STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC

2 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina Dzikon Wacława Brzy ko Magdalena Jakubaszek 2

3 SPIS TRE CI Wst p... 5 Osoby uczestnicz ce... 7 I. Plan Opracowania strategii Podstawy prawne opracowania strategii... 9 II. Uczestnicy, procesu uspołeczniania, procedury Uczestnicy Proces uspołeczniania Słownik Poj III. Wizja przyszło ci i cel nadrz dny Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych IV. Charakterystyka rodowiska społecznego Charakterystyka Województwa Lubelskiego Krótka charakterystyka Gminy Rejowiec Fabryczny Podstawowe dane statystyczne Gminy Rejowiec Fabryczny V. Pozycja strategiczna Gminy Rejowiec Fabryczny Analiza SWOT VI. Cele główne strategii, cele szczegółowe i ich realizacja Cele główne strategii Cele szczegółowe i ich realizacja VII. Wnioski i zako czenie

4 WST P Ustawa obliguje Gminy do opracowania Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych. Podstawowym problemem jest zdefiniowanie poj cia rozwi zywanie problemów społecznych. Do wiadczenie w pracy wskazuje, jako e najbardziej skuteczne rozwi zywanie problemów społecznych mo e odbywa si tylko przez czynno profesjonaln pomoc nakierowan na INWESTOWANIE w osob maj c problemy. Zast powanie osoby maj cej problemy niewiele zmienia, a cz sto jest ubezwłasnowolnieniem tej osoby i naruszaniem jej godno ci. W działaniach pomocowych coraz bardziej kładzie si nacisk na wzmacnianie i rozwijanie umiej tno ci niezb dnych do samodzielnego rozwi zywania własnych problemów. Taki kierunek działania nie wyklucza pomocy bezpo redniej (rozwi zywanie problemów przez pomagacza za zgod osoby maj cej problem). Mimo jasno okre lonej i zdiagnozowanej efektywno ci tej metody, w społecze stwie, ale tak e w instytucjach pomocowych dalej funkcjonuje przekonanie, i nale y im si pomoc przede wszystkim materialna. Od czasów Jacka Kuronia wiele si zmieniło w podej ciu do pomagania, cho w wielu gminach nadal pomoc ogranicza si do dawania zasiłków i załatwiania spraw petenta.. Taka pomoc okre lana jest DAWANIEM RYB zaspakajaniem podstawowych potrzeb klienta, cz sto bez jego zaanga owania. W wielu innych gminach próbuje si zast powa pomoc w formie zasiłku dostarczaniem narz dzi do zdobywania rodków materialnych (kozy, kury, ziemia). Taka pomoc okre la si DAWANIEM W DKI DO ZŁOWIENIA RYB. Tak e ona zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe, ale z wyra nym zaanga owaniem klienta. Trzeci sposób pomagania, jest trudny, rzadko stosowany w O rodkach Pomocy Społecznej. Tym sposobem jest NAUKA PRODUKOWANIA W DKI, 4

5 czyli kształcenie zdolno ci do rozwi zywania własnych problemów. W rozwi zywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna w perspektywie lat jest nauka niezb dnych umiej tno ci do radzenia sobie z problemami. I to ta metoda b dzie podstaw realizacji celów strategicznych. U wielu osób, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej nast puje spi trzenie problemów prowadz ce do apatii, wycofania si, alienacji. Od czego zacz rozwi zywanie tych problemów? Podstawowym obszarem działa pomocowych powinno by zadbanie o miejsce przebywania, czyli budownictwo socjalne. Je eli nasz klient ma gdzie mieszka, warto zadba, by był zdrowy, czyli ochrona zdrowia. Dalej nale y stworzy warunki do kształcenia, czyli edukacja publiczna. Gdy mimo to nie radzi sobie z problemami, nale y udzieli pomocy materialnej i socjalnej, czyli pomoc społeczna. Cz sto jest to spowodowane nadu ywaniem rodków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) w zast pstwie lub z braku umiej tno ci korzystania z pomocy. Takie zachowania blokuj nawet bardzo profesjonaln pomoc w obszarach społecznych. Niezb dna jest fachowa, zintegrowana pomoc psychologiczna i terapeutyczna, czyli obszar rozwi zywania problemów alkoholowych i narkomani. Reasumuj c, Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych w rodowisku lokalnym powinna zaj si działaniem w obszarach: - budownictwo socjalne, - ochrona zdrowia, - edukacja publiczna, - rozwi zywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Mieszkaniec z problemami zaopiekowany poprzez działania w tych obszarach b dzie d ył do integracji z otoczeniem społecznym i przyrodniczym. Strategia rozwi zywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym uj ciu oznacza sposób 5

6 osi gania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Formuła otwartego, ci głego przewidywania i projektowania przyszło ci powinna stanowi przydatne pragmatyczne narz dzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów w stosunku do ograniczonych rodków utrudnia podejmowanie bie cych i przyszłych decyzji. Zmienno uwarunkowa zewn trznych, wyst powanie sprzeczno ci a nawet konfliktów interesów i d e ró nych grup społecznych narzuca konieczno przyj cia negocjacyjnej formuły zarz dzania polityk społeczn. Istot jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, minimalizuj c sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych wobec przyszło ci. Cele integracji powinny by wyrazem d e i aspiracji społeczno ci lokalnej zmierzaj cych do rozwi zania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagro e oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwi cych w potencjale ludzkim i materialnym dla przyszłej integracji. Strategia jest wi c instrumentem umo liwiaj cym podejmowanie decyzji zarówno w najbli szym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej okre laj cele strategiczne i zadania zwi zane z ich realizacj, działania i decyzje zarówno w najbli szym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny by podejmowane na podstawie niniejszej strategii. Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszka ców z wypracowanymi celami daj szans na przej cie z poziomu administrowania do POZIOMU ZARZ DZANIA polityk społeczn. Jako element ywy Strategia b dzie podlega ci głym zmianom b d pojawia si nowe, wa ne cele, a cz z przedstawionych w dokumencie straci swoj aktualno. Ten ci gły proces zmian jest jak najbardziej po dany, poniewa b dzie on miernikiem działa i d e społeczno ci lokalnej. Strategia została opracowana na lata

7 OSOBY UCZESTNICZ CE W PRACACH NAD STRATEGI ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - WSPÓŁTWÓRCY STRATEGII. 1. Dzikon Halina 2. Brzy ko Wacława 3. Błaszczuk Urszula 4. Jakubaszek Magdalena 5. Moniakowska Joanna 6. ołnacz Beata 7. Janisz El bieta 8. Nowosad Ireneusz 9. Porosiło Dorota 10. ukowski Krzysztof 7

8 Wprowadzenie Seminarium robocze I. PLAN OPRACOWANIA STRATEGII Seminarium robocze Seminarium robocze Konsultacje z samorz dem Diagnoza prospektywna problemy /szanse/ zagro enia Cele i wizja Programy strategii o raz ostateczna redakcja Seminarium robocze Opinia i zatwierdzenie przez komisje rady gminy Uzgodnienia z administracj Zatwierdzenie strategii przez Rad Gminy 8

9 1.1. Podstawy prawne opracowania strategii. na podstawie: Gmina Rejowiec Fabryczny przyst piła do opracowania strategii 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 roku). 2. Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny (Uchwała Nr XXIV / 152 / 2000 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2000 roku). II. Uczestnicy, procesu uspołeczniania, procedury 2.1. Uczestnicy. Do prac nad budow Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych zgłosiło si 10 osób z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, które wyraziły zainteresowanie w procesie planowania strategicznego. W ród nich znalazły si osoby: pracownicy Gminnego O rodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, dyrektorzy szkół, lekarz rodzinny, funkcjonariusz policji jako osoby z szeroko poj tej lokalnej społeczno ci nie zwi zane bezpo rednio ze strukturami zarz dzania w gminie Proces uspołeczniania. Poszczególne etapy planowania przeprowadzone zostały na spotkaniach, które odbyły si : 27 lutego do 20 marca 2006 roku oraz 6 czerwca 2006 r. Uspołecznienie procesu planowania strategicznego wi e si w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania co najmniej dwóch z czterech ni ej podanych zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej. 9

10 programowanie obowi zek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju na poziomie narodowym, wojewódzkim, i wsz dzie tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebami lokalnymi tak e na poziomie gmin i powiatów, subsydiarno jasne okre lenie kompetencji władzy wykonawczej ró nych szczebli i upowa nienie (na mocy stosownych aktów prawnych) samorz dów do programowania i realizacji polityki społecznej regionu, partnerstwo statutowy obowi zek konsultowania polityki społecznej z partnerami społecznymi na ka dym poziomie programowania polityki społecznej, koncentracja wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów operacyjnych i systematycznie zwi kszanie przydziału rodków na te działania w obszarach, na których koncentruj si problemy społeczne i ekonomiczne Słownik poj. Wizja - dok d zmierzamy, kim chcemy si sta, w imi jakich warto ci działamy, Misja - sens naszego istnienia i działania, Priorytety - najwa niejsze cele, Cele (kierunki strategiczne) opisuj po dane zmiany w podsystemach rozwoju, Zadania upodmiotowiony harmonogram działa (programów). 10

11 III. Wizja przyszło ci i cel nadrz dny Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych. Wizja rozwoju jest okre leniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osi gn za 9 lat mieszka cy uczestnicy procesu planowania. Wizja okre la bardzo ogólnie dlaczego działamy, do czego d ymy, jakie chcemy osi gn cele, je li podejmiemy działania strategiczne. W strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny wizj sformułowano w nast puj cy sposób: Gmina Rejowiec Fabryczny jest miejscem przyjaznym dla mieszka ców, umo liwiaj cym: - profesjonaln pomoc społeczn, - nowoczesn edukacj, - dobr opiek medyczn i socjaln, - integracj społeczno ci lokalnej. Strategia pozwala zaplanowa harmonijny plan rozwoju, przygotowa konspekt działa zgodny z wcze niej wypracowan wizj, ze szczegółowym podziałem na najwa niejsze obszary oraz ich poszczególne etapy realizacji. Pozwol one przybli y nas do wcze niej ustalonych zamysłów. Reprezentanci społeczno ci lokalnej Gminy Rejowiec Fabryczny okre lili w sposób szczegółowy oczekiwania realizacyjne w zakresie: 11

12 Edukacja Publiczna utworzenie Terenowego Klubu Pracy działaj cego przy Gminnym O rodku Kultury w Pawłowie, który prowadzi zapisy na Zaj cia Aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy z terenu gminy Rejowiec Fabryczny. Zaj cia maj na celu: a) nauczanie uczestników umiej tno ci efektywnego poruszania si po obecnym rynku pracy, b) poznanie przez uczestników zasad analizowania ofert pracy, c) zdobycie przez uczestników umiej tno ci autoprezentacji oraz umiej tno ci prowadzenia rozmów z pracodawcami, d) przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej e) udzielanie uczestnikom informacji na temat sporz dzania dokumentów aplikacyjnych ( yciorysu -CV, listu motywacyjnego i innych dokumentów), utworzenie Gminnego Centrum Informacji i Wolontariatu, utworzenie Centrum Integracji Społecznej doradztwo, szkolenie osób wykluczonych społecznie, utworzenie funduszy stypendialnego dla zdolnej młodzie y i funduszu socjalnego, spotkania z rodzicami, na których pokazane byłyby problemy z jakimi borykaj si ich dzieci, pokazanie rodzicom nieprawidłowych zachowa, które s wynoszone z domów rodzinnych i powielane przez ich dzieci, utworzenie w szkołach cie ki edukacyjnej przeciwdziałanie patologiom społecznym, konkursy dla dzieci i młodzie y na najlepsze programy sp dzania wolnego czasu i ich realizacja, 12

13 zach canie społecze stwa do samokształcenia, spotkania mieszka ców gminy z osobami o specjalnym przygotowaniu psychologicznym i pedagogiem szkolnym zach caj cymi do działa ograniczaj cych zagro enia społeczne, propagowanie zdrowego stylu ycia, gimnastyka korekcyjna. Ochrona zdrowia poszerzenie opieki o specjalistów, przeprowadzenie wczesnego diagnozowania dzieci z problemami, wyłowienie dzieci z wadami i współpraca ze specjalistami, dotarcie do grup ludzi chorych, informacja o dalszym sposobie poprawienia zdrowia, zwi kszenie dost pno ci do specjalistycznych bada, dofinansowanie szczepie dla dzieci i młodzie y, zatrudnienie piel gniarki rodowiskowej, zatrudnienie opiekunek u osób starszych wymagaj cych pomocy osób drugich, propagowanie zdrowego stylu ycia, przedstawienie zagro e spowodowanych nałogami, badanie profilaktyczne dla kobiet wiejskich np. mamografia, szerszy dost p do lekarzy specjalistów na miejscu, badanie okresowe i profilaktyczne, publikacje ulotek i broszurek prozdrowotnych i umieszczanie w miejscach publicznych, zapoznanie społecze stwa z problemami zdrowotnymi wyst puj cymi na terenie gminy Rejowiec Fabryczny, np. gru lica, działania prozdrowotne w celu szybkiego zdiagnozowania własnego stanu zdrowia. 13

14 Pomoc Społeczna, Polityka Prorodzinna oraz Jako Zamieszkania utworzenie stołówki przy Zespole Szkół w Lisznie, pomoc w zakresie finansowym do rodzin zagro onych, zapewnienie rodków finansowych na zakup zeszytów i przyborów szkolnych rodzinom o niskich dochodach, zawieranie kontraktów z pomocy społecznej, pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym, zorganizowanie pomocy s siedzkiej, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, ograniczenie pomocy osobom młodym mało aktywnym w rozwi zywaniu problemu bezrobocia, stała współpraca z Klubem Pracy działaj cym przy Gminnym O rodku Kultury w Pawłowie, ukaza ludziom konieczno pracy, wykaza jakie s korzy ci z pracy, aby rodziny uczyły i przekazywały to dzieciom, a nie liczyli tylko na to, e dostan gotówk, powołanie punktu pomocy rodzinie, gdzie osoby maj ce problemy mog si zgłosi i uzyska pomoc. Rozwi zywanie Problemów Alkoholowych i Narkomanii nawi zanie stałej współpracy z Klubem AA i Gminn Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych działaj c przy Gminie Rejowiec Fabryczny, wspieranie wietlic rodowiskowych przez władze gminy, wykłady w szkołach poprzez spotkania z dzie mi i młodzie na temat 14

15 szkodliwo ci zwi zanych ze spo ywaniem alkoholu, nikotynizm i za ywaniem narkotyków, uczenie asertywno ci, kontynuowanie działalno ci Punktu Konsultacyjnego dla mieszka ców Gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, kontynuowanie działalno ci wietlic profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzie y z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, współdziałanie z Policj, nauczycielami, słu b zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i słu bami w celu udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kierowanie osób uzale nionych do placówek specjalistycznych, dla osób, które maj problem udost pniona pomoc psychologa lub pedagoga szkolnego, gminnego, utworzenie klubów spotkaniowych dla ludzi ze rodowisk zagro onych alkoholizmem, udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy narkomanii, pomocy społecznej i prawnej oraz prowadzenie działalno ci informacyjnej, realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata zatwierdzonego przez Rad Gminy Rejowiec Fabryczny. Z powy szych oczekiwa co do działa w obszarach rozwi zywania problemów społecznych mo na sformułowa cel nadrz dny strategii. Wysoka jako ycia mieszka ców Gminy Rejowiec Fabryczny, ycie wolne od zagro e, zintegrowana społeczno. 15

16 Cel ten jest syntetyczn i skrócon wersj my li, które zawarte s w wizji Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy. Jest to hasłowe wyra enie wizji rozwoju społecznego mieszka ców Gminy Rejowiec Fabryczny. IV. Charakterystyka rodowiska społecznego 4.1. Charakterystyka Województwa Lubelskiego. Województwo lubelskie le y w rodkowo wschodniej cz ci Polski. Graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, wi tokrzyskim i podkarpackim. Lubelszczyzna s siaduje z Białorusi i Ukrain. Mapa Nr 1 Województwo Lubelskie. 16

17 Województwo Lubelskie zajmuje obszar km kw. (12 proc. powierzchni Polski). Jest trzecim co do wielko ci regionem. Dzieli si na 20 powiatów ziemskich i 4 miasta na prawach powiatu oraz 213 gmin 20 miejskich, 19 miejsko-wiejskich i 174 wiejskich. Obejmuje terytorium dawnych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego oraz cz siedleckiego i tarnobrzeskiego. Główne miasta to : Lublin (360 tys. mieszka ców), Chełm (71 tys.), Zamo (68 tys.), Biała Podlaska (58 tys.) i Puławy (55 tys.). Lubelszczyzn zamieszkuje blisko 2,2 mln osób tj. (5,8 proc. ludno ci kraju), w tym 1131 tys. kobiet i 1069 m czyzn. Województwo jest słabo zaludnione - na 1 km kw. przypada 88 osób (w kraju 122,1); najmniej zaludnionym powiatem jest powiat włodawski (34 osoby/km kw.), najg ciej powiat widnicki (157 osób/km kw.). Region lubelski jest te słabo zurbanizowany, tylko 46,8 proc. ludno ci mieszka w miastach przy redniej krajowej 61,9 proc.) 4.2. Krótka charakterystyka Gminy Rejowiec Fabryczny. Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodsz samodzieln jednostk terytorialn w powiecie chełmskim, powołana decyzj Rady Ministrów z grudnia 1990 roku natomiast samodzielny byt rozpocz ła od 1 lipca 1991 r. Poło ona jest w południowo-zachodniej cz ci powiatu chełmskiego. Powierzchnia gminy wynosi 88 km2. Od północy gmina graniczy z gmin Siedliszcze, od zachodu z gmin Trawniki, od południa z gmin Łopiennik Górny, od wschodu z gmin Rejowiec i miastem Rejowiec Fabryczny 17

18 Mapa Nr 2 Gmina Rejowiec Fabryczny. Gmina Rejowiec Fabryczny zajmuje obszar o powierzchni ha. W zakresie realizacji zada administracji samorz dowej Gmina podzielona jest na 15 sołectw. Do najwi kszych siedzib jednostek pomocniczych nale : Pawłów, Kanie, Liszno. Pawłów dawne miasteczko z 400 -letni tradycj, zało one na dwóch rozszerzaj cych si w kształt wrzeciona ulicach, tworz cych wielki owalnicowy plac targowy. Znajduje si Ko ciół Parafialny, Gminny O rodek Kultury w Pawłowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie, Zespół Szkół w Pawłowie Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego i Publiczne Gimnazjum. Kanie z zachowanym zało eniem pałacowo-parkowym (obecnie Dom Pomocy Społecznej) i kompleksem stawów rybnych. Znajduje si Ko ciół Parafialny, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem, Remiza Stra acka. Liszno miejscowo, w której znajduje si Zespół Szkół w Lisznie: Szkoła Podstawowa w Lisznie i Gminne Gimnazjum w Lisznie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lisznie, Kaplica Rzymsko- Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bo ego, Gminna Biblioteka Publiczna. 18

19 O rodkiem administracji samorz dowej stopnia podstawowego i siedzib gminy jest miasto Rejowiec Fabryczny licz ce blisko 5 tysi cy mieszka ców, stanowi ce centrum ycia społeczno gospodarczego i kulturalnego. Za wyj tkiem Pawłowa i Kaniego 13 miejscowo ci w gminie poło onych jest wzdłu głównych dróg. Gmina jest dobrze skomunikowana, przez jej obszar przebiega linia kolejowa z Lublina (szlak kolejowy Warszawa Lublin Chełm Dorohusk (granica pa stwa), ze stacj kolejow w Kaniem i przystankiem w Zalesiu Krasie skim i Wólce Ka skiej, rozwidlaj ca si w mie cie Rejowiec Fabryczny na kierunek Chełm Dorohusk Kijów i kierunek Krasnystaw Zawada Hrebenne Lwów. Mapa Nr 3 Szlak kolejowy. Gmina Rejowiec Fabryczny poło ona jest przy drogowej trasie mi dzynarodowej Nr 12 Lublin Chełm Dorohusk Kijów. 19

20 4.3. Podstawowe dane statystyczne Gminy Rejowiec Fabryczny Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Gminy Rejowiec Fabryczny. Lp. Dane Jednostka Lata Powierzchnia ha 8751 w tym: U ytki rolne ha 5628 Lasy ha Ludno osoba w tym: kobiety osoba m czy ni osoba Bezrobotni zarejestrowani osoba w tym: z prawem do zasiłku osoba bez prawa do zasiłku osoba Podmioty gospodarcze 4. (rejestrowane w systemie REGON) sztuki Osoby fizyczne prowadz ce działalno sztuki Liczba gospodarstw indywidualnych sztuki Słu ba zdrowia O rodki zdrowia sztuki Apteki sztuki O wiata Szkoły Podstawowe sztuki Gimnazja sztuki

21 Tabela 2. Charakterystyka sfery społecznej według danych ewidencji ruchu ludno ci na dzie r. Ludno Gminy Rejowiec Fabryczny liczyła ogółem 4704 mieszka ców. Szczegółowe dane przedstawia poni a tabela: Lata Całkowita populacja Liczba urodze Liczba zgonów Stopa przyrostu naturalnego -2,32-6,35-0,21 Liczba mał e stw zawartych w USC Rejowiec Fabryczny Tabela 3. Bezrobotni według wykształcenia. Lata Gimnazjalne i poni ej Zasadnicze zawodowe rednie ogólnokształc ce Policealne i rednie zawodowe Wy sze Tabela 4. Bezrobotni struktura płci. Lata Ogółem Kobiety M czy ni Tabela 5. Pomoc społeczna. Rok Ilo osób Ilo rodzin

22 Tabela 6. Do ywianie w szkołach. Ilo dzieci Rodziny Ilo placówek Tabela 7. Ilo BEZDOMNO osób obj tych pomoc społeczn z powodu trudnej sytuacji yciowej. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH LICZBA OSÓB W GOSPODARST WACH DOMOWYCH % OGÓŁU MIESZKA CÓW LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH LICZBA OSÓB W GOSPODARST WACH DOMOWYCH % OGÓŁU MIESZKA CÓ W LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH LICZBA OSÓB W GOSPODARST WACH DOMOWYCH % OGÓŁU MIESZKA CÓ W UBÓSTWO , , ,85 SIEROCTWO OCHRONA MACIERZY ST , , ,62 WA NIEPEŁNOSPR AWNO , , ,57 BEZRADNO , , ,9 DŁUGOTRWAŁ A CHOROBA , , ,66 ALKOHOLIZM , , NARKOMANIA TRUDNO CI W PRZYSTOSOW ANIU DO YCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO 22

23 V. Pozycja strategiczna Gminy Rejowiec Fabryczny Analiza SWOT. Głównym narz dziem oceny uwarunkowa jest analiza SWOT. Jest to metoda słu ca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wn trza. Gmina Rejowiec Fabryczny ma ograniczony wpływ na kształtowanie si procesów społeczno-prawnych b d cych w jej otoczeniu. Mo e jednak w sposób aktywny wykorzystywa szanse oraz unika zagro e płyn cych z otoczenia. Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływaj ce dzielimy na: 1. wewn trzne pozytywne mocne strony (Strenghts), 2. wewn trzne negatywne słabe strony (Weenesses), 3. zewn trzne pozytywne szanse (Opportunities), 4. zewn trzne negatywne zagro enia (Threats). Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na okre lenie siły i słabo ci gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umo liwiaj ca budowanie strategii, słabo ci to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagro enia to ostrze enie przed niepo danym rozwojem warunków zewn trznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla polityki społecznej. Poni ej przedstawiam problemy społeczne Gminy Rejowiec Fabryczny poprzez analiz SWOT. 23

24 Mocne strony - dobrze rozwini ta i funkcjonuj ca sie szkół podstawowych - pracownie komputerowe z dost pem do internetu - dobry kontakt na linii nauczyciel-rodzic - mo liwo szybkiego kontaktu na linii Szkoła -GOPS - wychowanie dzieci wiejskich poprzez prac (zapewnienie czasu wolnego) - do sieci szkół dostosowane jest dowo enie dzieci własnym autobusem - sie wietlic wiejskich - publiczne biblioteki w dwóch miejscowo ciach EDUKACJA PUBLICZNA Słabe strony - bieda panuj ca w społecze stwie - du e rozproszenie terytorialne społeczno ci uczniowskiej - luki edukacyjne rodziców - brak pedagogów szkolnych - słabo rozwini ta sie poradnictwa specjalistycznego - brak mo liwo ci alternatywnych dla młodzie y - słaba motywacja i wiadomo rodziców w potrzebie edukacji dzieci Szanse - tworzenie kół zainteresowa i zaj pozalekcyjnych, edukacyjnych - propagowanie profesjonalnych programów profilaktycznych - edukacja społecze stwa w szkołach na temat wyst puj cych patologii - stworzenie miejsc konsultacyjnych w gminach, nawi zanie współpracy ze specjalistami - zaj cia wyrównawcze Zagro enia - małe zainteresowanie dzie mi ze strony rodziców - bieda panuj ca w społecze stwie i bezrobocie - spo ywanie alkoholu przez nieletnich 24

25 Mocne strony - dwie placówki słu by zdrowia - punkt apteczny - mo liwo korzystania z porad Ochrona zdrowia Słabe strony - brak gabinetu stomatologicznego - brak białych niedziel - brak edukacji o zapobieganiu ci y specjalistów tj. ginekolog, okulista, - brak rodków na zakup leków dermatolog Szanse - skorzystanie z unijnych dotacji na dofinansowanie zakupu sprz tu medycznego - podniesienie jako ci usług - dobra znajomo rodowiska lokalnego - kadra wykwalifikowana - mało rodków na profilaktyk Zagro enia - wysokie koszty wizyt lekarskich w rodowisku pacjentów - brak nowoczesnego sprz tu w gabinetach Pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz jako zamieszkiwania Mocne strony Słabe strony - dobre wyposa enie w sprz t komputerowy Szanse - pozyskanie rodków Unii - systematyczny wzrost liczby osób korzystaj cej z pomocy społecznej - ubo enie mieszka ców - brak miejsc pracy dla długotrwale bezrobotnych (klientów pomocy społecznej) - brak wolontariatu - trudne warunki lokalne - obci enie stanowiska pracy, du o dokumentacji, a za mało czasu na prac socjaln - wzrost bezrobocia Zagro enia Europejskiej - upadek zakładów pracy - współpraca PCPR w Chełmie - starzenie si społecze stwa - współpraca ze Stowarzyszeniem na - ucieczka młodych ludzi ze wsi do miast Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie lub zagranic - inne organizacje pozarz dowe 25

26 Rozwi zywanie problemów alkoholowych i narkomanii Mocne strony Słabe strony - działaj cy punkt konsultacyjny; - szerzenie si zjawisk alkoholizmu pedagog i psychiatra - działalno Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych przy Urz dzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym - działalno wietlic rodowiskowych - kontynuowanie działalno ci w punkcie konsultacyjnym w ród dzieci i młodzie y - wzrost agresji w ród młodzie y w domach, w szkołach, rodowiskach lokalnych - łatwy dost p do alkoholu niewiadomego pochodzenia na rynku - mała liczba organizacji mog cych si zaanga owa w usuwanie problemów społecznych lub przyczyn ich powstania Szanse - edukacja społecze stwa w kierunku kształtowania pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu ycia - propagowanie profesjonalnych programów profilaktycznych - współpraca PCPR w Chełmie i organizacjami pozarz dowymi Zagro enia - rozpad rodzin - utrata pracy - utrata zdrowia - trudno ci w funkcjonowaniu rodziny, co wpływa negatywnie na dzieci, ich nauk, wychowanie i kultur - niestabilne prawo 26

27 VI. Cele główne strategii, cele szczegółowe i ich realizacja Cele główne strategii Po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron strategii rozwi zywania problemów społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny okre lono nast puj ce cele główne, który powinny si przyczyni do poprawy sytuacji mieszka ców gminy: 1. Edukacja publiczna: - wiadome i aktywne społecze stwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 2. Ochrona zdrowia: - zdrowe społecze stwo, wiadome zagro e. 3. Pomoc społeczna: - profesjonalna pomoc społeczna wzmacniaj ca wiadomo społecze stwa, wspieraj ca jako ycia lokalnej społeczno ci, integruj ca mieszka ców. 4. Rozwi zywanie problemów alkoholowych i narkomanii: - minimalizowanie zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz skutków ich nadu ywania. Wy ej wymienione cele wpisuj si w generalny cel strategiczny okre lony w Strategii Rozwoju Gminy okre lony jako: Tworzenie korzystnych warunków wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja tych celów dobywa si b dzie poprzez realizacj celów szczegółowych w poszczególnych latach. Cele szczegółowe i działania realizacyjne przedstawione zostan w kolejnych rozdziałach. 27

28 6.2. Cele szczegółowe i ich realizacja. Edukacja publiczna Cel główny wiadome i aktywne społecze stwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. Cele szczegółowe: propagowanie czasu wolnego dzieci i młodzie y poprzez organizowanie kół zainteresowa i zaj pozalekcyjnych, wprowadzanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzie y w szkołach na terenie gminy, zniesienie barier w zakresie dost pu do edukacji zrównanie szans dzieci z ró nych grup społecznych, Ochrona zdrowia Cel główny: Zdrowe społecze stwo, wiadome zagro e. Cele szczegółowe: pozyskiwanie specjalistów z ró nych dziedzin medycyny, np.: stomatolog, wprowadzenie okresowych bada profilaktycznych dotycz cych chorób nowotworowych w ród kobiet, pogadanki prowadzone przez piel gniark szkoln prowadzone w czasie godzin wychowawczych dotycz ce zdrowego i higienicznego trybu ycia, planowania rodziny oraz zapobiegania chorobom przenoszonych drog płciow, zaopatrzenie placówek słu by zdrowia w nowoczesny sprz t medyczny. 28

29 Pomoc społeczna Cel główny: Profesjonalna pomoc społeczna wzmacniaj ca wiadomo społecze stwa, wspieraj ca jako ycia lokalnej społeczno ci, integruj ca mieszka ców Cele szczegółowe: aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych poprzez skierowanie do wykonywania prac społecznie u ytecznych, d enie do usamodzielnienia si osób i rodzin długotrwale korzystaj cych z sytemu pomocy społecznej zawieranie kontraktów socjalnych, wyeliminowanie dziedziczenia biedy, pozyskiwanie osób młodych, ch tnych do współpracy w ramach wolontariatu, tworzenie dodatkowych punktów wydawania gor cych posiłków przy szkołach, wiadczenie usług opieku czych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych poprzez uwzgl dnienie pomocy s siedzkiej, współpraca z PCPR w Chełmie poprzez zatrudnienie w punktach konsultacyjnych ró nych specjalistów dla rodzin z problemami patologicznymi, utworzenie całodobowego o rodka pobytu dla osób starszych i wymagaj cych całodobowej pomocy, opartego na samopomocy i pracy wolontariatu (przy współpracy z organizacjami pozarz dowymi). 29

30 Rozwi zywanie problemów alkoholowych i narkomanii Cel główny Minimalizowanie zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz skutków ich nadu ywania. Cele szczegółowe: stała współpraca z Klubem AA i Gminn Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych działaj c przy Gminie Rejowiec Fabryczny, tworzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i narkomani, współdziałanie i pomoc na rzecz osób w rodzinach, których wyst puje przemoc z policj, szkołami, słu b zdrowia, kuratorem, s dem, pomoc przy realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , prowadzenie zaj maj cych na celu u wiadomienie dzieci młodzie y o negatywnych skutkach jakie niesie za sob spo ywanie alkoholu, nikotynizm i narkotyków. 30

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 I. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/130/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Wprowadzenie: Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NĘDZA na lata 2008-2010

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NĘDZA na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XVI / 107 / 07 z dnia 17 grudnia 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WSTĘP Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie za sobą

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Załącznik do uchwały nr. XXVIII/167/2006 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Wstęp We współczesnym świecie mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 I. Wstęp Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA

I. WSTĘP II. DIAGNOZA Załącznik do Uchwały Nr 395/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. I. WSTĘP Program Wspierania Rodziny w Gminie Radzymin na lata, zwany dalej Programem, opracowany został w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku P r o g r a m P r o f i l a k t y k i i R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h w G m i n i e Ł a d z i c e w 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU III. ZASOBY SPRZYJAJĄCE PROGRAMU IV. DOKUMENTY LOKALNE SPRZYJAJĄCE PROGRAMU V. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 1. ZADANIA FORMY I RODKI REALIZACJI Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Projekt z dnia 28 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2013 UCHO AZY, 2014r. 1 SPIS TRE CI WST P..3 1. SYSTEM PIECZY ZAST PCZEJ - DEFINICJA.....3 2. ZADANIA GMINY....4 3. PODSUMOWANIE..

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Załącznik do Uchwały Nr XIX/149/2003 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r

Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 r Na podstawie art.4. 1 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK GMINA WYDMINY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyki rok szk. 2013/2014 Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami, reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem szkoły jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr Nr XXXV / 272 /14. Rady Gminy Brody z dnia 27.01.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE. z dnia 30 stycznia 2015 roku

Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE. z dnia 30 stycznia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian do Gminnej Strategii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZGODNE Z KIERUNKAMI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM2014/2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIII/89/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 lutego 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji

Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji Podstawa do skonstruowania programu profilaktyki: ocena potrzeb i zasobów szkoły. I. Cele 1. Zwiększenie odporności na różnego rodzaju zagrożenia i tworzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo