CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 22 listopada 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: PKM/ZP/N/13 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku znak: PKM/ZP/N/3/13. I. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku znak: PKM/ZP/N/3/13 (zwaną w dalszej treści pisma także: SIWZ): Lp. Treść pytania Wyjaśnienie Zamawiającego 1. W odniesieniu do ubezpieczenia pakietu II-ubezpieczenie pojazdów w ryzyku AC prosimy o podanie modelu oraz pojemności silnika wszystkich autobusów oraz o podanie pojemności silnika samochodu ciężarowego Volkswagen Crafter o nr rej. GA 2190 T 2. W odniesieniu do ubezpieczenia pakietu II- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych prosimy o podanie następujących informacji : 2.1 Marki, modelu, pojemności silnika, roku produkcji wszystkich autobusów 2.2 Marki, modelu, pojemności silnika, roku produkcji pozostałych pojazdów za wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych ( Melex i sztaplarka) Żądane informacje zostały podane przez Zamawiającego w załączniku do niniejszego pisma Wykaz pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni. Żądane informacje zostały podane przez Zamawiającego w załączniku do niniejszego pisma Wykaz pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni. 1/6

2 3. Prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 22 listopada 2013 roku do godz W przypadku późniejszego terminu odpowiedzi na zadane pytania, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28 listopada 2013 roku. 4. Prosimy o dołączenie do SIWZ wykazu pojazdów mechanicznych sporządzonego w Exelu. 5. Proszę o podanie obrotu klienta z 2013 roku oraz planowanego na 2014 rok. 6. Czy ma zastosowanie określony wzór umowy ubezpieczenia OC pracowniczej Ubezpieczonego kierowcy za szkody w mieniu wyrządzone pracodawcy lub w mieniu powierzonym z jego win. 7. Prosimy o dołączenie do SIWZ statutu na który Zamawiający powołuje się w rozdziale II pkt.1 ppkt.1.1. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. W niniejszym postępowaniu do dnia sporządzenia niniejszego pisma Zamawiający nie przekazał żadnemu z Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatem ma obowiązek udostępnienia niniejszego pisma na stronie internetowej. Załącznik do niniejszego pisma Wykaz pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni. Żądane dane zostały zamieszczone w treści SIWZ na str. 22 w pkt. IX. Informacje dodatkowe dotyczące oceny ryzyka. Tak, w załączeniu do niniejszego pisma. Patrz zmiany treści SIWZ-poniżej. W treści SIWZ- Zamawiający pod pojęciem statutu rozumie umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. której treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. II. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku znak: PKM/ZP/N/3/13: - do Rozdziału X. WZORY UMÓW SIWZ dodaje się wzór umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - stanowiący załącznik do niniejszego pisma. załączniki : 1) wzór umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- 4 strony; 2) Wykaz pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni 3 strony; 3) kopia tekstu jednolitego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 19 czerwca 2013 roku przez notariusza Macieja Woźniaka repertorium A nr 2646/ stron. 2/6

3 WZÓR UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR... zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego- znak: PKM/ZP/N/3/13 w Gdyni w dniu. pomiędzy: ( pełna nazwa Wykonawcy ) reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem a : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Chwaszczyńska 169, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy:...zł, reprezentowaną przez: Kazimierza Gałkiewicza - Prezesa Krystynę Sadowską - Prokurenta zwanym dalej Ubezpieczającym- o następującej treści: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody w mieniu wyrządzone Pracodawcy (Ubezpieczającemu) poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z jego winy. 1.2 Użyte w umowie określenia oznaczają: Ubezpieczający Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni, Ubezpieczony - pracownik PKM Sp. z o.o. Gdynia, Ubezpieczyciel - ( właściwa nazwa Zakładu Ubezpieczeń). 1.3 Szkodą jest uszczerbek na mieniu pracodawcy lub mieniu będącym w jego posiadaniu powstały na skutek nieprawidłowego wykonania obowiązków pracownika rodzący obowiązek naprawienia szkody, do wysokości sumy gwarancyjnej. 1.4 Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczający opłacać będzie składkę podaną w ofercie przetargowej przez Ubezpieczyciela w wysokości: a) za kierowców zatrudnionych na cały etat: (składka roczna na osobę) x.(liczba przystępujących do ubezpieczenia kierowców) = PLN. b) za kierowców zatrudnionych na niepełny etat: : (składka roczna na osobę) x.(liczba przystępujących do ubezpieczenia kierowców) =... PLN w terminach zgodnych z zapisem w 6. 3/6

4 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia mniejszej liczby kierowców od liczby zatrudnionych na dzień r. u Ubezpieczającego z uwagi na fakt, iż decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia podejmują indywidualnie kierowcy Ubezpieczającego jako ubezpieczeni i płatnicy składki. 2.3 Ubezpieczyciel obowiązany jest do: - wypłaty odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej określonej w 3 niniejszej umowy. 3 Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego pracownika w rocznym okresie ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia jest suma gwarancyjna: - dla pracownika zatrudnionego na cały etat: ,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) - dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat: 3.000,00 PLN ( słownie: trzy tysiące złotych). 4 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1/ wyrządzone przez pracowników nieupoważnionych do prowadzenia pojazdów, 2/ wyrządzone umyślnie, 3/ spowodowane przez kierowców w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, 4/ eksploatacyjne, wynikłe ze zużycia technicznego pojazdu lub braku wymaganych badań technicznych, 5/ powstałe na skutek rabunku pojazdu, pożaru lub wybuchu, jeżeli pożar lub wybuch nie są następstwem zderzenia z innymi pojazdami, przedmiotami, osobami lub zwierzętami Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w oparciu o deklarację imienną przystąpienia pracowników do grupowego ubezpieczenia. 5.2 Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi do dnia 10 stycznia 2014 roku imienny wykaz pracowników podpisany przez osoby, które przystępują do umowy ubezpieczenia. Wykaz ten traktowany jest jako deklaracja zgody ubezpieczonych i wniosek ubezpieczającego o zawarcie umowy. 5.3 W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Ubezpieczonym, Zakład Ubezpieczeń zwróci Ubezpieczającemu składkę za okres, w którym nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie wypłacił odszkodowania, nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub obejmie ochroną ubezpieczeniową innego pracownika wskazanego przez Ubezpieczającego. 5.4 Ubezpieczający jest uprawniony do zwiększenia liczby ubezpieczonych pracowników w trakcie trwania niniejszej umowy pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela. Uważa się, że warunek ten został spełniony poprzez przesłanie zawiadomienia faksem lub em. W takim przypadku Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia. 5.5 Rozliczenie składki związane ze zmianami liczby ubezpieczonych kierowców określonych w pkt 5.3 oraz pkt odbędzie się w cyklach półrocznych tj.: a/ za okres od br. do br. do dnia br. b/ za okres od br. do br. do dnia następnego roku. 6 Ustala się następujące zasady i terminy płatności składek: I rata w terminie do 30 dni od daty wystawienia polis ubezpieczeniowych jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, pozostałe 3 raty w ostatnim dniu kolejnego kwartału. 4/6

5 7 7.1 Ubezpieczyciel jest uprawniony do kontroli dokumentów Ubezpieczającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, rozliczeń i przekazywania składek. 7.2 Ubezpieczający wyznacza Pana Leszka Kurzawę i Panią Iwonę Bać jako osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację niniejszej umowy i współpracę z Ubezpieczycielem. 8 Umowa ubezpieczenia z pracownikiem (kierowcą) wygasa: - z datą rozwiązania umowy o pracę między Ubezpieczającym a pracownikiem, bez względu na tryb rozwiązania, bądź z chwilą wygaśnięcia umowy o pracę. - z datą wyczerpania sumy gwarancyjnej określonej w niniejszej umowie za szkody wyrządzone przez jednego pracownika w okresie jednego roku kalendarzowego liczonego od dnia zawarcia umowy Jeżeli umowa ubezpieczenia z danym pracownikiem wygaśnie na skutek wyczerpania sumy gwarancyjnej, istnieje możliwość jej kontynuacji. Warunkiem takiej kontynuacji jest złożenie wniosku o przedłużenie ( kontynuowanie) ubezpieczenia oraz opłacenie składki powiększonej o 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) w skali roku. 9.2 W przypadku każdego kolejnego wyczerpania sumy gwarancyjnej przez pracownika składka wzrasta o 100% ( słownie: sto procent). 10 W przypadku powstania szkody Ubezpieczony/Ubezpieczający powinien: 1/ zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu szkody, 2/ przedstawić Ubezpieczycielowi protokół podpisany przez upoważnioną osobę panią Iwonę Bać lub p. Leszka Kurzawę zawierający: a/ opis okoliczności dotyczących zdarzenia objętego ubezpieczeniem, b/ oświadczenie sprawcy szkody ( zdarzenia ) na temat jego odpowiedzialności, c/ ocenę techniczną określającą zakres uszkodzeń związanych przyczynowo z okolicznościami wypadku, d/ ustalenie wysokości szkody w pojeździe, e/ dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu, przy czym na jednym ze zdjęć musi być widoczny nr rejestracyjny pojazdu lub numer ewidencyjny. 11 Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczającemu odszkodowanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w 10 pkt. 3, umożliwiających ustalenie i przyjęcie odpowiedzialności i wysokości szkody. 12 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 14 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5/6

6 15 Spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 16 Integralną część niniejszej umowy stanowią: a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku znak: PKM/ZP/N/3/13; b/ oferta złożona przez Ubezpieczyciela w przetargu nieograniczonym znak: PKM/ZP/N/3/13; c/ Umowa Generalna numer... z dnia Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY 6/6

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo