ZAWÓR ZWROTNY TYP ROT DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWÓR ZWROTNY TYP ROT DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA"

Transkrypt

1 ZAWÓR ZWROTNY TYP ROT DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA TYP ROT PED WE/97/23 TEHACO, Gdańsk Gdańsk tel

2 Spis treści strona 1. Informacje ogólne Zastosowane symbole Warunki gwarancji Prawidłowe zastosowanie Główne wymiary 4 2. Budowa zaworu zwrotnego Bezpieczeństwo Uwagi ogólne Transport i przechowywanie Przechowywanie Pakowanie Transport Instalacja i montaż Uwagi ogólne Montaż Uruchomienie i eksploatacja zaworu zwrotnego Uruchomienie Konserwacja Czynności konserwacyjne Reklamacje i zwroty Gdańsk tel

3 1. Informacje ogólne Niniejsza dokumentacja, zawiera ważne informacje, wskazówki i ostrzeżenia niezbędne do bezpiecznej obsługi i bezawaryjnej eksploatacji, przed, w trakcie i po uruchomieniu zaworu zwrotnego. Dokumentacja ta nie uwzględnia lokalnych przepisów, których obowiązek przestrzegania leży po stronie użytkownika. Przed uruchomieniem zaworu zwrotnego należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji i stosować się do jej zaleceń. Użytkownik powinien we własnym zakresie ustalić zakres odpowiedzialności, kompetencji i nadzór personelu. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się że personel odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z obsługą armatury zrozumiał treść niniejszej instrukcji. Dokument ten jest nieodłączną częścią zaworu zwrotnego i powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla obsługi. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu użytkownik powinien wystąpić do producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o wydanie nowego. 1.1 Zastosowane symbole Niebezpieczeństwo! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje. niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia. Uwaga! Dodatkowe wyjaśnienia i pomocne wskazówki. 1.2 Warunki gwarancji Przy sprzedaży zaworu zwrotnego obowiązują Ogólne warunki sprzedaży. Z chwilą zakupu użytkownik nabywa prawa jakie daje gwarancja. W okresie objętym gwarancją dostawca zapewnia bezpłatne usuniecie wad powstałych z winy dostawcy lub ukrytych wad materiałowych. Firma TEHACO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i nie przestrzegania przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji. Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian konstrukcyjnych przedstawianego produktu Gdańsk tel

4 1.3 Prawidłowe zastosowanie Zawór zwrotny z zastosowaniem w systemach kanalizacji i melioracji do montażu jako grawitacyjne urządzenie sieciowe, zabezpiecza instalacje przed cofnięciem medium. Firma TEHACO nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania. Do prawidłowej eksploatacji należy również przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszym dokumencie oraz przeprowadzanie działań kontrolnych i konserwacyjnych. Zawór zwrotny dedykowana jest do oczyszczalni i przepompowni ścieków, obiektów melioracyjnych, sieci kanalizacyjnych. Określony typoszereg zaworu zwrotnego może być stosowany w instalacjach doprowadzających i odprowadzających media nie reagujące lub słabo reagując z materiałami użytymi do budowy 1.4 Główne wymiary Główne wymiary A [mm] L [mm] H [mm] C [mm] Gdańsk tel

5 2. Budowa zaworu zwrotnego i wykaz materiałów Lista części No Element Materiał 1 Korpus EPDM NBR VITON Neopren 3. Bezpieczeństwo Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym razie może powstać zagrożenie dla obsługi lub osób postronnych. 3.1 Uwagi ogólne Niebezpieczeństwo! Podczas prac instalacyjnych istnieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnych obrażeń ciała, zanieczyszczenia środowiska i szkód materialnych. Z tego względu instalacja zaworu zwrotnego może być wykonywana i uruchamiana wyłącznie przez wyspecjalizowany personel. Zastosowane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać wymagania stosownych przepisów technicznych oraz muszą być zaakceptowane przez producenta. Zezwala się na stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które zapewniają bezpieczną eksploatację. Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w zaworze są niedozwolone, ponieważ stanowią zagrożenie dla ludzi i mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niezastosowanie się do tego wymagania powoduje utratę dopuszczenia urządzenia do eksploatacji Gdańsk tel

6 4. Transport i przechowywanie 4.1 Przechowywanie Zmagazynowane wyroby są okresowo sprawdzane w celu wykrycia ewentualnych niezgodności. Armatura jest zabezpieczona w celu ochrony przed uszkodzeniami i innymi czynnikami, które mogą wpłynąć negatywnie na armaturę. Zawór należy przechowywać w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Należy unikać działania czynników zewnętrznych takie jak światło słoneczne, brud lub chemikalia. Na obniżenie jakości armatury i skróconą żywotność może mieć wpływ działanie ozonu (który ma wpływ na twardnienie i starzenie sie elastomeru) oraz chemikalia, które nie były przewidziane podczas doboru zaworu do danej aplikacji. Dopóki zawór nie jest zainstalowany nie należy usuwać drewnianej klamry lub metalowej obręczy stosowanej przy wysyłkach (DN900+). Przechowywać armaturę z wylotem zaworu zwróconym ku górze (nie położonym na boku). W przypadku upadku, zgięcia lub skręcenia zaworu mogą wystąpić uszkodzenia urządzenia. 4.2 Pakowanie Urządzenia przeznaczone do transportu są pokryte powłokami ochronnymi, wysuszone i zakonserwowane. Aby wyeliminować możliwość uszkodzeń mechanicznych, urządzenia są szczelnie pakowane w folię bąbelkową lub tekturę. Wyroby przygotowane do wysyłki są umieszczane na paletach, w skrzyniach lub w kartonach. Na opakowaniu znajduje się etykieta z adresem wysyłkowym. W szczególnych przypadkach sposób pakowania traktowany jest indywidualnie. 4.3 Transport Transport wewnętrzny materiałów i wyrobów jest prowadzony przez pracowników w sposób zapewniający utrzymanie cech jakościowych wyrobów. Transport odbywa się krytymi środkami transportu. Na czas transportu urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 5. Instalacja i montaż 5.1 Uwagi ogólne Prace montażowe i demontażowe mogą być przeprowadzone tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby. Dostarczona armatura konserwowana jest smarem. Przed montażem należy usunąć substancje konserwujące i chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem szczególnie ważne w przypadku uciążliwych warunków zewnętrznych w takcie realizacji inwestycji i podczas eksploatacji urządzeń. 5.2 Montaż Każdy zawór zwrotny wykonany jest jako integralne urządzenie i zwykle nie wymaga montażu z poszczególnych elementów w miejscu przeznaczenia. Wylot zainstalowanego zaworu musi być w pozycji pionowej. Dzięki temu możliwe jest zamkniecie i uszczelnienie zaworu. Instalacja zaworu z wylotem odbiegającym od pozycji pionowej może spowodować, że zawór pozostanie otwarty. W przypadku zaworów z zakrzywionym wylotem, wylot powinien być montowany w kierunku zgodnym z prądem, nigdy pod prąd (silny strumień napływającej wody może rozewrzeć wylot zaworu i go otworzyć). Zawór powinien być dopasowany do rury, bez pozostawionych żadnych luk. Jeżeli to możliwe należy sprawdzić dopasowanie połączenia od strony wyloty zaworu. Pozostawiona luka spowoduje, ze zawór nie będzie odpowiednio podtrzymywany przez końcowy odcinek przewodu Gdańsk tel

7 6. Uruchomienie i eksploatacja zaworu zwrotnego 6.1 Uruchomienie Należy zachować szczególną ostrożność przy obsłudze zaworu podczas pierwszego rozruchu oraz dalszej pracy zwłaszcza kiedy przez kanał płynie gorące i/lub agresywne medium. Przed pierwszym uruchomieniem należy zadbać o usunięcie wszelkich części stałych i innych pozostałości nie będących integralną częścią instalacji. Zawory zwrotne wykorzystują ciśnienie zwrotne panujące w odbiorniku, które zaciska i uszczelnia wylot zaworu. Podczas instalacji wylot zaworu może być lekko rozchylony. Rozwarcie to nie ma wpływu na prace zaworu, jako że zostanie on zamknięty/zaciśnięty, gdy podniesie sie poziom wody w odbiorniku. 7. Konserwacja Prawidłowa obsługa i okresowo przeprowadzane przeglądy są warunkiem długotrwałej i bezawaryjnej pracy zaworu. Personel użytkujący armaturę powinien przejść szkolenie w celu uzyskania pewności, że eksploatacja będzie przebiegać zgodnie z zaleceniami instrukcji. Użytkownik musi we własnym zakresie ustalić zakres odpowiedzialności, kompetencji oraz nadzoru. W gestii użytkownika jest upewnienie się, że personel zrozumiał treść niniejszej instrukcji. Przynajmniej raz na rok użytkownik obowiązany jest dokonać przeglądu i prób ruchowych zamontowanej armatury. Dla armatury rzadko używanej próby ruchowe należy przeprowadzać raz na 6 miesięcy. W okresie gwarancyjnym powyższe czynności należy udokumentować. Podczas czyszczenia i konserwacji rurociągu, na których zainstalowany jest zawór, środki czyszczące i konserwujące nie powinny działać szkodliwie na te urządzenia. Niewłaściwe środki lub urządzenia czyszczące mogą zniszczyć zawór. 7.1 Czynności konserwacyjne W warunkach normalnej eksploatacji zawór zwrotny nie wymaga konserwacji. 8. Reklamacje i zwroty Producent ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia dostarczenia armatury na w wskazany adres Gdańsk tel

8 KARTA SERWISU GWARANCYJNEGO / POGWARANCYJNEGO* nr z dnia *(niepotrzebne skreślić) Zleceniodawca (adres,nr. tel, osoba zgłaszająca usterkę) Adres wykonania usługi SERWIS GWARANCYJNY SERWIS POGWARANCYJNY NAZWA I TYP ARMATURY OPIS USTERKI UWAGI.. (podpis zleceniodawcy).. (podpis wykonawcy) Gdańsk tel

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl Strona 1 z 6 Wszystkie wentylatory są produkowane zgodnie z naszym systemem jakości (ISO 9001). Wentylatory są poddawane kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki. Widoczne lub ukryte uszkodzenia mogą

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1 EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Str. 1 Kotły grzewcze KRUK to wiele zalet: duża komora załadunkowa, miarkownik ciągu, możliwość wyposażania w sterownik i dmuchawę,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INOXPA Poland Sp. z o.o. Ul. Arkońska 54 80-392 GDAŃSK Tel.: (58) 511 00 05 Fax.: (58) 556 72 51 inoxpa.pl@inoxpa.com INSTRUKCJA ORYGINALNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo