Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP ; REGON L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR ; Kapitał zakładowy spółki: PLN TEL. (024) ; FAX (024) ; WWW: Nr sprawy: 5/2013 Klasyfikacja wg wspólnego Słownika CPV , Kutno, roku Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 4 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych przez PWiK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1. Forma płatności: Przedmiot zamówienia będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym. Płatność Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania stosownych dokumentów przez Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia: r. Warunki gwarancji i serwisu: Przedmiot leasingu winien być objęty min. 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty przekazania przedmiotu zamówienia zgodnie z protokołem odbioru, w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy co pół roku. Serwis czas podjęcia czynności serwisowych maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii telefonicznie lub faxem (telefon alarmowy czynny cała dobę). Transport uszkodzonego modułu zapewnia Wykonawca. Naprawa w ciągu max 7 dni roboczych. Wykonawca zapewni przeszkolenie obsługi, koszt szkolenia uwzględniony jest w cenie zamówienia. Istotne dla stron postanowienia, które winny być wprowadzone do treści zawieranej umowy leasingu: przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone protokołem 1

2 przekazania, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednorazowej kontroli wykonywania zabudowy u producenta na etapie około 50% zaawansowania robót (przed malowaniem) na koszt Wykonawcy; kontrola będzie przeprowadzona przez trzech przedstawicieli Zamawiającego, warunki gwarancji zostaną określone w umowie lub w karcie gwarancyjnej dostarczonej razem z przedmiotem leasingu, w przypadku opóźnienia w zapłacie raty (okresowej opłaty) leasingowej lub jej części Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy 14 - dniowy termin do zapłaty raty (okresowej opłaty) lub jej części. W przypadku zapłaty raty (okresowej opłaty) lub jej części przez Zamawiającego w tym dodatkowym terminie, Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji, które w świetle umowy są związane z przekroczeniem terminu zapłaty raty (okresowej opłaty) leasingowej lub jej części, strony umowy nie przewidują obowiązku ustanowienia zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy leżących po stronie Zamawiającego, w razie sprzeczności zapisów zawartych w zaproszeniu z zapisami umowy pierwszeństwo mają zapisy zawarte w zaproszeniu, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Strony umowy nie przewidują innych kar umownych, strony umowy nie przewidują w umowie prawa do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania poza przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, do rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących umowy właściwy miejscowo będzie Sąd siedziby Zamawiającego. Do oferty należy załączyć: 1.Wypełnioną ofertę cenową - załącznik Nr Opis oferowanego sprzętu. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy załącznik Nr 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie, jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik Nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie (przynajmniej 3 referencje). 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika Nr 6. 2

3 6. Projekt umowy leasingu wraz z harmonogramem symulacyjnym spłaty leasingu. OSOBY DO KONTAKTU - od poniedziałku do piątku w godz w zakresie procedury Witold Kamiński tel. 24/ ; w zakresie przedmiotu zamówienia Andrzej Tarka tel.24/ , Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym Wykonawcą. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem - Oferta na zadanie : Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. należy składać do dnia roku do godziny 9 00 w sekretariacie Spółki, pok. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10ºº 3

4 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wraz z wielostopniowym odzyskiem wody, fabrycznie nowy, rok produkcji Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji prototypowej w zakresie budowy podwozia i zabudowy. Zbiornik: Zbiornik cylindryczny ze stali konstrukcyjnej (S235JR) z wypukłymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi. Grubość blachy minimum 6 mm Pojemność całkowita litrów Osadzony w sposób umożliwiający podniesienie, Rama pomocnicza cynkowana ogniowo Rurociąg łączący komorę szlamu i wody z zasuwą odcinającą (do odsysania osadów z komory wody) Dodatkowy otwór minimum Ø 300 mm do czyszczenia komory wody czystej Podziały zbiornika: Całkowita pojemność litrów z możliwością podziału na: komora szlamu ok I - komora wody ok I komora szlamu ok I - komora wody ok I komora szlamu ok I - komora wody ok I Blokada przegrody ręczna Napełnianie komory wody: System rurociągów DN38 z zasuwą odcinającą Przyłącze typu Storz C Zabezpieczenie przed skażeniem źródła wody pitnej Pomiar stanu napełnienia urządzeniem pływakowym ze wskaźnikiem Opróżnianie komory DN80 z armaturą odcinającą i przyłączem typu Storz B Zrzut pozostałości wody na lewą stronę pojazdu Opróżnianie komory szlamu: Pneumatycznym tłokiem przesuwanym nadciśnieniem wytwarzanym pompą ssącą Otwór kontrolny DN500, przełazowy w tłoku Regulacja ciśnienia w uszczelce tłoka z pulpitu sterowniczego zabudowy Fartuch ochronny: Z blachy stalowej, kwasoodpornej Kanty zabezpieczone poprzez kołowe wywinięcie blachy Zamontowany pod dennicą opróżniającą i przedłużony nad ramę pojazdu i pod płaszcz zbiornika Kontrola napełnienia komory szlamu: Wskaźnik poglądowy z tworzywa w tylnej części zbiornika wyposażony w przyłącze do ciśnieniowego mycia wewnętrznego Dennica opróżniająca: Otwierana do góry na całym przekroju, wzmocniona 4

5 Uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika - olejoodporna uszczelka gumowa Dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu Ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy w położeniu umożliwiającym obserwacje dennicy Króćce ssania i opróżniania: W dolnej części dennicy DN125 z zasuwą odcinającą i zaworem kulowym Górny króciec DN 100 z zasuwą odcinającą Przyłącze typu V-Perrot z zaślepką Pompa ssąca: Wydajność- minimum 2170 m 3 /h Zapotrzebowanie mocy 85 kw Zamontowana na odpornej na skręcanie stabilnej konsoli Orurowanie ssące DN125 Napęd pompy ssącej: Z przystawki mocy podwozia poprzez wat przegubowy i pasy klinowe System napinaczy pasów klinowych i osłony bezpieczeństwa System regulacji napięcia pasów w warunkach poza warsztatowych Sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem dla pracy długoterminowej System zabezpieczający pompę ssącą: Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara. Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy System dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym Punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę Pompa ciśnieniowa wody: Przemiennik ciśnienia Wydajność minimum 350 l/min Ciśnienie minimum 200 bar Zapotrzebowanie mocy - około 130 kw System zaworów sterujących Pompa hydrauliczna przestawna Napęd pompy ciśnieniowej: Pompa hydrauliczna przestawna Załączana z pulpitu sterowania System prowadzenia wody: z armaturą (zawory kulowe i złącza obrotowe) redukujące straty ciśnienia Węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni skrętu w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody Rura napływu wody do pompy z zasuwą odcinającą Pneumatyczny system opróżniania z resztek wody Zabezpieczenie pompy ciśnieniowej: Płynna regulacja ciśnienia pompą przestawną Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze Zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą z nadmiernym ciśnieniem Automatyczne zatrzymanie przemiennika w przypadku braku wody 5

6 System odzysku wody: wielostopniowy z oczyszczaniem. Filtr zgrubny ( nie więcej niż 350 ч) zamontowany do dennicy tylnej zbiornika w komorze szlamowej Obudowa filtra odporna na ciśnienie i podciśnienie wykonana ze stali szlachetnej grubość minimum 5mm Obrotowy bęben filtra z systemem automatycznego czyszczenia podczas pracy Filtr dokładny ( nie więcej niż 150 ч) zabudowany w komorze wody, możliwość czyszczeni poprzez prawe i lewe obroty Pompa obiegowa o wydajności minimum 550 l/min Separator cyklonowy z interwałowym systemem oczyszczania Komora osadowa z kaskadowym przepływem wody Końcowe oczyszczanie wody do 100 ч Zastępcze ręczne sterowania systemami czyszczenia filtrów i odsysania osadów z komór filtracyjnych System odsysania z komory szlamowej wirówki i komory osadowej w zbiorniku wraz z przerzutem szlamu do komory szlamowej System odzysku wody - praca całkowicie automatyczna z kontrolą poprzez czujniki napełnienia poszczególnych komór, tak aby zapewnić ciągłą pracę pojazdu z maksymalną wydajnością wody płuczącej kanał. Napędy filtrów obrotowych hydrauliczne i zabezpieczone przed uszkodzeniem zaworami bezpieczeństwa w przypadku przeciążenia. Zamontowane ostrzegawcze lampy kontrolne, które sygnalizują obciążenie przekraczające 90%. Wskaźniki ciśnienia mają sygnalizować również nadmierne zanieczyszczenie filtrów. Optymalne parametry do pracy dostosować poprzez właściwe ustawienie przegrody dzielącej komory szlamu i wody. Kołowrót węża ssącego: Horyzontalnie nad zbiornikiem Hydrauliczny napęd Pojemność kołowrotu minimum 20 mb DN125, Czynna długość węża minimum 15 mb Złącze Perrot V 125 Kolano wlotowe DN 125 z zasuwa pneumatyczna DN 125 Prowadzenie węża wysięgnikiem kombinowanym Główny kołowrót ciśnieniowy: Nad zbiornikiem, horyzontalnie Sterowany hydraulicznie Pojemność do minimum 200 mb węża DN25 Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany: Zamontowany na dennicy tylnej Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego Dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia Prowadzenie węża umożliwiające zakładanie złączek. Przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie) Wysokość podnoszenia około 1500 mm Udźwig kg - bez konieczności rejestracji UDT Hydrauliczny teleskop 1000 mm Zasięg pracy minimum : 1600 mm na lewą stronę pojazdu 3400 mm na prawa stronę pojazdu 180 obrót wysięgnika Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: Obsługiwany ręcznie z prawej strony Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo lub kwasoodpornej Pojemność węża DN13 minimum 60 mb By-pass dla odprowadzania nadmiaru wody Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem 6

7 Stanowisko obsługi I: Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej z dodatkowym oświetleniem Sterowanie silnikiem podwozia: - Regulacja obrotów (+/-) - Obrotomierz - Motor - start/stop Przystawka mocy - włącz/wyłącz Pompa ssąca - włącz/wyłącz - wakumetr Zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie Pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz - Manometr - Włącznik ciśnienia - Regulacja ciśnienia Zawór kulowy DN32 - otwórz/zamknij Zawór kulowy DN13 - otwórz/zamknij Zasuwa ssąca DN otwórz/zamknij Zrzut wody - otwórz/zamknij Ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny) Podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny) Tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie Automatyczny odzysk wody - włącz / wyłącz Filtry recyklingu - płukanie włącz / wyłącz - płukanie ciśnieniowe włącz / wyłącz Odsysanie ze zbiornika wody czystej Wskaźnik ciśnienia pompy obiegowej odzysku Sterowanie i kontrola ciśnienia w uszczelce przegrody (manometr) Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej Licznik roboczogodzin pompy ssącej Wyłącznik bezpieczeństwa Lampka ostrzegawcza niskiego stanu wody Stanowisko obsługi II: Dwa piloty do zdalnego sterowania dla radia i połączenia kablem włącznie z ładowarką, dwa akumulatory, 10 m kabla, Sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty - Przystawka mocy włącz/wyłącz Pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody (włącz/wyłącz) Regulacja ciśnienia od 0 do 100% Pompa ssąca - ssanie (włącz/wyłącz) Zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie Wąż DN32/DN13 - otwórz/zamknij Wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta DN 150 Zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta Odzysk wody - włącz/wyłącz Joystik dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń Joystik węża ssącego - rozwiń/zwiń, wysięgnik (podnoszenie/opuszczanie), (prawo/lewo), (wysuwanie teleskopowe), Mały wąż ciśnieniowy rozwiń/zwiń Manometr ciśnienia wody Proporcjonalny Joystik do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego Wyłącznik bezpieczeństwa Na wysięgu dodatkowo manometry ciśnienia i podciśnienia 7

8 Sterowanie na dennicy tylnej: Ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do: - Kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń - Kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń - Wysięgnik obróć - prawo/lewo - Wysięgnik - podnieś/opuść - Wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij System hydrauliki siłowej: Pompa zębata z systemem zaworów sterujących Zbiornik oleju hydraulicznego System pneumatyczny: Zasilanie ze sprężarki podwozia Dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza Zawór bezpieczeństwa Odolejacz Przewody rurowe i elektrozawory sterujące System pracy zimowej- możliwość pracy w temperaturze -15 C Gwarancja pracy w temperaturze co najmniej do -15 C. Osłony tylnych lamp zabezpieczające przed stłuczeniem Obieg zimowy zasilany trzema równoległymi pompami obiegowymi dla zapewnienia cyrkulacji wody przez wszystkie techniczne punkty układu ciśnieniowego. Spalinowy podgrzewacz wody Komory wodne przemiennika zabezpieczone grzewczymi matami Osłony boczne kołowrotów: Po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego metalu, osłaniające kołowroty ułożone nad zbiornikiem Malowane w kolorze zabudowy Do wykorzystania jako tablice reklamowe Wanny na węże: Otwarte wanny na węże ze stali kwasoodpornej zabudowane na stabilnej konsoli po lewej stronie pojazdu Długość dopasowana do wolnego miejsca wzdłuż zabudowy Skrzynki na wyposażenie: Wzdłuż całej zabudowy po prawej stronie pojazdu z dodatkowym oświetleniem, wykonane ze stali kwasoodpornej Długość dopasowana do wolnego miejsca wzdłuż zabudowy Węże: Wąż ciśnieniowy DN25 minimum 160mb Wąż ciśnieniowy DN13 minimum 60 mb Wąż ssący DN125 minimum 20 mb Nocne oświetlenie miejsca pracy: Reflektor halogenowy 6 sztuk Kamera cofania Zabudowana z tyłu pojazdu w aluminiowej obudowie Kolorowy monitor w kabinie kierowcy 7" 8

9 Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego Światła ostrzegawcze: Zamontowane z tyłu pojazdu na wysięgnikach Zamontowane na kabinie kierowcy Obudowy podwozia: Zapory przeciw wjazdowe Światła obrysowe Osłony z siatki na tylnych lampach Lakierowanie - oddzielne lakierowanie poszczególnych części zabudowy: Zabudowa lakierowana kolorem ciemno niebieskim. RAL 5002 Oznakowanie ostrzegawcze: Biało/czerwone folie odblaskowe wg DIN z przodu i z tyłu pojazdu Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie pojazdu: Szafa narzędziowa: Ze stali kwasowej Zamontowana pod ramą pojazdu w miejscu możliwym i wybranym przez klienta Wysuwane imadło System uchwytów do: Dodatkowej rury ssącej Pachołków ostrzegawczych Łopaty i szczotki Drabiny aluminiowej (z drabiną) Oświetlenie miejsca pracy: Halogen montowany na stałe 6 szt. szafki zawierające urządzenia sterownicze dodatkowo oświetlone Osłony pomp i modułów roboczych za kabiną pojazdu Po obydwu stronach za kabina pojazdu osłony otwierane, wyciszające urządzenia Wykonane z tworzywa GFK Malowane w kolorze zabudowy Sterowanie falami radiowymi: funkcje podstawowej obsługi pojazdy winny być sterowane za pomocą fal radiowych Stacja ładowania plus dwa akumulatory co najmniej 10 funkcji włącz/wyłącz co najmniej 4 funkcje proporcjonalne System sanitarny do mycia rąk: Zbiornik z podwójnymi ściankami wykonany z stali kwasoodpornej izolowany Podgrzewanie wody elektryczne z termostatem System zrzutu wody nad szlamowej: możliwość spustu wody z nad osadu w komorze szlamowej do kanału Winda: Linka stalowa - 12 mb Udźwig minimum 250 kg Napęd elektryczny 24V W wyposażeniu pojazdu przekazywanego do użytku należy uwzględnić: 9

10 Głowice do czyszczenie kanalizacji muszą być dostosowane do pojazdu i jego pompy wysokiego ciśnienia tj.: oraz do pracy z wodą pochodzącą z odzysku. Głowica wypłukująca 1 Głowica wypłukująca 1/2 Głowica Ouattro 1 Głowica Ouattro 1/2 Głowica przebijająca 1 Buldożer 1 do czyszczenia kanałów powyżej DN300 Prowadnica górno-krawędziowa na węża 1 na właz Banan rolkowy 1 zabezpieczający węża czyszczącego Osłona na kanał typu Tygrys 1 pachołki 10 sztuk wąż do napełniania, licznik metrów rozwiniętego węża DN25 dodatkowe węże ssawne 125mm 9m w odcinkach odpowiadających standardom Podwozie Kabina - kolor żółty Podwozie - kolor szary Koła - kolor srebrny Wyposażenie pojazdu: Rozkład nacisku na osie TV 5 wariant 26,0 t (9,0/11,5/7,5} Silnik silnik V6, LA, nie mniej niż 430 KM, 1800 obr/min, pojemność nie mniej niż cm 3 BlueTec (EURO 5) Chwyt powietrza na górze z tyłu, filtr powietrza mocowany na ramie Wstępny filtr paliwa z podgrzewanym separatorem wody Podgrzewacz paliwa Siatka ochronna chłodnicy przeciw owadom Sprzęgło elektromagnetyczne wiskozowe do wiatraka Hamulec silnikowy z zaworem upustowym Sprężarka 1-cylindrowa, regulowana Płomieniowy układ rozruchowy Sprzęgło i skrzynia biegów Skrzynia biegów G /17,0-0,1 (16 biegowa) Chłodnica oleju skrzyni biegów 10

11 Tarcza przystawki odbioru mocy, D=120 mm, nacinana Układ przełączania biegów z zastosowaniem automatycznego systemu przełączania Przystawka mocy niezależna od skrzyni biegów, (1,4 DB) Przystawka odbioru mocy MB 131-2c Osie i zawieszenie osi Oś przednia wygięta Oś przednia 9,0 t Oś tylna H6, 13 t, 440 koto talerzowe Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu Oś wleczona wyposażona w system umożliwiająca zmniejszanie średnicy zawracania oraz podnoszona hydraulicznie Przełożenie osi i=2,846 (HL6) Resory przednie 9,0 t Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi z ENR, 4-miechowe Stabilizator przedniej osi Rozstaw osi nie więcej niż 3900 mm Opony i felgi: Felgi stalowe na osi przedniej 11,75 x 22,5 Felgi stalowe 9,00 x 22,5 Felgi stalowe 11,75x 22,5 na VLA.NLA Prowizoryczne mocowanie koła zapasowego Osłony nakrętek kół Koło zapasowe 385/65R 22,5 Eco (prowadzący) 315/80 R 22,5 Eco (napęd./błot.-śnieg.) 385/65 R22,5 Eco (prowadzący) Rama i elementy zabudowy ramy Rama pomocnicza zamontowana do ramy pojazdu za pomocą elementów mocujących Układ kierowniczy ze wspomaganiem Osprzęt pojazdu po lewej stronie Zbiornik AdBleu o pojemności 95I Główny zbiornik paliwa 400 I, stalowy Zamykany korek wlewu paliwa Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem SRC Wydech spalin do góry za kabiną Diagnoza On-board 2 z kontrolą emisji tlenku azotu Chlapacz z lamelami Błotniki tylnej osi do transportu pojazdu pod zabudowę Przednia belka przeciw najazdowa Spoiler dolny kabiny pod zderzakiem Tylna belka przeciw najazdowa Tylna belka ramy przykręcana Układ hamulcowy 2-obwodowe hamulce pneumatyczne Automatyczna korekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową Blokada przed staczaniem się pojazdu na wzniesieniu Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej Układ hamulcowy dwuobwodowy z precyzyjnym dozowaniem siły hamowania, systemy ABS i ASR, tarcze wentylowane na wszystkich kołach Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza Zewnętrzna strona kabiny Kabina kierowcy M (średnia) 1+2 Tylna ściana kabiny, prosta Standardowe zawieszenie kabiny Szyby kabiny przyciemniane Tylna ściana kabiny bez okien 11

12 Wywietrznik dachowy kabiny kierowcy Lustro kierowcy szerokokątne, ogrzewane Lustro aerodynamiczne, przód Lustro szerokokątne po stronie pasażera Ogrzewane lusterka wsteczne sterowane elektronicznie Lustro rampowe po stronie pasażera Immobilizer z transoponderem Wnętrze kabiny Standardowy pneumatyczny fotel kierowcy Siedzenie środkowe z pasem bezpieczeństwa Fotel funkcyjny pasażera z pasem bezpieczeństwa Regulowana kolumna kierownicza, pneumatycznie ryglowana Kierownica wielofunkcyjna Dywaniki gumowe Krótka konsola środkowa, twarda Elektryczne sterowanie szyby po stronie kierowcy i pasażera Deska z wyświetlaczem graficznym i zmiennym zielonym zakresem Tachograf cyfrowy, rejestrator obrotów, dopasowany do ADR Wskaźnik temperatury zewnętrznej Wskaźnik zużycia paliwa Układ obsługi i diagnozy pojazdu Radio z odtwarzaczem CD Oświetlenie stopni wejściowych Filtr powietrza do kabiny przeciwpyłowy System pneumatyki steruje grzaniem i wentylacją kabiny Klimatyzacja Elektryka/Elektronika Akumulatory 2 x 12N//220 Ah (bezobsługowe) Alternator 28 V/80 A Parametry modułu przystawki mocy i zabudowy CAN, ISO Zabudowa złącza do sieci CAN dla modułu PSM Reflektory zasadnicze ze szkłem organicznym (H7) Halogenowe światła przeciwmgłowe 6-komorowe światła wsteczne z odblaskami Żółte światła na kabinie z przodu po lewej i prawej stronie LED Tempomat Awaryjne podnoszenie osi w trudnym terenie z ograniczeniem prędkości do 30 km Pozostałe wyposażenie Wyciszenie pojazdu wg dyrektywy 70/157/EWG Trójkąt ostrzegawczy Lampa ostrzegawcza Wąż do pompowania kół 10 m Zestaw narzędzi Podnośnik teleskopowy 12t Dwa kliny Apteczka Pojazd do ruchu prawostronnego Gaśnica Komplet pokrowców na siedzenia Światła LED w kolorze żółtym Kamera cofania Dane dodatkowe: Pojazd będący przedmiotem postępowania winien spełniać normy EURO 5. Autoryzowany serwis: - dla podwozia winien się mieścić w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego 12

13 - dla zabudowy winien się mieścić w odległości do 100km od siedziby zamawiającego. Kompletny pojazd nie powinien być wyższy niż 3600mm. Dokumentacja: Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego pojazdu zawierającą komplet danych technicznych i wyposażeniowych w języku polskim Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim, - Opis schematów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz instrukcja napraw występujących usterek z katalogiem części i rysunków w języku polskim. Szkolenie: Przeszkolenie 6 osób z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu u producenta. Gwarancja: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia z wyłączeniem gwarancji na układ napędowy, która winna wynosić min. 3 lata lub km. WARUNKI LEASINGU:. rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje Wykonawca(Finansujący) usługa leasingu rozliczana jest w złotych polskich (PLN) okres leasingu - 60 miesięcy. pierwsza rata leasingowa 1% wartości netto przedmiotu zamówienia płatna przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu pozostałe 59 równych rat leasingowych - płatne miesięcznie oprocentowanie zmienne przy zastosowaniu stawki referencyjnej WIBOR 1M. Do kalkulacji ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M notowaną na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW na cały okres trwania umowy leasingu. Koszty ubezpieczenia pojazdu w okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił Zamawiający. rejestracji pojazdu dokona Wykonawca, przy czym opłaty administracyjne i skarbowe poniesie Zamawiający.... podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 13

14 Załącznik do Zaproszenia na zadanie Załącznik nr 2 Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. ( pieczęć adresowa Firmy Wykonawcy) ( miejscowość, data) OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE Przystępując do zaproszenia składam ofertę na zadanie Leasing operacyjny pojazdu kombinowanego do czyszczenia kanalizacji ciśnieniowo ssącego z systemem odzysku wody. Dane o Wykonawcy ( wykonawcach w przypadku oferty wspólnej*):.. ( pełna nazwa wykonawcy).. ( adres wykonawcy) NIP. REGON Nr telefonu. Nr faxu. .. Konto bankowe Wykonawcy 14

15 I. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty za cenę: Łączna wartość oferty netto PLN( słownie: ); Łączna wartość oferty brutto.pln ( słownie: ). II. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do r. III.OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert a w szczególności z załącznikiem nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zgodnie z posiadaną wiedzą nie wnosimy do nich zastrzeżeń. IV.OŚWIADCZAM, że na dostarczone urządzenia i wykonane prace oferujemy.. miesięcy gwarancji. V. OŚWIADCZAM, że dostarczymy przy odbiorze przedmiotu zamówienia niezbędną dokumentację w tym: - kompletną dokumentację techniczną urządzenia, - instrukcję obsługi w języku polskim - VI. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu. VII. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. VIII. DEKLARUJĘ, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.. ( podpis Wykonawcy) 15

16 Złączniki do oferty: 1.Wypełnioną ofertę cenową - załącznik Nr 2. 2.Opis oferowanego sprzętu. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy załącznik Nr 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik Nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie (przynajmniej 3 referencje). 4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załącznika Nr Projekt umowy leasingu wraz z harmonogramem symulacyjnym spłaty leasingu. 16

17 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. Miejscowość.Data. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1591) dotyczące: 1). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2). Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4). Sytuacji ekonomicznej i finansowej... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 17

18 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców - Załącznik nr 4 oraz załączy dokumenty, że zamówienia zostały wykonane należycie. 18

19 Załącznik Nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień Lp. Przedmiot zamówienia Wartość Odbiorca.. ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. Miejscowość.Data. Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.Nr 206, poz. 1591)... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

silnik wysokoprężny moc silnika min. 130 KM skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny 4 Wymogi ekologiczno-energetyczne zużycie paliwa w cyklu

silnik wysokoprężny moc silnika min. 130 KM skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny 4 Wymogi ekologiczno-energetyczne zużycie paliwa w cyklu Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wymagania dotyczące samochodu będącego przedmiotem leasingu: 1. Wymogi formalne: samochód ciężarowo-osobowy, o masie całkowitej do 3,5 tony, fabrycznie nowy z 2012 roku, bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo