Rachunkowość finansowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość finansowa"

Transkrypt

1 Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej przed przyszłymi jej obciążeniami, których możliwość wystąpienia w przyszłości jest dla jednostki gospodarczej wiadoma lub przypuszczalna, w związku z prowadzoną przez daną jednostkę działalnością. Cel tworzenia rezerw Celem tworzenia rezerw przez jednostkę gospodarczą jest, z jednej strony, dążenie do łagodzenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z drugiej zaś strony, postulat przedstawienia rzetelnego wyniku finansowego, bowiem rezerwy mogą w znaczący sposób wpłynąć na obraz wyniku finansowego jednostki. dr Tomasz Gabrusewicz 2 1

2 Rodzaje i źródła ryzyka w działalności gospodarczej Ryzyko stopy procentowej wynika ze zmian poziomu stóp procentowych. Ceny papierów wartościowych zmieniają się w kierunku przeciwnym do zmian stopy procentowej. Ryzyko rynku odnosi się do wahań dochodów spowodowanych zmianami na rynku. Dotyczy ono wszystkich lokat w papiery wartościowe. Ryzyko inflacji odnosi się do zmniejszenia się siły nabywczej wynikającego ze zmian ogólnej siły nabywczej dolara. Ryzyko działalności jest związane z inwestowaniem w działalność danego podmiotu lub gałęzi przemysłu. Ryzyko finansowe jest związane z wykorzystaniem kapitału obcego(dźwignia) do finansowania działalności firmy. Ryzyko płynności jest związane z papierami wartościowymi, które nie mogą być szybko nabyte(sprzedane) bez znaczącego zwiększenia(zmniejszenia) ich ceny. Ryzyko kredytowe wynika z możliwości, że jedna ze stron w transakcji kredytowej nie będzie chciała lub mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań. Ryzyko walutowe (lub kursu walut) polega na możliwości poniesienia straty w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut. dr Tomasz Gabrusewicz 3 Skutki tworzenia rezerw Tworzenie rezerw może spowodować obniżenie wyniku jednostki, a rozwiązanie - jego powiększenie. Tworzenie rezerw może prowadzić do powstania sprzeczności interesów kierownictwa jednostki, dążącego do działania jak najbardziej korzystnego i przynoszącego maksymalnie pozytywne efekty jednostce, z interesami organów podatkowych, dążących do maksymalizacji wielkości podatku dochodowego, oraz z partykularnymi interesami właścicieli jednostki, którzy z kolei żądają maksymalizacji wysokości wypłacanej im dywidendy. dr Tomasz Gabrusewicz 4 2

3 Ze względu na zróżnicowane cechy, rezerwy można klasyfikować z punktu widzenia różnych kryteriów Kryteria klasyfikacji rezerw Biorąc pod uwagę regulację prawną rezerw, można wyszczególnić dwie ich grupy: rezerwy obligatoryjne - przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości w określonych okolicznościach nakładają na jednostkę obowiązek stworzenia zabezpieczenia, np. rezerwa na odroczony podatek dochodowy, rezerwy fakultatywne - decyzja o ich powstaniu jest suwerennym wyborem kierownictwa przedsiębiorstwa. dr Tomasz Gabrusewicz 5 Z punktu widzenia przeznaczenia rezerw można wyodrębnić: rezerwy ogólne - celem ich powstania jest zabezpieczenie ciągłości działania jednostki gospodarczej poprzez zwiększenie możliwości samofinansowania, np. odpisy z zysku na kapitał zapasowy, rezerwy specjalne - tworzone są z określeniem przeznaczenia zarezerwowanych środków na zabezpieczenie imienne nazwanych, strat lub innych zobowiązań. Kolejnym kryterium podziału odnoszącym się do źródeł finansowania rezerw jest stopień jawności ich tworzenia, który może być: pełny - tytuł rezerwy nie pozostawia wątpliwości skąd zostały wzięte środki na sfinansowanie, wskazując jednoznacznie grupę aktywów, z której zostały wyodrębnione, np. kapitał rezerwowy z przeszacowania środków trwałych, ograniczony - rezerwy nie są jednoznacznie określone jako środki gospodarcze z grupy aktywów, np. kapitał rezerwowy. dr Tomasz Gabrusewicz 6 3

4 Z punktu widzenia wpływu na wynik finansowy, rezerwy dzielą się na: rezerwy kształtujące wynik finansowy będące kosztem działalności, np. odpisy aktualizujące wartość należności, rezerwy wpływające na wynik finansowy będące przejawem tezauryzacji środków przez jednostkę, np. odpisy z zysku na kapitał zapasowy, rezerwy niemające wpływu na wynik finansowy, np. kapitał rezerwowy z przeszacowania środków trwałych. Kryterium sposobów tworzenia dzieli rezerwy na: rezerwy obciążające koszty lub straty, rezerwy powstałe poprzez podzielenie wyniku finansowego, np. odpisy z wyniku finansowego na kapitał zapasowy, rezerwy powstające poprzez wydzielenie części środków gospodarczych np. rezerwa obowiązkowa w bankach, rezerwy polegające na zwiększeniu wartości aktywów, np. kapitał rezerwowy z przeszacowania środków trwałych. dr Tomasz Gabrusewicz 7 Biorąc pod uwagę czynnik ryzyka w momencie tworzenia rezerwy, wyróżnia się: rezerwy, w których ryzyko dotyczy niepewności wystąpienia kosztu straty lub zobowiązania, rezerwy, których ryzyko dotyczy niepewnej ich wysokości (bierne rozliczanie międzyokresowe - rezerwa na koszty przyszłych napraw). Mając na uwadze miejsce prezentacji rezerw w sprawozdaniu finansowym wyróżnia się: rezerwy bilansowe - wyszczególnione w bilansie jednostki, rezerwy niebilansowe - przedstawione w informacji dodatkowej. bilansowe prezentowane w bilansie są źródłem finansowania majątku, a przez to ich prezentacja następuje w pasywach bilansu. dr Tomasz Gabrusewicz 8 4

5 związane z ryzykiem gospodarczym wykazywane w grupie B pasywów bilansu należy określić jako zabezpieczenie na znane jednostce gospodarczej ryzyko, grożące straty oraz skutki negatywne innych prawdopodobnych zdarzeń. te należy interpretować jako prawdopodobne zobowiązania jednostki gospodarczej, związane z oszacowaniem ryzyka gospodarczego, a więc jej przyszłymi obciążeniami. Tworzenie tych rezerw zwiększa z reguły koszty działalności podmiotu gospodarczego (czasami obniża wynik finansowy), a więc jednocześnie zmniejsza jej zysk netto. Zatem poprzez ich tworzenie istnieje możliwość kreowania w pewnym zakresie wizerunku finansowego jednostki gospodarczej, stąd są one z zasady regulowane przez prawodawcę. dr Tomasz Gabrusewicz 9 Powszechnie wyróżnia się dwie klasy tej grupy rezerw: rezerwy na zobowiązania, rezerwy na koszty i straty. Pierwsze z nich służą zabezpieczeniu przyszłych roszczeń podatkowych budżetu państwa i ewentualnych roszczeń pracowników, drugie - chronią jednostkę przed spodziewanymi przesunięciami w czasie i obciążeniami o charakterze i strat Pierwsza klasa rezerw dotyczy przede wszystkim rezerwy na odroczony podatek dochodowy osób prawnych (powyższe stwierdzenie nie dotyczy ubezpieczycieli i towarzystw ubezpieczeniowych, którzy tworzą pewien rodzaj rezerw na zobowiązania). Tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony w czasie jest konieczne w sytuacji, gdy wynik bilansowy jednostki jest wyższy od podstawy opodatkowania, a różnica ta jest przejściowa. Oznacza ona odłożone w czasie zobowiązania jednostki gospodarczej wobec fiskusa, których obowiązek likwidacji nastąpi w okresach przyszłych. dr Tomasz Gabrusewicz 10 5

6 Druga klasa rezerw na ryzyko gospodarcze, czyli rezerwy na koszty i straty, różni się tym od rezerw na przyszłe zobowiązania, że ich tworzenie uwarunkowane jest wyłącznie wewnętrznymi decyzjami jednostki gospodarczej. Przyczyną tworzenia tych rezerw jest dążenie jednostki do możliwie najbardziej wiernego ustalenia wyniku finansowego. Chodzi tu o imiennie określone wydatki, które z pewnością wystąpią rzeczywiście w następnym okresie, ale zgodnie z przepisami prawa lub zwyczajem handlowym dotyczą obecnego okresu działalności. Typowe przykłady tej klasy rezerw to: rezerwy na koszty szkód górniczych, rezerwy na restrukturyzację, rezerwy na straty prowadzonych aktualnie transakcji i przedsięwzięć, rezerwy z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy. Powyższe rezerwy zabezpieczają jednostkę przed ryzykiem wystąpienia strat lub w przyszłości, a dotyczących bieżących poczynań. Można je ogólnie scharakteryzować jako rezerwy zabezpieczające oszacowane ryzyko, związane z niepewnością efektów podjętych obecnie działań gospodarczych. dr Tomasz Gabrusewicz 11 Ostatnią grupę rezerw stanowią bierne rozliczenia międzyokresowe. Głównymi rezerwami należącymi do grupy biernych rozliczeń międzyokresowych są: - rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi za sprzedane produkty, - rezerwa na urlopy, - rezerwa na remonty zapobiegawcze. Bierne rozliczenia międzyokresowe są swego rodzaju doszacowaniem działalności jednostki, podporządkowanym w danym okresie zasadzie memoriałowej. Celem tworzenia takich rezerw jest więc otrzymanie prawdziwych - jak najbardziej zbliżonych pod względem zgodności w czasie - zaliczeń do osiągniętych dzięki nim efektów działalności. dr Tomasz Gabrusewicz 12 6

7 Podsumowując należy stwierdzić, że ustawa o rachunkowości przewiduje tworzenie rezerw obciążających koszty lub straty na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, zaś plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować te przyszłe zobowiązania. dr Tomasz Gabrusewicz 13 Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane rezerwy wobec niezrealizowania się w całości lub części ryzyka uzasadniającego ich utworzenie zwiększa odpowiednio na dzień, na który okazały się zbędne, pozostałe przychody operacyjne, przychody z operacji finansowych lub zyski nadzwyczajne. Do ewidencji rezerw służy konto o nazwie " oraz konto Odpisy aktualizujące rozrachunki". Po stronie Ct tych kont ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerw lub odpisów, natomiast po stronie Dt księguje się zmniejszenie i rozwiązanie. Saldo Ct tych kont oznacza stan rezerw lub odpisów aktualizujących rozrachunki. dr Tomasz Gabrusewicz 14 7

8 dr Tomasz Gabrusewicz 15 typowe zapisy ewidencyjne Lp. Treść operacji Dt Ct 1. Utworzenie rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, w tym także związane z restrukturyzacją dotyczące: - operacji finansowych - operacji niefinansowych - zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem gospodarowania 2. Wykorzystanie rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania 3. Rozwiązanie części lub całości niewykorzystanej rezerwy wobec ustania jej przyczyny utworzenia Przychody finansowe PPO Straty nadzwyczajne 4. Rabat (ryczałt) według FV lub faktury korygującej Rozrachunki z dostawcami/ 130/ Rozliczenie zakupu 5. Wykorzystanie rabatu na naprawy gwarancyjne Rezerwa na naprawy gwarancyjne 6. Wycena rezerwna przyszłe zobowiązania płatne w walutach obcych na dzień bilansowy: - wyższy kurs na dzień bilansowy Koszty finansowe/ PKO Rozrachunki z dostawcami/ Inne rozrachunki z pracownikami/ Pozostałe rozrachunki Przychody finansowe/ PPO/ Straty nadzwyczajne Rezerwa na naprawy gwarancyjne Rozliczenie zakupu/ Towary/ Koszty działalności pomocniczej -niższy kurs na dzień bilansowy Koszty finansowe/ PKO dr Tomasz Gabrusewicz 16 8

9 ujęcie bilansowe W strukturze bilansowej rezerwy mają być prezentowane w pasywach w pozycji B.l. w następującym układzie: I. na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe. Zasady tworzenia rezerw na odroczony podatek dochodowy reguluje UoR w art. 37. Rozwiązania tam przyjęte nakładają obowiązek tworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy oraz ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. dr Tomasz Gabrusewicz 17 ujęcie bilansowe Źródłem tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku są różnice między prawem podatkowym i bilansowym w zakresie uznania i przychodów. Różnice te wpływają na konieczność przekształcenia wyniku finansowego brutto w podstawę opodatkowania i ustalenia obciążenia podatkowego tego wyniku. Rezerwę na odroczony podatek dochodowy ustala się od przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Wartość podatkowa aktywów to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Wartością podatkową pasywów jest wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. dr Tomasz Gabrusewicz 18 9

10 Ustalenie różnic przejściowych dotyczy wyceny aktywów i pasywów dla celów bilansowych oraz podatkowych (rozumiana jako kwota przyporządkowana danemu składnikowi aktywów i pasywów, służąca celom podatkowym). W celu prawidłowego obliczenia wartości podatkowej i bilansowej aktywów oraz pasywów niezbędne jest prawidłowe wyodrębnienie różnic trwałych i przejściowych. Wynik finansowy brutto Ustalenie bieżącego zobowiązania podatkowego wobec budżetu +/- Różnice trwałe i przejściowe => Podstawa opodatko wania x Obowiązująca w danym roku stawka podatku dochodowego => Kwota bieżącego zobowiązania podatkowego dr Tomasz Gabrusewicz 19 ujęcie bilansowe Różnice trwałe mają dość długą listę tytułów wyszczególnionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast różnice przejściowe dzielą się na: - różnice przejściowe dodatnie, które powstają, gdy wartość bilansowa aktywów jest wyższa od wartości podatkowej oraz gdy wartość bilansowa pasywów jest niższa od wartości podatkowej, - różnice przejściowe ujemne, które powstają, gdy wartość bilansowa aktywów jest niższa od wartości podatkowej oraz gdy wartość bilansowa pasywów jest wyższa od wartości podatkowej. dr Tomasz Gabrusewicz 20 10

11 ujęcie bilansowe Różnice przejściowe dodatnie powodują tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony, a ujemne -aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powiązania między częścią bieżącą a odroczoną prezentuje schemat Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy tworzyć w wysokości kwoty podatku dochodowego, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Różnice przejściowe dodatnie to różnice, które powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. dr Tomasz Gabrusewicz 21 ujęcie bilansowe Zapis księgowy dotyczący dodatnich różnic przejściowych został przedstawiony w tabeli Lp. Treść operacji Dt Ct 1. Utworzenie rezerwy Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego 2. Wykorzystanie równoległedo powstania zobowiązania podatkowego (w późniejszym okresie) Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego Do przyczyn występowania dodatnich różnic przejściowych można zaliczyć: - Stosowanie niższych stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych niż podatkowych - zarachowanie należnych, a nie otrzymanych odsetek z różnych tytułów -zarachowanie niezrealizowanych różnic kursowych - ujęcie przychodów w związku z wyceną bilansową inwestycji dr Tomasz Gabrusewicz 22 11

12 ujęcie bilansowe Przykład 1 Założenie: Wartość środka trwałego w cenie nabycia wynosi zł, a amortyzacja roczna bilansowa według przyjętej stawki 10% wynosi zł, a według stawki podatkowej 15% zł. Rozwiązanie W związku z tym wartość księgowa środka trwałego równa się zł, a wartość podatkowa zł. Powstanie dodatnia różnica przejściowa w wysokości = 1500 (wartość bilansowa wyższa od wartości podatkowej). Zakładając, że środek trwały przyjęty został do użytkowania w grudniu 200X r., wystąpi narastanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy => od x 19%, to jest 285 zł rocznie. dr Tomasz Gabrusewicz 23 ujęcie bilansowe Metoda bilansowa stosowana w polskim prawie bilansowym do ustalanie różnic przejściowych miedzy wartością bilansową składników aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w praktyce międzynarodowej. Oznacza to, że również MSR12 wskazują na uwzględnianie w bilansie wszelkich aktywów i pasywów, w tym wynikających z podatku odroczonego. Główne różnice występujące pomiędzy MSR 12, a UoR przedstawia tabela dr Tomasz Gabrusewicz 24 12

13 Podatek odroczony -różnice pomiędzy MSR 12 a UoR Obszar różnic MSR 12 UoR Prezentacja w bilansie Nakazuje prezentację aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego w odrębnych pozycjach aktywów i pasywów MSR 12, par. 69 Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe, a zobowiązania z tytułu podatku odroczonego mają formę rezerw Załącznik nr 1-3 do UoR Zakres obowiązkowych ujawnień informacji Szerszy zakres ujawnień MSR 12, par Węższy zakres ujawnień Załącznik nr 1 do UoR, dodatkowe informacje i objaśnienia Ujecie i wycena efektów opodatkowania. MSR 12 bardziej szczegółowo reguluje poszczególne zagadnienia w stosunku do UoR, w szczególności: Zasad ustalenia wartości podatkowej aktywów i pasywów, par Mniej precyzyjne, Art. 37 ust. 2 i 3 Ustala wyjątki dotyczące odstąpienia Brak ustaleń ujmowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, par , Reguluje zasady wyceny aktywów i Określa jedynie wpływ stawek rezerw z tytułu odroczonego podatku podatkowych na wysokość aktywów dochodowego, par i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, art. 37 ust. 6 Ujecie i wycena efektów opodatkowania Określa zasady pozwalające na ustalenie utraty wartości przez aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, par , Stwierdza jedynie, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalić przy uwzględnieniu zasady ostrożności, art. 37 ust. 4 dr Tomasz Gabrusewicz 25 ujęcie bilansowe Kolejną rezerwą wykazaną w strukturze pasywów bilansu jest rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne. UoR nie określa, co należy wykazywać w tej pozycji ani też nie podaje zasad jej wyceny. W związku z czym, obowiązuje tu ogólny zapis zawarty w art. 28 UoR, że rezerwy wycenia się nierzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Konieczności tworzenia tych rezerw należy upatrywać także w koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu przedsiębiorstwa oraz wynikających z niej zasad rachunkowości, takich jak: zasada memoriału, ostrożności, kontynuacji działalności. na świadczenia emerytalne i podobne obejmują przyszłe zobowiązania jednostki w stosunku do pracowników, a w szczególności dotyczą: 1. odpraw emerytalnych i rentowych, 2. nagród jubileuszowych, 3. wynagrodzeń za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, 4. premii. dr Tomasz Gabrusewicz 26 13

14 ujęcie bilansowe Do pozostałych rezerw tworzonych na przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d UoR zalicza się rezerwy na: 1. straty z transakcji gospodarczych w toku, np.: z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, o ile istnieje duży stopień prawdopodobieństwa, że przedsiębiorstwo będzie musiało pokryć straty z tym związane; z tytułu toczących się postępowań sądowych, których skutkiem bardzo prawdopodobnym będzie utrata określonego składnika aktywów; z tytułu przewidywanych dodatkowych i strat spowodowanych zaniechaniem lub utratą zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności, 2. przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją w sytuacji, gdy został między innymi opracowany szczegółowy plan restrukturyzacji. dr Tomasz Gabrusewicz 27 Zasady wyceny i prezentacji rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym Istota rozliczeń międzyokresowych wykazuje się w celu zapewnienia w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej współmierności przychodów i związanych z nimi. Zasada ta oznacza, iż do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące również przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawo zdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. dr Tomasz Gabrusewicz 28 14

15 W świetle obowiązującego prawa bilansowego jednostki dokonują zarówno czynnych rozliczeń międzyokresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych oraz biernych rozliczeń międzyokresowych, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 1. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny 2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. Zasady tworzenia rozliczeń międzyokresowych Tworzenie odpisów na rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne może następować stosownie do upływu lub wielkości świadczeń. Przy czym czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych, z zachowaniem zasad ostrożności. dr Tomasz Gabrusewicz 29 Ujęcie bilansowe czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczenia międzyokresowe wykazywane są w aktywach bilansu z podziałem na długoterminowe (póz. A.V) i krótkoterminowe (póz. B.IV). Czynne rozliczenia m/o dotyczą wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, ale dotyczących również przyszłych okresów sprawozdawczych. Przykładem takich wydatków są: ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty, czynsze i dzierżawy płacone z góry, koszty remontów itp. Z kolei bierne rozliczenia m/o stanowią rezerwy na poczet przyszłych wydatków, które zostaną poniesione w następnych okresach sprawozdawczych, np.: przewidywane koszty napraw gwarancyjnych. Wykazywane są one w pasywach bilansu w pozycji B.IV i B.I.3. dr Tomasz Gabrusewicz 30 15

16 Zapisy księgowe dotyczące ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych Dekret Lp. Treść operacji gospodarczej Dt Ma Przeksięgowanie prostych do rozliczeń w czasie Rozliczenie części przypadających na dany okres sprawozdawczy 3. Koszty złożone, grupowane jako świadczenia wewnętrzne do zarachowania w przyszłych okresach - poniesiony koszt - odpisanie kosztu Konta zespołu 5" Pozostałe koszty operacyjne Rozliczenie Konta zespołu 5" 4. Rozliczane w czasie koszty z tytułu potrąconej z góry prowizji i odsetek od kredytu lub pożyczki, sprzedaży obligacji z dyskontem: - poniesiony koszt - odpis raty kosztu Koszty finansowe Np. rachunek bankowy 5. Przeznaczenie prototypów do sprzedaży Produkty 6. Złomowanie zniszczonych prototypów Rozliczenie / Wartość sprzedanych materiałów dr Tomasz Gabrusewicz 31 Zapisy księgowe dotyczące ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych Dekret Lp. Treść operacji gospodarczej Dt Ct 1. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Zespół kont 5" 2. Poniesienie prostych, na które była utworzona wcześniej rezerwa Koszty zespołu 4" Konta zespołu 1,2" Rozliczenie dr Tomasz Gabrusewicz 32 16

17 W praktyce gospodarczej często można spotkać się z problemem dotyczącym rozróżnienia między biernymi rozliczeniami międzyokresowych, a rezerwami na zobowiązania. Różnice między biernymi rozliczeniami międzyokresowymi a rezerwami na zobowiązania Obszar różnic Bierne rozliczenia międzyokresowe na zobowiązania Podstawa prawna Art. 39 ust. 2 UoR Art. 35d UoR Dotyczą Przypadających na okres sprawozdawczy Przyszłych zobowiązań Dobro Zespół 6" Zespół 8" W ciężar Korekta Koszty działalności operacyjnej, wg typów działalności Zmniejszają koszty, w ciężar których były wykazane Pozostałe koszty operacyjne, Przychody finansowe Odpowiednie przychody: Pozostałe przychody operacyjne, Przychody finansowe Wycena W wysokości przewidywanych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy W uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości dr Tomasz Gabrusewicz 33 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe powstają z następujących tytułów: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne rozliczenia międzyokresowe. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalać w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Kwotę tę oblicza się od ujemnych różnic przejściowych i straty podatkowej, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Aktywa te ustala się przy uwzględnieniu zasady ostrożności, co oznacza, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się wtedy, kiedy występują przesłanki pojawiania się w przyszłości odpowiednich dochodów umożliwiających odliczenie od podstawy opodatkowania ujemnych różnic przejściowych i straty podatkowej. W prawie bilansowym przyjmuje się również ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na straty podatkowe, które będą odliczone od dochodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. dr Tomasz Gabrusewicz 34 17

18 Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego, obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Ujemne różnice przejściowe powstają między innymi na skutek: - zastosowanie niższych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych niż dla celów bilansowych, - zarachowania w ciężar dla celów bilansowych niewypłaconych osobom fizycznym na dzień bilansowy wynagrodzeń, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku pochodowym od osób fizycznych, a stanowiących dla celów podatkowych koszt uzyskania przychodu pod datą wypłaty świadczenia, - ujęcia ujemnych różnic kursowych dotyczących składników bilansowych wyrażonych w walutach obcych, -zarachowania odsetek od kredytów i pożyczek, płatnych w następnym roku bilansowym lub w dalszych okresach, utworzenia w ciężar różnego rodzaju rezerw, które są uznawane jako koszty uzyskania przychodu pod datą ich realizacji, np.: na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na niewykorzystane urlopy, na naprawy gwarancyjne itp., - straty podatkowej możliwej do odliczenia w przyszłości w związku z uprawdopodobnionym wypracowaniem w najbliższych okresach do chodu do opodatkowania. dr Tomasz Gabrusewicz 35 Aktywa z tytułu ujemnej różnicy między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości Dekret Lp. Treść operacji gospodarczej Dt Ct 1. Utworzenie aktywów Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego dr Tomasz Gabrusewicz 36 18

19 Przykład 2 Założenie: Utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne w kwocie zł, stanowiąca wartość księgową pasywów do momentu wypłacenia środków na naprawy gwarancyjne. Rozwiązanie Rezerwa ta nie będzie zaliczona do uzyskania przychodu, a wartość podatkowa tego składnika pasywów wynosi zero. Różnica między wartością księgową tego składnika pasywów, a wartością podatkową w kwocie zł jest ujemną różnicą przejściową. Na tę ujemną różnicę należy ustalić kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - przy przyjęciu obowiązującej w danym roku obrotowym stawki podatku, to jest zł ( x 19%). dr Tomasz Gabrusewicz 37 Przykład 3 Założenie Zarachowane, a jeszcze niezapłacone koszty finansowe z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie zł, stanowią zobowiązanie, którego wartość księgowa wynosi zł. Rozwiązanie Powstaje ujemna różnica przejściowa w kwocie zł, gdyż wartość bilansowa pasywów jest wyższa od ich wartości podatkowej. Stąd też aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego będą wynosiły x 19%, to jest zł. dr Tomasz Gabrusewicz 38 19

20 Przykład 4 Założenie: W jednostce gospodarczej Motek" przeprowadzono kontrolę w 200X r., która zakwestionowała poprawność ustalenia podstawy opodatkowania w 200X-1 r, Jednostka zaliczyła do KUP zarachowane, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań wobec dostawców w kwocie zł. Zysk netto za kontrolowany rok wyniósł zł. Uregulowanie odsetek przewiduje się na początku 200X+1 r. Rozwiązanie Zaistniały błąd należy uznać za podstawowy, ponieważ obciążenie podatkiem dochodowym w części bieżącej zostało zaniżone o kwotę zł ( x 19%), natomiast w bilansie nie wykazano aktywu z tytułu odroczonego podatku w związku z przejściową różnicą ujemną. Błąd nie ma charakteru trwałego, gdyż zapłacone odsetki staną się KUP w 200X+1 r., chociaż kosztem bilansowym były w 200X-1 r. Koszty te mają charakter rozliczanych w czasie, ale nie bilansowe, lecz podatkowo. Na różnicę należy ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, przy stawce 19% wyniosą one zł. dr Tomasz Gabrusewicz 39 Księgowanie do przykładu 4 Lp. Treść operacji gospodarczej w 200X r. Kwota 1. Zobowiązanie podatkowe w związku z błędem podstawowym Dt Zysk/ strata z lat ubiegłych Dekret Ct Rozrachunki publicz-noprawne 2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zysk /strata z lat ubiegłych Lp. Treść operacji gospodarczej w 200X r. Kwota 1. Odwrócenie aktywów w związku z uregulowaniem odsetek Dt Podatek dochodowy odroczony Dekret Ct Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2. Obciążenie wyniku finansowego podatkiem odroczonym Wynik finansowy Podatek dochodowy odroczony dr Tomasz Gabrusewicz 40 20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunkowość Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Klasyfikacja zapasów 1. Zapasy wytworzone przez jednostkę: Produkty gotowe Produkty w toku 2. Zapasy

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo