PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR"

Transkrypt

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 (ul. ks. St. Bulandy) oraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych na dz. nr 297 i 100 Inwestor: Gmina Czchów ul. Rynek 12, Czchów OŚWIADCZENIE Po zapoznaniu się z przepisami ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami OŚWIADCZAMY, że projekt budowlany: utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową opadową oraz układem komunikacyjnym wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 (ul.ks. St. Bulandy) oraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych na dz. nr 297 i 100 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Imię i nazwisko Zakres opracowania AUTORZY PROJEKTU Specjalność Nr uprawnień Podpis Projektant Anna Hołyst Architektura Konstrukcje Konstrukcyjnobudowlana WBPP-NB- 8346/263/81 Sprawdzający Wiesław Michałek Architektura Konstrukcje Architektoniczna WD-NB- 8346/155/79 Projektant Alfred Baniak Instalacje sanitarne Instalacyjnoinżynieryjna UAN-I- 7342/342/94 Sprawdzający Tadeusz Wolsza Instalacje sanitarne Instalacyjnoinżynieryjna UAN- 8346/122/85 UAN-8346/31/87 Projektant Grzegorz Wołczyński Branża drogowa Konstrukcyjnobudowlana w zakresie dróg UAN-I- 7342/421/94 Sprawdzający Jacek Wołczyński Branża drogowa Drogowa MAP/0027/POOD /09

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI nr 297 w m. Czchów, gm. CZCHÓW dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o układ komunikacyjny wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 (ul. ks. St. Bulandy) oraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych na dz. nr 297 i 100 Na podkładzie mapy sytuacyjnej do celów projektowych w skali 1 : 500 Zawartość opracowania: Strona tytułowa wraz z oświadczeniem Spis zawartości opracowania Uprawnienia i zaświadczenia z MOIIB projektantów ( w 1 egz. projektu egz. archiwalnym Urzędu) Część opisowa: 1. DECYZJA BURMISTRZA CZCHOWA O WZ NR G.7331/53/07 Z DNIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM I OPISOWYM 2. DECYZJA STAROSTY BRZESKIEGO Nr OŚ JG Z DNIA r. DOTYCZĄCA UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 3. OPINIA ZUD 4. DECYZJA BURMISTRZA CZCHOWA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA LOKALIZACJĘ ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ 5. DECYZJA BURMISTRZA CZCHOWA UZGADNIAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ 6. PISMO BURMISTRZA CZCHOWA UZGADNIAJĄCA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM 7. PISMO BURMISTRZA CZCHOWA UZGADNIAJĄCE LOKALIZACJĘ OGRODZENIA 8. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 9. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO UTWARDZENIA PLACU 10. INFORMACJA BIOZ Część graficzna: I. MAPA SYTUACYJNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1 : 500 III. PROJEKT BUDOWLANY PLACU PRZEKROJE + SZCZEGÓŁ OGRODZENIA IV. PROJEKT ZJAZDÓW V. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Działki nr 297 położonej w m. Czchów z dojazdem z drogi gminnej dz. nr 100 (ul. Ks. St. Bulandy), gmina Czchów. 1.Podstawowy zakres inwestycji: o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o układ komunikacyjny wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 (ul. ks. St. Bulandy) oraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych na dz. nr 297 i Stan istniejący: Działka nr 297 położona jest w m. Czchów. Działka nie jest zabudowana, jest położona w istniejącym obszarze zabudowy usługowej. Działka przylega od strony południowej i zachodniej do drogi publicznej drogi gminnej dz. nr 100 (ul. Ks. St. Bulandy), od strony północnej graniczy z działką nr 296, a od strony wschodniej z działką nr 606/1. Przez działkę przebiega linia elektryczna i telefoniczna oraz znajduje się transformator, który jest ogrodzony Spadek terenu w kierunku północno wschodnim. Przed rozpoczęciem utwardzenia teren zostanie zniwelowany. 3.Opis ogólny inwestycji: Teren przewidziany pod utwardzenie placu stanowi niezabudowana działka nr 297 Teren działki służył będzie rozszerzeniu poligonowej działalności handlowej, realizowanej dotychczas na dz. nr 298, jako tzw.: Jarmark Czchowski. Na działce nr 298 znajdują się również miejsca postojowe dla uczestników jarmarku czchowskiego, dlatego też na dz. nr 297 planuje się tylko poligonową działalność handlową. Nawierzchnia działki nie jest utwardzona. Przewiduje się niwelację terenu, a następnie wykonanie utwardzenia placu. Działka została podzielona ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi na 4 place 3 o nawierzchni asfaltowej i 1 o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia placu utwardzonego 1709 m 2 w tym: - powierzchnia placu utwardzonego o nawierzchni asfaltowej m 2 - powierzchnia placu o nawierzchni z kostki betonowej m 2

28 - droga wewnętrzna ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej m 2 - chodnik ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej m 2 Wody opadowe odprowadzone zostaną do studni chłonnych. Odwodnienie projektowanego terenu jest następujące: - wzdłuż północnej granicy placu zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ACO DREN K, o długości 59,50 m i wymiarach 20x20 cm, w stronę którego wyprofilowane będzie nachylenie placu; -wody opadowe zbierane są z placu utwardzonego 0,1709 ha, zlokalizowanego na działce nr 297 i odprowadzone przez ACO DREN do studzienki spełniającej rolę osadnika substancji ropopochodnych; -studzienka S 1 spełniać będzie rolę osadnika substancji ropopochodnych; - poprzez studzienkę S c2 o średnicy fi 1200mm ścieki opadowe odprowadzone są do ziemi na działce Inwestora; -maksymalna głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej wynosi 0,27m; -maksymalny spadek odwodnienia liniowego wynosi0,08%; Kanał wykonany będzie jako odcinek prosty pomiędzy studzienką przepływowo-osadczą a studnią chłonną S c1. Utwardzenie placu nie koliduje z zadrzewieniem - od strony północnej placu utwardzonego pozostawiono pas zieleni równocześnie odgradzając tym targowisko od sąsiednich działek. Gospodarka odpadami: Na działce przewidziano miejsce dla trzech przenośnych koszy na śmieci. Wywóz odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Inwestor jest zobowiązany zawrzeć ze stosownymi służbami lub jednostkami zajmującymi się obsługą komunalną na ogólnych zasadach obowiązujących na terenie gminy. Ogrodzenie -Wokół całego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych montowanych na słupach. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie i powleczenie poliestrowe. Zaprojektowano trzy bramy dwuskrzydłowe i dwie bramki

29 Na placu zaprojektowano tablicę informacyjną. 4. Wymogi podane w punkcie 3 i 4 decyzji WZ dot. warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zostały spełnione 5. Ochrona konserwatorska nie podlega 6. Teren szkód górniczych nie występuje 7. Informacje dodatkowe: Utwardzenie placu nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Nie ingeruje się w istniejące stosunki wodno-prawne. W zakresie prac projektowych nie wchodzą żadne roboty związane z rozbiórką czy demontażem obiektów budowlanych. Projektował: Sprawdził:

30 Część opisowa projektu budowlanego utwardzenia placu Teren przewidziany pod utwardzenie placu stanowi niezabudowana działka nr 297 w miejscowości Czchów. Teren działki służył będzie rozszerzeniu poligonowej działalności handlowej, realizowanej dotychczas na dz. nr 298, jako tzw.: Jarmark Czchowski. Nawierzchnia działki nie jest utwardzona. Przewiduje się niwelację terenu, a następnie wykonanie utwardzenia placu. Działka została podzielona ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi na 4 place 3 o nawierzchni asfaltowej i 1 o nawierzchni z kostki betonowej. Konstrukcja przez plac utwardzony z kostki betonowej: - kostka betonowa gr. 8cm na podsypce piaskowej - podbudowa warstwa górna kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5 gr. 10cm (stabilizowane mechanicznie) - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25cm (stabilizowanego mechanicznie) - geowłóknina separacyjno filtracyjna - grunt rodzimy Konstrukcja przez plac utwardzony o nawierzchni asfaltowej: - nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm - podbudowa warstwa górna kruszywo łamane uziarnienie 0-31,5 gr. 10cm (stabilizowane mechanicznie) - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25cm (stabilizowanego mechanicznie) - geowłóknina separacyjno filtracyjna - grunt rodzimy Dane ogólne: Powierzchnia placu utwardzonego 1709 m 2 w tym: - powierzchnia placu utwardzonego o nawierzchni asfaltowej m 2 - powierzchnia placu o nawierzchni z kostki betonowej m 2 - droga wewnętrzna ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej m 2 - chodnik ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej m 2 Kostkę betonową ułożyć na jednym poziomie zachowując spadki 0,5%. Kierunki spadków pokazano na rysunku przekroju oraz na projekcie zagospodarowania terenu. Na obrzeżach wykonać krawężnik betonowy 15x30cm. Na obrzeżach chodników wykonać obrzeża betonowe 8x30. Wody opadowe odprowadzone zostaną do studni chłonnych.

31 Odwodnienie projektowanego terenu jest następujące: - wzdłuż północnej granicy placu zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ACO DREN K, o długości 59,50 m i wymiarach 20x20 cm, w stronę którego wyprofilowane będzie nachylenie placu; -wody opadowe zbierane są z placu utwardzonego 0,1709 ha, zlokalizowanego na działce nr 297 i odprowadzone przez ACO DREN do studzienki spełniającej rolę osadnika substancji ropopochodnych; -studzienka S 1 o średnicy 500mm jest projektowana w połowie ACO DRENU i spełniać będzie rolę osadnika substancji ropopochodnych; - projektowane studnie chłonne S c1 i S c2 o średnicy 1200 mm i głębokości 1500 mm będą połączone rurociągiem o długości 2,20 m i średnicy 200mm - poprzez studzienkę S c2 o średnicy fi 1200mm ścieki opadowe odprowadzone są do ziemi na działce Inwestora; -maksymalna głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej wynosi 0,27m; -maksymalny spadek odwodnienia liniowego wynosi0,08%; Kanał wykonany będzie jako odcinek prosty pomiędzy studzienką przepływowo-osadczą a studnią chłonną S c1. Ogrodzenie Wokół całego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych montowanych na słupach. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie i powleczenie poliestrowe. Ogrodzenie zaprojektowano w odległości 1,50 m od krawędzi drogi gminnej. Zaprojektowano trzy bramy dwuskrzydłowe i dwie bramki Na placu zaprojektowano trzy pojemniki - kosze na śmieci i tablicę informacyjną. INSTALACJE: - nie dotyczy Kanalizacja deszczowa projekt wraz z opisem w załączeniu CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych nie dotyczy Odpady stale. Pojemnik na opakowania i odpady komunalne kosze na śmieci, zlokalizowano z dostępem komunikacją zewnętrzną.

32 Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne Utwardzenie placu nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie koliduje z zadrzewieniem więc nie zachodzi potrzeba wycięcia drzew. Warunki ochrony przeciwpożarowej nie dotyczy UWAGI KOŃCOWE Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Projektował: Sprawdził:

33 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT BUDOWLANY : o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o układ komunikacyjny wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 (ul. ks. St. Bulandy) oraz dróg, parkingów i placów wewnętrznych na dz. nr 297 i 100 INWESTOR: GMINA CZCHÓW ul.rynek 12, Czchów LOKALIZACJA : DZ. NR 297 W M. CZCHÓW PROJEKTANT: Październik 2012 r.

34 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /D.U.Nr.120 poz. 1126/. TEMAT: o UTWARDZENIE DZIAŁKI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ - OPADOWĄ o UKŁAD KOMUNIKACYJNY WRAZ Z WŁĄCZENIEM SIĘ DO DROGI GMINNEJ NR 100 (UL. KS. ST. BULANDY) ORAZ DRÓG, PARKINGÓW I PLACÓW WEWNĘTRZNYCH NA DZ. NR 297 I 100 INWESTOR: GMINA CZCHÓW, ul. Rynek 12, Czchów Część opisowa: 1. Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego a) Wykonanie nawierzchni utwardzonej placu niwelacja terenu ułożenie geowłókniny wykonanie podbudowy pod utwardzenie placu wykonanie nawierzchni placu asfaltowej i z kostki betonowej b) wykonanie kanalizacji deszczowej wykonanie studzienki przepływowo-osadczej 1 szt wykonanie studni chłonnych 2 szt wykonanie połączenia studni chłonnych wykonanie odwodnienia liniowego ACO DREN c) wykonanie ogrodzenia roboty ziemne wykonanie murków ogrodzeniowych montaż elementów ogrodzeniowych d) wykonanie zjazdów prace ziemne Wykonanie nawierzchni 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Na działce Inwestora objętej opracowaniem brak zabudowań. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - brak. Projektowanie zagospodarowanie działek ocenia się jako proste.

35 4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: - Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m: niebezpieczeństwo przysypania ziemią - Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu. 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych - Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw.: Dz.U. nr 47 poz. 4 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWU Środki organizacyjne: - organizacja i realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, - pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z informacją BIOZ, posiadający aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, - przestrzeganie przy realizacji robót przepisów i zasad określonych w przepisach: Środki techniczne: - wyposażenie i stosowanie przez pracowników odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego dostosowanego do warunków i występujących zagrożeń, - maszyny, urządzenia i sprzęt będzie spełniał wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej eksploatacji, wyposażenie w odpowiednie i sprawne urządzenia bezpieczeństwa, a w szczególności osłony i zabezpieczenia elementów maszyn stwarzających niebezpieczeństwo, - wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach, oraz wymaganych uprawnień do obsługi maszyn budowlanych określonych w przepisach, - wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu pracy będą zamykane (unieruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użytku, Eksploatacja maszyn budowlanych i urządzeń technicznych: - urządzenia elektroenergetyczne winny posiadać skuteczną ochronę przed porażeniem i odpowiednie badania potwierdzające ich skuteczność, - zabronione jest wykorzystywanie sprzętu niezgodnie z ich przeznaczeniem, - cięcie materiałów można wykonywać jedynie przeznaczonymi do tego celu narzędziami,

36 Ochrona przeciwpożarowa: Na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji a w szczególności: - używanie otwartego ognia, palenie tytoniu w miejscach zabronionych, stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów, - rozpalanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 5m od budynku, maszyn i składowiska materiałów palnych, - stosowanie do osłony punktów świetlnych materiałów palnych. Składowanie materiałów: Składowanie w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadku wyrobów i urządzeń. Pierwsza pomoc lekarska: Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować w zapleczu technicznym budowy na widocznym miejscu. Postępowanie na wypadek przy pracy: - zabezpieczenie miejsca wypadku, - ostrzeżenie o wypadku innych osób, - wdrożenie działań pierwszej pomocy, - wezwanie służb ratowniczych, - powiadomienie kierownika budowy, - udzielenie pomocy i udostępnienie środków technicznych służbom ratowniczym. Październik 2012 r. Projektant.

37

38

39

40

41 ZAŁĄCZNIK SZCZEGÓŁ OGRODZENIA PANELOWEGO

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 KANALIZACJA DESZCZOWA- KANALIZACJA OPADOWA WPROWADZENIE DO ZIEMI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z POWIERZCHNI SZCZELNEJ PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA PLACU INWESTOR: GMINA CZCHÓW LOKALIZACJA : DZ. NR 297 W M. CZCHÓW PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: Październik 2012r.

54 Część opisowa projektu kanalizacji opadowej deszczowej wprowadzenia do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej projektowanego utwardzenia placu. Teren przewidziany pod utwardzenie placu stanowi niezabudowana działka nr 297 w miejscowości Czchów Odwodnienie projektowanego terenu jest następujące: - wzdłuż północnej granicy placu zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ACO DREN K, o długości 59,50 m i wymiarach 20x20 cm, w stronę którego wyprofilowane będzie nachylenie placu; -wody opadowe zbierane są z placu utwardzonego 0,1709 ha, zlokalizowanego na działce nr 297 i odprowadzone przez ACO DREN do studzienki spełniającej rolę osadnika substancji ropopochodnych; -studzienka S 1 spełniać będzie rolę osadnika substancji ropopochodnych; - poprzez studzienkę S c2 o średnicy fi 1200mm ścieki opadowe odprowadzone są do ziemi na działce Inwestora; -maksymalna głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej wynosi 0,27m; -maksymalny spadek odwodnienia liniowego wynosi0,08%; ACO DREN wykonany będzie jako odcinek prosty pomiędzy studzienkami. Zmiana kierunku ACO DRENU możliwa jest tylko przy zastosowaniu studzienek. Kanał wykonany będą jako odcinek prosty pomiędzy studzienką osadczą a studnią chłonną S c1. Od strony północnej placu utwardzonego pozostawiono pas zieleni równocześnie odgradzając tym targowisko od sąsiednich działek. Charakterystyka techniczna urządzeń do oczyszczania ścieków Studzienka przepływowo osadnicza

55 Do umożliwienia kontroli kanałów nie przełazowych ( o wymiarach mniejszych niż 0,6 x 1,0 m) na odcinku prostym, na sieci kanalizacyjnej - deszczowej wykonana jest studzienka przepływowa osadnicza z osadnikiem np. typu F-1, przykryciem typu ciężkiego(żeliwne) przejezdna. Odległość pomiędzy studzienkami nie przekracza 50 metrów. Odległość ta jest uzależniona od urządzeń do doświetlenia kanału pomiędzy studzienkami (do prześwietlenia kanału ) oraz sprzętu do czyszczenia i przepychania kanału. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń do podczyszczania ścieków. Konserwacja studzienek i wpustów deszczowych. Studzienki powinny być zabezpieczone mocnymi i szczelnymi pokrywami wytrzymującymi obciążenie ciężkimi samochodami. Przed przystąpieniem do czyszczenia studzienek lub wpustów deszczowych należy przewietrzyć kanalizację. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym wykonane odwodnienie liniowe, studzienkę przepływowo-osadczą i studnie chłonne. Usuwać osady ze studzienki w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok. Osady bezpośrednio po zakończeniu oczyszczania będą odbierane przez specjalistyczną firmę wykonująca usługę w zakresie czyszczenia kanalizacji. Osady należy wybierać, jeżeli wypełniają studzienkę, wpust deszczowy (część osadową) do wysokości około 10,0 cm poniżej wylotu kanalizacji. Płytkie studzienki może czyścic jeden pracownik za pomocą odpowiedniego czerpaka. Studzienki głębokie powinny być bezwzględnie czyszczone przez dwie osoby, z których jedna, wchodzi do środka po zamontowanych stopniach włazowych lub po drabince i za pomocą łopatki nakłada osad do naczynia, pojemnika np. wiadra, druga wyciąga pojemnik na zewnątrz za pomocą sznura. Pracownik przebywający w studzience powinien posiadać na głowie kask ochronny. Powinien być pod stała obserwacją. Sznur powinien być mocny i odpowiednio przymocowany do wiadra. Wszelkie uszkodzenia studzienek należy natychmiast naprawiać. Studzienki należy zabezpieczyć przed otwarciem ich przez osoby niepowołane.

56 Przeprowadzać co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń kanalizacyjnych a czynności z nimi związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji. Konserwacja urządzeń i kanalizacji. Konserwacja urządzeń oczyszczających ścieki opadowe - studzienek osadnikowych, łapaczy błota i tłuszczów i wyposażenia kanalizacji w granicach własności podmiotów leży w gestii korzystających z utwardzonego placu miejscowości Czchów z racji wprowadzenia ścieków opadowych do tej kanalizacji. Utrzymanie właściwego stanu eksploatacyjnego tych urządzeń jest obowiązkiem koniecznym w celu dotrzymania warunków odprowadzania ścieków opadowych do rowu przydrożnego określonych w obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 24 lipca 2006r. z późn. zm.

57

58

59

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo