OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-FINANSOWE DEALERA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-FINANSOWE DEALERA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-FINANSOWE DEALERA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (obowiązki rejestrowe, obowiązki i opłaty produktowe - opony, oleje smarowe, baterie i akumulatory, opłaty za korzystanie ze środowiska, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, KOBiZE, serwisowanie klimatyzacji) Opracowanie: radca prawny Dariusz Brzozowski

2 Stan prawny: INFORMACJA OGÓLNA: Opracowanie prezentuje najczęściej występujące obowiązki Dealera samochodów w zakresie ochrony środowiska. Składa się z części odpowiadających poszczególnym wybranym blokom środowiskowym z zestawieniem obowiązków i terminów realizacji. W 2018 roku miały miejsce duże zmiany w obowiązkach środowiskowych Dealerów, między innymi uruchomiono kompleksowy rejestr BDO i zmieniły się zasady składania niektórych sprawozdań. W pierwszej połowie 2018 roku organy administracji potwierdziły jednoznacznie swoje restrykcyjne podejście do rozliczania podobnych obowiązków środowiskowych, wskazując, że są one niezależne od siebie. Typowymi obowiązkami dealera są: wpis do rejestru BDO, zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów i ich wybranych podzespołów oraz sprawozdawczość i uiszczanie opłat. Warto zwrócić uwagę na to, czy obowiązki środowiskowe są wykonywane, gdyż sankcje za poszczególne naruszenia mogą sięgnąć nawet zł. Dariusz Brzozowski radca prawny

3 Tematy opracowania: A. Obowiązki rejestrowe (rejestr BDO z ustawy o odpadach) B. Obowiązki produktowe - związane z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów takich jak opony, oleje i smary C. Obowiązki produktowe dotyczące baterii i akumulatorów D. Obowiązki w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji E. Obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska F. Obowiązki w zakresie odpadów G. Sprawozdanie KOBIZE H. Sprawozdanie F-Gazy do Instytutu Chemii Przemysłowej

4 Część A obowiązki rejestrowe Dealera w zakresie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zakres obowiązku zgłoszenia do rejestru szczegółowe obowiązki Dealera zgłoszenie do rejestru rozpoczęcia działalności termin przed podjęciem działalności gdzie zrealizować obowiązek Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera informacje dodatkowe od 24 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność podlegającą wpisowi (opisaną poniżej) powinien przed jej rozpoczęciem uzyskać wpis do rejestru BDO. Przedsiębiorcy prowadzący działalność rejestrową przed 24 stycznia 2018 r. powinni byli złożyć wniosek o wpis do rejestru do dnia 24 lipca 2018 r. uiszczenie opłaty 100 zł lub 300 zł przy złożeniu wniosku wpłata na rachunek urzedu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera aktualizacja złożenie wniosku 30 dni od danych aktualizacyjnego zmiany danych lub zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu 100 zł dla mikroprzedsiębiorców 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. uiszczenie opłaty stanowi warunek rejestracji aktualizacja następuje na tym samym formularzu co wniosek o wpis

5 numer rejestrowy opłata roczna wniosek o wykreślenie z rejestru umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach uiszczenie opłaty 100 zł lub 300 zł złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru od otrzymania powiadomienia o nadaniu numeru w rejestrze do końca lutego każdego roku - za dany rok 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru Dealer samodzielnie wpłata na rachunek urzedu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera obowiązek umieszczania nadanego numeru rejestrowego na dokumentach związanych z działalnością rejestrową Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. 100 zł dla mikroprzedsiębiorców 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców wniosek składany na formularzu (odrębny od formularza wniosku o wpis lub aktualizację wpisu) PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej OPIS: Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr stanowi część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), stąd nazywany jest również rejestrem BDO. Rejestr dostępny jest też w również w internecie pod adresem:

6 Dealer może sprawdzić aktualny zakres swoich wpisów na podstronie (część szczegółowych danych wpisanych do rejestru nie jest upubliczniana). Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i powoduje utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Podmioty posiadające wpis do rejestrów prowadzonych wcześniej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów powinny zostać przepisane do rejestru BDO z urzędu. Dealer podlega wpisowi do rejestru na podstawie obowiązkowego wniosku o wpis, w przypadkach kiedy jest: 1) wprowadzającym pojazdy zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) wprowadzającym na terytorium kraju produkty - opony i oleje smarowe - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (na przykład jako części pojazdów sprowadzanych z zagranicy) 3) wprowadzającym baterie lub akumulatory zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (na przykład jako części wyposażenia pojazdów sprowadzanych z zagranicy) 4) posiadaczem, sprzedawcą odpadów, wytwórcą odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 5) wprowadzającym opakowania lub produkty w opakowaniach, dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach; eksportującym: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 6) wprowadzającym sprzęt elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (co do zasady przepisów tej ustawy nie stosuje się do środków transportu ani zainstalowanego w nim sprzętu specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część takiego środka transportu, który może pełnić funkcję tylko jako część urządzenia. Sytuacja objęcia obowiązkami z ustawy i koniecznością wpisu do rejestru BDO może mieć jednak miejsce w przypadku sprowadzenia z zagranicy samochodu z innymi urządzeniami elektronicznymi niebędącymi taką dedykowaną częścią - np. zewnętrzna nawigacja, radio niefabryczne niededykowane dla pojazdu). W przypadku wykonywania działalności w więcej niż jednym zakresie, należy złożyć tylko jeden wniosek o wpis do rejestru BDO. W przypadku rozszerzenia działalności składa się wniosek aktualizacyjny. WAŻNE: uzyskanie wpisu do rejestru BDO jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu. niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, jak również jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach, za które grozi kara aresztu lub grzywny. Wykroczeniem karanym grzywną lub karą aresztu jest również niezłożenie wniosku o zmianę (aktualizację) wpisu lub podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

7 prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru bez takiego wpisu podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł (art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach) nieumieszczanie numeru rejestrowego (rejestru BDO) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł (art. 194 ust. 1 pkt 5a ustawy o odpadach). PROCEDURA WPISU DO REJESTRU I OPŁATY: Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego. Wniosek można złożyć na piśmie lub w wersji elektronicznej jako wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap. UWAGA: w dniu sporządzania tego opracowania strona odsyła do starej wersji wniosku, zaczerpniętego z uchylonego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (stary wzór nie zawiera dodatkowych działów XII i XIII). Aktualny wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wniosek i przywołane rozporządzenie dostępne są na stronach Sejmu pod adresem: Ten sam formularz służy jako wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny danych. Dealer wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie objętym wpisem składa jeden wniosek o wpis do rejestru BDO.Wniosek składa się z części ogólnej i z opcjonalnych działów, wypełnianych w zależności od rodzajów prowadzonej aktywności Dealera Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej należy dołączyć: 1. Uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (jeśli istnieje obowiązek uiszczenia opłaty) Części urzędów marszałkowskich wystarcza złożenie wydruku potwierdzenia realizacji przelewu. Część urzędów interpretuje tak zapisany wymóg bardzo restrykcyjnie, twierdząc, że nawet wydruki komputerowe potwierdzenia przelewu z rachunku bankowego powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem. Należy sprawdzić praktykę urzędu, powołując się w razie potrzeby na również na przepis art. 7 ust. 1 i 3 Prawa bankowego. 2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

8 Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 53 ust. 8 ustawy o odpadach). Urzędy marszałkowskie zamieszczają przykładowy wzór oświadczenia na swoich stronach internetowych. 3. Dokumenty zależne od wypełnianych działów w których Dealer zamierza prowadzić działalność. W przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory dokumenty potwierdzające ewentualny udział w dobrowolnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie takich umów zawartych w postaci papierowej. Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku sprawdza czy wniosek nie zawiera braków formalnych (na przykład jest nieopłacony). Następnie dokonuje wpisu - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej. Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa skutkuje utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, której częścią jest rejestr BDO. Po dokonaniu wpisu Dealer otrzyma powiadomienie o indywidualnym numerze rejestrowym, indywidualnym koncie w bazie BDO oraz informacje aktywacyjne (login i hasło dostępu do konta) z możliwością zalogowania się na konto poda adresem bdo.mos.gov.pl/web/login. Dane dostępowe nie umożliwiają obecnie składania wniosków. Wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania. OPŁATY Wpisy do rejestru dla: 1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, 2) wprowadzających baterie lub akumulatory, 3) wprowadzających pojazdy, 4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, 5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 6) wprowadzających na terytorium kraju opony, 7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe podlegają opłacie rejestrowej i opłacie rocznej. Opłata rejestrowa i roczna wynosi: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców, 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Klasyfikacja mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

9 WAŻNE: Dealer prowadzący działalność, dla której jest obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej (wymienione powyżej), po wpisaniu do rejestru ma coroczny obowiązek uiszczania opłaty rocznej, bez wezwania. Opłatę roczną za dany rok wnosi się do końca lutego danego roku. Nieuiszczenie wymaganej opłaty rocznej skutkuje wydaniem przez marszałka województwa decyzji o wykreśleniu z rejestru BDO, a w następstwie - działalność niezgodnie z prawem i ryzyko nałożenia kary pieniężnej. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. FORMULARZ WNIOSKU Dział I ma charakter ogólny i jest obowiązkowy. Pozostałe działy zależą od rodzaju aktywności Dealera. Pełen wniosek ma 32 strony, dlatego poniżej przedstawiamy Dział I i działy szczegółowe wypełniane w typowych przypadkach. Niewypełnionych działów nie załącza się do zgłoszenia.

10

11

12

13

14

15

16

17 Część B Obowiązki produktowe - związane z wprowadzeniem na terytorium RP produktów takich jak opony i oleje smarowe, Przy wprowadzeniu na rynek krajowy produktów (opony, oleje, preparaty smarowe) podstawowym obowiązkiem Dealera jest zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych takiego samego rodzaju i sprawozdawczość, a w przypadku niewywiązania się z obowiązku odzysku lub recyklingu uiszczenie opłaty produktowej. Obowiązki w zakresie produktów można przekazać organizacji odzysku. W tym celu należy zawrzeć stosowną umowę na piśmie. Należy zwrócić uwagę, czy umowa zapewnia sporządzanie i składanie sprawozdań w imieniu Dealera. UWAGA: Posiadanie umowy o zapewnienie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nie zwalnia z obowiązków odzysku i recyklingu produktów takich jak opony czy oleje smarowe wprowadzonych na terytorium RP jako części składowe pojazdów. Szczegółowe informacje co do stanowiska organów w tym zakresie zaprezentowano w dalszej części opracowania. obowiązki Dealera związane z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów - olejów, preparatów smarowych, opon pneumatycznych (w tym stanowiących części składowe lub przynależności samochodów) zakres szczegółowe obowiązki Dealera termin gdzie można zrealizować obowiązek rejestracja rejestracja w rejestrze BDO przed podjęciem działalności w zakresie Marszałek województwa informacje dodatkowe dane o olejach i oponach umieszczane

18 ewidencja zapewnienie odzysku i recyklingu prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o: - rodzaju i masie produktów, wprowadzonych do obrotu - masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przechowywanie dokumentacji zapewnienie określonego poziomu odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych wymagającym wpisu ewidencja na bieżaco przechowywanie dokumentacji - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego którego dotyczą informacje według stanu na koniec roku masa rozliczana zależy od tego czy działalność jest kontynuowana czy rozpoczynana w danym roku właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Dealera wewnętrznie u Dealera Dealer samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku/organizacji odzysku opakowań są w dziale II formularza rejestrowego obowiązek ewidencji co do mas poddanych odzyskowi i recyklingowi dotyczy sytuacji kiedy Dealer nie zawarł umowy z organizacją odzysku Wykonanie obowiązku można zlecić organizacji, przy czym w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki ponownie obciążają Dealera w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia danego roku sprawozdanie sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku oraz wysokości należnej opłaty produktowej 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym do Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Dealera Dealer może rozliczyć obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. W przypadku produktów brak jest

19 opłata produktowa obowiązek obliczenia i uiszczenia opłaty produktowej - w razie niewywiązania się z obowiązku zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu do 31 marca roku dla produktów obowiązującego wzoru sprawozdania, każde województwo proponuje własny schemat rozliczenia. opłata jest obliczana oddzielnie: - oddzielnie dla każdego produktu - oddzielnie w zakresie wymaganego poziomu odzysku i - oddzielnie w zakresie wymaganego poziomu recyklingu nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 100zł, ale nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania PODSTAWA PRAWNA: 1. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( ustawa produktowa ) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów Przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórca wprowadzający produkty na terytorium kraju, jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

20 Przepisom ustawy produktowej podlega wprowadzający na terytorium kraju (również w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia) produkty, określone w załączniku nr 4a do ustawy produktowej - opony, oleje, preparaty smarowe; towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, oleje, preparaty smarowe. Dealer podlegający przepisom ustawy jest obowiązany również do prowadzenia ewidencji, obejmującej informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. PROCEDURA Nie ma jednolitego wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie wprowadzanych produktów (opon i olejów). Urzędy marszałkowskie poszczególnych województw udostępniają formularze i generatory formularzy na swoich stronach internetowych. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu wprowadzonego na rynek krajowy. Czyli odrębnie opłatę produktową za opony pneumatyczne i oleje. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa wprowadzonych na rynek produktów w kilogramach. Opłata naliczana z tytułu nieosiągnięcia odpowiednio odpowiednich poziomów: - recyklingu, - odzysku. W przypadku rozpoczęcia działalności w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w roku, którego dotyczy sprawozdanie. W przypadku kontynuacji działalności w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie. SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ: OP = M x S x [(P wym. P uzysk. ) : 100%] gdzie: OP M S wysokość należnej opłaty produktowej [zł]; masa produktów wprowadzonych na rynek [kg]; stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg];

21 P wym. wymagany poziom odzysku lub recyklingu [%]; P uzysk. osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów [%]; Jeśli poziom odzysku lub recyklingu jest wyższy niż wymagany nadwyżki nie przesuwa się na kolejny okres. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 100zł, ale nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się tych samych produktów, które były częściami składowymi lub przynależnościami tych samych towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy (na przykład te same pojazdy) w tym samym roku. Poziomy wymaganego odzysku i recyklingu opisuje załącznik numer 4a do ustawy (poniżej)

22

23 STANOWISKO ORGANÓW I INTERPRETACJE: Minister Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska prezentują stanowisko, że obowiązki zapewnienia sieci zbierania pojazdów (wynikającego z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) i obowiązki wynikające z ustawy produktowej co do zapewnienia odzysku i recyklingu opon i olejów smarowych (ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) są od siebie niezależne.

24 Co za tym idzie: A. posiadanie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy produktowej (m.in. odzysku i recyklingu) i ustawy o bateriach i akumulatorach B. obowiązki wynikające z ustawy produktowej ( tak samo i ustawy o bateriach i akumulatorach dotyczą również przypadków, kiedy baterie, akumulatory, oleje i opony stanowiącą część pojazdu wprowadzanego na terytorium RP C. Dla dealerów, którzy nie rozliczali opłaty produktowej istnieje ryzyko obciążenia opłatą produktową do 5 lat wstecz. Przedstawiony sposób rozumienia przepisów potwierdził kilkukrotnie Minister Środowiska w odpowiedziach na interpelacje i wystąpienia poselskie. Celem wyjaśnienia poniżej prezentujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedź udzielona 13 kwietnia 2018 roku (DGO-II MA ):

25

26 Część C Obowiązki produktowe dotyczące baterii i akumulatorów W typowych przypadkach Dealer będzie podlegał obowiązkom zawartym w ustawie o bateriach i akumulatorach, wtedy kiedy jest: wprowadzającym baterie lub akumulatory do obrotu po raz pierwszy na terytorium kraju sprzedawcą detalicznym baterii kwasowo ołowiowych lub akumulatorów kwasowo ołowiowych. Obowiązki wynikające z ustawy są dość szerokie, jednak można je wykonywać za pomocą podmiotu pośredniczącego - z którym Dealer zawrze stosowną umowę. Taki podmiot pośredniczący musi być jednak wpisany do rejestru BDO i posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO Wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie i akumulatory za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to obowiązków związanych ze sprawozdawczością, rozliczaniem poziomu odzysku i opłaty produktowej, kampanią edukacyjną, zawieraniem umów z zakładami przetwarzania lub punktami zbioru baterii i akumulatorów, oraz organizowaniem tych procesów. Należy zwrócić uwagę, czy umowa zapewnia sporządzanie i składanie sprawozdań w imieniu Dealera. Wprowadzenie Dla zrozumienia obowiązków istotne jest rozróżnienie trzech klas baterii i akumulatorów: 1) Baterie samochodowe i akumulatory samochodowe (jako takie klasyfikuje się baterie i akumulatory używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach) 2) Bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy (jako baterie i akumulatory przemysłowe klasyfikuje się baterie i akumulatory przeznaczone do użytkowania w samochodach elektrycznych 3) Baterie przenośne i akumulatory przenośne (na przykład baterie guzikowe w kluczykach pojazdów)

27 Baterie i akumulatory samochodowe stanowią swoistą, odrębną klasę od baterii i akumulatorów przenośnych. W zestawieniu rozróżniono obowiązki zależnie od powyższych kategorii. Z uwagi na obecność w pojazdach zarówno baterii samochodowych jak i przenośnych, Dealer będący wprowadzającym pojazd powinien spełnić wymogi dla każdej z takich kategorii. obowiązki Dealera w zakresie baterii i akumulatorów zakres obowiązku rejestr BDO szczegółowe obowiązki Dealera wpis do rejestru działalności polegającej na wprowadzaniu na terytorium kraju baterii i akumulatorów termin przed rozpoczęciem działalności lub do 24 lipca 2018 roku realizacja obowiązku u marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania /siedzibę Dealera informacje dodatkowe Obowiązki niezależne od rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sprawozdawczość: - prowadzenie ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu - sprawozdanie o bateriach i akumulatorach wprowadzonych do obrotu od powiadomienia o numerze w rejestrze BDO stale 15 marca termin na złożenie sprawozdania za rok poprzedni (rok którego sprawozdanie dotyczy) Dealer samodzielnie prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy

28 - zawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przed rozpoczęciem działalności Dealer zawiera umowę samodzielnie lub korzysta z umowy zawartej przez podmiot pośredniczący wprowadzający baterie i akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (na piśmie pod rygorem nieważnośc i) - złożenie wykazu zakładów przetwarzania 15 marca termin na złożenie wykazu u marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania /siedzibę Dealera wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę opisaną powyżej - finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych lub uiszczenie opłaty - uiszczenie opłaty - złożenie sprawozdania o 1 marca na przekazanie środków na finansowanie kampanii edukacyjnych albo 15 marca wniesienie opłaty w razie niewypełnienia obowiązku finansowania kampanii marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania /siedzibę Dealera Wprowadzający ma wybór przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne kwotę równą opłacie (do 1 marca po roku sprawozdawczym albo wnosi opłatę (do 15 marca po roku sprawozdawczym) Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w kwotach 0,03 zł na każdy kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów Dealer będzie zwolniony z obowiązku finansowania publicznych kampanii

29 wysokości środków na przeznaczonych kampanie 15 marca przekazanie sprawozdania o wysokości środków na przeznaczonych kampanie edukacyjnych - w przypadku gdy wyliczona wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na cele kampanii nie przekracza 10 zł. Wówczas nie składa się także sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. obowiązki Dealera wynikające z wprowadzania do obrotu na terytorium RP baterii i akumulatorów przenośnych obowiązek zbierania: - umowa ze zbierającym baterie i akumulatory przenośne w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania obowiązek zbierania: - osiągnięcie poziomów zbierania baterii i akumulatorów przenośnych - złożenie wykazu punktów zbierania - sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania i wysokości należnej opłaty produktowej przed rozpoczęciem działalności według stanu na koniec roku 15 marca termin na złożenie sprawozdania i wykazów oraz uiszczenie opłaty produktowej Obowiązki dodatkowe poza obowiązkami ogólnymi opisanymi powyżej Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (umowa na piśmie pod rygorem nieważności) sprawozdanie składane jest w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych. Poziom zebrania ocenia się jako relację zebranych baterii i akumulatorów do średniej ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów z ostatnich trzech lat do wymaganego progu. Obowiązujący obecnie próg zbierania to 45%. W razie nieosiągnięcia progu należna jest opłata produktowa liczona jako 9 zł za każdy kilogram brakujący do poziomu zbierania. - złożenie wykazu miejsc odbioru - uiszczenie opłaty wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

30 produktowej wykaz miejsc odbioru z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne obowiązki Dealera wynikające ze sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych obowiązek nieodpłatnego przyjmowania baterii i akumulatorów przenośnych stale obowiązki obowiązek stale Dealera odebrania baterii i wynikające ze akumulatorów sprzedaży baterii samochodowych Zużyte baterie/akumulatory przenośne muszą nieodpłatnie przyjmować: punkty handlowe o powierzchni większej niż 25 m 2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii/akumulatorów przenośnych sprzedawcy hurtowi punkty serwisowe świadczące usługi wymiany baterii lub akumulatorów przenośnych. uwaga: W przypadku świadczenia usługi wymiany baterii/akumulatora Dealer staje się wytwórcą odpadu. Tu rejestracja w rejestrze DBO jest konieczna, ale z racji działalności polegającej na wytwarzaniu odpadów.

31 i akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych kwasowoołowiowych od użytkownika końcowego lub pobrania opłaty depozytowej przekazanie nieodebranej opłaty depozytowej złożenie sprawozdania dotyczącego opłaty depozytowej 15 marca termin na przekazanie opłaty i złożenie sprawozdania na rachunek urzędu marszałkowskieg o właściwego ze względu na siedzibę Dealera PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych DEFINICJE wprowadzający baterie lub akumulatory: przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę: a)dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,b) który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach Obowiązki wprowadzającego dotyczą wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy na terytorium kraju. W większości przypadków obowiązek ten dotyczy zatem tylko

32 pojazdów bezpośrednio przywiezionych przez dealera spoza terytorium RP (pojazdy używane z zagranicy, nowe od innych dealerów z zagranicy), natomiast nie dotyczy on sytuacji pojazdów kupowanych od polskiego importera lub z fabryki w kraju, ponieważ w takich sytuacjach wprowadzającym jest importer. Bateria przenośna, akumulator przenośny: Bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego; Bateria samochodowa, akumulator samochodowy: Bateria i akumulator, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach Bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy: Bateria i akumulator, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych; MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPŁAT procedura pomocy de minimis Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat w ramach procedury pomocy de minimis. Procedura w zakresie baterii i akumulatorów jest dość skomplikowana i nie jest zbyt popularna wśród przedsiębiorców. Wynika to z niskich w zestawieniu z zaangażowaniem sił i środków limity i kwoty pomocy oraz obowiązki sprawozdawczości finansowej, prostsze może być spełnienie poszczególnych wymogów. Uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca: - wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg, - wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Zwolnienie dotyczy: osiągania wymaganych poziomów zbierania; opłaty produktowej; organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania; zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory; zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; składania wykazu zakładów przetwarzania. Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach (art. 4a ustawy o bateriach i akumulatorach).

33 Procedura korzystania ze zwolnienia de minimis wymaga złożenia marszałkowi województwa, do 15 marca zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis z dodatkowymi informacjami o kondycji finansowej. Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania. W ramach tej procedury przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku: Osiągania wymaganego poziomu zbierania, w tym obowiązków dotyczących opłaty produktowej, Organizowania i finansowania, zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, Zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, Zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, Składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach (oświadczenie lub zaświadczenie o udzielonej dotychczas pomocy + formularz-ocena sytuacji finansowej) Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). RELACJA Z PRZEPISAMI USTAWY O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI Organy administracji uznają, że obowiązki wynikające z ustawy dla wprowadzającego baterie i akumulatory stosuje się również w przypadku gdy baterie i akumulatory stanowią przynależność albo część składową pojazdu, lub dodatek do innych wprowadzanych produktów. Jest to sytuacja analogiczna do opisanej wcześniej dla opon i olejów smarowych będących przynależnością lub częścią składową pojazdów.

34 Poniżej prezentujemy stanowisko Ministra Środowiska: 1) Fragment odpowiedzi Ministra Środowiska na interpelację poselską - udzielona 19 kwietnia 2018 roku (DGO-II MA ):

35 2) część odpowiedzi na interpelację poselską - udzielona 13 kwietnia 2018 roku (DGO-II MA ):

36 Część D obowiązki Dealera co do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakres obowiązków wpis do rejestru BDO szczegółowe obowiązki Dealera złożenie wniosku o wpis lub wniosku aktualizacyjnego termin przed podjęciem działalności - wprowadzania pojazdów na terytorium kraju gdzie rozliczyć obowiązek Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Dealera informacje dodatkowe obowiązek posiadania sieci zbierania pojazdów rozliczenie obowiązku posiadania sieci zapewnienie sieci przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów albo zawarcie umowy/umów na piśmie złożenie rocznego sprawozdania o wysokości opłaty za brak sieci opłata za brak sieci przy rozpoczęciu działalności - wprowadzania pojazdów na terytorium kraju 15 marca każdego roku za poprzedni rok 31 marca roku następującego po przez złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO Główny Inspektor Ochrony Środowiska na rachunek Narodowego zakres obowiązku posiadania sieci zależy od ilości pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju: - do 1000 pojazdów w ciągu roku - powyżej 1000 pojazdów w ciągu roku formularz opłata uiszczana w przypadku braku sieci przez

37 roku, którego opłata dotyczy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okres dłuższy niż 21 dni w roku PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów OPIS: Dealer będący wprowadzającym pojazdy jest obowiązany do zarejestrowania tej aktywności w rejestrze BDO. Powinien też zapewnić sieć zbierania pojazdów (zawierając stosowne umowy z podmiotami albo przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów) Zakres obowiązku zależy od ilości pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju: Podmiot wprowadzający powyżej 1000 pojazdów w ciągu roku Podmiot wprowadzający do 1000 pojazdów w ciągu roku włącznie jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju tak aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej: trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju Przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabywania lub importu pojazdów.

38 Przez import rozumie się przywóz pojazdu z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju, natomiast przez wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumie się przywóz pojazdu z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju Przez wprowadzenie na terytorium kraju rozumie się wprowadzenie pojazdu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Obowiązek dotyczy więc tylko pojazdów bezpośrednio przywiezionych przez dealera (używane z zagranicy, nowe od innych dealerów z zagranicy), natomiast nie dotyczy on pojazdów kupowanych od polskiego importera lub fabryki, ponieważ dla tych pojazdów wprowadzającym jest importer. WAŻNE: W przypadku braku sieci przez okres dłuższy niż 21 dni w roku wprowadzający jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Opłata za brak sieci jest stosunkowo wysoka. Składa się z: opłaty stałej za brak sieci ( zł) oraz opłaty zmiennej obliczanej jako iloczyn: liczby pojazdów, stawki 12 zł za pojazd i współczynnika braku, zależnego od ilości dni i brakujących stacje demontażu i punktów zbierania pojazdów Dokładny wzór opłaty za brak sieci zawiera załącznik do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stawki opłaty za brak sieci ( zł i 12 zł) określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. PROCEDURA: W założeniu ustawodawcy sprawozdanie powinno być złożone na formularzu ustalonym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Formularz mimo znowelizowania go, jest nieaktualny, ponieważ był wydany na podstawie starych przepisów, według których zapewnienie sieci odbywało się na innych zasadach i przez inne podmioty. Dlatego jego wypełnienie powinno się sprowadzić jedynie do informacji o ilości wprowadzonych w danym roku pojazdów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska proponuje aby w sprawozdaniu za 2018 rok takie nieaktualne wymogi pominąć przekreślając stosowne rubryki w sposób jak poniżej.

39 Przy określaniu ilości pojazdów datą wprowadzenia pojazdu, którą uwzględniamy przy wypełnianiu formularza jest: 1. wydanie pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi - w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju 2. dopuszczenie pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu 3. wystawienie faktury albo przywóz pojazdu na terytorium kraju (zależnie co nastąpiło wcześniej) - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia W sprawozdaniu w pozycji wysokość wpłaconej opłaty nie uwzględnia się kwot finansowania przekazanych na rzecz stacji demontażu, wynikających z umów

40 dotyczących zapewnienia sieci, ale wyłącznie wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zależności od skali zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

41 Część E Dealer korzystający ze środowiska ma obowiązek uiszczania opłat z tego tytułu. Opłatom podlega: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza korzystanie z uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, składowanie odpadów Poniżej przedstawiono zestawienie obowiązków Dealera i informacje konieczne do sporządzania wykazu. obowiązki Dealera wynikające z korzystania ze środowiska zakres i obowiązki złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat szczegółowe obowiązki Dealera sporządzenie wykazu przesłanie wykazu termin gdzie zrealizować obowiązek informacje dodatkowe 31 marca każdego roku za rok ubiegły Marszałek województwa, zależnie od wnoszonej opłaty W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł nie ma obowiązku przedkładania Marszałkowi wykazu. nie ma obowiązku przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł. art. 273 ust. 1

42 uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska opłata z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w ramach ogólnej opłaty za korzystanie ze środowiska) 31 marca każdego roku za rok ubiegły Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z eksploatacji urządzeń (w tym użytkowania pojazdów), wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. składowanie odpadów Pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego na miejsce korzystania ze środowiska. Opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów ponosi: zarządzający składowiskiem odpadów; posiadacze odpadów, którzy gospodarują odpadami bez stosownego zezwolenia; podmioty przekazujące odpady jednostkom nie posiadającym wymaganych zezwoleń. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 875)

43 OPIS: Podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego (marszałka województwa). Przez korzystanie ze środowiska rozumie się: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 3) składowanie odpadów. Za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza uznaje się: 1) przeładunek benzyn silnikowych 2) używanie kotłów o nominalnej mocy cieplnej 5MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane 3) spalanie paliw w silnikach spalinowych Za podmiot korzystający ze środowiska uznaje się: a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. PROCEDURA ZŁOŻENIA WYKAZU: Złożenie wykazu odbywa się na dwóch formularzach zbiorczym i szczegółowym, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Część urzędów marszałkowskich udostępniana swoich stronach internetowych aplikacje wspierające półautomatyczne tworzenie wykazu. UWAGA:

44 Możliwe jest, że wykaz będzie składany do kilku marszałków co do spalania paliwa w samochodach - w zakresie właściwości według siedziby Dealera, co do innych aktywności (np. przeładunek benzyn) marszałkom właściwym według miejsca korzystania ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji urządzeń wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a wykaz do takiego marszałka. W pozostałych przypadkach właściwy będzie marszałek (urząd marszałkowski) właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Przykład: Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. W powyższym przypadku wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Np. Firma TEST Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Warszawie i posiada swój oddział produkcyjny w Toruniu. Firma eksploatuje różnego typu samochody oraz kotłownię węglową zlokalizowaną na terenie oddziału w Toruniu. Spółka ta powinna zatem złożyć dwa wykazy: Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykaz dotyczyłby kotłowni, oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykaz dotyczyłby samochodów. Również opłaty za korzystanie ze środowiska winny być wniesione na konta dwóch urzędów marszałkowskich: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zgodnie ze złożonym wykazem dotyczącym kotłowni ) oraz na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (zgodnie ze złożonym wykazem dotyczącym samochodów ). Przykład cytowany z: Aby wypełnić formularz zbiorczy należy najpierw wypełnić formularze szczegółowe, ale na początek prezentujemy stronę formularz zbiorczy ażeby wyjaśnić jakie dane w ogóle musi przedstawić marszałkowi województwa dealer: WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 1) rok 2) : Podmiot korzystający ze środowiska Nazwa: Adres: REGON: NIP: Telefon lub fax: Adres Lp. Rodzaj korzystania ze środowiska Kod tabeli 3) Wysokość opłaty [zł] 1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1.1 Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza A

45 1.2 Przeładunek benzyn silnikowych B 1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane 1.4 Silniki spalinowe D 1.5 Chów lub hodowla drobiu E I Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4) 2 Składowanie odpadów 2.1 Odpady składowane selektywnie A 2.2 Odpady składowane nieselektywnie A II Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4) C Suma opłat ogółem 5) [zł] Objaśnienia: 1) Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. 2) Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. 3) Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił. 4) Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. 5) Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I i II; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Pouczenie: Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432) (data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu korzystającego ze środowiska)

46 Co do zasady, dealerów i warsztaty interesuje tylko Lp. 1.1, 1.2 (tylko jeżeli tankują pojazdy w miejscu swojej działalności - na przykład ze zbiorników naziemnych lub podziemnych, punkt 1.2 nie dotyczy tankowania na stacjach), 1.3 (jeżeli nie kupują ciepła z sieci i posiadają własny kocioł) oraz 1.4. Znajduje to odpowiednik w tabelach formularza szczegółowego (tabele A, B, C, D). Najbardziej istotna jest tabela D w formularzu szczegółowym, ponieważ dotyczy ona użytkowanych samochodów (wszystkich które zużywały w tym czasie paliwo). Dlatego istotne jest posiadanie własnej ewidencji w tym zakresie, ewentualnie możliwe jest wpisanie ilości zużytego paliwa po prostu na podstawie faktur VAT zakupowych.

47 miejsca Miejsce lub korzystania ze środowiska Pierwsza strona formularza szczegółowego wygląda następująco: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza * rok **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Nazwa: Adres: 1 REGON: NIP: Telefon lub fax: n W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. W tabelach należy podać wielkości wraz z jednostkami miary, w których zostały wyrażone. ** Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. Tabela A Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza Lp. Adres Rodzaj instalacji/ działalności * Nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo [MW] Rodzaj urządzenia ochronnego Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane*,1) numer i data wydania oraz organ, który wydał 2) termin obowiązywania Zużycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość 3) n

48 Formularz składa się on łącznie z 17 stron i jak wskazano powyżej dealerów i warsztaty interesują jedynie tabele A, B, C i D, z których najważniejsza jest tabela D. Z uwagi na objętość tabeli D zamieszczamy tylko jej fragmenty. Tabela ta rozróżnia pojazdy po dacie pierwszej rejestracji, w pozostałych pozycjach zostały stypizowane pojazdy po innych cechach. Łącznie tabela D zawiera 32 kategorie pojazdów, do których należy dopasować pojazdy w których w danym roku rozliczeniowym było zużywane paliwo. Wypełnia się tylko pozycje z kategoriami pojazdów posiadanych przez dealera. Dla dealerów samochodów nowych najbardziej istotna będzie pozycja 6 tabeli D czyli samochody osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5. Przepisy nie rozróżniają samochodów z normą EURO6, więc dla nich zastosowanie będzie mieć kategoria dotycząca normy EURO5. Ilość zużytego paliwa wskazuje się w megagramach [Mg], czyli w tonach,. Jako że najczęściej dealer dysponuje danymi o zużyciu paliwa wyrażonymi w jednostkach objętości (litrach lub m3 w przypadku sprzężonego gazu ziemnego), to należy je przeliczyć na Mg według poniższych wzorów:

49 Rodzaj paliwa Przelicznik 1 litr (ew. 1 m3) = benzyna silnikowa 0,755 kg/l 0, Mg (t) gaz płynny propan-butan 0,5 kg/l 0,0005 Mg (t) sprężony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane) 0,74 kg/m3 0,00074 Mg (t) sprężony gaz ziemny (silniki przebudowane) 0,74 kg/m3 0,00074 Mg (t) olej napędowy 0,84 kg/l 0,00084 Mg (t) biodiesel 0,84 kg/l 0,00084 Mg (t) Tabela D w podsumowaniu przewiduje najważniejszy element, czyli wysokość należnej opłaty, która wynika z dwóch czynników - ilości zużytego paliwa i tego w jakim pojeździe było ono zużyte. Wysokości należnych opłat określa załącznik numer 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. który posiada taką samą systematykę jak formularz szczegółowy tj. tabele A, B, C i D zawierające poszczególne stawki opłat za 1 megagram zużytego paliwa. Poniżej przedstawiono tabelę ze współczynnikami, przy czym dla dealerów samochodów nowych ponownie najważniejsze są zapisy pozycji 6 tabeli D, czyli silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO5. Stawki dotyczą kolejno benzyny silnikowej, gazu płynnego propanu-butanu, sprzężonego gazu ziemnego (silniki fabrycznie przystosowane), sprzężony gaz ziemny (silniki przebudowane), oleju napędowego i biodiesla.

50 Poniżej znajduje się pełna tabela ze współczynnikami:

51

52

53 Po zsumowaniu opłat z tabeli formularza szczegółowego, formularza zbiorczego należy wpisać należne opłaty i łączną ilość należnej opłaty wynikającą z tabel A, B, C i D. Opłatę zsumowaną należy zaokrąglić do pełnych złotych. WAŻNE: Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których tu mowa. Jeżeli chodzi o pojęcie rodzaj korzystania to należy tu rozumieć zbiorczo wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czyli łączną wartość w formularzu zbiorczym pod pozycją Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem. Czyli jeżeli wartość w tej konkretnej pozycji nie przekroczy 800 zł, to opłaty nie uiszczamy, natomiast jeżeli nie przekroczy 100 zł to nie musimy też składać w ogóle obu formularzy. Jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu lub jeśli dane w wykazie nasuwają zastrzeżenia marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji w oparciu o własne ustalenia lub na podstawie wyników kontroli

54 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska KWESTIA OPŁAT ZA POBÓR WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Wykazy dotyczące korzystania ze środowiska za 2017 rok i lata wcześniejsze uwzględniały kwestie poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Obecnie zagadnienia te regulowane ustawą Prawo wodne. Za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych opłaty są pobierane w formie opłaty stałej i opłaty zmiennej, ustalanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe, a wykaz za 2017 rok należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego..

55 Część F obowiązki Dealera w zakresie odpadów zakres obowiązku wpis w rejestrze szczegółowe obowiązki Dealera wpis w rejestrze BDO działalności w zakresie odpadów termin odbiorca/ podmiot wykonujący obowiązek marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania /siedzibę Dealera informacje dodatkowe ewidencja ewidencja odpadów stale Dealer wewnętrznie Dealer jako wytwórca i posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów Możliwe jest prowadzenie pełnej, uproszczonej lub zwolnienie z ewidencji. sprawozdawczość złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, - do dnia 15 marca roku kolejnego po marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z

56 o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów roku, którego dane dotyczą, - w ciągu 7 dni od trwałego zaprzestania działalności zbierania lub przetwarzania odpadów obowiązku złożenia sprawozdania PODSTAWA PRAWNA: 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów OPIS: Wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów jest posiadaczem odpadów. Obowiązuje domniemanie, że władający powierzchnią nieruchomości jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości. Co do zasady posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Sposób klasyfikowania odpadów wraz z katalogiem odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

57 Posiadacz odpadów powinien prowadzić ewidencję powstających odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów. Karty ewidencji odpadów prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz kart przekazania odpadu. Wzory takich dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Możliwe jest zwolnienie z obowiązku ewidencji lub prowadzenie ewidencji w formie uproszczonej. Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnieni są: - wytwórcy odpadów komunalnych, - wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, - osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, - podmioty, prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, - wytwórcy odpadów, którzy wytwarzają określone rodzaje odpadów lub ilości nieprzekraczające progów, opisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (tabela poniżej).

58

59

60 EWIDENCJA UPROSZCZONA Uproszczoną ewidencję prowadzi się wyłącznie w postaci kart przekazania odpadów. Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić Dealerzy, którzy: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne - niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton (Mg) rocznie Ewidencja uproszczona odpadów prowadzona jest z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu. W typowych przypadkach prowadzenie ewidencji uproszczonej nie zwalnia jednak Dealera od sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych o odpadach (takie zwolnienie dotyczy transportującego odpady, który nie jest posiadaczem odpadów). EWIDENCJA PEŁNA: Ewidencję pełną odpadów prowadzi się stosując dokumenty: karty ewidencji odpadów (do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów, dla każdego rodzaju odpadu odrębnie) karty przekazania odpadu (stosowana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom) karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (dla sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, nie będących posiadaczami odpadów). inne: karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (dla stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów), karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu), karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych (dla oczyszczalni ścieków)

61 Kartę przekazania odpadu sporządza przekazujący odpad, wypełniana jest również przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad. Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi. Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów oraz dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów. Możliwe jest sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić po zakończeniu miesiąca. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzać przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad. Karty przechowuje się przez okres 5 lat. PROCEDURA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA Dealer - posiadacz odpadów prowadzący ewidencję ma obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów oznacza nieprowadzenie ewidencji i brak przedkładania sprawozdania co do takich odpadów marszałkowi województwa. Zbiorcze zestawienia danych Dealer przekazuje na formularzu marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Właściwych może być kilku marszałków województwa.

62 Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach Wersję edytowaną wzorów zestawień udostępniają poszczególne urzędy marszałkowskie na swoich stronach internetowych. Część urzędów marszałkowskich udostępnia aplikacje wspierające półautomatyczne tworzenie sprawozdań.

63 Część G obowiązki sprawozdawcze Dealera - KOBIZE zakres i obowiązki złożenie raportu szczegółowe obowiązki Dealera sporządzenie i złożenie raportu w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji termin gdzie zrealizować obowiązek informacje dodatkowe koniec lutego każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły przez internet na stronie

64 PODSTAWA PRAWNA 1. ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 2. rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. OPIS: Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w terminie do końca lutego każdego roku raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Krajową bazę prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Funkcję prowadzenia KOBIZE powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Wielkości emisji zawarte w raporcie ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji. Za podmiot korzystający ze środowiska uznaje się: a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; Za urządzenie uznaje się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu Za emisję uznaje się wprowadzane w wyniku działalności człowieka, bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje;

65 PROCEDURA: Przed opisem procedury należy przestrzec, że formularz jest skomplikowany i wielostopniowy, a założenie konta powodować będzie obowiązek jego wypełniania. W chwili obecnej brak jest sankcji za niezłożenie raportu do KOBiZE. Możliwe jest także modyfikowanie raportów złożonych za lata poprzednie. ETAPY REJESTRACJI: 1) Założenie konta, wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego W pierwszej kolejności należy założyć konto w Krajowej bazie. Konto tworzy się po przesłaniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej zawierającego: - dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu, - dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących formularz, - dane osób, które otrzymają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie, - dane osoby wypełniającej formularz.

66 2) Aktywacja konta Krajowy Ośrodek na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wysyła maila z linkiem do aktywacji konta w Krajowej bazie oraz identyfikator (login) i hasło dostępu. 3) Użycie formularza aktywacyjnego Przesłany link prowadzi do strony na której został wygenerowany formularz rejestracyjny. Jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, to koniec procedury tworzenia konta.

67 Jeżeli nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego epuap należy dodatkowo wysłać formularz w wersji papierowej, który jest generowany poprzez formularz elektroniczny. Formularz rejestracyjny w postaci papierowej należy przesłać na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Chmielna 132/ Warszawa z dopiskiem Krajowa baza Zmiany danych dokonuje się przez przesłanie formularza aktualizacyjnego. Zamknięcie konta w Krajowej bazie zgłasza się do Krajowego ośrodka przez przesłanie formularza zamknięcia konta w Krajowej bazie. Formularze zmiany i zamknięcia konta, przesyła się do Krajowego ośrodka w terminie 21 dni od zaistnienia stanu faktycznego uzasadniającego przesłanie formularza. WPROWADZENIE RAPORTU Po założeniu konta raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową za pośrednictwem elektronicznego konta.

68 Raport wprowadza się przez wypełnienie formularza, w trybie bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną, po zalogowaniu się do Krajowej bazy, za pomocą uzyskanego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Po zalogowaniu do systemu należy wybrać Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wybrać okres sprawozdawczy Formularz składa się z trzech części. Zawierają one informacje wymienione poniżej, które należy przygotować przed przystąpieniem do wypełniania formularza. Część I to sprawozdanie w zakresie miejsc korzystania ze środowiska. Zawiera:

69 a) oznaczenie miejsca korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje: - w przypadku zakładu: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej - o ile je posiada, współrzędne geograficzne lokalizacji zakładu odniesione do geograficznego środka zakładu4), przeważający rodzaj działalności wykonywanej w zakładzie - według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), numer identyfikacyjny zakładu w Krajowym Rejestrze Uwalniania i transferu Zanieczyszczeń - o ile posiada, - w przypadku innego miejsca korzystania ze środowiska niż zakład: adres i współrzędne geograficzne, b) rok rozpoczęcia działalności oraz rok i sposób zakończenia działalności w miejscu korzystania ze środowiska, c) rodzaj korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), d) informacje dotyczące eksploatowanych instalacji: - oznaczenie instalacji, sektor, rodzaj, podsektor, w tym rodzaj prowadzonego procesu, - kod PKD, kod rodzaju działalności E-PRtR i numer KPRU, - data oddania do użytkowania, data nabycia tytułu prawnego do instalacji, - zmiany dokonane w instalacji w okresie sprawozdawczym mające wpływ na wielkość emisji, - czas pracy instalacji i jej odstawienia (w tym czas pracy w warunkach normalnych i odbiegających od normalnych, liczba przerw), - parametry techniczne lub technologiczne instalacji właściwe dla danego rodzaju instalacji, w tym np.: całkowita pojemność, energia młota, liczba kwater, liczba budynków inwentarskich, duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP), rozumiane zgodnie z przepisami w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, średnia długość cyklu produkcyjnego, - data i forma zakończenia eksploatacji, a w przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji przez inny podmiot - REGON podmiotu, który stał się prowadzącym instalację, e) informacje o źródłach powstania emisji wchodzących w skład instalacji: - oznaczenie, rodzaj, typ, - proces prowadzony w źródle,

70 - data uzyskania pozwolenia na budowę, data oddania do użytkowania, data wyrejestrowania źródła decyzją Urzędu Dozoru technicznego lub jego trwałego wyłączenia, planowany termin trwałego wyłączenia, - zmiany dokonane w źródle, - czas pracy źródła, czas remontu źródła, czas odstawienia źródła (w tym czas pracy w warunkach normalnych i odbiegających od normalnych), - parametry techniczne lub technologiczne źródła właściwe dla danego rodzaju źródła, w tym np.: nominalna moc cieplna, moc znamionowa, sprawność nominalna, wydajność nominalna, wydajność topienia, pojemność wanny, metoda produkcji, f) informacje o miejscach emisji - emitorach, którymi wprowadzane są gazy cieplarniane i inne substancje do powietrza: - oznaczenie, rodzaj wylotu, - współrzędne geograficzne4), - wysokość, średnica, - temperatura gazów odlotowych5) - strumień objętości gazów odlotowych6), prędkość gazów odlotowych7), - czas pracy emitora/przewodu emitora, - średnioroczne stężenia zanieczyszczeń, - podłączone do emitora źródła i instalacje, g) charakterystykę środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji: - typ urządzenia redukcyjnego, - metoda redukcji, - podłączone do tego urządzenia redukcyjnego źródła, instalacje i emitory, - rodzaje zanieczyszczeń, których emisja jest redukowana, - sprawność redukcji, h) rodzaje i wielkości produkcji lub procesów przetwarzania związanych z emisjami i prowadzonych w instalacji, i) charakterystykę związanych z emisjami surowców i paliw zużywanych w instalacjach i źródłach powstawania emisji oraz odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania lub odzysku w instalacjach lub źródłach powstawania emisji:

71 - rodzaj paliwa, odpadu i surowca, - ilość, wartość opałowa, zawartość siarki i popiołu, j) rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza: - z instalacji lub źródeł powstawania emisji, metody ustalania wielkości emisji, a jeżeli emisja została ustalona metodą wskaźnikową - wskaźniki emisji, którymi określono roczne wielkości emisji, - z procesów prowadzonych poza instalacjami oraz rodzaje tych procesów, k) informacje o przeprowadzonych pomiarach wielkości emisji, l) informacje o pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zezwoleniach, o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w tym: - organ wydający decyzję i jej znak, - data wydania decyzji i termin jej obowiązywania, - informacje na temat zmiany decyzji, sprostowania błędów lub omyłek w szczególności: organ wydający decyzję lub postanowienie, znak i data wydania decyzji lub postanowienia, zakres zmiany, rodzaj sprostowanego błędu lub omyłki, - instalacje objęte decyzją oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, - organ, który przyjął zgłoszenie, - data dokonania zgłoszenia, m) informacje o korzystaniu z odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji dla źródła spalania paliw dotyczących w szczególności: - źródła, które będzie eksploatowane w ograniczonym czasie użytkowania, o którym mowa w art. 146a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, - źródła wymienionego w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,

72 - źródła szczytowego, - źródła, w którym są stosowane lokalne paliwa stałe, - źródła, w przypadku którego co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle stanowi ciepło przekazywane do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody, o którym mowa w art. 146b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, - źródła objętego Przejściowym Planem Krajowym, o którym mowa w art. 146c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, n) informacje o korzystaniu z odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji dla instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, do których stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; Część II to sprawozdanie z eksploatacji urządzeń Dotyczy urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje zawiera rodzaj urządzenia oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa Część III to sprawozdanie dla przedsięwzięć inwestycyjnych Zawiera następujące informacje: a) rodzaj przedsięwzięcia i określenie adresu jego realizacji, b) planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia, c) prognozowane wielkości emisji ze zrealizowanego przedsięwzięcia lub prognozowane sprawności redukcji emisji albo prognozowane stężenia substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. Z punku widzenia dealerów najważniejszy element stanowi część druga - sprawozdanie z eksploatacji urządzeń

73 i zakładka EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, w której widoczne są w menu po lewej stronie pozycje: 1) Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń; 2) Emisja z innych urządzeń źródło: Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za rok 2018 W części spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń należy sprawozdać zużycie paliw z urządzeń (w tym środków transportu), jakie eksploatowane są przez podmiot, w zależności od rodzaju silnika. W celu wprowadzenia danych należy w oknie Lista silników spalinowych wcisnąć przycisk Dodaj rodzaj silnika spalinowego. Następnie w formularzu wprowadzana danych należy z listy rozwijalnej wybrać Rodzaj silnika spalinowego, dalej w polu Rodzaj paliwa paliwo jakie spalane jest w wybranym typie silnika spalinowego. W dalszej kolejności dokonuje się wyboru Jednostki zużycia paliwa i określa ile paliwa danego rodzaju zostało spalone wypełniając pole Zużycie paliwa. Po wpisaniu powyższych informacji należy wcisnąć przycisk Zapisz dane w celu zatwierdzenia danych do bazy. Kolejny silnik wprowadza się przez przycisk Dodaj rodzaj silnika spalinowego.

74 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował bardziej szczegółowy poradnik (około 100 stron) z którego zaczerpnięto część prezentowanych informacji. Poradnik dostępny jest na stronie:

75 Część H obowiązki sprawozdawcze Dealera w zakresie F-GAZÓW (fluorowanych gazów cieplarnianych) i SZWO (substancji zubożających warstwę ozonową) zakres i obowiązki złożenie sprawozdania BDŚ szczegółowe obowiązki Dealera sporządzenie i złożenie elektronicznego formularza sprawozdania w Bazie Danych ze Sprawozdań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie termin koniec lutego każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły gdzie zrealizować obowiązek przez internet na stronie informacje dodatkowe Obowiązek dotyczy najczęściej dealerów i ASO dokonujących serwisowania klimatyzacji w samochodach.

76 PODSTAWA PRAWNA: OPIS: 1. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221) ( ustawa o f-gazach ) 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (wersja przekształcona) z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 286, str. 1) 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z , str. 195) 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych Obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy podmiotów stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane; Obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy podmiotów stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych lub pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji produktów i urządzeń, instalowaniu, serwisowaniu lub konserwacji, naprawie i likwidacji urządzeń, a także w innych procesach. W przypadku dealerów i ASO najczęściej ze względu na serwisowanie klimatyzacji w samochodach. Rolę wyspecjalizowanej jednostki, do której składa się sprawozdania powierzono Instytutowi Chemii Przemysłowej w Warszawie. Lista substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Fluorowane gazy cieplarniane (FGC) oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy cieplarniane zawierające fluor, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

77 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 z dnia 20 maja 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 150, str. 195) lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji. W bazie BDS prowadzonej przez Instytut Chemii Przemysłowej nie ma limitów minimalnych. Sprawozdanie należy złożyć z każdej ilości czynnika jeśli się go stosuje, odzyskuje, importuje luzem bądź w urządzeniach, eksportuje luzem bądź w urządzeniach w danym roku kalendarzowym. Od roku 2017 obowiązek sprawozdawczy dotyczy również z fluorowanych gazów cieplarnianych i ich mieszanin, zawartych w załączniku ll Rozporządzenia UE 517/2014 czyli między innymi czynnika 1234yf Ustawa o f-gazach przewiduje pojęcie niektórych pojazdów silnikowych. Pojęcie to oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260): a) kategorii M1 oraz b) kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Limit masy odniesienia 1305 kg dotyczy tylko pojazdów kategorii N1 (samochodów do przewozu ładunków), a nie samochodów osobowych i mikrobusów (maksymalnie 8 osób + kierowca), ponieważ mają one kategorię M1. Instytut Chemii Przemysłowej informuje, że dla takich samochodów osobowych i takich mikrobusów oraz samochodów kategorii N1 o masie odniesienia poniżej 1305 kg w sprawozdaniu należy zawsze wybierać rodzaj zastosowania: a) konserwacja lub serwisowanie systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych albo b) instalacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych albo c) naprawa systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Dla wszelkich innych pojazdów należy wybierać kategorie: a) konserwacja lub serwisowanie ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych albo b) instalacja ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych albo c) naprawa ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych

78 PROCEDURA: Sprawozdania są przekazywane w formie formularza mającego postać dokumentu elektronicznego, w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Przed sporządzeniem pierwszego sprawozdania trzeba zarejestrować się w bazie danych poprzez wypełnienie w tej bazie formularza rejestracyjnego. Dokonuje się tego na stronie internetowej Formularz rejestracyjny wygląda następująco:

79 Dołączenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu przekazującego sprawozdanie jest wymagane w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania podmiotu przez osobę wypełniającą formularz rejestracyjny nie wynika z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo składa się w formie skanu jako załącznik. Jeśli podmiotem przekazującym sprawozdanie i administratorem konta podmiotu jest ta sama osoba fizyczna, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

80 Kolejnym etapem jest weryfikacja konta przez ICHP, po którym przesyłany jest mail z potwierdzeniem aktywacji (w przypadku odmowy ICHP prosi o dodatkowe informacje). W systemie BDS można utworzyć konta osobowe z danymi kontaktowymi podmiotu składającego sprawozdanie. Następnie konieczne jest złożenie sprawozdania. Podawanie dan i katergorie danych następuje zgodnie z wzorem z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych z dnia 19 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 88). Sprawozdanie składa się z dwóch części. W pierwszej podaje się dane identyfikacyjne i profil podmiotu, w drugiej W pierwszej kolejności podajemy dane podmiotu. Jeżeli SZWO i FCG kupujemy w kraju, to nie wybieramy kategorii podmiot przywożący/wywożący.

81 Serwis dokonujący serwisowania klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowy zaznacza tutaj jedną lub obie kategorie zależnie od rodzaju stosowanych substancji lub mieszanin.

82 W rozumieniu tego sprawozdania przez substancję rozumie się każdą SZWO lub FGC które nie są mieszaniną. Następnie przechodzimy do podawania źródła pochodzenia substancji i jej nazw (w formularzu w wersji elektronicznej będzie się pojawiać dodatkowe miejsce): Jeżeli substancje lub mieszaniny nabywamy w kraju to część dotyczącą przywozu pomijamy. Analogicznie jeżeli nie dokonujemy wywozu substancji lub mieszanin.

83 W tej części należy podać ilość zakupioną i sprzedaną. Jeżeli sprawozdanie dotyczy tylko serwisowania systemów klimatyzacji, to w części 5 nic nie zaznaczamy.

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Najistotniejsze zmiany przepisów: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. www.bdo.mos.gov.pl Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.), która

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA L.p. Rodzaj u 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest 2. Informacja o wykorzystywanych PCB L.p. Rodzaj u 1. Sprawozdanie o pojazdach wycofanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) WZÓR Załącznik nr 1 FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK, O WPIS DO

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Ustawa określa prawa

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1322

Dz.U. 2014 poz. 1322 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2014 poz. 1322 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

PKO BP S.A. O/POZNAŃ

PKO BP S.A. O/POZNAŃ RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 UWAGA!!! Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje

Bardziej szczegółowo

1. Kto będzie tworzył konta w Rejestrze-BDO gminom?

1. Kto będzie tworzył konta w Rejestrze-BDO gminom? 1. Kto będzie tworzył konta w Rejestrze-BDO gminom? W związku z posiadaniem przez urzędy marszałkowskie kont administratorów to one będą tworzyły konta administratorów dla gmin i powiatów znajdujących

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK, 2) O WPIS

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666,

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie sprawozdań za rok 2018 przez przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju pojazdy wraz z oponami, olejami jako częściami

Sporządzanie sprawozdań za rok 2018 przez przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju pojazdy wraz z oponami, olejami jako częściami Sporządzanie sprawozdań za rok 2018 przez przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju pojazdy wraz z oponami, olejami jako częściami składowymi Jednostka organizacyjna Wrocław, luty 2019 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 09 maja 2013 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Z FO. Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ADRESAT. 1. Dane przedsiębiorcy

Załącznik nr 1 Z FO. Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ADRESAT. 1. Dane przedsiębiorcy FORMULARZE JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE (JPK) PODPIS ELEKTRONICZNY Załącznik nr 1 Z FO formularz rejestrowny Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ADRESAT AKTUALIZACYJNY, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA..

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Warszawa 20-03-2018r Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. * I Obowiązek wpisu do rejestru.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłata produktowa 2017-03-02 13:17:56 Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 8 października 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z 2015 r. poz. 933. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1478 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Za rok 2018 Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2526 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/18 U S T AWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Przez termin

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie Nowa ustawa o ZSEE Projekt ustawy wdraża

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U.2016.182 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Na podstawie art. 237b ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932 Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa. Zmiana przepisów

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa. Zmiana przepisów Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Zmiana przepisów Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687) Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł KRAWCZYK Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Streszczenie: Tematem przewodnim artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888) Przyczyny podjęcia prac nad ustawą: konieczność transpozycji, konieczność

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. USTAWA

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. USTAWA Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. Dz.U.2016.1478 t.j. z dnia 2016.09.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 2 lipca 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje podmioty o konieczności

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

Oferta świadczenia usług w zakresie ryzyka z tytułu opłaty produktowej

Oferta świadczenia usług w zakresie ryzyka z tytułu opłaty produktowej Oferta świadczenia usług w zakresie ryzyka z tytułu opłaty produktowej Luty 2018 r. KPMG w Polsce KPMG.pl Obowiązki przedsiębiorcy Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY ADRESAT 1 Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1413 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.180.1495 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1464 art. 1 2009.06.12 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz.18 WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA Z POJAZDAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Opłata produktowa Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) - wersja na dzień 1.01.2009 r. (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa nowelizująca ustawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Rozdział 1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Dane

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 9 sierpnia 2018 r. USTAWA z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000)

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

U#4) INTEGRATOR. Piotr Sz bert. Integrator sp. z o.o. ul. Miłocińska 1, Rzeszów. Rzeszów, dnia Pan Jerzy Ziaja.

U#4) INTEGRATOR. Piotr Sz bert. Integrator sp. z o.o. ul. Miłocińska 1, Rzeszów. Rzeszów, dnia Pan Jerzy Ziaja. U#4) INTEGRATOR Integrator sp. z o.o. ul. Miłocińska 1, 35-232 Rzeszów Rzeszów, dnia 12.12.2016 Pan Jerzy Ziaja Prezes Zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ul. Potocka 14 / 7 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487)

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) Warszawa, dnia 24 marca 2009 r. Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach dokonuje

Bardziej szczegółowo