Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP ; REGON L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR ; Kapitał zakładowy spółki: PLN TEL. (024) ; FAX (024) ; WWW: Nr sprawy: 5/2013 Klasyfikacja wg wspólnego Słownika CPV , Kutno, roku Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 4 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych przez PWiK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1. Forma płatności: Przedmiot zamówienia będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym. Płatność Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania stosownych dokumentów przez Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia: r. Warunki gwarancji i serwisu: Przedmiot leasingu winien być objęty min. 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty przekazania przedmiotu zamówienia zgodnie z protokołem odbioru, w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy co pół roku. Serwis czas podjęcia czynności serwisowych maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii telefonicznie lub faxem (telefon alarmowy czynny cała dobę). Transport uszkodzonego modułu zapewnia Wykonawca. Naprawa w ciągu max 7 dni roboczych. Wykonawca zapewni przeszkolenie obsługi, koszt szkolenia uwzględniony jest w cenie zamówienia. Istotne dla stron postanowienia, które winny być wprowadzone do treści zawieranej umowy leasingu: przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone protokołem 1

2 przekazania, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednorazowej kontroli wykonywania zabudowy u producenta na etapie około 50% zaawansowania robót (przed malowaniem) na koszt Wykonawcy; kontrola będzie przeprowadzona przez trzech przedstawicieli Zamawiającego, warunki gwarancji zostaną określone w umowie lub w karcie gwarancyjnej dostarczonej razem z przedmiotem leasingu, w przypadku opóźnienia w zapłacie raty (okresowej opłaty) leasingowej lub jej części Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy 14 - dniowy termin do zapłaty raty (okresowej opłaty) lub jej części. W przypadku zapłaty raty (okresowej opłaty) lub jej części przez Zamawiającego w tym dodatkowym terminie, Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji, które w świetle umowy są związane z przekroczeniem terminu zapłaty raty (okresowej opłaty) leasingowej lub jej części, strony umowy nie przewidują obowiązku ustanowienia zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy leżących po stronie Zamawiającego, w razie sprzeczności zapisów zawartych w zaproszeniu z zapisami umowy pierwszeństwo mają zapisy zawarte w zaproszeniu, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Strony umowy nie przewidują innych kar umownych, strony umowy nie przewidują w umowie prawa do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania poza przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, do rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących umowy właściwy miejscowo będzie Sąd siedziby Zamawiającego. Do oferty należy załączyć: 1.Wypełnioną ofertę cenową - załącznik Nr Opis oferowanego sprzętu. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy załącznik Nr 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie, jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik Nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie (przynajmniej 3 referencje). 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika Nr 6. 2

3 6. Projekt umowy leasingu wraz z harmonogramem symulacyjnym spłaty leasingu. OSOBY DO KONTAKTU - od poniedziałku do piątku w godz w zakresie procedury Witold Kamiński tel. 24/ ; w zakresie przedmiotu zamówienia Andrzej Tarka tel.24/ , Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym Wykonawcą. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem - Oferta na zadanie : Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. należy składać do dnia roku do godziny 9 00 w sekretariacie Spółki, pok. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10ºº 3

4 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wraz z wielostopniowym odzyskiem wody, fabrycznie nowy, rok produkcji Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji prototypowej w zakresie budowy podwozia i zabudowy. Zbiornik: Zbiornik cylindryczny ze stali konstrukcyjnej (S235JR) z wypukłymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi. Grubość blachy minimum 6 mm Pojemność całkowita litrów Osadzony w sposób umożliwiający podniesienie, Rama pomocnicza cynkowana ogniowo Rurociąg łączący komorę szlamu i wody z zasuwą odcinającą (do odsysania osadów z komory wody) Dodatkowy otwór minimum Ø 300 mm do czyszczenia komory wody czystej Podziały zbiornika: Całkowita pojemność litrów z możliwością podziału na: komora szlamu ok I - komora wody ok I komora szlamu ok I - komora wody ok I komora szlamu ok I - komora wody ok I Blokada przegrody ręczna Napełnianie komory wody: System rurociągów DN38 z zasuwą odcinającą Przyłącze typu Storz C Zabezpieczenie przed skażeniem źródła wody pitnej Pomiar stanu napełnienia urządzeniem pływakowym ze wskaźnikiem Opróżnianie komory DN80 z armaturą odcinającą i przyłączem typu Storz B Zrzut pozostałości wody na lewą stronę pojazdu Opróżnianie komory szlamu: Pneumatycznym tłokiem przesuwanym nadciśnieniem wytwarzanym pompą ssącą Otwór kontrolny DN500, przełazowy w tłoku Regulacja ciśnienia w uszczelce tłoka z pulpitu sterowniczego zabudowy Fartuch ochronny: Z blachy stalowej, kwasoodpornej Kanty zabezpieczone poprzez kołowe wywinięcie blachy Zamontowany pod dennicą opróżniającą i przedłużony nad ramę pojazdu i pod płaszcz zbiornika Kontrola napełnienia komory szlamu: Wskaźnik poglądowy z tworzywa w tylnej części zbiornika wyposażony w przyłącze do ciśnieniowego mycia wewnętrznego Dennica opróżniająca: Otwierana do góry na całym przekroju, wzmocniona 4

5 Uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika - olejoodporna uszczelka gumowa Dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu Ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy w położeniu umożliwiającym obserwacje dennicy Króćce ssania i opróżniania: W dolnej części dennicy DN125 z zasuwą odcinającą i zaworem kulowym Górny króciec DN 100 z zasuwą odcinającą Przyłącze typu V-Perrot z zaślepką Pompa ssąca: Wydajność- minimum 2170 m 3 /h Zapotrzebowanie mocy 85 kw Zamontowana na odpornej na skręcanie stabilnej konsoli Orurowanie ssące DN125 Napęd pompy ssącej: Z przystawki mocy podwozia poprzez wat przegubowy i pasy klinowe System napinaczy pasów klinowych i osłony bezpieczeństwa System regulacji napięcia pasów w warunkach poza warsztatowych Sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem dla pracy długoterminowej System zabezpieczający pompę ssącą: Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara. Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy System dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym Punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę Pompa ciśnieniowa wody: Przemiennik ciśnienia Wydajność minimum 350 l/min Ciśnienie minimum 200 bar Zapotrzebowanie mocy - około 130 kw System zaworów sterujących Pompa hydrauliczna przestawna Napęd pompy ciśnieniowej: Pompa hydrauliczna przestawna Załączana z pulpitu sterowania System prowadzenia wody: z armaturą (zawory kulowe i złącza obrotowe) redukujące straty ciśnienia Węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni skrętu w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody Rura napływu wody do pompy z zasuwą odcinającą Pneumatyczny system opróżniania z resztek wody Zabezpieczenie pompy ciśnieniowej: Płynna regulacja ciśnienia pompą przestawną Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze Zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą z nadmiernym ciśnieniem Automatyczne zatrzymanie przemiennika w przypadku braku wody 5

6 System odzysku wody: wielostopniowy z oczyszczaniem. Filtr zgrubny ( nie więcej niż 350 ч) zamontowany do dennicy tylnej zbiornika w komorze szlamowej Obudowa filtra odporna na ciśnienie i podciśnienie wykonana ze stali szlachetnej grubość minimum 5mm Obrotowy bęben filtra z systemem automatycznego czyszczenia podczas pracy Filtr dokładny ( nie więcej niż 150 ч) zabudowany w komorze wody, możliwość czyszczeni poprzez prawe i lewe obroty Pompa obiegowa o wydajności minimum 550 l/min Separator cyklonowy z interwałowym systemem oczyszczania Komora osadowa z kaskadowym przepływem wody Końcowe oczyszczanie wody do 100 ч Zastępcze ręczne sterowania systemami czyszczenia filtrów i odsysania osadów z komór filtracyjnych System odsysania z komory szlamowej wirówki i komory osadowej w zbiorniku wraz z przerzutem szlamu do komory szlamowej System odzysku wody - praca całkowicie automatyczna z kontrolą poprzez czujniki napełnienia poszczególnych komór, tak aby zapewnić ciągłą pracę pojazdu z maksymalną wydajnością wody płuczącej kanał. Napędy filtrów obrotowych hydrauliczne i zabezpieczone przed uszkodzeniem zaworami bezpieczeństwa w przypadku przeciążenia. Zamontowane ostrzegawcze lampy kontrolne, które sygnalizują obciążenie przekraczające 90%. Wskaźniki ciśnienia mają sygnalizować również nadmierne zanieczyszczenie filtrów. Optymalne parametry do pracy dostosować poprzez właściwe ustawienie przegrody dzielącej komory szlamu i wody. Kołowrót węża ssącego: Horyzontalnie nad zbiornikiem Hydrauliczny napęd Pojemność kołowrotu minimum 20 mb DN125, Czynna długość węża minimum 15 mb Złącze Perrot V 125 Kolano wlotowe DN 125 z zasuwa pneumatyczna DN 125 Prowadzenie węża wysięgnikiem kombinowanym Główny kołowrót ciśnieniowy: Nad zbiornikiem, horyzontalnie Sterowany hydraulicznie Pojemność do minimum 200 mb węża DN25 Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany: Zamontowany na dennicy tylnej Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego Dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia Prowadzenie węża umożliwiające zakładanie złączek. Przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie) Wysokość podnoszenia około 1500 mm Udźwig kg - bez konieczności rejestracji UDT Hydrauliczny teleskop 1000 mm Zasięg pracy minimum : 1600 mm na lewą stronę pojazdu 3400 mm na prawa stronę pojazdu 180 obrót wysięgnika Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: Obsługiwany ręcznie z prawej strony Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo lub kwasoodpornej Pojemność węża DN13 minimum 60 mb By-pass dla odprowadzania nadmiaru wody Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem 6

7 Stanowisko obsługi I: Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej z dodatkowym oświetleniem Sterowanie silnikiem podwozia: - Regulacja obrotów (+/-) - Obrotomierz - Motor - start/stop Przystawka mocy - włącz/wyłącz Pompa ssąca - włącz/wyłącz - wakumetr Zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie Pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz - Manometr - Włącznik ciśnienia - Regulacja ciśnienia Zawór kulowy DN32 - otwórz/zamknij Zawór kulowy DN13 - otwórz/zamknij Zasuwa ssąca DN otwórz/zamknij Zrzut wody - otwórz/zamknij Ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny) Podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny) Tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie Automatyczny odzysk wody - włącz / wyłącz Filtry recyklingu - płukanie włącz / wyłącz - płukanie ciśnieniowe włącz / wyłącz Odsysanie ze zbiornika wody czystej Wskaźnik ciśnienia pompy obiegowej odzysku Sterowanie i kontrola ciśnienia w uszczelce przegrody (manometr) Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej Licznik roboczogodzin pompy ssącej Wyłącznik bezpieczeństwa Lampka ostrzegawcza niskiego stanu wody Stanowisko obsługi II: Dwa piloty do zdalnego sterowania dla radia i połączenia kablem włącznie z ładowarką, dwa akumulatory, 10 m kabla, Sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty - Przystawka mocy włącz/wyłącz Pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody (włącz/wyłącz) Regulacja ciśnienia od 0 do 100% Pompa ssąca - ssanie (włącz/wyłącz) Zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie Wąż DN32/DN13 - otwórz/zamknij Wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta DN 150 Zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta Odzysk wody - włącz/wyłącz Joystik dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń Joystik węża ssącego - rozwiń/zwiń, wysięgnik (podnoszenie/opuszczanie), (prawo/lewo), (wysuwanie teleskopowe), Mały wąż ciśnieniowy rozwiń/zwiń Manometr ciśnienia wody Proporcjonalny Joystik do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego Wyłącznik bezpieczeństwa Na wysięgu dodatkowo manometry ciśnienia i podciśnienia 7

8 Sterowanie na dennicy tylnej: Ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do: - Kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń - Kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń - Wysięgnik obróć - prawo/lewo - Wysięgnik - podnieś/opuść - Wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij System hydrauliki siłowej: Pompa zębata z systemem zaworów sterujących Zbiornik oleju hydraulicznego System pneumatyczny: Zasilanie ze sprężarki podwozia Dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza Zawór bezpieczeństwa Odolejacz Przewody rurowe i elektrozawory sterujące System pracy zimowej- możliwość pracy w temperaturze -15 C Gwarancja pracy w temperaturze co najmniej do -15 C. Osłony tylnych lamp zabezpieczające przed stłuczeniem Obieg zimowy zasilany trzema równoległymi pompami obiegowymi dla zapewnienia cyrkulacji wody przez wszystkie techniczne punkty układu ciśnieniowego. Spalinowy podgrzewacz wody Komory wodne przemiennika zabezpieczone grzewczymi matami Osłony boczne kołowrotów: Po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego metalu, osłaniające kołowroty ułożone nad zbiornikiem Malowane w kolorze zabudowy Do wykorzystania jako tablice reklamowe Wanny na węże: Otwarte wanny na węże ze stali kwasoodpornej zabudowane na stabilnej konsoli po lewej stronie pojazdu Długość dopasowana do wolnego miejsca wzdłuż zabudowy Skrzynki na wyposażenie: Wzdłuż całej zabudowy po prawej stronie pojazdu z dodatkowym oświetleniem, wykonane ze stali kwasoodpornej Długość dopasowana do wolnego miejsca wzdłuż zabudowy Węże: Wąż ciśnieniowy DN25 minimum 160mb Wąż ciśnieniowy DN13 minimum 60 mb Wąż ssący DN125 minimum 20 mb Nocne oświetlenie miejsca pracy: Reflektor halogenowy 6 sztuk Kamera cofania Zabudowana z tyłu pojazdu w aluminiowej obudowie Kolorowy monitor w kabinie kierowcy 7" 8

9 Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego Światła ostrzegawcze: Zamontowane z tyłu pojazdu na wysięgnikach Zamontowane na kabinie kierowcy Obudowy podwozia: Zapory przeciw wjazdowe Światła obrysowe Osłony z siatki na tylnych lampach Lakierowanie - oddzielne lakierowanie poszczególnych części zabudowy: Zabudowa lakierowana kolorem ciemno niebieskim. RAL 5002 Oznakowanie ostrzegawcze: Biało/czerwone folie odblaskowe wg DIN z przodu i z tyłu pojazdu Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie pojazdu: Szafa narzędziowa: Ze stali kwasowej Zamontowana pod ramą pojazdu w miejscu możliwym i wybranym przez klienta Wysuwane imadło System uchwytów do: Dodatkowej rury ssącej Pachołków ostrzegawczych Łopaty i szczotki Drabiny aluminiowej (z drabiną) Oświetlenie miejsca pracy: Halogen montowany na stałe 6 szt. szafki zawierające urządzenia sterownicze dodatkowo oświetlone Osłony pomp i modułów roboczych za kabiną pojazdu Po obydwu stronach za kabina pojazdu osłony otwierane, wyciszające urządzenia Wykonane z tworzywa GFK Malowane w kolorze zabudowy Sterowanie falami radiowymi: funkcje podstawowej obsługi pojazdy winny być sterowane za pomocą fal radiowych Stacja ładowania plus dwa akumulatory co najmniej 10 funkcji włącz/wyłącz co najmniej 4 funkcje proporcjonalne System sanitarny do mycia rąk: Zbiornik z podwójnymi ściankami wykonany z stali kwasoodpornej izolowany Podgrzewanie wody elektryczne z termostatem System zrzutu wody nad szlamowej: możliwość spustu wody z nad osadu w komorze szlamowej do kanału Winda: Linka stalowa - 12 mb Udźwig minimum 250 kg Napęd elektryczny 24V W wyposażeniu pojazdu przekazywanego do użytku należy uwzględnić: 9

10 Głowice do czyszczenie kanalizacji muszą być dostosowane do pojazdu i jego pompy wysokiego ciśnienia tj.: oraz do pracy z wodą pochodzącą z odzysku. Głowica wypłukująca 1 Głowica wypłukująca 1/2 Głowica Ouattro 1 Głowica Ouattro 1/2 Głowica przebijająca 1 Buldożer 1 do czyszczenia kanałów powyżej DN300 Prowadnica górno-krawędziowa na węża 1 na właz Banan rolkowy 1 zabezpieczający węża czyszczącego Osłona na kanał typu Tygrys 1 pachołki 10 sztuk wąż do napełniania, licznik metrów rozwiniętego węża DN25 dodatkowe węże ssawne 125mm 9m w odcinkach odpowiadających standardom Podwozie Kabina - kolor żółty Podwozie - kolor szary Koła - kolor srebrny Wyposażenie pojazdu: Rozkład nacisku na osie TV 5 wariant 26,0 t (9,0/11,5/7,5} Silnik silnik V6, LA, nie mniej niż 430 KM, 1800 obr/min, pojemność nie mniej niż cm 3 BlueTec (EURO 5) Chwyt powietrza na górze z tyłu, filtr powietrza mocowany na ramie Wstępny filtr paliwa z podgrzewanym separatorem wody Podgrzewacz paliwa Siatka ochronna chłodnicy przeciw owadom Sprzęgło elektromagnetyczne wiskozowe do wiatraka Hamulec silnikowy z zaworem upustowym Sprężarka 1-cylindrowa, regulowana Płomieniowy układ rozruchowy Sprzęgło i skrzynia biegów Skrzynia biegów G /17,0-0,1 (16 biegowa) Chłodnica oleju skrzyni biegów 10

11 Tarcza przystawki odbioru mocy, D=120 mm, nacinana Układ przełączania biegów z zastosowaniem automatycznego systemu przełączania Przystawka mocy niezależna od skrzyni biegów, (1,4 DB) Przystawka odbioru mocy MB 131-2c Osie i zawieszenie osi Oś przednia wygięta Oś przednia 9,0 t Oś tylna H6, 13 t, 440 koto talerzowe Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu Oś wleczona wyposażona w system umożliwiająca zmniejszanie średnicy zawracania oraz podnoszona hydraulicznie Przełożenie osi i=2,846 (HL6) Resory przednie 9,0 t Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi z ENR, 4-miechowe Stabilizator przedniej osi Rozstaw osi nie więcej niż 3900 mm Opony i felgi: Felgi stalowe na osi przedniej 11,75 x 22,5 Felgi stalowe 9,00 x 22,5 Felgi stalowe 11,75x 22,5 na VLA.NLA Prowizoryczne mocowanie koła zapasowego Osłony nakrętek kół Koło zapasowe 385/65R 22,5 Eco (prowadzący) 315/80 R 22,5 Eco (napęd./błot.-śnieg.) 385/65 R22,5 Eco (prowadzący) Rama i elementy zabudowy ramy Rama pomocnicza zamontowana do ramy pojazdu za pomocą elementów mocujących Układ kierowniczy ze wspomaganiem Osprzęt pojazdu po lewej stronie Zbiornik AdBleu o pojemności 95I Główny zbiornik paliwa 400 I, stalowy Zamykany korek wlewu paliwa Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem SRC Wydech spalin do góry za kabiną Diagnoza On-board 2 z kontrolą emisji tlenku azotu Chlapacz z lamelami Błotniki tylnej osi do transportu pojazdu pod zabudowę Przednia belka przeciw najazdowa Spoiler dolny kabiny pod zderzakiem Tylna belka przeciw najazdowa Tylna belka ramy przykręcana Układ hamulcowy 2-obwodowe hamulce pneumatyczne Automatyczna korekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową Blokada przed staczaniem się pojazdu na wzniesieniu Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej Układ hamulcowy dwuobwodowy z precyzyjnym dozowaniem siły hamowania, systemy ABS i ASR, tarcze wentylowane na wszystkich kołach Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza Zewnętrzna strona kabiny Kabina kierowcy M (średnia) 1+2 Tylna ściana kabiny, prosta Standardowe zawieszenie kabiny Szyby kabiny przyciemniane Tylna ściana kabiny bez okien 11

12 Wywietrznik dachowy kabiny kierowcy Lustro kierowcy szerokokątne, ogrzewane Lustro aerodynamiczne, przód Lustro szerokokątne po stronie pasażera Ogrzewane lusterka wsteczne sterowane elektronicznie Lustro rampowe po stronie pasażera Immobilizer z transoponderem Wnętrze kabiny Standardowy pneumatyczny fotel kierowcy Siedzenie środkowe z pasem bezpieczeństwa Fotel funkcyjny pasażera z pasem bezpieczeństwa Regulowana kolumna kierownicza, pneumatycznie ryglowana Kierownica wielofunkcyjna Dywaniki gumowe Krótka konsola środkowa, twarda Elektryczne sterowanie szyby po stronie kierowcy i pasażera Deska z wyświetlaczem graficznym i zmiennym zielonym zakresem Tachograf cyfrowy, rejestrator obrotów, dopasowany do ADR Wskaźnik temperatury zewnętrznej Wskaźnik zużycia paliwa Układ obsługi i diagnozy pojazdu Radio z odtwarzaczem CD Oświetlenie stopni wejściowych Filtr powietrza do kabiny przeciwpyłowy System pneumatyki steruje grzaniem i wentylacją kabiny Klimatyzacja Elektryka/Elektronika Akumulatory 2 x 12N//220 Ah (bezobsługowe) Alternator 28 V/80 A Parametry modułu przystawki mocy i zabudowy CAN, ISO Zabudowa złącza do sieci CAN dla modułu PSM Reflektory zasadnicze ze szkłem organicznym (H7) Halogenowe światła przeciwmgłowe 6-komorowe światła wsteczne z odblaskami Żółte światła na kabinie z przodu po lewej i prawej stronie LED Tempomat Awaryjne podnoszenie osi w trudnym terenie z ograniczeniem prędkości do 30 km Pozostałe wyposażenie Wyciszenie pojazdu wg dyrektywy 70/157/EWG Trójkąt ostrzegawczy Lampa ostrzegawcza Wąż do pompowania kół 10 m Zestaw narzędzi Podnośnik teleskopowy 12t Dwa kliny Apteczka Pojazd do ruchu prawostronnego Gaśnica Komplet pokrowców na siedzenia Światła LED w kolorze żółtym Kamera cofania Dane dodatkowe: Pojazd będący przedmiotem postępowania winien spełniać normy EURO 5. Autoryzowany serwis: - dla podwozia winien się mieścić w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego 12

13 - dla zabudowy winien się mieścić w odległości do 100km od siedziby zamawiającego. Kompletny pojazd nie powinien być wyższy niż 3600mm. Dokumentacja: Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego pojazdu zawierającą komplet danych technicznych i wyposażeniowych w języku polskim Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim, - Opis schematów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz instrukcja napraw występujących usterek z katalogiem części i rysunków w języku polskim. Szkolenie: Przeszkolenie 6 osób z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu u producenta. Gwarancja: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia z wyłączeniem gwarancji na układ napędowy, która winna wynosić min. 3 lata lub km. WARUNKI LEASINGU:. rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje Wykonawca(Finansujący) usługa leasingu rozliczana jest w złotych polskich (PLN) okres leasingu - 60 miesięcy. pierwsza rata leasingowa 1% wartości netto przedmiotu zamówienia płatna przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu pozostałe 59 równych rat leasingowych - płatne miesięcznie oprocentowanie zmienne przy zastosowaniu stawki referencyjnej WIBOR 1M. Do kalkulacji ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M notowaną na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW na cały okres trwania umowy leasingu. Koszty ubezpieczenia pojazdu w okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił Zamawiający. rejestracji pojazdu dokona Wykonawca, przy czym opłaty administracyjne i skarbowe poniesie Zamawiający.... podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 13

14 Załącznik do Zaproszenia na zadanie Załącznik nr 2 Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. ( pieczęć adresowa Firmy Wykonawcy) ( miejscowość, data) OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE Przystępując do zaproszenia składam ofertę na zadanie Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. Dane o Wykonawcy ( wykonawcach w przypadku oferty wspólnej*):.. ( pełna nazwa wykonawcy).. ( adres wykonawcy) NIP. REGON Nr telefonu. Nr faxu. .. Konto bankowe Wykonawcy 14

15 I. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty za cenę: Łączna wartość oferty netto PLN( słownie: ); Łączna wartość oferty brutto.pln ( słownie: ). II. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do r. III.OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert a w szczególności z załącznikiem nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zgodnie z posiadaną wiedzą nie wnosimy do nich zastrzeżeń. IV.OŚWIADCZAM, że na dostarczone urządzenia i wykonane prace oferujemy.. miesięcy gwarancji. V. OŚWIADCZAM, że dostarczymy przy odbiorze przedmiotu zamówienia niezbędną dokumentację w tym: - kompletną dokumentację techniczną urządzenia, - instrukcję obsługi w języku polskim - VI. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu. VII. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. VIII. DEKLARUJĘ, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.. ( podpis Wykonawcy) 15

16 Złączniki do oferty: 1.Wypełnioną ofertę cenową - załącznik Nr 2. 2.Opis oferowanego sprzętu. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy załącznik Nr 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik Nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie (przynajmniej 3 referencje). 4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika Nr Projekt umowy leasingu wraz z harmonogramem symulacyjnym spłaty leasingu. 16

17 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. Miejscowość.Data. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1591) dotyczące: 1). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2). Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4). Sytuacji ekonomicznej i finansowej... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 17

18 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie. 18

19 Załącznik Nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień Lp. Przedmiot zamówienia Wartość Odbiorca.. ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. Miejscowość.Data. Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.Nr 206, poz. 1591)... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 20

Szczegółowy opis pojazdu

Szczegółowy opis pojazdu 1 2 3 Szczegółowy opis pojazdu Zabudowa Wymagania Opcja Oferta Punkty Fabrycznie nowa rok produkcji 2015-2016 Kolor zbiornika i zabudowy RAL 2011 lub inny RAL 2011 0,4 Lampa ostrzegawcza 4 Dokumenty 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POJAZDU

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POJAZDU SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI POJAZDU I. Przedmiot zamówienia. Samochód specjalny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych wpustów ulicznych..

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych :

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : I. DANE POJAZDU 1.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 04/11/2011 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 212-345211 Gdańskie Melioracje sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSO.DTA-2930/1/13 ZAŁĄCZNIK Nr 1. miejscowość, data... FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:. Siedziba Wykonawcy:..

Znak sprawy: WSO.DTA-2930/1/13 ZAŁĄCZNIK Nr 1. miejscowość, data... FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:. Siedziba Wykonawcy:.. Znak sprawy: WSO.DTA-2930/1/13 ZAŁĄCZNIK Nr 1 (pieczęć firmy) miejscowość, data... FORMULARZ OFERTOWY 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy:. Siedziba Wykonawcy:.... Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa:..

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik Nr 1A do SIWZ TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis pojazdu

Szczegółowy opis pojazdu 1 2 3 Szczegółowy opis pojazdu Zabudowa Wymagania Opcja Punkty Fabrycznie nowa rok produkcji 2015-2016 Kolor zbiornika i zabudowy RAL 2011 lub inny RAL 2011 0,4 Lampa ostrzegawcza 4 Dokumenty 5 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY ... (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) załącznik nr 2 do SIWZ nr P6/2015 miejscowość...data..... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.19.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2014-01-17 09:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.8. 2016 Załącznik 1.9 do SIWZ

Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.8. 2016 Załącznik 1.9 do SIWZ Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.8. 2016 Załącznik 1.9 do SIWZ.. (nazwa/pieczątka wykonawcy) Lp. ZADANIE NR 9 Opis 1. Lotniskowy polewaczkozraszarka Ogólne Minimalne wymagania zamawiającego Urządzenie fabrycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO SSĄCO PŁUCZĄCEGO Z PEŁNYM RECYKLINGIEM WODY NA PODWOZIU 3 OSIOWYM.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO SSĄCO PŁUCZĄCEGO Z PEŁNYM RECYKLINGIEM WODY NA PODWOZIU 3 OSIOWYM. I. OPIS PODWOZIA: 3-osiowe podwozie ciężarowe 26 t, przednie zawieszenie pneumatyczne, tylne zawieszenie pneumatyczne, przednia oś wzmocniona, tylna oś wzmocniona, belka skrętna, stabilizator przedniej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o., Strona 1 z 5 Wąbrzeźno: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego śmieciarki dwukomorowej do selektywnej zbiórki odpadów. Numer ogłoszenia: 113781-2010; data zamieszczenia: 07.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA NA UŻYWANY KOMBINOWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA nr 066/11 Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Samochód do ciśnieniowego mycia kanalizacji 2015 r.

Samochód do ciśnieniowego mycia kanalizacji 2015 r. Samochód do ciśnieniowego mycia kanalizacji 2015 r. Producent zabudowy: FFG Oferowany model (nazwa i typ): ELEPHANT Producent podwozia: SCANIA P 320 Oferowany model (nazwa i typ): CP14L P320 DB4X2MNA L.p.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. Czerwionka-Leszczyny: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Numer ogłoszenia: 269516-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl Wołów: Zakup używanego środka transportowego w postaci samochodu specjalnego przeznaczonego do zamiatania mechanicznego dróg (zamiatarka). Numer ogłoszenia: 146506-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do:

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do: ZP/271-8/2015 3 sierpnia 2015 r. Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do: Dostawa używanej zamiatarki ulicznej skonfigurowanej fabrycznie, bez przeróbek Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Dostawa ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Dostawa ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Załącznik Nr 1 Formularz Oferty (pieczęć Wykonawcy) REGON O F E R T A Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 62-510 Konin, ul. Sulańska 13 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWOZIE Fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2016; Masa DMC nie mniejsza niż 18000 kg Układ napędowy 4x2 Zbiornik paliwa minimum 250 dm 3 Kabina malowana fabrycznie w kolorze

Bardziej szczegółowo

Marka: RENAULT Model pojazdu: 420 Premium Privilage E3 18.0t

Marka: RENAULT Model pojazdu: 420 Premium Privilage E3 18.0t OCENA TECHNICZNA nr: P-3343/09/01 Rzeczoznawca : inż. Dariusz Walewski CCRS 412/04/08, RS 001043 z dnia: 2009/06/29 Zleceniodawca: IMPULS-Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: Al. Jerozolimskie 212A 02-486

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY pieczęć wykonawcy Nazwa (firma) Adres Numer telefonu Numer faksu e-mail NIP REGON Dane Wykonawcy: Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY na dostawę 2 sztuk używanych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. *wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

MODYFIKACJA SIWZ. *wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: PGK Komunalnik Sp. z o. o. Kętrzyn,28.10.2015 11-400 Kętrzyn Ul. Plac Słowiański 2 Do wszystkich Wykonawców Postępowania Nr ZP/05/15 Znak: ZP/05/15 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec Bolesławice Bożejowice Brzeźnik Chościszowice Dąbrowa Bol. Dobra Golnice Kozłów Kraszowice Kraśnik

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Podstawowe parametry techniczne pojazdu

Opis przedmiotu zamówienia - Podstawowe parametry techniczne pojazdu Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia - Podstawowe parametry techniczne pojazdu L.p Parametry techniczne bezwzględnie wymagane 1 Konstrukcja przegubowa zamiatarki 2 Napęd hydrostatyczny 4x4 z trybem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa polegająca na dostawie w formie leasingu operacyjnego koparki kołowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa polegająca na dostawie w formie leasingu operacyjnego koparki kołowej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Nazwa i adres Zamawiającego: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. I Brygady Legionów 18a 72-100 Goleniów woj. zachodniopomorskie Telefon: 0-91 407-25-31 Telefaks:

Bardziej szczegółowo

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne Vito 113 CDI Furgon Długi Silnik : MG7 Silnik OM 651 DE 22 LA 100kW 3800/min Moc maksymalna 100 kw / 136 KM Maksymalny moment obrotowy 310 Nm Pojemność całkowita 2143 cm3 Średnica cylindra 83.0 mm Skok

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dubeninki: Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 122229-2010; data zamieszczenia: 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl 1 z 6 2015-11-05 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: SPRZEDAZ I DOSTAWA NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;...

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... NO-223/IV/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt umowy na zadanie pod nazwą:

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt umowy na zadanie pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt umowy na zadanie pod nazwą: Dostawa do siedziby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/zamowienia_publiczne Lutowiska:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA/WYKONAWCY 1 (nazwa i adres siedziby Wykonawcy, nr tel. i faksu ) ... ... ... ... ...

WYKONAWCA/WYKONAWCY 1 (nazwa i adres siedziby Wykonawcy, nr tel. i faksu ) ... ... ... ... ... ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Załącznik A do SIWZ I. CIĄGNIK SIODŁOWY

OPIS TECHNICZNY. Załącznik A do SIWZ I. CIĄGNIK SIODŁOWY Załącznik A do SIWZ I. CIĄGNIK SIODŁOWY OPIS TECHNICZNY Nowy ciągnik siodłowy rok produkcji 2009 Wysokość płaszczyzny siodła 1120 1200 mm Kabina sypialna podwyŝszana z dwiema leŝankami, wys. min. wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy..., dnia... roku (miejscowość) Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkszczebrzeszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkszczebrzeszyn.pl 1 z 5 2015-05-20 14:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkszczebrzeszyn.pl Szczebrzeszyn: Dostawa fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODWOZIE :

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODWOZIE : CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODWOZIE : 1. Dopuszczalna masa całkowita min.. 26 000 KG 2. Silnik o mocy min. 294 kw, EURO 4 uzyskiwane bez AdBlue 3. Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 133132-2016; data zamieszczenia: 24.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 133132-2016; data zamieszczenia: 24.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127952-2016 z dnia 2016-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żary Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej KOPARKO-ŁADOWARKI o następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 11 do SIWZ Zgłoszenia robót Załącznik nr 12 do SIWZ Szczegółowy opis oferowanego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

ciężarowego.. Numer ogłoszenia: 192682-2012; data zamieszczenia: 06.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ciężarowego.. Numer ogłoszenia: 192682-2012; data zamieszczenia: 06.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki z piaskarką i pługiem

Bardziej szczegółowo