, Warszawa Jant. Szlaki - Jantarowe Szlaki, Gdańsk Jazz, Warszawa Jęz. Pol. - Język Polski, Kraków Jęz. Ros. - Język Rosyjski, Warszawa Kamena, Lublin Katolik, Warszawa Kierunki, Warszawa Kino, Warszawa Kobieta i Życie, Warszawa Kom. Mazur.-Warm. - Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn Kontakty, Białystok; Łomża Kontrasty, Białystok Koń Pol. - Koń Polski, Warszawa Kosmos, Warszawa Kosmos Ser. A - Kosmos Seria A Biologia, Warszawa Krajobrazy, Białystok; Suwałki Kulisy, Warszawa Kult. Fiz. - Kultura Fizyczna, Warszawa Kult. i Ośw. - Kultura i Oświata, Warszawa Kult. i Społ. - Kultura i Społeczeństwo, Warszawa Kult. w Kraju i na Świecie - Kultura w Kraju i na Świecie, Warszawa Kultura, Warszawa Kur. Podl. - Kurier Podlaski, Białystok Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa Kwart. Hist. Nauki - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Wrocław Kwart. Pedag. - Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa Las Pol. - Las Polski, Warszawa 15

17 Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Wrocław Lit. na Świecie - Literatura na Świecie, Warszawa Literatura, Warszawa Litua.-Slav. Posn. - Lituano-Slavica Posnaniensia, Poznań Los Parques Nacionales del Mundo, Madrid Ład, Warszawa Łomż; Zesz. Lit. - Łomżyński Zeszyt Literacki, Łomża Łow. Pol. - Łowiec Polski, Warszawa Mag. Pol. - Magazyn Polski, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Mater. Muz. Bud. Lud. - Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok Mater. Staroż. Wczesnośr. - Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, Warszawa; Wrocław Mechaniz. Rol. - Mechanizacja Rolnictwa, Warszawa Med. Dydak. Wychów. - Medycyna, Dydaktyka, W ychowanie, Warszawa Med. Pr. - Medycyna Pracy, Warszawa Med. Wet. - Medycyna Weterynaryjna, Warszawa Med. Wiej. - Medycyna Wiejska, Warszawa; Lublin Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesięcznik Literacki, Warszawa Międzyn. Czas. Rol. - Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze, Warszawa Miner. Pol. - Mineralogia Polonica, Warszawa Miscel. Hist.-Arch. - Miscellanea Historico-Archivistica, Warszawa Młod. Filatel. - Młody Filatelista, Szczecin Młod. Tech. - Młody Technik, Warszawa Młodz. Kult. Wieś - Młodzież Kultura Wieś. Zeszyty Badawcze, Warszawa Mon. Pol. - Monitor Polski, Warszawa Monogr. Bot. - Monographiae Botanicae, Warszawa Motywy, Warszawa Mówią Wieki, Warszawa Muzea Walki, Warszawa M uzealnictwo, Warszawa Muzyka, Wrocław M ycologia, Lancaster Nadodrze, Zielona Góra Nasza Praca, Warszawa Nasza Wieś, Olsztyn Nationalpark Bayerischer Wald, Grafenau Nauka i Prakt. - Nauka i Praktyka, Białystok Nauka Pol. - Nauka Polska, Warszawa Nike - Nike (dod. do tyg. Żołnierz Polski), Warszawa Niva, Belastok Not. Orn. - Notatki Ornitologiczne, Wrocław N ova Hedwigia, Braunschweig Now. Wet. - Nowości Weterynaryjne, Warszawa Nowa Szk. - Nowa Szkoła, Warszawa Nowa Wieś, Warszawa N ow e Drogi, Warszawa N ow e Książ. - N owe Książki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa N ow y Med. - N owy Medyk, Warszawa Nurt, Poznań Ochr. Przyr. - Ochrona Przyrody, Kraków Ochr. Zabyt. - Ochrona Zabytków, Warszawa Odgłosy, Łódź Odra, Wrocław Odrodzenie, Warszawa Okolice, Warszawa Olszt. Stud. Socjol.-Etnogr. - Olsztyńskie Studia Socjologiczno-Etnograficzne, Olsztyn Onomastica, Wrocław Opakowanie, Warszawa Opole,Opole Org. Met. - Organizacja, Metody, Technika, Warszawa Ornis Scandinavica, Copenhagen 16

18 Osnowa, Łódź Ośw. Doros. - Oświata Dorosłych. Warszawa Ośw. i Wychów. A- Oświata i Wychowanie Wersja A, Warszawa Ośw. i Wychów. B- Oświata i Wychowanie Wersja B. Warszawa Ośw. i Wychów. C - Oświata i Wychowanie Wersja C, Warszawa Owczarstwo, Warszawa Palestra, Warszawa Pam. Bibl. Kórnickiej - Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Poznań Pam. Lit. - Pamiętnik Literacki, Wrocław Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, Warszawa Panor. Półn. - Panorama Północy, Olsztyn Parki Nar. Rez. Przyr. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Białowieża Pediat. Pol. - Pediatria Polska, Warszawa Perspektywy. Warszawa Petermanns Geogr. Mitt. - Petermanns Geographischen Mitteilungen, Gotha Pielęg. i Położ. - Pielęgniarka i Położna, Warszawa Piłka Nożna, Warszawa Plon, Warszawa Płomienie, Warszawa Pneumon. Pol. - Pneumonologia Polska, Warszawa Pobrzeże. Koszalin Poezja, Warszawa Poglądy, Katowice Pokolenia, Warszawa Pol. Arch. Hydrob. - Polskie Archiwum Hydrobiologii, Warszawa Pol. Arch. Wet. - Polskie Archiwum Weterynaryjne, Warszawa Pol. Ecol. Stud. - Polish Ecological Studies, Warszawa Pol. J. Pharm. - Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy, Warszawa Pol. Pis. Ent. - Polskie Pismo Entomologiczne, Warszawa Pol. Prz. Chir. - Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wrocław; Warszawa Pol. West. Aff. - Polish Western Affairs La Pologne et les Affaires Occidentales, Poznań Pol. Weststud. - Polnische Weststudien, Poznań Polit. Społ. - Polityka Społeczna, Warszawa Politechnik, Warszawa Polityka, Warszawa Polonistyka, Warszawa Polska, Warszawa Pomoc Społ. - Pomoc Społeczna, Warszawa Por. Jęz. - Poradnik Językowy, Warszawa Por. Muzycz. - Poradnik Muzyczny, Łódź Por. Plant. - Poradnik Plantatora, Poznań Poznaj Swój Kraj. Warszawa Pr. Filol. - Prace Filologiczne, Warszawa Pr. Inst. Bad. Leś. - Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa Pr. Inst. Sad. Ser. A- Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa wskierniewicach Seria A- Prace Doświadczalne z Zakresu Sadownictwa. Skierniewice Pr. Komis. Nauk Rol. PTPN - Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Warszawa Pr. KTN - Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Jelenia Góra Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Archeol. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Archeologiczna, Warszawa: Łódź Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Etnogr. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Etnograficzna, Warszawa; Łódź Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Numiz. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, Warszawa; Łódź Pr. Mater. Zoot. - Prace i Materiały Zootechniczne, Warszawa Pr. Muz. Ziemi - Prace Muzeum Ziemi, Warszawa Pr. Stud. Geogr. - Prace i Studia Geograficzne, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska. Warszawa Prawo i Życie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholizmu, Warszawa

19 Probl. Hig. - Problemy Higieny, Warszawa Probl. Krym. - Problemy Kryminalistyki, Warszawa Probl. Opiek.-Wychow. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Warszawa Probl. Ośw. Wsi - Problemy Oświaty na Wsi, Warszawa Probl. Praworz. - Problemy Praworządności, Warszawa Probl. Rehab. Zaw. - Problemy Rehabilitacji Zawodowej, Warszawa Probl. Rodz. - Problemy Rodziny, Warszawa Probl. Studen. Ruchu Nauk. - Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa; Łódź Probl. Szk. Nauk Med. - Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych, Warszawa Probl. Uzdrów. - Problemy Uzdrowiskowe, Warszawa Problemy, Warszawa Projekt, Warszawa Protet. Stom. - Protetyka Stomatologiczna, Warszawa Prz. Antrop. - Przegląd Antropologiczny, Warszawa; Poznań Prz. Gastr. - Przegląd Gastronomiczny, Warszawa Prz. Geod. - Przegląd Geodezyjny, Warszawa Prz. Geof. - Przegląd Geofizyczny, Warszawa Prz. Geogr. - Przegląd Geograficzny, Warszawa Prz. Geol. - Przegląd Geologiczny, Warszawa Prz. Hist. - Przegląd Historyczny, Warszawa Prz. Hist.-Ośw. - Przegląd Historyczno-Oświatowy, Warszawa Prz. Hod. - Przegląd Hodowlany, Warszawa Prz. Hum. - Przegląd Humanistyczny, Warszawa Prz. Katol. - Przegląd Katolicki, Warszawa Prz. Kawal. Bron. Panc. - Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Londyn Prz. Komunik. - Przegląd Komunikacyjny, Warszawa Prz. Księg. - Przegląd Księgarski i Wydawniczy, Warszawa Prz. Lek. - Przegląd Lekarski, Kraków Prz. Mech. - Przegląd Mechaniczny, Warszawa Prz. Mlecz. - Przegląd Mleczarski, Warszawa Prz. OC - Przegląd Obrony Cywilnej, Warszawa Prz. Org. - Przegląd Organizacji, Warszawa Prz. Orient. - Przegląd Orientalistyczny, Warszawa Prz. Ośw.-Wychow. - Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, Kraków Prz. Ośw.-Wychow. ODN - Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Białystok Prz. Pediat. - Przegląd Pediatryczny, Warszawa Prz. Powsz. - Przegląd Powszechny, Warszawa Prz. Rusyc. - Przegląd Rusycystyczny, Warszawa Prz. Sport. - Przegląd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przegląd Techniczny, Warszawa Prz. Tomist. - Przegląd Tomistyczny, Warszawa Prz. Tyg. - Przegląd Tygodniowy. Warszawa Prz. Zboż.-Młyn. - Przegląd Zbożowo-Młynarski, Warszawa Prz. Zool. - Przegląd Zoologiczny, Warszawa Przek. i Opinie - Przekazy i Opinie, Warszawa Przekrój, Kraków Przem. Drzew. - Przemysł Drzewny, Warszawa Przemiany, Kielce Przeszł. Demogr. Pol. - Przeszłość Demograficzna Polski, Warszawa Przew. Katol. - Przewodnik Katolicki, Poznań Przyj. Dziec. - Przyjaciel Dziecka, Warszawa Przyjaciółka, Warszawa Przyjaźń, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Psychiat. Pol. - Psychiatria Polska, Warszawa Psychol. Wychów. - Psychologia Wychowawcza, Warszawa Pszczel. Zesz. Nauk. - Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, Warszawa Pszczelarstwo, Warszawa Rada Nar. Gosp. - Rada Narodowa Gospodarka Administracja, Warszawa Radar, Warszawa Razem, Warszawa Region Białost. - Region Białostocki, Białystok Regiony, Warszawa 18

20 Rocz. AM Białyst. - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok Rocz. AR Pozn. - Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań Rocz. Białost. - Rocznik Białostocki, Warszawa Rocz. Bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wrocław Rocz. Dziej. Ruchu Młodowiej. - Roczniki Dziejów Ruchu Młodowiejskiego, Warszawa Rocz. Dziej. Społ. - Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Warszawa; Poznań Rocz. Glebozn. - Roczniki Gleboznawcze, Warszawa Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa Rocz. Hist. Ruchu Młodz. - Rocznik Historyczny Ruchu Młodzieżowego, Warszawa Rocz. Hum. - Roczniki Humanistyczne, Lublin Rocz. Łódz. - Rocznik Łódzki, Warszawa; Łódź Rocz. Muz. Maz. - Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock Rocz. Muz. Rol. Szreniawa - Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Poznań Rocz. Nauk Rol. Ser. C - Roczniki Nauk Rolniczych Seria C Technika Rolnicza, Warszawa Rocz. Nauk Rol. Ser. H - Roczniki Nauk Rolniczych Seria H Rybactwo, Warszawa Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. - Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, Warszawa Rocz. Olszt. - Rocznik Olsztyński, Olsztyn Rocz. Państ. Zakł. Hig. - Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa Rocz. Sekc. Dendr. - Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa Rocz. TN Płoc. - Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock Rocz. UW - Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Rodz. i Szk. - Rodzina i Szkoła, Warszawa Rozp. Urz. Łomż. Kurii Diec. - Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Łomża Rozp. Dziej. Ośw. - Rozprawy z Dziejów Oświaty, Wrocław Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Ruch Turyst. - Ruch Turystyczny, Warszawa Rynki Zagr. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Rzeczpospolita, Warszawa Rzeczywistość, Warszawa Rzemieślnik, Warszawa Sad Nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszawa Scena, Warszawa Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa Slav. Orient. - Slavia Orientalis, Warszawa Sł. Powsz. - Słow o Powszechne, Warszawa Służ. Rol. - Służba Rolna, Poznań Służ. Zdr. - Służba Zdrowia, Warszawa Sport, Katowice Sportowiec, Warszawa Spr. i Ludzie - Sprawy i Ludzie, Wrocław Spraw. Archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Wrocław Spraw. Numiz. - Sprawozdania Numizmatyczne, Łódź Stolica, Warszawa Stud. Demogr. - Studia Demograficzne, Warszawa Stud. Filol. Pol. - Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Kraków Stud. Hist. Slavogrem. - Studia Historica Slavo-Germanica, Poznań Stud. Językozn. - Studia Językoznawcze, Wrocław Stud. Mater. Dziej. Wielkop. - Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, Warszawa Stud. Mater. Hist. Wojs. - Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Wrocław Stud. Mater. Teor. Archit. - Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, Warszawa Stud. Mater. WSP Ziel. Góra Filol. Ros. - Studia i Materiały. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra Filologia Rosyjska, Zielona Góra Stud. Nauk Polit. - Studia Nauk Politycznych, Warszawa Stud. Pol.-Slav.-Orient. Acta Lit. - Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria, Wrocław Stud. Socjol. - Studia Socjologiczne, Wrocław Stud. Teol. - Studia Teologiczne, Białystok Stutthof - Stutthof Zeszyty Muzeum, Wrocław Sugestie, Warszawa Sylwan. Warszawa Szk. Spec. - Szkoła Specjalna, Warszawa Szk. Zawód. - Szkoła Zawodowa, Warszawa Szkiełko i Oko, Białystok 19

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. regionu białostockiego

BIBLIOGRAFIA. regionu białostockiego BIBLIOGRAFIA regionu białostockiego 1975-1990 O statnio ukazały się Publikacje Białostockiego Towarzystwa Naukowego wydane przez PW N Aleksandra Bergman, Sprawy białostockie w II Rzeczypospolitej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe

1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe 1. Polskie czasopisma i wydawnictwa ciągłe 1.1. czasopisma w bieżącej prenumeracie Acta Geologica Polonica Vol. 1 (1950), no 1 Vol. 2 (1951), no 4 Vol. 3 (1953), no 1-4 Vol. 4 - Vol. 7 (1954-1957) Vol.

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia Wykaz prasy i czasopism Załącznik nr 1 Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 3 F. 3 ul. Głogowska 75 F. Dz.Mł.1 ul. Łukasińskiego 30 2 Aura 0137-3668

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych www.bpgoldap.pl Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2015/2016

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2015/2016 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2015/2016 Zebrano informacje o dalszej edukacji 112 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, którzy opuścili mury naszej Szkoły w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8)

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8) WYKZ ZSOPSM BBLOTEK PWSZ - zytelnia ul. Popiełuszki 4 - nformatorium ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 Magazyn ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd.

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd. Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo