Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicach od Ø 300 do Ø 800 o łącznej długości 1011,20 mb metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii długiego rękawa epoksydowego. 2. Przedmiot robót Wykonanie metodą bezwykopową remontu kanalizacji ogólnospławnej w Bolesławcu przy ulicach Jana Pawła II i ul. Gałczyńskiego zgodnie z załączonym szkicem (projektem wykonawczym), Z zadania wyłącza renowację wszystkich studni betonowych, które staną się zadaniem Inwestora. Zestawienie długości modernizowanej sieci kanałów ściekowych: 1) Ulica Jana Pawła II a) kanał DN L= 504,50 mb. b) kanał DN L= 151,30 mb. 2) Ulica Gałczyńskiego kanał B a) przelot S.3- S.3 I DN L= 27, 50 mb. b) przelot S.3 I- S.5 DN L= 107,40 mb. c) przelot S.5- S.6 DN L= 47,50 mb. 3) Ulica Gałczyńskiego kanał C a) przelot S.1- S.0 DN L= 25,00 mb. b) przelot S.2 - S.1 DN 400 i S.1- S.0 DN L= 148,50 mb. Razem L= 1011,70 mb 3. Warunki szczegółowe Technologia i wymagane parametry techniczne wykonania długiego epoksydowego rękawa: 1) Rękaw filcowy bezszwowy pokryty warstwą poliuretanu (PU) o grubości minimum 500 mikrometrów 2) Rękaw dwuwarstwowy przeznaczony do inwersji metodą słupa wodnego. 3) Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową (mieszanka żywicy i utwardzacza) przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszacza komponentów. Nie dopuszcza się w szczególności ręcznego mieszania żywic. 4) Żywica ma mieć czas żelowania 480 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza lub dłuższy

2 5) Parametry rękawa po utwardzeniu: a. kolor: jednolity na całej długości b. moduł sprężystości E = min 2400 N/mm2 c. sztywność obwodowa : 2 kn 6) Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie. 7) Zamawiający wymaga zastosowania żywic bezskurczowych w wypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i do ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych. 8) Rękaw powinien zostać nasączony żywicą epoksydową na placu budowy bezpośrednio przed montażem rękawa do kanału. Instalacja rękawa powinna odbywać się poprzez zastosowanie technologii inwersji wodnej. Dopuszcza się wykonanie rękawa epoksydowego i jego utwardzenie tylko za pomocą gorącej wody o temperaturze do 90ºC. 9) Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli zarówno procesów impregnacji jak i inwersji i utwardzania rękawa w czasie trwania prac przez wykonawcę bezpośrednio na placu budowy 10) Utrata średnicy kanału po renowacji nie powinna być większa niż 5 % naprawianej średnicy kanału. 4. Urządzenia do instalacji wykładziny urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy) kamera do inspekcji kanałów urządzenie do frezowania kanałów urządzenia do by-passu (pompy, węże) urządzenia do prób 5. Ocena stanu technicznego kanałów wszystkich kanałów w ul. Jana Pawła II i Gałczyńskiego, z których część (będąca w lepszym stanie technicznym) nie zostanie objęta renowacją remontem. Na podstawie analizy filmów ze stanu kanału oraz wizji lokalnej i pomiarów kanalizacji stwierdzono: KANAŁ A ul. Jana Pawła II kanał ogólnospławny DN 600 i DN 800 beton o łącznej długości 655,80 mb S.1 S.6 kanał betonowy DN 800 długość 151,3 mb, głębokość posadowienia 3-6 m S.6 S.15 kanał betonowy DN 600 długość 504,5 mb; głębokość posadowienia 2,5 3,5 mb Stan ogólny kanału: zły duża korozja ścian betonowych, duże ilości siarczanów i amoniaku, wystające trójniki i progi betonowe do wyfrezowania, pęknięcia poprzeczne i podłużne. Kanał do renowacji na całej długości rękawem epoksydowym.

3 KANAŁ B ul. Gałczyńskiego odcinek I kanał ogólnospławny kamionkowy i betonowy DN 300 do DN 600 długość całkowita 674,10 mb Brak studni S.13 studnia ślepa 2 szt. (21,30 mb i 51,00 mb)\ UWAGI ogólne W najgorszym stanie jest kanał S.5 S.6 beton DN 400 o długości 47,50 mb, posadowiony na głębokości 5,0 m zaczyna się składać, utrata przekroju do 300!!! Do naprawy w trybie pilnym!!! KANAŁ C ul. Gałczyńskiego odcinek II kanał ogólnospławny, kamionkowobetonowy, średnica DN 300 kamionka, długość 152,5 mb i beton DN 400 długość 148,5 mb i beton DN mb. Długość całkowita tego kanału 326 mb. Głębokość posadowienia od 2 mb do 4,5 mb głębokości. Uwagi ogólne W studni S.4 zmiana średnicy kanału z DN 300 kamionka na DN 400 Beton. Stan techniczny kanału zły. Bardzo dużo pęknięć podłużnych i poprzecznych na rurach kamionkowych DN 300, duże wyłomy ścian i przemieszczenia struktur rury kamionkowej. Na przelocie S.1 do S.0 zmiana materiału z rury kamionkowej DN 400 na 6,7 mb na rurę betonową DN 500 tutaj wymagana naprawa punktowo liniowa rękawem poliuretanowym!!! - ze względu na dużą zmianę średnicy w wewnątrz kanału. I. Kanały zakwalifikowane do remontu. 1. KANAŁ A ul. Jana Pawła II Kanał betonowy DN ,5 mb i DN ,3 mb - łączna długość 655,80 mb. Kanał w złym stanie technicznym duża korozja ścian, pęknięcia podłużne i poprzeczne, studnie betonowe brak kinet i duże ubytki. Kanał do naprawy liniowej rękawem epoksydowym na całej długości. 2. KANAŁ B ul. Gałczyńskiego od S.3 do S.6 Łączna długość 182,40 mb. Kanał betonowy z 1 przelotem z kamionki od S.3 do S.6.

4 Rozkład poszczególnych średnic i długości 1. DN 300 (S.3-S.3 ) 27,50 mb KAMIONKA - dużo pęknięć i rozszczelnień rękaw długi epoksydowy : DN 300/7 mm 2. DN 500 (S.3 S.5) 107,40 mb, beton Duża korozja ścian betonowych oraz pęknięcia podłużne i poprzeczne i rozszczelnienia na złączach. Do wyfrezowania odłamki betonów i wystające trójniki. Kanał do naprawy liniowej rękawem epoksydowym na całej długości DN 500 / 10 mm 3. DN 300 S.5-S.6 47,50, beton bardzo dużo pęknięć podłużnych i porzecznych, wyłomy, deformacje kanału, utrata przekroju do naprawy liniowej rękawem epoksydowym w trybie pilnym!!! (Najgorszy odcinek na kanale B!) Rękaw epoksydowy DN 300/7 mm 3. KANAŁ C ul. Gałczyńskiego od S.2 S.0 długość całkowita 173,50 mb. Kanał wykonany z rur kamionkowych i betonowych o średnicy od DN 300 do DN 500. Kanał w złym stanie technicznym: bardzo dużo pęknięć podłużnych i poprzecznych, duże wyłomy w rurach kamionkowych z utratą przekroju, duże ubytki przy trójnikach wpiętych na ostro. Do wycięcia wystające trójniki betonowe, progi betonowe i pręty stalowe. Kanał na całej długości do naprawy liniowej rękawem epoksydowym.. Odcinki z kamionki tryb naprawy pilny!!! 1. DN 400 beton (S.4 S.1) 148,5 mb. Rękaw epoksydowy DN 400/9 2. DN 500 beton (S.1 S.0) na tym odcinku kanał wychodzi ze studni S.1 rurą kamionkową DN 400 i po 6,7 mb przechodzi w rurę betonową DN 500 i dalej biegnie do studni S.0 na długości 25 mb tą średnicą! Skomplikowana naprawa bezwykopowa ponieważ zmiana materiału i średnicy następuje w wewnątrz kanału a nie w studni. A) w przypadku naprawy liniowej (jak będzie możliwa!!!) rękaw epoksydowy DN 500 / 10 mm. B) w przypadku opcji naprawy punktowo-liniowej rękawem poliuretanowym przejściowym DN 400/500 na długości całego odcinka 32 mb Pozostałe odcinki na kanale C ewentualnie do napraw punktowych krótkim rękawem poliuretanowym w miejscach dużych wyłomów i dziur!!!

5 5. Obmiar i rozliczanie robót Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ze złożona oferta, Specyfikacją Wykonania Robót, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Księgi obmiarów stanowiący dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót Rozliczenie z wykonanych robót: 1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w przedmiarze i złożonej Ofercie. 3) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT UWAGA: Na ulicy Jana Pawła II w niektórych studniach wpięte są duże przyłącza z bocznych ulic DN 400 i 500 dlatego też prac renowacyjnych nie będzie można prowadzić przy opadach deszczu zbyt duże wypełnienie kanałów wodą deszczową!!! 6. Wykonanie i Kontrola Jakości Robót. 6.1 Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z zawartą umową. Następstwa błędu wykonawczego spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione, a skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru (Zamawiającemu) atesty na wbudowane materiały, które odpowiadają wymaganiom norm Badania i pomiary Wszystkie wymagane badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań na bieżąco, natomiast oryginały zostaną przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą. 7. Odbiór Robót. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór końcowy robót. odbiór ostateczny (gwarancyjny)

6 8. Przepisy Związane. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo