BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

2 WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE

3 Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego Tom V ( )

4 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego Tom V ( ) Opracowały Krystyna Choińska, Maria Czyżewska, Anna Kułak Urszula Lewicka, Halina Sołomianko WBP Białystok 1995

5 Okładkę projektował Henryk Białoskórski Redakcja Marek Ławnicki ISBN Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 1995 Ark. wydaw. 45,7; Ark. druk. 24,5. Druk: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Format Białystok-Kleosin, ul. Zambrowska 20A Skład komputerowy: Stanisław Kutaszewicz

6 SPIS TREŚCI Przedm owa... 9 Wykaz w ażniejszych s k r ó t ó w...10 Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i skróty ich tytułów I. ZAGADNIENIA O G Ó L N E...23 Bibliografie Czasopisma. Kalendarze...23 Prace ogólne dotyczące całego regionu...27 Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki II. ŚRODOW ISKO G E O G R A F IC Z N E...46 Mapy. Plany G e o l o g i a G le b o z n a w s tw o H y d r o lo g ia...51 Hydrobiologia...52 M eteorologia. K lim a to lo g ia Geografia Botanika Z o o l o g i a Ochrona środowiska. Parki n a r o d o w e Krajoznawstwo. Turystyka III. L U D N O Ś Ć...78 A n tr o p o lo g ia D em ografia IV. HISTORIA (do roku 1945) O pracowania o g ó l n e...80 H istoria miejscowości H istoria k o ś c io łó w Nauki p o m o c n ic z e A rc h e o lo g ia...85 Archiwa Heraldyka. N u m iz m a ty k a Dzieje do roku Okres zaborów ( ) Okres międzywojenny ( ) Druga wojna światowa ( ) V. ETNOGRAFIA O pracowania o g ó l n e Kultura m a te r ia ln a Kultura s p o ł e c z n a

7 Kultura d u c h o w a Sztuka l u d o w a Literatura ludowa (teksty i o p r a c o w a n ia ) Sylwetki pisarzy T e k s t y VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE (współczesne od 1945 r.) Prace ogólne. Planowanie. Inwestycje Geografia gospodarcza Planowanie przestrzenne. Urbanistyka Budownictwo Przemysł. Rzemiosło Zagadnienia ogólne Przemysł w łó k ie n n ic z y Przemysł rolny i spożywczy Przemysł d r z e w n y Przemysł metalowy Przemysł materiałów b u d o w la n y c h Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny Inne rodzaje przem ysłu Rzemiosło. Drobna wytwórczość. Usługi Gospodarstwo wiejskie Rolnictwo Zagadnienia ogólne i ustrojowe rolnictw a Gospodarka ziemią. O s a d n ic tw o Gospodarstwa indywidualne. Zespoły rolnicze Spółdzielnie kółek rolniczych. Usługi dla r o l n i c t w a Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Państwowe gospodarstwa rolne M echanizacja rolnictwa N a w o ż e n ie M elioracje Łąkarstwo Poszczególne uprawy Budownictwo w i e j s k i e H o d o w la Ogrodnictwo. S a d o w n ic tw o Pszczelarstwo Leśnictwo Ł o w ie c tw o Rybactwo W eterynaria Handel. Gastronomia. Hotelarstwo Komunikacja. Transport Łączność Gospodarka wodna. Hydrotechnika Gospodarka kom unalna Gospodarka m ie s z k a n io w a P o ż a r n ic tw o C m e n ta r z e F i n a n s e Ubezpieczenia VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE (współczesne od 1945 r.) Zagadnienia o g ó l n e Partie polityczne Organizacje młodzieżowe

8 Organizacje społeczne Zagadnienia społeczne Praca. Zagadnienia socjalne Związki z a w o d o w e Zagadnienia socjologiczne Pomoc społeczna Patologie społeczne Mniejszości narodowe VIII. ZAGADNIENIA P R A W N O -A D M IN IS T R A C Y JN E A dm inistracja p a ń s tw o w a Rady n a r o d o w e Sądownictwo. Prokuratura Bezpieczeństwo publiczne IX..WOJSKO. OBRONA CYWILNA Obrona c y w i l n a X. SŁUŻBA ZDROW IA. MEDYCYNA Medycyna Służba zdrowia Higiena XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA Nauka. Organizacje i placówki naukowe Szkolnictwo w y ż s z e Oświata Zagadnienia ogólne Opieka nad dzieckiem i młodzieżą P r z e d s z k o la Domy dziecka. Młodzieżowe ośrodki w y c h o w a w c z e Internaty Szkolnictwo podstawowe Szkolnictwo średnie o g ó ln o k sz ta łc ą c e Szkolnictwo zawodowe. Kursy dokształcające Szkolnictwo artystyczne Kadry pedagogiczne Oświata dorosłych Kultura Zagadnienia ogólne Towarzystwa kulturalne i regionalne Domy kultury. Kluby. Świetlice Amatorski ruch artystyczny Radio i telewizja Kultura fizyczna. S p o r t Muzea i wystawy XII. JĘZYKOZNAWSTWO Onomastyka XIII. LITERATURA PIĘKNA Krytyka i życie l i t e r a c k ie Sylwetki pisarzy Teksty literackie XIV. S Z T U K A Architektura. Zabytki architektoniczne Plastyka Muzyka Film. K i n o F o to g ra fik a Teatr

9 XV. ZAGADNIENIA W YZNANIOW E XVI. KSIĄŻKA. CZYTELNICTW O. BIBLIOTEKI H istoria książki Biblioteki i c z y te ln ic tw o Ruch wydawniczy. K s ię g a rs tw o Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo Indeks alfabetyczny Indeks p rz e d m io to w y

10 _ Przedmowa Oddajemy do rąk czytelników piąty tom bibliografi zatytułowany Bibliografia w ojewództw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Cztery poprzednie tomy ukazały się pod tytułem Bibliografia regionu białostockiego. Tom pierwszy, obejmujący lata , wydany został przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku jako załącznik do tomu V Rocznika Białostockiego (1965), tom drugi Bibliografii, obejmujący okres od 1963 do 1967 roku, opublikowano w postaci suplementu do tomu X tegoż Rocznika (1971). Tom trzeci uwzględnia piśmiennictwo z lat (1983) i zamyka okres istnienia woj. białostockiego przed zmianą jego granic w 1975 roku. W tomie czwartym, za lata (1992), uznaliśmy za celowe wyjaśnienie w podtytule precyzyjniej zakresu Bibliografii. Dwa ostatnie tomy ukazały się jako publikacje odrębne, co w niniejszym wydaniu kontynuujemy. Tom piąty obejmuje piśmiennictwo za lata oraz pozycje pominięte w tomach poprzednich. Metoda zbierania i opracowania materiałów pozostała taka sama. N ieliczne pozycje nie sprawdzone z autopsji oznaczone są gwiazdką. W większym wyborze uw z ględniliśm y w niniejszej publikacji dokumenty życia społecznego, głównie katalogi w y staw, jednodniówki, sprawozdania z konferencji i zjazdów. W układzie Bibliografii poczyniliśm y niewielkie zmiany, głównie w poddziałach drugiego i trzeciego stopnia, wyodrębniając bardziej szczegółow e zagadnienia. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone według polskich norm: Opis bibliograficzny książki P N -82/N , Opis bibliograficzny P N -73/N (w zakresie artykułów z czasopism ). Wydawnictwa ciągłe opisano wzorując się na bieżącej bibliografii narodowej. Bibliografia zawiera 7028 ponumerowanych pozycji, indeksy: autorów i przedmiotowy, wykazy skrótów. Opracowana została w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym W ojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 9

11 Wykaz ważniejszych skrótów A - Anno, Annus gm. - gmina adm. - administracja gosp. - gospodarka, gospodarczy aktual. - aktualizowany graf. - graficzne amat. - amatorski H. - Heft ang. - angielski hand. - handel, handlowy antrop. - antropologia hebr. - hebrajski aprac. - apracavau herald. - heraldyka aram. - aramejski hig. - higiena arch. - archiwum hist. - historia archeol. - archeologia hod. - hodowla archi t. - architektura hotel. - hotelarstwo art. - artykuł hrsg. - herausgegeben artyst. - artystyczny hydrob. - hydrobiologia aut. - autor, autorzy hydrol. - hydrologia Bd. - Band il. - ilustracje, ilustrował bezp. - bezpieczeństwo inf. - informacja białorus. - białoruski inw. - inwestycje bibliogr. - bibliografia inst. - instytut bibliot. - biblioteka jez. - jezioro bot. - botanika jęz. - język, językoznawstwo bud. - budownictwo k. - karta b.w. - brak wydawcy KG - Komitet Gminny cment. - cmentarze klimatol. - klimatologia cz. - część KMG - Komitet Miejsko-Gminny czas. - czasopismo, czasopiśmiennictwo kol. - kolegium czyt. - czytelnictwo kolon. - kolonia demogr. - demografia kolor. - kolorowe, kolorowy dod. - dodatek kom. - komitet dodr. - dodruk komun. - komunikacja dot. - dotyczy, dotyczący komunał. - komunalna, komunalny druk. - drukarstwo krajozn. - krajoznawstwo dwutyg. - dwutygodnik krat. - kratkoe dyr. - dyrektor księg. - księgarstwo, księgarnia dzień. - dziennik [częstotliwość], dziennikarstwo kult. - kultura err. - errata KW - Komitet Wojewódzki etnogr. - etnografia kwart. - kwartalnik facs. - facsimile leśn. - leśnictwo faks. - faksymile lit. - literatura, literacki, literackie fasc. - fasciculus litew. - litewski fig- - figurę luź. - luźne, luźny finan. - finanse łącz. - łączność fot. - fotografia, fotografika, fotografował łow. - łowiectwo fotooffs. - fotooffset maszyn. - maszynopis fr. - francuski mater. - materiał, materiały fragm. - fragment med. - medycyna G. lub g - God melior. - melioracje gastr. - gastronomia meteor. - meteorologia geogr. - geografia MGK - Miejsko-Gminny Komitet geol. - geologia mieś. - miesięcznik GK - gminny komitet mieszk. - mieszkaniowa glebozn. - gleboznawstwo min. - ministerstwo 10

12 MK - Miejski Komitet R. - Rocznik (tylko łącznie z liczbą) młodz. - młodzieżowe r. - rok mniejsz. - mniejszości rec. - recenzja muz. - muzyka red. - redaktor, redakcyjny nacz. - naczelny ref. - referat, reference nakł. - nakład rel. - religia naród. - narodowy, narodowościowe reprod. - reprodukcja nauk. - naukowy res. - resume nekr. - nekrolog rez. - rezjume niem. - niemiecki rocz. - rocznik niereg. - nieregularnie rol. - rolnictwo NK - Naczelny Komitet ros. - rosyjski no - number, numero rozm. - rozmowa, rozmawiał not. - notatka, notował rozsz. - rozszerzone nr - numer równol. - równoległy nt. - na temat ryb. - rybactwo numizm. - numizmatyka rys. - rysunek obwol. - obwoluta rzem. - rzemiosło OC - obrona cywilna S. lub s. - stronica ochr. - ochrona sabr. - sabrau odp. - odpowiedź, odpowiedzialny sadów. - sadownictwo ogrod. - ogrodnictwo sąd. - sądownictwo okł. - okładka służ. - służbowy oprać. - opracowanie, opracowany socjal. - socjalne org. - organizacje socjol. - socjologia oryg. - oryginalny sod. - soderźanie ośw. - oświata spis. - spisał państ. - państwowe, państwowy społ. - społeczne part. - partie spółdz. - spółdzielnia, spółdzielczość patol. - patologie streszcz. - streszczenie pl. - plan, planowanie sum. - summary piast. - plastyka szk. - szkoła, szkolnictwo pol. - polski szt. - sztuka polem. - polemika środ. - środowisko polit. - polityka T. - Tom popr. - poprawiony tab. - tabele poprz. - poprzedził tabl. - tablice portr. - portret techn. - techniczny posł. - posłowie te lew. - telewizja pow. - powiat TL - Teatr Lalek powiel. - powielony tł. - tłumaczenie, tłumaczył poz. - pozycja tow. - towarzystwo, towarzystwa poż. - pożarnictwo trad. - traductión półrocz. - półrocznik transp. - transport prok. - prokuratura turyst. - turystyka prow. - prowadzono TW ęg. - Teatr im. A. Węgierki przedm. - przedmowa tyg- - tygodnik przedr. - przedruk tyt. - tytuł przedszk. - przedszkole ubezp. - ubezpieczenia przeł. - przełożył urb. - urbanistyka przem. - przemysł usł. - usługi przepr. - przeprowadził uzup. - uzupełnione, uzupełniony przestrz. - przestrzenne vol. - volumen przetł. - przetłumaczył Vorw. - Vorwort przewodn. - przewodniczący w. - wiek przygot. - przygotował [w.] - wiersz przyr. - przyroda wet. - weterynaria pseud. - pseudonim wewn. - wewnętrzny pszczel. - pszczelnictwo wg - według pt. - part, pod tytułem WK - Wojewódzki Komitet PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno- właśc. - właściwie, właściwy -Krajoznawcze wod. - wodny publ. - publiczne woj. - województwo, wojewódzki

13 r wojs. - wojsko zakł. - zakład wybr. - wybrane, wybrał zaktual. - zaktualizowane wyd. - wydanie zawód. - zawodowy wydaw. - wydawca, wydawnictw, wydawnictwo, zbiór. - zbiorowa wydawnicza, wydawniczy zdj. - zdjęcia wykr. - wykres zdr. - zdrowie wypow. - wypowiedź zebr. - zebrał, zebrali wyw. - wywiad złoż. - złożony wyż. - wyższe zm. - zmieniony wznów. - wznowienie zob. - zobacz z. - zeszyt zool. - zoologia zab. - zabytki Zsfassung - Zusammenfassung zag. - zagadnienia zw. - związek 12

14 Wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i skróty ich tytułów Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricult. - Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Agricultura, Olsztyn Acta Agrobot. - Acta Agrobotanica, Warszawa Acta Balt.-Slav. - Acta Baltico-Slavica, Wrocław Acta Biol. UŚL. - Acta Biologica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice Acta Geol. Pol. - Acta Geologica Polonica, Warszawa Acta Hydrob. - Acta Hydrobiologica, Warszawa Acta Ichth. Piscat. - Acta Ichthyologica et Piscatoria, Szczecin Acta Orn. - Acta Ornithologica, Warszawa Acta Palaeont. Pol. - Acta Palaeontologica Polonica, Warszawa Acta Parasit. Pol. - Acta Parasitologica Polonica, Warszawa Acta Pol. Hist. - Acta Poloniae Historica, Wrocław Acta Soc. Bot. Pol. - Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa Acta Therioi. - Acta Theriologica, Warszawa Acta UL Fol. Hist. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, Łódź Acta UL Ser. 2 - Acta Universitatis Lodziensis Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno- -Przyrodnicze Seria I I, Łódź Acta UNC Filol. Pol. - Acta Universitatis Nicolai Copernici Nauki Hum anistyczno-społeczne Filologia Polska, Toruń Acta Univ. Wratisl. Pr. Zool. - Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Zoologiczne, Wrocław Acta Univ. Wratisl. Slav. - Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, Wrocław Acta Zool. Crac. - Acta Zoologica Cracoviensia, Warszawa Acta Zool. Fennica - Acta Zoologica Fennica, Helsinki Ann. UMCS Sect. C - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio C Biologia, Lublin Ann. WAU For. - Annales of Warsaw Agricultural University SGGW -AR Forestry and Wood Technology, Warszawa Ann. WAU Land Reclam. - Annales o f Warsaw Agricultural University SGGW -AR Land Reclamation, Warszawa Antena, Warszawa Aquat. Bot. - Aquatic Botany, Amsterdam Arbor. Kór. - Arboretum Kórnickie, Warszawa Arch. Hist. Med. - Archiwum Historii Medycyny, Wrocław Arch. Med. Sad. - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa Arch. Miner. - Archiwum Mineralogiczne, Warszawa Archeion, Warszawa Archeol. Pol. - Archeologia Polski, Wrocław Architektura, Warszawa Argumenty, Warszawa As - Sadaka, Warszawa Aten. Kapł. - Ateneum Kapłańskie, Wrocław Aura, Warszawa Auśra, Białystok Bad. Oświat. - Badania Oświatowe, Warszawa Baltistica, Vilnius Bank i Kredyt, Warszawa Barwy, Warszawa Belar. Anamast. - Belaruskaja Anamastyka, Mińsk Belar. Kal. - Belaruskij Kaljandar, Belastok Belar. Ling. - Belaruskaja Lingvistyka, Mińsk Białost. Inf. Kult. - Białostocki Informator Kulturalny, Białystok Białost. Numiz. - Białostocki Numizmatyk, Białystok Bibliotekarz, Warszawa Biol. w Szk. - Biologia w Szkole, Warszawa

15 Birds, London Biul. ART - Biuletyn Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn Biul. Gł. Bibl. Lek. - Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod. Hitler. - Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa Biul. Hist. Szt. - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa Biul. IGS - Biuletyn IGS Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa Biul. Inf. Torf. - Biuletyn Informacyjny. Torf, Warszawa Biul. Inf. WRN Białyst. - Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, Białystok Biul. Inf. Zarz. Muzeów i Ochr. Zabyt. - Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa Biul. Inst. Geol. - Biuletyn Instytutu Geologicznego, Warszawa Biul. Inst. Kszt. Środ. - Biuletyn Instytutu Kształcenia Środowiska, Warszawa Biul. Pedag. Ośw. Rol. - Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej, Brwinów Biul. Peryg. - Biuletyn Peryglacjalny, Wrocław Biul. Polonist. - Biuletyn Polonistyczny, Warszawa Biul. Żyd. Inst. Hist. - Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa Bleter far Giesz. - Bleter far Gieszichte, Warszawa Bromat. - Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Warszawa Bud. Roi. - Budownictwo Rolnicze, Warszawa Buli. Acad. Pol. Sc. Ser. Terre - Bulletin de 1 Academie Polonaise des Sciences Serie des Sciences de la Terre, Varsovie Buli. Pol. Acad. Sc. Biol. - Bulletin of the Polish Academy of Sciences Biology, Warszawa Buli. Pol. Acad. Sc. Biol. Sc. - Bulletin of the Polish Academy of Sciences Biological Sciences, Warszawa Cement - Cement, Wapno, Gips, Warszawa Chir. Narz. Ruchu - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Warszawa Chłop. Droga - Chłopska Droga, Warszawa Chrońmy Przyr. - Chrońmy Przyrodę Ojczysta, Warszawa Chrzęść, a Współcz. - Chrześcijanin a Współczesność, Wrocław Co Now. w Sad. - Co Nowego w Sadownictwie, Skierniewice Czas, Gdańsk Czas. Geogr. - Czasopismo Geograficzne, Wrocław Czas. Praw.-Hist. - Czasopismo Prawno-Historyczne, Poznań Czas. Storn. - Czasopismo Stomatologiczne, Warszawa Czerwony Sztand. - Czerwony Sztandar, Wilno Człow. i Miasto - Człowiek i Miasto, Warszawa Człow. i Środ. - Człowiek i Środowisko, Warszawa Człow. i Światop. - Człowiek i Światopogląd, Warszawa Demeter, Szepietowo Drobiarstwo, Warszawa Drogownictwo, Warszawa Dydak. Szk. Wyż. - Dydaktyka Szkoły Wyższej, Warszawa Dyskusja, Białystok Dz. Lud. - Dziennik Ludowy, Warszawa Dz. Pol. - Dziennik Polski, Kraków Dz. Urz. Woj. Białost. - Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, Białystok Dz. Urz. WRN Białyst. - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, Białystok Dzieje Najnow. - Dzieje Najnowsze, Warszawa Echo Krak. - Echo Krakowa, Kraków Ekol. Pol. - Ekologia Polska, Warszawa Ekran, Warszawa Elektronika, Warszawa Ethnol. Pol. - Ethnologia Polona, Wrocław Euhemer, Warszawa Expr. W iecz. - Express Wieczorny, Warszawa Fakty, Bydgoszcz Farm. Pol. - Farmacja Polska, Warszawa Fasty, Białystok Filipinka, Warszawa Film, Warszawa Firma, Warszawa Fol. For. Pol. Ser. A - Folia Forestalia Polonica Seria A Leśnictwo, Warszawa Fol. Morphol. - Folia Morphologica, Warszawa Fołks-Sztym e, Warszawa Foto, Warszawa Fotografia, Warszawa 14

16 Fotointerp. w Geogr. UŚI. - Fotointerpretacja w Geografii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice Fragm. Faun. - Fragmenta Faunistica, Wrocław Fragm. Flor. - Fragmenta Floristica et Geobotanica, Warszawa Fundamenty, Warszawa Gaz. Hand. - Gazeta Handlowa, Warszawa Gaz. Krak. - Gazeta Krakowska, Kraków Gaz. Obs. IMGW - Gazeta Obserwatora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa Gaz. Olszt. - Gazeta Olsztyńska, Olsztyn Gaz. Praw. - Gazeta Prawnicza, Warszawa Gaz. Targ. - Gazeta Targowa, Warszawa Gaz. Współcz. - Gazeta Współczesna, Białystok Gdań. Zesz. Hum. - Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Gdańsk Geof. Stos. - Geofizyka Stosowana, Warszawa Geol. AGH - Geologia. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków Głos Naucz. - Głos Nauczycielski, Warszawa G łos Pracy, Warszawa Głos Wielkop. - Głos Wielkopolski, Poznań Gosp. Mięs. - Gospodarka Mięsna, Warszawa Gosp. Plan. - Gospodarka Planowa, Warszawa Gosp. Ryb. - Gospodarka Rybna, Warszawa Gosp. Wod. - Gospodarka Wodna, Warszawa Gospodyni, Warszawa Gościniec, Warszawa Grom. - Rol. Pol. - Gromada - Rolnik Polski, Warszawa Hand. Wew. - Handel Wewnętrzny, Warszawa Harcerstwo, Warszawa Hod. Drobn. Inwen. - Hodowca Drobnego Inwentarza, Warszawa Ideol. i Polit. - Ideologia i Polityka, Warszawa Inf. Archeol. - Informator Archeologiczny, Warszawa Inspiracje, Warszawa Itd, Warszawa Jant. Szlaki - Jantarowe Szlaki, Gdańsk Jazz, Warszawa Jęz. Pol. - Język Polski, Kraków Jęz. Ros. - Język Rosyjski, Warszawa Kamena, Lublin Katolik, Warszawa Kierunki, Warszawa Kino, Warszawa Kobieta i Życie, Warszawa Kom. Mazur.-Warm. - Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn Kontakty, Białystok; Łomża Kontrasty, Białystok Koń Pol. - Koń Polski, Warszawa Kosmos, Warszawa Kosmos Ser. A - Kosmos Seria A Biologia, Warszawa Krajobrazy, Białystok; Suwałki Kulisy, Warszawa Kult. Fiz. - Kultura Fizyczna, Warszawa Kult. i Ośw. - Kultura i Oświata, Warszawa Kult. i Społ. - Kultura i Społeczeństwo, Warszawa Kult. w Kraju i na Świecie - Kultura w Kraju i na Świecie, Warszawa Kultura, Warszawa Kur. Podl. - Kurier Podlaski, Białystok Kur. Pol. - Kurier Polski, Warszawa Kwart. Archit. Urb. - Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa Kwart. Geol. - Kwartalnik Geologiczny, Warszawa Kwart. Hist. - Kwartalnik Historyczny, Warszawa Kwart. Hist. Kult. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa Kwart. Hist. Nauki - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Warszawa Kwart. Hist. Prasy Pol. - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Wrocław Kwart. Pedag. - Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa Las Pol. - Las Polski, Warszawa 15

17 Lit. Lud. - Literatura Ludowa, Wrocław Lit. na Świecie - Literatura na Świecie, Warszawa Literatura, Warszawa Litua.-Slav. Posn. - Lituano-Slavica Posnaniensia, Poznań Los Parques Nacionales del Mundo, Madrid Ład, Warszawa Łomż; Zesz. Lit. - Łomżyński Zeszyt Literacki, Łomża Łow. Pol. - Łowiec Polski, Warszawa Mag. Pol. - Magazyn Polski, Warszawa Mag. Rodz. - Magazyn Rodzinny, Warszawa Mater. Muz. Bud. Lud. - Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok Mater. Staroż. Wczesnośr. - Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, Warszawa; Wrocław Mechaniz. Rol. - Mechanizacja Rolnictwa, Warszawa Med. Dydak. Wychów. - Medycyna, Dydaktyka, W ychowanie, Warszawa Med. Pr. - Medycyna Pracy, Warszawa Med. Wet. - Medycyna Weterynaryjna, Warszawa Med. Wiej. - Medycyna Wiejska, Warszawa; Lublin Miasto, Warszawa Mies. Lit. - Miesięcznik Literacki, Warszawa Międzyn. Czas. Rol. - Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze, Warszawa Miner. Pol. - Mineralogia Polonica, Warszawa Miscel. Hist.-Arch. - Miscellanea Historico-Archivistica, Warszawa Młod. Filatel. - Młody Filatelista, Szczecin Młod. Tech. - Młody Technik, Warszawa Młodz. Kult. Wieś - Młodzież Kultura Wieś. Zeszyty Badawcze, Warszawa Mon. Pol. - Monitor Polski, Warszawa Monogr. Bot. - Monographiae Botanicae, Warszawa Motywy, Warszawa Mówią Wieki, Warszawa Muzea Walki, Warszawa M uzealnictwo, Warszawa Muzyka, Wrocław M ycologia, Lancaster Nadodrze, Zielona Góra Nasza Praca, Warszawa Nasza Wieś, Olsztyn Nationalpark Bayerischer Wald, Grafenau Nauka i Prakt. - Nauka i Praktyka, Białystok Nauka Pol. - Nauka Polska, Warszawa Nike - Nike (dod. do tyg. Żołnierz Polski), Warszawa Niva, Belastok Not. Orn. - Notatki Ornitologiczne, Wrocław N ova Hedwigia, Braunschweig Now. Wet. - Nowości Weterynaryjne, Warszawa Nowa Szk. - Nowa Szkoła, Warszawa Nowa Wieś, Warszawa N ow e Drogi, Warszawa N ow e Książ. - N owe Książki, Warszawa Nowe Rol. - Nowe Rolnictwo, Warszawa N ow y Med. - N owy Medyk, Warszawa Nurt, Poznań Ochr. Przyr. - Ochrona Przyrody, Kraków Ochr. Zabyt. - Ochrona Zabytków, Warszawa Odgłosy, Łódź Odra, Wrocław Odrodzenie, Warszawa Okolice, Warszawa Olszt. Stud. Socjol.-Etnogr. - Olsztyńskie Studia Socjologiczno-Etnograficzne, Olsztyn Onomastica, Wrocław Opakowanie, Warszawa Opole,Opole Org. Met. - Organizacja, Metody, Technika, Warszawa Ornis Scandinavica, Copenhagen 16

18 Osnowa, Łódź Ośw. Doros. - Oświata Dorosłych. Warszawa Ośw. i Wychów. A- Oświata i Wychowanie Wersja A, Warszawa Ośw. i Wychów. B- Oświata i Wychowanie Wersja B. Warszawa Ośw. i Wychów. C - Oświata i Wychowanie Wersja C, Warszawa Owczarstwo, Warszawa Palestra, Warszawa Pam. Bibl. Kórnickiej - Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Poznań Pam. Lit. - Pamiętnik Literacki, Wrocław Panorama, Katowice Panor. Pol. - Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, Warszawa Panor. Półn. - Panorama Północy, Olsztyn Parki Nar. Rez. Przyr. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Białowieża Pediat. Pol. - Pediatria Polska, Warszawa Perspektywy. Warszawa Petermanns Geogr. Mitt. - Petermanns Geographischen Mitteilungen, Gotha Pielęg. i Położ. - Pielęgniarka i Położna, Warszawa Piłka Nożna, Warszawa Plon, Warszawa Płomienie, Warszawa Pneumon. Pol. - Pneumonologia Polska, Warszawa Pobrzeże. Koszalin Poezja, Warszawa Poglądy, Katowice Pokolenia, Warszawa Pol. Arch. Hydrob. - Polskie Archiwum Hydrobiologii, Warszawa Pol. Arch. Wet. - Polskie Archiwum Weterynaryjne, Warszawa Pol. Ecol. Stud. - Polish Ecological Studies, Warszawa Pol. J. Pharm. - Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy, Warszawa Pol. Pis. Ent. - Polskie Pismo Entomologiczne, Warszawa Pol. Prz. Chir. - Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa Pol. Szt. Lud. - Polska Sztuka Ludowa, Wrocław; Warszawa Pol. West. Aff. - Polish Western Affairs La Pologne et les Affaires Occidentales, Poznań Pol. Weststud. - Polnische Weststudien, Poznań Polit. Społ. - Polityka Społeczna, Warszawa Politechnik, Warszawa Polityka, Warszawa Polonistyka, Warszawa Polska, Warszawa Pomoc Społ. - Pomoc Społeczna, Warszawa Por. Jęz. - Poradnik Językowy, Warszawa Por. Muzycz. - Poradnik Muzyczny, Łódź Por. Plant. - Poradnik Plantatora, Poznań Poznaj Swój Kraj. Warszawa Pr. Filol. - Prace Filologiczne, Warszawa Pr. Inst. Bad. Leś. - Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa Pr. Inst. Sad. Ser. A- Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa wskierniewicach Seria A- Prace Doświadczalne z Zakresu Sadownictwa. Skierniewice Pr. Komis. Nauk Rol. PTPN - Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Warszawa Pr. KTN - Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Jelenia Góra Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Archeol. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Archeologiczna, Warszawa: Łódź Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Etnogr. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Etnograficzna, Warszawa; Łódź Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź Ser. Numiz. - Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego włodzi Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, Warszawa; Łódź Pr. Mater. Zoot. - Prace i Materiały Zootechniczne, Warszawa Pr. Muz. Ziemi - Prace Muzeum Ziemi, Warszawa Pr. Stud. Geogr. - Prace i Studia Geograficzne, Warszawa Prasa Pol. - Prasa Polska. Warszawa Prawo i Życie, Warszawa Probl. Alkoh. - Problemy Alkoholizmu, Warszawa

19 Probl. Hig. - Problemy Higieny, Warszawa Probl. Krym. - Problemy Kryminalistyki, Warszawa Probl. Opiek.-Wychow. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Warszawa Probl. Ośw. Wsi - Problemy Oświaty na Wsi, Warszawa Probl. Praworz. - Problemy Praworządności, Warszawa Probl. Rehab. Zaw. - Problemy Rehabilitacji Zawodowej, Warszawa Probl. Rodz. - Problemy Rodziny, Warszawa Probl. Studen. Ruchu Nauk. - Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa; Łódź Probl. Szk. Nauk Med. - Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych, Warszawa Probl. Uzdrów. - Problemy Uzdrowiskowe, Warszawa Problemy, Warszawa Projekt, Warszawa Protet. Stom. - Protetyka Stomatologiczna, Warszawa Prz. Antrop. - Przegląd Antropologiczny, Warszawa; Poznań Prz. Gastr. - Przegląd Gastronomiczny, Warszawa Prz. Geod. - Przegląd Geodezyjny, Warszawa Prz. Geof. - Przegląd Geofizyczny, Warszawa Prz. Geogr. - Przegląd Geograficzny, Warszawa Prz. Geol. - Przegląd Geologiczny, Warszawa Prz. Hist. - Przegląd Historyczny, Warszawa Prz. Hist.-Ośw. - Przegląd Historyczno-Oświatowy, Warszawa Prz. Hod. - Przegląd Hodowlany, Warszawa Prz. Hum. - Przegląd Humanistyczny, Warszawa Prz. Katol. - Przegląd Katolicki, Warszawa Prz. Kawal. Bron. Panc. - Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Londyn Prz. Komunik. - Przegląd Komunikacyjny, Warszawa Prz. Księg. - Przegląd Księgarski i Wydawniczy, Warszawa Prz. Lek. - Przegląd Lekarski, Kraków Prz. Mech. - Przegląd Mechaniczny, Warszawa Prz. Mlecz. - Przegląd Mleczarski, Warszawa Prz. OC - Przegląd Obrony Cywilnej, Warszawa Prz. Org. - Przegląd Organizacji, Warszawa Prz. Orient. - Przegląd Orientalistyczny, Warszawa Prz. Ośw.-Wychow. - Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, Kraków Prz. Ośw.-Wychow. ODN - Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Białystok Prz. Pediat. - Przegląd Pediatryczny, Warszawa Prz. Powsz. - Przegląd Powszechny, Warszawa Prz. Rusyc. - Przegląd Rusycystyczny, Warszawa Prz. Sport. - Przegląd Sportowy, Warszawa Prz. Tech. - Przegląd Techniczny, Warszawa Prz. Tomist. - Przegląd Tomistyczny, Warszawa Prz. Tyg. - Przegląd Tygodniowy. Warszawa Prz. Zboż.-Młyn. - Przegląd Zbożowo-Młynarski, Warszawa Prz. Zool. - Przegląd Zoologiczny, Warszawa Przek. i Opinie - Przekazy i Opinie, Warszawa Przekrój, Kraków Przem. Drzew. - Przemysł Drzewny, Warszawa Przemiany, Kielce Przeszł. Demogr. Pol. - Przeszłość Demograficzna Polski, Warszawa Przew. Katol. - Przewodnik Katolicki, Poznań Przyj. Dziec. - Przyjaciel Dziecka, Warszawa Przyjaciółka, Warszawa Przyjaźń, Warszawa Przyr. Pol. - Przyroda Polska, Warszawa Psychiat. Pol. - Psychiatria Polska, Warszawa Psychol. Wychów. - Psychologia Wychowawcza, Warszawa Pszczel. Zesz. Nauk. - Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, Warszawa Pszczelarstwo, Warszawa Rada Nar. Gosp. - Rada Narodowa Gospodarka Administracja, Warszawa Radar, Warszawa Razem, Warszawa Region Białost. - Region Białostocki, Białystok Regiony, Warszawa 18

20 Rocz. AM Białyst. - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok Rocz. AR Pozn. - Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań Rocz. Białost. - Rocznik Białostocki, Warszawa Rocz. Bibliot. - Roczniki Biblioteczne, Wrocław Rocz. Dziej. Ruchu Młodowiej. - Roczniki Dziejów Ruchu Młodowiejskiego, Warszawa Rocz. Dziej. Społ. - Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Warszawa; Poznań Rocz. Glebozn. - Roczniki Gleboznawcze, Warszawa Rocz. Hist. - Roczniki Historyczne, Warszawa Rocz. Hist. Ruchu Młodz. - Rocznik Historyczny Ruchu Młodzieżowego, Warszawa Rocz. Hum. - Roczniki Humanistyczne, Lublin Rocz. Łódz. - Rocznik Łódzki, Warszawa; Łódź Rocz. Muz. Maz. - Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock Rocz. Muz. Rol. Szreniawa - Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Poznań Rocz. Nauk Rol. Ser. C - Roczniki Nauk Rolniczych Seria C Technika Rolnicza, Warszawa Rocz. Nauk Rol. Ser. H - Roczniki Nauk Rolniczych Seria H Rybactwo, Warszawa Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. - Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, Warszawa Rocz. Olszt. - Rocznik Olsztyński, Olsztyn Rocz. Państ. Zakł. Hig. - Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa Rocz. Sekc. Dendr. - Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa Rocz. TN Płoc. - Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock Rocz. UW - Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Rodz. i Szk. - Rodzina i Szkoła, Warszawa Rozp. Urz. Łomż. Kurii Diec. - Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Łomża Rozp. Dziej. Ośw. - Rozprawy z Dziejów Oświaty, Wrocław Ruch Muzycz. - Ruch Muzyczny, Warszawa Ruch Turyst. - Ruch Turystyczny, Warszawa Rynki Zagr. - Rynki Zagraniczne, Warszawa Rzeczpospolita, Warszawa Rzeczywistość, Warszawa Rzemieślnik, Warszawa Sad Nowocz. - Sad Nowoczesny, Warszawa Scena, Warszawa Skrzyd. Pol. - Skrzydlata Polska, Warszawa Slav. Orient. - Slavia Orientalis, Warszawa Sł. Powsz. - Słow o Powszechne, Warszawa Służ. Rol. - Służba Rolna, Poznań Służ. Zdr. - Służba Zdrowia, Warszawa Sport, Katowice Sportowiec, Warszawa Spr. i Ludzie - Sprawy i Ludzie, Wrocław Spraw. Archeol. - Sprawozdania Archeologiczne, Wrocław Spraw. Numiz. - Sprawozdania Numizmatyczne, Łódź Stolica, Warszawa Stud. Demogr. - Studia Demograficzne, Warszawa Stud. Filol. Pol. - Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa Stud. Hist. - Studia Historyczne, Kraków Stud. Hist. Slavogrem. - Studia Historica Slavo-Germanica, Poznań Stud. Językozn. - Studia Językoznawcze, Wrocław Stud. Mater. Dziej. Wielkop. - Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, Warszawa Stud. Mater. Hist. Wojs. - Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Wrocław Stud. Mater. Teor. Archit. - Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, Warszawa Stud. Mater. WSP Ziel. Góra Filol. Ros. - Studia i Materiały. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra Filologia Rosyjska, Zielona Góra Stud. Nauk Polit. - Studia Nauk Politycznych, Warszawa Stud. Pol.-Slav.-Orient. Acta Lit. - Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria, Wrocław Stud. Socjol. - Studia Socjologiczne, Wrocław Stud. Teol. - Studia Teologiczne, Białystok Stutthof - Stutthof Zeszyty Muzeum, Wrocław Sugestie, Warszawa Sylwan. Warszawa Szk. Spec. - Szkoła Specjalna, Warszawa Szk. Zawód. - Szkoła Zawodowa, Warszawa Szkiełko i Oko, Białystok 19

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Nr 5/2002 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Materiały z seminarium Anna Sitarska, Wprowadzenie do tekstów z seminariów czerwcowych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku 3 Edyta Bezzubik,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo