Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE"

Transkrypt

1 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o Lubartów Ul. Parkowa 6 Autorzy opracowania Specjalność Nr uprawnień Podpis PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Rudko inst.-inż. 493/Lb/2001 Lipiec 2015 r.

2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Opis stanu istniejącego kanału sanitarnego 3. Opis projektowanego rozwiązania 3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe Renowacja kanału metodą bezwykopową 3.3. Remont studzienek kanalizacyjnych 4. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan zagospodarowania terenu 1 : Schemat remontu studzienek kanalizacyjnych 1 : 20

3 2 Opis techniczny projektu wykonawczego modernizacji kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy 1 Maja w Lubartowie 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza na remont kanału sanitarnego, zlokalizowanego w ulicy 1 Maja w Lubartowie. W zakres opracowania wchodzi odcinek kanału z rur kamionkowych ø 200 mm o łącznej długości 304,5 m, od studzienki nr 1 o rzędnych,, do studzienki nr 2 o rzędnych.,, W niniejszej dokumentacji projektowej, przedstawiono na podstawie wizji lokalnej opis stanu technicznego studzienek kanalizacyjnych. W projekcie podano technologię naprawy studzienek kanalizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów uszkodzeń oraz technologię renowacji kanału przyjmując, że jego stan techniczny jest podobny jak na wcześniej remontowanym odcinku tego kanału. Przed przystąpieniem do prac remontowych konieczne będzie sprawdzenie aktualnego stanu technicznego kanału i odpowiednie dostosowanie technologii robót. W ramach remontu kanału ściekowego przewidziano gruntowny remont istniejących studzienek kanalizacyjnych - szt.8, obejmujący wykonanie za pomocą odpowiednich zapraw naprawczych powłok wewnętrznych. Odcinek kanału przeznaczony do remontu jest pokazany na planie sytuacyjnym. Kompletna dokumentacja projektowa składa się z części technologicznej i części kosztowej. 2. Opis stanu istniejącego kanału sanitarnego Istniejący kanał sanitarny jest wykonany z rur kamionkowych ø 200 mm z tradycyjnymi połączeniami kielichowymi z uszczelnieniem na sznur smołowany i kit bitumiczny. Ponieważ rozpatrywany odcinek kanału nie był poddany inspekcji kamerą wideo, przyjęto, że ze względu na podobne warunki lokalizacji, stan techniczny kanału nie odbiega znacząco od pozostałej części kanału, wcześniej objętej remontem. Zatem przyjęto przez analogię, że na wielu złączach rur mogą występować uskoki i niewielkie szpary, spowodowane opadnięciem bosego końca rury na wewnętrzną ściankę kielicha rury ułożonej niżej. Może to być spowodowane wygniciem lub wypłukaniem z kielicha uszczelnienia. Ponadto mogą występować pęknięcia i rysy okrężne bez przemieszczeń w rejonie kielicha rury oraz pęknięcia i rysy wzdłużne bez przemieszczeń. Na rozpatrywanym odcinku kanału nie występują włączenia przyłączy kanalizacyjnych lub kanałów bocznych na trójnik lub do studzienki ślepej. Na całym odcinku kanał posiada odpowiedni spadek dna.

4 Podczas wizji lokalnych i oględzin studzienek kanalizacyjnych stwierdzono następujące uszkodzenia i wady: - korozja elementów betonowych; - ubytki i spękania kinety (nieregularny przekrój) i spocznika; - znacznie wystające do wnętrza studzienki przykanaliki; - popękane betonowe kręgi; - przesunięte osiowo kręgi; - kruszące podmurówki z cegły; - włazy studzienek nie dopasowane do nawierzchni ulicy; - skorodowane stalowe stopnie, lub brak stopni w studzienkach Opis projektowanego rozwiązania 3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe. Przed przystąpieniem do renowacji kanału należy dokładnie go wyczyścić i dokonać teleinspekcji, celem oceny aktualnego stanu kanału. W przypadku istotnych zmian stanu technicznego kanału, należy wprowadzić odpowiednie korekty w technologii robót remontowych. Teren robót należy odpowiednio oznakować zgodnie z uzgodnionym z Zarządcą drogi projektem organizacji ruchu, oraz zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odcinki robocze przeznaczone do remontu powinny być ustalane w porozumieniu z Użytkownikiem sieci kanalizacyjnej tj. PGK Sp. z o.o. w Lubartowie, z uwzględnieniem możliwości czasowego zamknięcia dopływu ścieków i wykonania tymczasowych obejść. Obejścia i przepompowywanie ścieków należy wykonać według technologii wykonawcy. Pompowanie ścieków z kanału musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości przepompowywanych ścieków. Jako zbiornik czerpalny tymczasowej pompowni ścieków można wykorzystać istniejące studzienki rewizyjne. Wyloty tymczasowych rurociągów do studzienek należy zabezpieczyć barierkami, a w nocy oświetlić. Zasilanie pomp z pobliskiej instalacji elektrycznej (o warunki zasilania występuje pisemnie wykonawca we własnym zakresie) lub agregatów prądotwórczych. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Pompy do pompowania ścieków muszą posiadać rozdrabniacz i pływak, sterujący pracą pomp. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Warunki pompowania ścieków muszą być zgodne z wymogami SANEPID-u i nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników pobliskich obiektów. Podczas pompowania ścieków wykonawca musi zapewnić stały nadzór i kontrolę działania systemu przerzutu ścieków Renowacja kanału metodą bezwykopową Przed przystąpieniem do renowacji kanału, należy wykonać remont dolnych części istniejących studzienek. Renowację kanału należy wykonać metodą wykładziny rurowej - rękawa wykonanego z tkaniny filcowej ze szwem dwustronnie wzmocnionym taśmą i nakładką filcową, nasączonego żywicą epoksydową i utwardzanego na miejscu (CIPP).

5 Rękaw powinien posiadać powłokę zewnętrzną z folii PU o grubości co najmniej 400µm. Grubość wykładziny rurowej dla kanału ø 200 mm powinna wynosić 4,5 mm. 4 Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego. Materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji, co powinno być poświadczone przez producenta. Technologia musi być zgodna z normami PN-EN i PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych, bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu, co powinno być potwierdzone wynikami odpowiednich badań. Moduł sprężystości wykładziny (krótkotrwały) powinien wynosić E > 2400 N/mm 2 wg DIN EN 1228, SR np. dla DN 200/4,5 co najmniej 0,019 N/mm 2 Należy zastosować żywice epoksydowe spełniające specyfikacje GISCODE RE1 (brak toksyczności). Nie dopuszcza się stosowania żywić poliestrowych. Żywice muszą być pigmentowane (być w intensywnym kolorze np. żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym). Nie jest dopuszczalne stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych) Moduł sprężystości dla stosowanej żywicy E > 3500 N/mm 2, zaś wytrzymałość na ściskanie powinna być większa niż 150 N/mm 2, wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu większa niż 100 N/mm 2, natomiast wytrzymałość na rozciąganie powyżej 60 N/mm 2. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawana remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rura remontowaną, a zainstalowaną wykładziną. Zmniejszenie średnicy naprawianego kanału nie może przekroczyć 8% Zastosowany materiał musi zachować ciągłość bez połączeń pomiędzy studniami w obrębie jednej instalacji. Renowacja kanałów powinna zostać wykonana przez autoryzowanych Wykonawców, dysponujących odpowiednią technologią oraz sprzętem. Renowację należy przeprowadzić z istniejących studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza się częściowy demontaż konstrukcji studni). Nie dopuszcza się wykonywanie jakichkolwiek wykopów w innych miejscach. Instalację rękawa w kanale należy wykonać metodą inwersji. Nie dopuszcza się wciągania wykładziny renowacyjnej. Metoda inwersji zapewnia dobre przyleganie wykładziny do ścianki kanału oraz umożliwia wypchnięcie wody z występujących ewentualnie na kanale zasyfonowań. Materiał dostarczany przez producenta należy na budowie przygotować do wbudowania. Rękaw należy odmierzyć i przyciąć zgodnie z rzeczywistą długością odcinka, plus zapas montażowy. Należy obliczyć niezbędną ilość żywicy (na podstawie tabel). Żywicę należy chronić przed nadmiernym ogrzaniem np. przez promienie słoneczne oraz przed mrozem. Najkorzystniejsza temperatura to ok. 10 o C. Po zakończeniu procesu instalacji rękawa, należy z niezależnego źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia żywicy.

6 5 Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla umożliwienia utwardzenia rękawa. Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta. Po zakończeniu remontu studzienek oraz instalacji rękawa Wykonawca wykona próbę szczelności poszczególnych odcinków wg normy PN-EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz teleinspekcję wewnątrz kanału Remont studzienek kanalizacyjnych Wszystkie istniejące studzienki kanalizacyjne będą podlegały remontowi. W ramach prac remontowych wewnątrz wszystkich istniejących studzienek kanalizacyjnych zostaną wykonane siarczanoodporne powłoki ochronne z modyfikowanych zapraw cementowych. Ponadto, w zależności od stanu technicznego poszczególnych studzienek, będą wykonywane roboty remontowe obejmujące: - wymianę elementów konstrukcyjnych w górnej części studzienki (w razie potrzeby); - montaż stopni złazowych; - regulację istniejącego włazu. W przypadku montażu nowego włazu lub regulacji istniejącego, należy wokół włazu wykonać opaskę z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm. Zestawienie wymiarów istniejących studzienek i przewidywany zakres robót remontowych podano w tabeli w części graficznej. Przed wejściem do studni kanalizacyjnej, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub deficytu tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Studzienka kanalizacyjna i kanał muszą być wentylowane, dlatego należy stosować nadmuch świeżego powietrza. Ze studni usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie). Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw betonu lub cegły. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze, stare powłoki oraz istniejące stopnie złazowe. Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się przyczepnością badaną metoda pull-off na poziomie 1,5 MPa (minimalna wartość pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa). Do czyszczenia podłoża należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Zastosowanie do czyszczenia wodą urządzeń o podanych parametrach, gwarantuje uzyskanie właściwego efektu. Wszystkie osady z czyszczenia muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów.

7 Reprofilacja i zabezpieczenie antykorozyjne studni kanalizacyjnych. a). Warstwa sczepna (np. CT-S) w przypadku aplikacji ręcznej Mieszanie Gotowa mieszanka powstaje przez zmieszanie składnika proszkowego z czystą wodociągową wodą. Suchą zaprawę wsypuję się do uprzednio przygotowanej wody, o określonej objętości przypadającej na worek suchej zaprawy, i miesza do uzyskania postaci homogenicznej, bez zbryleń. Optymalne urządzenie mieszające to wolnoobrotowe mieszadło przeciwbieżne (400 obr/min). Nie dopuszcza się mieszania ręcznego. Czas mieszania wynosi ok. 5 minut. Aplikacja ręczna Warstwę sczepną (np. CT-S) nakłada się na matowo wilgotne podłoże mocno wcierając za pomocą pędzla lub szczotki i zgodnie z zasadą mokre na mokre należy przystąpić do aplikacji materiału naprawczego na świeżą jeszcze warstwę sczepną. 6 Materiał musi spełniać następujące parametry techniczne: czas zachowania właściwości roboczych w temp. 20 C: 60 min przyczepność do podłoża 2-3 MPa zużycie około 1,7-2,2 kg/m²/mm b). Reprofilacja, powłoka antykorozyjna kineta, ściany i płyta pokrywowa studni Materiał: jednoskładnikowe zaprawy naprawcze wiążące na bazie cementu modyfikowanego polimerami (np. CT-2). Materiał może być aplikowany metodą maszynową, czyli natryskiem mokrym a także metodą ręczną.

8 7 Mieszanie: Gotowa mieszanka powstaje poprzez zmieszanie wody i składnika proszkowego. Proszek wsypuje się do pojemnika z wodą i miesza do uzyskania jednorodnej konsystencji. Optymalne urządzenie mieszające to wolnoobrotowe mieszadło przeciwbieżne (400 obr/min). Nie dopuszcza się mieszania ręcznego. Czas mieszania min 5 min. Wymieszana zaprawa powinna być jednorodna i pozbawiona grudek. Dopasowanie odpowiedniej konsystencji do nakładania ręcznego lub natryskowego uzyskujemy poprzez odpowiednie dozowanie w podanych zakresach wody zarobowej. Warstwa łącząca (sczepna): Przy ręcznym nakładaniu materiału potrzebne jest nałożenie warstwy łączącej, poprawiającej przyczepność zaprawy. Przy aplikacji natryskiem stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne Aplikacja natryskiem Wyprawę ochronną należy nanosić mechanicznie przy pomocy maszyn do natrysku mokrego. Materiał nanosi się równomiernie ręcznie sterując dyszą. W trakcie prowadzenia natrysku w pierwszej fazie dokonuje się reprofilacji mniejszych ubytków jeżeli takie zostały, a w drugim przejściu (jest to minimalny odstęp czasu zależny od konsystencji i warunków aplikacji) nakłada właściwą powłokę ochronną o grubości około 10 mm. Aplikacja ręczna Jeżeli podłoże intensywnie suszono to przed nałożeniem materiałów mineralnych podłoże należy zwilżyć. Warstwę sczepną należy nanieść na wilgotno-matowe podłoże betonowe zgodnie z kartą techniczną. Następnie nakłada się pacą stalową właściwą powłokę ochronną o grubości mm. Grubość nałożonej powłoki należy na bieżąco kontrolować odpowiednimi narzędziami. Pielęgnacja: W warunkach silnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury należy zapewnić pielęgnację poprzez nawilżanie, natomiast dużej wilgotności odpowiednie wietrzenie studzienek. Materiał musi spełniać następujące parametry techniczne: sucha zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPPC) (np. CT-2 lub CT-2K) -zakres grubości powłoki od 5 mm do 30 mm, zaprawy zbrojone włóknami syntetycznymi, wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu powyżej 25 MPa, po 28 dniach powyżej 60 MPa, wytrzymałość na zginanie po 1 dniu co najmniej 4 MPa, po 28 dniach powyżej 7,5 MPa, nasiąkliwość nie więcej niż 4%, moduł sprężystości po 28 dniach utwardzania od 20 do 40 GPa, potwierdzona badaniami doskonała przyczepność do cegły kanalizacyjnej, mrozoodporność przyczepność po 200 cyklach zamrażania-odmrażania 2,0 MPa;

9 8 bardzo dobre właściwości barierowe, potwierdzona badaniami odporność na korozję siarczanową w klasie ekspozycji XA3 (po 1 m-cu, po 2 m-cach, po roku), spadek wytrzymałości na odrywanie (badanie pull-off) po 28 dniach w wodzie zakwaszonej do ph 3-3,5 poniżej 20%, c). Wypełnienie dużych ubytków betonu, osadzanie stopni złazowych Materiał: jednoskładnikowe szybkowiążące i szybko twardniejące zaprawy naprawcze wiążące na bazie cementu modyfikowanego polimerami (np. Minobond). Mieszanie i pielęgnacja jak w przypadku zaprawy CT-2. Materiał może być nakładany ręcznie szpachlą lub kielnią. Nie należy przekraczać gr. 20 mm zaprawy w jednej warstwie. Zaprawa naprawcza Minobond jest przeznaczona do napraw i reprofilacji elementów i konstrukcji betonowych i żelbetowych. Za pomocą zaprawy szybkowiążącej (np. Minobond) należy osadzić nowe stopnie złazowe, wypełniać duże ubytki w kinecie i spocznikach oraz na połączeniach kręgów i innych elementów konstrukcyjnych. Materiał musi spełniać następujące parametry techniczne: sucha zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPPC) (np. Minobond) zakres grubości powłoki w jednej warstwie od 3 mm do 20 mm wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach powyżej 8 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach powyżej 15 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 55 MPa, wytrzymałość na zginaniu po 28 dniach powyżej 8 MPa, mrozoodporność F200, spadek wytrzymałości na odrywanie (badanie pull-off) po 28 dniach w wodzie zakwaszonej do ph 3-3,5 poniżej 20%, skurcz po 56 dniach mniej niż 0,1.

10 Na warstwie zaprawy konstrukcyjnej należy wykonać powłokę antykorozyjną (ochronną) o gr. 10 mm z zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPPC), zbrojonej włóknami polipropylenowymi (np. CT-2 lub CT-2K). W przypadku konieczności wykonania podlewki pod wykładzinę rurową (rękaw) w kinecie studzienki, należy stosować szybkosprawne, wodoszczelne zaprawy o konsystencji płynnej (np. Minobond HF). Do uszczelniania i obróbki przejść rur przez ściany studzienek (wloty i wyloty) należy stosować szybkowiążące zaprawy cementowe z wypełnieniem drobnoziarnistym (np. Minostop). 9 d). Regulacja włazów nastudziennych 1. Przygotowanie podłoża Właz należy wykuć z nawierzchni drogowej. Podłoże na którym ma zostać osadzony właz nastudzienny, musi być wolne od wszystkich luźnych elementów starych mas regulacyjnych, kurzu, oleju, mleczka cementowego, lub innych substancji pogarszających przyczepność. Obszary zniszczone lub uszkodzone należy oczyścić do zdrowego betonu, a w przypadku potrzeby należy wymienić betonowe pierścienie dystansowe na nowe. W przypadku podłoża z cegieł należy zwrócić szczególna uwagę na stan korozji cegieł, a w przypadku ich korozji należy je wymienić na nowe cegły klinkierowe kanalizacyjne. Podłoże betonowe (ceglane) należy zwilżyć. 2. Osadzenie pierścienia żeliwnego Korpus włazu żeliwnego należy zamocować na specjalnych ramionach i wyregulować wysokościowo do poziomu nawierzchni drogi. Zalecana grubość warstwy w jednym kroku technologicznym 1 6 cm. Wewnątrz otworu włazowego należy zamontować szalunek rozprężny, uszczelniając wewnętrzną stronę włazu. Następnie należy przygotować odpowiednią zaprawę (np. Minobond HF) i wlać ją w przestrzeń między pierścieniem żeliwnym, a podłożem. Cała przestrzeń powinna zostać wypełniona aby zapewnić maksymalną współpracę pomiędzy zwężką (kominem) studni a pierścieniem żeliwnym. Po związaniu zaprawy należy usunąć ewentualne nadlewki zaprawy, i przystąpić do odtworzenia warstw nawierzchni (ewentualnie wykonać opaskę z kostki betonowej gr.8 cm wokół włazu). Wymogi materiałowe: należy stosować płynne, szybkosprawne, drobnoziarniste zaprawy naprawcze na bazie cementowej, modyfikowane polimerami (np. Minobond HF) posiadające Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania (metoda badań według procedury IBDiM Nr PB/TM-1/12) skurcz po okresie twardnienia 56 dni 0,06 mm/m (metoda badań według PN-EN

11 10 4:2004); wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach dojrzewania 5 MPa (metoda badań według PN-B-04500:1985); wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach dojrzewania 25 MPa (metoda badań według PN-B-04500:1985); wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 50 MPa (metoda badań według PN-B :1985). Wszystkie zaprawy naprawcze stosowane do remontu studzienek kanalizacyjnych należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłożę powinno być zwilżone, ale nie mokre. Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna, musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość co najmniej 10mm. 4. Uwagi końcowe 4.1. Uzupełnieniem niniejszego opracowania jest część kosztowa Wszystkie materiały stosowane do remontu kanału powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca robót powinien uzgodnić z Użytkownikiem PGK w Lubartowie harmonogram wszystkich robót, pozwalający w maksymalnym stopniu ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy zachowaniu warunków BHP oraz zgodnie z owiązującymi przepisami i normami a w szczególności: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(dz.u. Nr 47 poz. 401); - PN-B Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych; - PN-EN - 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; - PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. Opracował: Mgr inż. Janusz Rudko

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE Kod roboty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 6

1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 6 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót... 3 1.2. Zakres robót podstawowych objętych specyfikacją techniczną... 3 1.3. Zakres robót towarzyszących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lubliniecka, Wielkie Przedmieście, Krasickiego w Oleśnie- długi rękaw 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU SANITARNEGO DN300 W UL. PARTYZANTÓW W WOŁOMINIE WRAZ Z DOBOREM TECHNOLOGII JEGO RENOWACJI ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Renowacja kanałów w ul Polna i ul. Dmowskiego Aleksandrów Łódzki - 2011-1 1.Przedmiot zamówienia i warunki wykonania Przedmiotem zamówienia są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Doszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu

Doszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Doszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie Odtworzenie własności technicznych sieci w Jaworznie: ok.487m przewodów betonowych o średnicy 300mm i ok.377m przewodów betonowych o średnicy 400mm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE

KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE KATALOG PROJEKTANTA / 1 / STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE Ecol-Unicon specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości studni i zbiorników wykonanych z betonu

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu Tychy DK-1 i DK-86 M.20.01.09 M.20.00.00 M.20.01.00 M.20.01.09 INNE ROBOTY MOSTOWE Roboty różne Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Przedmiar robót ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Lokalizacja: LANCKORONA Inwestor: GMINA LANCKORONA 34-143 ul. Krakowska 473 Wykonawca: Nadzory, Kierowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

OPIS TECHNICZNY ZADANIA OPIS TECHNICZNY ZADANIA Nazwa zadania: Wykonanie remontu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej budynku hali sportowej oraz budynku pawilonu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko IZ.271.2.2015 Lubsko, dnia 18 marca 2015 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie Tychy DK-1 i DK-86 M.23.51.51 M.23.00.00 M.23.51.00 M.23.51.51 USTROJE NOŚNE Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

Opis elementów przedmiotu zamówienia:

Opis elementów przedmiotu zamówienia: Opis elementów przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJA METODĄ BEZWYKOPOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SKOCZYŃSKIEGO, NARUTOWICZA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych 12 Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych Zaprawy zalewowe i kotwiące 14 System naprawy konstrukcji betonowych 16 Betony natryskowe 17 Betony i zaprawy murarsko-tynkarskie 18 13 Zaprawy

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wspólna 6; 62 045 Pniewy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8.1 Planowanie przebiegu instalacji Miejsce instalacji winno zostać wybrane w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdom służb oczyszczania, a także nie powodować

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB M-20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M-20.01.08

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.06 Ściek kostki betonowej 0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Uwaga: Część opisową projektu zagospodarowania terenu sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 163

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 163 GDYNIA ETAP 1 163 D-10.03.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW STUDNI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI KLINKIEROWE

D ŚCIEKI KLINKIEROWE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 D-08.05.02 ŚCIEKI KLINKIEROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 38 - D-03.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 39 - D-03.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

Strona. 16 Renowacja betonu 347

Strona. 16 Renowacja betonu 347 Strona 16 Renowacja betonu 347 345 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton konstrukcyjny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa. Beton używany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: Remont nawierzchni jezdni Ronda Ludwik w Sosnowcu.

NAZWA ZADANIA: Remont nawierzchni jezdni Ronda Ludwik w Sosnowcu. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: Remont nawierzchni jezdni Ronda Ludwik w Sosnowcu. ADRES OBIEKTU: Rondo Ludwik ( rondo u zbiegu ulic: Gen. Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, 1 Maja, Gabriela

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 10.00.01 REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 10.00.01 REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH D- 10.00.01 REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY BUDOWLANE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I HANDLOWE "BESTBUD" mgr inż. Marta Cwynar Szkolnicka ul.rolna 60, 54-110 Wrocław PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Obiekt: Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul.traugutta

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa i adres zamawiającego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/12/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo