RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztyie CZŁONKOWIE / MEMBERS: prof. dr hab. iż. Ja ADAMCZYK AGH w Krakowie prof. Jérôme ANTONI Uiversity of Techology of Compiege Frace prof. dr. Ioais ANTONIADIS Natioal Techical Uiversity Of Athes Greece dr iż. Roma BARCZEWSKI Politechika Pozańska prof. dr hab. iż. Walter BARTELMUS Politechika Wrocławska prof. dr hab. iż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof. dr hab. iż. Lesław BĘDKOWSKI WAT Warszawa prof. dr hab. iż. Adam CHARCHALIS Akademia Morska w Gdyi prof. dr hab. iż. Wojciech CHOLEWA Politechika Śląska prof. dr hab. iż. Zbigiew DĄBROWSKI Politechika Warszawska prof. Wiktor FRID Royal Istitute of Techology i Stockholm Swede dr iż. Tomasz GAŁKA Istytut Eergetyki w Warszawie prof. Le GELMAN Crafield Uiversity Eglad prof. Mohamed HADDAR Natioal School of Egieers of Sfax Tuisia prof. dr hab. iż. Ja KICIŃSKI IMP w Gdańsku prof. dr hab. iż. Jerzy KISILOWSKI Politechika Warszawska prof. dr hab. iż. Daiel KUJAWSKI Wester Michiga Uiversity USA prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI Politechika Śląska prof. dr hab. iż. Staisław NIZIŃSKI UWM w Olsztyie prof. Vasyl OSADCHUK Politechika Lwowska Ukraie prof. dr hab. iż. Staisław RADKOWSKI Politechika Warszawska prof. Bob RANDALL Uiversity of South Wales Australia prof. dr Raj B. K. N. RAO Presidet COMADEM Iteratioal Eglad prof. Vasily S. SHEVCHENKO BSSR Academy of Scieces Mińsk Belarus prof. Mead SIDAHMED Uiversity of Techology Compiege Frace prof. dr hab. iż. Tadeusz UHL AGH w Krakowie prof. Vitalijus VOLKOVAS Kauas Uiversity of Techology Lithuaia prof. dr hab. iż. Adrzej WILK Politechika Śląska dr Gajraj Sigh YADAVA Idia Istitute of Techology Idia prof. dr hab. iż. Bogda ŻÓŁTOWSKI UTP w Bydgoszczy WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Diagostyki Techiczej -98 Warszawa ul. Augustówka 5 REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI SEKRETARZ REDAKCJI: dr iż. Sławomir WIERZBICKI CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO: dr iż. Krzysztof LIGIER dr iż. Paweł MIKOŁAJCZAK ADRES REDAKCJI: Redakcja Diagostyki Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszy UWM w Olsztyie ul. Oczapowskiego -736 Olszty, Polad tel.: , fax: KONTO PTDT: Bak PEKAO SA O/Warszawa r kota: NAKŁAD: 5 egzemplarzy Wydaie dofiasowae przez Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego

3 DIAGNOSTYKA (53)/ Spis treści / Cotets Czesław CEMPEL Pozań Uiversity of Techology...3 Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix I Machie Coditio Moitorig Pavel NECAS, Miroslav KELEMEN The Armed Forces Academy of Geeral Mila Rastislav Štefáik...3 Moder Techology Revolutio For Security Wojciech CHOLEWA, Paweł CHRZANOWSKI, Tomasz ROGALA Silesia Uiversity of Techology...9 Tuig Of Belief Network-Based Diagostic Model Strojeie modelu diagostyczego opartego a sieci przekoań Łukasz JEDLIŃSKI, Józef JONAK Lubli Uiversity of Techology...3 Quality Evaluatio Of The Bevel Gear Assembly Based O Aalysis Of The Vibratio Sigal Ocea jakości motażu przekładi stożkowej a podstawie aalizy sygału drgaiowego Adrzej KATUNIN, Wojciech MOCZULSKI Silesia Uiversity of Techology...7 Faults Detectio I Layered Composite Structures Usig Wavelet Trasform Detekcja uszkodzeń w warstwowych strukturach kompozytowych z zastosowaiem trasformacji falkowej Aa PIĄTKOWSKA Istitute of Electroic Material Techology, Irea POKORSKA Istitute of Precisio Mechaic...33 Aalysis Of AE-Sigal Geerated Durig The Microhardess Measuremet Aaliza sygału EA geerowaego podczas pomiarów mikrotwardości Maciej ŚWITALSKI Uiwersytet Techologiczo- w Bydgoszczy...37 The Measuremet Of Shell s Elastic Ovality As Essetial Elemet Of Diagostic Of Rotary Drum s Techical State Pomiar sprężystej owalizacji płaszcza jako istoty elemet diagostyki stau techiczego walczaka obrotowego Zeo SYROKA Uiwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztyie...49 Wireless Diagostic System With Use Of The Harmoic Polyomial Base Bezprzewodowy system diagostyczy z wykorzystaiem baz harmoiczych i wielomiaowych Staisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI Warsaw Uiversity of Techology...55 Spectrum Width Factor As A Diagostic Parameter Determiig The Degree Of Damage Of Tooth Surface Współczyik szerokości widma jako parametr diagostyczy stopia uszkodzeia powierzchi zębów Jausz ZACHWIEJA Uiwersytet Techologiczo- w Bydgoszczy...6 Aaliza dyamiki wetylatora promieiowego w warukach iewspółosiowości wałów wirika i silika Aalysis of cetrifugal fa's dyamics i coditios of rotor ad motor shafts' misaligmet Zeo SYROKA Uiwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztyie...7 Próbkowaie sygałów diagostyczych. Część IV. Próbkowaie sygałów w przestrzei Bersteia i Paleya Wieera Samplig of the diagostic sigals. Part IV. Sigal samplig i the Berestei ad Paley-Wier space Nadaie "Medalu im. Profesora Stefaa Ziemby" profesorowi. dr. hab. iż. Wojciechowi CHOLEWIE...77 Sprawozdaie z VII Krajowej Koferecji DIAG'9 Diagostyka techicza urządzeń i systemów...79 Iformacja o rozprawie habilitacyjej Tomasza BARSZCZA, pt. Advaced methods for coditio moitorig of machiery i distributed olie moitorig ad diagostic systems...8

4

5 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 3 DOUBLE SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD) OF SYMPTOM OBSERVATION MATRIX IN MACHINE CONDITION MONITORING Czesław CEMPEL Pozań Uiversity of Techology, Summary Applicatio of SVD to fault extractio from the machie symptom observatio matrix (SOM) seems to be validated eough by meas of data take from real diagostic cases. But sometimes the umber of observatios, i.e. rak of the SOM is low, what may ifluece obtaied results ad subsequet diagostic decisio. This was the reaso to look for additioal improvemet by the secod applicatio of SVD to geeralized fault matrix obtaied by the first SVD. The result is strage, o accuracy icrease flows from the applicatio of the secod SVD, idepedetly of the SOM rak. This eeds further deliberatios ad rethikig. Keywords: multidimesioality, symptom observatio matrix, sigular value decompositio. ZASTOSOWANIE PODWÓJNEGO ROZKŁADU WARTOŚCI SZCZEGÓLNYCH (SVD) DO SYMPTOMOWEJ MACIERZY OBSERWACJI W DIAGNOSTYCE MASZYN Korzyści zastosowaia SVD w wielowymiarowej diagostyce maszy są potwierdzoe przez wielu autorów. Jedak dla małej ilości obserwacji, kiedy rząd symptomowej macierzy obserwacji jest iski, wyiki mogą wydawać się ieprecyzyje, co może wpływać a wyikowa decyzje diagostyczą. Zatem zastosowao podwójy rozkład SVD w skrajych przypadkach wziętych z praktyki diagostyczej, kilkuastu i kilkuset obserwacji. Otrzymay rezultat zaprzecza początkowej supozycji, dodatkowe zastosowaie SVD ie daje żadego wzrostu dokładości obliczeń uogólioych symptomów. Przy okazji tych badań podwójego SVD łatwo było skostruować owy uogólioy symptom wskazujący a występowaie dwu liczących się uszkodzeń w obserwowaym obiekcie, co może być istote w sytuacjach adzory złożoych obiektów. Słowa kluczowe: wielowymiarowość, macierz symptomowej obserwacji, rozkład wartości szczególych.. INTRODUCTION The idea of symptom observatio matrix (SOM) i multidimesioal coditio moitorig of machies is well established ad brigs several advatages, [Cempel et al 7]. Usually it is p>r rectagular matrix with (r) symptoms S r measured alog the system life θ (p readigs) placed i separate colums. It allows placig all physically differet symptoms measured i a pheomeal field of the machie i a oe SOM, ad to process them i order to obtai projectio of observatio space to the fault space of machie. Of course we usually observe more symptoms (colums of SOM), tha there is expected umber of faults i a machie. The preprocessig of SOM may be differet, but for coditio moitorig it was foud that ormalizatio ad extractio of symptom iitial value is the best solutio, brigig all symptoms to their dimesioless form. The, the applicatio of SVD to the dimesioless form of SOM gives eeded projectio of observatio space to the fault Symptom, measurable quatity covariable (or assumed to be) with the system coditio space. The resultat matrices of SVD decompositio allow calculatig two importat matrices. The first is SD matrix, which give us geeralized fault symptoms SD i of machie, ad i theory they are idepedet each other. From this matrix we ca calculate so called total damage (geeralized) symptom, as the sum of all SD i geeralized fault symptoms. This is maily i order to calculate the symptom limit value S l or to make the forecast of the total damage symptom. The secod AL matrix allows us to assess the cotributio of primary measured symptoms to a ewly formed geeralized fault symptoms. I this way we ca just say which of primary symptom is redudat, as it does ot give substatial iformatio cotributio, ad as such ca be rejected from further calculatios ad/or future measuremets. But the colum orthogoality of SD matrix is assured for sufficiet size of SOM matrix; i reality the matrix of correlatio coefficiet of SD matrix gives sometimes quite big off-diagoal elemets, some of order.5 ad higher. So, may be some improvemets i our diagostic reasoig is possible by the applicatio of aother orthogoal decompositio to SD matrix? I reality there is o

6 4 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix big choice of decompositio method; pricipal compoets aalysis (PCA), which uses SVD as it ca be show [Golub et al 96], ad both are well diagostically iterpretable [Tumer et al ], [Jasiski 4], [Korbicz 4]. The well kow QR decompositio seems to be ot usable i diagostics. Accordig to upublished study of preset author, oly the mai diagoal of the upper triagular matrix R of this decompositio ca be compared to the first geeralized symptom SD, the higher upper diagoals are shorteed ad do ot carry readable diagostic iformatio. I priciple, it is possible the secod applicatio of PCA to SD matrix, but as it is kow eige values of decompositio will be the squares of sigular values of SVD, ad sigular vectors are equal to pricipal compoets. So there is o other solutio like to apply SVD agai, but for matrix SD oly, ot to AL matrix. This will trasfer oly part of SOM iformatio cotet, but we will see the result. Such is the mai idea of this paper, ad as it is hope, it brigs some advatages i coditio assessmet. It seems to, that the effect of this additioal decompositio maybe data depedet ad its real usability ca be jugged for the give populatio of diagosed objects.. OPTIMIZATION OF MULTI SYMPTOM MACHINE OBSERVATION It was assumed earlier, our iformatio about machie coditio evolutio is cotaied i p x r SOM, where i r colums ad p rows of the successive readigs of each symptom are preseted. Usually they are made at equidistat system life time momets θ, =,, p. I pre-processig operatio the colums of SOM are cetred ad ormalized to the three poit average of three iitial readigs of every symptom. This is i order to make the SOM dimesioless, ad to dimiish startig disturbaces of symptoms. This allows also to preset the evolutio rage of every symptom from zero up to few times of the iitial symptom value S r, (measured i the viciity of θ = ). After such preprocessig we obtai the dimesioless SOM i the form; Sm SOM = O = [ ], pr Sm Sm =, () S m Now we ca apply the Sigular Value Decompositio (SVD) [Golub 96], [Will 5], [Kielbasiński et al 9] to our dimesioless SOM (), to obtai sigular compoets (vectors) ad sigular values (umbers) of SOM, i the form T rr O = U Σ V, ( T matrix traspositio), () pr pp pr where; U pp is p dimesioal orthoormal matrix of left had side sigular vectors, V rr is r dimesioal orthoormal matrix of right had side sigular vectors, ad the diagoal matrix of sigular values Σ pr is defied as below ( σ σ ) whit ozero s. v. : σ > σ >... > σ, Σ pr = diag,..., l, u > (3) ad zero s. v. ; σ u+ = σ l = ; l= max (p, r), u mi ( p, r), u < r < p. Goig back to SVD itself it is worthwhile to say, that every o square matrix has such decompositio, ad it may be iterpreted also as the product of three matrices [Will 5], amely O pr = (Hager) ( Stretcher) (Aliger T ) (4) This is a very metaphorical descriptio of SVD trasformatio, but it seems to be a useful aalogy for the iferece ad decisio makig i coditio moitorig. The diagostic iterpretatio of formulae (4) ca be obtaied very easily. Namely, usig its left had side part, we are stretchig our SOM over the life (observatios) dimesio, obtaiig the matrix of geeralized symptoms SD as the colums of the matrix. Ad usig its right had side part of (4) we are stretchig SOM over the observed (primary) symptoms dimesio, obtaiig the assessmet of cotributio of every primary symptoms i the form of matrix AL, assessig i this way the cotributio of each primary symptom to the geeralized fault symptom SD i,i=, u. SD =O pr V rr = U pp Σ rr ; ad; AL = U T pp O pr = Σ rr V T rr (5) We will calculate the above matrices ad use them for better iterpretatio of moitorig results (SD) ad optimizatio of the dimesio of the observatio space (AL). As the rows of SOM matrix were formed alog the machie lifetime, so the colums of SD matrix

7 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 5 have the discrete argumet of life time θ, ad we ca write fault space iterpretatio as below; SD t (θ) F t (θ), where; u i is a colum of U pp. t=,,, z Norm (SD t ) SD t = σ t., t =,...,u (6) Ad for the total damage geeralized symptom ( θ ) = σ ( θ ) u ( θ ) F( θ ) SumSD i ( θ ) = SDi i i, (7) i= z i= This cocept of diagostic iferece, for idividual fault F t (6), ad total fault damage F (7) has bee proved i several papers [Cempel 4], [Cempel at al 7], ad we will use it i further cosideratio. The above results, based o geeralized fault symptoms, have bee obtaied oly from the first matrix SD i (5). Ad the secod matrix AL gives us the relative measure of iformatio cotributio to each geeralized symptom give by particular primary symptom measured durig the SOM gatherig. This is oe way of assessmet of the primary symptom redudacy, but we eed some other global idicators of rejectio of the redudat symptom. I our previous papers we have used modified Frobeius orm of SOM ad the geeralized volume of the fault space created by SOM. What is importat here, these two measures are based o sigular values of SOM, which i tur ca be treated as the fault advacemet measures (see (6)). Frob = Σ σ i ; (8) ad; Vol = Π σ i, i =, u. Lookig above for the value creatio method, oe ca say that if some primary symptom will be really redudat its rejectio should chage Frob measure oly a little (small σ I ), ad should much icrease the fault space volume Vol. We will otice how it behaves with real examples of symptom rejectio i diagosed machies. 3. TOTAL DAMAGE SYMPTOM AND DOMINATING SYMPTOM OF MACHINE, EXAMPLE As a first example of applicatio of our idea we will take a hard diagostic case - a huge fa for coal millig from oe of Polish thermo power statio. Here the root mea square vibratio velocity (V rms ) has bee used as a symptom of coditio, ad iitially altogether symptoms at differet places of fa mill aggregate structure were costatly moitored over 6 weeks lifetime θ. How ustable ad oisy the fa ruig eviromet is, oe ca otice from the left top picture of the fig.. It is see further (middle left picture), that the symptom ormalizatio ad additio of life time symptom θ (straight lie) do ot chage much the oisy behaviour of primary ad geeralized symptoms (bottom left picture ). Lookig at the middle right picture of Fig., where matrix AL is preseted, oe ca otice that symptoms No 7,8,9,, do ot give substatial cotributio to the three domiatig geeralized symptoms, ad probably ca be rejected as redudat at the first approach. With this respect please ote the value of Frobeius modified measure Frob ad the volume Vol of the fault space at upper right picture. Oe ca also ote here, that there are two geeralized symptoms with high iformatio cotets, ad due to that two symptom limit values are assessed: S lc for the total damage symptom, ad S l for the first geeralized symptom (bottom pictures).

8 6 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix m S p -s ym S o f p l iṫ m A m ss o p t S y m m of p l iṫ m A R el. p -s m C o ġ S i ọ f p l m Ạ R el Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=loz8b Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=loz8b Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. SumSD i 5 SD S l = S lc =.336 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri o.c R el Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob= Vol=.953 Sig.Val.Numb.σ i 5 5 :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms D i S 5 o f e d p l itu m -5 R elạ No of primary symptom S - i 5 5 Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD 3 + S l S l += S e lc +=.336 V al u it m L i p ṫ m.5 S y Number 3 of observatios 4 used for 5 S 6 l calculatio Fig.. Vibratio coditio moitorig (V rms ) of the coal mill fa observed at three bearigs of fa ad electric motor Cocerig symptom redudacy, let us look further at the Fig. presetig the primary symptoms cotributios measured i terms of correlatio to SOM matrix, ad to the total damage symptom SumSD i. Here oe ca come to similar coclusio for symptoms No 7, 8, 9,, i particular. This is true with respect to the total damage symptom SumSD i at the bottom picture ad also partially to the overall iformatio resource at the upper picture. o u ti otrib C m o p t m S y l O vera D i S m S u o t o otrib u ti C.5..5 svdoptit:symptom Iformatio Cotributio; for A=loz8b No of primary symptom (o =Life) Fig.. Primary symptom cotributio to the overall iformatio resource ad to the total damage symptom SumSD i, for the fa coal mill aggregate (fig.)

9 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 7 Followig these guidelies of Fig. five symptoms have bee rejected from the primary umber of eleve, ad the result of ew SOM decompositio is see o the Fig. 3. As ca be see from the picture top left the most of troublesome u-diagostic symptom was rejected. Due to this oe ca say we have ew SOM with little icrease of Frobeius modified measure, ad dramatic icrease of the fault space volume. Comparig pictures bottom left of Fig. ad Fig. 3 oe ca otice that most of geeralized symptoms oscillatio has bee reduces, but they are still preset there. Also it is worthwhile to otice the decrease of sigular values cotributio i a ew SOM. There are still two domiatig faults but amout of iformatio they carry is icreased ow. This is the result of SOM optimizatio by meas of symptom rejectio described already i some papers [Cempel 9]. Havig doe this oe ca ow proceed to coditio forecast, by meas of eural ets [Tabaszewski 6] or by grey system theory [Cempel et al 7]. But we are iterested ow i some improvemets of geeralised fault symptoms, possible by ew SVD processig, what will be doe i a ext poit. m S p -s ym S o f p l iṫ m A Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=loz8b Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=loz8b m m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. p -s m C o S i ġ ọ f p l m R elạ 5 Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. Rejected 5 symptoms o 7,8,9,, SumSD i SD S l = S lc =3.34 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri C o R el. D i S o f e d p l itu m Ạ R el 6 4 Sig.Val.Numb.σ i :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=35.98 Vol=3.948 No of primary symptom S - i Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD + S S l l += S lc +=4.34 e 4 V al u it 3 m L i p ṫ m S y Number of observatios used for S l calculatio Fig. 3. Coal mill fa as o Fig. with five redudat symptoms rejected 4. THE SECOND DECOMPOSITION OF GENERALIZED SYMPTOM MATRIX SD As it was said i the itroductio the geeralized symptoms theoretically have to be orthogoal, but usually it is ot exactly true, depedig o the type of SOM matrix. Hece let us recall partly the relatio (5) creatig the geeralized symptom matrix SD SD =O pr V rr = U pp Σ rr. As oe ca see this is rectagular p r matrix, but as relatio (3) idicates oly u < r of sigular values are differet from zero, hece we should correct above to SD =O pr V uu = U pp Σ uu. (9) Applyig ow SVD agai to the above, aalogously to () we will have SD =U pp * Σ pu *V T uu. () Ad from the last decompositio we should pass to the ew geeralised fault symptom matrix i the same way as i (5), let s ame it SD, as below; SD = SD*V uu =U pp * Σ uu. () It seems to, that after such double decompositio, the ew geeralized fault symptoms SD i will be much more orthogoal, this meas havig less disturbaces i the course of system life θ. Let us tur our attetio agai to Fig. 3, picture top right. As we ca otice from here it seems to be two faults i our machie; with relative stregth close to 6% for the first ad close to 4% for the secod fault. It would be iterestig if the double SVD cofirm the presece o two faults ad repeat their iteral relatio. Also for the iferece

10 8 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix process it would be helpful to create some ew measure, or symptom, which cofirms the presece of the secod fault i a machie. This ew symptom of the secod fault (SF) ca be simply the ormalized product of the two first domiatig symptoms as below; where ormalizatio is actig oly with respect of first domiatig symptom SD. Such calculatio as sketched above has bee appeded to the program svdoptit.m ad the result oe ca see ad aalyze lookig at the Fig.4 below. SF =SD *SD *( SD ) -/, () SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=loz8b Sigular values cotributio of double SVD 6 p l iṫ m a m o p t ym ṣ ra l G ee geerealized fault symptoms o u ti b tri o c o f t pe rc e Frob=35.98 Vol= Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD Normalized product of domiatig geeralized symptoms-sf sd Sum SDi 8 5 p l iṫ m a. i D i s crim 5 p l iṫ m a t a m i r i D i s c 6 4 Statioary => secod machie fault Life Life Fig. 4. The secod SVD of geeralized fault symptom matrix SD, ad the ew symptom of secod fault presece, for the data of Fig.3 of a fa mill Fig. 4 ad Fig. 3 (bottom left ad top right) we ca otice their idetity with the respect of shape of the curves, their values, as well as the values of Frobeius measure ad Volume of the geeralized fault space. This idetity is shockig result. Moreover, if we calculate correlatio coefficiet matrix for geeralized fault matrices SD ad SD after secod SVD, their results are also idetical, eve with respect of values of the off-diagoal elemets. What does it mea? We kow that SD matrix, created accordig relatio (5), does ot carry all the iformatio of primary SOM. The same is with SD matrix accordig to relatio () ad (). Util ow, this fact ca ot be iterpreted correctly usig author s uderstadig oly. But ot all iformatio cotaied i a Fig. 4 brigs us to cofusio. Lookig for the picture bottom ad top right, we ca otice that i this case we have idepedet cofirmatio of secod fault existece i our machie. So, the calculatio of product of first two geeralized faults () gives us idepedet cofirmatio of secod fault existece or its ot existece. But may be this idetity of results after secod SVD applicatio is data orieted? Let us take aother example. This time it comes from ball bearigs durability testig stad, where slowly pulsatig load was applied additioally ad 9 symptoms has bee measured iitially. Fig. 5 preset here optimized SOM of the ball bearig experimet, after rejectio of 3 redudat symptoms, ad Fig. 6 presets the results of secod SVD applicatio to the SD matrix. Ad agai comparig bottom left ad top right pictures of Fig. 5, with the top pictures of Fig. 6 oe ca fid their idetity, the same as i previous case. So this is a rule of data processig, ad idetity is ot data orieted. But there is a god ews i Fig. 6, Author is obliged here to Dr M. Tabaszewski for providig the data.

11 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 9 it is cofirmatio of the existece of the secod fault, emergig durig the life testig of the bearig (picture bottom right). Of course there are some oscillatios o the course of SF due to oscillatio of bearig load, but the mea course of SF measure strictly idicate secod fault presece ad its evolutio. I previous examples we had rather big data base; sixty or oe hudred sixty rows i SOM matrices (readigs). Hece let us chage the dimesio of SOM to very short, of order of twety symptom readigs. This ca be the case of railroad diesel egie coditio moitorig 3, where at the top of oe cylider all vibratioal quatities has bee measured, each te thousad kilometers of its mileage up to the breakdow. Figures 7 ad 8 preset this case i the same maer as it was doe previously. Although Fig. 7 is already optimized with 3 symptoms rejected, oe ca see that last four sigular values are very small, givig the small value of the volume of geeralized fault space of order -7. We have here situatio where oly oe fault is developed, what is clearly see from the pictures top right ad bottom left. The rest of sigular values ad geeralized symptoms as well, do ot give substatial cotributio to the total damage symptom Sum SD i. Ad the same is see from the Fig. 8 where the secod SVD have bee applied to the geeralized fault symptom matrix SD, picture left bottom of Fig. 7. As there is o secod fault visible from the distributio of sigular values (top right pictures), the secod fault measure SF behaves quite stragely o the Fig. 8 bottom right showig us that there is o secod fault. This cofirms the relevace of the SF measure itroduced here first time. m S p -s ym S o f p l iṫ m A m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. p -s m C o S i ġ ọ f p l m Ạ R el m Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=lozr Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=lozr 5 5 Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. SumSD i SD rejected 3 symptoms o,3,4 S lc =.965 S l =9.83 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri o.c R el D i S o f e d p l itu m Ạ R el + S l e V al u it m L i p ṫ S y m 6 4 Sig.Val.Numb.σ i Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=3.996 Vol=.5686 :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms No of primary symptom S - i 5 5 Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD Number of observatios used for S l calculatio Fig. 5. Optimized SOM of ball bearig at the testig stad with slowly pulsatig load 3 This time author is obliged to Professor F. Tomaszewski for providig the data.

12 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=lozr Sigular values cotributio of double SVD 5 rejected 3 symptoms o,3,4 6 5 p l iṫ -3 geerealized fault symptoms o m 5 4 a b u t i m o p t tri Frob=3.996 o 3 c ym o f Vol=.5686 ṣ 5 ra l t G ee pe rce Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD 4 sd Sum SDi 3 p l iṫ m a. i D i s crim Life Normalized product of domiatig geeralized symptoms-sf p l iṫ m a t a m i r i D i s c Statioary => secod machie fault Life Fig. 6. Ball bearig data from the Fig5 after secod SVD of geeralized fault matrix SD m S p -s ym S o f p l iṫ m A Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=sil54d Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=sil54d m m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. R elạ.5 rejected 3 symptoms,, Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. p -s SumSD i S lc =.3744 m C o SD S l =.8364 ġ S i ọ f p l m SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri C o R el. :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms 3 D i S o f e d p l itu m R elạ + S l e V al u it m L i p ṫ S y m Sig.Val.Numb.σ i Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=8.67 Vol=8.4956e-7 No of primary symptom S - i Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD Number of observatios used for S l calculatio Fig. 7. Optimized SOM of railroad diesel egie diagostically processed by SVD

13 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=sil54d Sigular values cotributio of double SVD 7 rejected 3 symptoms,, 6.5 p l iṫ o 5 m a b u t i m 4 o p t tri Frob=8.67 o -3 geerealized fault symptoms c ym.5 3 ṣ o f ra l t Vol=8.4956e-7 G ee pe rce Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD sd Sum SDi p l iṫ m a. i D i s crim Life Normalized product of domiatig geeralized symptoms-s.6 p l iṫ m a t a m i r i D i s c Statioary => secod machie fault Life Fig. 8. Secod SVD of railroad diesel geeralized fault matrix, ad respective SF measure life coarse 5. CONCLUSIONS The premise for writig of this paper was uwritte assumptio that sigular value decompositio used i coditio moitorig for fault iformatio extractio may have some errors, i depedece of rak ad the dimesio of SOM of moitored object. This was amplified by the fact that correlatio coefficiet matrix of geeralized fault symptom matrix SD has large off-diagoal elemets. So, the secod SVD of SD matrix of three diagostic cases has bee performed. The two of them with rather log observatio history, (6 ad 6 rows of SOM as system observatio) ad the last very short with 4 rows of SOM. I all three cases the results were the same, o icrease i accuracy of calculatio, the same sigular vectors ad sigular values, idepedetly of the matrix row dimesio. This may be the proof of validity of SVD use as the method of fault iformatio extractio, but it is ot the proof of the goal of this paper. Additioally, alog this cosideratio some ew diagostic measure of secod fault existece - SF has bee itroduced. I two first cases SF cofirmed the existece of secod fault presece, as really it was the case. This seems to be oe of the cocrete results of this paper 6. REFERENCES. Cempel C., (999).: Iovative developmets i systems coditio moitorig, Keyote Lecture, Proceedigs of DAMAS'99, Dubli, Key Egieerig Materials, Vols , Tras Tech. Publ., Switzerlad, 999, pp Cempel C., Natke H. G., Yao J. P. T., (), Symptom Reliability ad Hazard for Systems Coditio Moitorig, Mechaical Systems ad Sigal Processig, Vol. 4, No 3,, pp Cempel C., Tabaszewski M., (5), Multidimesioal vibratio coditio moitorig of o-statioary systems i operatio, Proceedigs of Iteratioal Cogress o Soud ad Vibratio, (o CDpaper No 496), Lisbo, July 5, (full text i Mechaical Systems ad Sigal Processig, 7, (3), pp. 33-4). 4. Korbicz J., et al, (eds.), (4), Fault Diagosis Models, Artificial Itelligece, Applicatios, Spriger Verlag, Berli - Heidelberg, 4, p Tumer I. Y., Huff E. M., (), Pricipal compoet aalysis of tri-axial vibratio data from helicopter trasmissio, 56th Meetig of the Society of Machie Failure Prevetio Techology,. 6. Jasiński, M., (4), Empirical models i gearbox diagostics (i Polish), PhD Thesis, Warsaw Uiversity of Techology, Warsaw, December Cempel C., (99), Vibroacoustic Coditio Moitorig, Ellis Horwood Press, New York, 99, p.

14 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 8. Cempel C.: Simple coditio forecastig techiques i vibroacoustical diagostics, Mechaical Systems ad Sigal Processig, 987, pp Kielbasiski A., Schwetlik H.: Numeric Liear Algebra, WNT Press Warsaw, 99, p5.. Golub G. H., VaLoa Ch. F.: Matrix Computatio, III-rd edit, J Hopkis Uiv. Press, Baltimore, 996, p694.. Cempel C., Tabaszewski M.: Multidimesioal coditio moitorig of the machies i ostatioary operatio, Mechaical Systems ad Sigal Processig, Vol., 7, pp Will T., (5): Hager matrix, two-thirds theorem, Iteret: ex.html, Jue 5; (see also: SVD igrediets, Mathematica, April 4). 3. Cempel C.: Optimizatio of Symptom Observatio Matrix i Vibratio Coditio Moitorig, Proceedig of ICRMS9, Chegdu- Chia, July 9, pp Tabaszewski M.: Forecastig of residual life of the fa mill by meas of eural ets (i Polish), Diagostyka, vol. 3, (39), 6, pp Cempel C., Tabaszewski M.: Applicatio of grey system theory i multidimesioal machie coditio moitorig (i Polish), Diagostyka, No, (47) 7, pp-8.

15 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security 3 MODERN TECHNOLOGY REVOLUTION FOR SECURITY Pavel NECAS, Miroslav KELEMEN The Armed Forces Academy of Geeral Mila Rastislav Štefáik, Demäová 393, 3 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, Summary The global dimesio of future security threats is of paramout importace. Whilst techological advacemets will cotiue to be the basis of wealth for may atios, terrorism is likely to cotiue to be the harbiger of a pervasive sese of isecurity amogst populatios. Icreasigly, eergy security will be the driver of may key strategic decisios, creatig dyamic ad ustable iter-state iteractios i the process. With the iteratioalsystem itself experiecig a period of profoud flux, some of the istitutios that are charged with maagig global problems may be overwhelmed. The likelihood of great power coflict escalatig ito total war is lower tha at ay time i the past cetury but weak govermets, laggig ecoomies, mass migratio, WMD proliferatio, religious extremism, ad youth bulges, will alig to geerate the coditios for iteral regioal coflicts with global impact, backed by the Revolutio i Military Affairs.. Keywords: Techology ad Military Trasformatio, Security techology, Research ad Developmet, Risk-Threat-Vulerability, Life-time cycle, Afghaista, Natioal strategies, Emergig techology, Eergy Security, Iovative approach, Revolutio i Military Affairs. INTRODUCTION Globalizatio ad the spread of iformatio echology will combie to put icreasig strai o the cocept of state, but will ot alter the geographical dimesio that remais a key parameter. After due cosideratio of the levers impactig the future strategic eviromet, together a aalysis of the treds of key factors such as resources, ecoomies ad populatios, the resultat is likely to be a sceario of states liked by commo iterests, cultures, expectatios ad ambitios, that rotate aroud pivotal states actig as regioal attractors. A additioal level of complexity arises due to the dyamic iteractio betwee the geographical ad virtual dimesios possibly iducig cetrifugal forces as idividual atios cluster aroud pivotal states. Techology has a rage of implicatios for atioal govermets: the impact that scietific ad techological developmets have o society, the ecoomy ad the eviromet; what the latest treds are; what the future might hold; ad how this all affects security, both iteral ad exteral. Therefore, sciece ad techology, research ad developmet cosideratios, ad others have to be icluded i the factors determiig atioal strategy. Techology has offered a high ad sophisticated stadard of livig to societies but at the same time itroduced a iheret vulerability. Without its tools their ecoomies ca o loger be ru ad their ifrastructure would collapse. Moder societies ad their armed forces have become highly depedet o moder techology. The uarmed attacks of 9/ clearly demostrated this ad the public is geerally ot aware of eve larger threats, some at a atio's scale, posed by terrorists but also by accidets or atural disasters, just because of the total reliace o techology. Regardig military affairs, the Gulf Wars, the Kosovo air campaig ad the war agaist terrorism i Afghaista sharpeed the public's iterest i the military applicatios of high techology, through televisio pictures of the precisio use of smart weapos ad stad-off weapos platforms. The myth of the "zero-loss war" was actually bor i Kosovo. Immediately derivig from this experiece, the reluctace for casualties ad collateral damage would have grow ad iflueced to some extet the political attitude of Govermets i takig part ito operatios, evetually beig able to ifluece up to the atio's strategy.. GEO-STRATEGIC ANALYSIS The strategic repercussios brought about by the ed of the Cold War are still ufoldig: emergig powers i Asia, retrechmet i Eurasia ad a roilig Middle East. The very magitude ad speed of chage resultig from a globalizig world will be a defiig feature of the world ito the st cetury. Other sigificat characteristics iclude: ew challeges to goverace ad a more pervasive sese of isecurity due to terrorism. As oe map the future, prospects for icreasig global prosperity ad the limited likelihood of great power coflicts provide a overall favorable eviromet for copig with what are otherwise dautig

16 4 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security challeges. Globalizatio, that is growig ecoomic iter-coectedess reflected i expaded iformatio flow, shared techology, iteractive capital ivestmet, iter-depedet markets for goods ad services, ad a icreasigly mobile workforce throughout the world, will be a overarchig mega-tred, capable of substatially ifluecig all parallel global forces. 3. GLOBAL DIMENSION OF CHALLENGES A expadig global ecoomy will icrease demad for may fiite raw materials e.g. oil, that is expected to become sigificatly scarce by the middle of the st cetury. Total global eergy cosumptio is likely to rise by about 5 percet i the ext two decades compared to a 34 percet expasio from 98-. Most experts assess that, with substatial ivestmet i ew capacity, overall eergy supplies will be sufficiet to meet these icreasig global demads. However, o the supply side, may of the areas, the Caspia/Barets Seas, Veezuela, ad West Africa, that are beig relied upo to provide icreased output are accompaied by substatial political or ecoomic risk. Traditioal suppliers i the Middle East are also icreasigly ustable. Thus sharper demaddrive competitio for resources, perhaps accompaied by a major disruptio of oil supplies, are amog key ucertaities. Icreasigly, eergy security will be oe of the critical elemets of the security eviromet ito the future. Part of the pressure o goverace will come from ew forms of idetity politics cetered o religious covictios. I particular, political Islam will cotiue to have a sigificat global impact, rallyig disparate ethic ad atioal groups ad perhaps eve creatig a authority that trasceds atioal boudaries. Democratizatio ad greater pluralism could gai groud i key Middle Easter coutries that thus far have bee excluded from the process by repressive regimes. Yet, the process already started i may states of the former Soviet Uio ad i Southeast Asia, may well prove less effective tha hoped with a retur to less democratic regime structures possible. Regioally based istitutios will be particularly challeged to meet the complex trasatioal threats posed by terrorism, orgaized crime ad the proliferatio of Weapos of Mass Destructio (WMD). Such post-world War II creatios as the UN ad the iteratioal fiacial istitutios risk slidig ito obsolescece uless they adjust to the profoud chages takig place i the global system, icludig the rise of ew powers (regioal hegemos). A sese of isecurity will characterize public opiio based o psychological perceptios beig viewed as physical threats. Eve as most of the world gets richer, globalizatio will profoudly shake up the status quo. This geerates eormous ecoomic, cultural, ad cosequetial political covulsios. Curret uclear weapos states will cotiue to improve the survivability of their deterret forces ad almost certaily will fid methods to better the reliability, accuracy, ad lethality of delivery systems as well as develop capabilities to peetrate missile defeses. The active demostratio of uclear capabilities by ay state would further discredit the curret oproliferatio regime, cause a possible shift i the balace of power, ad icrease the risk of coflicts escalatig ito uclear oes. Coutries without uclear weapos, especially i the Middle East ad Northeast Asia, might decide to seek them as it becomes clear that their eighbors ad regioal rivals are doig so. Moreover, the assistace of proliferators will reduce the time required for additioal coutries to develop uclear weapos. Iformatio techology, allowig for istat coectivity, commuicatio, ad learig, will eable the terrorist threat to become icreasigly decetralized, thus evolvig ito a eclectic array of groups, cells ad idividuals that do ot eed a statioary headquarters to pla ad carry out their operatios. Traiig materials, targetig guidace, weapos kow-how, ad fud-raisig will all become virtually olie. Terrorist attacks will cotiue to primarily employ covetioal weapos, icorporatig ew twists ad costatly adaptig to couterterrorist efforts. Terrorists probably will be most origial, ot i the techologies or weapos they use, but rather i their operatioal cocepts i.e. the scope, desig ad support arragemets for their attacks. Strog terrorist iterest i acquirig chemical, radiological, biological, ad uclear weapos icreases the risk of a major terrorist attack ivolvig WMDs. The greatest cocer is that terrorists might acquire biological agets or, less likely, a uclear device, either of which has the capacity to geerate idiscrimiate casualties o a huge scale. Bio-terrorism appears particularly suited to the smaller, better-iformed groups. The terrorists will attempt cyber attacks to disrupt critical iformatio etworks ad, eve more likely, cause physical damage to iformatio systems. Mass migratio will cotiue ad, as a cosequece of the low educatioal stadards of most migrats, this pheomeo will cotiue to give rise to high levels of uemploymet brigig with it the potetial to geerate ethic ad religious tesios. The resultat is the creatio of a frustrated ad disechated huma resource pool with recruitmet potetial for terrorism. The difficulty for atioal security mechaisms is the to idetify such terrorists withi the state boudary ad ucover the eemy i oe s ow lad. Ad this is vital i order to prevet terrorist activities takig place that, i tur, geerate

17 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security 5 idiscrimiate victims (sometimes o a large scale but ot always) withi the populatio, istill a pervasive fear amogst populatios i the process ad adversely impact ecoomic systems. Orgaized crime embraces the elemets of moey lauderig, huma traffickig, smugglig, drug traffickig ad corruptio. Together, these elemets have the potetial to udermie state structures ad ifluece the power moopoly of states. As all developed states are depedet, ad becomig icreasigly depedet, o Iformatio Techology (IT) the potetial impact of cyber crime, especially as a tool of terrorism, is very likely to attai a ew level of importace ito the future. Already oly a slight iterferece of these complex systems ca geerate damage of immese magitude. A large umber of physical disasters are forecast, i particular, as a cosequece of the meltig of the polar ice caps. If this materializes widespread floodig of coastal regios will follow, ecessitatig migratio. I additio a evirometal reshapig of this magitude is likely to be accompaied by dramatic chages to weather patters such that a icreasig umber ad frequecy of torados, tsuamis ad storms follow. The implemetatio of strategies desiged to couter such occurreces will demad huge atioal ad iteratioal commitmet, especially i budgetary terms ad, ievitably this will divert resources from other areas, icludig security. The security challege preseted therefore will be to cotiue to provide a secure eviromet with dimiishig resources i a icreasigly atural resource scarce eviromet. Resposibility to couter the security challeges posed falls to the respective atioal security orgaisms, i particular itelligece services ad police authorities. However, the real challege i cofrotig the cause of the security risks lies hidde withi democracy itself as divertig huge sums of moey to evirometal issues lesses the amout available for health, educatio, welfare. Importatly, i tadem with fractured stability issues arisig withi member states of NATO military capability gaps will emerge ad wide as idividual atios divert resources from defese to other areas as other, more pressig, difficulties arise. 4. GLOBAL VERSUS GEOGRAPHICAL APPROACH Globalizatio ad Revolutio i Military Affairs will place eormous additioal strai o govermets. Growig coectivity will be accompaied by the proliferatio of virtual commuities of iterest, complicatig the ability of states to gover. The Iteret, i particular, will spur the creatio of eve more global movemets that may emerge as robust forces i iteratioal affairs. Oe ca rightfully ask if, i a era of globalizatio ad cyberizatio, whether geography cotiues ad, will cotiue to be a domiat value. Globalizatio cosists largely of two aspects, oe beig the rise of tras-atioal ecoomic actors, sometimes more powerful tha states, ad the other the geographical discoectio of otherwise liked ecoomic activities, maily betwee the productio of goods ad associated services. The cyberizatio of commuicatios has largely promoted the latter. Ecoomic activities, as they bid people ad establish societies, costitute the baselie of iterhuma relatios. These activities are depedet o the availability of, or access to, resources (huma ad material) that are uevely distributed aroud the globe. Geography determies the spatial patter or distributio of these resources, be it huma through livig space ad coditios or material through availability or, eve more importat, accessibility by presetig atural barriers as the moutais ad deserts or atural highways like waterways ad sea laes. Of course, available techology ad capital may create ifrastructure that modifies these geographical features, thus ifluecig accessibility, but large-scale geographic barriers ca rarely be completely aihilated. Geostrategy is ot geographic determiism, but it is based o the assumptio that geography defies limits ad opportuities i iteratioal politics: states ca realize their geopolitical opportuities or become the victims of their geopolitical situatio [4]. Eve a cyber based ecoomy will require specific huma resources ad ifrastructure, most of the time oly available i areas where other ecoomic activities are developed. Commo ecoomical activities shape societies ad iter-societal ecoomical exchages are accompaied by cultural exchages, promotig commo uderstadig ad mutual ifluece, the depth of which is largely depedat o the relative power balace. As geography determies spatial trade flows, it will equally ifluece cultural commoality ad determie society groupigs. The ecoomical activities of a society provide the basis for its power. To determie the power distributio amogst states or regios ad their evolutio i the ear future, it is ecessary to study the buildig blocks costitutig their power. As previously articulated, the prime power elemets (or factors) costitute populatios, resources i their quatitative ad qualitative aspects providig a qualified labor force, availability of material resources, the capability to develop ad use techology, determie the ability to chage physical ad huma eviromets or to adapt to a chagig eviromet ad fially, ecoomies i

18 6 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security their ow right, providig capital, the ultimate meas of exchage i order to acquire the resources or techology eeded. Geo-strategy is the ecessarily a dyamic approach. It reflects the global costellatio of power elemets arisig from the iteractio of geography o the oe had ad techology ad ecoomic developmet o the other. Techology ad the ifusio of capital ca modify, though ot egate, the strategic importace of a particular geographic space. Ma-made cyber geography, the ultimate expressio of globalizatio, is likely to exist alogside, or o top of, atural geographic features ad is expected to become aother example of techology modifyig or reducig the ifluece of the atural ladscape, but ot reducig it to a level of icosequet impact because that is ot possible. 5. TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT COUNTS! A pertiet questio is whether techological developmets might brig Allies to the limits of iteroperability. Over the last two decades the USA have bee spedig more moey o developig techology tha all the Europea parters sped together. Oe ca argue that this kid of "gap" has always existed. The preset problem could lie i the vaishig solidarity as the commo eemy has faded away. Weaker Allies would have bee backed up to avoid a breakthrough while ow military ad political authorities will rather questio the opportuity of takig supplemetary risks just for the "pleasure" of ejoyig their compay i the plaed operatios. A real techological gap may cause a shift i the threshold of iterests for commo actio ad could iduce a political gap that would be much more damageable for NATO's cohesio. The global iformatio ifrastructure eables ay group, if ot idividuals, to have access to techiques for home made weapory. Aother aspect is the power acquired by major multiatioal armamet maufacturers o govermets as they detai the key techology to base military power o. O the other had, some compaies will oly survive as log as public moey is made available for Research ad Developmet (R&D) ad sometimes eve just for ruig. Will moder techology become too expesive for some atioal defese idustries i a competitive ad shrikig defese market? Additioally, the fast developmet of techology could have i some atios a iteral aspect as it is ot sure that all top maagers of the armed forces ad their political masters are well aware of what is goig o. This remark is ot made to blame them but to stress that the techical complexity is ow so high that it has become very difficult for specialists to iform thoroughly ad clearly the decisio makers about the possibilities but also the cosequeces of every techical progress. This is the ope door to a lot of deleterious lobbyig ad potetially dagerous strategic orietatios ad operatioal choices. 6. HIGH-TECH IMPACT: IRAQ CASE STUDY Alog with the aspect of iformatio ad media, the aspect of globalizatio that is affectig asymmetric capabilities of our potetial adversaries is that of iformatio techology advaces. Techology was oce the weapo of the strog as the US with the NATO Allies demostrated with its overwhelmig defeat of the umerically superior Iraqi Army durig Operatio Desert Storm. The first ight of the Gulf War air campaig demostrated that the coduct of war had chaged. Well before daw o 7 Jauary 99, Major Greg Biscoe flew the first of two B- 5s toward Wadi Al Kirr airfield, a recetly completed forward fighter base i cetral Iraq. His targets were the taxiways betwee the ruway ad hardeed aircraft shelters. Skimmig 3 feet over the desert at 5 miles a hour it was so dark the ight visio goggles ad low light TV system did t help. Iraqi early warig radars forced Biscoe to drop his huge, old bomber lower, the surface-to-air missile (SAM) threat was greater tha the dager of flyig withi a wigspa of the groud. Miutes later, Biscoe ad his couterparts executed a successful multi-axis attack cripplig the airfield ad leavig ati-aircraft artillery with othig to fire at but the recedig jet oise. Less tha a hour earlier, stealthy F-7s had struck the heart of the eemy, Baghdad, i the opeig miutes of the war. Tomahawk Lad Attack Missiles (TLAMs) followed, strikig critical electric systems ad govermet decisio-makig ad commuicatios ceters. F-5Es, part of a iitial covert etry scheme ito Iraq, attacked kow SCUD lauch facilities that threateed Israel ad coalitio atios. Simultaeously, 3 F-7s flew agaist separate targets icludig commad bukers orth of Baghdad, commuicatios exchages i Baghdad, iterceptor operatios ceters i Kuwait, satellite dowlik facilities ad vital commuicatios odes aroud the coutry. I wester Iraq 3 aircraft attacked Saddam Hussei s chemical productio facilities. Just orth of Basrah, 38 fighters put Shaibah airfield out of commissio ad 44 others stripped away the medium altitude SAM defeses west of Baghdad ear Al Taqqadum airfield, the Habaiyh oil storage area ad three chemical weapos precursor facilities to clear the way for attacks the followig afteroo. All suspected biological weapos storage sites were

19 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security 7 targeted ad critical oil storage facilities were hit. Covetioal air lauched cruise missiles (CALCMs) fired by B-5s flyig from the Uited States reached electric facilities at Al Mawsil i Norther Iraq. By the ed of the first 4 hours of the war, bombs also hit eemy bridges, military support ad productio factories, ad aval facilities. I all, more tha,3 offesive air sorties were flow that day. However, it was ot the umber of sorties that made this first day of air attacks so importat, but how they were plaed ad co-coordiated to achieve specific effects; this represets oe of the first examples of the effective implemetatio of the latest moder military techology assets available. The superior defeat i less tha hours had forever chaged the ability of moder, techologically advaced atios to wage war. The debate still spread out about whether there was or ot a Revolutio i Military Affairs (RMA), but what is icreasigly clear is that the techology that eabled the Allies to defeat Iraq is ow becomig uiversally available. Techology trasfer has really take three forms. First there is almost uiversal access to space-based imagery, the global positioig etwork, ad worldwide secure commuicatios etwork. Secod, it is ow extremely easy to purchase techologically advaced weapos such as Global Positioig System (GPS), jammers, radio directio fidig equipmet, ight visio devices ad hadheld radios at a fractio of the cost had paid to develop them. Fially, the cost of moder weapos has become so great, that it has icreased the depedece o joit military ad civilia vetures where techology trasfer to the civilia commuity is icreasigly difficult to cotrol. 7.CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Durig a fiftee miutes search o the Iteret oe is able to obtai high quality imagery of Washigto D.C., Brussels, Petago, several of importat uclear facilities ad almost ay NATO Allies military istallatios. This iformatio is available to ayoe with a computer ad a modem. If oe is willig to pay, the iformatio ca be set worldwide i ear real time. If a adversary were plaig a attack agaist whatever Ceter of Gravity (COG) as for example uclear plat may be, this would provide a ivaluable plaig tool. Access to GPS systems, satellite phoes, ad secure Iteret commuicatios have give crimial ad terrorist etworks access to the same level of iformatio that was oce available to oly the most sophisticated atios. Terrorist groups ad extremist orgaizatios are makig uprecedeted use of this ew techology as outlied i a report by the US Natioal Ifrastructure Protectio Ceter. Extremist groups are icreasigly adoptig the power of moder commuicatios techology. A extremist orgaizatio, whose members get guidace from s or by visitig a secure web site, ca operate i a coordiated fashio without its members ever havig to meet face to face with other members of the orgaizatio [5]. First, the Iteret is beig used to corporate ew members ito terrorist/extremist orgaizatios ad bombs them with a steady stream of propagada. This propagada idoctriatio ca be coducted from a safe area where the leaders are free from ay threat of law eforcemet. Secodly, access to olie commuicatio sources like free accouts, chat rooms, ad web-based bulleti boards, make it difficult to track where messages are comig from or goig to. It provides a meas for almost worldwide secure commuicatio. The emergece of more sophisticated techology, like aoymous r ers, ecryptio ad decryptio, will oly make idetificatio ad trackig more difficult. Ad fially, Iteret gatherig poits allow dispersed members to share ideological ad operatioal iformatio, eablig them to cetralize their shared world view ito idepedetly actuated agedas i support of a commo goal. Aother reality of the globally coected world is the mergig of defese ad commercial techologies o a global scale. It is oly logical that as our defese idustries shrik ad cosolidate, they will have to produce products that have both military ad civilia, dual use capabilities to survive. The ability to achieve competece i civilia productio ad defeseidustrial applicatios is becomig icreasigly itertwied. At the same time, market access i the developig world (as i East Asia) icreasigly requires techology sharig as a istrumet of commercial competitio []. The proliferatio of weapos techology will be a icreasig problem. Techology diffusio to those few states with a motivatio to arm ad the ecoomic resources to do so will accelerate as weapos ad militarily relevat techologies are moved rapidly ad routiely across atioal borders i respose to icreasigly commercial rather tha security calculatios. For such militarily related techologies as the Global Positioig System, satellite imagery, ad commuicatios, techological superiority will be difficult to maitai for very log []. The greatest revolutios i military affairs are possibly more i the ature of war tha i techological revolutio i weapos systems, commad ad cotrol devices ad so o. A State is supposed to offer protectio to its citizes. As for may coutries the exteral aggressor has practically disappeared, they started cocetratig

20 8 DIAGNOSTYKA (53)/ NECAS, KELEMEN, Moder techology revolutio for security o the iteral security. But the threat to iteral security ofte comes from outside, which meas that oe has to go global ad address the causes of the disease where they are, rather tha symptoms at home. This has reorieted security policies towards more diplomacy, more co-operatio ad, as military forces are cocered, towards capacities of expeditioary type. This is, at least for the majority of the Europea Allies, such a profoud chage i their ature ad their doctrie, their structure ad their equipmet that eve the term revolutio was used. NATO s success durig the cold war era is udisputed. Nevertheless, after the fall of the Berli Wall, the Alliace struggled to survive. I the security eviromet that follows the Balkas crisis, the cocept of Collective Security emerged, thus providig grouds for the creatio of a operatioal cocept of expeditioary capability. The tragic evets of the 9/ oce agai forced the Alliace ito ew scearios characterized more ad more by a global effect of challeges. Terrorism is more idetifiable as capable of diffusig a pervasive sese of isecurity rather the defiig a clear ad idetifiable threat, evertheless, its global reach ad effect is evidet. Techological advacemets, eergy security issues, mass migratio, proliferatio of WMD, iteral difficulties of iteratioal orgaizatios with the simultaeous appearace of iteral coflict i states characterized by weak goverace, all serves to create a global security eviromet of istability. REFERENCES. Ceter for Sciece ad Iteratioal Affairs, Joh F. Keedy School of Govermet, Harvard Uiversity, CSIA Studies i Iteratioal Security No. 4, 994, p Global Treds 5: A Dialogue About the Future With Nogovermetal Experts, Natioal Itelligece Coucil, NIC -, December, p KELEMEN M., SZABO S., SOUŠEK R.: The developmet of the Slovak air forces air trasport capabilities for joit logistics support operatios. I: Acta Avioica, 6, vol. 8, umber, pp ISSN Mackubi Thomas Owes, I Defese of Classical Geopolitics, Naval War College Review, vol. 5, o. 4 (Autum 999), utum/art3-a99.htm. 5. Natioal Ifrastructure Protectio Ceter, Highlights -, November,, p.. 5 Ibid. 6. NEČAS P., SZABO S., BUČKA P.: Crisis maagemet ad security i simulatio eviromet. I: Sciece & Military, 6, vol., umber, pp ISSN OLEJNÍK F., NEČAS P.: Challeges of the st cetury Global security: Reflected reforms. Košice, Air Force Academy of Geeral M. R. Stefaik i Kosice, 4, 4 p. ISBN SEDLÁK V., MESÁROŠ M., LOŠONCZI P., JAMNICKÝ O.: GALILEO ový globály družicový avigačý systém a jeho perspektívy pre bezpečosť ľudského poteciálu. I: Security Magazí, červeec/srpe 8, s ISSN SEDLÁK V., LOŠONCZI P., PODLESNÁ I.: Družicové avigačé systémy. Vysokoškolské skriptá, VŠBM Košice (vyd.), Košice, 9, 75 s. ISBN:

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN LOWER SILESIA1

MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN LOWER SILESIA1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 2 (2) 203, 29-40 ISSN 644 0668 (prit) ISSN 2083 8662 (o-lie) MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF CHOSEN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS FOR AGRICULTURAL USE IN

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. i. Ja ADAMCZYK AGH w Krakowie dr i. Roma BARCZEWSKI Politechika Pozaska prof. dr hab. i. Walter BARTELMUS Politechika Wrocawska prof. dr hab. i. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development

Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development Bulleti of Geography. Socio ecoomic Series / No. 29 (2015): 93 102 ISSN 1732 4254 quarterly BULLETIN OF GEOGRAPHY. SOCIO ECONOMIC SERIES joural homepages: http://www.bulletiofgeography.umk.pl/ http://wydawictwoumk.pl/czasopisma/idex.php/bgss/idex

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 2/28 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 58-483 -98 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone

Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone Detail offer of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe prepared by Krzysztof Babij Seior Project Maager 1 Locatio of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe Polad is i the top te most attractive coutries

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland WOJTOWICZ DOMINIKA P h.d Tel. 512 810 825 e- mail: domiika.wojtowicz@alk.edu.pl Natioality: Polish Date of birth: 20.04.1977 r. Place of birth: Warsaw, Polad Maide ame: Bielecka EDUCATION 2007 Ph.D. i

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved PRACTISE YOUR ENGLISH POLISH The synchronisation of cosmic cycles (hypothesis) Synchronizacja cykli kosmicznych (hipoteza) office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529 Copyright 2015 Ryszard

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROCESORY ARM TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH!

PROCESORY ARM TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH! TRUDNO ZNALEŹĆ PROCESORY O TAK LICZNYCH, ORYGINALNYCH, NOWYCH, POMYSŁOWYCH ROZWIĄZANIACH! ASEMBLERY Pola Separatory Wizytówki Kody operacji Pseudo operacje adresy I dane Dyrektywy Stałe Komentarze SZKICE

Bardziej szczegółowo