ROZDZIAŁ B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsza specyfikacja opracowana jest na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ; 1.2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U z późn. zm.); 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 1.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U poz. 739). 2. Użyte w specyfikacji określenia i skróty oznaczają: II KOB Kontrola obiektu budowlanego, 2.2. Ustawa - w rozumieniu art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017, poz. 1332, z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. pięcioletniej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą należy objąć również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień, instalacji i aparatów elektrycznych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane); 2. rocznej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane) 3. Kontrolą należy objąć obiekty wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. str. 1/87

2 4. Zakres wymaganych kontroli: - część I - obiekty 116 WSz Opole Lp Zakres przeglądów Przegląd wykonywany minimum raz w roku (w piątym roku również) Przegląd wykonywany minimum raz na 5 lat Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu wraz z otoczeniem: - sprawdzenie obiektu do użytkowania - sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów obiektu budowlanego - oględziny estetyki i otoczenia obiektu Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych: - kontrola elementów zewnętrznych budynku - kontrola elementów zamontowanych na elewacji i dachu Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska: - kontrola instalacji z.w., c.w.u. oraz c.o. - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów stałych 4 Pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia - badanie równomierności obciążenia faz - test zadziałania głównego wyłącznika prądu - przegląd i badanie baterii kondensatorów - przegląd rozdzielni elektrycznych (oględziny) - przegląd instalacji odgromowej (oględziny) - badanie rezystancji uziemień instalacji odgromowej - przegląd instalacji uziemień ochronnych - badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - pomiary termowizyjne (wykrycie przegrzanych elementów) - badanie rezystancji izolacji i uzwojeń transformatora - przegląd transformatora (oględziny, czyszczenie pomieszczenia) str. 2/87

3 - pomiary rezystancji izolacji i uzwojeń transformatora - pomiary paramentów wyłączników różnicowo prądowych - pomiary natężenia oświetlenia podstawowego - pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 Przegląd instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - przegląd central wentylacyjnych połączony z czyszczeniem lub wymianą filtrów - kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji - kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji SERWEROWNI - kontrola zaworów bezpieczeństwa na agregatach chłodniczych i instalacji chłodu 2x w roku - kontrola stanu technicznego urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kw 6 Badanie i pomiary instalacji ppoż. - badanie wydajności oraz konserwacja hydrantów wewnętrznych - próby ciśnieniowe węży hydrantowych - system sygnalizacji pożaru - monitoring pożarowy - przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - przegląd drzwi ppoż. (jeżeli są wyposażone w systemy sterowania lub kontrola jest wymagana przez DTR) - przegląd gaśnic - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (oględziny + próbna ewakuacja) - system oddymiania - inne systemy i urządzenia ppoż. 7 Obiekty infrastruktury drogowej i chodników - stan nawierzchni (rodzaj nawierzchni, wysadziny, wyboje, ubytki i spękania, pęknięcia odbite, obłamania krawędzi, koleiny, zakres i charakter uszkodzeń, ich lokalizację) - stan poboczy (rodzaj, materiał umocnienia, str. 3/87

4 ubytki, zaniżenia, zawyżenia, odkształcenia, lokalizacja) - stan odwodnienia (rodzaj) odwodnienia: wgłębne stan wpustów ulicznych, drożność studzienek i przykanalików, drożność kolektorów, lokalizacja; powierzchniowe występowanie zastoisk wodnych na nawierzchni) - stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: chodniki (rodzaj nawierzchni, równość, ubytki, zakres uszkodzeń, lokalizacja); bariery stalowe energochłonne łańcuchowe, inne (kompletność, równość w profilu i planie, stan zakończeń, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, czystość); oznakowanie pionowe (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność dzień/noc, braki lokalizacja); oznakowanie poziome (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność- dzień/noc, brakilokalizacja); urządzenia sterowania ruchem (rodzaj, kompletność, czytelność, brakilokalizacja); słupki wskaźnikowe, referencyjne, inne (kompletność, czytelność, brakilokalizacja); - inne urządzenia drogi i jej otoczenia: zatoki, miejsca postojowe (rodzaj, stan nawierzchni, oznakowanie, odwodnienie); zieleń (charakter zadrzewienia- ciągłe, rozproszone; zachowanie skrajni, ewentualne ograniczenia widoczności, konieczne wycinki trawy, chwasty, stan); skrzyżowania z innymi drogami, przejazdy kolejowe, zjazdy (stan nawierzchni dróg, przejazdów i zjazdów; kompletność oznakowania, drożność odwodnienia); str. 4/87

5 urządzenia i budowle obce (lokalizacja, rodzaj urządzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu, stan techniczny w ocenie wizualnej); - część II - obiekty 23 WszU-R Lądek Zdrój Lp Zakres przeglądów Przegląd wykonywany minimum raz w roku (w piątym roku również) Przegląd wykonywany minimum raz na 5 lat Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu wraz z otoczeniem: - sprawdzenie obiektu do użytkowania - sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów obiektu budowlanego - oględziny estetyki i otoczenia obiektu Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych: - kontrola elementów zewnętrznych budynku - kontrola elementów zamontowanych na elewacji i dachu Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska: - kontrola instalacji z.w., c.w.u. oraz c.o. - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów stałych - kontrola stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ciekłych 4 Pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia - badanie równomierności obciążenia faz - test zadziałania głównego wyłącznika prądu - przegląd i badanie baterii kondensatorów - przegląd rozdzielni elektrycznych (oględziny) - przegląd instalacji odgromowej (oględziny) - badanie rezystancji uziemień instalacji odgromowej - przegląd instalacji uziemień ochronnych - badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji - badanie skuteczności ochrony str. 5/87

6 przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - pomiary termowizyjne (wykrycie przegrzanych elementów) - pomiary paramentów wyłączników różnicowo prądowych - pomiary natężenia oświetlenia podstawowego - pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Przegląd instalacji wentylacji mechanicznej i 5 klimatyzacji - przegląd central wentylacyjnych połączony z czyszczeniem lub wymianą filtrów - kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji serwerowni - kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych w systemach wentylacji i klimatyzacji - kontrola zaworów bezpieczeństwa na agregatach chłodniczych i instalacji chłodu - kontrola stanu technicznego urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kw 6 Przegląd przewodów kominowych - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych - czyszczenie przewodów kominowych spalinowych - czyszczenie przewodów kominowych dymowych Przegląd węzłów, kotłowni, instalacji 7 gazowych oraz detekcji - kontrola kotłowni połączona z kontrolą wentylacji grawitacyjnej - kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz odbiornikami - kontrola czujników / detektorów gazu w kotłowniach gazowych - przegląd węzła cieplnego połączony z czyszczeniem filtrów i odmulaczy i regulacja instalacji pogodowej - kontrola kotłów gazowych powyżej 100 kw 2x w roku 4x w roku raz na 4 lata str. 6/87

7 - kontrola kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym powyżej 100 kw raz na 2 lata 8 Badanie i pomiary instalacji ppoż. - badanie wydajności oraz konserwacja hydrantów wewnętrznych - próby ciśnieniowe węży hydrantowych - system sygnalizacji pożaru - monitoring pożarowy - przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - przegląd drzwi ppoż. (jeżeli są wyposażone w systemy sterowania lub kontrola jest wymagana przez DTR) - przegląd gaśnic - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (oględziny + próbna ewakuacja) - system oddymiania 9 - inne systemy i urządzenia ppoż. Urządzenia podlegające dozorowi UDT, zbiorniki wodne, urządzenia ochrony środowiska - dźwig osobowy - dźwig szpitalny - separator materiałów ropopochodnych wymagany - zbiornik odolejacz - separator tłuszczy 10 Obiekty infrastruktury drogowej i chodników - stan nawierzchni (rodzaj nawierzchni, wysadziny, wyboje, ubytki i spękania, pęknięcia odbite, obłamania krawędzi, koleiny, zakres i charakter uszkodzeń, ich lokalizację) - stan poboczy (rodzaj, materiał umocnienia, ubytki, zaniżenia, zawyżenia, odkształcenia, lokalizacja) - stan odwodnienia (rodzaj) odwodnienia: wgłębne stan wpustów ulicznych, drożność studzienek i przykanalików, drożność kolektorów, lokalizacja; powierzchniowe występowanie zastoisk wodnych na nawierzchni, ) - stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: chodniki (rodzaj nawierzchni, równość, ubytki, zakres uszkodzeń, lokalizacja); bariery stalowe energochłonne str. 7/87

8 łańcuchowe, inne (kompletność, równość w profilu i planie, stan zakończeń, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, czystość); oznakowanie pionowe (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność dzień/noc, braki lokalizacja); oznakowanie poziome (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność- dzień/noc, brakilokalizacja); słupki wskaźnikowe, referencyjne, inne (kompletność, czytelność, brakilokalizacja); - inne urządzenia drogi i jej otoczenia: zatoki, miejsca postojowe (rodzaj, stan nawierzchni, oznakowanie, odwodnienie); zieleń (charakter zadrzewienia- ciągłe, rozproszone; zachowanie skrajni, ewentualne ograniczenia widoczności, konieczne wycinki trawy, chwasty, stan); skrzyżowania z innymi drogami, przejazdy kolejowe, zjazdy (stan nawierzchni dróg, przejazdów i zjazdów; kompletność oznakowania, drożność odwodnienia); urządzenia i budowle obce (lokalizacja, rodzaj urządzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu, stan techniczny w ocenie wizualnej); 1. Kontrole należy przeprowadzić uwzględniając uwarunkowania wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 2. Kontrole wykonać zgodnie za zasadami określonymi w załączonej Instrukcji w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie dotyczącym zamówienia. 3. W trakcie kontroli należy ocenić wszystkie elementy budynku zwracając szczególną uwagę na te, które mają wpływ na bezpieczne użytkowanie. 4. Wyniki kontroli dokumentację należy przedstawić w formie protokołów (w załączeniu). str. 8/87

9 5. Całość dokumentacji z kontroli, należy złożyć Zamawiającemu do odbioru, na druku wg załącznika nr 18 do niniejszej specyfikacji wraz z zestawieniami zbiorczymi, dokumentacją fotograficzną obiektu (w tym z widokiem elewacji, pokryciem dachu i elementami wymagającymi napraw bądź remontu), kopie uprawnień osób przeprowadzających kontrole oraz płytę CD ROM z wersjami elektronicznymi powyższych dokumentów. 6. Odbiór dokumentacji nastąpi po sprawdzeniu komisyjnym poprawności i kompletności opracowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 7. Protokoły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Całość opracowania należy również złożyć do Zamawiającego w wersji elektronicznej w pięciu egzemplarzach. 8. Na podstawie przeprowadzonej kontroli należy określić procentowe zużycie obiektu. 9. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności: a) analizę wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, b) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania; c) potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa badań i kontroli; d) sprawdzenie spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektów budowlanych; e) potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska stosownie do uregulowań art. 70 ustawy; f) oceny obiektów budowlanych należy dokonać w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach i w terenie. 10. Potrzeby remontowe ustala się w oparciu o protokoły kontroli z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: a. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania, b. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, c. spełnienie wymagań ochrony środowiska, d. zachowania zapobiegawczego charakteru remontów. e. potrzeby użytkowe obiektów dla jednostki wojskowej. 11. Stopień zużycia technicznego obiektów budowlanych należy określić w oparciu o bezpośrednią kontrolę. 12. Ocenę wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zużycia funkcjonalnego, ustalić na podstawie kryteriów uwzględniających uwarunkowania: str. 9/87

10 a. zużycie ekonomiczne obniżona wartość obiektu budowlanego lub nieuzasadniona wysokość jego kosztów eksploatacyjnych, spowodowana zastosowaniem przestarzałych technologii i materiałów, nie odpowiadająca aktualnym wymaganiom wynikającym z ogólnego rozwoju społecznego, wprowadzająca potrzebę poprawy wykończenia i wyposażenia technicznego, mimo że eksploatowany obiekt jest jeszcze fizycznie (technicznie) sprawny i spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa; b. zużycie moralne utrata walorów użytkowych spowodowana zmianą wymagań stawianych obiektowi ze względu na wewnętrzne lub zewnętrzne oddziaływania środowiska, bądź zewnętrznych warunków środowiska, uciążliwości eksploatacji, naruszenie norm bezpieczeństwa, np. hałas, rozwiązania materiałowe, postęp technologiczny w budownictwie, rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, przemian kulturowych i postępu technicznego, standard wykończenia, dostępność komunikacyjna, komfort wykorzystania, zmiana norm użytkowania. 13. Ocena zużycia funkcjonalnego wynikająca z porównań: projektowanych rozwiązań użytkowych do aktualnych preferowanych (ocena nowoczesności); sposób wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne do obecnych rozwiązań techniczno-materiałowych; przeznaczenie utrudniające lub uniemożliwiające zmianę sposobu wykorzystania. 14. Dane techniczne obiektów oraz szczegółowe dane o obiektach i wyniki z poprzednich kontroli okresowych znajdują się do wglądu po zawarciu umowy w teczkach obiektów w Dziale Administracji 116 Szpitala Wojskowego w Opolu oraz Pionie Zabezpieczenia Logistycznego 23 WSzU-R SP ZOZ Lądek Zdrój. 15. W trakcie oceny instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy wykonać pomiary ochrony od porażeń prądem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji piorunochronnych. Pomiary należy wykonać zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami (PN) oraz wiedzą techniczną. 16. Praca osób wykonujących kontrolę pięcioletnią może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do W szczególnych przypadkach prace mogą odbywać się w godzinach od do 7 00, po wcześniejszym uzgodnieniem z Użytkownikiem i Administratorem obiektu budowlanego. 17. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia umowy harmonogram realizacji przeglądów, uwzględniając w nim przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wykonawcy przez przedstawiciela służb BHP 116 Szpitala Wojskowego w Opolu i 23 WSzU-R, SP ZOZ Lądek Zdrój, w zakresie zagrożeń jakie mogą występować w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 18. Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować posiedzenie rady technicznej z w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu 50% przedmiotu umowy. str. 10/87

11 19. O terminie posiedzenia, o którym mowa powyżej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 5 dni przed terminem posiedzenia. 20. Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w n/w dokumentach: Załącznik Nr 1 - zestawienie zbiorcze obiektów budowlanych objętych zamówieniem; Załącznik nr 2 - Objaśnienia do Protokołu z kontroli okresowej pięcioletniej i rocznej Załącznik nr 3 Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Załącznik nr 4 Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Załącznik nr 5 Wzór protokołu z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp. Załącznik nr 6 Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp. Załącznik nr 7 Tablica nr 2 Kryteria oceny stopnia zużycia budynków, budowli oraz urządzeń budowlanych i ich elementów funkcjonalnych Załącznik nr 8 Przykładowe określenia i kryteria oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia Załącznik nr 9 Kryteria oceny procentowego zużycia sieci kanalizacyjnej Załącznik nr 10 Kryteria oceny procentowego zużycia sieci wodociągowej Załącznik nr 11 Kryterium oceny sieci cieplnych i ich elementów Załącznik nr 12 Kryterium oceny sieci gazowych i ich elementów Załącznik nr 13 Szczegółowe kryteria oceny stopnia zużycia obiektów budownictwa ogólnego Załącznik nr 14 Zestawienie zbiorcze budynków oraz określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych po zrealizowanej okresowej kontroli 5 letniej Załącznik nr 15 - Zestawienie zbiorcze budowli oraz określenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych po zrealizowanej okresowej kontroli 5 letniej Załącznik nr 16 - Zestawienie zbiorcze Urządzeń budowlanych za RZI Załącznik nr 17 - Zestawienie szczegółowe obiektów wytypowanych do przeglądu 5-letniego załącznik Nr 18 - Protokół przekazania opracowanej dokumentacji 21. Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności budowlanej, inżynieryjnej (drogowej) sanitarnej i elektrycznej, przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia przez pracowników wykonawcy posiadających stosowne uprawnienia budowlane minimum 1 rok. 22. Zgoda na wejście na teren przeprowadzenia kontroli udzielona zostanie po spełnieniu przez osoby wskazane do wykonania przeglądów warunków dotyczących doświadczenia oraz posiadania stosownych uprawnień i kryteria zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji str. 11/87

12 zadania zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018 poz. 412) 23. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem zobowiązany jest bezzwłocznie przesłać kopię do organy nadzoru budowlanego pod rygorem odpowiedzialności z art. 93 pkt 9a ustawy Prawo Budowlane. 24. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o wypełnieniu obowiązku wynikającego z punktu Przedmiot umowy objęty jest 23% podatkiem VAT. 26. Wykonawca udziela na wykonane protokoły i zestawienia analityczne rękojmi i gwarancji na okres 5 lat, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 27. Wykonawca przekaże po podpisaniu umowy (biorąc odpowiedzialność za działania podwładnych) wykaz wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania prac oraz danych dotyczących pojazdów wyszczególniając: W celu organizacji systemu przepustkowego: a. Stanowisko (pełnioną funkcję), b. Imię i nazwisko c. Nazwa i numeru dowodu tożsamości, d. Narodowość, e. Adres zamieszkania, f. Rodzaj pojazdu dowożącego pracowników, g. Numer rejestracyjny, h. Marka pojazdu. W celu sprawdzenia spełniania wymogów SIWZ dopuszczenia do wykonania prac przeglądu okresowego: a. Numer i rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych, b. Czasokres zatrudnienia u Wykonawcy, c. Czasokres posiadania uprawnień budowlanych i aktualny wpis o przynależności do izby inżynierów budownictwa na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 28. Wykonawca zobowiązuje się z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia. 29. Do realizacji przedmiotu umowy (w tym do wstępu na teren obiektów) dopuszczone zostaną jedynie osoby posiadające obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 25 stycznia 2017 r.). str. 12/87

13 30. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzja 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r (Dz. U. MON z 2014 r. poz. 84). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w tym telefonów komórkowych wymaga zgody Dyrektora 116 Szpitala Wojskowego w Opolu oraz Dyrektora 23 WSzU-R SP ZOZ w Lądku Zdroju. 31. Dopuszczeni pracownicy wykonujący przeglądy okresowe pięcioletnie pracować będą pod nadzorem osoby wyznaczonej przez wykonawcę oraz pod nadzorem osoby wyznaczonej ze stanu osobowego jednostki organizacyjnej na rzecz której przedmiot zamówienia jest realizowany. 32. W celu uzyskania zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wraz z podaniem informacji dotyczących danych sprzętu, terminu oraz osób wykonujących zdjęcia. Zdjęcia będą mogły być wykonane w obecności pracownika jednostki po sprawdzeniu aparatu, zdjęcia nie mogą zawierać elementów związanych z ochroną obiektu (kamery, czujki, itp.). str. 13/87

14 Załącznik Nr 1 - Zestawienie zbiorcze obiektów budowlanych objętych zamówieniem: część I Lp. Nr kompleksu Miejscowość Opole, ul. Wróblewskiego 46, Nysa ul. Kościuszki 3 Garnizon Opole Ilość obiektów Rodzaj obiektów Łączna kubatura w [m 3 ] 8 budynki budowle 57 BUDYNKI: razem Kubatura m Powierzchnia użytkowa m Instalacja gazowa 0 Węzeł cieplny Kotłownia parowa średnio prężna, zasilana gazem / olejem, o mocy 2 x 850 kw Kotłownia mocy szczytowej 1,6 MW z palnikiem gazowym, 4 budynki Kotłownia wodna opalana olejem 0 Sieć ciepła technologicznego 0 Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wody zimnej Instalacja ciepłej wody z cyrkulacja Instalacja kanalizacji sanitarnej 4 budynki 4 budynków 4 budynki Instalacja gazów medycznych 1 Instalacja elektryczna Instalacja odgromowa 8 budynków 4 budynki str. 14/87

15 Układy zasilania IT Przewody wentylacji grawitacyjnej nd 8 budynków Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne 3 Układy klimatyzacyjno wentylacyjne 6 Agregaty chłodnicze 1 Klimatyzatory 14 BUDOWLE: razem Kubatura m 3 57 Powierzchnia użytkowa m 2 19 Instalacja wody zimnej 0 Instalacja ciepłej wody z cyrkulacja 0 Instalacja kanalizacji sanitarnej 0 Instalacja elektryczna 1 Instalacja odgromowa 0 POZOSTAŁE OBIEKTY: Lądowisko wraz oświetleniem 0 Ogrodzenie szpitala Rozdzielnie elektryczne 673 mb 3 szt. Oświetlenie terenu szpitala w tym 14 słupów żelbet, 4 słupy parkowe 700mb Place asfaltowe 674 m 2 Chodniki ` płyt betonowych Sieć wodociągowa 100 zewnętrzna Sieć elektryczna kablowa zewnętrzna Sieć kanalizacji sanitarnej zewnętrzna 150 Sieć kanalizacji deszczowej zewnętrzna mb 80 mb mb 210 mb 200 mb str. 15/87

16 Drogi asfaltowe Przyłącze wody Stacje transformatorowe Linia kablowa NN YAKY 4x185 Opole Linia kablowa NN YAKY 4x25 Opole Agregaty prądotwórcze stacjonarne 300 mb 1 szt. 1 szt. 670 mb 154 mb 1 szt. część II Lp. Nr kompleksu 2758, 2902, ,2908, 2909 Miejscowość Garnizon Lądek Zdrój Kłodzko Ilość obiektów Rodzaj obiektów Łączna kubatura w [m 3 ] 20 budynki budowle 160 BUDYNKI: razem Kubatura m Powierzchnia użytkowa m Instalacja gazowa 8 budynków Węzeł cieplny 5 Kotłownia niskiego ciśnienia, zasilana paliwem stałym o mocy 35 kw Kotłownia wodna o mocy szczytowej 2x860 kw z palnikiem gaz/olej plus 2x30kW kogeneracyjne źródła ciepła. Kotłownia wodna o mocy szczytowej 2x440 kw z palnikiem gaz plus 2x30kW kogeneracyjne źródła ciepła. Kotłownia wodna o mocy szczytowej 2x380 kw z palnikiem gaz plus 1x30kW kogeneracyjne źródło ciepła. 4 budynki w 1 budynku w 1 budynku w 1 budynku Sieć ciepła technologicznego 2 Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wody zimnej 16 budynki 17 budynki str. 16/87

17 Instalacja ciepłej wody z cyrkulacja Instalacja kanalizacji sanitarnej 15 budynki 17 budynki Instalacja gazów medycznych 3 Instalacja elektryczna 18 Instalacja odgromowa 17 Układy zasilania IT 17 Przewody wentylacji grawitacyjnej 17 budynki (329 prz. went.) Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne 21 Układy klimatyzacyjno wentylacyjne 4 Agregaty chłodnicze 2 Klimatyzatory 4 BUDOWLE: razem Kubatura m3 160 Powierzchnia użytkowa m2 59 Instalacja wody zimnej 0 Instalacja ciepłej wody z cyrkulacja 0 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1 budowle Instalacja elektryczna 1 Instalacja odgromowa 1 POZOSTAŁE OBIEKTY: Ogrodzenie szpitala Rozdzielnie elektryczne Oświetlenie terenu szpitala 0 mb 18 szt. W trakcie projektu str. 17/87

18 Place betonowe 400 m² Place z kostki betonowej 620 m² Sieć wodociągowa Sieć elektryczna kablowa zewnętrzna Sieć kanalizacyjna zewnętrzna kamionkowa i betonowa Sieć ciepła technologicznego zewnętrzna Sieć ciepłownicza zewnętrzna Sieć CWU zewnętrzna Drogi Sieć gazowa 657 mb 3210 mb 3103 mb 210 mb 150 mb 150 mb 300 mb 25 mb - szafki pomiarowe gazu 5 pkt. - zasuwy odcinające na sieci międzyblokowej 0 Ujęcie wody (w tym jedna wyłączona z eksploatacji) Agregatornia (wewnętrzna rozdzielnia) 0 1 szt. Agregaty prądotwórcze stacjonarne 1 szt. str. 18/87

19 Załącznik nr 2 - Objaśnienia do Protokołu z kontroli okresowej pięcioletniej i rocznej objaśnienia szczegółowe do protokołów: Data kontroli: data faktycznego przeprowadzenia kontroli. Data następnej kontroli: należy podać osobne daty odpowiednio dla następnej kontroli rocznej i następnej kontroli pięcioletniej. Przy udziale Administratora: dane przedstawiciela Administratora uczestniczącego w kontroli. Informacje ogólne o obiekcie kontrolujący powinien zweryfikować zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Książce Obiektu Budowlanego znajdującej się w Pionie Zabezpieczenia Logistycznego 116 WSz w Opolu i Dziale Technicznym 23 WSzU-R SP ZOZ Lądku Zdroju. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli kontrolujący powinien zapoznać się z zaleceniami ujętymi w ostatnich protokołach kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz zweryfikować czy w ww. dokumentach zostały ujęte wcześniejsze zalecenia. Ponadto należy zapoznać się z treścią i zaleceniami innych dokumentów odnoszących się do stanu technicznego obiektu budowlanego: ekspertyzy techniczne, opinie techniczne (jeśli takie powstały), protokoły WIGE, WOP, WOMP. Ocena stanu technicznego elementów obiektu budowlanego poddanego kontroli wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia w oparciu o wizję lokalną i wyniki badań z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów zawartych w załącznikach oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania Wnioski końcowe: należy dokonać oceny spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu budowlanego oraz braku zagrożenia dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, mienia bądź środowiska oraz zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska osoba kontrolująca, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane jest zobowiązana do przesłania kopi protokołu do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wcześniejszym zaleceniu działań mających na celu niezwłoczne usunięcie zagrożenia. Należy określić potrzeby remontowe wraz ze wskazaną kolejnością ich realizacji oraz szacunkowymi kosztami. str. 19/87

20 Dane członków zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzoną kontrolę obiektu budowlanego i sporządzenie protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. str. 20/87

21 Załącznik nr 3 Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. PROTOKÓŁ Nr z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres ).. Nr kompleksu wojskowego / miejscowość K -... /... Podstawa art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. pu. z 2017 r. poz z późn. zm.), rart. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej a budynków (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) w n Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. aw sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu : klimatyzacji (Dz. U. z 2015 poz. 247) I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 1) Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2) Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 4) Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 5) Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 6) Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 7) Systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji Data kontroli:. Data następnej kontroli:... imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. budowlana/ Skład zespołu przeprowadzające go kontrolę: imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. sanitarna/ imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. elektryczna/ str. 21/87

22 Przy udziale przedstawiciela Administratora II. imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. drogowa/ Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: Pozwolenie na użytkowanie TAK NIE Rok budowy Powierzchnia zabudowy Funkcja obiektu: m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem TAK NIE Kubatura m 3 Garnizon Obiekt objęty opieką konserwatorską TAK NIE Wysokość / ilość kondygnacji. nadziemnych, podziemnych. m / Strefa ochronna wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona Obszar ograniczonego użytkowania Rodzaj konstrukcji wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony żelbetowa murowana drewniana stalowa inna: III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: 1. Protokołami z poprzednich kontroli: z dnia przeprowadzonej przez: Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: Element, urządzenie, instalacja Zalecenia Opis realizacji zaleceń Uwagi str. 22/87

23 IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: W trakcie kontroli ustalono: Element, urządzenie, instalacja 1. fundamenty 2. tynki 3. izolacje 4. ściany nośne 5. ściany działowe 6. słupy 7. stropy 8. podciągi 9. konstrukcja dachu 10. schody 11. stolarka okienna 12. stolarka drzwiowa okładziny elewacji 2. gzymsy 3. attyki 4. filary 5. balkony, loggie Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie Rozmiar zużycia, uszkodzenia Konstrukcja Obudowa zewnętrzna zużycie [%] Pilność realizacji w latach A 1 rok B 2 lata C 4 lata str. 23/87

24 6. balustrady Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu 1. szyldy, reklamy 2. klimatyzatory 3. anteny 4. Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia 1. pokrycie dachu 2. kominy, ławy kominiarskie 3. obróbki blacharskie 4. rynny 5. rury spustowe 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku 1. hydranty 2. drogi ewakuacyjne 3. itd. 1. kanalizacja sanitarna 2. kanalizacja deszczowa 3. zbiorniki bezodpływowe 4. urządzenia do oczyszczania ścieków 5. urządzenia filtrujące 6. urządzenia wygłuszające 7. itd. 1. przewody Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska Instalacja gazowa str. 24/87

25 2. instalacje sygnalizujące 3. urządzenia odcinające 4. zawór główny 5. urządzenia redukcyjne 6. gazomierze 7. zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystka instalacji Instalacja wodociągowa 1. piony 2. poziomy 3. hydrofor, pompa 4. zawory 5. obieg wody 6. izolacja 7. połączenia z siecią zewnętrzną Instalacja centralnego ogrzewania 1. własne źródło ciepła 2. piony 3. poziomy 4. hydrofory, pompy 5. zawory 6. odpowietrzenia 7. aparatura kontrolnopomiarowa 8. izolacja termiczna 9. cyrkulacja 10. połączenia z siecią zewnętrzną Instalacja ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego str. 25/87

26 1. własne źródło ciepła 2. izolacja termiczna 3. odmulacz 4. armatura 5. zawory 6. cyrkulacja 7. pompy 8. a.k.p. 1. dymowe 2. spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne 3. spalinowe, wentylacyjne z ciągiem wymuszonym 4. kominy wolnostojące 5. kominy przemysłowe 6. urządzenia wentylacyjne Złącze kablowe 2. Wewnętrzne linie zasilające 3. Rozdzielnice 4. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 5. Instalacja siłowa 6. Instalacja odgromowa i przepięciowa Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków Instalacja elektryczna str. 26/87

27 7. Oświetlenie na budynku 8. Inne Inne elementy, urządzenia, instalacje, nawierzchnie utwardzone Estetyka obiektu i jego otoczenia Razem za cały obiekt budowlany System ogrzewania Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano System klimatyzacji Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie V. WNIOSKI KOŃCOWE: dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: a) użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* b) bezpieczeństwa konstrukcji spełnia / nie spełnia* c) bezpieczeństwa pożarowego spełnia / nie spełnia* d) bezpieczeństwa użytkowania spełnia / nie spełnia* e) warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* f) ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* g) zabezpieczenia przed uszkodzeniami biologicznymi spełnia / nie spełnia* h) oszczędności energii spełnia / nie spełnia* i) izolacyjności cieplnej spełnia / nie spełnia* j) bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, mienia bądź środowiska zagraża / nie zagraża* k) użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* l) stanu technicznego spełnia / nie spełnia* m) powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny budynku zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca str. 27/87

28 kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego* W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: VI. Zalecenia w zakresie: inwestycji / remontów / konserwacji / napraw * i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania VII. Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. w zakresie branży ogólnobudowlanej... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień w zakresie branży sanitarnej... (podpis oraz pieczątka).... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień w zakresie branży elektrycznej... (podpis oraz pieczątka).... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień... (podpis oraz pieczątka) str. 28/87

29 w zakresie branży drogowej.... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień VIII. Załączniki do protokołu... (podpis oraz pieczątka) np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) Zapoznałem się: ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II. ZARZĄDCA... Dowódca / Komendant (podpis oraz pieczątka)... Szef RZI / SZI / WZI (podpis oraz pieczątka) Protokół wykonano w 2 egz. Egz. nr 1 Zarządca Egz. nr 2 Administrator Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić str. 29/87

30 Załącznik nr 4 Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ Nr z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres ).. Nr kompleksu wojskowego / miejscowość K -... /... Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U poz. 247 z późn. zm.) I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 1. Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2. Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, 3. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 4. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Data kontroli: Skład zespołu przeprowadzające go kontrolę:. imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. budowlana/ imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. sanitarna/ Data następnej kontroli:. str. 30/87

31 imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. elektryczna/ Przy udziale przedstawiciela Administratora II. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: Pozwolenie na użytkowanie TAK NIE Rok budowy Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Funkcja obiektu: Garnizon Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem TAK NIE Kubatura Wysokość / ilość m 3 kondygnacji Obiekt objęty opieką konserwatorską TAK NIE. m / Strefa ochronna wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona Obszar ograniczonego użytkowania Rodzaj konstrukcji Wyposażenie wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony stalowa murowana drewniana żelbetowa inna: przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg jest wymuszony mechanicznie instalacja gazowa instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.... III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: 1. Protokołami z poprzednich kontroli: z dnia... przeprowadzonej przez:.... str. 31/87

32 Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: Element, urządzenie, instalacja Zalecenia Stopień wykonania zaleceń Uwagi IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: W trakcie kontroli ustalono: 1. tynki Element, urządzenie, instalacja 2. okładziny gzymsy 2. attyki 3. filary 4. balkony, loggie 5. balustrady szyldy, reklamy Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie Rozmiar zużycia, uszkodzenia Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych Elementy ścian zewnętrznych Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu zużycie [%] Uwagi str. 32/87

33 2. klimatyzatory 3. anteny 4. Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia 1. pokrycie dachu 2. kominy, ławy kominiarskie 3. obróbki blacharskie 4. rynny 5. rury spustowe 1. kanalizacja sanitarna 2. kanalizacja deszczowa 3. zbiorniki bezodpływowe 4. urządzenia do oczyszczania ścieków 5. urządzenia filtrujące 6. urządzenia wygłuszające Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska Instalacja gazowa 1. przewody 2. instalacje sygnalizujące 3. urządzenia odcinające 4. zawór główny 5. urządzenia redukcyjne 6. gazomierze 7. zabezpieczenie antykorozyjne kolorystka instalacji i Instalacja piorunochronna str. 33/87

34 Instalacja elektryczna Instalacja gazowa 1. dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano dymowe 2. spalinowe grawitacyjne 3. wentylacyjne grawitacyjne 4. spalinowe mechaniczne 5. wentylacyjne mechaniczne 6. kominy wolnostojące 7. kominy przemysłowe 8. urządzenia wentylacyjne System ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków Inne elementy, urządzenia, instalacje str. 34/87

35 2. Estetyka obiektu i jego otoczenia 1. Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie System ogrzewania dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano System klimatyzacji dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano V. WNIOSKI KOŃCOWE: Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: a) użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* b) bezpieczeństwa użytkowania zagraża / nie zagraża* c) warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* d) ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* e) uszkodzeń biologicznych spełnia / nie spełnia* f) użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* g) stanu technicznego spełnia / nie spełnia* h) powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny budynku zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego * str. 35/87

36 W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: VI. Zalecenia w zakresie: inwestycji / remontów / konserwacji / napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania VII. Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. w zakresie branży ogólnobudowlanej... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień w zakresie branży sanitarnej... (podpis oraz pieczątka).... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień w zakresie branży elektrycznej... (podpis oraz pieczątka).... Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień VIII. Załączniki do protokołu... (podpis oraz pieczątka) str. 36/87

37 np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) Zapoznałem się: ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II **... Dowódca / Komendant (podpis oraz pieczątka) Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić lub usunąć ** potwierdzenie w przypadku realizacji kontroli systemem zleconym Protokół wykonano w 2 egz. Egz. nr 1 Zarządca Egz. nr 2 Administrator str. 37/87

38 Załącznik nr 5 Wzór protokołu z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp. PROTOKÓŁ nr.... dnia... miejscowość z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budowli (obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) Data kontroli:.. Data następnej kontroli: Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: Przy udziale przedstawiciela Administratora imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br.../ imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br.../ imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br../ imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. / I. Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli : Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: 1. Protokołami z poprzednich kontroli:... z dnia... przeprowadzonej przez: Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:... II. Informacje ogólne o obiekcie lub urządzeniu budowlanym. str. 38/87

39 Garnizon... JW.... Nr Kompleksu... Nr obiektu (budowli, urządzenia budowlanego)... Rodzaj obiektu (urządzenia budowlanego)... (droga, płaszczyzna postoju, linia NN, sieć kanalizacyjna, itp.) Wielkości charakterystyczne... ( długość i szerokość, średnica, materiał obiektów liniowych, itp.) Rok: budowy..., ostatniego remontu... Zakres remontu Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli : Zalecenia których nie wykonano : Wykonano / Nie wykonano ( właściwe skreślić) III. Kontrola stanu technicznego 1. Ocena stanu technicznego elementów budowli (obiektu liniowego np.: krawężniki, nawierzchni, warstwy podbudowy, itp., sieci technicznej np.: okablowanie, złącza kablowe, rozdzielnie, słupy oświetleniowe, sieci uzbrojenia terenu np.: studnie, rurarz, armatura odcinająca, oznakowanie ): Element.. opis: rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: str. 39/87

40 ocena stanu technicznego: zalecenia, zakres robót: Element.. opis: rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: ocena stanu technicznego: zalecenia, zakres robót: Potwierdzenie przeprowadzania wymaganych badań i kontroli wynikających z obowiązującego prawa i PN (wymienić udostępnione i sprawdzone oraz braki), wraz z podaniem czy obiekt spełnia warunki techniczne w zakresie:... (instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, instalacji elektrycznych, piorunochronnych, itp.) Potwierdzenie usunięcia (stwierdzonych w trakcie kontroli) uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, porażenie prądem elektrycznym:... zagrożenie występuje, protokół skierowano do właściwego organu,... zagrożenie zostało usunięte, zagrożenie nie występuje, 4. Estetyka obiektu i jego otoczenia:... ocena wizualna str. 40/87

41 Wnioski i zalecenia w zakresie: inwestycji/remontów/konserwacji/napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy koszt ich wykonania IV. Stan techniczny obiektu/ urządzenia budowlanego zapewnia/nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego * W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: str. 41/87