PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA"

Transkrypt

1 PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1B Rejestracja Uczestników Konferencji Members registration Otwarcie Konferencji Conference opening OBRADY PLENARNE PLENARY SESSION Sesja I: Kierunki rozwoju badań nad mediami Session I: Directions in development of research on media prof. dr hab. Wacław Strykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 40 lat Zakładu Technologii Kształcenia UAM 40 years of Educational Technology Department, AMU prof. dr hab. Kazimierz Denek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wpływ nauczania programowanego na edukację i nauki o niej The influence of programmed teaching upon education and related disciplines prof. dr hab. Józef Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ku podręcznikom multimedialnym podręcznik jako obiekt badań (z perspektywy historycznej) Towards multimedia schoolbooks schoolbook as research object (a historical perspective) prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński Edukacja medialna na rozdrożu Media education on the crossroads Przerwa na kawę Coffee break Sesja II: Kierunki rozwoju badań nad mediami Session II: Directions in development of research on media prof. Jenny Johnson, Maryland University (USA) Projektowanie kształcenia na odległość Course development in distance education prof. Roberto Mufoletto, Appalachian State University (USA) 5

2 dr Paweł Topol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Współpraca w środowisku Internetu przy projektowaniu kursu on line Working collaboratively over the Internet in on-line course design prof. dr hab. Kazimierz Wenta, Uniwersytet Szczeciński Rola zakładów nowych technik nauczania w przemianach edukacji informatycznej i medialnej The role of the new techniques of teaching departments in the changes of computer and media education Obiad w Sali Błękitnej Restauracji Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 Lunch at Blue Room in Jowita Restaurant Sesja III: Kierunki rozwoju badań nad mediami Session III: Directions in development of research on media prof. Teun Velders, Saxion Universities of Applied Science, (Holandia) Projektowanie grafiki informacyjnej podejście globalne. Innowacje w nauczaniu sztuki, projektowania i komunikacji poprzez e-learning Global approach of informational graphic design. Innovations in teaching by e-learning in art, design and communication prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski Ewolucja edukacji w kierunku elastycznego systemu kształcenia Transformation of education towards flexible educational system dr Chrysoula Kosmidou-Hardy, Ministry of Education (Grecja) Edukacja medialna jako poprzez-przedmiotowa edukacja krytyczna: w kierunku pedagogiki ponad granicami? Media education as critical education across the curriculum: Towards a cross-border pedagogy? dr Maria Zając, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie E-learning szansa czy utrudnienie? E-learning the chance or obstacle? prof. dr hab. Janusz Gajda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Tradycja i współczesność multimedialnego kształcenia otwartego na odległość Tradition and contemporariness of remote multimedia open education Uroczysta kolacja w Sali Błękitnej Restauracji Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 Dinner reception (banquet) at Blue Room in Jowita Restaurant Wtorek, 13 czerwca

3 Sale konferencyjne UAM w DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 OBRADY W SEKCJACH DEBATES IN SECTIONS Sekcja A: Media w kształceniu Section A: Media in instruction dr Ilona Nowakowska-Buryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rola mediów w rozwijaniu samodzielności poznawczej uczniów The role of the media in developing information literacy dr Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski Nauczyciel, atrakcyjna telewizja czy interaktywny Internet źródłem pozyskiwania wiadomości uczniów The teacher, television or interactive Internet as the source of acuiring students information mgr Marek Rumanowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej Internet a edukacja w serwisach internetowych szkół licealnych województwa śląskiego The internet and education in the internet services of secondary schools in Upper Silesia dr Agnieszka Cieszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Alicja w krainie mediów Alice in Medialand dr Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski Analiza korzystania ze słownika i tematycznego spisu haseł przez uczących się z encyklopedii multimedialnych Analysis of use of dictionary and thematic entries list by learners using multimedial encyclopaedias mgr Wioletta Poturała, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie mgr Stanisław Poturała, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie Kompetencje informatyczne nauczycieli a stopnie awansu zawodowego Teachers computer science competence and teachers stages in their career dr Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski Technologie informacyjne szansą na przetrwanie i rozwój małych szkół The chance of survival and development for small schools Przerwa na kawę Coffee break Sekcja B: Media w edukacji akademickiej Section B: Media in higher education prof. dr hab. Maria Kozielska, Politechnika Poznańska 7

4 Style kształcenia akademickiego w aspekcie wykorzystania narzędzi informacyjnych The academic styles of teaching in usage of informatics tools aspect dr Żanetta Kaczmarek, Akademia Medyczna we Wrocławiu Media i metody aktywizacji studentów w toku kształcenia medycznego Media and methods of the students elicitation in medical education progress mgr Robert Toporowski, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach Metoda projektów dawniej i dzisiaj (podstawy stosowania na przedmiocie Media w edukacji) The method of projects in the past and today (theoretical basis the Media in education course) mgr Ewa Czerwińska, Politechnika Koszalińska Trafność doboru mediów stosowanych w ćwiczeniach laboratoryjnych Media selection in laboratory training mgr Grażyna Barabasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edukacyjne oblicza mediów według studentów specjalizacji nauczycielskich Educational faces of the media according to students of the educational studies dr Renata Konieczna-Woźniak, dr Elżbieta Kurek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Seniorzy wobec Internetu, stereotypy i fakty Senior citizens towards the Internet, stereotypes and facts mgr Karol Sudewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pedagogika i edukacja medialna w szkole wyższej o potrzebie kształcenia studentów w dziedzinie mediów Media pedagogy and education in higher education the need to train students in the field of media Przerwa na kawę Coffee break Sekcja A: Edukacja wirtualna: teoria i badania Section A: Virtual education: theory and research dr inż. Mariusz Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Cyfrowe środowisko wirtualnej edukacji Digital environment of virtual education prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, mgr Anna Michalak, mgr Krzysztof Kuźmicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu Wybrane aspekty e-learningu Selected aspects of e-learning dr Anna Wach-Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Interakcje w kształceniu zdalnym przez Internet w różnych relacjach i obszarach komunikowania Interaction in distance learning over internet in different communication relations and areas mgr Witold Rogowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8

5 Funkcjonalność serwisów internetowych. Znaczenie i sposoby oceny Web usability. Meaning and manners of estimates mgr inż. Robert Żak, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Czynniki warunkujące wybór edukacji zdalnej Factors influencing the choice of distant education dr Arkadiusz Wąsiński, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Pedagogiczne aspekty edukacji wirtualnej w świetle dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka Pedagogical aspects of virtual education in the light of self-creative aspirations of the contemporary man Sekcja B: Edukacja zdalna: metody i narzędzia Section B: Distant education: methods and tools prof. dr hab. Stanisław Dylak, mgr Grażyna Barabasz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kompetencje nauczyciela w kształceniu na odległość Competency of distance teaching teacher prof. dr hab. Stanisław Różański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile Edukacyjne projekty internetowe Internet educational Projects Michalina Frączek, Robert Farrel, IBM Polska System Dynamicznej Edukacji E-learning On-Demand dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz, Uniwersytet w Białymstoku Internet w badaniach nad edukacją jutra na przykładzie Delphi Study Exploring education of the future via the Internet example of a Delphi Study mgr Rafał M. Socha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WebQuest jako metoda nauczania z wykorzystaniem Internetu WebQuest as the teaching method of using the Internet mgr Karol Nowaczyk, mgr inż. Piotr Cyplik, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Praktyczny sposób tworzenia pakietu SCORM 1.2 za pomocą narzędzi OpenSource na przykładzie projektów E-BiT i NEDLOG Practical way of creating the package SCORM 1.2 by means of the open source tools on the example of the projects e-bit and NEDLOG dr Ryszard Świekatowski, mgr inż. Piotr Cyplik, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Innowacyjne metody nauczania logistyki z wykorzystaniem technik e-learning na przykładzie projektu NEDLOG Nowoczesna Edukacja dla Logistyki Innovative logistics teaching methods using e-learning techniques based upon the example of a project NEDLOG Modern Logistic Education 9

6 Obiad w Sali Błękitnej Restauracji Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 Lunch at Blue Room in Jowita Restaurant Sekcja A: Media we wspomaganiu niepełnosprawnych i sporcie Section A: Media in supporting the handicapped and in sport mgr Matylda Pachowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rola mediów w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec edukacji integracyjnej The role of media in creating positive attitudes towards integration education dr Danuta Gorajewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Niepełnosprawność i media w opinii studentów Disability and media in the opinion of students dr inż. Jolanta Zielińska, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Komputer jako narzędzie poznawcze w edukacji dziecka niesłyszącego The computer as a cognitive tool in education of deaf children mgr Natalia Walter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Internetowe wspomaganie funkcjonowania niewidomych dorosłych Internet-based support for functioning of blind people mgr Magdalena Wasylewicz, Uniwersytet Rzeszowski Media jako środek wspierający uczenie się dziecka z Zespołem ADHD Media as a tool supporting learning by children with ADHD prof. dr hab. Gabriel Łasiński, mgr Łukasz Fil, AWF we Wrocławiu Media i multimedia w karierze sportowca Media and multimedia in sportsman s career dr Andrzej Nowak, AWF we Wrocławiu Technologie informacyjne w sporcie Informational technology in sport dr Adam Wierzbicki, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie mgr Mariusz Szewczyk, mgr Radosław Kacprzyk, mgr Przemysław Lenard Metody nauczania elektronicznego ruchu w zastosowaniu do treningu Wu-Shu E-learning methods for teaching of movement applied for Wu-Shu training Sekcja B: Media a przemiany cywilizacyjne Section B: Media and civilization changes prof. dr hab. Józef Bednarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wpływ mediów na przemiany edukacyjne i społeczne 10

7 The influence of media on educational and social technologies prof. dr hab. Marek Sokołowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kultura i media. Nowe mapy znaczeń w XXI wieku Culture and media. New maps of meaning in the XXI centaury dr Jadwiga Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Struktura Ja w erze wtórnej oralności perspektywa edukacyjna Self structure in culture of second orality in education perspective dr Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski Infoczłowiek szansa czy zagrożenie? Wzrost czy degradacja? W kontekście pedagogiki mass mediów Infoman a chance or danger? Growth or degeneration? In the context of mass media pedagogy dr Katarzyna Konarska, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu Ujęcie systemowe w nauce o komunikowaniu i mediach rozważania teoretyczne wokół pojęcia system medialny A system approach in the study of communication and media theoretical discussion on the notion of media system dr Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Radio formatowe w eterze i w sieci Format radio in broadcast and the web dr inż. Marian Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z badań nad telewizyjnymi programami edukacyjnymi From research of educational television productions mgr Marek Staniewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu Edukacyjna rola czasopism komputerowych w społeczeństwie informacyjnym Educational role of computer periodicals in informational society mgr Leszek Budrewicz,, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu Historia w prasie cykl Włodzimierza Kalickiego w Gazecie Wyborczej History in Press casus of Włodzimierz Kalicki articles in Gazeta Wyborcza Kolacja w Restauracji Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 Dinner at Jowita Restaurant Spektakl teatralny PORTUGALIA Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10 Theater show PORTUGAL (in Polish) Środa, 14 czerwca 2006 Sale konferencyjne UAM w DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 11

8 OBRADY W SEKCJACH DEBATES IN SECTIONS Sekcja A: Media w wychowaniu Section A: Media in upbringing ks. dr Adam Podolski, Uniwersytet Rzeszowski Media wolność odpowiedzialność Media Freedom Responsibility dr Ewa Tłuczek-Tadla, Uniwersytet Rzeszowski Media w procesie kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży sprzymierzeniec czy oponent? The mass media in the process of shaping civic attitudes among young people an ally or an opponent? dr Urszula Michalik, Uniwersytet Śląski w Katowicach Media a edukacja dla tolerancji The idea of tolerance in the media mgr Anna Cierpiałkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu System edukacyjno-wychowawczy a realizacja zadań rozwojowych Instructional/educational system and realization of developmental tasks dr inż. Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Udział mediów w tworzeniu wzorców osobowych młodzieży Media in creating model personalities for young people mgr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski Problemy kształtowania tożsamości ucznia w warunkach medialnej tożsamości na sprzedaż Problems of moulding students identity in conditions of media identity for sale mgr Janusz Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fotografia cyfrowa w szkole, czyli nieuchronny szok cyfrowy w procesie wychowania i nauczania Digital photography in education, or inevitable digital shock in the instructing and schooling process Przerwa na kawę Coffee break Sekcja B: Edukacja medialna w teorii i praktyce Section B: Media education in theory and practice dr Dobrosław Bilski, mgr Maja Gross, Uniwersytet Łódzki Kształtowanie postawy twórczej wobec mediów jako kierunek rozwoju edukacji medialnej Training the creative attitude as a direction of developing media education 12

9 mgr Joanna Ławniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edukacja medialna w szkolnych programach nauczania Anglii Media education in school curricula in England Armin Hottmann, Kulturing Institute, Berlin Gwiazdy sportu i edukacja medialna Sport stars and media education Juergen Linke, Open Chanel TV, Berlin Współpraca pomiędzy telewizją Open Chanel i uniwersytetami w zakresie edukacji medialnej Cooperation between Open Chanel TV and Universities in the area of media education Henrik Goethborg, Orsa (Szwecja) Edukacja medialna w szkołach w Orsa w Szwecji Media education in Orsa schools in Sweden dr Igor Borkowski, Uniwersytet Wrocławski Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy prezentacja projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Media literacy in a knowledge society presentation of aims, execution and effects of the educational program financed by the European Social Fund Przerwa na kawę Coffee break OBRADY PLENARNE PLENARY SESSION Sesja IV: Kierunki rozwoju badań nad mediami Session IV: Directions in development of research on media dr Beata Taraszkiewicz, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Od realnej do wirtualnej, czyli książka w kontekście zmian w edukacji From real to virtual book in context of changes in education dr inż. Janusz Morbitzer, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie Pedagogiczne metamorfozy komputera Pedagogical metamorphoses of the computer dr inż. Mikołaj Ł. Lipowski, Uniwersytet Warszawski Ewolucja o znamionach rewolucyjnych w polskiej pedagogice mediów Evolution of polish media pedagogy revolution mgr Rafał M. Socha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 lat Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych 10 years of Polish Association for Educational Technologies and Media 13

10 Podsumowanie obrad Konferencji Summing up the debates of the Conference Obiad w Sali Błękitnej Restauracji Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 Lunch at Blue Room in Jowita Restaurant 14

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Organizator: Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki ul. Szosa Chełmińska 83a 87-100 Toruń program

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 1 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo