RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztyie CZŁONKOWIE / MEMBERS: prof. dr hab. iż. Ja ADAMCZYK AGH w Krakowie prof. Jérôme ANTONI Uiversity of Techology of Compiege Frace prof. dr. Ioais ANTONIADIS Natioal Techical Uiversity Of Athes Greece dr iż. Roma BARCZEWSKI Politechika Pozańska prof. dr hab. iż. Walter BARTELMUS Politechika Wrocławska prof. dr hab. iż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof. dr hab. iż. Lesław BĘDKOWSKI WAT Warszawa prof. dr hab. iż. Adam CHARCHALIS Akademia Morska w Gdyi prof. dr hab. iż. Wojciech CHOLEWA Politechika Śląska prof. dr hab. iż. Zbigiew DĄBROWSKI Politechika Warszawska prof. Wiktor FRID Royal Istitute of Techology i Stockholm Swede dr iż. Tomasz GAŁKA Istytut Eergetyki w Warszawie prof. Le GELMAN Crafield Uiversity Eglad prof. Mohamed HADDAR Natioal School of Egieers of Sfax Tuisia prof. dr hab. iż. Ja KICIŃSKI IMP w Gdańsku prof. dr hab. iż. Jerzy KISILOWSKI Politechika Warszawska prof. dr hab. iż. Daiel KUJAWSKI Wester Michiga Uiversity USA prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI Politechika Śląska prof. dr hab. iż. Staisław NIZIŃSKI UWM w Olsztyie prof. Vasyl OSADCHUK Politechika Lwowska Ukraie prof. dr hab. iż. Staisław RADKOWSKI Politechika Warszawska prof. Bob RANDALL Uiversity of South Wales Australia prof. dr Raj B. K. N. RAO Presidet COMADEM Iteratioal Eglad prof. Vasily S. SHEVCHENKO BSSR Academy of Scieces Mińsk Belarus prof. Mead SIDAHMED Uiversity of Techology Compiege Frace prof. dr hab. iż. Tadeusz UHL AGH w Krakowie prof. Vitalijus VOLKOVAS Kauas Uiversity of Techology Lithuaia prof. dr hab. iż. Adrzej WILK Politechika Śląska dr Gajraj Sigh YADAVA Idia Istitute of Techology Idia prof. dr hab. iż. Bogda ŻÓŁTOWSKI UTP w Bydgoszczy WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Diagostyki Techiczej -98 Warszawa ul. Augustówka 5 REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI SEKRETARZ REDAKCJI: dr iż. Sławomir WIERZBICKI CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO: dr iż. Krzysztof LIGIER dr iż. Paweł MIKOŁAJCZAK ADRES REDAKCJI: Redakcja Diagostyki Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszy UWM w Olsztyie ul. Oczapowskiego -736 Olszty, Polad tel.: , fax: KONTO PTDT: Bak PEKAO SA O/Warszawa r kota: NAKŁAD: 5 egzemplarzy Wydaie dofiasowae przez Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego

3 DIAGNOSTYKA (53)/ Spis treści / Cotets Czesław CEMPEL Pozań Uiversity of Techology...3 Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix I Machie Coditio Moitorig Pavel NECAS, Miroslav KELEMEN The Armed Forces Academy of Geeral Mila Rastislav Štefáik...3 Moder Techology Revolutio For Security Wojciech CHOLEWA, Paweł CHRZANOWSKI, Tomasz ROGALA Silesia Uiversity of Techology...9 Tuig Of Belief Network-Based Diagostic Model Strojeie modelu diagostyczego opartego a sieci przekoań Łukasz JEDLIŃSKI, Józef JONAK Lubli Uiversity of Techology...3 Quality Evaluatio Of The Bevel Gear Assembly Based O Aalysis Of The Vibratio Sigal Ocea jakości motażu przekładi stożkowej a podstawie aalizy sygału drgaiowego Adrzej KATUNIN, Wojciech MOCZULSKI Silesia Uiversity of Techology...7 Faults Detectio I Layered Composite Structures Usig Wavelet Trasform Detekcja uszkodzeń w warstwowych strukturach kompozytowych z zastosowaiem trasformacji falkowej Aa PIĄTKOWSKA Istitute of Electroic Material Techology, Irea POKORSKA Istitute of Precisio Mechaic...33 Aalysis Of AE-Sigal Geerated Durig The Microhardess Measuremet Aaliza sygału EA geerowaego podczas pomiarów mikrotwardości Maciej ŚWITALSKI Uiwersytet Techologiczo- w Bydgoszczy...37 The Measuremet Of Shell s Elastic Ovality As Essetial Elemet Of Diagostic Of Rotary Drum s Techical State Pomiar sprężystej owalizacji płaszcza jako istoty elemet diagostyki stau techiczego walczaka obrotowego Zeo SYROKA Uiwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztyie...49 Wireless Diagostic System With Use Of The Harmoic Polyomial Base Bezprzewodowy system diagostyczy z wykorzystaiem baz harmoiczych i wielomiaowych Staisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI Warsaw Uiversity of Techology...55 Spectrum Width Factor As A Diagostic Parameter Determiig The Degree Of Damage Of Tooth Surface Współczyik szerokości widma jako parametr diagostyczy stopia uszkodzeia powierzchi zębów Jausz ZACHWIEJA Uiwersytet Techologiczo- w Bydgoszczy...6 Aaliza dyamiki wetylatora promieiowego w warukach iewspółosiowości wałów wirika i silika Aalysis of cetrifugal fa's dyamics i coditios of rotor ad motor shafts' misaligmet Zeo SYROKA Uiwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztyie...7 Próbkowaie sygałów diagostyczych. Część IV. Próbkowaie sygałów w przestrzei Bersteia i Paleya Wieera Samplig of the diagostic sigals. Part IV. Sigal samplig i the Berestei ad Paley-Wier space Nadaie "Medalu im. Profesora Stefaa Ziemby" profesorowi. dr. hab. iż. Wojciechowi CHOLEWIE...77 Sprawozdaie z VII Krajowej Koferecji DIAG'9 Diagostyka techicza urządzeń i systemów...79 Iformacja o rozprawie habilitacyjej Tomasza BARSZCZA, pt. Advaced methods for coditio moitorig of machiery i distributed olie moitorig ad diagostic systems...8

4

5 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 3 DOUBLE SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD) OF SYMPTOM OBSERVATION MATRIX IN MACHINE CONDITION MONITORING Czesław CEMPEL Pozań Uiversity of Techology, Summary Applicatio of SVD to fault extractio from the machie symptom observatio matrix (SOM) seems to be validated eough by meas of data take from real diagostic cases. But sometimes the umber of observatios, i.e. rak of the SOM is low, what may ifluece obtaied results ad subsequet diagostic decisio. This was the reaso to look for additioal improvemet by the secod applicatio of SVD to geeralized fault matrix obtaied by the first SVD. The result is strage, o accuracy icrease flows from the applicatio of the secod SVD, idepedetly of the SOM rak. This eeds further deliberatios ad rethikig. Keywords: multidimesioality, symptom observatio matrix, sigular value decompositio. ZASTOSOWANIE PODWÓJNEGO ROZKŁADU WARTOŚCI SZCZEGÓLNYCH (SVD) DO SYMPTOMOWEJ MACIERZY OBSERWACJI W DIAGNOSTYCE MASZYN Korzyści zastosowaia SVD w wielowymiarowej diagostyce maszy są potwierdzoe przez wielu autorów. Jedak dla małej ilości obserwacji, kiedy rząd symptomowej macierzy obserwacji jest iski, wyiki mogą wydawać się ieprecyzyje, co może wpływać a wyikowa decyzje diagostyczą. Zatem zastosowao podwójy rozkład SVD w skrajych przypadkach wziętych z praktyki diagostyczej, kilkuastu i kilkuset obserwacji. Otrzymay rezultat zaprzecza początkowej supozycji, dodatkowe zastosowaie SVD ie daje żadego wzrostu dokładości obliczeń uogólioych symptomów. Przy okazji tych badań podwójego SVD łatwo było skostruować owy uogólioy symptom wskazujący a występowaie dwu liczących się uszkodzeń w obserwowaym obiekcie, co może być istote w sytuacjach adzory złożoych obiektów. Słowa kluczowe: wielowymiarowość, macierz symptomowej obserwacji, rozkład wartości szczególych.. INTRODUCTION The idea of symptom observatio matrix (SOM) i multidimesioal coditio moitorig of machies is well established ad brigs several advatages, [Cempel et al 7]. Usually it is p>r rectagular matrix with (r) symptoms S r measured alog the system life θ (p readigs) placed i separate colums. It allows placig all physically differet symptoms measured i a pheomeal field of the machie i a oe SOM, ad to process them i order to obtai projectio of observatio space to the fault space of machie. Of course we usually observe more symptoms (colums of SOM), tha there is expected umber of faults i a machie. The preprocessig of SOM may be differet, but for coditio moitorig it was foud that ormalizatio ad extractio of symptom iitial value is the best solutio, brigig all symptoms to their dimesioless form. The, the applicatio of SVD to the dimesioless form of SOM gives eeded projectio of observatio space to the fault Symptom, measurable quatity covariable (or assumed to be) with the system coditio space. The resultat matrices of SVD decompositio allow calculatig two importat matrices. The first is SD matrix, which give us geeralized fault symptoms SD i of machie, ad i theory they are idepedet each other. From this matrix we ca calculate so called total damage (geeralized) symptom, as the sum of all SD i geeralized fault symptoms. This is maily i order to calculate the symptom limit value S l or to make the forecast of the total damage symptom. The secod AL matrix allows us to assess the cotributio of primary measured symptoms to a ewly formed geeralized fault symptoms. I this way we ca just say which of primary symptom is redudat, as it does ot give substatial iformatio cotributio, ad as such ca be rejected from further calculatios ad/or future measuremets. But the colum orthogoality of SD matrix is assured for sufficiet size of SOM matrix; i reality the matrix of correlatio coefficiet of SD matrix gives sometimes quite big off-diagoal elemets, some of order.5 ad higher. So, may be some improvemets i our diagostic reasoig is possible by the applicatio of aother orthogoal decompositio to SD matrix? I reality there is o

6 4 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix big choice of decompositio method; pricipal compoets aalysis (PCA), which uses SVD as it ca be show [Golub et al 96], ad both are well diagostically iterpretable [Tumer et al ], [Jasiski 4], [Korbicz 4]. The well kow QR decompositio seems to be ot usable i diagostics. Accordig to upublished study of preset author, oly the mai diagoal of the upper triagular matrix R of this decompositio ca be compared to the first geeralized symptom SD, the higher upper diagoals are shorteed ad do ot carry readable diagostic iformatio. I priciple, it is possible the secod applicatio of PCA to SD matrix, but as it is kow eige values of decompositio will be the squares of sigular values of SVD, ad sigular vectors are equal to pricipal compoets. So there is o other solutio like to apply SVD agai, but for matrix SD oly, ot to AL matrix. This will trasfer oly part of SOM iformatio cotet, but we will see the result. Such is the mai idea of this paper, ad as it is hope, it brigs some advatages i coditio assessmet. It seems to, that the effect of this additioal decompositio maybe data depedet ad its real usability ca be jugged for the give populatio of diagosed objects.. OPTIMIZATION OF MULTI SYMPTOM MACHINE OBSERVATION It was assumed earlier, our iformatio about machie coditio evolutio is cotaied i p x r SOM, where i r colums ad p rows of the successive readigs of each symptom are preseted. Usually they are made at equidistat system life time momets θ, =,, p. I pre-processig operatio the colums of SOM are cetred ad ormalized to the three poit average of three iitial readigs of every symptom. This is i order to make the SOM dimesioless, ad to dimiish startig disturbaces of symptoms. This allows also to preset the evolutio rage of every symptom from zero up to few times of the iitial symptom value S r, (measured i the viciity of θ = ). After such preprocessig we obtai the dimesioless SOM i the form; Sm SOM = O = [ ], pr Sm Sm =, () S m Now we ca apply the Sigular Value Decompositio (SVD) [Golub 96], [Will 5], [Kielbasiński et al 9] to our dimesioless SOM (), to obtai sigular compoets (vectors) ad sigular values (umbers) of SOM, i the form T rr O = U Σ V, ( T matrix traspositio), () pr pp pr where; U pp is p dimesioal orthoormal matrix of left had side sigular vectors, V rr is r dimesioal orthoormal matrix of right had side sigular vectors, ad the diagoal matrix of sigular values Σ pr is defied as below ( σ σ ) whit ozero s. v. : σ > σ >... > σ, Σ pr = diag,..., l, u > (3) ad zero s. v. ; σ u+ = σ l = ; l= max (p, r), u mi ( p, r), u < r < p. Goig back to SVD itself it is worthwhile to say, that every o square matrix has such decompositio, ad it may be iterpreted also as the product of three matrices [Will 5], amely O pr = (Hager) ( Stretcher) (Aliger T ) (4) This is a very metaphorical descriptio of SVD trasformatio, but it seems to be a useful aalogy for the iferece ad decisio makig i coditio moitorig. The diagostic iterpretatio of formulae (4) ca be obtaied very easily. Namely, usig its left had side part, we are stretchig our SOM over the life (observatios) dimesio, obtaiig the matrix of geeralized symptoms SD as the colums of the matrix. Ad usig its right had side part of (4) we are stretchig SOM over the observed (primary) symptoms dimesio, obtaiig the assessmet of cotributio of every primary symptoms i the form of matrix AL, assessig i this way the cotributio of each primary symptom to the geeralized fault symptom SD i,i=, u. SD =O pr V rr = U pp Σ rr ; ad; AL = U T pp O pr = Σ rr V T rr (5) We will calculate the above matrices ad use them for better iterpretatio of moitorig results (SD) ad optimizatio of the dimesio of the observatio space (AL). As the rows of SOM matrix were formed alog the machie lifetime, so the colums of SD matrix

7 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 5 have the discrete argumet of life time θ, ad we ca write fault space iterpretatio as below; SD t (θ) F t (θ), where; u i is a colum of U pp. t=,,, z Norm (SD t ) SD t = σ t., t =,...,u (6) Ad for the total damage geeralized symptom ( θ ) = σ ( θ ) u ( θ ) F( θ ) SumSD i ( θ ) = SDi i i, (7) i= z i= This cocept of diagostic iferece, for idividual fault F t (6), ad total fault damage F (7) has bee proved i several papers [Cempel 4], [Cempel at al 7], ad we will use it i further cosideratio. The above results, based o geeralized fault symptoms, have bee obtaied oly from the first matrix SD i (5). Ad the secod matrix AL gives us the relative measure of iformatio cotributio to each geeralized symptom give by particular primary symptom measured durig the SOM gatherig. This is oe way of assessmet of the primary symptom redudacy, but we eed some other global idicators of rejectio of the redudat symptom. I our previous papers we have used modified Frobeius orm of SOM ad the geeralized volume of the fault space created by SOM. What is importat here, these two measures are based o sigular values of SOM, which i tur ca be treated as the fault advacemet measures (see (6)). Frob = Σ σ i ; (8) ad; Vol = Π σ i, i =, u. Lookig above for the value creatio method, oe ca say that if some primary symptom will be really redudat its rejectio should chage Frob measure oly a little (small σ I ), ad should much icrease the fault space volume Vol. We will otice how it behaves with real examples of symptom rejectio i diagosed machies. 3. TOTAL DAMAGE SYMPTOM AND DOMINATING SYMPTOM OF MACHINE, EXAMPLE As a first example of applicatio of our idea we will take a hard diagostic case - a huge fa for coal millig from oe of Polish thermo power statio. Here the root mea square vibratio velocity (V rms ) has bee used as a symptom of coditio, ad iitially altogether symptoms at differet places of fa mill aggregate structure were costatly moitored over 6 weeks lifetime θ. How ustable ad oisy the fa ruig eviromet is, oe ca otice from the left top picture of the fig.. It is see further (middle left picture), that the symptom ormalizatio ad additio of life time symptom θ (straight lie) do ot chage much the oisy behaviour of primary ad geeralized symptoms (bottom left picture ). Lookig at the middle right picture of Fig., where matrix AL is preseted, oe ca otice that symptoms No 7,8,9,, do ot give substatial cotributio to the three domiatig geeralized symptoms, ad probably ca be rejected as redudat at the first approach. With this respect please ote the value of Frobeius modified measure Frob ad the volume Vol of the fault space at upper right picture. Oe ca also ote here, that there are two geeralized symptoms with high iformatio cotets, ad due to that two symptom limit values are assessed: S lc for the total damage symptom, ad S l for the first geeralized symptom (bottom pictures).

8 6 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix m S p -s ym S o f p l iṫ m A m ss o p t S y m m of p l iṫ m A R el. p -s m C o ġ S i ọ f p l m Ạ R el Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=loz8b Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=loz8b Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. SumSD i 5 SD S l = S lc =.336 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri o.c R el Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob= Vol=.953 Sig.Val.Numb.σ i 5 5 :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms D i S 5 o f e d p l itu m -5 R elạ No of primary symptom S - i 5 5 Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD 3 + S l S l += S e lc +=.336 V al u it m L i p ṫ m.5 S y Number 3 of observatios 4 used for 5 S 6 l calculatio Fig.. Vibratio coditio moitorig (V rms ) of the coal mill fa observed at three bearigs of fa ad electric motor Cocerig symptom redudacy, let us look further at the Fig. presetig the primary symptoms cotributios measured i terms of correlatio to SOM matrix, ad to the total damage symptom SumSD i. Here oe ca come to similar coclusio for symptoms No 7, 8, 9,, i particular. This is true with respect to the total damage symptom SumSD i at the bottom picture ad also partially to the overall iformatio resource at the upper picture. o u ti otrib C m o p t m S y l O vera D i S m S u o t o otrib u ti C.5..5 svdoptit:symptom Iformatio Cotributio; for A=loz8b No of primary symptom (o =Life) Fig.. Primary symptom cotributio to the overall iformatio resource ad to the total damage symptom SumSD i, for the fa coal mill aggregate (fig.)

9 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 7 Followig these guidelies of Fig. five symptoms have bee rejected from the primary umber of eleve, ad the result of ew SOM decompositio is see o the Fig. 3. As ca be see from the picture top left the most of troublesome u-diagostic symptom was rejected. Due to this oe ca say we have ew SOM with little icrease of Frobeius modified measure, ad dramatic icrease of the fault space volume. Comparig pictures bottom left of Fig. ad Fig. 3 oe ca otice that most of geeralized symptoms oscillatio has bee reduces, but they are still preset there. Also it is worthwhile to otice the decrease of sigular values cotributio i a ew SOM. There are still two domiatig faults but amout of iformatio they carry is icreased ow. This is the result of SOM optimizatio by meas of symptom rejectio described already i some papers [Cempel 9]. Havig doe this oe ca ow proceed to coditio forecast, by meas of eural ets [Tabaszewski 6] or by grey system theory [Cempel et al 7]. But we are iterested ow i some improvemets of geeralised fault symptoms, possible by ew SVD processig, what will be doe i a ext poit. m S p -s ym S o f p l iṫ m A Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=loz8b Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=loz8b m m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. p -s m C o S i ġ ọ f p l m R elạ 5 Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. Rejected 5 symptoms o 7,8,9,, SumSD i SD S l = S lc =3.34 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri C o R el. D i S o f e d p l itu m Ạ R el 6 4 Sig.Val.Numb.σ i :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=35.98 Vol=3.948 No of primary symptom S - i Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD + S S l l += S lc +=4.34 e 4 V al u it 3 m L i p ṫ m S y Number of observatios used for S l calculatio Fig. 3. Coal mill fa as o Fig. with five redudat symptoms rejected 4. THE SECOND DECOMPOSITION OF GENERALIZED SYMPTOM MATRIX SD As it was said i the itroductio the geeralized symptoms theoretically have to be orthogoal, but usually it is ot exactly true, depedig o the type of SOM matrix. Hece let us recall partly the relatio (5) creatig the geeralized symptom matrix SD SD =O pr V rr = U pp Σ rr. As oe ca see this is rectagular p r matrix, but as relatio (3) idicates oly u < r of sigular values are differet from zero, hece we should correct above to SD =O pr V uu = U pp Σ uu. (9) Applyig ow SVD agai to the above, aalogously to () we will have SD =U pp * Σ pu *V T uu. () Ad from the last decompositio we should pass to the ew geeralised fault symptom matrix i the same way as i (5), let s ame it SD, as below; SD = SD*V uu =U pp * Σ uu. () It seems to, that after such double decompositio, the ew geeralized fault symptoms SD i will be much more orthogoal, this meas havig less disturbaces i the course of system life θ. Let us tur our attetio agai to Fig. 3, picture top right. As we ca otice from here it seems to be two faults i our machie; with relative stregth close to 6% for the first ad close to 4% for the secod fault. It would be iterestig if the double SVD cofirm the presece o two faults ad repeat their iteral relatio. Also for the iferece

10 8 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix process it would be helpful to create some ew measure, or symptom, which cofirms the presece of the secod fault i a machie. This ew symptom of the secod fault (SF) ca be simply the ormalized product of the two first domiatig symptoms as below; where ormalizatio is actig oly with respect of first domiatig symptom SD. Such calculatio as sketched above has bee appeded to the program svdoptit.m ad the result oe ca see ad aalyze lookig at the Fig.4 below. SF =SD *SD *( SD ) -/, () SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=loz8b Sigular values cotributio of double SVD 6 p l iṫ m a m o p t ym ṣ ra l G ee geerealized fault symptoms o u ti b tri o c o f t pe rc e Frob=35.98 Vol= Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD Normalized product of domiatig geeralized symptoms-sf sd Sum SDi 8 5 p l iṫ m a. i D i s crim 5 p l iṫ m a t a m i r i D i s c 6 4 Statioary => secod machie fault Life Life Fig. 4. The secod SVD of geeralized fault symptom matrix SD, ad the ew symptom of secod fault presece, for the data of Fig.3 of a fa mill Fig. 4 ad Fig. 3 (bottom left ad top right) we ca otice their idetity with the respect of shape of the curves, their values, as well as the values of Frobeius measure ad Volume of the geeralized fault space. This idetity is shockig result. Moreover, if we calculate correlatio coefficiet matrix for geeralized fault matrices SD ad SD after secod SVD, their results are also idetical, eve with respect of values of the off-diagoal elemets. What does it mea? We kow that SD matrix, created accordig relatio (5), does ot carry all the iformatio of primary SOM. The same is with SD matrix accordig to relatio () ad (). Util ow, this fact ca ot be iterpreted correctly usig author s uderstadig oly. But ot all iformatio cotaied i a Fig. 4 brigs us to cofusio. Lookig for the picture bottom ad top right, we ca otice that i this case we have idepedet cofirmatio of secod fault existece i our machie. So, the calculatio of product of first two geeralized faults () gives us idepedet cofirmatio of secod fault existece or its ot existece. But may be this idetity of results after secod SVD applicatio is data orieted? Let us take aother example. This time it comes from ball bearigs durability testig stad, where slowly pulsatig load was applied additioally ad 9 symptoms has bee measured iitially. Fig. 5 preset here optimized SOM of the ball bearig experimet, after rejectio of 3 redudat symptoms, ad Fig. 6 presets the results of secod SVD applicatio to the SD matrix. Ad agai comparig bottom left ad top right pictures of Fig. 5, with the top pictures of Fig. 6 oe ca fid their idetity, the same as i previous case. So this is a rule of data processig, ad idetity is ot data orieted. But there is a god ews i Fig. 6, Author is obliged here to Dr M. Tabaszewski for providig the data.

11 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix 9 it is cofirmatio of the existece of the secod fault, emergig durig the life testig of the bearig (picture bottom right). Of course there are some oscillatios o the course of SF due to oscillatio of bearig load, but the mea course of SF measure strictly idicate secod fault presece ad its evolutio. I previous examples we had rather big data base; sixty or oe hudred sixty rows i SOM matrices (readigs). Hece let us chage the dimesio of SOM to very short, of order of twety symptom readigs. This ca be the case of railroad diesel egie coditio moitorig 3, where at the top of oe cylider all vibratioal quatities has bee measured, each te thousad kilometers of its mileage up to the breakdow. Figures 7 ad 8 preset this case i the same maer as it was doe previously. Although Fig. 7 is already optimized with 3 symptoms rejected, oe ca see that last four sigular values are very small, givig the small value of the volume of geeralized fault space of order -7. We have here situatio where oly oe fault is developed, what is clearly see from the pictures top right ad bottom left. The rest of sigular values ad geeralized symptoms as well, do ot give substatial cotributio to the total damage symptom Sum SD i. Ad the same is see from the Fig. 8 where the secod SVD have bee applied to the geeralized fault symptom matrix SD, picture left bottom of Fig. 7. As there is o secod fault visible from the distributio of sigular values (top right pictures), the secod fault measure SF behaves quite stragely o the Fig. 8 bottom right showig us that there is o secod fault. This cofirms the relevace of the SF measure itroduced here first time. m S p -s ym S o f p l iṫ m A m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. p -s m C o S i ġ ọ f p l m Ạ R el m Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=lozr Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=lozr 5 5 Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. SumSD i SD rejected 3 symptoms o,3,4 S lc =.965 S l =9.83 SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri o.c R el D i S o f e d p l itu m Ạ R el + S l e V al u it m L i p ṫ S y m 6 4 Sig.Val.Numb.σ i Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=3.996 Vol=.5686 :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms No of primary symptom S - i 5 5 Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD Number of observatios used for S l calculatio Fig. 5. Optimized SOM of ball bearig at the testig stad with slowly pulsatig load 3 This time author is obliged to Professor F. Tomaszewski for providig the data.

12 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=lozr Sigular values cotributio of double SVD 5 rejected 3 symptoms o,3,4 6 5 p l iṫ -3 geerealized fault symptoms o m 5 4 a b u t i m o p t tri Frob=3.996 o 3 c ym o f Vol=.5686 ṣ 5 ra l t G ee pe rce Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD 4 sd Sum SDi 3 p l iṫ m a. i D i s crim Life Normalized product of domiatig geeralized symptoms-sf p l iṫ m a t a m i r i D i s c Statioary => secod machie fault Life Fig. 6. Ball bearig data from the Fig5 after secod SVD of geeralized fault matrix SD m S p -s ym S o f p l iṫ m A Symp.Observ.Matrix with movavg.of A=sil54d Sympt.Observ.Matrix;ce&orm.iit; A=sil54d m m ss o p t ym S o f p l iṫ m A R el. R elạ.5 rejected 3 symptoms,, Stright lie = life svdoptit: Life evolut.of SumSD i & SD discr. p -s SumSD i S lc =.3744 m C o SD S l =.8364 ġ S i ọ f p l m SumSDi saved as SDiOpt Lifetime obs-s % σ i o f o u ti b tri C o R el. :3 Sigul.Compo.-cotrib.of primary symptoms 3 D i S o f e d p l itu m R elạ + S l e V al u it m L i p ṫ S y m Sig.Val.Numb.σ i Iform.Cotrib.of sigular values σ i Frob=8.67 Vol=8.4956e-7 No of primary symptom S - i Life Evolut.of Symptom Limit Value S l ; for SD Number of observatios used for S l calculatio Fig. 7. Optimized SOM of railroad diesel egie diagostically processed by SVD

13 DIAGNOSTYKA (53)/ CEMPEL, Double Sigular Value Decompositio (SVD) Of Symptom Observatio Matrix SvdOptIt.m; Double svd of Ge.Sympt matrix for A=sil54d Sigular values cotributio of double SVD 7 rejected 3 symptoms,, 6.5 p l iṫ o 5 m a b u t i m 4 o p t tri Frob=8.67 o -3 geerealized fault symptoms c ym.5 3 ṣ o f ra l t Vol=8.4956e-7 G ee pe rce Number of sigular value Sum ad first fault symptom of C = double SVD sd Sum SDi p l iṫ m a. i D i s crim Life Normalized product of domiatig geeralized symptoms-s.6 p l iṫ m a t a m i r i D i s c Statioary => secod machie fault Life Fig. 8. Secod SVD of railroad diesel geeralized fault matrix, ad respective SF measure life coarse 5. CONCLUSIONS The premise for writig of this paper was uwritte assumptio that sigular value decompositio used i coditio moitorig for fault iformatio extractio may have some errors, i depedece of rak ad the dimesio of SOM of moitored object. This was amplified by the fact that correlatio coefficiet matrix of geeralized fault symptom matrix SD has large off-diagoal elemets. So, the secod SVD of SD matrix of three diagostic cases has bee performed. The two of them with rather log observatio history, (6 ad 6 rows of SOM as system observatio) ad the last very short with 4 rows of SOM. I all three cases the results were the same, o icrease i accuracy of calculatio, the same sigular vectors ad sigular values, idepedetly of the matrix row dimesio. This may be the proof of validity of SVD use as the method of fault iformatio extractio, but it is ot the proof of the goal of this paper. Additioally, alog this cosideratio some ew diagostic measure of secod fault existece - SF has bee itroduced. I two first cases SF cofirmed the existece of secod fault presece, as really it was the case. This seems to be oe of the cocrete results of this paper 6. REFERENCES. Cempel C., (999).: Iovative developmets i systems coditio moitorig, Keyote Lecture, Proceedigs of DAMAS'99, Dubli, Key Egieerig Materials, Vols , Tras Tech. Publ., Switzerlad, 999, pp Cempel C., Natke H. G., Yao J. P. T., (), Symptom Reliability ad Hazard for Systems Coditio Moitorig, Mechaical Systems ad Sigal Processig, Vol. 4, No 3,, pp Cempel C., Tabaszewski M., (5), Multidimesioal vibratio coditio moitorig of o-statioary systems i operatio, Proceedigs of Iteratioal Cogress o Soud ad Vibratio, (o CDpaper No 496), Lisbo, July 5, (full text i Mechaical Systems ad Sigal Processig, 7, (3), pp. 33-4). 4. Korbicz J., et al, (eds.), (4), Fault Diagosis Models, Artificial Itelligece, Applicatios, Spriger Verlag, Berli - Heidelberg, 4, p Tumer I. Y., Huff E. M., (), Pricipal compoet aalysis of tri-axial vibratio data from helicopter trasmissio, 56th Meetig of the Society of Machie Failure Prevetio Techology,. 6. Jasiński, M., (4), Empirical models i gearbox diagostics (i Polish), PhD Thesis, Warsaw Uiversity of Techology, Warsaw, December Cempel C., (99), Vibroacoustic Coditio Moitorig, Ellis Horwood Press, New York, 99, p.

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Pozna ska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wroc awska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367 Financial Analysis in the Firm A value-based liquidity framework. Grzegorz Marek Michalski Wroclaw University of Economics Academy of Management and Administration in Opole michalskig@onet.pl http://michalskig.com/

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. ult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów

Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów ESEJE ZAGRANICZNYCH I POLSKICH EKONOMISTÓW SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 2 I. PETER BACKÉ: Credit Growth and Financial Deepening:

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12)

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Studia półrocznik 2013 nr 1 (12) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Redaktor statystyczny prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Międzynarodowy komitet naukowy: Przewodniczący: dr Jan Telus Rektor Staropolskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 2/2009 REDAKTOR NACZELNY CHAIRMAN: Grażyna Dąbrowska-Milewska g.milewska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 99 04 SEKRETARZ NAUKOWY SCIENTIFIC EDITOR: Bartosz Czarnecki bart@pb.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. CZ ONKOWIE: prof. dr hab. in. Wojciech MOCZULSKI. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in.

RADA PROGRAMOWA. CZ ONKOWIE: prof. dr hab. in. Wojciech MOCZULSKI. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznaska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocawska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo