Informator wolontariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator wolontariat"

Transkrypt

1 Informator wolontariat

2 Spis treści Definicje, formy wolontariatu...3 Definicje...3 Formy wolontariatu...4 Aspekty prawne wolontariatu, czyli co każdy wolontariusz wiedzieć powinien...4 Akty prawne...7 Ustawy...7 Rozporządzenia...7 Wolontariat w Caritas...8 Rodzaje wolontariatu w Caritas Archidiecezji Łódzkiej...9 Parafialne Zespoły Caritas...11 Szkolne Koła Caritas...12 Wykaz szkół i parafii, w których działają PZC i SKC...12 Parafialne Zespoły Caritas...12 Szkolne Koła Caritas...16 Przyjazne organizacje...33 Ama Canem, czyli kochaj psa...33 Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO...34 Fundacja Dobrze Że Jesteś, oddział w Łodzi...35 Dom Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II...37 Fundacja Dom w Łodzi...38 Fundacja Gajusz...39 Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie...40 Fundacja Idziemy Razem...42 Fundacja Jaś i Małgosia...42 Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka...44 Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka...45 Fundacja Nasze ZOO...47 Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych TAM-TON...48 Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START...50 Fundacja Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt...51 Sieć centrów wolontariatu...53 A oto jak działają na przykładzie jednego z nich...55 Przyjazne strony internetowe, czyli gdzie szukać informacji...58 Opinie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu...59

3 Definicje, formy wolontariatu Definicje Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, przynoszące pożytek społeczeństwu. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd. Pojęcie pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius (dobrowolny, chętny) i w przeszłości oznaczało bezpłatny staż w szpitalu początkującego lekarza lub praktykę bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. Wolontariuszem może być każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873). Nieważne są: płeć, wiek, wyznanie, wykształcenie, status majątkowy, rasa, światopogląd. Wolontariuszem może być każdy, kto chce dobrowolnie, bezinteresownie i świadomie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - zarówno w sferze pomocy charytatywnej i społecznej na rzecz ludzi, ale także w każdej innej dziedzinie życia, w tym również na rzecz zwierząt czy środowiska naturalnego. Bardzo istotna jest przy tym świadomość, rozumiana jako dobry stan psychiczny, umożliwiający pozytywne działanie na rzecz innych. Wolontariatem mogą zajmować się również osoby bezrobotne (wykonywanie przez nie świadczeń pracy nie powoduje utraty statusu bezrobotnego ani prawa do zasiłku), cudzoziemcy (świadczenia wolontariuszy nie są traktowane jako praca, więc nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na pracę) oraz niepełnoletni (muszą jednak posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów).

4 Wolontariusz może bezpłatnie i dobrowolnie pracować w: Organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego Organach administracji publicznej Jednostkach podległych lub nadzorowanych przez organy administracji publicznej Formy wolontariatu wolontariat krótkoterminowy: zwany również akcyjnym, ma miejsce wówczas, gdy wolontariuszy zatrudnia się na krótki czas, zwykle do jednorazowej lub powtarzającej się cyklicznie akcji. Dlatego mówi się o wolontariacie jednorazowym lub okresowym. Przykładem mogą być zbiórki żywności, pomoc ofiarom katastrof i kataklizmów. wolontariat bezterminowy: w tym przypadku wolontariusze są blisko związani z konkretną organizacją i na jej rzecz wykonują prace. Wolontariat bezterminowy ma charakter stały i regularny, tzn. wolontariusze uzgadniają częstotliwość i zakres swojej pomocy i przez dłuższy czas pracują np. w świetlicach środowiskowych czy socjoterapeutycznych, ośrodkach pracy z dziećmi, domach pomocy społecznej, domach dziecka, hospicjach, szpitalach, szkołach, domach kultury itp. Aspekty prawne wolontariatu, czyli co każdy wolontariusz wiedzieć powinien Prawo dla wolontariusza reguluje przede wszystkim Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dział III tej ustawy w całości poświęcony jest wolontariatowi. Inną regulacją, która mówi o pracy wolontariuszy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 22 tej regulacji określa zasady, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach, które udzielają pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców. Osoba pełnoletnia może sama podjąć decyzję o wykonywaniu pracy wolontarystycznej.

5 W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda na wykonywanie pracy wolontarystycznej od rodzica lub prawnego opiekuna. Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte z organizacją. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania pracy oraz zawierać informację o możliwości jego rozwiązania. Gdy praca ma przekraczać 30 dni porozumienie powinno mieć formę pisemną. Ubezpieczenie społeczne Nie ma obowiązku ani nawet możliwości prawnych opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), gdyż praca wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, a nie świadczeniem pracy. Ubezpieczenie zdrowotne Organizacja może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Od woli organizacji zależy czy składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza będzie odprowadzana. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Przepisy prawne dotyczące wolontariatu nie regulują kwestii ubezpieczenia OC. Należy jednak pamiętać, że skoro wolontariusz jest stroną umowy cywilnoprawnej, jaką jest porozumienie, może odpowiadać on za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy, a także za czyny niedozwolone. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Organizacja ma obowiązek wykupić ubezpieczenie NNW, gdy wolontariusz ma pracować krócej niż 30 dni. Jeżeli praca będzie trwać dłużej niż 30 dni, wtedy nie trzeba samodzielnie ubezpieczać wolontariusza. Wolontariusz podlega bowiem ubezpieczeniu NNW z mocy ustawy z dnia r. (Dz. U. Nr 199, poz ze zm). Prawa i obowiązki wolontariusza zawarte są w dziale III Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Praca wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy - a nie świadczeniem pracy. Wolontariusz jest stroną umowy cywilnoprawnej, jaką jest porozumienie o współpracy. W związku z tym do stosunku prawnego, jaki

6 łączy wolontariusza z organizacją, należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Prawa wolontariusza Prawa wolontariuszy określa art. 42 ustawy, zgodnie z którym organizacja ma obowiązek poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach oraz zapewnić dostęp do tych informacji. Z ustawy wynikają także inne obowiązki. Porozumienie Wolontariusz ma prawo zawrzeć z organizacją pisemne porozumienia o współpracy, jeśli jego okres pracy trwa dłużej niż 30 dni. W przypadku krótszego okresu - porozumienie na piśmie nie jest obligatoryjne, lecz powinno być sporządzone, gdy wolontariusz tego zażąda. Każdorazowo porozumienie powinno zawierać informacje o czasie, na jaki zostało zawarte, o zakresie i sposobie wykonywania pracy a także dawać możliwość jego rozwiązania. Porozumienie o współpracy można zawrzeć z osobą bezrobotną, która nie traci wówczas swojego statusu ani prawa do zasiłku. Warto dodać, że wolontariuszami mogą być także osoby nieletnie od 13. roku życia. Obligatoryjnie jednak na współpracę z organizacją muszą wyrazić pisemną zgodę ich prawni opiekunowie. Zaświadczenie Na prośbę wolontariusza organizacja powinna wydać pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanych świadczeń wraz z ich zakresem. Ponadto można wydać opinie na temat jej wykonania. Warunki pracy Wolontariusz ma prawo do informacji o wszelkim ryzyku, jakie niesie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa wykonywana praca. Organizacja jest zobowiązana zapewnić mu odpowiednie warunki pracy tak, by odbywała się ona zgodnie z przepisami BHP. Obowiązki wolontariusza Ustawa nie nakłada szczególnych obowiązków na wolontariuszy. Jedyną kwestie, jaką porusza, to ewentualne kwalifikacje i wymagania (art. 43), jakie powinien spełniać wolontariusz przy wykonywaniu niektórych prac np. w szpitalu przy zmianie opatrunków.

7 Akty prawne Ustawy Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz Przepisy wprowadzające ustawę - Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) Ustawa z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 Nr 64, poz.414 ze zm.) Ustawa dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z póź. zm.) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz. U. nr 80, poz. 900); Rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej; Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46). Rozporządzenie MPIPS z dnia 13 stycznia 1999 r w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

8 Wolontariat w Caritas Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego. Pomagamy każdemu potrzebującemu. Robimy to mądrze, z szacunkiem i miłością miłosierną. Zmieniamy siebie i świat. Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza osoby, które chcą podjąć wolontariat, ale nie mają sprecyzowanych preferencji co do obszaru wolontaryjnej pracy. Każda ze zgłaszających się do nas osób odbywa indywidualną rozmowę z koordynatorem, która na ma celu określenie Twoich predyspozycji, dyspozycyjności i charakteru wolontariatu jaki chciałbyś podjąć. Następnie skierujemy Cię na szkolenia:

9 - z podstawowych aspektów wolontariatu - z psychologiczno-społecznych aspektów starości - dotyczące wolontariatu na rzecz trudnej młodzieży - dotyczące wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych Po wstępnej rozmowie i przejściu szkoleń zostaniesz wprowadzony przez koordynatora wolontariatu do podopiecznego, do działu Caritas pod opiekę kierownika działu lub do innej organizacji, współpracującej z nami, jeśli wybierzesz działania, których nie realizuje Caritas. Dla wolontariuszy w Biurze Wolontariatu organizowane są co miesiąc spotkania integracyjne, mające na celu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i zaplanowanie wspólnych działań. Biuro Wolontariatu zapewnia wolontariuszom indywidualną opiekę koordynatora, a także ewentualne wsparcia terapeuty, w razie trudnych sytuacji związanych z wolontariatem. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich- uczniów, studentów, pracujących, bezrobotnych, emerytów. Możliwość odbycia praktyk studenckich! Zapraszamy także przedstawicieli organizacji współpracujących z wolontariuszami- chętnie podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi rozwiązaniami. Pomożemy rekrutować i przeszkolić wolontariuszy. Rodzaje wolontariatu w Caritas Archidiecezji Łódzkiej Wolontariat w Świetlicach Środowiskowych Caritas dla Dzieci, ul. Gdańska 111, ul. Piotrkowska 85; ul. Czarneckiego 4, ul. Rybna 13 Wolontariusze przychodzący do Świetlicy świadczą głownie pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych, prowadzą zajęcia np. taneczne, sportowe. Ponadto ochotnicy wspierają podopiecznych rozmową i wspólną zabawą.

10 Wolontariat w Domach Dziennego pobytu Caritas ul. Gdańska 111, ul. Czarneckiego 4 Wolontariusze wspomagają pensjonariuszy w regulowaniu spraw urzędowych, urozmaicają czas wolny poprzez rozmowy, wspólne oglądanie filmów oraz prowadzenie zajęć tematycznych. Ośrodek Aktywności Zawodowej i Społecznej OAZiS ul. Wólczańska 108 Wolontariusze wspomagają działanie organizacji m.in. poprzez pomoc w prowadzeniu biura, przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i organizacji warsztatów. Ośrodek Aktywności Zawodowej i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych ul. Gogola 12 OAZiS ON organizuje m.in. turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, w których wolontariusze angażują się w zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów. Wspomagają również w włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Wolontariat Domowy Indywidualna pomoc w domach osób w trudnej sytuacji życiowej (samotnych, chorych, nie radzących sobie z zaistniałą sytuacją życiową), najczęściej pomoc dotyczy: zrobienia zakupów, porządków, przyniesienia obiadów ze stołówki. Wolontariat Hospicyjny ul. Zgierska 121 Wolontariat posługujący przy chorych posługa w domach osób ciężko i terminalnie chorych, będących pod opieką Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej. Wolontariat wspomagający wolontariusze zajmują się sprawami organizacyjnymi i biurowymi w Hospicjum Caritas. Wolontariat Instytucjonalny Posługa na rzecz potrzebujących, włączenie się w pracę i działalność w poszczególnych działach Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Wolontariat Zawodowy Ma charakter praktyk zawodowych, z tą różnicą, iż osoby chętne nie są kierowane przez żadną szkołę/uczelnię lub Urząd Pracy. Osoby chętne nastawione są na zdobywanie nowych umiejętności i zobligowane są do

11 przepracowania 120 godzin Ten typ wolontariatu jest możliwy do zrealizowania w różnych działach i placówkach Caritas (podobnie jak wolontariat instytucjonalny). Wolontariat Akcyjny Wolontariusze są zapraszani do pomocy w jednorazowej albo cyklicznej akcji charytatywnej np. Serce na gwiazdkę, Piórnik, Wigilia dla potrzebujących. Wolontariat Kolonijny Wolontariat podczas wakacji letnich w którym blisko 100 osobowa grupa wykwalifikowanych wolontariuszy pełni obowiązki kadry wychowawczo opiekuńczej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy jest możliwe zorganizowanie letniego wypoczynku dla dużej grupy dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych lub dotkniętych problemem bezrobocia. Punkt Pomocy Charytatywnej i Magazynie Caritas ul. Wólczańska 108 Wolontariusze wspierają działalność PPCH m.in. w zaspokajaniu potrzeb bytowych podopiecznych poprzez wydawanie żywności, odzieży artykułów chemicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa w zakresie psychologicznym, prawnym i psychiatrycznym, prowadzeniu grupy wsparcia AA RAZEM. Kuchnia społeczna Caritas ul. Gdańska 111 Wolontariusze wspomagają pracowników kuchni w przygotowywaniu posiłków dla osób, które m.in. nie są w stanie zapewnić sobie wyżywienia z powodu niskich dochodów. Na szczególną uwagę zasługuje wolontariat Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów: Parafialne Zespoły Caritas Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna, nieocenioną rolę pełnią wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Charytatywnych, którzy angażują się w służbę chorym, biednym,

12 opuszczonym. Realizują pomoc podobną do działalności realizowanej przez Łódzką Caritas. Szkolne Koła Caritas Szkolne Koła Caritas to organizacje młodzieżowe i dziecięce. Działają na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączają się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas. Działalność młodego pokolenia w określonych ramach struktury Szkolnych Kół Caritas kształtuje i formuje przyszłą kadrę wolontariuszy, doskonale znających problematykę dobroczynności. Wykaz szkół i parafii, w których działają PZC i SKC Poniżej przedstawiamy wykaz szkół i parafii w województwie łódzkim, w których działają PZC i SKC. Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w ich działania, a także do tworzenia nowych Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów w miejscowościach, w których one jeszcze nie działają. Aby założyć Szkolne Koło lub Parafialny zespół Caritas należy zebrać zespół i zgłosić się do Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Parafialne Zespoły Caritas 1) Chrystusa Odkupiciela ul. Żubardzka Łódź 2) M.B. Szkaplerznej ul. Kościuszki Lutomiersk 3) Matki Boskiej Bolesnej al. Pasjonatów Łódź

13 4) Matki Bożej Jasnogórskiej ul. Gogola Łódź 5) Matki Bożej Różańcowej ul. Janosika Łódź 6) Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna Łódź 7) Miłosierdzia Bożego ul. Baczyńskiego Łódź 8) Najświętszej Eucharystii ul. ks. J. Popiełuszki Łódź 9) NSJ Julianów ul. Zgierska Łódź 10) NSJ Retkinia ul. Retkińska Łódź 11) Opatrzności Bożej ul. Kolińskiego Łódź 12) Przemienienia Pańskiego ul. Rzgowska Łódź

14 13) Św. Antoniego z Padwy ul. Św. Antoniego Łódź 14) Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego Marii Klareta ul. Klaretyńska Łódź 15) Św. Elżbiety Węgierskiej ul. Pankiewicza Łódź 16) Św. Franciszka z Asyżu ul. Przyszkole Łódź 17) Św. Franciszka z Asyżu ul. Reformacka Brzeziny 18) Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Farna Łódź 19) Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Ogrodowa Łódź 20) Św. Kazimierza ul. Niciarniana Łódź 21) Św. Maksymiliana ul. Tatrzańska Łódź

15 22) Św. Stanisława Kostki Katedra ul. Piotrkowska Łódź 23) Św. Teresy ul. Kopcińskiego 1/ Łódź 24) Św. Wincentego Pallotiego ul. Łagiewnicka 197/ Łódź 25) Św. Wojciecha ul. Rzgowska Łódź 26) Świętej Rodziny ul. Wyszyńskiego 41a Łódź 27) Trójcy Przenajświętszej ul. Grota Roweckiego 1a Łódź 28) Matki Boskiej Anielskiej ul. Rzgowska 41a Łódź 29) Podwyższenie Św. Krzyża ul. Kościuszki Brzeziny 30) Najświętszego Serca Jezusowego ul. Słowackiego 73/ Piotrków Trybunalski

16 31) Najświętszego Serca Jezusowego ul. ks. J. Popiełuszki Tomaszów Mazowiecki 32) Św. Antoniego ul. POW Tomaszów Mazowiecki 33) Matki Boskiej Królowej Polski Bedoń ul. Kościelna Bedoń (poczta Andrespol) 34) Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu ul. Krzywa Andrespol 35) Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ul. 11 listopada Koluszki Szkolne Koła Caritas 1) Gimnazjum nr 01 ul. Łódzka 5/ Konstantynów Łódzki 2) Gimnazjum nr 1 ul. Żwirki Piotrków Trybunalski 3) Gimnazjum nr 02 ul. Jaracza Łódź

17 4) Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi ul. Leśmiana Zgierz 5) Gimnazjum nr 05 ul. Sienkiewicza Łódź 6) Gimnazjum nr 6 ul. Limanowskiego Łódź 7) Gimnazjum nr 07 ul. Rojna Łódź 8) Gimnazjum nr 12 ul. Ks. Brzóski Łódź 9) Gimnazjum nr 14 al. Dywizji 16/ Łódź 10) Gimnazjum nr 19 ul. Wapienna Łódź 11) Gimnazjum nr 21 ul. Balonowa Łódź 12) Gimnazjum nr 22 ul. Kusocińskiego Łódź

18 13) Gimnazjum nr 24 ul. Ogrodowa 28a Łódź 14) Gimnazjum nr 26 al. 1 Maja Łódź 15) Gimnazjum nr 28 ul. Kopcińskiego Łódź 16) Gimnazjum nr 30 ul. Nowogrodzka 6/ Łódź 17) Gimnazjum Nr 33 ul. Janosika Łódź 18) Gimnazjum nr 36 ul. Dąbrówki Łódź 19) Gimnazjum nr 37 ul. Jarosławska Łódź 20) Gimnazjum nr 38 ul. Municypalna Łódź 21) Gimnazjum nr 39 ul. Królewska 13/ Łódź

19 22) Gimnazjum nr 41 ul Bohdanowicza Łódź 23) Gimnazjum nr 42 ul. Dubois 7/ Łódź 24) Gimnazjum Nr 43 ul. Powszechna Łódź 25) Gimnazjum Nr 44 ul. Deotymy Łódź 26) Gimnazjum Nr 45 ul. Kadłubka Łódź 27) Gimnazjum Nr 46 ul. Krochmalna Łódź 28) Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia Ksawerów 29) Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego ul. Babickiego Łódź 30) Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum ul. Nałkowskiej Łódź

20 31) Liceum Ogólnokształcące nr I ul. Mickiewicza Łask 32) Liceum Ogólnokształcące nr IX ul. Paderewskiego Łódź 33) Liceum Ogólnokształcące nr XVIII ul. Perla Łódź 34) Liceum Ogólnokształcące nr XX ul. Obywatelska Łódź 35) Liceum Ogólnokształcące nr XXI ul. Kopernika Łódź 36) Liceum Ogólnokształcące nr XXIX ul. Zelwerowicza 38/ Łódź 37) Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/ Aleksandrów Łódzki 38) Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa ul. Wrocławska 3/ Łódź 39) Przedszkole Miejskie nr 102 ul. Kołowa Łódź

21 40) Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego Łódź 41) Przedszkole Miejskie nr 15 ul. P. Skargi Pabianice 42) Przedszkole Miejskie nr 65 ul. Przybyszewskiego Łódź 43) Przedszkole Miejskie nr 72 ul. Unicka Łódź 44) Specjalny OSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Krzywickiego Łódź 45) Specjalny OSW nr 5 (dla Dzieci Słabo Słyszących) ul. Wólczańska 121/ Łódź 46) Specjalny OSW nr 6 (dla Dzieci Słabo Widzących) ul. Dziewanny Łódź 47) Specjalny OSW nr 1 ul. Siedlecka 7/ Łódź 48) Specjalny OSW nr 3 ul. Tkacka 34/ Łódź

22 49) Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy ul. Parzęczewska Zgierz 50) Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy al. 3 Maja 28/ Piotrków Trybunalski 51) Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Spółki Fronimos ul. Sucharskiego Łódź Oświatowej 52) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej ul. Dąbrówka Duża Brzeziny 53) Szkoła Podstawowa w Dłutowie ul. Główna Dłutów 54) Szkoła Podstawowa w Brzykowie ul. Brzyków Widawa 55) Szkoła Podstawowa w Dobrej ul. Witanówek Stryków 56) Szkoła Podstawowa Pawlikowicach ul. Pawlikowice Pabianice 57) Szkoła Podstawowa Krobanów ul. Krobanów 12c Zduńska Wola

23 58) Szkoła Podstawowa Ksawerów ul. Zachodnia Ksawerów 59) Szkoła Podstawowa w Lutomiersku ul. Marszałka J. Piłsudskiego Lutomiersk 60) Szkoła Podstawowa w Okupie ul. Akacjowa Łask 61) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sterlinga Łódź 62) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 9 Maja Łask 63) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piotrkowska Tuszyn 64) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Łęczycka Łódź 65) Szkoła Podstawowa nr 5 w Chabielicach ul. Chabielice Szczerców 66) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Wiosenna Łódź

24 67) Szkoła Podstawowa nr 010 ul. Przybyszewskiego 15/ Łódź 68) Szkoła Podstawowa nr 011 ul. Dubois Zgierz 69) Szkoła Podstawowa nr 014 ul. Wigury 8/ Łódź 70) Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Pogonowskiego 27/ Łódź 71) Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Rysownicza 1/ Łódź 72) Szkoła Podstawowa nr 041 ul. Rajdowa 18, Łódź 73) Szkoła Podstawowa nr 042 ul. Przyszkole Łódź 74) Szkoła Podstawowa nr 044 ul. Kusocińskiego Łódź 75) Szkoła Podstawowa nr 046 ul. Wólczańska Łódź

25 76) Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Bojowników Getta Warszawskiego Łódź 77) Szkoła Podstawowa nr 055 ul. Mackiewicza Łódź 78) Szkoła Podstawowa nr 058 ul. Młynarska 42/ Łódź 79) Szkoła Podstawowa nr 064 ul. Anczyca Łódź 80) Szkoła Podstawowa nr 065 ul. Pojezierska Łódź 81) Szkoła Podstawowa nr 070 ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź 82) Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Rojna Łódź 83) Szkoła Podstawowa nr 081 ul. E. Plater 28/ Łódź 84) Szkoła Podstawowa Nr 083 ul. Podmiejska Łódź

26 85) Szkoła Podstawowa nr 101 ul. Wspólna 5/ Łódź 86) Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Pryncypalna Łódź 87) Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Zamknięta Łódź 88) Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Jaracza 44/ Łódź 89) Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Unicka Łódź 90) Szkoła Podstawowa Nr 120 ul. Centralna Łódź 91) Szkoła Podstawowa nr 125 ul. Dzwonowa 18/ Łódź 92) Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec Łódź 92) Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Florecistów 3B Łódź

27 93) Szkoła Podstawowa nr 138 ul. Św. Franciszka z Asyżu Łódź 94) Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Łupkowa Łódź 95) Szkoła Podstawowa nr 143 ul. Kuźnicka Łódź 96) Szkoła Podstawowa nr 145 ul. Krokusowa 15/ Łódź 97) Szkoła Podstawowa nr 149 ul. Tatrzańska 69 A Łódź 98) Szkoła Podstawowa nr 152 ul. Strzelców Kaniowskich 52/ Łódź 99) Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obrońców Westerplatte Łódź 100) Szkoła Podstawowa nr 160 ul. Struga Łódź 101) Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Powszechna Łódź

28 102) Szkoła Podstawowa nr 164 ul. Wróblewskiego Łódź 103) Szkoła Podstawowa nr 166 ul. Szamotulska 1/ Łódź 104) Szkoła Podstawowa nr 169 ul. Napoleońska 7/ Łódź 105) Szkoła Podstawowa Nr 174 ul. Gałczyńskiego Łódź 106) Szkoła Podstawowa nr 175 ul. Pomorska Łódź 108) Szkoła Podstawowa nr 190 ul. Malczewskiego 37/ Łódź 109) Szkoła Podstawowa nr 193 ul. Standego Łódź 110) Szkoła Podstawowa nr 203 ul. Pomorska Łódź 111) Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Gajcego 7/ Łódź

29 112) Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Dąbrówki Łódź 113) Szkoła Podstawowa Pabianice nr 13 ul. Jana Pawła II Pabianice 114) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Mokra 28/ Pabianice 115) Szkoła Podstawowa Pabianice nr 5 ul. Zamkowa Pabianice 116) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Słowackiego 28/ Tomaszów Mazowiecki 117) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie ul. Niesułków 52, Stryków 118) Szkoła Podstawowa w Wolbórzu ul. A.F. Modrzewskiego Wolbórz 119) Szkoła Podstawowa w Będkowie ul. Reymonta Będków 120) Zespół Szkolno Gimnazjalny w Słowiku ul. Gdańska Zgierz

30 121) Zespół Szkoły Podst. i Gimnazjum w Buczku ul. Szkolna Buczek 122) Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa ul. Zawada 249/ Tomaszów Mazowiecki 123) Zespół Szkół nr 1 ul. Ks. Piotrka Skargi Pabianice 124) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Gimnazjum nr 34 ul. Czajkowskiego Łódź 125) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Gimnazjum nr 39 ul. Królewska 13/ Łódź 126) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Minerska 1/ Łódź 127) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Czernika 1/ Łódź 128) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 ul. Naruszewicza Łódź 129) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopcińskiego 5/ Łódź

31 130) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 ul. Żeromskiego Łódź 131) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Astronautów Łódź 132) Zespół Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/ Łódź 133) Zespół Szkół Specjalnych nr 3 ul. Sucharskiego Łódź 134) Zespół Szkół Specjalnych nr 4 ul. Niciarniana 2A, Łódź 135) Zespół Szkół Specjalnych nr 5 ul. Plantowa Łódź 136) Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosevelta 11/ Łódź 137) Zespół Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/ Łódź 138) Zespół Szkół Społecznych nr 1 STO ul. Czerwona Łódź

32 139) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 al. I Dywizji 16/ Łódź 140) Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie ul. Słowackiego Ozorków 141) Zespół Szkół Plastycznych ul. Gandhiego Łódź 142) Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska Widawa Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź, ul. Piotrkowska 85 tel.: (42) Biuro Wolontariatu czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz

33 Przyjazne organizacje Pragniemy zaprezentować organizacje działające w regionie łódzkim, z którymi współpracujemy, i które deklarują chęć przyjęcia wolontariuszy chcąc zapewnić im zadania do wykonania i opiekę koordynatora. Przedstawione zostaną w porządku alfabetycznym. Nie są to oczywiście wszystkie organizacje działające w Łodzi i okolicach, ale takie, które zadeklarowały chęć znalezienia się w naszym Informatorze. Ama Canem, czyli kochaj psa Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psa jest jedną z dziedzin zooterapii. Metoda ta wspomaga rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych przez kontakt z odpowiednio wyszkolonym psim terapeutą. Jest adresowana zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i starszych. Leczniczy wpływ psa przejawia się w przyspieszonej rehabilitacji szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową. Dogoterapia jest pomocna przy nawiązywaniu kontaktu z pacjentem, wzmacnia jego motywacje. Psi terapeuta przyczynia się zacznie do poprawy samopoczucia, kontakt z nim znosi skutki stresu i łagodzi lęk. Propagowaniem tego rodzaju terapii wspomagającej zajmuje się Fundacja Ama Canem. Ama Canem oznacza z języka łacińskiego "kochaj psa". Celem Fundacji jest prowadzenie zajęć dogoterapii z osobami niepełnosprawnymi, zdrowymi oraz zajęcie edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Upowszechnianie dogoterapii, jako metody wspomagania rehabilitacji, leczenia i osób z różnymi zaburzeniami oraz kształtowanie pozytywnych relacji zwierzę człowiek, która niesie za sobą bardzo dużo pozytywnych emocji. Aktualnie w Fundacji pracuje 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy: golden retriever, flat coated retriever, Labrador retriever, berneński pies pasterski, nowofunland, seter szkocki gordon, owczarek australijski. Fundacja powstała w 2003 roku w Łodzi, ale prowadzi także działalność na terenie województw śląskiego wielkopolskiego, małopolskiego. Fundacja pomaga osobom z zaburzeniami tj. autyzm, mutyzm, ADHD, Zespół Downa zaburzenia mowy i słuchu, różnego rodzaju upośledzenia umysłowe i

34 ruchowe. W każdym spotkaniu uczestniczy terapeuta z psem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach. Ama Canem potrzebuje wolontaryjnego wsparcia w dwóch obszarach swojej działalności: - pomoc w pracy biurowej (wolontariat instytucjonalny) - praca z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach integracyjnych Fundacja Ama Canem Łódź, ul. Piotrkowska 17 pok.207 Tel: Tel. kom: Koordynatorka wolontariatu: Anna Franczyk Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO działający przy Stowarzyszeniu POMOST, którego misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych osób z zaburzeniami psychicznymi. Wizja PPPW CENTERKO to pozyskiwanie osób chętnych do świadczenia usług wolontarystycznych, dbanie o ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji, aby mogli profesjonalnie działać na polu inicjatyw społecznych. Ich misją jest aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności chorujących psychicznie. Rolą CENTERKA jest rekrutacja osób chętnych do pracy wolontarystycznej oraz pozyskiwanie organizacji i instytucji chętnych do korzystania z ich usług. Po zbadaniu preferencji, oczekiwań, umiejętności, doświadczenia, motywacji oraz możliwości kandydat jest kierowany do odpowiedniej organizacji.

35 Pośredniczą w następujących obszarach: - wolontariat szpitalny i hospicyjny - wolontariat na rzecz bezdomnych i grup de-faworyzowanych - wolontariat seniorów wolontariat europejski, międzynarodowy, zagraniczny - wolontariat integracyjny (osób niepełnosprawnych) - wolontariat młodzieży szkolnej (Szkolne Kluby Wolontariatu) - wolontariat pracowniczy - wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej - wolontariat kulturowy (w służbie zabytkom) - wolontariat misyjny - wolontariat sportowy - e-wolontariat - wolontariat harcerski Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "CENTERKO" Łódź, ul. Próchnika 7 p. I tel.: , (42) koordynator wolontariatu: Katarzyna Kubiak Fundacja Dobrze Że Jesteś, oddział w Łodzi Zamień swój czas na czyjś uśmiech! Pod tym zawołaniem kryje się główne przesłanie, cel i misja Fundacji Dobrze Że Jesteś. Wolontariusze, ubrani w żółte koszulki, odwiedzają pacjentów oddziałów hematologicznych i onkologicznych- pomagają im w codziennych czynnościach, robią zakupy, czytają książki i rozmawiają na wszystkie tematy świata. Wspierają także rodziny pacjentów i mobilizują je do wzajemnej pomocy. Walczą o godne chorowanie, a kiedy to konieczne, także o godne umieranie w polskich szpitalach.

36 W tym momencie Fundacja działa na oddziałach onkologicznych i hematologicznych w sześciu miastach w Polsce: we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. W Łodzi żółte koszulki można spotkać w dwóch szpitalach: - I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga mieści się przy ulicy Pieniny 30, na pięknych Stokach (kilka przystanków za Lumumbowem) - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Klinika Hematologii, ul. Ciołkowskiego 2 Ze względu na specyfikę oddziałów (w szczególności oddział hematologiczny) wolontariusz przed wejściem na oddział musi być całkowicie zdrowy. Zobowiązany jest w związku z tym do zrobienia podstawowych badań i szczepień. Pierwsze dwa dyżury nowego wolontariusza odbywają się z koordynatorką, bądź też doświadczonym wolontariuszem tak, żeby każdy miał czas spokojnie o wszystko dopytać, upewnić się co gdzie jest i dobrze poczuć na oddziale. Później można już do szpitala przybiegać z innym wolontariuszem lub samemu. Wolontariuszem fundacji Dobrze Że Jesteś może zostać każdy kto ukończył 16 lat. Osoba zgłaszająca się do Fundacji może liczyć na ciepłe przyjęcie i gruntowne przeszkolenie. Wolontariat na rzecz fundacji to nie tylko praca na oddziale, ale także pomoc w pracy administracyjno-biurowej, redagowaniu strony internetowej i organizowaniu akcji charytatywnych. Fundacja Dobrze Że Jesteś tel. kom Koordynatorka wolontariatu: Justyna Strzelczyk

37 Dom Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II jest instytucją opiekuńczą, która sprawuje całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku, chorymi i niepełnosprawnymi. Zapewniając wygodne mieszkanie i pomoc we wszystkich dziedzinach życia, staje się dla nich pełnoprawnym domem. Na teranie placówki funkcjonuje również Dom Dziennego Pobytu dla 60 starszych osób, które korzystają z całodziennego wyżywienia i z bazy rekreacyjno kulturalnej Włókniarza. Wszyscy razem tworzą zżytą społeczność. Włókniarz położony jest niedaleko centrum, w pobliżu największego rezerwatu przyrody znajdującego się na terenie miasta. Pawilony mieszkalne (od A do E) połączone z budynkiem administracyjno-socjalnym znajdują się na terenie parku na Zdrowiu im. Józefa Piłsudskiego. Takie umiejscowienie pokoi mieszkalnych daje poczucie dużego relaksu z dala od wielkomiejskich hałasów. Mieszkańcy domu są często samotni, nie mają rodziny, a więc nikt ich nie odwiedza. Duża ilość wolnego czasu, który nie jest odpowiednio zagospodarowany nie sprzyja dobremu nastrojowi. I dlatego właśnie w DPS Włókniarz niezbędni są cierpliwi wolontariusze, którzy zorganizują zajęcia dla pensjonariuszy- pogadają, pograją w karty, wysłuchają wszystkich niezwykle ciekawych opowieści i, jeśli przyjdzie taka potrzeba, po prostu zaprzyjaźnią się z pensjonariuszami, korzystając przy tym z życiowej mądrości jaką mają do przekazania osoby w podeszłym wieku. Potrzebni wolontariusze do animacji czasu wolnego podopiecznych DPSu Włókniarz. Dom Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9 tel , tel./fax

38 Fundacja Dom w Łodzi Fundacja DOM W ŁODZI powstała po to, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują bardziej niż ktokolwiek inny. Pomaga dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość najbliższych. Celem Fundacji jest stworzenie dzieciom choćby namiastki domu, w którym zaznają bliskości i miłości, a także otrzymają szansę na szczęśliwe i zdrowe życie. Do tej pory najważniejszą inicjatywą Fundacji było utworzenie pierwszego w Polsce i jak dotąd jedynego domu dziecka dla ciężko chorych, porzuconych przez swoje biologiczne rodziny dzieci. Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi zapewnia bezpieczeństwo i wychowanie dzieciom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, umożliwia im prawidłowy rozwój w małej, ciepłej, prawie rodzinnej, społeczności. Dotychczas chore dzieci zmuszone były mieszkać w szpitalach, hospicjach lub domach pomocy społecznej, gdyż większość placówek opiekuńczowychowawczych nie jest przygotowana do opieki nad dziećmi, które wymagają specjalistycznej aparatury medycznej, opieki pielęgniarskiej, intensywnej rehabilitacji i terapii. Z powodu izolacji od rówieśników i ograniczonych możliwości nauki, podopieczni "Domu w Łodzi" wymagają intensywnej pracy i stymulacji rozwoju. Pobyt w sprzyjających i bezpiecznych warunkach umożliwia im prawidłowe dorastanie, a w przyszłości, być może nawet, samodzielność społeczną. Wolontariusz w Fundacji "Dom w Łodzi" może: - opiekować się dziećmi, przez pomoc w nauce, wspólne spacery, zabawy, wycieczki rowerowe oraz inne ciekawe formy spędzania czasu wolnego (dzieciaki i koordynatorka są otwarci na propozycje) - dbać o stronę internetową - pomagać w organizacji akcji reklamowych, eventów, happeningów, koncertów, festiwali, kwest oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych organizowanych na rzecz Domu w Łodzi

39 - wolontariusze zmotoryzowani mogą wozić dzieci na zajęcia, turnusy rehabilitacyjne, wyjścia poza placówkę Fundacja Dom w Łodzi ul. Wierzbowa Łódź tel. kom.: Fundacja Gajusz Fundacja GAJUSZ działa od 1998 roku, jej celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. Główny obszar działania to pomoc pacjentom oddziału onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Fundacja prowadzi także Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dzięki całodobowej opiece lekarzy i pielęgniarek dzieci nieuleczalnie chore nie muszą przebywać w szpitalach, ale mogą być wśród bliskich, w domu. W tym roku Fundacja rozpoczęła remont budynku, w którym powstanie Hospicjum Stacjonarne dla dzieci osieroconych (www.dzieckadom.com). Gajusz także informuje i edukuje: na temat opieki nad dziećmi chorymi onkologicznie, szkoli rodziców i opiekunów w tym zakresie, propaguje w społeczeństwie wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i skutków długotrwałych chorób u dzieci. Wolontariusze Gajusza mogą liczyć na rzetelne przeszkolenie w zakresie wolontaryjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi. Fundacja zapewnia także rodzinom swoich podopiecznych pomoc psychologiczną i materialną.

40 Rodzaje wolontariatu w Fundacji Gajusz: Wolontariat akcyjny Organizowanie i prowadzenie akcji, eventów, koncertów, kwest i wydarzeń kulturalnych organizowanych na rzecz Gajusza Wolontariat oddziałowy Praca na oddziale onkohematologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Marii Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi. Wolontariat hospicyjny Wolontariat w domu podopiecznego, który znajduje się pod opieką hospicjum domowego. Wolontariat fundraisingowy Pomoc w gromadzeniu finansowych środków na działalność statutową Fundacji oraz na budowę Stacjonarnego Hospicjum dla dzieci osieroconych. Fundacja Gajusz ul. Piotrkowska 17 (wejście D) Łódź tel.: Koordynatorka wolontariatu: Iuliana Braga Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest istniejącą od 1991 roku organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, nr KRS , której głównym celem jest pomoc osobom nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

41 Od 2005 roku siedziba organizacji mieści się w Łodzi przy ul. Jaracza 55. Od 2006 roku przy organizacji działa NZOZ w ramach którego wchodzi hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej. W Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie wolontariusze mogą wykonywać różnego rodzaju działalność wolontariat biurowy, wolontariat akcyjny, wolontariat w domu u pacjenta będącego pod opieką hospicjum domowego lub poradni medycyny paliatywnej. Różne rodzaje pracy wolontarystycznej w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie: Wolontariusze mogą pomagać w drobnych pracach biurowych: układaniu wzorów dokumentów, adresowaniu kopert, itp. W ramach wolontariatu akcyjnego wolontariusze mogą pomóc w: przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej do puszek/skarbon kwestarskich; przygotowaniu i przeprowadzeniu loterii fantowej; przygotowaniu i zorganizowaniu koncertu charytatywnego, konferencji; itp. Wolontariusz paramedyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty. Aby zostać takim wolontariuszem, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy dla wolontariuszy paramedycznych, który organizowany jest przez Stowarzyszenie raz w roku. Podczas takiego szkolenia przybliżana jest tematyka historii medycyny paliatywnej, praw i obowiązków wolontariusza, zadań poszczególnych osób w zespole interdyscyplinarnym (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, pracownika socjalnego, osoby duchownej, wolontariusza), a także podstawowe zasady BHP. Wolontariusz po skończeniu takiego szkolenia może bezpośrednio pracować z pacjentem: pomaga w pielęgnacji, pomaga w spożywaniu posiłków, przebywa z nim, czyta mu książki lub gazety, towarzyszy na spacerach, itd. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie Ul. Jaracza 55, Łódź tel.: , Koordynatorka wolontariatu: Ewa Krawczyk

42 Fundacja Idziemy Razem Fundacja Idziemy razem istnieje od 2005 roku. Jej głównym celem jest organizacja pomocy dla dzieci, które zapadły na ciężkie schorzenia kości, mięśni, stawów czy ośrodków nerwowych. Biorąc pod uwagę specyfikę i trudności jakie ciągną za sobą te schorzenia, obejmuje programem pomocowym nie tylko samych podopiecznych, ale również ich rodziny. Fundacja co roku organizuje Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych. Organizuje również różnego rodzaju prelekcje, akcje i sympozja mające na celu uświadamianie społeczeństwa na temat schorzeń związanych z wiekiem rozwojowym oraz profilaktyki tych chorób. Nieocenioną pomoc przy realizacji założeń Fundacji niosą wolontariusze. Do zakresu ich działań należy tworzenie spotkań dla podopiecznych, z okazji Dnia Dziecka czy Mikołajek. Aktywnie uczestniczą także w przygotowywaniu i prowadzeniu konferencji i akcji charytatywnych. Fundacja Idziemy Razem ul. Sporna 36/ Łódź tel.: (042) Fundacja Jaś i Małgosia Pomagam, bo lubię. Tym hasłem Fundacja Jaś i Małgosia chce zarażać swoich wolontariuszy. Fundacja prowadzi centrum terapii dla dzieci niepełnosprawnych z poradnią, wczesnym wspomaganiem rozwoju, przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum. Pod opieką centrum terapii są dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi niepełnosprawnościami.

SZKOLNE KOŁA CARITAS

SZKOLNE KOŁA CARITAS SZKOLNE KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Nazwa szkoły Adres 1. Przedszkole Miejskie nr 10 Przędzalniana 70, 90-338 Łódź 2. Przedszkole miejskie nr 56 Pogonowskiego 71, 90-619 łódź 3. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu Regionalne Centrum Wolontariatu Kim jesteśmy? Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 80 organizacji socjalnych z całego województwa śląskiego działających na

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 856/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17.05.2012 r. Lista rankingowa ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych spełniających wymogi merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCI CI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ ZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. NOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 19 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba. Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.pl NIP: 929-083-17-21, REGON: 080462126 KRS: 0000363383 http://www.facebook.com/klub.wolontariatu

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mops.krasnystaw@neostrada.pl ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 www.mops.org.pl Program Świadczeń Wolontarystycznych w Miejskim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania WARSZTATY INTEGRACYJNO- TURYSTYCZNE CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - KULTURA I RELIGIE WSCHODU. Dotrzeć do serca AUTYZMU 21.

Nazwa zadania WARSZTATY INTEGRACYJNO- TURYSTYCZNE CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - KULTURA I RELIGIE WSCHODU. Dotrzeć do serca AUTYZMU 21. Załącznik do Uchwały Nr 1511/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17 września 2012 r. Lista rankingowa ofert złoŝonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT Rys historyczny Początki działalności społecznej w Polsce datuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM Wykaz Placówek, które zarejestrowały Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13 (opracowała

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2010 Siedziba: m. Łódź Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 Data

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $ WOLONTARIAT W SZKOLE WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny" WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! KIELCE 2013 "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

- akcyjny akcja 1% dystrybucja, roznoszenie ulotek o naszej organizacji na Ursynowie (styczeń kwiecień) kontakt: paulina.kasperska@fho.org.

- akcyjny akcja 1% dystrybucja, roznoszenie ulotek o naszej organizacji na Ursynowie (styczeń kwiecień) kontakt: paulina.kasperska@fho.org. Proponowany wolontariat: Hospicjum onkologiczne - na oddziale w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem - akcyjny (spotkania z grupą Pacjentów) - koncerty, spotkania z poezją, - przedstawienia (oraz inne pomysły)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r.

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r. Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, 14 maja 016 r. Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,-

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,- Załącznik Nr 3 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Wolontariat O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Elżbieta Bogdan Urząd Miasta w Suwałkach ul.

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Cele podejmowanych działań:

Cele podejmowanych działań: Cele podejmowanych działań: Działania wychowawcze podjęte w takiej formie mają w szczególności na celu rozwój i kształtowanie społecznych kompetencji wychowanek, a także rozwój nieukształtowanej jeszcze

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Przedszkola Miejskie Wykaz jednostek oświaty prowadzonych przez Miasto Łódź Załącznik nr 2 do umowy Lp. Nazwa Adres 1. Przedszkole Specjalne nr 1 Łódź ul. Mahatmy Gandhiego 26 2. Przedszkole Miejskie nr

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

"Cóż takiego skłania wolontariusza

Cóż takiego skłania wolontariusza "Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu swemu bliźniemu." Jan Paweł II Trochę

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 483/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.03.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010 r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu. I. Postanowienia ogólne

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu. I. Postanowienia ogólne Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo