OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach: - producentów, - importerów, - wewnątrzwspólnotowych nabywców. Spis treści: 1. Złożenia ogólne 2. Pojęcie wprowadzenia na rynek produktów w opakowaniach 3. Wyłączenia przepisów w zakresie opłaty produktowej 4. Rejestr przedsiębiorców 5. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach 5.1. Zasady ogólne 5.2. Kampanie edukacyjne 5.3. Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań innych niż wielomateriałowych i po produktach innych niż niebezpieczne 5.4. Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań wielomateriałowych 5.5. Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań po produktach niebezpiecznych 5.6. Realizacja obowiązków za pośrednictwem REEKO Organizacji Odzysku Opakowań korzyści dla przedsiębiorców 6. Zasady ustalania wymaganej wielkości recyklingu i odzysku w celu realizacji obowiązku 7. Najważniejsze terminy 8. Zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej z tytułu niewykonanego obowiązku

2 1. ZASADY OGÓLNE Ustawa określa zasady działania przedsiębiorców w zakresie: 1) wymagań, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasad realizacji obowiązku recyklingu i odzysku opakowań, 2) zasad ustalania i pobierania opłaty produktowej, 3) prowadzenia kampanii edukacyjnych. Celem uregulowań jest zmniejszenie ilości i szkodliwości opakowań oraz materiałów w nich zawartych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii. Ustawa m. in. określa prawa i obowiązki: importerów produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowych nabywców produktów w opakowaniach, producentów produktów w opakowaniach, którzy wprowadzają swoje produkty na rynek krajowy.

3 2. POJĘCIE WPROWADZENIA NA RYNEK PRODUKTÓW W OPAKOWNIACH Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu: 1) ich wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju, 2) ich przywozu na terytorium kraju, 3) wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. Jeżeli wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach nastąpiło w dwóch różnych terminach, za dzień wprowadzenia do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach uważa się dzień, w którym ich wprowadzenie do obrotu nastąpiło wcześniej. Definicje: Wprowadzający produkty w opakowaniach Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, a w szczególności: a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu, c) prowadzącego: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

4 więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach. Wprowadzenie do obrotu Rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Zgodnie z tą definicją za wprowadzenie do obrotu uważa się: wprowadzenie produktu w opakowaniu wytworzonego na terenie kraju, import produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Opakowanie W rozumieniu ustawy jest to wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Wyróżnia się następujące kategorie opakowań: 1) opakowania jednostkowe służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, 2) opakowania zbiorcze zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu, 3) opakowania transportowe służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego. Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

5 3. WYŁĄCZENIA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ Przepisów ustawy nie stosuje się do: Opakowań produktów, które w przeciągu tego samego roku kalendarzowego zostały wprowadzone na rynek w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie zostały wyeksportowane/ były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa może być również w takim przypadku dokonana przez innego przedsiębiorcę. O fakcie tym mogą poświadczać dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami. Przepisów ustawy nie stosuje się do: Wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do ww. przedsiębiorców stanowi to pomoc de minimis.

6 4. REJESTR PRZEDSIEBIORCÓW Przedsiębiorca będący: a) importerem produktów w opakowaniach, b) wewnątrzwspólnotowym nabywcą produktów w opakowaniach, c) producentem produktów w opakowaniach. podlega, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej rejestrem. Przepisy przejściowe: Podmioty objęte obowiązkiem wpisu do rejestru mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

7 5. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCEGO PRODUKTY W OPAKOWANIACH 5.1. Zasady ogólne Wprowadzający produkty w opakowaniach są obowiązani: 1) zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty, 2) prowadzić publiczne kampanie edukacyjne, 3) sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 4) prowadzić ewidencję opakowań w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym, 5) przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą, 5) stosować opakowania, które spełniają wymagania dla opakowań wprowadzanych na rynek: a) opakowanie nie może zawierać szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi; Wymagania dla opakowań uważa się za spełnione w przypadku zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.5). Oceny zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

8 b) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg, z wyłączeniem opakowań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. Ustawy c) opakowania powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający: ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, ich recykling. inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy 5.2. Kampanie edukacyjne Obowiązek może być wykonywany przez wprowadzającego produkty w opakowaniach: samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek: 1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub 2) przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9 Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań innych niż wielomateriałowych i po produktach innych niż niebezpieczne opakowań: Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek recyklingu i odzysku - samodzielnie albo - za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie. W przypadku samodzielnego realizowania obowiązku, przedsiębiorca poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi: wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. Dokumenty DPO i DPR wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach. W przypadku realizowania obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, przedsiębiorca zleca wykonanie recyklingu i odzysku na podstawie zawartej z nią w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

10 Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany: a) przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach, b) przechowywać wszystkie umowy zawarte z Organizacją odzysku opakowań przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać, c) przechowywać przez 5 lat Dokumenty DPR i DPO, w oparciu o które ustala się wielkość recyklingu i odzysku,, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą, chyba, ze zawarł umowę z Organizacją odzysku opakowań. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych na temat ilości opakowań wprowadzonych w danym roku kalendarzowym, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania organizacji odzysku opakowań. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów.

11 5.4. Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań wielomateriałowych Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych tego typu. Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje ww. obowiązek - samodzielnie albo - przez przystąpienie do porozumienia. Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych mogą: na równych zasadach przystąpić do porozumień zawartych pomiędzy Organizacjami samorządu gospodarczego a marszałkami województw. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych. prowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi z nich powstających posiadaczowi odpadów. Porozumienia tworzone są w celu utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych. Wprowadzający produkty w opakowaniach podlega wykluczeniu z porozumienia w razie niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia.

12 5.5. Realizacja obowiązku recyklingu i odzysku opakowań po produktach niebezpiecznych Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin w opakowaniach jest obowiązany: zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów niebezpiecznych, zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. sfinansować koszty zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin u przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje jego produkty. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje obowiązki: samodzielnie, albo przez przystąpienie do porozumienia. mogą: Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach, a w tym środki ochrony roślin, a) na równych zasadach przystąpić do porozumień zawartych pomiędzy Organizacjami samorządu gospodarczego a marszałkiem województwa. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych. b) zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi z nich powstających posiadaczowi odpadów. Wprowadzający produkty w opakowaniach podlega wykluczeniu z porozumienia w razie niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia. Porozumienia tworzone są w celu utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po produktach niebezpiecznych, a w tym po środkach ochrony roślin.

13 5.6. Realizacja obowiązków za pośrednictwem REEKO Organizacji Odzysku Opakowań S. A. korzyści dla przedsiębiorców Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach przekazując realizację obowiązku REEKO Organizacji Odzysku Opakowań S. A.: Jest całkowicie zwolniony z opłaty produktowej przez co może zyskać dużą oszczędność Zapewnia sobie w pełni zrealizowany obowiązek recyklingu i odzysku opakowań, Jest zwolniony z obowiązku prowadzenia we własnym zakresie kampanii edukacyjnych w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zyskuje profesjonalnego partnera w gospodarce odpadami, Zyskuje fachowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, REEKO Organizacji Odzysku Opakowań S. A.: Realizuje obowiązki przedsiębiorców w oparciu o dokumentację pochodzącą ze sprawdzonych źródeł i tylko od renomowanych zakładów przetwarzania odpadów, w większości od akcjonariuszy Realizuje obowiązki poprzez poddanie recyklingowi odpadów, które odpowiadają rodzajowi odpadów wprowadzonych przez wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach, dlatego proces zachodzi bez zaangażowania ze strony przedsiębiorcy Świadczy pomoc w uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Składa w imieniu przedsiębiorcy wymagane sprawozdania okresowe oraz pomaga w uzyskaniu wymaganej dokumentacji w przypadku zwolnienia z obowiązku Z pasją organizuje kampanie edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów Rzetelnie zapewnia odzysk i recykling opakowań od 2005 r. REEKO Organizacja Odzysku Opakowań S. A. dopełnia wszystkich formalności za wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach bez zaangażowania ze strony przedsiębiorcy.

14 6. ZASADY USTALANIA WYMAGANEJ WIELKOŚCI RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości: L. p. Rodzaj opakowania Wymagany poziom % Odzysk Recykling 1 Opakowania razem Opakowania z papieru i tektury 61 3 Opakowania z tworzyw sztucznych 23,5 4 Opakowania z drewna 16 5 Opakowania z aluminium 51 6 Opakowania ze stali 51 7 Opakowania ze szkła 61 8 Opakowania wielomateriałowe poziom określony odpowiednio w poz. 1 7 wg rodzaju materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów: odzysku odpadów opakowaniowych do odzysku zalicza się procesy odzysku R1 R9,

15 recyklingu odpadów opakowaniowych do recyklingu zalicza się procesy odzysku R2 R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zalicza się wyłącznie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych zebranych na terytorium kraju. Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. Rozliczenie wykonania obowiązku recyklingu i odzysku opakowań następuje na koniec roku kalendarzowego. Wyłączenie spod realizacji obowiązku obejmuje wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub produkty w opakowaniach stanowiących środki ochrony roślin, którzy przystąpili do porozumień zawartych pomiędzy Organizacjami samorządu gospodarczego a marszałkiem województw.

16 7. NAJWAŻNIEJSZE TERMINY Wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach w terminie do: L. p TERMIN OBOWIĄZEK marca Termin złożenia rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz o przeprowadzonych kampanii edukacyjnych Termin złożenia dokumentów przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którym przysługuje zwolnienie z obowiązku recyklingu i odzysku opakowań, z tytułu wprowadzenia < 1 Mg opakowań, tj.: 1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis 2) wymagane informacje oraz inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych. Termin wniesienia opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa

17 8. ZASADY USTALANIA I POBIERANIA OPŁATY PRODUKTWEJ Z TYTUŁU NIEWYKONANANEGO OBOWIĄZKU Wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy nie wykonali obowiązku recyklingu i odzysku w wymaganej wielkości, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: 1) recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem, 2) odzysku. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. Sposób obliczenia opłaty produktowej przedstawiają poniższe wzory: Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2 7 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: OP rec. Prec. OR M SO 100% gdzie: OP rec. oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, M oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, P rec. oznacza wymagany poziom recyklingu w %, OR oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych do obrotu opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, wyrażony w %, SO oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. Jeżeli P rec. OR ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość 0.

18 Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: ( ) ( ) gdzie: OP odz. oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, M z indeksem liczbowym oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym: M 1 dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, M 2 dotyczy opakowań z aluminium, M 3 dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, M 4 dotyczy opakowań z papieru i tektury, M 5 dotyczy opakowań ze szkła, M 6 dotyczy opakowań z drewna, M 7 dotyczy opakowań wielomateriałowych, M 8 dotyczy pozostałych opakowań, SO z indeksem liczbowym oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: SO 1 dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, SO 2 dotyczy opakowań z aluminium, SO 3 dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, SO 4 dotyczy opakowań z papieru i tektury, SO 5 dotyczy opakowań ze szkła, SO 6 dotyczy opakowań z drewna, SO 7 dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO 8 dotyczy pozostałych opakowań, P odzysku oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku kalendarzowym poziom odzysku, M całkowita oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,

19 M odzyskana oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: ( ) ( ) gdzie: OP rec. oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, M z indeksem liczbowym oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym: M 1 dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, M 2 dotyczy opakowań z aluminium, M 3 dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, M 4 dotyczy opakowań z papieru i tektury, M 5 dotyczy opakowań ze szkła, M 6 dotyczy opakowań z drewna, M 7 dotyczy opakowań wielomateriałowych, M 8 dotyczy pozostałych opakowań, SO z indeksem liczbowym oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: SO 1 dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, SO 2 dotyczy opakowań z aluminium, SO 3 dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, SO 4 dotyczy opakowań z papieru i tektury, SO 5 dotyczy opakowań ze szkła, SO 6 dotyczy opakowań z drewna, SO 7 dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO 8 dotyczy pozostałych opakowań, P recyklingu oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku kalendarzowym poziom recyklingu,

20 M całkowita oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, M poddana recyklingowi oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Opłata za substancje kontrolowane Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Urząd

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo