2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA."

Transkrypt

1 VII. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W KOŚCIANIE ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA 0 ROK I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.. Ustawa z dnia 9 lipca 005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 80, poz. 9, art. 9 a, ust. 0, ze zmianami).. Ustawa z dnia marca 00 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 0 r. Dz. U. poz. 8 ze zmianami).. Ustawa z dnia 6 października 98 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 0 r. poz. 56 ze zmianami).. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia września 0 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U.Nr 09, poz. 5) 5. Uchwała Nr VI/5/ Rady Miejskiej Kościana z dnia maja 0 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, pkt. 6. Zarządzenie Nr 09/ Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 0 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze zmianami. 7. Umowa partnerska o współpracy z dnia września 0 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościan a instytucjami, o których mowa w art.9 a ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 8. Zarządzenie Nr 6/0 z dnia września 0 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2 9. Zarządzenie Nr /0 z dnia 0 września 0 r. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sprawie określenia wzorów dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych oraz określenia regulaminu działania Grup Roboczych. 0. Uchwała nr XIX/8/. Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 listopada 0 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 0 05 II. SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.. Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.. Pedagog placówki oświatowej w Kościanie. 5. Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie. 6. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościanie. 7. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 8. Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. III. CELE FUNKCJONOWANIA.. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy.. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznoedukacyjnych na terenie Miasta Kościana. IV. REALIZOWANE ZADANIA.. Integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 5. Wypracowanie metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. 6. Profesjonalne wspieranie merytoryczne rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego związanego z przemocą. 7. Monitorowanie sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. 8. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanie pomocy w środowisku lokalnym. 9. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 0. Opracowanie wieloletniej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3 . Monitorowanie i ewaluacja programu.. Sporządzanie sprawozdań i statystyk z działań prowadzonych w danym roku. V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I PRACY GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. W 0 r. pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 marca 0 r., na którym: ) przyjęto sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych za lata 0 i 0, ) ustalono plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 0 r. ) omówiono warunki współpracy między instytucjami w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy.. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 czerwca 0 r. i zostało połączone ze szkoleniem warsztatowym dla członków Zespołu oraz przedstawicieli instytucji współpracujących. Szkolenie dotyczyło sposobu funkcjonowania i zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. W 6 godzinnym spotkaniu uczestniczyło 0 osób, które otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Na trzecim posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, zorganizowanym dnia 9 grudnia 0 r. podejmowano następujące tematy: ) ocena realizacji planu pracy na 0 r., ) wstępne podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 0 r., ) założenia do planu pracy Zespołu na 0 r. ) prezentacja nowych metod pracy w środowiskach zagrożonych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.. Grupy Robocze, tworzone dla rozwiązywania problemów związanych z przemocą rodzinną w indywidualnych przypadkach podejmowały działania polegające na: ) diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie, ) wypracowaniu metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, ) działaniu interwencyjnym, nakierowanym na ochronę ofiar przemocy, ) profesjonalnym wspieraniu merytorycznym rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego, związanego z przemocą, 5) monitorowaniu sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. Pracę Grup Roboczych w ujęciu statystycznym oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w 0 r. ilustruje tabela nr

4 TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość w 0 Ilość w 0 Dynamika % (:) 5. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ) Komendę Powiatową Policji w Kościanie, ) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, ) placówki oświatowe, 5) placówki służby zdrowia ,,5, 5,0 50,0. Niebieskie Karty założone bez zgody, ofiar.. Ustanie przemocy w rodzinie po założeniu 8,6 Niebieskiej Karty. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty 7,8 5. Liczba NK prowadzonych od 0 r. i 0 r. 7 9,. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika w 0 w 0 5 (:). Ofiary przemocy ogółem, w tym: 5 78, ) kobiety, ) mężczyźni, ) dzieci , 00,0 7,7. Ofiary przemocy powyżej 60 roku życia ,0. Ofiary przemocy osoby niepełnosprawne ,0. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: 60 8,8 ) kobiety, ) mężczyźni ,0 77,

5 5. Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika 0 r. 0 r. 5 (:). Spotkania Grup Roboczych Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI , 7,6 7,9 9, 57, 700,0 6,5,,. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych. 70,. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych ,0. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika w 0 r. w 0 r. 5 ( :). W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : ) pomoc finansowa, ) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, ) paczki żywnościowe, ) odzież, 5) skierowanie do psychologa, 6) skierowanie do prawnika, 7) skierowanie do pedagoga, 8) skierowanie do grupy wsparcia, 9) wprowadzenie do rodziny asystenta, 0) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie, ) objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną, ) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie, ) skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ) odebranie dziecka zagrożonego i umieszczenie w innej rodzinie ,5,8 50,0 66,7 5, 6, 90,9, 900,0 87, 78,9 50,0

6 . W stosunku do sprawców przemocy: ) skierowanie do MKRPA ) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, ) skierowanie do psychologa, ) rozmowy interwencyjne, 5) skierowanie sprawy do Prokuratury, 6) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję ,,7 7,5 08,0,8 5, 50,0 5. Działania Sądu wobec sprawców przemocy. L.p. Temat Ilość w 0 r Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej. Postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, Wydanie nakazu eksmisji z domu. Wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ustanowienie kuratora. Zasądzenie alimentów. Zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary. Objęcie sprawcy programem korekcyjnoedukacyjny. 0 0 Ilość w 0 r. 6 0 Dynamika 75,0 00,0 50,0 50,0 50,0 75,0 66,7 0 VI. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA Realizowano zadania określone w pkt IV... Programu, w tym: ) podejmowano działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, ) inicjowano interwencje w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, ) tworzono grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z przemocą w rodzinie, ) zapewniano merytoryczne wsparcie ofiarom przemocy, 5) sporządzono sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 0 r. i za 0 r. i przedłożono Burmistrzowi Miasta Kościana i Radzie Miejskiej Kościana.. Podejmowano działania związane z realizacją pkt IV. Programu, tj: ) pozyskiwano oferty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, ) przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dla 0 członków zespołu interdyscyplinarnego, pracowników służby zdrowia, pedagogów szkolnych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych itp.. Zrealizowano pkt.iv..) Programu tj. przygotowano i przekazano do publikacji w prasie lokalnej informacje o instytucjach i organizacjach zajmujących się specjalistyczną pomocą osobom dotkniętym przemocą oraz o infrastrukturze placówek zapewniających profesjonalną pomoc.

7 7. Podejmowano działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: ) organizowano aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonej, promujące zachowania bez agresji przy współpracy z Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w tym: sekcje tematyczne (plastyczne, muzyczne, kulinarne itp.), rajdy integracyjne, warsztaty integracyjnopoznawcze itp. ) zorganizowano 8 spotkań w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie o charakterze edukacyjnym, podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców. Były to grupy wsparcia pn. Akademia Świadomego Rodzica. 5. Zapewniano wsparcie ofiarom przemocy poprzez: VII. ) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur powstrzymujących dalsze jej stosowanie, ) rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy, ) prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, ) współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, w celu zapewnienie schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania, 5) objęcie specjalistyczną opieką dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy w Świetlicy Socjoterapeutycznej. WNIOSKI.. Analiza pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych pozwala sformułować następujące wnioski: ) w roku 0 wzrosła liczba spraw związanych z realizacją procedury Niebieskich Kart o 7, %. Prowadzono postępowanie w sprawie 60 Kart. W ocenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych przyczyną takiej sytuacji jest: wzrost świadomości ofiar przemocy; brak zgody na stosowanie wobec nich przemocy i wiedza o możliwości szukania pomocy w instytucjach do tego powołanych, czujność służb publicznych (pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji itp.), wypracowanie modelu współpracy między instytucjami; pojawił się jasny i sprawny przepływ informacji, dotyczący sytuacji rodziny w kryzysie, ) w wyniku działań interwencyjnych i merytorycznego wsparcia środowisk dotkniętych przemocą odnotowano ustanie przemocy w rodzinach ( o 8 więcej, aniżeli w roku 0), co można uzasadnić: większą skutecznością i wykorzystaniem potencjału różnych instytucji uczestniczących w rozwiązywaniu problemu przemocy, zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa osób poszkodowanych i ograniczenie poczucia bezkarności sprawców przemocy, wykorzystaniem nowych instrumentów w zwalczaniu zjawiska przemocy (koordynacja działań instytucji, kierowanie do psychologa, kierowanie spraw o stosowaniu przemocy na policje i do prokuratury itp.)

8 8. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wykazała, iż dla skuteczniejszego przeciwdziałania zjawisku przemocy niezbędne jest podjęcie następujących działań: ) zdiagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Kościana w oparciu o badania ankietowe wśród mieszkańców i uczniów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci zaniedbywanych lub krzywdzonych, ) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, ) organizowanie akcji informacyjnych, skierowanych do świadków przemocy, wskazujących na konieczność reagowania na akty przemocy i zgłaszania ich do instytucji zajmujących się pomocą poszkodowanym, ) stworzenie programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy. Kościan Opracował: M. Lubińska

9 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W KOŚCIANIE ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA LATA 0 i 0 VIII. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.. Ustawa z dnia 9 lipca 005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 80, poz. 9, art. 9 a, ust. 0, ze zmianami).. Ustawa z dnia marca 00 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 009 r.dz. U. Nr 75, poz. 6 ze zmianami).. Ustawa z dnia 6 października 98 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 007 r. Nr 70, poz. 7 ze zmianami).. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia września 0 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U.Nr 09, poz. 5) 5. Uchwała Nr VI/5/ Rady Miejskiej Kościana z dnia maja 0 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, pkt. 6. Zarządzenie Nr 09/ Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 0 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze zmianami. 7. Umowa partnerska o współpracy z dnia września 0 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościan a instytucjami, o których mowa w art.9 a ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 8. Zarządzenie Nr 6/0 z dnia września 0 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 9. Zarządzenie Nr /0 z dnia 0 września 0 r. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sprawie określenia wzorów dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych oraz określenia regulaminu działania Grup Roboczych.

10 IX. SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 9. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 0. Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.. Pedagog placówki oświatowej w Kościanie.. Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie.. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościanie. 5. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 6. Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. X. CELE FUNKCJONOWANIA.. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy.. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznoedukacyjnych na terenie Miasta Kościana. XI. REALIZOWANE ZADANIA.. Integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 5. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku. 6. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 7. Wypracowanie metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. 8. Profesjonalne wspieranie merytoryczne rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego związanego z przemocą. 9. Monitorowanie sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. 0. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanie pomocy w środowisku lokalnym.. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.. Opracowanie wieloletniej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Monitorowanie i ewaluacja programu.. Sporządzanie sprawozdań i statystyk z działań prowadzonych w danym roku. XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu przewodniczył Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana, odbyło się września 0 r. i dotyczyło następujących zagadnień: ) złożenia przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczenia o zachowaniu poufności i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy ( zgodnie z art. 9 c ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),

11 ) wyboru przewodniczącego Zespołu. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącą Zespołu została Pani Katarzyna Plucińska przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ) omówienia Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, ) omówienia projektu Zarządzenia Przewodniczącego Zespołu sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych, 5) przekazania informacji o projekcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 6) prezentacji audiowizualnej pn.. Zatrzymaj przemoc w rodzinie!, przygotowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. W 0 r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.. Grupy Robocze, tworzone dla rozwiązywania problemów związanych z przemocą rodzinie w indywidualnych przypadkach podejmują prace polegające na: 6) podejmowaniu działań, po otrzymaniu informacji o interwencji kryzysowej w rodzinie, 7) diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie, 8) wypracowaniu metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, 9) działaniu interwencyjnym, nakierowanym na ochronę ofiar przemocy, 0) profesjonalnym wspieraniu merytorycznym rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego, związanego z przemocą, ) monitorowaniu sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy.. Pracę Grup Roboczych w ujęciu statystycznym oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w 0 r. ilustruje tabela nr TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość Uwagi. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ) Komendę Powiatową Policji w Kościanie,. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość Uwagi. Ofiary przemocy ogółem, w tym: kobiety, ) mężczyźni, ) dzieci. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, ) mężczyźni

12 . Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Uwagi. Spotkania Grup Roboczych.. Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI.. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych.. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych.. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Uwagi. W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : ) pomoc finansowa, ) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, ) paczki żywnościowe, ) odzież, 5) skierowanie do psychologa, 6) skierowanie do prawnika, 7) skierowanie do pedagoga, 8) skierowanie do grupy wsparcia, 9) wprowadzenie do rodziny asystenta, 0) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie, ) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie.

13 . W stosunku do sprawców przemocy: ) skierowanie do MKRPA ) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, ) skierowanie do psychologa, ) rozmowy interwencyjne, 5) skierowanie sprawy do Prokuratury, 6) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję. Działania Sądu wobec sprawców przemocy: ) ograniczenie władzy rodzicielskiej, ) pozbawienie władzy rodzicielskiej, ) postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, ) wydanie nakazu eksmisji z domu, 5) wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. 6) ustanowienie kuratora 7) zasądzenie alimentów XIII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. W 0 r. pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 0 kwietnia 0 r. i zostało połączone ze szkoleniem warsztatowym dla członków Zespołu oraz przedstawicieli instytucji współpracujących. Szkolenie dotyczyło: misji i celów działalności zespołów interdyscyplinarnych, procedury Niebieskiej Karty, procedury interwencyjnego odbierania dziecka, izolacji sprawcy. W 8 godzinnym spotkaniu uczestniczyło 9 osób, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem w/w tematów.. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu przewodniczył Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana, odbyło się 9 listopada 0 r. i dotyczyło następujących zagadnień: ) omówienia zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiana dotyczyła odwołania Pani Katarzyny Plucińskiej z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego jako przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie i powołanie w to miejsce Pani Mirosławy Lubińskiej, ) wyboru przewodniczącego Zespołu. Z uwagi na odwołanie Pani Katarzyny Plucińskiej, pełniącej funkcję przewodniczącej Zespołu, na wniosek Burmistrza Miasta Kościana dokonano wyboru nowego przewodniczącego. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Mirosława Lubińska. Dokonano także wyboru zastępcy przewodniczącego; została nim Pani Alicja Markwitz,

14 ) przedstawienia informacji o pracy Grup Roboczych za okres od września 0 r. do 0 września 0 r., ) dyskusji nad projektem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata Projekt Programu został zaakceptowany przez członków Zespołu i skierowany pod obrady Rady Miejskiej Kościana.. Przez cały 0 r. pracowały Grupy Robocze, powoływane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Informacje o spotkaniach Grup Roboczych i podejmowanych działaniach przedstawiono w tabeli nr. 6 TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość Uwagi. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: 6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 7) Komendę Powiatową Policji w Kościanie, 8) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, 9) placówki oświatowe, 0) placówki służby zdrowia Niebieskie Karty założone bez zgody ofiar.. Ustanie przemocy w rodzinie po założeniu Niebieskiej Karty. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty 7 5. Liczba NK prowadzonych od 0 r. 7. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość 0 0. Ofiary przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, 5) mężczyźni, 6) dzieci. Ofiary przemocy powyżej 60 roku życia.. Ofiary przemocy osoby niepełnosprawne. 8. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, ) mężczyźni 5 9

15 . Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Uwagi. Spotkania Grup Roboczych. 8. Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI.. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych.. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych. 0. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Uwagi W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : 5) pomoc finansowa, 6) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, 7) paczki żywnościowe, 8) odzież, 9) skierowanie do psychologa, 0) skierowanie do prawnika, ) skierowanie do pedagoga, ) skierowanie do grupy wsparcia, ) wprowadzenie do rodziny asystenta, ) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie 5) objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną, 6) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie.. W stosunku do sprawców przemocy: 7) skierowanie do MKRPA 8) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, 9) skierowanie do psychologa, 0) rozmowy interwencyjne, ) skierowanie sprawy do Prokuratury,

16 ) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję. Działania Sądu wobec sprawców przemocy: ) ograniczenie władzy rodzicielskiej, ) pozbawienie władzy rodzicielskiej, ) postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, ) wydanie nakazu eksmisji z domu, 5) wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. 6) ustanowienie kuratora 7) zasądzenie alimentów XIV. WNIOSKI.. W oparciu o doświadczenia z pracy Grup Roboczych w okresie od września 0 r. do grudnia 0 r. można sformułować następujące wnioski: ) rozwiązywanie problemów związanych z przemocą stało się bardziej skuteczne, ) poprawiono koordynację działań, nakierowanych na pomoc rodzinie dotkniętej przemocą, ) wypracowano model współpracy między instytucjami; pojawił się jasny i sprawny przepływ informacji, dotyczący sytuacji rodziny w kryzysie, ) zwiększyło się poczucie wzajemnego, profesjonalnego wsparcia służb i instytucji, uczestniczących w rozwiązywaniu problemu przemocy, 5) wykorzystanie potencjału różnych instytucji zwiększył poczucie bezpieczeństwa osób poszkodowanych, 6) wspólne działanie służb prewencyjnych i pomocowych ograniczyło poczucie bezkarności sprawców przemocy.. Rozpoznania wymaga zjawisko przemocy wobec dzieci. Niepokoją przypadki zaniedbywania i krzywdzenia dzieci. Dlatego wskazane jest dalsze rozpoznawanie sytuacji kryzysowych, w których zagrożone jest dobro dziecka i jego rozwój emocjonalny. Kościan 00 Opracował: M. Lubińska

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i zasad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Do Burmistrza Sulejowa Pana Stanisława Baryła. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2013

Do Burmistrza Sulejowa Pana Stanisława Baryła. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2013 Sulejów, dn. 30.01.2014 roku Do Burmistrza Sulejowa Pana Stanisława Baryła Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2013 Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Procedury Niebieskie Karty

Procedury Niebieskie Karty Procedury Niebieskie Karty Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Art. 12.1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. S-2. 431.1.20.2014.RB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia27.09.2010r. TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 2. Regulamin ustala szczegółowe warunki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY TEMAT WYSTĄPIENIA: Rola i Zadania Pedagoga w Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Opracował: KAROL JASIAK 1 SAMORZĄD = WSPÓLNOTA OSÓB Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6 listopada 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6 listopada 2014 r. K-S-2.431.1.14.2014.DK Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy w Sławoborzu 78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 8 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Wyszków, 9.03.2015r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków:

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków: POLICJA INFORMUJE Wykaz powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych, wobec

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r. S.2.431.2.10.2015.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Ostrowski Burmistrz Sulejowa. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2014

Pan Wojciech Ostrowski Burmistrz Sulejowa. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2014 Sulejów, dn. 28.01.2015 roku Pan Wojciech Ostrowski Burmistrz Sulejowa Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie za rok 2014 Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014 r. K-S-2.431.1.4.2014.DK Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach Gmina Kęty opracowała Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2012. Stanowi on integralną część Strategii Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r. S.2. 431.2.18.2013.AB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23 72-510

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 Załącznik do uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011 r. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014 r. K-S-2.431.1.3.2014.AŁ Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski ul. Zwycięzców 22 78-460 Barwice Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24.02.2011 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych Załącznik do Zarządzenia Nr 198/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2012 r. Harmonogram działań w 2011 roku Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013. L.p. Zadanie/projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art.1,8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr XL/235/14 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Podstawą prawna działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienie ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienie ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 28.2011 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 marca 2011 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienie ogólne 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu z dnia. w sprawie Gminnego Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA W referacie wykorzystano artykuły: B. Kowalczyk, K. Rys Miejsce systemu pomocy społecznej w systemie

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151 z dnia 15.11.2011r. Burmistrza Miasta Bartoszyce REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych Wprowadzenie Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwilczu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Ślęzak.

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Ślęzak. Protokół Nr 34/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 19 lutego 2013 roku Obrady Komisji otworzyła

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Za łącznik nr 1 do Uchwa ły nr XXXIX/268/2009 Rady Gminy w D ębnicy Kaszubskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE Nowelizacja ustawy zakłada rozszerzenie form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie o możliwość m.in. bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Świerznie w dniu 28 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Świerznie w dniu 28 stycznia 2014 r. S.2. 431.1.3.2014.AB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Świerznie w dniu 28 stycznia 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy Świerzno Świerzno 13 72-405 Świerzno

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO Załącznik do Uchwały Nr XX/106/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 28.09.2012 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO Sierpień 2012 r. I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORINGOWY za 2012 rok

RAPORT MONITORINGOWY za 2012 rok RAPORT MONITORINGOWY za 2012 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011 2013 Śrem, kwietnia 2013 roku ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/12 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 listopada 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za 2012 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle

Sprawozdanie za 2012 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle Sprawozdanie za 2012 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle Program został przyjęty Uchwałą Nr XII /150/11 Rady Miasta Kędzierzyn-

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w dniach 1-2 kwietnia 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w dniach 1-2 kwietnia 2015 r. S.2.431.2.5.2015.AK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w dniach 1-2 kwietnia 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 74-231 Krzęcin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo